Suvestinė redakcija nuo 2023-05-26

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2020-12-28, i. k. 2020-28674

 

 

Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS

DĖL PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. gruodžio 23 d. Nr. T1-252

Pasvalys

 

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. T1-124, 2021-06-23, paskelbta TAR 2021-06-23, i. k. 2021-14137

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi,  Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, 24 straipsnio 3 dalimi, Pasvalio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Preambulės pakeitimai:

Nr. T1-124, 2021-06-23, paskelbta TAR 2021-06-23, i. k. 2021-14137

 

1. Patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašą (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-124, 2021-06-23, paskelbta TAR 2021-06-23, i. k. 2021-14137

 

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 31 d. sprendimą Nr. T1-77 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.2. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 30 d. sprendimą Nr. T1-49 „Dėl Savivaldybei perduoto valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gintautas Gegužinskas


 

PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2020 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T1-252

(Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2021 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T1-124

redakcija)

 

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pasvalio rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Pasvalio rajono savivaldybei (toliau – Savivaldybė) nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo sąlygas ir tvarką, turto įkeitimo tvarką, Savivaldybės institucijų ir juridinių asmenų (valdančių, naudojančių, apskaitančių turtą), dalyvaujančių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo procese, įgaliojimus, teises ir pareigas šioje srityje tiek, kiek to nereglamentuoja kiti šio turto valdymo ir (ar) naudojimo, ir (ar) disponavimo juo teisės aktai. Visais kitais atvejais, kurių nereglamentuoja Aprašas ir kiti turto valdymo ir (ar) naudojimo, ir (ar) disponavimo juo teisės aktai, sprendimus priima Savivaldybės taryba.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis šiais teisės aktais:

2.1. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu (toliau – Įstatymas);

2.2. Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu.

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos šio Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose.

4. Savivaldybės turto savininko funkcijas įgyvendina Savivaldybės taryba, priimdama sprendimus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Savivaldybė turtą įgyja Įstatyme nustatytais būdais.

6. Savivaldybės įstaigos ir organizacijos įgytą turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise. Įgytas turtas nuosavybės teise priklauso Savivaldybei. Savivaldybės įstaigos, iš Savivaldybės tarybos įstaigoms skirtų savivaldybės biudžeto asignavimų įsigijusios turtą savo funkcijoms vykdyti, dėl kurio įsigijimo nereikalingas atskiras Savivaldybės tarybos sprendimas, šį turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo nuo turto įsigijimo dienos.

7. Sprendimus dėl nekilnojamųjų daiktų pirkimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo priima Savivaldybės taryba, jeigu teisės aktuose nenustatyta kitaip.

8. Tarnybiniai lengvieji automobiliai įsigyjami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“.

9. Savivaldybės turtas turi būti valdomas, naudojamas ir juo disponuojama vadovaujantis Įstatyme nustatytais visuomeninės naudos, efektyvumo, racionalumo ir viešosios teisės principais.

 

II  SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMAS, NAUDOJIMAS IR DISPONAVIMAS JUO

 

10. Savivaldybės turtas perduodamas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, Savivaldybės įmonėms (toliau – turto valdytojai),  šio Aprašo nustatyta tvarka. Patikėjimo teisė į perduodamą Savivaldybės turtą biudžetinėms įstaigoms ir savivaldybės įmonėms atsiranda nuo turto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos (Aprašo  1 priedas). 

11. Turto valdytojai turtą valdo, naudoja bei disponuoja juo pagal įstatymus, Savivaldybės tarybos sprendimus ir šį Aprašą.

12. Kitiems juridiniams asmenims (išskyrus Savivaldybės sveikatos priežiūros viešąsias įstaigas), nenurodytiems šio Aprašo 10 punkte, Savivaldybės turtas patikėjimo teise gali būti perduodamas pagal turto patikėjimo sutartį (Aprašo 2 priedas) savivaldybių funkcijoms įgyvendinti Įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka ne ilgesniam kaip 20 metų terminui, jei įstatymai nenustato kitaip.

13. Savivaldybės sveikatos priežiūros viešosioms įstaigoms Savivaldybės turtas patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį perduodamas laikantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytų reikalavimų. Savivaldybės sveikatos priežiūros viešosios įstaigos joms pagal turto patikėjimo sutartis perduotą Savivaldybės turtą valdo, naudoja bei disponuoja juo pagal įstatymus, Savivaldybės tarybos sprendimus ir pagal šį Aprašą.

14. Sprendimus dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise priima Savivaldybės taryba, išskyrus dėl turto, reikalingo ekstremaliųjų situacijų ir įvykių prevencijai, likvidavimui bei padarinių šalinimui, dėl kurio sprendimus priima Savivaldybės meras.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-45, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-02-23, i. k. 2022-03431

Nr. T1-119, 2023-05-24, paskelbta TAR 2023-05-25, i. k. 2023-09964

 

15. Nereikalingas arba netinkamas (negalimas) naudoti Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas iš vienos Savivaldybės institucijos, įstaigos, organizacijos kitai perduodamas patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti laikantis šio Aprašo nuostatų.

16. Teikiant svarstyti Savivaldybės tarybai sprendimo projektą perduoti Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, jis turi būti suderintas su turtą priimančiu ir perduodančiu turto valdytoju. Prie Savivaldybės tarybos sprendimo projekto turi būti pridėta:

16.1. turto perėmėjo prašymas perduoti jam ar sutikimas priimti turtą, kuriame turi būti nurodytas prašomo perduoti Savivaldybės turto naudojimo tikslas, o kai Savivaldybės turtas perduodamas šio Aprašo 12 punkte nurodytiems subjektams, konkreti Savivaldybės funkcija, kuriai atlikti bus naudojamas perimtas turtas;

16.2. turto valdytojo sutikimas arba motyvuotas prašymas perduoti turtą;

16.3. perduodant turtą šio Aprašo 12 punkte nurodytiems juridiniams asmenims, jų parengta turto poreikio pagrindimo medžiaga;

16.4. turto valdytojo sprendimas dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, kai perduodamas tokio pobūdžio turtas;

16.5. perduodant nekilnojamąjį turtą – nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų bylos ir Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopijos, duomenys apie perduodamo pastato (patalpų) bendrą plotą, žymėjimus plane, pradinę, nusidėvėjimo ir likutinę vertes;

16.6. perduodant kitą nematerialųjį, ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą – perduodamo turto patvirtintas sąrašas, kuriame turi būti nurodyta:

16.6.1. turto vieneto įsigijimo vertė;

16.6.2. nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto vieneto likutinė vertė;

16.6.3. perduodamo turto bendra vertė (nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto – pagal įsigijimo ir likutinę vertes, trumpalaikio materialiojo turto – pagal įsigijimo vertę);

16.6.4. kiti duomenys, identifikuojantys nematerialųjį, ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą.

17. Turto perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo turto valdytojas, valdantis Savivaldybės turtą patikėjimo teise (jeigu Savivaldybės tarybos sprendime nenurodyta kitaip) ir turto perėmėjas ar jo įgaliotas asmuo per 15 darbo dienų nuo sprendimo įsigaliojimo. Turto perdavimo ir priėmimo aktus parengia turto perdavėjas. Kai turtas perduodamas patikėjimo teise kitam naudotojui, turto perėmėjas jį įtraukia į apskaitą, o turto perdavėjas nurašo.

18. Savivaldybės institucijos, įstaigos, organizacijos, sudariusios turto patikėjimo sutartį su šio Aprašo 12 punkte nurodytu juridiniu asmeniu, prieš 3 mėnesius iki sutarties termino pabaigos privalo peržiūrėti patikėjimo sutartį ir atsižvelgdama į tolesnį Savivaldybių funkcijų vykdymą, patikėtinio veiklos ataskaitą bei sutarties sąlygų laikymąsi turi:

18.1. arba pranešti juridiniam asmeniui, kad nauja sutartis nebus sudaroma ir pasibaigus sutarčiai perduotas patikėjimo teise Savivaldybės turtas turi būti grąžintas;

18.2. arba kreiptis į Savivaldybės tarybą dėl sprendimo sudaryti naują sutartį priėmimo.

19. Patikėjimo teisė į perimtą nekilnojamąjį daiktą registruojama viešame registre turto perėmėjo prašymu ir lėšomis. Turto valdytojas per 15 darbo dienų nuo turto, kuris registruojamas viešuose registruose, perdavimo ir priėmimo akto ar patikėjimo sutarties pasirašymo įregistruoja daiktines teises viešame registre.

20. Turto valdytojai privalo užtikrinti ir vykdyti tinkamą patikėjimo teise valdomo turto priežiūrą:

20.1. naudoti patikėjimo teise perduotą turtą pagal tiesioginę paskirtį ir sutartį (jeigu turtas perduotas pagal patikėjimo sutartį), griežtai laikytis šiam turtui keliamų priešgaisrinės saugos, sandėliavimo, sanitarinių ir techninių taisyklių,  apdrausti nekilnojamąjį turtą nuo draudiminių įvykių;

20.2. tvarkyti ir prižiūrėti patikėjimo teise valdomų nekilnojamųjų turto objektų bendrąsias konstrukcijas, komunikacijas, vidų ir išorę, užtikrinti jų tinkamą funkcionavimą ir estetinę išvaizdą;

20.3. organizuoti ir atlikti patikėjimo teise valdomo turto paprastąjį (einamąjį) ir statinio kapitalinį remontą;

20.4. atlikus nekilnojamojo turto remontą, perplanavimą, teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti nekilnojamojo turto kadastro duomenų bylos tikslinimą, papildymą. Jei nesuformuota nekilnojamojo turto kadastro duomenų byla, organizuoti nekilnojamojo turto kadastro duomenų bylos parengimą;

20.5. organizuoti nekilnojamojo turto užimamo žemės sklypo kadastrinių matavimų atlikimą ir žemės sklypo įregistravimą Nekilnojamojo turto registre;

20.6. prižiūrėti ir tvarkyti patikėjimo teise valdomam nekilnojamojo turto objektui priskirtą teritoriją, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka tokia teritorija yra priskirta;

20.7. per 15 darbo dienų nuo turto perdavimo ir priėmimo akto ar turto patikėjimo sutarties pasirašymo turi sudaryti su atitinkamomis įmonėmis ir organizacijomis sutartis dėl atsiskaitymo už turto eksploatavimą, komunalines ir ryšių paslaugas ir mokėti mokesčius pagal šias sutartis;

20.8. užtikrinti tinkamą patikėjimo teise valdomo turto apsaugą, apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą nuo draudiminių įvykių.

 

III SKYRIUS

BAIGTŲ STATYTI, REMONTUOTI, REKONSTRUOTI OBJEKTŲ PERDAVIMO  TVARKA

 

21Savivaldybės administracija ar kita Savivaldybės biudžetinė įstaiga, įgyvendindama investicijų projektus: pastatų, statinių ir inžinerinių tinklų, kuriuos valdo patikėjimo teise, remonto ar rekonstrukcijos darbus, šių darbų vertę registruoja savo įstaigos balanse ir, užbaigus remonto ar rekonstrukcijos procedūras, padidina patikėjimo teise valdomo turto įsigijimo savikainą ir, jei atlikus esminį turto pagerinimą buvo prailgintas turto naudingo tarnavimo laikas, iš naujo nustato naudingo tarnavimo laiką.

22. Savivaldybės administracija, įgyvendindama investicijų projektus: pastatų, statinių ir inžinerinių tinklų, kuriuos patikėjimo teise valdo kitos Savivaldybės biudžetinės įstaigos, statybos, remonto, rekonstrukcijos darbus, naujai sukurto turto ar esminio turto pagerinimo vertę registruoja Savivaldybės administracijos balanse.

23. Užbaigus Aprašo 22 punkte nurodytus statybos darbus, Savivaldybės administracijos darbuotojas, atsakingas už šių darbų organizavimą, darbų užbaigimo dokumentus pateikia Savivaldybės administracijos Apskaitos skyriui, kuris parengia  buhalterinę pažymą, kurioje nurodo baigto statybos objekto finansavimo šaltinius pagal projekto turto vienetus, ir pateikia ją Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriui.

24. Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius šio Aprašo nustatyta tvarka parengia Savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl sukurto turto ar esminio turto pagerinimo perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir juo disponuoti turtą valdysiančiai įstaigai. Jeigu perduodamas esminis turto pagerinimas, sprendimo projekte turi būti nurodyta, kad turtas perduodamas patikėjimo teise valdomo turto įsigijimo savikainai padidinti ir, jei atlikus esminį turto pagerinimą, buvo prailgintas turto naudingo tarnavimo laikas, nurodomas naujas šio turto naudingo tarnavimo laikas.

25. Naudingas tarnavimo laikas turi būti prailgintas statiniams, kurie prieš esminį turto pagerinimą buvo nusidėvėję daugiau kaip 80 proc.

26. Ar ilgalaikio materialiojo turto esminis pagerinimas prailgino ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laiką sprendžia rekonstravimo ar remonto darbus atlikusios Savivaldybės įstaigos vadovo įsakymu sudaryta Komisija dėl ilgalaikio materialiojo turto esminio pagerinimo darbų įvertinimo (toliau – Komisija).

27. Užbaigus pastatų, statinių ir inžinerinių tinklų naujos statybos, remonto, kapitalinio remonto, rekonstrukcijos ar modernizavimo darbus, turto valdytojo darbuotojas, atsakingas už šių darbų organizavimą, per 30 kalendorinių dienų nuo statybos rangos sutarčių įvykdymo pateikia šio Aprašo 26 punkte nurodytai Komisijai prašymą įvertinti statybos išlaidas (suderinęs su asmeniu, tvarkančiu turto apskaitą ar projekto apskaitą), galutinį darbų užbaigimo aktą, ir kitus duomenis bei dokumentus, reikalingus esminio pagerinimo darbams įvertinti.

28. Komisija išnagrinėja pateiktą šio Aprašo 27 punkte nurodytą medžiagą  ir nusprendžia, ar ilgalaikio turto rekonstrukcija  / remontas pailgino turto naudingo tarnavimo laiką (nurodydama kiek metų rekonstrukcijos ar remonto darbai pailgino nekilnojamojo turto naudojimo laikotarpį) ar tik pagerino turto naudingąsias savybes.

29. Komisija savo sprendimą įformina ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčio pažyma ir ją pateikia turto apskaitą tvarkančiam Savivaldybės įstaigos skyriui (darbuotojui). Šio turto likutinė vertė, pradedant laikotarpiu, kada buvo patikslintas turto naudingo tarnavimo laikas, turi būti nudėvima per likusį patikslintą naudingo tarnavimo laiką.

30. Užbaigus pastatų, statinių ir inžinerinių tinklų naujos statybos, remonto, kapitalinio remonto, rekonstrukcijos ar modernizavimo darbus:

30.1. pastato (statinio) kadastrinių duomenų bylą (originalą), statybos užbaigimo aktą ar deklaraciją atsakingas darbuotojas perduoda Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriui;

30.2. Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius  30.1 punkte nurodytus dokumentus pateikia valstybės įmonei Registrų centrui teisinei registracijai. Įregistruotų Nekilnojamojo turto registre pastatų, statinių ir inžinerinių tinklų Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašo kopijas pateikia Savivaldybės administracijos Apskaitos skyriui.

 

IV SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS TURTO ĮKEITIMO TVARKA

 

31.  Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis materialusis turtas gali būti įkeistas įstatymų nustatytais atvejais Savivaldybės tarybos sprendimu. Savivaldybės nematerialusis, finansinis ir materialusis trumpalaikis turtas negali būti įkeistas.

32. Savivaldybės tarybos sprendimo projektą rengia Savivaldybės administracija. Savivaldybės tarybos sprendime turi būti nurodytas įkeičiamo ilgalaikio materialiojo turto pavadinimas, jo buvimo vieta, kai įkeičiamas nekilnojamasis turtas, turi būti nurodomas nekilnojamojo turto objekto unikalus numeris, įkeitimo tikslas ir kita su įkeitimu susijusi informacija. Sprendimo projektas dėl turto įkeitimo turi būti suderintas su Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovais, koordinuojančiais juridinio asmens, įkeičiančio turtą, veiklą.

 

V SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS TURTO PRIPAŽINIMAS NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI

 

33. Savivaldybės biudžetinės įstaigos patikėjimo teise valdomam Savivaldybės turtui tapus nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti įstaigos funkcijoms vykdyti, turi jį pripažinti nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti.

34. Savivaldybės turtas pripažįstamas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turto valdytojo sudarytos Komisijos pasiūlymams dėl patikėjimo teise valdomo Savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti teikti, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turto nurašymui ir likvidavimui nustatyta tvarka įforminti, nurašyto ir išardyto turto liekamųjų medžiagų kainoms nustatyti (toliau – Komisija)  pasiūlymu ir turto valdytojo vadovo sprendimu.

35. Komisija pagal turto valdytojo padalinių, filialų ar atsakingų darbuotojų pateiktus pasiūlymus:

35.1. statiniams, patalpoms, jų dalims (toliau – nekilnojamasis turtas) ar kitiems nekilnojamiesiems daiktams pripažinti nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti renka informaciją, reikalingą apžiūrai atlikti, apžiūri juos, rengia ir pateikia pasiūlymus turto valdytojui bei surašo nereikalingų arba netinkamų (negalimų) naudoti nekilnojamojo turto ar kitų nekilnojamųjų daiktų apžiūros pažymas;

35.2. nematerialiajam ir ilgalaikiam materialiajam turtui (išskyrus nekilnojamąjį turtą ar kitus nekilnojamuosius daiktus) ir trumpalaikiam materialiajam turtui pripažinti nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti renka informaciją, apžiūri šį turtą ir pateikia pasiūlymus turto valdytojui, nurodydama priežastis, dėl kurių šis turtas tapo nereikalingas arba netinkamas (negalimas) naudoti, tolesnio jo panaudojimo galimybes.

36. Turto valdytojas, gavęs Komisijos pasiūlymus dėl 35.1 ir 35.2 punktuose nurodyto turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu)  priima sprendimą (išleidžia įsakymą) dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti.

37. Turto valdytojo sprendime turi būti nurodyta:

37.1. pripažįstamas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turtas, nurodant konkrečias Įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje nurodytas priežastis, dėl kurių šis turtas pripažįstamas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti;

37.2. jeigu turtą dar galima naudoti, siūlymas turtą panaudoti, nurodant Įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje nustatytą panaudojimo būdą:

37.2.1. perduoti patikėjimo teise kitiems turto valdytojams Įstatymo nustatytais atvejais ir Aprašo nustatyta tvarka;

37.2.2. perduoti pagal panaudos sutartį Įstatymo nustatytais atvejais ir Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;

37.2.3. investuoti Įstatymo 22 straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka;

37.2.4. parduoti viešuose prekių aukcionuose (išskyrus nekilnojamuosius daiktus) Vyriausybės nustatyta tvarka;

37.2.5. nekilnojamuosius daiktus parduoti viešuose aukcionuose Įstatymo 21 straipsnyje nustatyta tvarka;

37.2.6. perduodant valstybės ar savivaldybių nuosavybėn Įstatymo 6 ir 20 straipsniuose nustatytais atvejais ir tvarka;

37.2.7. perduodant kitų Įstatymo 20 straipsnio 6 ir 7 dalyse nurodytų subjektų nuosavybėn;

37.2.8. gyvūnus perduodant Įstatymo nustatytais būdais, įskaitant perdavimą kitų asmenų nuosavybėn;

37.3. jeigu turto negalima panaudoti, siūlymas turtą nurašyti, išardyti ir likviduoti arba nurašyti ir likviduoti.

38. Nereikalingas arba netinkamas (negalimas) naudoti turtas kitam turto valdytojui perduodamas šio Aprašo 10 punkte nurodytu turto perdavimo ir priėmimo aktu.

39. Kai nereikalingas arba netinkamas (negalimas) naudoti turtas perduodamas kitam valdytojui, turto perėmėjas jį įtraukia į apskaitą, o turto perdavėjas išbraukia iš apskaitos.

40. Sprendimas dėl Savivaldybės turto, kurį valdo Įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje nurodyti juridiniai asmenys pagal turto patikėjimo sutartį, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti priimamas šį turtą grąžinus (išskyrus aprašo 13 punkte nurodytą atvejį ir tuos atvejus, kai turtas sunaudotas vietoje ar sunaikintas per stichines nelaimes, avarijas arba dėl trečiųjų asmenų veikos ir šie faktai atitinkamai įforminti) Savivaldybei.

41. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nurodytos Savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešosios įstaigos sprendimus dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto, kuris joms perduotas patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartis, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti priima Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka tik kai yra Savivaldybės tarybos rašytinis sutikimas.

42. Pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Savivaldybės nematerialusis ir ilgalaikis materialusis turtas (išskyrus nekilnojamąjį turtą ar kitus nekilnojamuosius daiktus), trumpalaikis materialusis turtas nurašomas, jeigu jo negalima panaudoti nė vienu Įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje nurodytu būdu, kai:

42.1. jis fiziškai (visiškai prarado praktinę ir prekinę vertę) arba funkciškai (technologiškai) nusidėvėjo;

42.2. jis nepataisomai sugedo arba buvo sugadintas (sudaužytas, sulaužytas, įgijęs kenksmingų savybių ir kt.);

42.3. jis negali būti panaudotas neišmontuotas arba neišardytas į dalis, mazgus arba detales;

42.4. ekonomiškai netikslinga parduoti jį viešuose prekių aukcionuose, t. y. kai šio turto per kalendorinius metus Savivaldybės turto valdytojas sukaupė tiek mažai, kad laukiamos įplaukos, pardavus turtą viešuose prekių aukcionuose rinkos kainomis, būtų mažesnės už aukcionų organizavimo išlaidas;

42.5. jis neparduotas ne mažiau kaip 2 (dviejuose) viešuose prekių aukcionuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir nėra daugiau kur jį panaudoti.

43. Pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Savivaldybės nekilnojamasis turtas ar kiti nekilnojamieji daiktai nurašomi, kai jie:

43.1. pripažinti avariniais Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;

43.2. trukdo statyti naujus arba rekonstruoti esamus statinius arba teritorijas (išskyrus nekilnojamąsias kultūros vertybes) ir yra nustatyta tvarka suderintas naujos statybos arba rekonstravimo projektas;

43.3. neparduoti viešo aukciono būdu pagal Viešame aukcione parduodamo Pasvalio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą;

43.4. neparduotini nelikus kur juos pritaikyti arba neparduotini dėl jų fizinio ir funkcinio (technologinio) nusidėvėjimo.

44. Pripažintas netinkamu (negalimu) naudoti nematerialusis ir ilgalaikis materialusis turtas,  trumpalaikis materialusis turtas nurašomas, kai jis yra sunaikintas (sugadintas) stichinių nelaimių, avarijų metu, taip pat dėl trečiųjų asmenų veikos yra prarastas (vagystės ar kitų priežasčių) ir šis faktas atitinkamai įformintas.

45. Visiškai nusidėvėjęs nematerialusis ir ilgalaikis materialusis turtas negali būti nurašytas, jeigu jis dar tinkamas naudoti.

46. Sprendimai nurašyti pripažintą nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Savivaldybės turtą priimami ir turtas nurašomas, išardomas ir likviduojamas Įstatymo 27 straipsnyje ir Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1250 „Dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir sąlygomis.

47. Turto valdytojo sprendime dėl Savivaldybės turto nurašymo atsakingu už sprendime nurodyto turto išardymą ir likvidavimą turi būti nurodytas Savivaldybės įstaigos, Savivaldybės įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

48. Atlikus Savivaldybės turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo procedūras, už turto likvidavimą atsakingas turto valdytojo darbuotojas su turto likvidavimu susijusius dokumentus iki kito mėnesio 5 dienos pateikia Savivaldybės turto buhalterinę apskaitą tvarkančiam Savivaldybės administracijos padaliniui arba Savivaldybės turto valdytojo buhalterinę apskaitą tvarkančiam padaliniui (jei turtas valdomas patikėjimo teise).

 

VI SKYRIUS

ATASKAITŲ RENGIMAS IR TEIKIMAS

 

49. Savivaldybės turto valdytojai Savivaldybės administracijai teikia informaciją, reikalingą Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitai (toliau – Ataskaita) parengti.

50. Savivaldybės turto ataskaitos formą, parengimo ir pateikimo procedūras bei terminus nustato Savivaldybės taryba.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

51. Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis registruotinas turtas teisės aktų nustatyta tvarka turi būti registruojamas viešuose registruose.

52. Informacija apie savivaldybės turto panaudos, nuomos, pirkimo–pardavimo, patikėjimo sutartis (nekilnojamojo turto adresas, unikalus numeris, plotas, sutarties šalys, sutarties sudarymo ir galiojimo data, sutarties kaina, teisinis pagrindas, kuriuo vadovaujantis priimtas sprendimas dėl sutarties sudarymo) skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sutarties sudarymo dienos.

53. Savivaldybės turtinės ir neturtinės teisės viešosiose įstaigose, akcinėse bendrovėse, uždarosiose akcinėse bendrovėse ir kitos teisinės formos juridiniuose asmenyse įgyvendinamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

54. Šiame Apraše neaptarti klausimai dėl turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo sprendžiami vadovaujantis Įstatymu, Civiliniu kodeksu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais.

55. Aprašo kontrolę vykdo Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, Savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

 

___________________

Priedo pakeitimai:

Nr. T1-124, 2021-06-23, paskelbta TAR 2021-06-23, i. k. 2021-14137

 

part_b66b6c196a4c4097b8c0ad568a5aa051_end


 

Pasvalio rajono savivaldybės turto valdymo,

naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Akto formos pavyzdys)

 

SAVIVALDYBĖS TURTO, PERDUODAMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE, PERDAVIMO  - PRIĖMIMO AKTAS

______________  Nr. ________

(data)                 

__________________________

(sudarymo vieta)

 

_______________________________________________________________________________,

(Perduodančios turtą institucijos, įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas, buveinė, kodas)

atstovaujama (-as) įgalioto _______________________________________________________________________________________

(pagal institucijos įstatus (nuostatus), Savivaldybės tarybos įgaliojimus – atstovo pareigos,

________________________________________________________________________________,

vardas ir pavardė, įgaliojimo data ir numeris)

perduoda, o ______________________________________________________________________________________

(priimančios turtą institucijos, įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas, buveinė, kodas)

______________________________________________________________________________,

atstovaujama (-as) įgalioto ____________________________________________________________

(pagal institucijos, įstaigos įstatus (nuostatus), įgaliojimą – atstovo pareigos, ____________________________________________________________________________________,

vardas ir pavardė, įgaliojimo data ir numeris)

priima, vadovaudamosi (-iesi) ______________________________________________________________________________________,

(dokumento perduoti turtą pavadinimas, data, numeris)

šį Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą: ______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(perduodamo turto pavadinimas ir apibūdinimas (nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto – inventorinis numeris, įsigijimo ir likutinė vertė; trumpalaikio materialiojo turto – įsigijimo vertė, įsigijimo data; nekilnojamojo daikto – adresas, unikalus statinio numeris, bendras statinio plotas, statinio pažymėjimas plane, patalpų plotas. Jeigu perduodami keli objektai, nurodoma, kad turtas perduodamas pagal pridedamą sąrašą. Sąraše turi būti nurodyti atitinkamai turto grupei numatyti reikalavimai).

 

 

Perduodamo turto būklė perdavimo metu ___________________________________.

Finansavimo šaltinis ____________________________________________________.

(valstybės arba savivaldybės biudžeto lėšos)

Savivaldybės turtas yra perduodamas valdyti, naudoti ir juo disponuoti patikėjimo teise.

 

PRIDEDAMA (jeigu dokumentai pridedami):

1. ____________________________________________________,   ____ lapas (-ai).

(perduodamo turto sąrašas)

2. _____________________________________________________,   ___ lapas (-ai).

(dokumentas, suteikiantis teisę perduoti (priimti) turtą)

3. ____________________________________________________,   ____ lapas (-ai).

(nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos arba jų kopijos)

4. ____________________________________________________,   ____ lapas (-ai).

(teisinės registracijos dokumentai)

7. ____________________________________________________,   ____ lapas (-ai).

(kiti dokumentai)

 

Šis aktas surašytas dviem egzemplioriais, po vieną turto perdavėjui ir turto perėmėjui.

 

 

Perdavė

 

___________________________________                     ____________             __________________

(įgalioto perduoti turtą asmens pareigų pavadinimas)             (parašas)                           (vardas ir pavardė)

 

 

Priėmė

 

___________________________________                     _____________            ___________________

(įgalioto priimti turtą asmens pareigų pavadinimas)               (parašas)                           (vardas ir pavardė)

 

 

_______________

Priedo pakeitimai:

Nr. T1-119, 2023-05-24, paskelbta TAR 2023-05-25, i. k. 2023-09964

 

part_1445e77fb8a14172acaa9d5912c43cd2_end


 

Pasvalio rajono savivaldybės turto valdymo,

naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Turto patikėjimo sutarties pavyzdinė forma)

 

TURTO PATIKĖJIMO SUTARTIS

 

_____________ Nr. ____________

(data)

___________________________

(sudarymo vieta)

 

Patikėtojas ___________________________________________________________

 (turtą perduodančio juridinio asmens, pavadinimas ir kodas)

toliau vadinamas Patikėtoju, pagal ________________________________________________

(įstatymas, juridinio asmens steigimo dokumentai, įgaliojimas – dokumento

_________________________________________________________________________,

pavadinimas, numeris, data)

atstovaujamas ______________________________________________________________

(atstovo pareigos, vardas ir pavardė)

ir patikėtinis________________________________________________________________,

(įstatyme nurodyto juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas ir kodas)

_________________________________________________________________________,

toliau vadinamas Patikėtiniu (toliau kartu – Šalys, kiekviena atskirai – Šalis), pagal ___________

(įstatymas,

_______________________________________________________________________________________________,

juridinio asmens steigimo dokumentai, įgaliojimas – dokumento pavadinimas, numeris, data)

atstovaujamas _____________________________________________________________

(atstovo pareigos, vardas ir pavardė)

_________________________________________________________________________,

vadovaudamiesi Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 20 __ m. _____________ d. sprendimu Nr. ____ , sudaro šią turto patikėjimo sutartį (toliau – Sutartis):

1. Sutarties dalykas ir objektas:

1.1. Patikėtojas pagal Sutartį perduoda Patikėtiniui valdyti, naudoti Sutarties 1.2 papunktyje nurodytą Pasvalio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą (toliau – Savivaldybės turtas) ir juo disponuoti, o Patikėtinis perima Savivaldybės turtą ir įsipareigoja jį valdyti, naudoti ir juo disponuoti laikydamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų reikalavimų pagal perduodamo Savivaldybės turto paskirtį steigimo dokumentuose nustatytiems veiklos tikslams įgyvendinti.

1.2. Pagal Sutartį perduodamas Savivaldybės turtas:

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

(turto pavadinimas ir apibūdinimas: nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo turto – inventorinis numeris, įsigijimo ir likutinė vertė; nekilnojamojo turto ar kito nekilnojamojo daikto – adresas, unikalus numeris, statinio pažymėjimas plane, bendras statinio plotas, patalpų plotas ir indeksai; trumpalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė; įrenginių – pagrindinės charakteristikos, o jeigu turtas perduodamas pagal sąrašą, nurodoma, kad turtas perduodamas pagal pridedamą sąrašą; turto būklė)

2. Pagal Sutartį turtas perduodamas neatlygintinai.

3. Sutarties terminas:

3.1. Sutartis sudaroma _____ metų laikotarpiui. Sutarties pasibaigimo data laikoma 20 __ m. _________    d.

3.2. Šalys susitaria, kad Sutartis negali būti pratęsiama pagal atskirus susitarimus ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.959 straipsnio 3 dalies pagrindu.

4. Sutartis prieš terminą pasibaigia Šalių susitarimu, Civiliniame kodekse numatytais pagrindais, taip pat pasibaigus Patikėtinio veiklai, kuriai vykdyti buvo perduotas turtas.

5. Sutarties termino pabaiga neatleidžia Šalių nuo pareigos tinkamai įvykdyti įsipareigojimus, kylančius iš Sutarties.

6. Sutartis gali būti nutraukiama prieš terminą vienašališkai Patikėtojo iniciatyva, jeigu Patikėtinis nesudaro sąlygų kontroliuoti, ar perduotas pagal Sutartį turtas naudojamas pagal paskirtį ir Sutartį, taip pat jeigu Patikėtinis naudoja turtą ne pagal paskirtį arba tyčia ar dėl neatsargumo blogina jo būklę.

7. Šalių teisės ir pareigos:

7.1. Patikėtojas privalo:

7.1.1. tikrinti, ar Patikėtinis naudojasi turtu tinkamai pagal paskirtį ir Sutartį;

7.1.2. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui, per 5 dienas iš Patikėtinio priimti grąžinamą turtą pagal perdavimo–priėmimo aktą.

7.2. Patikėtinis privalo:

7.2.1. savo lėšomis per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo apdrausti gaunamą turtą Patikėtojo naudai nuo žalos, kuri gali būti padaryta dėl ugnies, vandens, gamtos jėgų, vagysčių ir kitų draudžiamųjų įvykių, taip pat atnaujinti draudimo sutartis per visą Sutarties galiojimo terminą;

7.2.2. ne vėliau kaip iki kitų metų gegužės 1 dienos viešai paskelbti praėjusių finansinių metų turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitą, kurioje turi būti nurodyta informacija apie valdomą patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartis turtą: bendra patikėto turto vertė, trumpas detalizavimas pagal į apskaitą traukiamo turto rūšis, turto būklės pasikeitimai ataskaitiniais metais, duomenys santykine išraiška (procentais) apie turtą, dėl kurio priimti ir įgyvendinti sprendimai (nuoma, panauda), kita, Patikėtinio nuomone, svarbi informacija, susijusi su turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo. Viešu ataskaitos paskelbimu laikomas ataskaitos paskelbimas Patikėtinio interneto svetainėje;

7.2.3. mokėti užmokestį už perduoto turto eksploatavimą, komunalines ir ryšių paslaugas pagal pasirašytas sutartis su paslaugų teikėjais;

7.2.4. naudotis turtu pagal tiesioginę paskirtį ir Sutartį, griežtai laikytis šiam turtui nustatytų priešgaisrinės saugos, sandėliavimo, sanitarinių ir techninių taisyklių;

7.2.5. sudaryti sąlygas Patikėtojui kontroliuoti, ar perduotas turtas naudojamas pagal paskirtį ir Sutartį;

7.2.6. gauti Patikėtojo rašytinį sutikimą pakeisti turto paskirtį, pagerinti ar pertvarkyti turtą;

7.2.7. atlikti jam perduoto turto einamąjį ar statinio kapitalinį remontą;

7.2.8. atlyginti Patikėtojui nuostolius, jeigu perduotas turtas dėl neatliktų einamojo ar kapitalinio remonto darbų sugedo ar buvo sugadintas, taip pat nuostolius, atsiradusius dėl žalos, padarytos neapdraustam turtui;

7.2.9. jeigu Sutarčiai pasibaigus nesudaroma nauja patikėjimo sutartis ar Sutartis nutraukiama prieš terminą, grąžinti turtą Patikėtojui tokios būklės, kokios jam šis turtas buvo perduotas, atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą, su visais atliktais pagerinimo elementais, neatskiriamais nuo turto;

7.2.10. Sutarčiai pasibaigus įvykdyti visus įsipareigojimus, susijusius su turto išlaikymu ir eksploatavimu, pagal pasirašytas sutartis su paslaugų teikėjais ir darbų vykdytojais;

7.2.11. pagal Sutartį perduotą turtą traukti į apskaitą atskirai nuo Patikėtinio nuosavybės teise valdomo turto (jeigu tokiu disponuoja) ir kitokio patikėjimo teise turimo turto;

7.2.12. neperduoti pagal Sutartį gauto turto kitų asmenų nuosavybėn, jo neįkeisti ar kitaip nesuvaržyti daiktinių teisių į jį, negarantuoti, nelaiduoti ar kitu būdu juo neužtikrinti savo ir kitų asmenų prievolių vykdymo;

7.2.13. savo lėšomis per 15 dienų nuo Sutarties pasirašymo įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti Sutartį Nekilnojamojo turto registre, o pasibaigus Sutarties galiojimo terminui ją išregistruoti.

7.3. Patikėtojui leidus, Patikėtinis turi teisę jam perduotą turtą išnuomoti ar perduoti laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti tretiesiems asmenims, jeigu tokios disponavimo turtu teisės nustatytos įstatymuose, reglamentuojančiuose Patikėtinio veiklą.

 

8. Kitos sąlygos: _________________________________________________________.

9. Trečiųjų asmenų teisės į turtą:

_____________________________________________________________________________.

(įkeitimas, areštas, uzufruktas ir kita)

10. Pranešimai:

10.1. Visi Sutartyje numatyti ar su jos vykdymu susiję arba su reikalavimų, kylančių iš Sutarties, gynimu civilinio proceso tvarka susiję pranešimai turi būti rašytiniai, siunčiami elektroniniu paštu ar registruotu paštu arba perduodami faksu Sutartyje nurodytais Šalių adresais. Kiekviena Šalis turi teisę pasirinkti jai tinkamą pranešimo išsiuntimo būdą.

10.2. Jeigu pranešimas siunčiamas elektroniniu paštu ar perduodamas faksu, laikoma, kad jį Šalis gavo tą pačią dieną, kai jis buvo išsiųstas, jeigu išsiųstas darbo valandomis, arba kitą darbo dieną, jeigu pranešimas buvo išsiųstas ne darbo valandomis. Jeigu pranešimas siunčiamas registruotu laišku, laikoma, kad jį adresatas gavo praėjus 5 dienoms nuo išsiuntimo.

10.3. Šalys apie pasikeitusius savo rekvizitus privalo raštu informuoti viena kitą ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo rekvizitų pasikeitimo dienos. Šalis, neįvykdžiusi šio įsipareigojimo, negali reikšti pretenzijų, kad negavo pranešimų, kad kita Šalis pažeidė Sutartį ir panašiai, jeigu kita Šalis atliko veiksmus pagal paskutinius jai žinomus kitos Šalies rekvizitus.

11. Visi ginčai tarp Šalių dėl Sutarties vykdymo sprendžiami konsultacijų ir derybų būdu, vadovaujantis gera valia. Nepavykus pasiekti susitarimo per vieną mėnesį, ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties ar su ja susiję, sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

12. Baigiamosios nuostatos:

12.1. Patikėtinis, pasirašydamas Sutartį, pripažįsta, kad sutinka su perduodamo turto būkle.

12.2. Pasirašydami Sutartį, Patikėtojas perduoda, o Patikėtinis priima Sutarties 1.2 papunktyje nurodytą turtą.

12.3. Jeigu viena iš Sutarties nuostatų pripažįstama negaliojančia, Šalys yra įpareigotos negaliojančią nuostatą pakeisti.

12.4. Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais, po vieną Patikėtojui ir Patikėtiniui. Abu Sutarties egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

 

PRIDEDAMA (jeigu dokumentai pridedami):

1. ______________________________________________________, __ lapas (-ai).

(dokumento, kuriuo suteikiama teisė perduoti turtą, kopija)

2. ______________________________________________________, __ lapas (-ai).

(turto sąrašas, jeigu turtas perduodamas pagal sąrašą)

3. ______________________________________________________,___lapas (-ai).

 (nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos kopijos)

4. ______________________________________________________ , __ lapas (-ai).

 (pažymos apie registre įregistruotą nekilnojamąjį daiktą ir daiktines teises į jį kopija)

5. _______________________________________________________, __ lapas (-ai).

(kiti dokumentai)

Sutarties Šalių rekvizitai:

 

Patikėtojo __________________________________________________________________________

(adresas, telefono numeris, kodas, atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris)

Patikėtinio __________________________________________________________________________

(adresas, telefono numeris, kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris)

Patikėtojas                                                                                           Patikėtinis

(Pasirašančio asmens pareigos)                                                                                (Pasirašančio asmens pareigos)

(Parašas)                                                                                                                           (Parašas)

(Vardas ir pavardė)                                                                                  (Vardas ir pavardė)

 

A. V.                                                                                                             A. V.

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Pasvalio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-124, 2021-06-23, paskelbta TAR 2021-06-23, i. k. 2021-14137

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T1-252 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Pasvalio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-45, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-02-23, i. k. 2022-03431

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T1-252 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Pasvalio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-119, 2023-05-24, paskelbta TAR 2023-05-25, i. k. 2023-09964

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T1-252 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_b78441c2486f487fb55fc07991717b13_end