Įsakymas netenka galios 2019-03-08:

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-216, 2019-03-04, paskelbta TAR 2019-03-07, i. k. 2019-03725

Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybos tikslais, važiavimo išlaidų kompensavimo ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos reikmes ar pobūdį vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, kelionės išlaidų apmokėjimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Suvestinė redakcija nuo 2017-12-01 iki 2019-03-07

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-01-06, i. k. 2016-00311

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNŲ, KURIE PAGAL TARNYBOS POBŪDĮ VAŽINĖJA KELEIVINIU AR ASMENINIU TRANSPORTU TARNYBINIAIS TIKSLAIS, VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO IR VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNŲ, KURIE PAGAL TARNYBOS REIKMES AR POBŪDĮ VYKSTA Į TARNYBOS VIETĄ IR IŠ JOS, KELIONĖS IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO SĄLYGŲ IR TVARKOS

 

2016 m. sausio 6 d. Nr. 1V-3

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 60 straipsnio 4 ir 6 dalimis bei Lietuvos Respublikоs Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1510 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikоs vidaus tarnybos statutą“:

1. Tvirtinu Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, važiavimo išlaidų kompensavimo ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos reikmes ar pobūdį vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, taip pat kurie pagal tarnybos reikmes ar pobūdį asmeniniu transportu vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, vieno kilometro išlaidų dydis – 0,08 euro;

2.2. maksimalūs važiavimo išlaidų kompensacijos dydžiai yra tokie:

2.2.1. vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, išskyrus nurodytus 2.2.2 papunktyje, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, taip pat kurie pagal tarnybos reikmes ar pobūdį keleiviniu ar asmeniniu transportu vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, išskyrus taksi, maksimalus kelionės išlaidų kompensacijos dydis vienam vidaus tarnybos sistemos pareigūnui per vieną mėnesį yra 0,3 Lietuvos Respublikos Seimo nustatyto atitinkamų metų valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio;

2.2.2. vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, kurie tarnybą vykdo Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT) struktūriniuose padaliniuose, kurių buveinės vieta nesutampa su VSAT buveinės vieta (yra skirtingose savivaldybėse), ar VSAT struktūriniuose padaliniuose tarnybą vykdantiems vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, kurių nuolatinė tarnybos vieta nesutampa su VSAT struktūrinio padalinio buveinės vieta (yra skirtingose savivaldybėse), taip pat vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, kurie tarnybą vykdo VSAT rinktinėse, užkardose, ir kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, taip pat kurie pagal tarnybos reikmes ar pobūdį keleiviniu ar asmeniniu transportu vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, išskyrus taksi, maksimalus kelionės išlaidų kompensacijos dydis vienam vidaus tarnybos sistemos pareigūnui per vieną mėnesį yra 0,8 Lietuvos Respublikos Seimo nustatyto atitinkamų metų valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-540, 2016-08-02, paskelbta TAR 2016-08-03, i. k. 2016-21250

Nr. 1V-118, 2017-02-15, paskelbta TAR 2017-02-15, i. k. 2017-02600

 

2.3. vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, kurie pagal tarnybos reikmes ar pobūdį  važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, taip pat keleiviniu ar asmeniniu transportu vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, išskyrus taksi, patirtos išlaidos apmokamos iš vidaus reikalų statutinėms įstaigoms patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų;

2.4. vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, kurie pagal tarnybos reikmes ar pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, taip pat keleiviniu ar asmeniniu transportu vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, išskyrus taksi, važiavimo išlaidos, patirtos iki šio įsakymo įsigaliojimo, kompensuojamos vadovaujantis iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusia tvarka.

3. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. gruodžio 1 d. įsakymą Nr. 1V-394 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, taip pat vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, išskyrus taksi, važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir maksimalaus važiavimo išlaidų kompensacijos dydžio nustatymo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                    Saulius Skvernelis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2015 m. gruodžio 29 d. raštu Nr. (1.19-0206)-5K-1527477)-6K-1509616

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 1V-3

 

 

VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNŲ, KURIE PAGAL TARNYBOS POBŪDĮ VAŽINĖJA KELEIVINIU AR ASMENINIU TRANSPORTU TARNYBINIAIS TIKSLAIS, VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO IR VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNŲ, KURIE PAGAL TARNYBOS REIKMES AR POBŪDĮ VYKSTA Į TARNYBOS VIETĄ IR IŠ JOS, KELIONĖS IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, važiavimo išlaidų kompensavimo ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos reikmes ar pobūdį vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) reglamentuoja vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, išskyrus dėl tarnybinio būtinumo arba rotacijos tvarka perkeltus į kitas pareigūno pareigas kitoje gyvenamojoje vietovėje pareigūnus, (toliau – pareigūnai) kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu, išskyrus taksi, tarnybiniais tikslais važiavimo išlaidų kompensavimo, taip pat pareigūnų, kurie pagal tarnybos reikmes ar pobūdį keleiviniu ar asmeniniu transportu vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, išskyrus taksi, kelionės išlaidų apmokėjimo (toliau – važiavimo išlaidų atlyginimas) sąlygas ir tvarką.

2. Vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo patvirtina sąrašą pareigybių, kurias einantiems pareigūnams, pagal tarnybos pobūdį ar reikmes vykstantiems į tarnybos vietą ir iš jos, apmokamos kelionės išlaidos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-818, 2017-11-29, paskelbta TAR 2017-11-30, i. k. 2017-19101

 

3. Pareigūnų važiavimo keleiviniu transportu išlaidos atlyginamos apmokant nuolatinio bilieto ar vienkartinių važiavimo miesto keleiviniu, tarpmiestiniu (priemiestiniu), tarptautinio susisiekimo keleiviniu transportu bilietų įsigijimo išlaidas.

4. Pareigūnų važiavimo asmeniniu transportu išlaidos apskaičiuojamos tvarkos aprašo 13–16 punktuose nustatyta tvarka.

 

II SKYRIUS

PRAŠYMŲ DĖL važiavimo IŠLAIDŲ ATLYGINIMO PATEIKIMAS

 

5. Pareigūnas prašymą dėl važiavimo išlaidų atlyginimo (toliau – prašymas), suderintą su tiesioginiu vadovu, teikia vidaus reikalų įstaigos, kurioje tarnauja, (toliau – įstaiga) vadovui ar jo įgaliotam asmeniui. Šiame prašyme pareigūnas privalo nurodyti atstumą nuo tarnybos vietos iki gyvenamosios vietos, apskaičiuotą pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos pateiktą atstumų skaičiuoklę (http://www.lra.lt/lt.php/atstumai/526) arba viešai prieinamus elektroninius žemėlapius (pvz., https://www.google.lt/maps).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-818, 2017-11-29, paskelbta TAR 2017-11-30, i. k. 2017-19101

 

6. Pareigūnas, teikdamas prašymą dėl važiavimo asmeniniu transportu atlyginimo, privalo nurodyti transporto priemonę ir jos valstybinį numerį. Prie šio prašymo pareigūnas turi pridėti transporto priemonės teisėtą valdymą patvirtinančių dokumentų (nuomos ar panaudos sutarties, santuokos liudijimo, įgaliojimo, transporto priemonės naudotojo pažymėjimo ir pan.) kopijas, jeigu pareigūnas transporto priemonę valdo, ja naudojasi ne nuosavybės teise. Jeigu įstaigoje nėra galimybės atitinkamus duomenis patikrinti registruose, pareigūnas prie minėto prašymo taip pat turi pridėti:

6.1. transporto priemonės registracijos liudijimo kopiją;

6.2. vairuotojo pažymėjimo kopiją.

7. Pareigūnas, pateikdamas tvarkos aprašo 6 punkte nurodytus dokumentus, privalo parodyti jų galiojančius originalus tiesioginiam vadovui. Pasibaigus minėtų dokumentų galiojimo laikotarpiui, pareigūnas nedelsdamas įstaigos finansų funkcijas vykdančiam padaliniui ar kitam įstaigos vadovo įgaliotam asmeniui (toliau – įgaliotas asmuo) turi pateikti naujų ar pratęstų dokumentų kopijas.

8. Įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo per 5 darbo dienas nuo tvarkos aprašo 5 punkte nurodyto prašymo gavimo dienos priima sprendimą dėl važiavimo išlaidų atlyginimo. Priėmus sprendimą atlyginti važiavimo išlaidas, minėtas prašymas perduodamas įstaigos finansų funkcijas vykdančiam padaliniui ar įgaliotam asmeniui. Priėmus sprendimą neatlyginti važiavimo išlaidų, apie tai informuojamas pareigūnas, nurodant minėto sprendimo priežastis ir apskundimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-818, 2017-11-29, paskelbta TAR 2017-11-30, i. k. 2017-19101

 

9. Pasikeitus duomenims, turintiems įtakos važiavimo išlaidų atlyginimo dydžiui, pareigūnas per 5 darbo dienas nuo minėtų duomenų pasikeitimo tvarkos aprašo 5–7 punktuose nustatyta tvarka turi pateikti naują prašymą. Pareigūno važiavimo išlaidos pagal pasikeitusius duomenis atlyginamos nuo naujo prašymo pateikimo dienos.

 

III skyrius

VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMO IR ATLYGINIMO TVARKA

 

10. Jei priimtas sprendimas atlyginti pareigūno važiavimo išlaidas, pareigūnas šiais terminais: už I–III ketvirčius – iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 dienos, už spalio–lapkričio mėnesius – iki gruodžio 2 dienos, už gruodžio mėnesį – iki kitų metų sausio 5 dienos įstaigos finansų funkcijas vykdančiam padaliniui ar įgaliotam asmeniui pateikia važiavimo asmeniniu transportu išlaidų ataskaitą (1 priedas) arba važiavimo keleiviniu transportu išlaidų ataskaitą (2 priedas) ir važiavimo keleiviniu transportu išlaidas patvirtinančius dokumentus (bilietai, vienkartiniai bilietai, kortelių papildymo kasos čekiai ir pan.).

11. Įstaigos finansų funkcijas vykdantis padalinys ar įgaliotas asmuo, patikrinęs, ar tvarkos aprašo 10 punkte nurodytose ataskaitose pateikti duomenys teisingi, parengia įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimo projektą dėl važiavimo išlaidų atlyginimo arba inicijuoja minėto sprendimo priėmimą elektroninėmis priemonėmis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-818, 2017-11-29, paskelbta TAR 2017-11-30, i. k. 2017-19101

 

12. Konkretus mėnesio pareigūno važiavimo išlaidų atlyginimo dydis, atsižvelgiant į tvarkos aprašo 10 punkte nurodytose ataskaitose nurodytus duomenis ir neviršijant vidaus reikalų ministro nustatytų maksimalių važiavimo išlaidų kompensacijos dydžių, nustatomas įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens  sprendimu.  

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-818, 2017-11-29, paskelbta TAR 2017-11-30, i. k. 2017-19101

 

13. Pareigūno važiavimo asmeniniu transportu išlaidų dydis skaičiuojamas pagal formulę:

Išlaidos = a × 2 × d × k,

kur:

a – trumpiausias atstumas nuo tarnybos vietos iki vietos, į kurią vykstama tarnybiniais tikslais, arba nuo faktinės gyvenamosios vietos iki tarnybos vietos (kilometrais);

d – pareigūno vykimų skaičius arba dirbtų dienų (pamainų) skaičius per mėnesį;

k – vieno kilometro kelionės išlaidų dydis (eurais).

14. Pareigūno faktinė gyvenamoji vieta nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nurodytais nuolatinės gyvenamosios vietos nustatymo kriterijais.

15. Naudojant automobilius su dyzeliniais varikliais, hibridinius automobilius, elektromobilius ar vietoj benzino naudojant suskystintas naftos dujas, pagal tvarkos aprašo 13 punktą apskaičiuotos važiavimo išlaidos mažinamos 35 procentais.

16. Pagal tvarkos aprašo 13 punktą apskaičiuotos važiavimo išlaidos didinamos po 10 procentų:

16.1. transporto priemones eksploatuojant miestuose, kuriuose gyventojų skaičius yra didesnis kaip 100 000;

16.2. transporto priemones eksploatuojant žiemos laikotarpiu (gruodžio–vasario mėn.).

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Važiavimo išlaidos neatlyginamos:

17.1. jeigu pagal pareigūno prašyme nurodytą atstumą nuo tarnybos vietos iki gyvenamosios vietos pareigūnas į tarnybos vietą ir iš jos (į abi puses) vyksta mažesnį nei 3 kilometrų atstumą;

17.2. atostogų ir ligos metu, komandiruočių metu, poilsio ir švenčių dienomis, išskyrus atvejus, kai poilsio ir švenčių dienomis pareigūnai dirba pagal įstaigos vadovo patvirtintą grafiką arba vykdo vadovo, turinčio teisę skirti į pareigas, įsakymą ar nurodymą dirbti viršvalandinį darbą;

17.3. pareigūnams, kuriems Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka vykti į tarnybos vietą ir iš jos skirtas tarnybinis lengvasis automobilis;

17.4. pareigūnams, kurie vežami (vyksta) į tarnybos vietą ir iš jos tarnybiniu transportu (už tą kelio dalį, kurią vežami (vyksta) tarnybiniu transportu).

18. Nustatytu laiku be pateisinamos priežasties nepateikus tvarkos aprašo 10 punkte nurodytų dokumentų, važiavimo išlaidos už atsiskaitomąjį laikotarpį neatlyginamos. Esant svarbioms pateisinamoms priežastims (liga, komandiruotė, atostogos) važiavimo išlaidos atlyginamos, jeigu pareigūnas tvarkos aprašo 10 punkte nurodytus dokumentus pateikė per 5 darbo dienas nuo šių priežasčių išnykimo dienos.

19. Iš vidaus tarnybos atleidžiamam ar perkeliamam į kitą vidaus reikalų įstaigą pareigūnui važiavimo išlaidos atlyginamos atleidimo iš tarnybos ar perkėlimo į kitą vidaus reikalų įstaigą dieną. Pareigūnas tvarkos aprašo 10 punkte nurodytas ataskaitas įstaigos finansų funkcijas vykdančiam padaliniui ar įgaliotam asmeniui pateikia ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki atleidimo iš vidaus tarnybos ar perkėlimo į kitą vidaus reikalų įstaigą.

20. Už tvarkos aprašo 5, 6 ir 10 punktuose nurodytuose dokumentuose pateiktų duomenų teisingumą atsako juos pasirašę pareigūnai.

21. Pareigūnų tiesioginiai vadovai ar įstaigų vidaus kontrolės funkcijas atliekantys padaliniai ar įgalioti asmenys kontroliuoja tvarkos aprašo 5, 6 ir 10 punktuose nurodytuose dokumentuose pateiktos informacijos tikrumą, atlikdami kontrolinius patikrinimus. Nustatę tvarkos aprašo pažeidimus, jie apie tai nedelsdami raštu informuoja įstaigos vadovą.

 

______________

 


 

 

Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, važiavimo išlaidų kompensavimo ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos reikmes ar pobūdį vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

(Važiavimo asmeniniu transportu išlaidų ataskaitos formos pavyzdys)

 

_____________________________________________________________________

 

(įstaigos pavadinimas)

 

_____________________________________________________________________

 

(pareigūno pareigos, vardas, pavardė)

 

20___M.______________ MĖN. VAŽIAVIMO ASMENINIU TRANSPORTU IŠLAIDŲ ATASKAITA

 

_________________

 

(data)

 

______________________

 

(vieta)

 

Teikiu važiavimo asmeniniu transportu išlaidų ataskaitą:

 

 

Vykimo maršrutas

 

Trumpiausias atstumas

 

Naudojamas transportas (rūšis arba modelis ir reg. Nr.)

 

Faktiškai dirbtų dienų (pamainų) arba vykimų skaičius

 

Vieno kilometro išlaidų dydis   

 

Išlaidų suma, apskaičiuota pagal tvarkos aprašo 13 punktą

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________                       __________________                      _________________

 

(pareigos)                                                                    (parašas)                                                              (vardas, pavardė)

 

______________

 

 


 

Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, važiavimo išlaidų kompensavimo ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos reikmes ar pobūdį vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

(Važiavimo keleiviniu transportu išlaidų ataskaitos formos pavyzdys)

 

_____________________________________________________________________

 

(įstaigos pavadinimas)

 

_____________________________________________________________________

 

(pareigūno pareigos, vardas, pavardė)

 

 

 

20___M.______________ MĖN. VAŽIAVIMO KELEIVINIU TRANSPORTU IŠLAIDŲ ATASKAITA

 

_________________

 

(data)

 

______________________

 

(vieta)

 

Teikiu važiavimo keleiviniu transportu išlaidų ataskaitą:

 

 

Vykimo maršrutas

 

Važiavimo išlaidas patvirtinantis dokumentas

 

Išlaidų suma

 

1

 

2

 

3

 

 

 

 

 

PRIDEDAMA. Važiavimo išlaidas patvirtinantys dokumentai (bilietai, vienkartiniai bilietai, kortelių papildymo kasos čekiai ir pan.).

 

_______________                       __________________                      _________________

 

(pareigos)                                                                    (parašas)                                                              (vardas, pavardė)

 

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-540, 2016-08-02, paskelbta TAR 2016-08-03, i. k. 2016-21250

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 1V-3 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, važiavimo išlaidų kompensavimo ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos reikmes ar pobūdį vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, kelionės išlaidų apmokėjimo sąlygų ir tvarkos“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-118, 2017-02-15, paskelbta TAR 2017-02-15, i. k. 2017-02600

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 1V-3 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, važiavimo išlaidų kompensavimo ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos reikmes ar pobūdį vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, kelionės išlaidų apmokėjimo sąlygų ir tvarkos“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-818, 2017-11-29, paskelbta TAR 2017-11-30, i. k. 2017-19101

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 1V-3 "Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, važiavimo išlaidų kompensavimo ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos reikmes ar pobūdį vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, kelionės išlaidų apmokėjimo sąlygų ir tvarkos" pakeitimo