Suvestinė redakcija nuo 2018-01-17

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-04-21, i. k. 2017-06672

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENŲ, PAREIŠKUSIŲ NORĄ TARNAUTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOJE, TIKRINIMO NUOSTATŲ IR PRETENDENTŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS DARBUOTOJUS, DIRBANČIUS PAGAL DARBO SUTARTĮ, TIKRINIMO NUOSTATŲ

PATVIRTINIMO

 

2017 m. balandžio 20 d. Nr. 2-146

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 19 straipsnio 2 ir 7 dalimis.

Preambulės pakeitimai:

Nr. 2-21, 2018-01-16, paskelbta TAR 2018-01-16, i. k. 2018-00636

 

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Asmenų, pareiškusių norą tarnauti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje, tikrinimo nuostatus.

1.2. Pretendentų į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, tikrinimo nuostatus.

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2006 m. birželio 14 d. įsakymą Nr. 1S-13 „Dėl pretendentų į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, tikrinimo nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. P a v e d u:

3.1. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Administravimo valdybos Bendrajam skyriui paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre.

3.2. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Viešųjų ryšių skyriui paskelbti šį įsakymą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainėje.

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Saulius Urbanavičius


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų

tarnybos direktoriaus

2017 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 2-146

 

ASMENŲ, PAREIŠKUSIŲ NORĄ TARNAUTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOJE, TIKRINIMO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmenų, pareiškusių norą tarnauti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje,   tikrinimo nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja asmenų, pareiškusių norą tarnauti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje (toliau – pretendentai), tikrinimo procedūrą ir terminus, tikrinimo organizavimą ir tikrinimo išvados parengimą.

2. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje (toliau – STT), siekiant užtikrinti STT saugumą ir imunitetą, valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugą, nustatyti, ar pretendentai atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus ir yra tinkami tarnauti STT, atliekamas pretendentų patikrinimas.

3. Vadovaujantis teisės aktuose nustatytais reikalavimais surenkama Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose nurodyta informacija ir šios informacijos pagrindu tikrinama, ar pretendentas atitinka:

3.1. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatytus reikalavimus asmenims, skiriamiems į STT.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2-21, 2018-01-16, paskelbta TAR 2018-01-16, i. k. 2018-00636

 

3.2. Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme nustatytus reikalavimus asmenims, siekiantiems dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, jei pretendentas siekia eiti pareigas, susijusias su valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos naudojimu ar apsauga.

4. Pretendentų tikrinimą atlieka ir tikrinimo išvadas rengia STT Saugumo skyrius. Jei pretendento tikrinimą atliekantis STT pareigūnas yra suinteresuotas pretendento tikrinimo rezultatais ar kyla abejonių dėl jo nešališkumo, pareigūnas privalo nusišalinti.

 

II SKYRIUS

PRETENDENTŲ TIKRINIMO PROCEDŪRA, TIKRINIMO TERMINAI

 

5. Vadovaudamasis Atrankos į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų pareigas tvarkos nuostatomis, už personalo formavimą atsakingo padalinio viršininkas raštu kreipiasi į STT Saugumo skyrių. Rašte dėl pretendento tikrinimo nurodoma: pretendento vardas ir pavardė, pareigos, į kurias asmuo pretenduoja.

6. Už personalo formavimą atsakingas padalinys kartu su kreipimusi į STT Saugumo skyrių pateikia pretendento užpildytą pretendento anketą, klausimyną asmenims, kurie pretenduoja gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sutikimą ir kitų dokumentų (asmens tapatybę, pilietybę ir amžių, išsilavinimą įrodančius dokumentus, valstybinio socialinio draudimo ar sveikatos draudimo pažymėjimą (jei turi), turto, pajamų (jei yra deklaravęs turtą ir pajamas) ir privačių interesų deklaracijų) kopijas.

7. STT Saugumo skyriaus pareigūnai gavę už personalo formavimą atsakingo padalinio kreipimąsi ir Nuostatų 6 punkte nurodytus dokumentus, pradeda rinkti duomenis apie pretendento į STT asmenines dalykines savybes ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išsiunčia paklausimus į institucijas dėl Nuostatų 9 ir 10 punktuose nurodytos informacijos pateikimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2-280, 2017-08-04, paskelbta TAR 2017-08-04, i. k. 2017-13080

 

III SKYRIUS

PRETENDENTŲ TIKRINIMO ORGANIZAVIMAS

 

8. STT Saugumo skyrius, naudodamas valstybės registrų (kadastrų), klasifikatorių, kitų duomenų bankų, STT kriminalinės žvalgybos informacinės sistemos ir viešosios informacijos duomenis, tikrina, ar:

8.1. teisingi pretendento anketoje pateikti duomenys apie pretendentą, jo tėvus, vaikus, sutuoktinį ar partnerį;

8.2. pretendento siekiamos eiti pareigos tiesioginio pavaldumo santykiais nesusijusios su STT dirbančio jo sutuoktinio, partnerio (kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka), artimo giminaičio ar svainystės ryšiais susijusio asmens pareigomis;

8.3. pretendentas nėra įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl veikų, nurodytų Įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 1-5 punktuose;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2-21, 2018-01-16, paskelbta TAR 2018-01-16, i. k. 2018-00636

 

8.4. yra informacijos, nurodytos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – Korupcijos prevencijos įstatymas) 9 straipsnio 2 dalies 1–3 punktuose;

8.5. yra informacijos, nurodytos Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 10 punkte;

8.6. yra informacijos, nurodytos Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 11 punkte;

8.7. yra informacijos, nurodytos Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 4 punkte;

8.8. STT kriminalinės žvalgybos informacinėje sistemoje nėra duomenų apie pretendento, jo šeimos narių ryšius su organizuotomis nusikalstamomis grupėmis ar nusikalstamais susivienijimais, kitos neigiamo pobūdžio informacijos, galinčios turėti įtakos pretendento darbui STT.

9. STT Saugumo skyrius gauna informaciją, nustatytą Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 9 punkte, iš:

9.1. Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos;

9.2. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento;

9.3. Lietuvos kriminalinės policijos biuro;

9.4. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

9.5. Vadovybės apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

9.6. Valstybės sienos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

9.7. Muitinės kriminalinės tarnybos;

9.8. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos.

10.  STT Saugumo skyrius gauna duomenis:

10.1. pagal Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 5, 6 ir 8 punktus iš Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

10.2. pagal Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 7 punktą iš Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos;

10.3. apie tai, ar pretendentas į STT nėra įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys, iš Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento.

11.  Jei pretendentas siekia eiti pareigas, kurios susijusios su valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos naudojimu ar apsauga, STT Saugumo skyrius dėl asmenų (pretendentų), kurie pretenduoja gauti leidimą dirbti ar susipažinti su informacija, žymima slaptumo žymomis „Visiškai slaptai“, „Slaptai“, „Konfidencialiai“ ar „Riboto naudojimo“, patikrinimo kreipiasi į Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentą.

12.  Jei reikia papildomos informacijos ir šios informacijos neįmanoma gauti vadovaujantis aukščiau aptartomis nuostatomis, STT Saugumo skyrius teisės aktų nustatyta tvarka gali kreiptis į kitas institucijas, įstaigas, organizacijas, taip pat savarankiškai rinkti ir tikrinti informaciją apie pretendentą, atlikti apklausas, prašyti pretendento patikslinti ar papildyti pateiktą informaciją.

 

IV SKYRIUS

PRETENDENTŲ TIKRINIMO IŠVADOS ĮFORMINIMAS

 

13. Atlikę tikrinimą ir gavę STT Specialiosios ekspertų komisijos posėdžio protokolą, STT Saugumo skyriaus pareigūnai, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, apibendrina apie pretendentą surinktą informaciją ir surašo pretendento tikrinimo išvadą, kurią nevėliau kaip per 1 darbo dieną pateikia už personalo formavimą atsakingam padaliniui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2-280, 2017-08-04, paskelbta TAR 2017-08-04, i. k. 2017-13080

 

14.  Pretendento tikrinimo išvadas pasirašo STT Saugumo skyriaus viršininkas.

15.  Pretendento tikrinimo metu gavus įslaptintos informacijos, dalis pretendento tikrinimo išvados įslaptinama. Pretendentas gali būti supažindinamas tik su neįslaptinta pretendento tikrinimo išvados dalimi.

16.  Parengtos ir pasirašytos pretendentų tikrinimo išvados registruojamos STT Administravimo valdybos Bendrajame skyriuje ir perduodamos už personalo formavimą atsakingam padaliniui kartu su pretendentų anketomis ir prie anketos pridedamais dokumentais.

17.  Visa tikrinimo medžiaga pateikiama tik gavus žodinį STT vadovybės ar Atrankos komisijos pirmininko prašymą.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18.  Sprendimas apie pretendento tinkamumą tarnauti STT gali būti priimamas tik gavus tikrinimo išvadą.

19.  Priėmus sprendimą atrinktą kandidatą paskirti į pareigas, tikrinimo išvados ir pretendento tikrinimo medžiaga (jei buvo pateikta) grąžinama STT Saugumo skyriui.

20.  Iš dokumentų, surinktų tikrinant pretendento patikimumą, išvados ir kitų dokumentų sudaromos pretendentų tikrinimo medžiagos.

21.  Jei pretendentas paskiriamas į tarnybą STT, STT Saugumo skyrius iš patikrinimo medžiagos pradeda formuoti asmens patikimumo bylą.

22. Asmens patikimumo bylos, pretendentų tikrinimo medžiagos formuojamos, įtraukiamos į apskaitą ir saugomos laikantis Asmens patikimumo bylų tvarkymo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje taisyklėse nustatytų reikalavimų.

___________________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos specialiųjų

tyrimų tarnybos direktoriaus

2017 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr.2-146

 

PRETENDENTŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS

DARBUOTOJUS, DIRBANČIUS PAGAL DARBO SUTARTĮ, TIKRINIMO

NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pretendentų į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, tikrinimo nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja asmenų, pareiškusių norą dirbti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje (toliau – pretendentai), tikrinimą, tikrinimo apimtį ir organizavimą, tikrinimo išvados parengimą.

2. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje (toliau – STT), siekiant užtikrinti STT saugumą ir imunitetą, valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugą, atliekamas pretendentų tikrinimas.

3. Atsižvelgiant į Europos Sąjungos Tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu 2011/292/ES patvirtintas Europos Sąjungos įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtas saugumo taisykles  ir Europos Bendrijų Komisijos 2001 m. lapkričio 29 d. sprendimu 2001/844/EB patvirtintų Saugumo taisyklių nuostatas, įdarbinant asmenis, kurių atžvilgiu negalima remtis „būtina žinoti“ principu, darbe, kuriame jie galėtų naudotis įslaptinta informacija, pavyzdžiui, pasiuntiniai, apsaugos darbuotojai, priežiūros personalas, valytojai ir t. t., pirmiausia turi būti tinkamai patikrinami pagal saugumo kriterijus ir:  

3.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis atliekamas asmenų tikrinimas.

3.2. Pretendentų, siekiančių eiti pareigas, susijusias su valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos naudojimu ar apsauga, tikrinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme nustatytais reikalavimais asmenims, siekiantiems dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

4. Pretendentų tikrinimą atlieka ir tikrinimo išvadas rengia STT Saugumo skyrius. Jei pretendento tikrinimą atliekantis STT pareigūnas yra suinteresuotas ar kyla abejonių dėl jo nešališkumo, pareigūnas privalo nusišalinti.

 

II SKYRIUS

PRETENDENTŲ TIKRINIMO PROCEDŪRA, TIKRINIMO TERMINAI

 

5. Už personalo formavimą atsakingo padalinio viršininkas raštu kreipiasi į STT Saugumo skyrių dėl asmens, pretenduojančio dirbti STT, patikimumo. Prašyme dėl pretendento patikimumo tikrinimo nurodoma: pretendento vardas ir pavardė, pareigos, į kurias asmuo pretenduoja. Už personalo formavimą atsakingas padalinys užpildytą pretendento anketą, asmens tapatybę, pilietybę ir amžių, išsilavinimą įrodančius dokumentus, turto ir pajamų deklaracijų kopijas, jei pretendentas yra deklaravęs turtą ir pajamas, perduoda STT Saugumo skyriaus pareigūnui.

6. Jei pretendentas siekia eiti pareigas, susijusias su valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos naudojimu ar apsauga, už personalo formavimą atsakingas padalinys STT Saugumo skyriui perduoda pretendento užpildytą nustatytos formos klausimyną.

7. Atlikę tikrinimą ir gavę STT Specialiosios ekspertų komisijos posėdžio protokolą, STT Saugumo skyriaus pareigūnai, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, apibendrina apie pretendentą surinktą informaciją ir surašo pretendento tikrinimo išvadą, kurią nevėliau kaip per 1 darbo dieną pateikia už personalo formavimą atsakingam padaliniui. Apie baigtą tikrinimą ir teisę susipažinti su tikrinimo metu surinktais pretendento asmens duomenimis už personalo formavimą atsakingas padalinys informuoja pretendentą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2-280, 2017-08-04, paskelbta TAR 2017-08-04, i. k. 2017-13080

 

III SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PRETENDENTĄ TIKRINIMAS

 

8. STT Saugumo skyrius, naudodamas valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų, klasifikatorių, duomenų bankų ar kitų informacinių ar duomenų tvarkymo sistemų duomenis, STT kriminalinės žvalgybos informacinės sistemos ir viešosios informacijos duomenis, tikrina, ar:

8.1. teisingi pretendento anketoje pateikti duomenys apie pretendentą, jo tėvus, vaikus, sutuoktinį ar partnerį;

8.2. pretendento siekiamos eiti pareigos tiesioginio pavaldumo santykiais nesusijusios su STT dirbančio jo sutuoktinio, partnerio (kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka), artimo giminaičio ar svainystės ryšiais susijusio asmens pareigomis;

8.3. nėra duomenų apie pretendento, jo šeimos narių ryšius su organizuotomis nusikalstamomis grupėmis ar nusikalstamais susivienijimais, kitos neigiamo pobūdžio informacijos, galinčios turėti įtakos pretendento patikimumui.

9. Jei pretendentas siekia eiti pareigas, kurios susijusios su valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos naudojimu ar apsauga, STT Saugumo skyrius dėl asmenų (pretendentų), kurie pretenduoja gauti leidimą dirbti ar susipažinti su informacija, žymima slaptumo žymomis „Visiškai slaptai“, „Slaptai“, „Konfidencialiai“ ar „Riboto naudojimo“, patikrinimo kreipiasi į Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentą.

10.  Jei reikia papildomos informacijos, STT Saugumo skyrius teisės aktų nustatyta tvarka gali kreiptis į kitas institucijas, įstaigas, organizacijas, taip pat savarankiškai rinkti ir tikrinti informaciją apie pretendentą, atlikti apklausas, prašyti pretendento patikslinti ar papildyti pateiktą informaciją.

 

IV SKYRIUS

PRETENDENTŲ TIKRINIMO IŠVADOS ĮFORMINIMAS

 

11.  STT Saugumo skyrius apibendrina apie pretendentą surinktą informaciją ir surašo Pretendento tikrinimo išvadą.

12.  Pretendento tikrinimo metu gavus įslaptintos informacijos, dalis pretendento tikrinimo išvados įslaptinama. Pretendentas gali būti supažindinamas tik su neįslaptinta pretendento tikrinimo išvados dalimi.

13.  Pretendento tikrinimo išvadą pasirašo STT Saugumo skyriaus viršininkas.

14.  Pretendentų tikrinimo išvados registruojamos ir perduodamos už personalo formavimą atsakingam padaliniui kartu su pretendentų pateiktais dokumentais.

15.  Visa tikrinimo medžiaga pateikiama tik gavus žodinį STT vadovybės prašymą. Tikrinimo medžiaga perduodama gavėjui, kuris pasirašo Pretendentų tikrinimo medžiagų registracijos žurnale.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16.  Siūlymas sudaryti su pretendentu darbo sutartį STT direktoriui teikiamas tik gavus tikrinimo išvadą.

17.  Tikrinimo išvados ir pretendento tikrinimo medžiaga (jei buvo pateikta) grąžinama STT Saugumo skyriui ir tai pažymima Pretendentų tikrinimo medžiagų registracijos žurnale.

18.  Iš dokumentų, surinktų tikrinant pretendento patikimumą, išvados ir kitų dokumentų sudaromos pretendentų tikrinimo medžiagos, o jei su pretendentu sudaroma darbo sutartis, iš patikrinimo medžiagos pradedama formuoti STT darbuotojo asmens patikimumo byla.

19.  Asmens patikimumo bylos, pretendentų tikrinimo medžiagos formuojamos, įtraukiamos į apskaitą ir saugomos laikantis Asmens patikimumo bylų tvarkymo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje taisyklėse nustatytų reikalavimų.

___________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, Įsakymas

Nr. 2-280, 2017-08-04, paskelbta TAR 2017-08-04, i. k. 2017-13080

Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 2-146 „Dėl Asmenų, pareiškusių norą tarnauti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje, tikrinimo nuostatų ir pretendentų į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, tikrinimo nuostatų“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, Įsakymas

Nr. 2-21, 2018-01-16, paskelbta TAR 2018-01-16, i. k. 2018-00636

Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 2-146 „Dėl asmenų, pareiškusių norą tarnauti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje, tikrinimo nuostatų ir pretendentų į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, tikrinimo nuostatų" pakeitimo