Suvestinė redakcija nuo 2021-08-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-10-15, i. k. 2014-14190

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo

 

2014 m. spalio 10 d. Nr. 1-248

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 6 straipsnio 5 punktu ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo nuostatomis,

t v i r t i n u Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                         Rokas Masiulis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2014 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 1-248

 

 

GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO IR VARTOJIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reguliuoja gamtinių dujų vartotojų santykius su gamtinių dujų įmonėmis ir gamtinių dujų įmonių tarpusavio santykius tiekiant ir skirstant gamtines dujas (toliau – dujos).

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu (toliau – Energetikos įstatymas), Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymu (toliau – Gamtinių dujų įstatymas), Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymu (toliau – Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymas) ir kitais teisės aktais.

3. Taisyklės nustato:

3.1. Dujų pirkimopardavimo sutarčių, Dujų pirkimopardavimo ir paslaugų teikimo sutarčių ir dujų garantinio tiekimo paslaugų sutarčių sudarymo ir nutraukimo reikalavimus;

3.2. dujų tiekimo įmonės (toliau – tiekimo įmonė) pakeitimo tvarką ir sąlygas;

3.3. garantinio dujų tiekimo tvarką ir sąlygas;

3.4. atsakomybės ribas teikiant skirstymo paslaugas;

3.5. vartotojo santykius su gamtinių dujų skirstymo sistemos operatoriumi (toliau – skirstymo sistemos operatorius), kai sutartis tarp jų nesudaroma;

3.6. skirstymo sistemos operatoriaus teises ir pareigas;

3.7. tiekimo įmonės teises ir pareigas;

3.8. vartotojų teises ir pareigas;

3.9. vartotojų atsiskaitymo už dujas ir suteiktas paslaugas tvarką ir sąlygas;

3.10. neteisėto dujų vartojimo sampratą, žalos nustatymo ir nuostolių atlyginimo tvarką;

3.11. dujų transportavimo ir (ar) tiekimo ribojimo ar nutraukimo sąlygas;

3.12. vartotojų ir dujų įmonių atsakomybę už Taisyklių reikalavimų pažeidimus;

3.13. skundų, prašymų nagrinėjimo ir ginčų sprendimų tvarką.

4. Taisyklės privalomos skirstymo sistemų operatoriams, tiekimo įmonėms, dujų vartotojams.

5. Dujų sistemų operatorių tarpusavio santykiai, teisės ir pareigos, teikiant paslaugas dujų vartotojams, nustatomos teisės aktuose ir tarpusavio sutartyse.

6. Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus (toliau – perdavimo sistemos operatorius) ir skirstymo sistemų operatorių santykiai su sistemos naudotojais nustatyti operatorių patvirtintose naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklėse (Taisyklių 1 priedo 25 punktas) ir naudojimosi gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklėse, kurios viešai skelbiamos operatorių ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) interneto svetainėse.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-150, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13892

 

7. Taisyklės netaikomos suslėgtų gamtinių dujų pardavimui kelių transporto priemonėms.

8. Vartoti dujas galima tik Taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka sudarius atitinkamas sutartis. Vartotojų ir tiekimo įmonių tarpusavio santykiai nustatomi jų sudaromomis Dujų pirkimo–pardavimo sutartimis arba Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartimis, Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų aprašu (Taisyklių 1 priedo 10 punktas) ir Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašu (Taisyklių 1 priedo 7 punktas), Taisyklėmis. Draudžiama perduoti, skirstyti, tiekti ir vartoti dujas be atitinkamos sutarties ar nesilaikant sutarties sąlygų.

9. Skirstant ir tiekiant dujas, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, nurodytais Taisyklių 1 priede.

10. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Energetikos įstatyme, Gamtinių dujų įstatyme, Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

SUTARČIŲ SUDARYMAS IR NUTRAUKIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

11. Tiekimo įmonių santykiai su vartotojais grindžiami Dujų pirkimo–pardavimo arba Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartimis.

12. Skirstymo sistemų naudotojų santykiai su skirstymo sistemų operatoriais grindžiami skirstymo paslaugų sutartimis.

13. Skirstymo paslaugų sutartys ir su buitiniais vartotojais sudaromos Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartys yra viešosios sutartys (Taisyklių 1 priedo 2 ir 3 punktai).

14. Sutarčių sąlygos turi būti sąžiningos ir skaidrios, aiškiai ir suprantamai apibrėžtos, jose neturi būti kliūčių, trukdančių vartotojui naudotis savo teisėmis. Tiekimo įmonėms, skirstymo sistemų operatoriams draudžiama taikyti vartotojams nesąžiningus ar klaidinančius pardavimo metodus. Visos sutarčių sąlygos turi būti sąžiningos ir pateiktos vartotojams susipažinti iš anksto prieš sudarant ar pasirašant sutartį (Taisyklių 1 priedo 3 punktas).

15. Sutartyse turi būti nurodyta:

15.1. Skirstymo sistemos operatorius ar tiekimo įmonė (pavadinimas, įmonės kodas, buveinė, Tarybos licencijos (leidimo), išduotos vykdyti atitinkamai veiklai, numeris ir išdavimo data, kontaktinė informacija (dujų įmonės ar jos padalinio susirašinėjimo adresas, kontaktinis telefono ir (ar) fakso numeris, elektroninio pašto adresas, tinklalapio adresas ir kita), jo įgaliotas atstovas sudaryti sutartį ir atstovavimą patvirtinantys dokumentai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-150, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13892

 

15.2. Vartotojų duomenys:

15.2.1. kai sutartį sudaro nebuitinis vartotojas: vartotojo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, kontaktinė informacija (juridinio asmens ar jo padalinio susirašinėjimo adresas, kontaktinis telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas, tinklalapio adresas ir kita), jo įgaliotas atstovas sudaryti sutartį ir atstovavimą patvirtinantys dokumentai;

15.2.2. kai sutartį sudaro buitinis vartotojas: buitinio vartotojo vardas, pavardė, gimimo data arba asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, kontaktinė informacija (telefono ir (ar) fakso numeris, elektroninio pašto adresas ir kita).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-290, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-17, i. k. 2017-18228

 

16. Skirstymo paslaugos sutartyje, Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartyje (Taisyklių 1 priedo 11 punktas), be Taisyklių 15.1 papunktyje apibrėžtos informacijos, papildomai nurodomas įmonės, kuri teikia avarinės tarnybos paslaugas, pavadinimas ir kontaktinė informacija. Taip pat su buitiniu vartotoju sudaromose sutartyse turi būti nurodytos garantinio tiekimo sąlygos, skirstymo sistemos operatoriaus atsiskaitomoji sąskaita, į kurią buitinis vartotojas turi vykdyti mokėjimus garantinio tiekimo laikotarpiu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-150, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13892

 

17. Tiekimo įmonių su vartotojais sudaromose Dujų pirkimo–pardavimo ar Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartyje nurodoma:

17.1. dujų kiekis. Dujų kiekis nurodomas pagal Prekybos gamtinėmis dujomis taisyklių (Taisyklių 1 priedo 11 punktas) nustatytus reikalavimus;

17.2. dujų kokybė (Taisyklių 1 priedo 23 punktas);

17.3. dujų vartojimo paskirtis: šilumos gamyba, elektros gamyba, garo gamyba, technologinės reikmės, maisto gamyba, nenutrūkstamas gamybos procesas, sezoninė gamyba, kita gamyba, negyvenamųjų patalpų šildymas, gyvenamųjų patalpų šildymas, karšto vandens ruošimas, maisto ruošimas, kita paskirtis;

17.4. dujų tiekimo tvarka;

17.5. dujų tiekimo ribojimo ar nutraukimo sąlygos;

17.6. informacija apie tiekiamų dujų kainas;

17.7.  dujų įmonių ir vartotojų įsipareigojimai ir atsakomybė;

17.8. atsiskaitymo už patiektas dujas tvarka;

17.9. sutarties terminas, sutarties pakeitimo, pratęsimo ir nutraukimo sąlygos;

17.10. ginčų nagrinėjimo tvarka;

17.11. informacija apie teikiamas papildomos paslaugas;

17.12. papildomų paslaugų kokybės lygis ir paslaugų teikimo pradžios terminas;

17.13. priemonės, kurias naudojant galima gauti naujausią informaciją apie visus tiekimo įmonės taikomus tarifus;

17.14. paslaugų teikimo atnaujinimo ir nutraukimo sąlygos;

17.15. informacija apie tai, ar numatyta teisė nutraukti sutartį netaikant sankcijų, kompensavimas ir pinigų grąžinimas tuo atveju, kai paslaugų kokybė neatitinka sutartyje nurodyto lygio, įskaitant netikslias ir vėluojančias sąskaitas;

17.16. metodai, kuriais pradedamos neteisminės ginčų sprendimo procedūros;

17.17. dujų įmonių informacija apie vartotojų teises ir skundų nagrinėjimą.

18. Tiekimo įmonės savo interneto svetainėse skelbia Taisyklių 17.11–17.17 papunkčiuose nurodytą informaciją. Pasikeitus Taisyklių 17.11–17.17 papunkčiuose nurodytai informacijai, tiekimo įmonė privalo ją atnaujinti per 10 darbo dienų nuo jos pasikeitimo, bet ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki sudarant ar pasirašant sutartį.

19. Buitiniam vartotojui privalomos garantinio dujų tiekimo sąlygos, numatytos Taisyklėse, turi būti įtraukiamos į Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-150, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13892

 

20. Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartyse turi būti nurodyta dujų pristatymo vietos, į kurią bus tiekiamos dujos, duomenys, objekto, į kurį tiekiamos dujos, adresas, pavadinimas, identifikavimo numeris, objekto šildomos dalies plotas, jei dujos objekte vartojamos patalpoms šildyti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-161, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-08994

 

21. Skirstymo paslaugų, Dujų pirkimo–pardavimo, Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartys sudaromos su vartotojais, kai jie turi pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus įrengtas vartotojo dujų sistemas, kurios yra prijungtos (parengtos prijungti) prie dujų skirstymo sistemos. Skirstymo paslaugų, Dujų pirkimo–pardavimo, Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartys yra atskiros ir netapačios vartotojo dujų sistemos prijungimo prie dujų skirstymo sistemos sutartims. Prievolės, kylančios iš vartotojo dujų sistemos prijungimo prie dujų skirstymo sistemos sutarčių, turi būti vykdomos nepriklausomai nuo skirstymo paslaugų, Dujų pirkimo–pardavimo, Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartyse numatytų prievolių įvykdymo.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

SUTARČIŲ SUDARYMO IR NUTRAUKIMO TVARKA

 

22. Asmuo, prieš pradėdamas vartoti dujas, privalo sudaryti šias sutartis:

22.1. tuo atveju, kai asmuo ketina pirkti dujas perdavimo sistemos prekybos vietoje (iš tiekimo įmonės ir (ar) per biržą):

22.1.1. Dujų pirkimo–pardavimo sutartį su tiekimo įmone ir (ar) biržos dalyvio sutartį, jei vartotojas ketina pirkti dujas biržoje;

22.1.2. dujų perdavimo paslaugos sutartį su perdavimo sistemos operatoriumi;

22.1.3. dujų skirstymo paslaugos sutartis su skirstymo sistemos operatoriais per kurių dujų skirstymo sistemas transportuojamos dujos (jei asmuo ketina naudotis skirstymo sistemomis);

22.2. tuo atveju, kai asmuo ketina pirkti dujas skirstymo sistemos pristatymo vietoje –Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį su tiekimo įmone.

23. Taisyklių 22 punkte nurodytos sutartys (išskyrus sutartis, sudaromas su buitiniais vartotojais, dujų perdavimo paslaugos sutartis ir biržos dalyvio sutartis) yra terminuotos, jei šalys nesusitaria kitaip. Taisyklių 22 punkte nurodytos sutartys su buitiniais vartotojais sudaromos neterminuotam laikui, jeigu šalys nesusitaria kitaip. Sutarčių, sudaromų su tiekimo įmone, terminas nustatomas abipusiu šalių sutarimu, vadovaujantis Gamtinių dujų įstatymo, Prekybos gamtinėmis dujomis taisyklių ir Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo (Taisyklių 1 priedo 3, 7 ir 11 punktai) nustatytais reikalavimais.

24. Asmuo prašymą sudaryti sutartį su dujų įmone pateikia raštu, elektroninėmis ryšių priemonėmis (saugaus elektroninio parašo, elektroninės bankininkystės sistemos ar kitų technologijų pagalba), jei galima tinkamai identifikuoti sutartį sudarantį asmenį. Vartotojas, pasirašydamas sutartį, patvirtina, kad objektas (dujų sistema), į kurį pagal sutartį tiekiamos dujos, priklauso jam nuosavybės ar kita teisėto valdymo teise ir jis turi teisę sudaryti sutartį. Kai objektas yra valdomas, naudojamas ir juo disponuojama bendrosios nuosavybės teise, vienam iš bendraturčių pateikus prašymą sudaryti Taisyklių 22 punkte nurodytas sutartis, preziumuojama, kad šis bendraturtis turi kitų bendraturčių sutikimą veikti jų vardu ir interesais, išskyrus atvejus, kai kitas bendraturtis kreipiasi dėl sudarytos sutarties perrašymo jo vardu ar sudarytos sutarties nutraukimo ir naujos sutarties tam pačiam objektui sudarymo. Tokiais atvejais bendraturtis turi pateikti likusių bendraturčių sutikimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-150, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13892

 

25. Asmuo dėl sutarties sudarymo gali kreiptis tiesiogiai į pasirinktos tiekimo įmonės buveinę (artimiausią vartotojus aptarnaujantį padalinį). Buitiniam vartotojui tuo atveju rašytinis prašymas dėl sutarties sudarymo nėra privalomas.

26. Pažeidžiamam vartotojui keičiant tiekimo įmonę prašymui prilyginamas pranešimas apie vartotojo tiekimo įmonės pakeitimą (Taisyklių 2 priedas).

27. Asmuo, kuris kreipiasi į tiekimo įmonę dėl buitinio vartotojo Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties sudarymo, privalo pateikti šiuos dokumentus:

27.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei sutartį pasirašo vartotojo įgaliotas asmuo, jis privalo pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą;

27.2. objekto nuosavybę patvirtinantį dokumentą;

27.3. kai vartotojo sistema pirmą kartą prijungiama prie dujų skirstymo sistemos, – papildomai pateikti pažymą apie dujų sistemų parengimą sujungimui (Taisyklių 1 priedo 15 punktas);

27.4. kai sutartis sudaroma pirmą kartą su nauju vartotoju, kurio dujų sistema yra prijungta prie dujų skirstymo sistemos, – papildomai pateikti buvusio ir naujo vartotojo pasirašytą dokumentą, kuriame nurodyti tarpusavyje suderinti dujų kiekio matavimo priemonės rodmenys. Nepateikus tokio dokumento iki gamtinių dujų tiekimo sutarties vykdymo pradžios, naujo vartotojo suvartotas dujų kiekis skaičiuojamas nuo buvusio vartotojo paskutinių deklaruotų apskaitos prietaiso rodmenų;

27.5. kai vartotojas keičia tiekimo įmonę, – papildomai pateikti pranešimą apie vartotojo tiekimo įmonės pakeitimą (Taisyklių 2 priedas);

27.6. kai į vartotojo sistemą tiekiamos dujos ir asmeniui suteikiamas socialinis būstas, – papildomai pateikti:

27.6.1. socialinio būsto nuomos sutartį (vietoj namo (buto) nuosavybę patvirtinančio dokumento);

27.6.2. savivaldybės sprendimą dėl socialinio būsto skyrimo;

27.6.3. buto priėmimo–perdavimo aktą ar kitą nuomotojo ir nuomininko pasirašytą dokumentą, kuriame būtų nurodyti tarpusavyje suderinti dujų kiekio matavimo priemonės rodmenys, nuo kurių pradedamas dujų tiekimas. Nepateikus tokio dokumento iki gamtinių dujų tiekimo sutarties vykdymo pradžios, naujo vartotojo suvartotas dujų kiekis skaičiuojamas nuo buvusio vartotojo paskutinių deklaruotų apskaitos prietaiso rodmenų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-150, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13892

 

28. Nebuitinis vartotojas, besikreipiantis į tiekimo įmonę dėl Dujų pirkimo–pardavimo ar dėl Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties sudarymo turi tiekimo įmonei pateikti šiuos dokumentus:

28.1. nebuitinį vartotoją atstovaujančio asmens tapatybę įrodantį dokumentą ir įgaliojimą sudaryti sutartį tais atvejais, kai sutartį pasirašo įgaliotas asmuo. Jei nebuitinis vartotojas yra fizinis asmuo ir įgalioja kitą asmenį pasirašyti sutartį, įgaliojimas turi būti teisės aktų nustatyta tvarka pavirtintas. Viešosios įstaigos privalo papildomai pateikti įstatus, kuriuose nurodoma, kas turi teisę pasirašyti sutartis;

28.2. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą;

28.3. nuosavybės teisę patvirtinantį dokumentą (Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą), gautą ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius. Šis reikalavimas netaikomas, kai pasirašoma Dujų pirkimo–pardavimo sutartis;

28.4. Neteko galios nuo 2021-08-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-150, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13892

 

28.5. kai sutartis sudaroma pirmą kartą prijungus vartotojo sistemą prie dujų skirstymo sistemos – papildomai pateikti pažymą apie dujų sistemų parengimą sujungimui gautą iš skirstymo sistemos operatoriaus (Taisyklių 1 priedo 15 punktas);

28.6. kai sutartis sudaroma pirmą kartą su nauju vartotoju, kurio dujų sistema yra prijungta prie dujų skirstymo sistemos, – papildomai pateikti buvusio ir naujo vartotojo pasirašytą dokumentą, kuriame nurodyti tarpusavyje suderinti dujų kiekio matavimo priemonės rodmenys. Nepateikus tokio dokumento iki gamtinių dujų tiekimo sutarties vykdymo pradžios, naujo vartotojo suvartotas dujų kiekis skaičiuojamas nuo buvusio vartotojo paskutinių deklaruotų apskaitos prietaiso rodmenų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-150, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13892

 

28.7. kai vartotojas keičia tiekimo įmonę – papildomai pateikti pranešimą apie vartotojo tiekimo įmonės pakeitimą (Taisyklių 2 priedas), pažymą apie vartotojo objektų dujų kiekio matavimo priemonių rodmenis, keičiant tiekimo įmonę (Taisyklių 3 priedas) ir prašymą buvusiai tiekimo įmonei nutraukti sutartį.

29. Taisyklių 22 punkte nurodytas sutartis tiekimo įmonės, esant savininko raštiškam sutikimui ir tiekimo įmonės prašymu asmeniui, teisėtu pagrindu (nuoma, panauda, patikėjimo teise ir kt.) besinaudojančiam savininko objektu, pateikus savo prievolių pagal sutartį tinkamo vykdymo užtikrinimo garantijas, gali sudaryti ne tik su savininkais, bet ir su asmenimis, teisėtu pagrindu besinaudojančiais savininko objektu. Sutartys su asmenimis, teisėtu pagrindu besinaudojančiais savininko objektais, sudaromos savininko nurodytam terminui, kuriam suėjus, sutartis pasibaigia, išskyrus atvejus, kai esant raštiškam savininko sutikimui, asmuo, teisėtu pagrindu besinaudojantis savininko objektu, pratęsia sutarties galiojimo terminą ar sudaro naują terminuotą sutartį. Sutarties sudarymui, asmuo, teisėtu pagrindu (nuoma, panauda, patikėjimo teise ir kt.) besinaudojantis savininko objektu, tiekimo įmonei turi pateikti šiuos dokumentus:

29.1. prašymą sudaryti sutartį;

29.2. savininko sutikimą;

29.3. vartotoją atstovaujančio asmens tapatybę įrodantį dokumentą ir įgaliojimą sudaryti sutartį tais atvejais, kai sutartį pasirašo įgaliotas asmuo. Jei nebuitinis vartotojas yra fizinis asmuo ir įgalioja kitą asmenį pasirašyti sutartį, įgaliojimas turi būti teisės aktų nustatyta tvarka pavirtintas. Viešosios įstaigos privalo papildomai pateikti įstatus, kuriuose nurodoma, kas turi teisę pasirašyti sutartis;

29.4. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą (nebuitiniams vartotojams);

29.5. teisėtą pagrindą naudotis savininko objektu patvirtinantį dokumentą (nuomos, panaudos sutartis, ar kt.);

29.6. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą su žyma apie objekto naudojimo teisės perleidimą asmeniui, kuris kreipiasi į tiekimo įmonę dėl sutarties sudarymo, gautą ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius;

29.7. kai sutartis sudaroma pirmą kartą prijungus vartotojo sistemą prie dujų skirstymo sistemos – papildomai pateikti skirstymo sistemos operatoriaus savininkui ar teisėtam naudotojui išduotą pažymą apie dujų sistemų parengimą sujungimui (Taisyklių 1 priedo 15 punktas);

29.8. kai sutartis sudaroma pirmą kartą su nauju vartotoju, kurio dujų sistema yra prijungta prie dujų skirstymo sistemos, – papildomai pateikti pasirašytą buvusio ir naujo vartotojo dokumentą, kuriame nurodyti tarpusavyje suderinti dujų kiekio matavimo priemonių rodmenys. Nepateikus tokio dokumento iki gamtinių dujų tiekimo sutarties vykdymo pradžios naujo vartotojo suvartotas dujų kiekis skaičiuojamas nuo buvusio vartotojo paskutinių deklaruotų dujų kiekio matavimo priemonių rodmenų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-150, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13892

 

29.9. kai vartotojas keičia tiekimo įmonę, – papildomai pateikti pranešimą apie vartotojo tiekimo įmonės pakeitimą, pažymą apie vartotojo objektų dujų kiekio matavimo priemonių rodmenis keičiant tiekimo įmonę (nebuitinis vartotojas) ir prašymą buvusiai tiekimo įmonei nutraukti sutartį (nebuitinis vartotojas). Nepateikus pažymos apie vartotojo objektų dujų kiekio matavimo priemonių rodmenis iki gamtinių dujų tiekimo sutarties vykdymo pradžios, naujo vartotojo suvartotas dujų kiekis skaičiuojamas nuo buvusio vartotojo paskutinių deklaruotų apskaitos prietaiso rodmenų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-150, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13892

 

291. Skirstymo sistemos operatorius ir (ar) tiekimo įmonė turi teisę pagal su valstybės registrais sudarytas sutartis rinkti iš valstybės registrų, VĮ Registrų centro tvarkomų Nekilnojamojo turto kadastro ir registro, Juridinių asmenų registro, Gyventojų registro, Testamentų registro asmens ir kitus duomenis (objektų duomenis, juridinių asmenų duomenis, objektų savininkų ar teisėtų jų valdytojų, taip pat juridinių asmenų valdymo organų (jų narių) asmens tapatybės ir (ar) kontaktinius duomenis) Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymu nustatytų pareigų ir funkcijų vykdymo tikslu (siekiant nustatyti objektus, kuriuose buvo ar yra vartojamos gamtinės dujos ar planuojama vartoti gamtines dujas, asmenis, kuriems tiekiamos gamtinės dujos ir (ar) teikiama skirstymo paslauga, objektų savininkus ir (ar) kitus teisėtus naudotojus, ir (ar) valdytojus, jų nuolatinės gyvenamosios vietos adresą, identifikuoti juridinių asmenų valdymo organus ir (ar) jų narius bei nustatyti paveldėjimą).

Papildyta punktu:

Nr. 1-150, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13892

 

30. Savininkui perleidus arba netekus objekto nuosavybės teisių ir (ar) nuomininkui netekus teisėto pagrindo naudotis savininko objektu, savininkas ir (ar) nuomininkas privalo nedelsiant informuoti dujų įmonę.

31. Dujų įmonė su vartotoju sutartį sudaro ne vėliau kaip per 3 savaites nuo prašymo gavimo dienos.

32. Skirstymo sistemos operatorius ir (ar) tiekimo įmonė turi teisę atsisakyti sudaryti sutartį su vartotoju:

32.1. jeigu yra skola už dujas ir (ar) suteiktas paslaugas;  

32.2. jeigu yra pažeistos su skirstymo sistemos operatoriumi ar tiekimo įmone sudarytos sutarties sąlygos ir šie pažeidimai nėra ištaisyti sutartyje ir (ar) teisės aktų nustatyta tvarka;

32.3. jeigu vartotojui yra pradėtos bankroto, restruktūrizavimo ar likvidavimo procedūros;

32.4. jeigu skirstymo sistemos operatoriui ar tiekimo įmonei nepateikiamas visų būsimų vartotojo prievolių pagal sutartį tinkamo įvykdymo užtikrinimas ar nesuteikiamos kitos atsiskaitymo garantijos;

32.5. kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Gamtinių dujų įstatymo nustatytais atvejais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-150, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13892

 

33. Buitinis vartotojas turi teisę vienašališkai neatlygintinai nutraukti sutartį su skirstymo sistemos operatoriumi ir (ar) tiekimo įmone (Taisyklių 1 priedo 10 punktas).

34. Nebuitinis vartotojas turi teisę nutraukti sutartį prieš 30 dienų apie sutarties nutraukimą įspėjusi kitą šalį, jeigu kita sutarties šalis nevykdo ar netinkamai vykdo įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Esminis sutarties pažeidimas – praleistas prievolės įvykdymo terminas ir (ar) šalies prievolės per papildomai nustatytą terminą neįvykdymas. Iki sutarties nutraukimo vartotojas privalo įvykdyti visus sutartinius įsipareigojimus, atsiskaityti už suvartotas dujas ir suteiktas paslaugas, jei buvo priskaičiuota, sumokėti baudas, delspinigius, palūkanas ir (ar) žalą dujų įmonei.

35. Tiekimo įmonė turi teisę nutraukti sutartį su vartotoju, apie tai ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų raštu įspėjusi vartotoją paskutiniu tiekimo įmonei žinomu adresu, sutartyje nurodytu elektroniniu paštu, ir telefonu siunčiant tekstinę žinutę (jeigu vartotojas turi bevielio ryšio telefoną), jei:

35.1. nebuitiniam vartotojui dujų tiekimas buvo nutrauktas dėl vartotojo kaltės ir neatkurtas ilgiau nei 6 mėnesius;

35.2. vartotojas padarė esminį sutarties pažeidimą, kuris buvo nustatytas sutartyje;

35.3. vartotojo objektą, į kurį tiekiamos dujos, įsigijo naujas savininkas;

35.4. buitinis vartotojas daugiau kaip 18 mėnesių nedeklaravo dujų kiekių, nereagavo į tiekimo įmonės pranešimus ir dujų įmonių darbuotojams nebuvo suteiktos teisės patekti į vartotojo valdas patikrinti dujų kiekio matavimo priemonių rodmenų.

36. Nutraukus su vartotoju sudarytas Dujų pirkimo–pardavimo ar Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis, skirstymo sistemos operatorius turi teisę Taisyklių XII skyriaus antrojo skirsnio nustatyta tvarka atjungti vartotojo objektą (vartotojo dujų sistemą) nuo operatoriaus dujų sistemos ir demontuoti dujų kiekio matavimo priemonę bei panaudoti kitas technines priemones, užtikrinančias operatoriaus dujų sistemos saugumą.

37. Savininkas, perleidęs objektą (vartotojo dujų sistemą), kuriame vartojamos dujos, kito asmens nuosavybėn, privalo nutraukti sudarytą Dujų pirkimo–pardavimo ir (ar) Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį ir iki sutarties nutraukimo dienos pranešti dujų įmonei sutarties nutraukimo dienos dujų kiekio matavimo priemonės (dujų skaitiklio) rodmenis ir kitą galutiniam atsiskaitymui būtiną informaciją bei atsiskaityti su tiekimo įmone ir dujų sistemų operatoriais už patiektas dujas bei jų transportavimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas pagal sutarties sąlygas ir teisės aktų reikalavimus. Naujasis objekto (vartotojo dujų sistemos) savininkas privalo kreiptis į tiekimo įmonę ir (ar) dujų sistemų operatorius dėl naujų Dujų pirkimo–pardavimo, dujų transportavimo paslaugų ar Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutarčių sudarymo. Tuo atveju, jei perleidęs objektą (vartotojo dujų sistemą) asmuo vengia ar dėl kitų priežasčių nenutraukia su tiekimo įmone ir (ar) dujų sistemų operatoriais sudarytų sutarčių, perleidusio objektą (vartotojo dujų sistemą) asmens ir tiekimo įmonės ir (ar) operatorių sudarytos sutartys šiame punkte nustatyta tvarka ir sąlygomis gali būti nutrauktos naujojo savininko prašymu. Bet kuriuo atveju atsakomybė apmokėti už dujų vartojimą ir dujų įmonių paslaugas (ar skirstymo sistemos operatoriaus paskaičiuotą žalą) tenka atitinkamo laikotarpio objekto (vartotojo dujų sistemos) savininkui.

38. Taisyklių IX skyriuje nurodytas vartotojo pareigas (Taisyklių 105.7–105.19 papunkčiai) ir skirstymo sistemos operatoriaus teises (Taisyklių 101 punktas) tiekimo įmonės privalo įrašyti į Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

SUTARČIŲ PAPILDOMI REIKALAVIMAI

 

Dujų pirkimo–pardavimo sutartys

 

39. Su vartotojais sudaromų Dujų pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygos turi atitikti Taisyklių 14 punkto nustatytus reikalavimus. Siekiant įvertinti, ar sutarties sąlyga, pagal kurią tiekimo įmonė pasilieka teisę vienašališkai pakeisti su dujų tiekimu susijusias kainas ir tarifus, atitinka sąžiningumo, pusiausvyros ir skaidrumo reikalavimus, sutartyje turi būti skaidriai pateikta šių kainų ir tarifų keitimo priežastis ir būdas, kad vartotojas, remdamasis aiškiais ir suprantamais kriterijais, galėtų numatyti galimus šių kainų ir tarifų pasikeitimus. Dujų kainos ir tarifai, jų nustatymo ir keitimosi tvarka turi būti paskelbta viešai ir vartotojui žinoma prieš sudarant sutartį.

40. Vartotojas, perkantis dujas pagal Dujų pirkimo–pardavimo sutartis iš dviejų ar daugiau tiekimo įmonių, paskirsto ir suderina jam tiekiamų dujų srautus su šiomis įmonėmis Dujų pirkimo–pardavimo sutartyse nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 11 punktas).

41. Nebuitinio vartotojo su tiekimo įmone sudarytoje Dujų pirkimo–pardavimo sutartyje turi būti nurodytas dujų kiekis ir (ar) preliminarus dujų tiekimo grafikas (Taisyklių 1 priedo 11 punktas).

42. Tiekimo įmonė, sudarydamas sutartis su vartotojais, taip pat turi laikytis ir šių reikalavimų:

42.1. pateikdamas pasiūlymą konkrečiam vartotojui dėl Dujų pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo, be Taisyklių 17 ir 18 punktuose nurodytos informacijos privalo pateikti vartotojui informaciją apie siūlomas dujų tiekimo sąlygas, įskaitant būtinybę vartotojui sudaryti sutartis su perdavimo ir (ar) skirstymo sistemos operatoriais dėl pasinaudojimo sistemomis; supažindinti vartotoją su siūlomos Dujų pirkimo–pardavimo sutarties sąlygomis, dujų tiekimo patikimumo garantijomis, dujų kainos nustatymo ir apskaičiavimo principais bei suteikti visą kitą būtiną informaciją, kuri padėtų vartotojui priimti sprendimą dėl tiekimo įmonės pasirinkimo;

42.2. vartotojui teikiamame pasiūlyme dėl sutarties sudarymo tiekimo įmonė privalo nurodyti tokio pasiūlymo galiojimo terminą.

 

Dujų skirstymo paslaugų sutartys

 

43. Skirstymo paslaugų sutarčių sąlygas, formas, sutarčių sudarymo, nutraukimo tvarką nustato skirstymo sistemų operatoriai teisės aktų nustatyta tvarka parengtose, su Taryba suderintose ir viešai operatorių interneto svetainėse skelbiamose naudojimosi skirstymo sistema taisyklėse. Naudojimosi skirstymo sistema taisyklių nuostatos neturi prieštarauti teisės aktų reikalavimams ir Taisyklių nuostatoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-150, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13892

 

Dujų pirkimopardavimo ir paslaugų teikimo sutartys

 

44. Į konkrečią pristatymo vietą konkrečiam vartotojo objektui pagal Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį dujas gali tiekti tik viena tiekimo įmonė.

Vartotojui sudarius Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį su tiekimo įmone, atskiros dujų skirstymo ir perdavimo paslaugos sutartys su dujų sistemų operatoriais nesudaromos.

45. Dujų tiekimo ir transportavimo sutarčių nuostatos su buitiniais vartotojais turi neprieštarauti Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų aprašo nuostatoms (Taisyklių 1 priedo 10 punktas).

46. Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartyse turi būti nurodytos vartotojo pareigos skirstymo sistemos operatoriui (netrukdyti operatoriui vykdyti savo pareigų eksploatuojant, remontuojant, rekonstruojant dujų skirstymo sistemas, vykdyti dujų apskaitą, kontroliuoti dujų kiekio matavimo priemones ir kt.) ir skirstymo sistemos operatoriaus teisės vartotojo atžvilgiu (patekti į vartotojo teritoriją, kontroliuoti vartotojo sistemos būklę, atjungti vartotojo sistemą ir kt.), už vartotojo dujų sistemos eksploatavimą atsakingi asmenys (taikoma tik nebuitiniams vartotojams, Taisyklių 1 priedo 17 punktas), tiekimo patikimumo grupė (nutrūkstamas / nenutrūkstamas), tiekimo nutraukimo (ribojimo) grupė (Taisyklių 1 priedo 8 punktas), dujų vartojimo paskirtis, vartotojo sistemos prijungimo duomenys: Qmax, Qmin, slėgis dujų pristatymo vietoje (Qmin buitiniam vartotojui netaikoma).

Dujų vartojimo paskirtis nurodoma pagal Taisyklių 17.3 papunkčio nustatytus reikalavimus.

Vartotojų dujų sistemų prijungimo duomenis tiekimo įmonėms teikia skirstymo sistemų operatoriai.

 

III SKYRIUS

TIEKIMO ĮMONĖS KEITIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

Bendrosios nuostatos

 

47. Vartotojai turi teisę nemokamai pakeisti tiekimo įmonę.

48. Vartotojai, keičiantys tiekimo įmones, privalo įvykdyti sutartinius įsipareigojimus.

49. Vartotojas, turintis sudarytą Dujų pirkimo–pardavimo arba Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį su tiekimo įmone, turi teisę pakeisti tiekimo įmonę:

49.1. buitinis vartotojas turi teisę savo iniciatyva vienašališkai nutraukti Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį bei sudaryti naują  Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį su kita laisvai pasirinkta tiekimo įmone;

49.2. nebuitinis vartotojas, norėdamas pakeisti tiekimo įmonę, turi nutraukti Dujų pirkimo–pardavimo ar Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis (Taisyklių 1 priedo 3 punktas).

50. Nebuitiniai vartotojai, sudarę Dujų pirkimo–pardavimo, Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis, tiekimo įmonę turi teisę pakeisti tik tuo atveju, kai:

50.1. pasibaigia Dujų pirkimo–pardavimo, Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties galiojimo terminas;

50.2. sutarties šalys raštu susitaria nutraukti esamą Dujų pirkimo–pardavimo, Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

51. Tiekimo įmonės keitimo atveju, kad vartotojui būtų užtikrintas nepertraukiamas dujų tiekimas, nauja Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis turi įsigalioti kitą dieną, kai nustoja galioti iki tol galiojusi Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis.

52. Jei vartotojas, keičiantis tiekimo įmonę iki numatomos tiekimo įmonės pakeitimo datos nesudaro Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties su kita tiekimo įmone, lieka galioti buvusi sutartis arba, jeigu sutartis yra pasibaigusi, skirstymo sistemos operatorius turi nutraukti dujų tiekimą. Vartotojui vartojant dujas be sutarties skirstymo sistemos operatorius turi teisę paskaičiuoti Taisyklių nustatyta tvarka žalą. Nauja tiekimo įmonė iki numatomos tiekimo įmonės pakeitimo dienos, nurodydama priežastis, informuoja vartotoją, buvusią tiekimo įmonę ir skirstymo sistemos operatorių, jei su vartotoju nauja sutartis nepasirašoma arba pasirašyta sutartis neįsigalioja.

53. Jei prašymą pakeisti tiekimo įmonę atšaukia naujoji tiekimo įmonė ir (ar) vartotojas, dujas ir toliau tiekia esama tiekimo įmonė.

54. Taryba savo interneto svetainėje skelbia tiekimo įmonių, turinčių licenciją (leidimą) vykdyti dujų tiekimo veiklą, sąrašą. Taip pat skelbiama ir periodiškai atnaujinama informacija, kuri padėtų vartotojams aiškiai ir suprantamai pasirinkti tiekimo įmonę (tiekimo įmonių, kurios realiai vykdo tiekimo veiklą, sąrašas, jų kontaktiniai duomenys ir kt.).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-150, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13892

 

55. Tiekimo įmonės, su kuriomis vartotojas turi sudaręs sutartis, skirstymo sistemos operatorius turi teisę tikrinti dujų kiekio matavimo priemonės rodmenis. Vartotojas privalo sudaryti sąlygas ir įsileisti skirstymo sistemos operatoriaus ir (ar) tiekimo įmonės darbuotojus ar kitus jų įgaliotus asmenis į savo valdas ar patalpas dujų kiekio matavimo priemonių patikrinimui.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

TIEKIMO ĮMONĖS KEITIMO TVARKA, KAI SU VARTOTOJU SUDARYTA DUJŲ PIRKIMOPARDAVIMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

 

56. Šio skirsnio nuostatos taikomos vartotojams, norintiems pakeisti tiekimo įmonę ir siekiantiems nepertraukiamo dujų tiekimo. Kitais atvejais sutartys nutraukiamos ir naujos sutartys sudaromos bendra Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka.

57. Vartotojas, norintis pakeisti tiekimo įmonę ir sudaryti naują Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį, Taisyklių II skyriuje nustatyta tvarka turi pateikti naujai tiekimo įmonei prašymą sudaryti tokią sutartį.

58. Vartotojas, norintis pakeisti tiekimo įmonę, naujai tiekimo įmonei turi pateikti nustatytos formos pranešimą (Taisyklių 2 priedas) apie vartotojo tiekimo įmonės pakeitimą.

59. Nauja tiekimo įmonė, iš vartotojo gautą pranešimą apie vartotojo tiekimo įmonės pakeitimą papildo informacija apie numatomos sudaryti naujos Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo datą, pasirašo pranešimą ir raštu arba elektroninėmis ryšių priemonėmis, ne vėliau kaip prieš 3 savaites iki numatomos naujos Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo datos pateikia skirstymo sistemos operatoriui ir esamai tiekimo įmonei, su kuria vartotojas nutraukia Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį. Nauja tiekimo įmonė kartu su pranešimais apie vartotojo tiekimo įmonės pakeitimą privalo pateikti skirstymo sistemos operatoriui prašymą pasinaudoti skirstymo sistema dujų skirstymui naujai ją pasirinkusiems vartotojams, operatoriaus patvirtintų naudojimosi skirstymo sistema taisyklių nustatyta tvarka.

60. Pranešime (Taisyklių 2 priedas) turi būti nurodyta:

60.1. esamos tiekimo įmonės pavadinimas, adresas, elektroninio pašto adresas;

60.2. naujos tiekimo įmonės pavadinimas, adresas, kontaktinė informacija (adresas susirašinėjimui ir kontaktams, mobiliojo, fiksuoto ryšio telefono ir (ar) fakso numeris, elektroninio pašto adresas);

60.3. informacija apie vartotoją: vartotojo vardas, pavardė, gimimo data arba asmens kodas; įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, kontaktinė informacija (adresas susirašinėjimui ir kontaktams, mobiliojo, fiksuoto ryšio telefono ir (ar) fakso numeris, elektroninio pašto adresas);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-290, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-17, i. k. 2017-18228

 

60.4. objekto, į kurį tiekiamos dujos, adresas, pavadinimas, identifikavimo numeris;

60.5. dujų vartojimo paskirtis pagal Taisyklių 17.3 papunkčio nustatytus reikalavimus.

61. Vartotojas, nutraukiantis galiojančią Dujų pirkimo–pardavimo ir  paslaugų teikimo sutartį, privalo paskutinę esamos  Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties galiojimo dieną užfiksuoti dujų kiekio matavimo priemonės rodmenis galutiniam atsiskaitymui ir raštu arba elektroninėmis ryšių priemonėmis, jei jomis galima tinkamai identifikuoti asmenį, tą pačią dieną arba pirmą naujos sutarties įsigaliojimo darbo dieną, kai nauja sutartis įsigalioja nedarbo dieną, pranešti naujai tiekimo įmonei.

62. Nauja tiekimo įmonė, gavusi iš vartotojo užfiksuotus dujų kiekio matavimo priemonės rodmenis galutiniam atsiskaitymui, skirstymo sistemos operatoriui ir esamai tiekimo įmonei pateikia nustatytos formos pažymą (Taisyklių 3 priedas) apie vartotojo objektų matavimo priemonių rodmenis keičiant tiekimo įmonę. Pažyma turi būti pateikta ne vėliau kaip antrą darbo dieną įsigaliojus naujai Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutarčiai.

63. Vartotojas ir nauja tiekimo įmonė yra atsakingi už teisingą dujų kiekio matavimo priemonės rodmenų pateikimą.

64. Skirstymo sistemos operatorius ir (ar ) tiekimo įmonė turi teisę patikrinti dujų kiekio matavimo priemones ir jų rodmenis. Jeigu skirstymo sistemos operatorius nustato, kad deklaruoti rodmenys yra klaidingi, jis turi teisę nurodyti tiekimo įmonėms nuo kokių dujų kiekio matavimo priemonių rodmenų turi būti vykdomas tiekimo įmonės pakeitimas. Skirstymo sistemos operatorius pranešimą apie dujų kiekio matavimo priemonių rodmenų pakeitimą privalo išsiųsti tiekimo įmonėms ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo tiekimo įmonės pateiktų rodmenų pagal Taisyklių 3 priedą. Tiekimo įmonės privalo atsižvelgti į skirstymo sistemos operatoriaus patikrintus dujų kiekio matavimo priemonių rodmenis ir taikyti juos galutiniam atsiskaitymui. Jeigu skirstymo sistemos operatorius pranešimo nepateikia, atsiskaitymui taikomi pažymoje apie vartotojo objektų dujų kiekio matavimo priemonių rodmenis keičiant tiekimo įmonę nurodyti matavimo priemonių rodmenys.

65. Tuo atveju, kai yra įrengtas nuotolinis dujų kiekio matavimo priemonių rodmenų nuskaitymas, tiekimo įmonių pakeitimui taikomi nuotoliniu būdu gauti matavimo priemonių rodmenys. Šiuos rodmenis tiekimo įmonėms pateikia skirstymo sistemos operatorius.

66. Nauja Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis su nauja tiekimo įmone negali būti sudaryta (jeigu buvo pasirašyta – turi būti nedelsiant nutraukta) ir laikoma, kad lieka galioti vartotojo ir esamos tiekimo įmonės Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis, jeigu:

66.1. vartotojas pagal Taisyklių 60 punkto nustatytus reikalavimus nedeklaravo dujų kiekio matavimo priemonės rodmenų;

66.2. vartotojas deklaravo klaidingus dujų kiekio matavimo priemonės rodmenis;

66.3. Neteko galios nuo 2021-08-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-150, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13892

 

66.4. vartotojas iki esamos Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties galiojimo pabaigos iš anksto suderintu laiku atsisako ar vengia įsileisti skirstymo sistemos operatoriaus ar tiekimo įmonės darbuotojus ar kitus jų įgaliotus asmenis į savo valdas ar patalpas dujų kiekio matavimo priemonių patikrinimui arba atsisako suderinti patikrinimo laiką.

67. Nauja Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis neįsigalioja ir jeigu buvo sudaryta – turi būti nutraukta, jei nauja tiekimo įmonė, vadovaudamasi skirstymo sistemos operatoriaus patvirtintų naudojimosi skirstymo sistema taisyklių nustatyta tvarka, nesudaro su operatoriumi skirstymo paslaugų sutarties dėl dujų skirstymo vartotojui.

68. Nauja tiekimo įmonė nedelsiant informuoja vartotoją, esamą tiekimo įmonę ir skirstymo sistemos operatorių apie naujos Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties nesudarymo ir (ar) neįsigaliojimo priežastis.

69. Vartotojui ir (ar) tiekimo įmonei, neįvykdžius nustatytų tiekimo įmonių keitimo sąlygų, lieka galioti Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis su esama tiekimo įmone.

70. Tą dieną, kai įsigalioja nauja Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis su kita dujas tiekiančia įmone, buvusi Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis netenka galios.

71. Įsigaliojus naujai Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutarčiai, buvusios tiekimo įmonės sutartis su skirstymo sistemos operatoriumi dėl skirstymo paslaugų teikimo buvusiam vartotojui netenka galios.

 

IV SKYRIUS

GARANTINIS DUJŲ TIEKIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

72. Garantinis dujų tiekimas vykdomas buitiniams vartotojams, kai Taryba sustabdo arba panaikina licenciją (leidimą) vykdyti dujų tiekimo veiklą tiekimo įmonei, pažeidusiai reguliuojamas veiklos sąlygas (Taisyklių 1 priedo 2 ir 3 punktai).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-150, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13892

 

73. Buitiniams vartotojams garantinis dujų tiekimas užtikrinamas tol, kol vartotojas Taisyklių nustatyta tvarka sudarys Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų tiekimo sutartį su kita tiekimo įmone, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesių laikotarpiui, kuriam pasibaigus, garantinis tiekimas nutraukiamas, išskyrus atvejus, kai teritorijoje, kurioje skirstymo sistemos operatorius užtikrina garantinį tiekimą, nėra kitų tiekimo įmonių, vykdančių dujų tiekimą buitiniams vartotojams. Buitiniams vartotojams taikoma garantinio dujų tiekimo kaina nustatoma vadovaujantis Gamtinių dujų įstatymo nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-290, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-17, i. k. 2017-18228

Nr. 1-150, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13892

 

74. Garantinį tiekimą vykdo skirstymo sistemos operatorius (toliau – garantinis tiekėjas) Taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka visiems buitiniams vartotojams, esantiems jam išduotoje skirstymo licencijoje nustatytoje teritorijoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-150, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13892

 

75. Garantinis tiekėjas sudaro visas reikalingas sutartis su kitų sistemų operatoriais, tiekimo įmonėmis ir yra atsakingas už dujų patiekimą iki pristatymo vietos, prie kurios prijungta buitinio vartotojo dujų sistema, išskyrus atvejus, kai jis to negali įvykdyti ekstremaliųjų situacijų ir nenugalimos jėgos atvejais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-150, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13892

 

76. Tiekimo įmonių su buitiniais vartotojais sudarytose Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartyse turi būti nurodyti garantinio tiekėjo (skirstymo sistemos operatoriaus), prie kurio sistemos prijungta vartotojo sistema, duomenys, taip pat atsiskaitomoji sąskaita, į kurią buitiniai vartotojai turės vykdyti mokėjimus už dujas ir paslaugas garantinio tiekimo laikotarpiu, ir garantinio tiekimo sąlygos, nustatytos Taisyklių IV skyriaus antrajame skirsnyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-150, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13892

 

77. Nuo garantinio tiekimo pradžios, kurią viešai savo sprendime tiekimo įmonei dėl licencijos (leidimo) tiekimo veiklai sustabdymo arba panaikinimo paskelbia Taryba, buitiniams vartotojams garantinis tiekimas vykdomas sąlygomis, kurios yra nustatytos buitinių vartotojų Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartyse su dujų tiekimo nebevykdančia ankstesne tiekimo įmone, išskyrus dujų kainą, atsiskaitymo už dujas, dujų deklaravimo ir klientų informavimo tvarką, kurios įsigalioja kartu su garantinio tiekimo pradžia.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-290, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-17, i. k. 2017-18228

Nr. 1-150, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13892

 

78. Tiekimo įmonė, numatanti nutraukti dujų tiekimo veiklą, kai veiklos nutraukimas nėra susijęs su licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimu, privalo iš anksto raštu informuoti Tarybą Gamtinių dujų įstatymo 21 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka. Šiuo atveju Taryba sprendimą dėl licencijuojamos veiklos sustabdymo priima atsižvelgdama į Gamtinių dujų įstatymo 21 straipsnio 6 dalies reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-150, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13892

 

79. Tiekimo įmonė, neatitinkanti reikalavimų licencijuojamai veiklai vykdyti ir dėl to gresiant tiekimo veiklos nutraukimui (licencijos (leidimo) sustabdymui ar panaikinimui), apie numatomą pačios įmonės ar Tarybos nustatytą neatitiktį reikalavimams licencijuojamai veiklai vykdyti privalo raštu informuoti:

79.1. Tarybą, skirstymo sistemos operatorių ir vartotojus nedelsiant ir ne vėliau kaip prieš 60 kalendorinių dienų iki numatomo tiekimo veiklos nutraukimo;

79.2. skirstymo sistemos operatorių ir vartotojus nedelsiant, kai Taryba priima sprendimą sustabdyti ar panaikinti tiekimo įmonei licenciją (leidimą) tiekimo veiklai;

79.3. pranešime vartotojams turi būti nurodyti galimi vartotojų veiksmai, siekiant užsitikrinti nenutrūkstamą dujų tiekimą (Taisyklių 102.18 papunktis).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-309, 2016-11-24, paskelbta TAR 2016-12-05, i. k. 2016-28167

Nr. 1-150, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13892

 

80. Taryba sprendimą dėl tiekimo įmonės tiekimo veiklos apribojimo (nuo kurio buitiniam vartotojui nepasirinkus kitos tiekimo įmonės bus pradėtas vykdyti garantinis tiekimas) privalo priimti ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki garantinio tiekimo pradžios ir apie tai informuoti tiekimo įmonę ir garantinį tiekėją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-150, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13892

 

81. Tiekimo įmonė, informuodama buitinius vartotojus apie tiekimo veiklos stabdymą, privalo informuoti vartotojus apie numatomą garantinio tiekimo pradžios datą, įmonę, vykdysiančią garantinį tiekimą, apmokėjimo už garantinį tiekimą ir garantinio tiekimo sąlygas, teisę pasirinkti kitą tiekimo įmonę. Informuoti pažeidžiamus vartotojus apie garantinį tiekimą, taip pat turi teisę garantinį tiekimą vykdysianti įmonė.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-150, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13892

 

82. Buitinis vartotojas, gavęs pranešimą apie numatomą garantinį tiekimą, privalo pranešti tiekimo įmonei, su kuria yra sudaręs Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį, paskutinės sutarties galiojimo dienos (garantinio tiekimo pradžios) dujų kiekio matavimo priemonės rodmenis ir kitą galutiniam atsiskaitymui būtiną informaciją ir visiškai atsiskaityti su tiekimo įmone, nutraukiančia dujų tiekimo veiklą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-150, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13892

 

83. Buitinis vartotojas, gavęs pranešimą apie numatomą garantinį tiekimą, turi teisę:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-150, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13892

83.1. nedelsdamas pasirinkti kitą tiekimo įmonę ir pateikti jai prašymą sudaryti naują Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį. Nauja Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis su nauja tiekimo įmone sudaroma Taisyklių nustatyta tvarka;

83.2. už nustatytą garantinio tiekimo kainą gauti garantinio tiekimo paslaugą.

84. Apie garantinio tiekimo kainą, atsiskaitymo už dujas, dujų deklaravimo ir klientų informavimo tvarką garantinis tiekėjas skelbia savo interneto svetainėje ir apie tai tiesiogiai, skaidriai, suprantamai ir ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki sąskaitų už dujas pateikimo informuoja buitinius vartotojus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-290, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-17, i. k. 2017-18228

Nr. 1-150, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13892

 

85. Stabdanti veiklą tiekimo įmonė iki garantinio tiekimo pradžios, bet ne vėliau kaip prieš 3 savaites, privalo garantiniam tiekėjui perduoti visą su savo  buitinių vartotojų sutartimis susijusią garantiniam tiekimui reikalingą informaciją ir duomenis: vartotojo duomenys (fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data arba asmens kodas, kontaktinė informacija (telefono numeris, elektroninio pašto adresas), Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties numeris, sudarymo data, dujų tiekimo pradžios ir pabaigos data, objekto, į kurį tiekiamos dujos, adresas, objekto identifikacinis numeris, vartotojo kainų grupė, paskutinis deklaruotas dujų kiekio matavimo priemonės rodmuo ir jo deklaravimo data, sutarčių su vartotojais kopijos (esant garantinio tiekėjo reikalavimui) bei paskutinės dienos prieš garantinio tiekimo pradžią iš vartotojo gauti matavimo priemonių rodmenys, kurie turi būti pateikti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo garantinio tiekimo pradžios.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-290, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-17, i. k. 2017-18228

Nr. 1-150, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13892

 

86. Garantinis tiekėjas dujas garantiniam dujų tiekimui turi teisę pirkti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir (ar) biržoje.

87. Tiekimo įmonių teisės aktų nustatyta tvarka sukauptos dujų atsargos, tiekimo įmonei nutraukus tiekimo veiklą, sutartiniais pagrindais turi būti perduodamos garantinį dujų tiekimą vykdančiai dujų įmonei, jeigu garantinį dujų tiekimą vykdysianti dujų įmonė to pareikalauja.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

GARANTINIO TIEKIMO SĄLYGOS

 

88. Garantinis tiekėjas:

88.1. vykdo garantinį tiekimą buitiniams vartotojams pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas tol, kol vartotojas Taisyklių nustatyta tvarka sudarys Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų tiekimo sutartį su kita tiekimo įmone, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo pranešime dėl garantinio tiekimo nurodytos arba Tarybos viešai paskelbtos garantinio tiekimo pradžios datos, išskyrus atvejus, kai teritorijoje, kurioje skirstymo sistemos operatorius užtikrina garantinį tiekimą, nėra kitų tiekimo įmonių, vykdančių dujų tiekimą buitiniams vartotojams;

88.2. buitiniams vartotojams taiko teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas garantinio tiekimo kainas (Taisyklių 1 priedo 3 punktas);

88.3. teikia garantinio tiekimo paslaugą, kuri apima ir transportavimą (toliau – garantinio tiekimo paslauga);

88.4. nutraukia garantinį tiekimą buitiniam vartotojui, jei jis nesudaro Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties su kita tiekimo įmone dėl dujų tiekimo per 6 mėnesių laikotarpį nuo garantinio tiekimo pradžios datos, išskyrus atvejus, kai teritorijoje, kurioje skirstymo sistemos operatorius užtikrina garantinį tiekimą, nėra kitų tiekimo įmonių, vykdančių dujų tiekimą buitiniams vartotojams. Atsiradus tiekimo įmonei, galinčiai vykdyti dujų tiekimą buitiniams vartotojams, nauja tiekimo įmonė kreipiasi į skirstymo sistemos operatorių ir nurodo konkrečią datą, nuo kurios ji numato pradėti tiekti dujas buitiniams vartotojams. Skirstymo sistemos operatorius apie garantinio tiekimo nutraukimą informuoja vartotojus ne vėliau kaip prieš 3 savaites iki paskutinės garantinio tiekimo dienos ir nedelsdamas, bet ne vėliau kaip iki paskutinės garantinio tiekimo dienos, perduoda naujai tiekimo įmonei visą skirstymo sistemos operatoriaus turimą Taisyklių 85 punkte nurodytą informaciją ir duomenis. Tiekimo įmonė turi teisę tvarkyti gautus asmens duomenis Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų apraše (Taisyklių 1 priedo 10 punktas) nurodytais tikslais. Tiekimo įmonė užtikrina, kad gauti asmens duomenys nebūtų saugomi ilgiau nei 10 metų nuo įsipareigojimų pagal sutartį su vartotoju įvykdymo dienos, jeigu įstatymai ar jų pagrindu priimti teisės aktai nenustato kitaip. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie turi būti sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybės archyvams. Tiekimo įmonė privalo įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo;

88.5. turi teisę patikrinti dujų kiekio matavimo priemonių rodmenis ir jeigu buitinio vartotojo deklaruoti duomenys neatitinka dujų kiekio matavimo priemonių rodmenų, nustatyti, nuo kokio matavimo priemonės rodmens turi būti skaičiuojama garantinio tiekimo pradžia ar pabaiga ir susidariusi skola už garantinį tiekimą;

88.6. nustatytu laiku buitiniam vartotojui neatsiskaičius už garantinio tiekimo paslaugą, Taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę nutraukti garantinį tiekimą vartotojui;

88.7. jeigu skirstymo sistemos operatorius nustato, kad buitinis vartotojas yra deklaravęs neteisingus dujų kiekio matavimo priemonių rodmenis tiekimo įmonei, nebevykdančiai tiekimo paslaugos, dujų kiekio likutį garantinis tiekėjas apskaičiuoja garantinio tiekimo kaina ir pateikia vartotojui mokėjimo dokumentą įsiskolinimui padengti. Šio papunkčio nuostatos taikomos, jeigu buitinio vartotojo deklaruoti duomenys rodo, jog suvartotas dujų kiekis yra mažesnis, nei nustatytas skirstymo sistemos operatoriaus;

88.8. turi tokias pat teises ir pareigas kaip ir tiekimo įmonė bei skirstymo sistemos operatorius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-150, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13892

 

89. Garantinio tiekimo metu buitinis vartotojas:

89.1. paskutinę dieną prieš garantinio tiekimo pradžios dieną turi užfiksuoti dujų kiekio matavimo priemonės rodmenis ir pagal Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties sąlygas pranešti tiekimo įmonei, o pastaroji skirstymo sistemos operatoriui;

89.2. už garantinio tiekimo paslaugą, kuri garantinio tiekėjo vykdoma nuo Tarybos paskelbtos garantinio tiekimo pradžios privalo apmokėti nustatyta garantinio tiekimo paslaugų kaina, kuri nurodoma skirstymo sistemos operatoriaus interneto svetainėje arba buvusios tiekimo įmonės ar skirstymo sistemos operatoriaus pranešimuose dėl garantinio tiekimo pradžios;

89.3. turi teisę sudaryti garantinio tiekimo paslaugos sutartį su garantiniu tiekėju, teikiančiu garantinio tiekimo paslaugą. Dėl garantinio dujų tiekimo paslaugos sutarties sudarymo buitinis vartotojas gali kreiptis į skirstymo sistemos operatorių (garantinį tiekėją). Buitinis vartotojas apie teisę sudaryti garantinio tiekimo paslaugos sutartį yra informuojamas tiekimo įmonės, nutraukiančios tiekimo veiklą ir garantinį tiekimą vykdančios dujų įmonės pranešime apie teikiamą garantinio tiekimo paslaugą. Jeigu buitinis vartotojas per 3 savaites nuo garantinį tiekimą vykdančios dujų įmonės rašytinio pranešimo apie teikiamą garantinio tiekimo paslaugą garantinio tiekimo paslaugos sutarties nesudaro, dujų tiekimas, garantinio tiekėjo pasirinkimu, gali būti nutraukiamas arba tęsiamas toliau sutartyje su dujų tiekimo nebevykdančia ankstesne tiekimo įmone (išskyrus dujų kainą ir atsiskaitymą) arba Taisyklėse ir kituose teisės aktuose numatytomis garantinio tiekimo sąlygomis;

89.4. privalo atsiskaityti su garantiniu tiekėju už garantinio tiekimo paslaugą buvusioje  Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartyje arba teisės aktuose nustatytais terminais ir tvarka;

89.5. garantinio tiekimo paslaugą privalo mokėti į garantinio tiekėjo sąskaitą, kuri nurodoma Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartyje arba buvusios tiekimo įmonės ar skirstymo sistemos operatoriaus pranešimuose dėl garantinio tiekimo pradžios, taip pat skirstymo sistemos operatoriaus, vykdančio garantinį tiekimą, interneto svetainėje;

89.6. privalo apmokėti visas garantinio tiekėjo buitiniam vartotojui pateiktas sąskaitas, susijusias su garantiniu dujų tiekimu, žala ar neteisėtu dujų vartojimu, nepriklausomai nuo to, ar su vartotoju yra ar nėra sudaryta garantinio tiekimo paslaugos sutartis;

89.7. garantinio tiekimo laikotarpiu turi tokias pat teises ir pareigas garantiniam tiekėjui, kaip ir tiekiant dujas pagal Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis;

89.8. pasibaigus garantiniam tiekimui arba garantinio tiekimo laikotarpiu buitiniam vartotojui sudarius Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį su nauja tiekimo įmone, vartotojas turi pranešti garantiniam tiekėjui ir naujai tiekimo įmonei paskutinės garantinio tiekimo dienos dujų kiekio matavimo priemonės rodmenis ir atsiskaityti su garantiniu tiekėju už suteiktą garantinio tiekimo paslaugą;

89.9. turi teisę kreiptis į kitą tiekimo įmonę ir sudaryti Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį bei atsisakyti garantinio tiekimo paslaugos;

89.10. pasirinkęs kitą tiekimo įmonę, atsiskaityti su garantiniu tiekėju už suteiktą garantinio tiekimo paslaugą nuo garantinio tiekimo laikotarpio pradžios iki naujos Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties su kita tiekimo įmone įsigaliojimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-150, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13892

 

V SKYRIUS

ATSAKOMYBĖS RIBOS TEIKIANT SKIRSTYMO PASLAUGAS

 

90. Dujų sistemos atsakomybės riba Taisyklėse suprantama kaip asmeniui nuosavybės teise priklausančios dujų sistemos nuosavybės riba.

91. Atsakomybės riba teikiant skirstymo paslaugas – dujų sistemos riba, iki kurios skirstymo sistemos operatorius atsako už tinkamą dujų sistemos eksploatavimą ir skirstymo paslaugų teikimą.

92.  Dujų sistemos atsakomybės riba nurodoma vartotojo dujų sistemos prijungimo prie skirstymo sistemos operatoriaus sistemos paslaugos sutartyje arba dujų sistemos atsakomybės ribų akte, kai toks aktas sudaromas pagal Taisyklių 94.1, 94.3 papunkčius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-161, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-08994

 

93. Kiekvienas asmuo, valdantis dujų sistemą, laikydamasis aplinkos apsaugos reikalavimų, atsako už savo dujų sistemos priežiūrą, eksploatavimą ir atitiktį teisės aktų reikalavimams. Vartotojas turi teisę jam priklausančius dujų sistemos įrenginius pagal sutartį perduoti eksploatuoti kitam asmeniui, turinčiam nustatyta tvarka Tarybos išduotą atestatą verstis šia veikla.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-150, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13892

 

94. Skirstymo sistemoje skirstymo veiklos vykdymo (skirstymo paslaugų teikimo) riba – dujų pristatymo vieta, o kartu ir dujų sistemos atsakomybės riba, nustatoma vadovaujantis šiais principais:

94.1. dujų pristatymo vieta yra skirstymo sistemos operatoriaus nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomos skirstymo sistemos ir vartotojo sistemos arba vartotojui nuosavybės teise priklausančios dujų sistemos sujungimo taškas. Šis sujungimo taškas, jeigu nesusitariama kitaip, yra ties vartotojo žemės sklypo riba (iš karto už dujų kiekio matavimo priemonės, o tais atvejais, kai įrengiama matavimo priemonė ir požeminė aklė – iš karto už aklės). Kai susitariama taikyti kitą dujų pristatymo vietą, ji nurodoma sudarant dujų sistemos atsakomybės ribų aktą;

94.2. prie skirstymo sistemos prijungtiems daugiabučiams gyvenamiesiems namams ar pastatams, kuriuose yra keli vartotojų objektai (išskyrus 12 butų gyvenamuosius namus), pristatymo vieta yra skirstymo sistemos ir namo, pastato dujų sistemos sujungimo taškas (iš karto už uždarymo įtaiso ar pastato dujų slėgio reguliavimo įtaiso, ar izoliuojančios jungties, įrengtų ant dujotiekio įvedimo į namą, pastatą);

94.3. tuo atveju, kai dujos skirstomos skirstymo sistemos operatoriaus licencijuotoje teritorijoje esančiais dujotiekiais, kurių nuosavybė nėra įteisinta, dujų pristatymo vieta nustatoma ties vartotojo žemės sklypo riba (tokia dujų pristatymo vieta yra iškart už dujų kiekio matavimo priemonės, o tais atvejais, kai įrengiama matavimo priemonė ir požeminė aklė – iš karto už aklės), jeigu nesusitariama kitaip. Kai susitariama taikyti kitą dujų pristatymo vietą, ji nurodoma sudarant dujų sistemos atsakomybės ribų aktą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-161, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-08994

 

95. Dujų pristatymo vietas, vadovaujantis Taisyklių 94 punkto nustatytais principais, identifikuoja skirstymo sistemos operatorius skirstymo sistemos pristatymo vietų registre. Tuo atveju, kai yra pasirašyti atsakomybės ribų aktai, dujų pristatymo vieta sutampa su atsakomybės ribų akte nustatyta atsakomybės riba. Dujų pristatymo vietų duomenys įrašomi į dujų skirstymo paslaugų, Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis. Pristatymo vietų registro duomenys, tiek kiek duomenų būtina sudaryti sutarčiai, teikiami dujų įmonėms.

96. Neteko galios nuo 2018-09-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-161, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-08994

 

VI SKYRIUS

Vartotojo santykiai su skirstymo sistemos operatoriumi, kai tarp jų sutartis nesudaroma

 

97. Vartotojui sudarius Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį, transportavimo paslaugų sutartys su sistemų operatoriais nesudaromos.

98. Skirstymo sistemos operatorius lieka atsakingas už skirstymo sistemos valdymą, eksploatavimą, paskirstyto dujų kiekio nustatymą (dujų kiekio matavimo priemones), o vartotojas privalo sudaryti sąlygas ir netrukdyti skirstymo sistemos operatoriui vykdyti savo pareigas.

99. Vartotojas privalo vykdyti savo pareigas skirstymo sistemos operatoriui (Taisyklių 105.7–105.19 papunkčiai), o skirstymo sistemos operatorius turi Taisyklių 101 punkte nurodytas teises vartotojo atžvilgiu.

 

VII SKYRIUS

SKIRSTYMO SISTEMOS OPERATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

 

100. Skirstymo sistemos operatorius privalo:

100.1. eksploatuoti, valdyti ir plėtoti jam priklausančią skirstymo sistemą, užtikrinti patikimą skirstymo sistemos darbą, efektyvų ir saugų dujų pristatymą;

100.2. įrengti, eksploatuoti teisės aktų reikalavimus atitinkančias dujų kiekio matavimo priemones, apskaityti skirstomas dujas (Taisyklių 1 priedo 24 punktas);

100.3. vartotojo prašymu atlikti (organizuoti) neeilinę dujų kiekio matavimo priemonės metrologinę patikrą;

100.4. į skirstymo sistemą priimti tiekimo įmonės ar gamintojo patiektas nustatytos kokybės reikalavimus atitinkančias dujas (Taisyklių 1 priedo 23 punktas);

100.5. užtikrinti, kad vartotojas ir jo tiekimo įmonė ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki priežiūros ir remonto darbų pradžios būtų informuoti visuomenės informavimo priemonėmis, raštu ar kitais būdais apie numatomą dujų transportavimo apribojimą ar nutraukimą dėl būtinų dujų skirstymo sistemos remonto darbų ir kitų vartotojų dujų sistemų prijungimo. Pranešimuose turi būti nurodytas planuojamų dujų transportavimo apribojimų ar nutraukimų laikas ir trukmė;

100.6. vadovaudamasis Taisyklių 1 priedo 15 punkte nurodytu teisės aktu, prijungti prie savo skirstymo sistemos naujų vartotojų objektus (dujų sistemas), esančius veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje;

100.7. nedelsiant pranešti vartotojams visuomenės informavimo priemonėmis, raštu ar kitais būdais apie avarijas, gedimus, sutrikimus, kurie daro įtaką skirstymo paslaugų teikimui;

100.8. nedelsiant informuoti vartotojus visuomenės informavimo priemonėmis, raštu ar kitais būdais apie ekstremalią situaciją dujų sektoriuje, ekstremalią energetikos padėtį ir imtis priemonių, kad būtų kiek įmanoma mažiau apribotas dujų skirstymas;

100.9. tiesiogiai ar per tiekimo įmonę informuoti vartotoją apie pastebėtas avarijas, sutrikimus, gedimus, įvykusius vartotojo dujų sistemoje, taip pat lokalizuoti avarijas, sutrikimus buitinio vartotojo dujų sistemoje;

100.10. užtikrinti visą parą veikiančios avarinės tarnybos darbą ir viešai savo interneto svetainėje skelbti jos telefono numerį;

100.11. atlyginti vartotojui tiesioginius nuostolius, kai skirstymo sistemos operatorius nevykdo sudarytoje sutartyje, Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

100.12. garantinio tiekimo atveju užtikrinti garantinį tiekimą buitiniams vartotojams (Taisyklių 1 priedo 8 punktas);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-150, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13892

 

100.13. bendradarbiaudamas su Taryba, viešai savo interneto svetainėje paskelbti Europos Komisijos parengtą aiškų ir glaustą klausimų ir atsakymų sąrašą, kuriame teikiama praktinė informacija apie vartotojų teises;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-150, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13892

 

100.14. patvirtinti ir viešai savo interneto svetainėje paskelbti skundų nagrinėjimo tvarką;

100.15. sistemos naudotojui be papildomo mokesčio teikti mokėjimų dokumentus su informacija apie faktinį dujų suvartojimą (Taisyklių 1101 punkte nustatyta tvarka apskaičiuotą dujų kiekį) ir palyginamąjį praėjusių metų to paties laikotarpio suvartojimą. Mokėjimų dokumentai sistemos naudotojams pateikiami ne rečiau kaip du kartus per metus, o sistemos naudotojo prašymu arba kai sistemos naudotojas pasirinko gauti mokėjimų dokumentus elektroniniu būdu – ne rečiau kaip kas ketvirtį;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-309, 2016-11-24, paskelbta TAR 2016-12-05, i. k. 2016-28167

Nr. 1-161, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-08994

 

100.16. sistemos naudotojui teikiamuose mokėjimų dokumentuose, sutartyse ar jų pakeitimuose pateikti nuorodą į valstybės institucijų skelbiamų vartotojų organizacijų, energetikos agentūrų ar panašių organizacijų kontaktinę informaciją, įskaitant interneto svetainių adresus, kuriose galima gauti informacijos apie esamas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, lyginamąsias galutinių energijos vartotojų charakteristikas ir energiją naudojančios įrangos technines specifikacijas;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-309, 2016-11-24, paskelbta TAR 2016-12-05, i. k. 2016-28167

 

100.17. teikti tiekimo įmonėms ir kitiems rinkos dalyviams informaciją apie vartotojams per ataskaitinį laikotarpį paskirstytą dujų kiekį, skirstymo sistemos operatoriaus atliktus vartotojų dujų kiekio matavimo priemonių rodmenų patikrinimų rezultatus ar pačių vartotojų operatoriui deklaruotus dujų kiekio matavimo priemonių rodmenis bei kitą informaciją, reikalingą teisės aktuose nustatytoms tiekimo įmonių ar kitų rinkos dalyvių funkcijoms vykdyti;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-161, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-08994

 

100.18. vykdyti kitas įstatymuose nustatytas pareigas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-309, 2016-11-24, paskelbta TAR 2016-12-05, i. k. 2016-28167

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-161, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-08994

 

101. Skirstymo sistemos operatorius turi šias teises:

101.1. gauti dujų kiekio matavimo priemonių rodmenis ir kitą informaciją, reikalingą skirstymo sistemos operatoriaus pareigoms ir funkcijoms atlikti iš vartotojų, kitų dujų skirstymo įmonių, kurių dujų sistemos prijungtos prie skirstymo sistemos, bei tiekimo įmonių;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-161, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-08994

 

101.2. suderinus laiką su vartotoju, patekti į vartotojo teritoriją (namų valdą) ir (ar) patalpas, eksploatuoti dujų skirstymo sistemos dalis, įrengti, perkelti, prižiūrėti, keisti dujų kiekio matavimo priemones;

101.3. tikrinti dujų kiekio matavimo priemones, plombas, ar vartotojas laiku ir teisingai pagal matavimo priemonės rodmenis deklaruoja suvartotą dujų kiekį;

101.4. tikrinti, ar vartotojo dujų sistema atitinka nustatytus įrengimo, eksploatavimo, naudojimo ir techninės saugos reikalavimus (Taisyklių 1 priedo 2 punktas);

101.5. vartotojui nesilaikant esminių sutarties ir (ar) teisės aktų reikalavimų ir (ar) prašant tiekimo įmonei sutartyje, Taisyklėse ir teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka, atjungti vartotojo dujų sistemą nuo skirstymo sistemos;

101.6. apriboti ir (ar) nutraukti dujų skirstymą vartotojams Taisyklių XII skyriuje nurodytais atvejais ir tvarka. Dujų skirstymas vartotojams gali būti apribotas ir (ar) nutrauktas Gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių aprašo nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 8 punktas);

101.7. reikalauti apmokėti už teisės aktų reikalavimus atitinkančios dujų kiekio matavimo priemonės pakeitimą, metrologinę patikrą, kai matavimo priemonės pakeitimas, patikra atlikta vartotojo rašytiniu prašymu;

101.8. reikalauti iš vartotojo ir tiekimo įmonės apmokėti už neeilinį dujų kiekio matavimo priemonių, rodmenų patikrinimą, kai neeilinis matavimo priemonių, rodmenų patikrinimas atliekamas jų prašymu;

101.9. reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius ir žalą iš ją padariusių asmenų;

101.10. kitas teises, nustatytas Gamtinių dujų įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

VIII SKYRIUS

TIEKIMO ĮMONĖS TEISĖS IR PAREIGOS

 

102. Tiekimo įmonė privalo:

102.1. tiekti dujas vartotojams pagal dvišales Dujų pirkimo-pardavimo sutartis, Dujų pirkimo-pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis, ir (ar) kitais būdais Prekybos gamtinėmis dujomis taisyklėse (Taisyklių 1 priedo 11 punktas) nustatyta tvarka ir sąlygomis. Vartotojams turi būti tiekiamos teisės aktais nustatytos kokybės dujos (Taisyklių 1 priedo 23 punktas);

102.2. užtikrinti patikimą dujų tiekimą vartotojui (Taisyklių 1 priedo 3 punktas);

102.3. pirkti ir parduoti dujas teisės aktų nustatyta tvarka;

102.4. nemokamai teikti vartotojams informaciją apie efektyvų dujų vartojimą, teikiamas paslaugas, paslaugų teikimo sąlygas, paslaugų ir dujų kainas bei tarifus, numatomus sutarties pakeitimus ir kitą Gamtinių dujų įstatyme, kituose teisės aktuose bei sutartyje nustatyta tvarka reikalaujamą pateikti informaciją, taip pat vartotojams, išskyrus tuos vartotojus, kurie dujas naudoja tik maistui ruošti, be papildomo mokesčio teikti mokėjimų dokumentus su informacija apie faktinį (Taisyklių 1101 papunktyje nustatyta tvarka apskaičiuotą dujų kiekį) dujų suvartojimą ir palyginamąjį praėjusių metų to paties laikotarpio suvartojimą. Taip pat vartotojo prašymu bei atsižvelgiant į vartotojo dujų suvartojimą tiekimo įmonė raštu ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis pateikia aiškius ir suprantamus pasiūlymus dėl dujų kainų. Mokėjimų dokumentai vartotojams pateikiami ne rečiau kaip du kartus per metus, o vartotojo prašymu arba kai vartotojas pasirinko gauti mokėjimų dokumentus elektroniniu būdu – ne rečiau kaip kas ketvirtį;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-161, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-08994

 

102.5. užtikrinti, kad vartotojui sutartyje nustatytu laiku ir būdu būtų pateikti dujų mokėjimo dokumentai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-161, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-08994

 

102.6. vartotojo prašymu, vartotojo nurodytam energijos taupymo paslaugų teikėjui teikti informaciją apie vartotojo dujų mokėjimų dokumentus ir palyginamąjį praėjusių metų to paties laikotarpio suvartojimą;

102.7. vartotojui teikiamuose mokėjimų dokumentuose, sutartyse ar jų pakeitimuose pateikti nuorodą į valstybės institucijų skelbiamų vartotojų organizacijų, energetikos agentūrų ar panašių organizacijų kontaktinę informaciją, įskaitant interneto svetainių adresus, kuriose galima gauti informacijos apie esamas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, lyginamąsias galutinių energijos vartotojų charakteristikas ir energiją naudojančios įrangos technines specifikacijas;

102.8. ne vėliau kaip per 6 savaites nuo sutarties nutraukimo dienos vartotojui, pasirinkusiam kitą tiekimo įmonę ar nutraukusiam sutartį, pateikti galutinę sąskaitą;

102.9. stabdanti veiklą tiekimo įmonė ne vėliau kaip prieš 3 savaites iki garantinio tiekimo pradžios privalo garantiniam tiekėjui perduoti visą su savo buitinių vartotojų sutartimis susijusią garantiniam tiekimui reikalingą informaciją ir duomenis – vartotojo duomenis (fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data arba asmens kodas, kontaktinė informacija (telefono numeris, elektroninio pašto adresas, sutarties numeris, sudarymo data, dujų tiekimo pradžios ir pabaigos data, objekto, į kurį tiekiamos dujos, adresas, objekto identifikacinis numeris, vartotojo kainų grupė, dujų kiekio matavimo priemonės modelis, modifikacija, numeris, rodmenys ir jų deklaravimo data) bei paskutinės dienos prieš garantinio tiekimo pradžią iš vartotojo gautus matavimo priemonių rodmenis (ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo garantinio tiekimo pradžios);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-290, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-17, i. k. 2017-18228

Nr. 1-150, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13892

 

102.10. bendradarbiaudama su Taryba, viešai savo interneto svetainėje paskelbti Europos Komisijos parengtą aiškų ir glaustą klausimų ir atsakymų sąrašą, kuriame teikiama praktinė informacija apie vartotojų teises;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-150, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13892

 

102.11. užtikrinti informacijos apie vartotojus, su kuriais jis yra sudaręs Dujų pirkimo-pardavimo bei Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis, konfidencialumą. Visa informacija apie vartotoją yra konfidenciali, išskyrus tokius atvejus, kai surinkta informacija yra naudojama atsiskaitymuose, jų kontrolėje, kai duomenys skolos išieškojimo tikslu perduodami trečiajai šaliai, bei kitais teisės aktuose numatytais atvejais, taip pat dujų sistemų operatoriams jų funkcijoms vykdyti;

102.12. vartotojo prašymu pateikti vartotojui informaciją apie duomenis, kuriuos Taisyklių 102.11 papunktyje nustatytais atvejais tiekimo įmonė atskleidžia tretiesiems asmenims;

102.13. sudaryti su skirstymo sistemos operatoriumi skirstymo paslaugos sutartį, jeigu šią paslaugą tiekimo įmonei teikia operatorius;

102.14. teisės aktų nustatyta tvarka kaupti ir panaudoti dujų atsargas (Taisyklių 1 priedo 3, 8 ir 9 punktai);

102.15. tvarkyti tiekiamų dujų apskaitą (Taisyklių 1 priedo 24 punktas);

102.16. atlyginti vartotojui tiesioginius nuostolius, kai tiekimo įmonė nevykdo sutartyje ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

102.17. patvirtinti ir viešai savo interneto svetainėje paskelbti vartotojų skundų nagrinėjimo tvarką;

102.18. tuo atveju, kai tiekimo įmonė sužino aplinkybes, dėl kurių nebegalės vykdyti savo įsipareigojimų tiekti dujas vartotojams, nedelsdama pranešimu informuoti apie tai Tarybą, skirstymo sistemos operatorių (-ius), o savo vartotojams (Taisyklių 1 priedo 8 punktas) pranešti apie:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-150, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13892

102.18.1. numatomą veiklos ir sudarytų sutarčių nutraukimą, siūlomus veiksmus vartotojui;

102.18.2. vartotojo teisę pasirinkti kitą tiekimo įmonę ir tokio nepasirinkimo pasekmes;

102.18.3. vartotojo teisę gauti iš tiekimo įmonės išlaidų atlyginimą dėl įmonės negalėjimo įvykdyti savo įsipareigojimų;

102.18.4. informaciją apie patiektą ir neapmokėtą dujų kiekį ir kitą informaciją, reikalingą atsiskaityti už suvartotas dujas;

102.18.5. informaciją apie tai, kad ne vėliau kaip per 6 savaites nuo tiekimo įmonės pasikeitimo ar garantinio dujų tiekimo pradžios bus pateikta galutinė sąskaita;

102.19. informuoti kitą sutarties šalį apie pasikeitusius rekvizitus ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo pasikeitimo dienos;

102.20. informuoti vartotoją apie saugų dujų vartojimą;

102.21. apmokėti už neeilinį dujų kiekio matavimo priemonių rodmenų patikrinimą, kai neeilinis matavimo priemonių rodmenų patikrinimas atliekamas tiekimo įmonės prašymu;

102.22. teikti informaciją skirstymo sistemos operatoriui apie vartotojų, su kuriais tiekimo įmonė yra sudariusi Dujų pirkimo–pardavimo bei Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis, pasirinktus ar taikomus atsiskaitymo būdus bei kitą informaciją, būtiną teisės aktuose nustatytų skirstymo sistemos operatoriaus funkcijų vykdymui;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-161, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-08994

 

102.23. vykdyti kitas įstatymuose nustatytas pareigas. 

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-161, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-08994

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-309, 2016-11-24, paskelbta TAR 2016-12-05, i. k. 2016-28167

 

103. Tuo atveju, kai tiekimo įmonė tiekia dujas buitiniams vartotojams be Taisyklių 102 punkte nustatytų pareigų privalo vykdyti Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų aprašo (Taisyklių 1 priedo 10 punktas) nustatytus įpareigojimus.

104. Tiekimo įmonė turi šias teises:

104.1. iš vartotojo gauti dujų kiekio matavimo priemonės rodmenis ar kitą informaciją, reikalingą jos pareigoms ir funkcijoms, nustatytoms teisės aktuose, atlikti;

104.2. iš skirstymo sistemos operatoriaus gauti informaciją apie vartotojams per ataskaitinį laikotarpį paskirstytą dujų kiekį, skirstymo sistemos operatoriaus atliktus vartotojų dujų kiekio matavimo priemonių rodmenų patikrinimo rezultatus ar kitą informaciją, reikalingą jos pareigoms ir funkcijoms, nustatytoms teisės aktuose, atlikti;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-161, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-08994

 

104.3. riboti ir (ar) nutraukti dujų tiekimą vartotojams Taisyklių XII skyriuje nurodytais atvejais ir tvarka;

104.4. reikalauti iš vartotojo apmokėti už neeilinį dujų kiekio matavimo priemonių rodmenų patikrinimą, kai vartotojas sutartyje ar teisės aktuose nustatyta tvarka nedeklaruoja matavimo priemonių rodmenų;

104.5. kitas teises, nustatytas Gamtinių dujų įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

IX SKYRIUS

VARTOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

Nebuitinių vartotojų teisės ir pareigos

 

105. Nebuitinis vartotojas privalo:

105.1. prieš pradėdamas vartoti dujas, sudaryti Taisyklių 22 punkte nurodytas sutartis;

105.2. užtikrinti tinkamą jam priklausančių dujų sistemų būklę ir užtikrinti saugų šių sistemų ir įrenginių eksploatavimą pagal teisės aktų reikalavimus (Taisyklių 1 priedo 17 ir 18 punktai);

105.3. laikytis sutartyse nustatytų dujų vartojimo režimų (tiekimo grafikų);

105.4. sutartyje nurodytu laiku, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje arba keičiant dujų tiekimo įmonę užfiksuoti faktinius, teisingus dujų kiekio matavimo priemonių rodmenis ir pateikti (deklaruoti) tiekimo įmonei ar skirstymo sistemos operatoriui, prie kurio prijungta vartotojo dujų sistema (jeigu su skirstymo sistemos operatoriumi sudaryta sutartis). Rodmenų pateikimo forma ir būdas (paštu, per kurjerį, faksu, elektroniniu paštu, mokėjimo dokumente ar pan.), nustatomas sutartyje;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-161, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-08994

 

105.5. sutartyje nustatytais terminais ir tvarka pagal galiojančias kainas bei tarifus atsiskaityti su skirstymo sistemos operatoriumi ar tiekimo įmone už patiektas dujas, suteiktas dujų transportavimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas;

105.6. įrengti, naudoti ir eksploatuoti savo dujų sistemas taip, kad jos nekeltų grėsmės skirstymo sistemos operatoriaus dujų sistemų normaliam veikimui, nekeltų grėsmės žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui, neturėtų neigiamos įtakos dujų kokybei;

105.7. vartoti dujas leistiname dujų kiekio matavimo priemonių matavimo diapazone (Qmin–Qmax);

105.8. leisti skirstymo sistemos operatoriaus darbuotojams ar kitiems jo įgaliotiems asmenims, pateikusiems tarnybinius pažymėjimus, eksploatuoti vartotojo teritorijoje ar pastatuose esančius ir operatoriui priklausančias dujų sistemas bei dujų įrenginius;

105.9. leisti skirstymo sistemos operatoriaus darbuotojams ar kitiems jo įgaliotiems asmenims, pateikusiems tarnybinius pažymėjimus, kontroliuoti tiekiamų dujų parametrus, kontroliuoti dujų vartojimo režimą, įrengti, keisti, perkelti, eksploatuoti dujų kiekio matavimo priemones, esančias vartotojo patalpose ar teritorijoje, apžiūrėti jų plombas, nustatyti matavimo priemonių rodmenis ar vartotojas laiku ir teisingai pagal matavimo priemonės rodmenis deklaruoja suvartotą dujų kiekį;

105.10. užtikrinti vartotojo teritorijoje esančių skirstomųjų dujotiekių ir jų įrenginių (dujų slėgio reguliavimo įrenginių, uždaromųjų įtaisų, nuotolinio duomenų nuskaitymo ir dujų kiekio matavimo priemonių) ir jų plombų saugumą, apsaugą nuo mechaninių pažeidimų, o pastebėjęs jų darbo sutrikimus, pažeistas plombas ar kitokius pažeidimus nedelsdamas sutartyje nurodytais telefonais informuoti tiekimo įmonę ir skirstymo sistemos operatorių;

105.11. dalyvauti skirstymo sistemos operatoriui keičiant dujų kiekio matavimo priemones, plombas (kai jos įrengtos vartotojo valdose);

105.12. atlyginti nuostolius skirstymo sistemos operatoriui už savavališką dujų kiekio matavimo priemonės pakeitimą, sugadinimą, dujotiekio ar jo įrenginių sugadinimą, plombų pažeidimą, įrengtą dujų kiekio matavimo priemonės aplankos liniją, priverstinai stabdomą arba kitaip gadinamą matavimo priemonės mechanizmą ir neteisėtai suvartotas dujas;

105.13. pasirašyti aktą, kuriuo skirstymo sistemos operatoriaus atstovai įformina skirstymo sistemos, esančios vartotojo valdose avarijas, sutrikimus, kitus įvykius (gedimus), dujų kiekio matavimo priemonių, išardomų sujungimų, plombų pažeidimus;

105.14. nedelsiant informuoti tiekimo įmonę ir skirstymo sistemos operatorių telefonu, elektroniniu paštu ar faksimiliniu ryšiu apie vartotojo vykdomus planinius ir neplaninius dujų vartojimo nutraukimus, ekstremalius suvartojimo svyravimus, jų trukmę;

105.15. vykdyti dujų tiekimo apribojimo ir (ar) nutraukimo reikalavimus pagal skirstymo sistemos operatoriaus nurodymus (Taisyklių 1 priedo 8 punktas);

105.16. skirstymo sistemos operatoriaus pagrįstu reikalavimu atjungti savo objektą (dujų sistemą) nuo skirstymo sistemos operatoriaus dujų sistemos Taisyklėse, ir teisės aktuose nurodytais atvejais ir tvarka (Taisyklių 1 priedo 8 punktas);

105.17. teikti skirstymo sistemos operatoriui visą pagrįstai reikalaujamą informaciją, susijusią su vartotojo dujų sistemos ir įrenginių prijungimu, technine būkle ir veikimu;

105.18. vykdyti skirstymo sistemos operatoriaus ir (ar) Tarybos įpareigojimus (nurodymus) pertvarkyti, rekonstruoti ar suremontuoti vartotojui priklausančią dujų sistemą, kai jos būklė kelia tiesioginį pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-150, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13892

 

105.19. užtikrinti dujų kiekio matavimo priemonėms, įrengtoms vartotojo valdose, prijungimo metu ar atskirai su skirstymo sistemos operatoriumi suderintas matavimo priemonių darbo sąlygas;

105.20. paskirti už vartotojo dujų sistemos eksploatavimą atsakingus asmenis, atestuotus teisės aktų nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 21 ir 22 punktai). Tarybos pareigūnams, dujų įmonių darbuotojams ar jų įgaliotiems asmenims, pateikusiems tarnybinius pažymėjimus, pareikalavus, pateikti dokumentą, patvirtinantį atsakingo asmens paskyrimą už vartotojo dujų sistemos eksploatavimą. Nebuitiniai vartotojai, turintys iki 100 kW bendros galios dujinius prietaisus ar dujinius technologinius įrenginius, už vartotojo sistemos eksploatavimą atsakingo asmens paskirti neprivalo;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-150, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13892

 

105.21. organizuoti savo dujų sistemų avarijų, sutrikimų, gedimų lokalizavimą  ir likvidavimą (Taisyklių 1 priedo 17 ir 20 punktai);

105.22. vartotojai, kurie vartoja dujas energijai gaminti, kai ta energija parduodama ar naudojama visuomeniniams ar gyventojų poreikiams tenkinti, privalo turėti 10 kalendorinių dienų energijos išteklių rezervo atsargas. Energijos išteklių rezervo atsargų rūšį pasirenka patys vartotojai. Jeigu šie vartotojai neturi techninių galimybių pakeisti energijos gamybai vartojamų dujų kitais energijos ištekliais ar galimybių kaupti kitų energijos išteklių rezervines atsargas, jie privalo turėti teisės akto nurodyto Taisyklių 1 priedo 8 punkte nustatyto laikotarpio poreikį tenkinančias dujų atsargas arba sudaryti sutartį dėl dujų rezervo su tiekimo įmone, turinčia dujų atsargų;

105.23. atlyginti tiekimo įmonei ir (ar) skirstymo sistemos operatoriui patirtus tiesioginius nuostolius, kai vartotojas nevykdo sutartyje ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

105.24. informuoti kitą sutarties šalį apie pasikeitusius rekvizitus ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo pasikeitimo dienos;

105.25. kai vartotojas laiku tiekimo įmonei nedeklaruoja dujų kiekio matavimo priemonės rodmenų už ataskaitinį laikotarpį, tiekimo įmonės užsakymu vykdomas neeilinis matavimo priemonės patikrinimas ir vartotojas privalo apmokėti dujų įmonės patirtas išlaidas dėl vartotojo matavimo priemonių rodmenų neplanuoto patikrinimo. Jei vartotojas pareikalavo neeilinės dujų kiekio matavimo priemonės patikros, jis sumoka skirstymo sistemos operatoriaus patirtas sąnaudas, jeigu buvo nustatyta, kad matavimo priemonė atitinka jai nustatytus metrologinius reikalavimus. Jeigu nustatoma, kad dujų kiekio matavimo priemonė netinkama naudoti ne dėl vartotojo kaltės, už atliktą patikrą moka skirstymo sistemos operatorius;

105.26. vykdyti kitas įstatymuose nustatytas pareigas.

106. Nebuitinis vartotojas turi teisę:

106.1. pasirinkti tiekimo įmonę ir sudaryti Dujų pirkimo–pardavimo sutartį arba Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį, arba pirkti dujas dujų biržoje (Taisyklių 1 priedo 11 punktas);

106.2. gauti iš tiekimo įmonės aiškią informaciją apie tiekimo įmonės pavadinimą, buveinės adresą, įmonės kodą ir teisinę formą, teikiamas paslaugas ir jų teikimo sąlygas, dujų tarifus (kainas) bei teikiamų paslaugų kainas, pranešimų apie dujų tarifus (kainas) pateikimo būdus, ginčų nagrinėjimo tvarką;

106.3. pasirinkti vieną iš kelių tiekimo įmonės pasiūlytų apmokėjimo už suvartotas dujas ir suteiktas paslaugas būdų;

106.4. reikalauti paaiškinimo, kokiu pagrindu tiekimo įmonė skaičiuoja nepriemoką (skolą) už suvartotas dujas ir suteiktas paslaugas;

106.5. nutraukti sutartį, jei keičiamos sutarties sąlygos ir jos vartotojui yra nepriimtinos;

106.6. reikalauti skirstymo sistemos operatoriaus, kad būtų atlikta neeilinė dujų kiekio matavimo priemonės metrologinė patikra;

106.7. reikalauti iš tiekimo įmonės ar skirstymo sistemos operatoriaus (garantinio tiekimo atveju) atlyginti tiesioginius nuostolius, patirtus dėl nepatiektų ir (ar) netinkamos kokybės dujų;

106.8. kitas teises, nustatytas Gamtinių dujų įstatymo 57 straipsnio 2 dalyje ir kituose teisės aktuose.

107. Taisyklių 105.8 ir 105.9 papunkčiuose nurodyti skirstymo sistemos operatoriaus veiksmai turi būti atliekami vartotojo darbo metu, išskyrus atvejus, kai, siekiant užtikrinti saugų dujų transportavimą ir (ar) tiekimą, ir (ar) tinkamą tiekiamų dujų apskaitą, nurodytus veiksmus būtina atlikti kitu laiku. Kai vartotojas dujas vartoja gyvenamosios paskirties patalpose, nurodytus veiksmus būtina atlikti nuo 8 iki 21 val.

 

Buitinių vartotojų teisės ir pareigos

 

108. Buitinio vartotojo teisės ir pareigos nustatytos Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų apraše (Taisyklių 1 priedo 10 punktas).

 

X SKYRIUS

VARTOTOJO ATSISKAITYMAS UŽ DUJAS IR SUTEIKTAS PASLAUGAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

109. Vartotojas privalo sumokėti už patiektas (pristatytas) dujas ir suteiktas paslaugas:

109.1. Vartotojas už patiektas (pristatytas) dujas ir suteiktas dujų transportavimo paslaugas sumoka pagal į konkrečią pristatymo vietą jam patiektą (pristatytą) ir apskaitytą dujų kiekį, pagal Tarybos nustatytas vartotojų (skirstymo kainų) grupes, taikant šioms grupėms nustatytas kainas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-150, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13892

 

109.2. Kai dujos tiekiamos į pastatą, kuriame yra kelių vartotojų objektai, į konkrečią pristatymo vietą konkrečiam vartotojui patiektas (pristatytas) dujų kiekis nustatomas pagal konkrečiame vartotojo objekte apskaitytą dujų kiekį.

109.3. Kai naujų vartotojų dujų sistemos konkrečiais metais prijungiamos prie skirstymo sistemos:

109.3.1. naujiems buitiniams vartotojams, kurie dujas vartojo ne visus metus, tais metais turi būti taikoma atitinkamai grupei nustatyta kaina, įvertinant faktinę dujų vartojimo paskirtį;

109.3.2. naujiems nebuitiniams vartotojams, kurie dujas vartojo ne visus metus, tais metais turi būti taikoma atitinkamai grupei nustatyta kaina atsižvelgiant į naujo vartotojo prijungimo sutartyje nurodytą kitais metais planuojamą skirstyti dujų kiekį.

110. Vartotojas už suvartotas dujas ir suteiktas dujų transportavimo paslaugas atsiskaito pagal dujų kiekio matavimo priemonių rodmenis ir (ar) kitais teisės aktuose, Taisyklėse, Prekybos gamtinėmis dujomis taisyklėse (Taisyklių 1 priedo 11 punktas), Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų apraše (Taisyklių 1 priedo 10 punktas) ar sutartyje nurodytais būdais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-161, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-08994

 

1101. Dujų kiekis laikomas patiektas (pristatytas) ir apskaitytas pagal dujų kiekio matavimo priemonių rodmenis, jeigu:

1101.1. vartotojas sutartyje nustatytu laiku deklaruoja dujų kiekio matavimo priemonių rodmenis;

1101.2. dujų kiekio matavimo priemonių su nuotolinio rodmenų nuskaitymo funkcija rodmenis nuotoliniu būdu nuskaito skirstymo sistemos operatorius. Skirstymo sistemos operatorius dujų kiekio matavimo priemonių rodmenis nuotoliniu būdu nuskaito sutartyje nustatytu ataskaitinių laikotarpių dažnumu ir dalinasi šia informacija su tiekimo įmone ir vartotoju;

1101.3. dujų kiekio matavimo priemonių rodmenis fiksuoja skirstymo sistemos operatorius arba tiekimo įmonė;

1101.4. sutrikus dujų kiekio matavimo priemonei dujų kiekio matavimo priemonių rodmenis  Gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašo (Taisyklių 1 priedo 24 punktas) nustatyta tvarka apskaičiuoja skirstymo sistemos operatorius atlikdamas gamtinių dujų kiekio perskaičiavimą;

1101.5. Taisyklių nustatytais atvejais į vartotojo objektą patiektas (pristatytas) dujų kiekis yra apskaičiuojamas pagal vidutinį vartotojo objekto dujų suvartojimą.

Papildyta punktu:

Nr. 1-161, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-08994

 

1102. Tais atvejais, kai vartotojas sutartyje nustatyta tvarka nedeklaruoja faktinių dujų kiekių matavimo priemonės rodmenų arba sugenda nuotolinės duomenų nuskaitymo sistemos įrenginių tinkamas veikimas, į vartotojo objektą per ataskaitinį laikotarpį patiektas (pristatytas) dujų kiekis gali būti apskaičiuojamas pagal vidutinį vartotojo objekto dujų suvartojimą. Šiame punkte nurodytas patiekto (pristatyto) dujų kiekio apskaitos būdas taip pat taikomas vartotojo prašymu. Vidutinis buitinio vartotojo objekto dujų suvartojimas nustatomas Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų apraše (Taisyklių 1 priedo 10 punktas) nustatyta tvarka ir sąlygomis. Nebuitiniams vartotojams vidutinis dujų suvartojimas apskaičiuojamas sutartyje nustatyta tvarka. Vidutinio dujų kiekio suvartojimo vartotojo objekte taikymo laikotarpiu vartotojas atsiskaito pagal tiekimo įmonės išrašomus mokėjimo dokumentus.

Papildyta punktu:

Nr. 1-161, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-08994

 

111. Už tiekimo įmonės patiektų dujų ir skirstymo ir perdavimo sistemų operatorių suteiktų dujų transportavimo paslaugų apmokėjimą yra atsakingas vartotojas.

112. Savininkas, perleidęs objektą, kuriame vartojamos dujos, kito asmens nuosavybėn, atsiskaito su tiekimo įmone už patiektas dujas bei jų transportavimo paslaugas (kai sudaryta Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis) arba su tiekimo įmone už patiektas dujas ir su skirstymo ir perdavimo sistemų operatoriais už transportavimo paslaugas, (kai sudarytos Dujų pirkimo–pardavimo, skirstymo paslaugų ir perdavimo paslaugų sutartys) Taisyklių 37 punkto nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Tuo atveju, jei objektas yra perleidžiamas kito asmens nuosavybėn, tačiau objektą perleidusio asmens su tiekimo įmone ir (ar) skirstymo ir perdavimo sistemų operatoriais sudarytos sutartys nėra nutrauktos Taisyklėse nustatyta tvarka, naujasis objekto savininkas subsidiariai atsako už perleidusio objektą asmens prievolės atsiskaityti su tiekimo įmone ir (ar) operatoriais už patiektas dujas ir (ar) dujų transportavimo bei kitas su tuo susijusias paslaugas įvykdymą.

113. Tuo atveju, jei Taisyklėse nustatyta tvarka sutartį yra sudaręs nuomininkas, objekto savininkas yra subsidiariai atsakingas tiekimo įmonei ir (ar) skirstymo ir perdavimo operatoriais už nuomininko prievolių pagal sutartį tinkamą įvykdymą.

114. Vartotojui praleidus atsiskaitymo terminus ar pažeidus kitas esmines sutarties sąlygas, taip pat jei vartotojui pradėtos bankroto, reorganizavimo, restruktūrizavimo ar likvidavimo procedūros, tiekimo įmonė arba skirstymo ir perdavimo sistemų operatoriai turi teisę pareikalauti vartotojo pateikti visų prievolių pagal sutartį tinkamo įvykdymo užtikrinimo arba kitų atsiskaitymo garantijų (pvz., už suteikiamas paslaugas mokėti iš anksto (avansu); nustatyti trumpesnius ataskaitinius laikotarpius ir (ar) atsiskaitymo terminus, įnešti depozitą ir kt.).

115. Vartotojas, laiku nesumokėjęs tiekimo įmonei už patiektas dujas arba skirstymo ir perdavimo sistemų operatoriams už dujų transportavimo, kitas su tuo susijusias paslaugas, privalo atlyginti tiekimo įmonės arba operatorių patirtus nuostolius, susijusius su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu.

116. Vartotojui, laiku neatsiskaičiusiam už patiektas dujas arba už dujų transportavimo paslaugas, už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną skaičiuojamos sutartyje arba teisės aktuose nustatyto dydžio netesybos (delspinigiai) ar palūkanos.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

VARTOTOJO ATSISKAITYMAS, KAI JIS DUJAS PERKA BIRŽOJE

 

117. Vartotojas už biržoje nusipirktas dujas atsiskaito Prekybos gamtinėmis dujomis taisyklių (Taisyklių 1 priedo 11 punktas) ir Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamento ir (ar) biržos dalyvio sutartyje nurodytais būdais tvarka ir sąlygomis.

118. Perkantis dujas biržoje vartotojas už suteiktas dujų transportavimo paslaugas atsiskaito tiesiogiai su skirstymo ir perdavimo sistemų operatoriais.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

VARTOTOJO ATSISKAITYMAS, KAI JIS DUJAS PERKA PAGAL DUJŲ PIRKIMOPARDAVIMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

 

119. Tiekimo įmonė ir (ar) skirstymo sistemos operatorius privalo sudaryti vartotojams galimybę rinktis iš kelių atsiskaitymo būdų, kuriais vartotojai nebūtų neteisingai diskriminuojami. Tiekimo įmonei ir (ar) skirstymo sistemos operatoriui leidžiama vartotojui siūlyti tiek išankstinio atsiskaitymo už suteiktas paslaugas, tiek atsiskaitymo už praėjusį ataskaitinį laikotarpį būdą. Tuo atveju, jei vartotojo atsiskaitymams su tiekimo įmone ir (ar) skirstymo sistemos operatoriumi yra naudojamas išankstinio mokėjimo būdas, jis privalo būti sąžiningas ir atitikti vidutinį vartotojo suvartojimą. Bet koks sąlygų skirtumas turi atspindėti tiekimo įmonės ir (ar) skirstymo sistemos operatoriaus išlaidas, susijusias su skirtingų atsiskaitymo būdų taikymu. Tiekimo įmonė ir (ar) skirstymo sistemos operatorius privalo užtikrinti, kad atsiskaitymo sąlygos būtų sąžiningos ir skaidrios, aiškiai ir suprantamai apibrėžtos, o tokiose sąlygose nebūtų nesutartinių kliūčių, trukdančių vartotojui pasinaudoti savo teisėmis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-161, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-08994

 

120. Nebuitinis vartotojas už suvartotas dujas moka tiekimo įmonei pagal šios įmonės pateikiamą mokėjimo dokumentą (sąskaitą).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-161, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-08994

 

121. Mokėjimo dokumentai vartotojui gali būti pateikiami paštu, faksu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis (savitarnos svetainėje, elektroniniu paštu), o kita vartotojui aktuali informacija – ir trumpąja tekstine žinute (SMS). Mokėjimo dokumentų pateikimo, atsiskaitymo bei mokėjimo būdą (grynaisiais ar negrynaisiais pinigais) pasirenka pats vartotojas, tačiau vartotojui neįgyvendinus šios teisės, mokėjimo dokumentai siunčiami paštu pateikiant popierinius mokėjimų dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-161, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-08994

 

122. Buitinis vartotojas už suvartotas dujas ir suteiktas paslaugas atsiskaito Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų aprašo (Taisyklių 1 priedo 10 punktas) nustatyta tvarka ir sąlygomis.

123. Buitinis vartotojas (Taisyklių 1 priedo 8 punktas) su garantinį tiekimą vykdančia dujų įmone už patiektas dujas ir suteiktas paslaugas atsiskaito pagal Gamtinių dujų įstatymo 39 straipsnį nustatytomis garantinio tiekimo kainomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-150, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13892

 

124. Sutarties šalis, pakeitusi mokėjimo rekvizitus, ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki mokėjimo datos apie tai privalo raštu pranešti kitai sutarties šaliai.

125. Kai mokėtina suma į gavėjo banko sąskaitą patenka Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo nustatyta tvarka, laikoma, jog mokėjimas atliktas tą dieną, kai lėšos įskaitomos į gavėjo sąskaitą banke. Visi gauti mokėjimai įskaitomi Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytu eiliškumu, nepriklausomai nuo to, kas nurodyta vartotojo mokėjimo dokumentuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-161, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-08994

 

126. Mokėjimo diena yra sutartyje nustatyta diena ar nustatytas mokėjimo terminas, per kurį turi būti sumokėta. Jeigu paskutinė mokėjimo termino diena yra ne darbo ar oficialios šventės diena, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena.

127. Delspinigiai ir palūkanos mokami vieną kartą per mėnesį sutartyje nustatyta tvarka.

128. Netesybos (baudos) dėl nepatiekto ar nesuvartoto dujų kiekio mokamos sutartyje nustatytais būdais ir tvarka. Netesybų dydis nustatomas įstatymu, sutartimi ar teismo sprendimu.

129. Vartotojas turi teisę tikrinti duomenis, kurių pagrindu dujų įmonė išrašo sąskaitą. Sąskaitoje radus klaidą arba dėl pasikeitusių duomenų, yra nedelsiant išrašoma kreditinė sąskaita, patikslinanti pirminę sąskaitą. Sąskaitos koregavimas ir jos apmokėjimo terminas negali būti ilgesnis už ieškininės senaties terminą po klaidos paaiškėjimo.

 

XI SKYRIUS

NETEISĖTAS DUJŲ VARTOJIMAS, ŽALOS NUSTATYMAS IR NUOSTOLIŲ ATLYGINIMAS

 

130. Vartotojas (asmuo), neteisėtai vartojantis dujas, privalo atlyginti skirstymo sistemos operatoriui padarytus nuostolius (žalą) (Taisyklių 1 priedo 3 punktas).

131. Neteisėtu dujų vartojimu laikoma:

131.1. sugadinta, išmontuota, pakeista ar sunaikinta dujų kiekio matavimo priemonė;

131.2. pažeistos ar nukabintos dujų sistemos plombos, pažeistas dujų kiekio matavimo priemonės papildomos saugos žymuo;

131.3. neteisėtai įrengtas dujų kiekio matavimo priemonės aplankos dujotiekis;

131.4. priverstinai stabdomas arba kitaip gadinamas dujų kiekio matavimo priemonės skaičiavimo įtaisas;

131.5. dujų vartojimas viršijant didžiausią leistiną dujų kiekio matavimo priemonės matuojamą srautą (Qmax);

131.6. neteisėtas prisijungimas prie veikiančių dujotiekių ir (ar) dujotiekių, įrenginių ar įtaisų pažeidimas;

131.7. dujos vartojamos nesudarius Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo ar Dujų pirkimo–pardavimo ir dujų skirstymo paslaugos sutarties;

131.8. dujos vartojamos pasibaigus dujų kiekio matavimo priemonės metrologinės patikros terminui ir vartotojas nesutinka įleisti skirstymo sistemos operatoriaus darbuotojų ar kitų jo įgaliotų asmenų į vartotojo teritoriją ir (ar) patalpas įrengti, prižiūrėti arba pakeisti matavimo priemonę ar fiksuoti jų rodmenis;

131.9. dujos vartojamos, kai tiekimo įmonė pagal teisės aktų reikalavimus išnaudojusi visas teisines priemones nutraukia dujų tiekimą vartotojui, o vartotojas nesudaro sąlygų fiziniam dujų tiekimo nutraukimui.

132. Dujų įmonių (skirstymo sistemos operatoriaus) darbuotojai ar kiti dujų įmonių įgalioti asmenys periodiškai tikrina dujų suvartojimą ir matavimo priemones (Taisyklių 1 priedo 17 punktas). Tikrinimo rezultatai įforminami pažyma, aktu, kitu dokumentu ar elektroninėmis priemonėmis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-161, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-08994

 

133. Neteisėtas dujų vartojimas įforminamas aktu. Akte aprašomi dujų sistemos pažeidimai ar įtariami pažeidimai, atlikti darbai, nurodomas dėžės, kurioje įdėtos dujų kiekio matavimo priemonės, plombos numeris bei jos plombos numeris ar voko su plombomis numeris. Akte nurodoma skirstymo sistemos operatoriaus sudarytos žalos nustatymo komisijos (toliau – žalos nustatymo komisija) posėdžio vieta, data ir laikas. Žalos nustatymo komisijos posėdyje dalyvauti pakviečiamas vartotojas ar jo įgaliotas atstovas. Aktą pasirašo operatoriaus darbuotojai ir neteisėtu dujų vartojimu įtariamas asmuo. Asmeniui atsisakius pasirašyti aktą, jo turinys jam perskaitomas ir įteikiamas vienas akto egzempliorius.

134. Jeigu būtina, dujų kiekio matavimo priemonė patikrinimo metu išmontuojama tolesniam tyrimui: dujų matavimo priemonė, kurios didžiausias išilginis matmuo neviršija 1 metro, įdedama į numeruotą dėžę, kuri užplombuojama vienkartine plomba su nepasikartojančiais numeriais bei vartotojui ar jo įgaliotam atstovui pageidaujant, užklijuojama lipduku su vartotojo (atstovo) vardu, pavarde, parašu ir data. Jei vartotojas ar jo įgaliotas atstovas pasirašyti atsisako, surašomas aktas. Jeigu dujų kiekio matavimo priemonė per didelė, kad ją būtų galima patalpinti į dėžę, vartotojui ar jo įgaliotam atstovui pasiūloma ją lydėti į tyrimo vietą. Tyrimo vietoje dujų kiekio matavimo priemonė kontroline spyna užrakinama specialiai tam skirtoje patalpoje ar spintoje. Su vartotoju ar jo įgaliotu atstovu suderinama matavimo priemonės tyrimo data. Už kontrolinės spynos įdėklo būklę (išsaugojimą) atsako skirstymo sistemos operatorius.

135. Jei vartotojas ar jo įgaliotas atstovas nesutinka su patikrinimo metu nustatytais pažeidimais, pažeidimų ir dujų kiekio matavimo priemonių tyrimą (techninę ekspertizę) per 20 kalendorinių dienų nuo akto dėl neteisėto dujų vartojimo surašymo atlieka nešališka įstaiga, nustatyta tvarka turinti teisę atlikti techninę ekspertizę. Ši įstaiga pasirenkama bendru dujų įmonės ir vartotojo susitarimu, arba teismo paskirta laboratorija ar įstaiga. Tyrimo darbe turi teisę dalyvauti dujų įmonės atstovas ir vartotojas ar jo įgaliotas atstovas. Laboratorijos atstovų akivaizdoje patikrinama dėžės vienkartinė plomba su nepasikartojančiu numeriu. Laboratorijos atstovams patvirtinus, kad dėžės plomba su nepasikartojančiu numeriu nepažeista, atliekamas dujų kiekio matavimo priemonės tyrimas. Tyrimo rezultatai įforminami aktu, kurio formą nustato laboratorija. Dujų kiekio matavimo priemonės tyrimo (techninės ekspertizės) išlaidas laboratorijai (įstaigai) apmoka šio tyrimo reikalavusi šalis. Jeigu dujų kiekio matavimo priemonės tyrimo reikalavusi šalis yra teisi, matavimo priemonės tyrimo išlaidas per 30 kalendorinių dienų privalo atlyginti kita šalis.

136. Laboratorijos ar įstaigos atstovams patvirtinus, kad dėžės plomba su nepasikartojančiu numeriu pažeista, tolesnis dujų kiekio matavimo priemonės tyrimas ir žalos išieškojimas nutraukiamas.

137. Tyrimo (techninės ekspertizės) metu nustačius, jog būtina dujų kiekio matavimo priemonės neeilinė metrologinė patikra, ji atliekama Metrologijos įstatymo (Taisyklių 1 priedo 5 punktas) nustatyta tvarka turinčioje teisę atlikti tokio tipo matavimo priemonės patikrą įstaigoje. Dujų kiekio matavimo priemonės neeilinės metrologinės patikros išlaidas laboratorijai apmoka skirstymo sistemos operatorius. Skirstymo sistemos operatorius patirtas neeilinės metrologinės patikros išlaidas dėl vartotojo kaltės apmoka vartotojas.

138. Vartotojai ir tretieji asmenys privalo atlyginti dujų įmonei (skirstymo sistemos operatoriui) padarytą žalą dėl:

138.1. skirstymo sistemos dujotiekių, įrenginių, įtaisų pažeidimo;

138.2. dujotiekių, įrenginių, įtaisų, esančių vartotojo valdose prieš dujų kiekio matavimo priemones, pažeidimo;

138.3. dujų išleidimo į atmosferą dėl neteisėtos asmenų veiklos ar poveikio dujotiekiams, jų įrenginiams, įtaisams;

138.4. neteisėto dujų vartojimo.

139. Skirstymo sistemos operatoriui padarytą žalą nustato skirstymo sistemos operatoriaus sudaryta žalos nustatymo komisija.

140. Jeigu nustatomas dujų kiekio matavimo priemonės pažeidimas dėl vartotojo kaltės, jis ar jo atstovas kviečiamas į skirstymo sistemos operatoriui padarytos žalos nustatymo komisijos posėdį.

141. Vartotojui (jo įgaliotam atstovui) neatvykus žalos nustatymo komisijos posėdį be svarbių priežasčių, padarytos žalos dydis nustatomas jam nedalyvaujant.

142. Žalos nustatymo komisijai pateikiami šie dokumentai:

142.1. patikrinimo aktas;

142.2. dujų kiekio matavimo priemonės tyrimo aktas (jei tyrimas buvo atliekamas).

143. Žalos nustatymo komisija nustato:

143.1. dujų vartojimo pažeidimo datą ir jo trukmę paromis;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-150, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13892

 

143.2. skaičiuojamąjį dujų kiekį pagal didžiausią visų dujinių įrenginių ar prietaisų galią, kuris neturi viršyti didžiausio dujotiekio pralaidumo. Tuo atveju, kai vartotojas atsisako įsileisti skirstymo sistemos operatoriaus atstovą patikrinti dujinius įrenginius ar prietaisus, dujų kiekis skaičiuojamas pagal dujų kiekio matavimo priemonės didžiausią leistiną dujų srautą (Qmax);

143.3. faktinę žalą, kurią turi atlyginti vartotojas, įvertinus vartotojo tiekimo įmonei deklaruotus dujų suvartojimus per skaičiuojamąjį laikotarpį;

143.4. žalos atlyginimo terminą.

1431. Dujų vartojimo pažeidimo (perskaičiavimo) trukmė apibrėžiama kaip laikotarpis nuo paskutinio skirstymo sistemos operatoriaus darbuotojo ar kitų jo įgaliotų asmenų atlikto dujų kiekio matavimo priemonės patikrinimo iki pažeidimo nustatymo dienos, bet ne ilgiau kaip vieni metai. Kai nustatoma, kad, siekiant sumažinti apskaitomą gamtinių dujų kiekį arba dujų kiekio matavimo priemonės rodmenis, dujų kiekio matavimo priemonė yra paveikta kitaip arba padaryta kitų Taisyklių 131 punkte nurodytų pažeidimų, o skirstymo sistemos operatoriaus darbuotojas ar jo įgaliotas asmuo per paskutinį dujų kiekio matavimo priemonės patikrinimą šios veikos dėl jos slapto pobūdžio negalėjo pastebėti, skirstymo sistemos operatorius turi teisę perskaičiuoti vartotojui patiektą gamtinių dujų kiekį per laikotarpį nuo sutarties sudarymo dienos, bet ne ilgesnį kaip 3 metai. Galutinis perskaičiuojamo laikotarpio terminas nustatomas tinkamai, visapusiškai ir objektyviai įvertinus surašytą Gamtinių dujų vartojimo vietos apžiūros aktą, jame išdėstytas aplinkybes bei su tuo susijusius kitus duomenis ir įrodymus, vartotojo ar jo atstovo papildomai pateiktus paaiškinimus (jeigu jie pateikiami).

Papildyta punktu:

Nr. 1-150, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13892

 

144. Žalos nustatymo komisija gali nustatyti vartotojo atsakomybę lengvinančias aplinkybes.

145. Žalos nustatymo komisija informuoja vartotoją (įgaliotą atstovą) apie priimtą sprendimą ir sprendimo apskundimo galimybes.

146. Vietoje išmontuotos tyrimui dujų kiekio matavimo priemonės vartotojui įrengiama kita matavimo priemonė.

147. Jei tikrinimo metu buvo surasta dujų kiekio matavimo priemonės aplankos linija, dujų tiekimas nutraukiamas, įvadas užplombuojamas, dujų vartojimo patikrinimo akte nubraižoma aplankos linijos schema. Dujų tiekimas atnaujinamas, kai vartotojas atlygina skirstymo sistemos operatoriui padarytą žalą, dujų tiekimo nutraukimo ir atnaujinimo bei kitas su tuo susijusias išlaidas ir likviduoja aplankos liniją.

148. Vartotojas turi teisę per 10 kalendorinių dienų žalos nustatymo komisijos sprendimą apskųsti Tarybai. Vartotojui nesutikus su Tarybos išvadomis, ginčai tarp skirstymo sistemos operatoriaus ir vartotojo nagrinėjami įstatymų nustatyta teismo tvarka. Kol Taryba atlieka vartotojo skundo dėl skirstymo sistemos operatoriaus sprendimo tyrimą, žalos atlyginimo terminas sustabdomas ir pradedamas skaičiuoti nuo Tarybos atsakymo į vartotojo skundą išsiuntimo datos, jeigu Taryba dujų įmonės sprendimo nepakeitė.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-150, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13892

 

149. Žala, padaryta skirstymo sistemos operatoriui, apskaičiuojama vertinant skirstymo sistemos operatoriaus skaičiuojamąjį dujų kiekį ir skaičiuojamuoju laikotarpiu galiojusias: dujų įsigijimo kainą, jai pritaikant žalos rizikos koeficientą 1,25, kitas Tarybos reguliuojamas kainas (jeigu tokios taikomos) bei skirstymo sistemos operatoriaus patirtas išlaidas, susijusias su sugadintomis dujų kiekio matavimo priemonėmis, jų remontu, keitimu, metrologine patikra ir plombavimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-150, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13892

 

150. Vartotojui žalos nustatymo komisijos nustatytu laiku neatlyginus skirstymo sistemos operatoriui padarytos žalos, ji išieškoma teismo nustatyta tvarka.

 

XII SKYRIUS

DUJŲ TRANSPORTAVIMO IR (AR) TIEKIMO RIBOJIMO AR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

DUJŲ TIEKIMO RIBOJIMO AR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

 

151. Pagal dujų tiekimo patikimumą pažeidžiamas vartotojas (Taisyklių 1 priedo 8 punktas) yra priskiriamas nenutrūkstamo dujų tiekimo grupei.

152. Tiekimo įmonė pagal sutartį tiekia vartotojui teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 10 punktas) nustatytus kokybės reikalavimus atitinkančias dujas į sutartyje nustatytą pristatymo vietą.

153. Buitiniam vartotojui dujos tiekiamos neribojant suvartojamo kiekio. Sutartyje yra nurodoma buitinio vartotojo leistinas naudoti didžiausias valandinis dujų srautas Qmax (m3 / val.) bei dujų tiekimo ribojimo ar nutraukimo sąlygos.

154. Dujų tiekimas vartotojui gali būti apribotas ir (ar) nutrauktas be išankstinio įspėjimo kai:

154.1. sutarties šalys raštu susitaria nutraukti sutartį;

154.2. Gamtinių dujų įstatymo 57 straipsnio 5 dalyje nustatytais pagrindais ir tvarka.

155. Vartotojams Taisyklių 154.2 papunktyje nurodytais atvejais dujų tiekimas gali būti apribotas ir (ar) nutrauktas Gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių aprašo (Taisyklių 1 priedo 8 punktas) nustatyta tvarka.

156. Vartotojui dujų tiekimas gali būti apribotas ir (ar) nutrauktas Gamtinių dujų įstatymo 57 straipsnio 6 dalyje nustatytais pagrindais ir tvarka, tiekimo įmonei raštu įspėjus vartotoją ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas. Įspėjimo terminas vartotojui pradedamas skaičiuoti nuo pranešimo dienos.

157. Dujų tiekimas vartotojui gali būti apribotas ir (ar) nutrauktas Gamtinių dujų įstatymo 57 straipsnio 7 dalyje nustatytu atveju, taip pat, kai vartotojas nepateikia visų prievolių pagal sutartį tinkamo įvykdymo užtikrinimo ar nesutinka suteikti kitų tiekimo įmonės pareikalautų atsiskaitymo garantijų ir (ar) vartotojas nevykdo kitų sutartyje nustatytų sąlygų, jei pasirinktinai paštu, elektroniniu paštu, per kurjerį, faksu, informuojant vartotoją telefonu (skambučiu arba trumpąja žinute) ar kitu sutartyje numatytu būdu įspėjus buitinį vartotoją prieš 15 kalendorinių dienų, nebuitinį vartotoją prieš 10 kalendorinių dienų, jis per šį terminą neatsiskaito už suvartotas dujas ir suteiktas paslaugas, nepateikia visų prievolių pagal sutartį tinkamo įvykdymo užtikrinimo ar nesuteikia kitų tiekimo įmonės pareikalautų atsiskaitymo garantijų ir (ar) vartotojas neįvykdo kitų sutartyje nustatytų sąlygų. Prieš apribojant ir (ar) nutraukiant dujų tiekimą atliekamas dujų kiekio matavimo priemonės rodmenų patikrinimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-161, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-08994

Nr. 1-150, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13892

 

158. Jei dujų tiekimas buvo nutrauktas vadovaujantis Gamtinių dujų įstatymo 57 straipsnio 5 dalies 1 ir 2 punktuose, 6 dalies 1 ir 3 punktuose nustatytais atvejais ir Taisyklių 157 punktu, dujų tiekimas atnaujinamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo skirstymo sistemos operatoriui gavimo, kai vartotojas sumoka įsiskolinimus už dujas ir suteiktas paslaugas bei apmoka skirstymo sistemos operatoriui vartotojo dujų sistemos atjungimo / pajungimo bei kitas su tuo susijusias išlaidas sistemos operatoriaus su Taryba suderintais ir patvirtintais įkainiais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-150, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13892

 

1581. Tiekimo įmonė turi teisę nenutraukti tiekimo, jeigu toks tiekimo nutraukimas ar apribojimas pažeistų trečiųjų asmenų, turinčių teisę naudoti objektą, interesus arba jeigu, tiekimo įmonės turimais duomenimis, dėl objekto, į kurį vartotojas prašo nutraukti dujų tiekimą, nuosavybės, valdymo ir (ar) disponavimo vyksta ginčai (pateikiama teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo).

Papildyta punktu:

Nr. 1-150, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13892

 

159. Kilus avarinei situacijai (ekstremaliai padėčiai) dujų sektoriuje, dujų įmonės ir vartotojai bendradarbiauja, užtikrindami, kad dujų rinka būtų paveikta kiek įmanoma mažiau ir būtų palaikomas saugus šios rinkos dalyvių aprūpinimas dujomis.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

DUJŲ SKIRSTYMO RIBOJIMO AR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

 

160. Skirstymo sistemos operatoriaus turi teisę apriboti, nutraukti dujų skirstymą ar atjungti vartotojo dujų sistemą be išankstinio įspėjimo:

160.1. kai dėl vartotojo veiksmų kyla perdavimo ar skirstymo sistemų avarijos grėsmė arba kenkiama dujų sistemos saugumui ir patikimumui;

160.2. kai vartotojo sistema kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui;

160.3. kai nustatoma, jog vartotojas neteisėtai vartoja dujas (įrengta aplankos linija, dujos vartojamos be apskaitos ar darant poveikį dujų kiekio matavimo priemonėms);

160.4. dujos vartojamos nesudarius Dujų pirkimo–pardavimo ar Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties.

161. Skirstymo sistemos operatorius gali apriboti ar nutraukti dujų skirstymą motyvuotu vartotojo, tiekimo įmonės, perdavimo sistemos operatoriaus prašymu.

162. Skirstymo sistemos operatorius turi teisę apriboti ar nutraukti dujų skirstymą be jokio išankstinio įspėjimo tol, kol išnyksta toliau išvardintos priežastys:

162.1. kai įvyksta avarija, sutrikimas, kitas įvykis ar kyla ekstremalioji situacija dujų sektoriuje, dėl kurių neįmanoma tęsti dujų perdavimo, skirstymo ar tiekimo konkretiems vartotojams;

162.2. kai nutraukiamas ar apribojamas dujų tiekimas į Lietuvos Respublikos teritoriją ir tiekimo įmonės neturi pakankamo dujų atsargų rezervo;

162.3. kai tiekimo įmonė nutraukė dujų tiekimą ar dujos nepatiekiamos į skirstymo sistemą;

162.4. jeigu dėl vartotojo sukelto disbalanso iškyla grėsmė perdavimo ar skirstymo sistemos funkcionavimui, saugumui arba paslaugų sutarčių vykdymui;

162.5. vartotojas dujų apskaitos vietoje viršija maksimalų leistiną dujų srautą Qmax;

162.6. kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

163. Skirstymo sistemos operatorius turi teisę apriboti ar nutraukti dujų skirstymą, įspėjęs vartotoją ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas:

163.1. kai vartotojas nepaisydamas gauto rašytinio dujų įmonės įspėjimo, savo veiksmais ar neveikimu kelia trikdžius ir neigiamai veikia dujų kokybę;

163.2. kai būtina atlikti skirstymo sistemos eksploatavimo, remonto darbus ar kitų dujų sistemų prijungimo darbus;

163.3. kai vartotojas ar kita dujų skirstymo įmonė, prisijungusi prie operatoriaus skirstymo sistemos, nesutinka įleisti operatoriaus darbuotojų į savo teritoriją ir (ar) patalpas įrengti, prižiūrėti arba pakeisti dujų kiekio matavimo priemonių ar fiksuoti jų rodmenis, atlikti operatoriui priklausančių dujotiekių eksploatavimo darbus;

163.4. pasikeitus objekto, į kurį tiekiamos dujos, savininkui ar valdytojui, naujas savininkas ar valdytojas nesudaro dujų skirstymo paslaugų ar dujų tiekimo ir transportavimo sutarčių.

164. Įspėjimo terminas pagal Taisyklių 163 punktą vartotojui pradedamas skaičiuoti nuo pranešimo dienos (Taisyklių 100.5 papunktis).

165. Skirstymo sistemos operatorius turi teisę nutraukti dujų skirstymą tiems vartotojams, kurie, gavę įspėjimą, neapmokėjo sąskaitų už suvartotas dujas arba jų transportavimą (perdavimą, skirstymą), skirstymo sistemos operatoriaus paskaičiuotą žalą ir su tuo susijusias paslaugas: buitiniai vartotojai – per 15 kalendorinių dienų, o visi kiti vartotojai – per 10 kalendorinių dienų. Šiame punkte nurodytas įspėjimas siunčiamas pasirinktinai paštu, elektroniniu paštu, per kurjerį, faksu, informuojant vartotoją telefonu (skambučiu arba trumpąja žinute) ar kitu sutartyje numatytu būdu. Apie įvykdytą dujų skirstymo nutraukimą ar apribojimą skirstymo sistemos operatorius ne vėliau kaip per 1 darbo dieną informuoja ir vartotojo tiekimo įmonę, ir (ar) perdavimo sistemos operatorių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-161, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-08994

Nr. 1-150, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13892

 

166. Kai prašymą skirstymo sistemos operatoriui dėl dujų skirstymo nutraukimo teikia perdavimo sistemos operatorius ar tiekimo įmonė, prašyme turi būti nurodyta nutraukimo priežastis ir prašomi atjungti vartotojų objektai. Prašymai dėl atjungimo skirstymo sistemos operatoriui gali būti pateikti ne anksčiau kaip praėjus Taisyklių 165 punkte nurodytam įspėjimo terminui. Šiame punkte nurodytais atvejais už dujų skirstymo nutraukimą ar apribojimą perdavimo sistemos operatorius ar tiekimo įmonė skirstymo sistemos operatoriui sumoka pagal su Taryba suderintus įkainius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-150, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13892

 

1661. Prašymą nutraukti ar apriboti dujų skirstymą perdavimo sistemos operatorius ar tiekimo įmonė gali atšaukti ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki nutraukimo įvykdymo (skirstymo sistemos operatorius turi teisę nustatyti tikslų laiką, iki kada vėliausiai toks pranešimas gali būti pateiktas). Skirstymo sistemos operatorius turi teisę reikalauti, kad prašymą atšaukusi tiekimo įmonė apmokėtų skirstymo sistemos operatoriaus patirtas sąnaudas pagal su Taryba suderintą dujų skirstymo nutraukimo įkainį, kai prašymas atšaukiamas pasibaigus šiame punkte nustatytam prašymo atšaukimo terminui.

Papildyta punktu:

Nr. 1-150, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13892

 

1662. Skirstymo sistemos operatorius, įvykdęs prašymą nutraukti dujų skirstymą,  apie tai informuoja prašymą pateikusį perdavimo sistemos operatorių ar tiekimo įmonę. Atsakomybė už prašymo teisingumą ir jo pasekmes tenka prašymą pateikusiam perdavimo sistemos operatoriui ar tiekimo įmonei. Skirstymo sistemos operatorius dujų įmonės pagrįstą prašymą dėl dujų tiekimo nutraukimo turi įvykdyti per ne ilgesnį kaip 15 darbo dienų terminą po Taisyklių 165 punkte nurodyto laikotarpio pasibaigimo (išskyrus atvejus, kai reikia kreiptis į teismą).

Papildyta punktu:

Nr. 1-150, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13892

 

1663. Skirstymo sistemos operatorius turi teisę nenutraukti ar neapriboti dujų skirstymo vartotojo, perdavimo sistemos operatoriaus ar tiekimo įmonės prašymu, jeigu toks skirstymo nutraukimas ar apribojimas pažeistų trečiųjų asmenų, turinčių teisę naudoti objektą, interesus arba jeigu skirstymo sistemos operatoriaus turimais duomenimis dėl objekto, į kurį vartotojas prašo nutraukti dujų skirstymą, nuosavybės, valdymo ir (ar) disponavimo vyksta ginčai (pateikiama teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo). Skirstymo sistemos operatorius nenutraukia dujų skirstymo dujų įmonės prašymu, jeigu atjungimo dieną vartotojas turi galiojančią sutartį su nauja tiekimo įmone.

Papildyta punktu:

Nr. 1-150, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13892

 

167. Apribojus arba nutraukus dujų skirstymą dėl įsiskolinimų, dėl perdavimo paslaugos nutraukimo, dėl dujų tiekimo nutraukimo Taisyklių 158 punkto nustatytais atvejais, dujų skirstymas atnaujinamas tik tada, kai pašalinami trūkumai, dėl kurių jis buvo nutrauktas ar apribotas, o skirstymo sistemos operatoriui padengtos dujų skirstymo išlaidos ir, jeigu buvo nutrauktas dujų perdavimas, gavus perdavimo sistemos operatoriaus patvirtinimą apie perdavimo paslaugos atnaujinimą arba, jeigu buvo nutrauktas dujų tiekimas, gavus tiekimo įmonės patvirtinimą apie tiekimo atnaujinimą. Prašymą dėl dujų skirstymo atnaujinimo vartotojas teikia tiekimo įmonei, o dėl perdavimo atnaujinimo – perdavimo sistemos operatoriui. Kai Taisyklių 160 punkte, 162.4, 162.5, 163.1, 163.3, 163.4 papunkčiuose ir 165 punkte numatytais atvejais dujų skirstymas buvo nutrauktas ar apribotas skirstymo sistemos operatoriaus iniciatyva, prašymą vartotojas teikia tiesiogiai skirstymo sistemos operatoriui. Vartotojas turi teisę dėl dujų skirstymo atnaujinimo kreiptis tiesiogiai į skirstymo sistemos operatorių ir tais atvejais, kai dujų skirstymas buvo nutrauktas ar apribotas vartotojo prašymu. Dujų skirstymas vartotojui atnaujinamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vartotojo, tiekimo įmonės ar perdavimo sistemos operatoriaus prašymo gavimo dienos. Atnaujinęs dujų skirstymą vartotojui, skirstymo sistemos operatorius ne vėliau kaip per 1 darbo dieną informuoja apie tai tiekimo įmonę ir (ar) perdavimo sistemos operatorių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-150, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13892

 

168. Avarinių situacijų, ekstremalios situacijos dujų sektoriuje metu, dalinio ar didelio dujų tiekimo sutrikimo atveju vartotojui dujų transportavimas ribojimas arba nutraukimas vykdomas pagal Gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių aprašo nustatytus reikalavimus (Taisyklių 1 priedo 8 punktas).

Ekstremalios situacijos dujų sektoriuje metu, skirstymo sistemos operatoriui gavus iš perdavimo sistemos operatoriaus nurodymą apriboti dujų skirstymą konkrečioje skirstymo sistemoje didesne apimtimi negu vartotojų, turinčių nepertraukiamo tiekimo režimą, poreikis, dujų skirstymo apribojimas ar nutraukimas šiems vartotojams vykdomas vadovaujantis sistemos naudotojo skirstymo sistemos operatoriui pateiktu ir su perdavimo sistemos operatoriumi suderintu dujų tiekimo grafiku. Nepateikus grafiko skirstymo sistemos operatorius turi teisę apriboti ar nutraukti dujų skirstymą vartotojams savo nuožiūra vadovaujantis skirstymo paslaugų sutartyse nurodytomis dujų tiekimo ribojimo grupėmis.

169. Tiekimo įmonė arba perdavimo sistemos operatorius privalo sumokėti skirstymo sistemos operatoriui už dujų skirstymo nutraukimą ar apribojimą bei atnaujinimą, kai dujų skirstymas vartotojui buvo nutrauktas ar apribotas bei atnaujintas atitinkamai tiekimo įmonės ar perdavimo sistemos operatoriaus prašymu. Taisyklių 160 punkte, 162.4, 162.5, 163.1, 163.3, 163.4 papunkčiuose ir 165 punkte numatytais atvejais, taip pat tais atvejais, kai dujų skirstymas buvo nutrauktas, apribotas ar atnaujintas vartotojo tiesiogiai skirstymo sistemos operatoriui pateikto prašymo pagrindu, skirstymo sistemos operatoriaus patirtas dujų skirstymo nutraukimo, apribojimo ar atnaujinimo išlaidas apmoka vartotojas.

Šiose Taisyklėse nurodytais atvejais už dujų skirstymo nutraukimą ar apribojimą bei atnaujinimą tiekimo įmonė ar perdavimo sistemos operatorius atsiskaito kas mėnesį pagal skirstymo sistemos operatoriaus išrašytą mokėjimo dokumentą. Tiekimo įmonės išlaidas, patirtas dėl skirstymo sistemos operatoriaus dujų skirstymo nutraukimo ar apribojimo bei jo atnaujinimo, padengia vartotojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-150, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13892

 

XIII SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

170. Už nepagrįstą dujų transportavimo ir (ar) tiekimo nutraukimą ar apribojimą vartotojams skirstymo sistemos operatorius ir (ar) tiekimo įmonė atsako įstatymų nustatyta tvarka.

171. Skirstymo sistemos operatorius ar tiekimo įmonė vartotojo reikalavimu atlygina jam dėl operatoriaus ar tiekimo įmonės kaltės patirtus tiesioginius nuostolius.

172. Skirstymo sistemos operatorius neatlygina vartotojo patirtų nuostolių, kurie atsiranda dėl tiekimo įmonės kaltės. Tiekimo įmonė neatlygina vartotojo patirtų nuostolių, kurie atsiranda dėl skirstymo operatoriaus kaltės.

173. Skirstymo sistemos operatorius ar tiekimo įmonė neatlygina vartotojui patirtų nuostolių, kai jam dujų transportavimas ir (ar) tiekimas nutraukiamas ar apribojamas arba dujų kokybės parametrai neatitinka nustatytų sutartyje:

173.1. dėl stichinių gamtos reiškinių (potvynio, perkūnijos, žemės nuošliaužos, žemės drebėjimo, audros, erozijos ar pan.) ir gaisro atvejais;

173.2. dėl karo, teroristinių veiksmų;

173.3. dėl nenugalimos jėgos aplinkybių;

173.4. dėl valstybės veiksmų;

173.5. dėl trečiųjų asmenų veiksmų (dujų įrenginių vagystės ar gadinimo, komunikacijos priemonių vagystės ar sunaikinimo ar pan.);

173.6. dėl vartotojo veiksmų ar neveikimo (kai vartotojas nesilaiko sutartyse ar teisės aktuose nustatytų reikalavimų, kai dėl netinkamo vartotojo dujų sistemos eksploatavimo ar teisės aktų reikalavimų pažeidimų automatikos ar apsaugos sistemos atjungė dujų transportavimą ir tiekimą vartotojui ar pan.);

173.7. nutraukus dujų tiekimą ar skirstymą Taisyklių XII skyriuje nustatytais ir pagrįstais atvejais;

173.8. kitais teisės aktų ar sutarčių nustatytais atvejais.

174. Jei vartotojas, eksploatuodamas dujų sistemas, pažeidė teisės aktų reikalavimus ir dėl jo veiksmų ar neveikimo dujų skirstymo sistemoje įvyko avarija arba sutrikimas (Taisyklių 1 priedo 20 punktas) ir dujos dėl to nebuvo transportuojamos ir (ar) tiekiamos kitiems vartotojams arba buvo daroma įtaka dujų kokybei, tai vartotojas privalo atlyginti visus skirstymo sistemos operatoriaus, tiekimo įmonės ir (ar) kitų vartotojų, trečiųjų asmenų patirtus tiesioginius nuostolius.

175. Jei vartotojas neatlieka su juo sudarytoje Dujų pirkimo–pardavimo, Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo ir (ar) skirstymo paslaugų sutartyje nustatytų pareigų arba jas atlieka netinkamai, nepagrįstai naudojasi (piktnaudžiauja) jam suteiktomis teisėmis, tiekimo įmonė, skirstymo sistemos operatorius turi teisę iš vartotojo reikalauti atlyginti dėl vartotojo kaltės patirtus tiesioginius nuostolius.

176. Nutraukus dujų transportavimą ir (ar) tiekimą, skirstymo sistemos operatoriai, tiekimo įmonės ir vartotojai privalo imtis visų įmanomų priemonių išvengti galimų nuostolių ar juos sumažinti.

177. Vartotojas prašymą dėl tiesioginių nuostolių atlyginimo turi teisę pateikti ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo nuostolių atsiradimo. Tiekimo įmonė, skirstymo sistemos operatorius privalo vartotojo prašymą išnagrinėti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų. Prireikus, skirstymo sistemos operatorius ar tiekimo įmonė vartotojo prašymui nagrinėti gali sudaryti komisiją, į kurios sudėtį gali būti įtraukti operatoriaus, tiekimo įmonės ir vartotojo atstovai.

178. Nustatant dujų transportavimo, tiekimo nutraukimo ar apribojimo priežastis, taip pat vartotojo nuostolius, jei dėl to vartotojui tiekimo įmonė, skirstymo sistemos operatorius gali turėti atgręžtinių reikalavimų į perdavimo sistemos operatorių, į vartotojo prašymui nagrinėti sudaromos komisijos sudėtį jie privalo įtraukti perdavimo sistemos operatoriaus atstovą. Sudaryta komisija turi ištirti dujų skirstymo ir (ar) tiekimo nutraukimo ar apribojimo priežastis ir nustatyti nuostolių dydį. Komisijos išvados ir rezultatai įforminami aktu.

179. Dujų transportavimo ir (ar) tiekimo nutraukimo laikas ir priežastys nustatomos pagal skirstymo sistemų operatorių, tiekimo įmonių bei vartotojo dokumentus ir duomenų registravimo prietaisų rodmenis.

180. Nepaskirstytų (nepatiektų) dujų kiekis, patiektų nekokybiškų dujų, sugadintos įrangos vertė nustatomi pagal skirstymo sistemos operatoriaus, tiekimo įmonės arba vartotojo pateiktus įrodančius dokumentus. Jeigu nuostolių dydžių pagal turimą informaciją tiksliai nustatyti negalima, tai jų vertė nustatoma šalių susitarimu. Šalims nesusitarus, nuostolių dydį nustato teismas.

181. Nuostoliai, patirti dėl dujų transportavimo ir (ar) tiekimo nutraukimo ar apribojimo, turi būti atlyginti per 30 kalendorinių dienų nuo jų vertės ir vartotojo prašymo pagrįstumo nustatymo dienos, jei vartotojas, tiekimo įmonė ir skirstymo sistemos operatorius nėra susitarę kitaip.

182. Nuostolių atlyginimo klausimai tarp skirstymo sistemos operatorių ir (ar) tiekimo įmonių ir (ar) vartotojų sprendžiami teisės aktuose bei tarpusavio sutartyse nustatytais pagrindais ir tvarka.

183. Tiekimo įmonė ir (ar) skirstymo sistemos operatorius neatsako už pasekmes, jei vartotojas neleidžia atlikti dujų skirstymo sistemos ar dujų kiekio matavimo priemonės, esančios vartotojo teritorijoje ir (ar) patalpose, remonto, techninės priežiūros, keitimo darbų ar neužtikrina saugaus vartotojo dujų sistemos eksploatavimo (Taisyklių 1 priedo 17 punktas).

184. Tais atvejais, kai vartotojas nesilaiko esminių sutarties ir (ar) teisės aktų reikalavimų ir tiekimo įmonė jam praneša apie dujų tiekimo nutraukimą, skirstymo sistemos operatorius, tiekimo įmonės prašymu, taiko reikalingas technines priemones, leidžiančias saugiai nutraukti dujų tiekimą. Taikydamas reikalingas technines priemones dujų tiekimo nutraukimui, skirstymo sistemos operatorius, turi teisę patekti į vartotojo teritoriją (namų valdą) ir (ar) patalpas. Jeigu sutikimo patekti į vartotojo teritoriją (namų valdą) ir (ar) patalpas vartotojas neduoda ar vengia duoti, o siekiant saugiai nutraukti tiekimą ir patekti į vartotojo teritoriją (namų valdą) ir (ar) patalpas būtina, į šias patalpas patenkama teismo sprendimu. Prašymą dėl leidimo patekti į vartotojo teritoriją (namų valdą) ir (ar) patalpas teismui teikia skirstymo sistemos operatorius. Vartotojas privalo apmokėti visas išlaidas, susijusias su teismo leidimo gavimu ir dujų įmonių patirtas išlaidas, susijusias su jų darbuotojų patekimu į vartotojo teritoriją (namų valdą) ir (ar) patalpas.

 

XIV SKYRIUS

SKUNDŲ, PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS IR GINČŲ SPRENDIMAS

 

185. Vartotojų ir dujų įmonių ginčai sprendžiami Energetikos įstatymo 34 straipsnyje nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-80, 2016-03-01, paskelbta TAR 2016-03-07, i. k. 2016-04358

 

186. Skundai nagrinėjami Energetikos įstatymo 341 straipsnyje nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-80, 2016-03-01, paskelbta TAR 2016-03-07, i. k. 2016-04358

 

187. Neteko galios nuo 2016-03-08

Punkto naikinimas:

Nr. 1-80, 2016-03-01, paskelbta TAR 2016-03-07, i. k. 2016-04358

 

_________________

 

Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių

1 priedas

 

 

TEISĖS AKTŲ, Į KURIUOS TAISYKLĖSE PATEIKTOS NUORODOS, SĄRAŠAS

 

1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

2. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas.

3. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas.

4. Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymas.

5. Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas.

6. Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo, tiekimo ir rinkos operatoriaus licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1246 „Dėl Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo, tiekimo ir rinkos operatoriaus licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.

7. Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

8. Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 163 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašo patvirtinimo“.

9. Vartotojų aprūpinimo energija ir (ar) energijos ištekliais esant ekstremaliai energetikos padėčiai tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 13 d. nutarimu Nr. 12 „Dėl Vartotojų aprūpinimo energija ir (ar) energijos ištekliais esant ekstremaliai energetikos padėčiai tvarkos patvirtinimo“.

10. Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 1-54 „Dėl Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“.

11. Prekybos gamtinėmis dujomis taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1-293 „Dėl Prekybos gamtinėmis dujomis taisyklių patvirtinimo“.

12. Informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo valstybės, savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) kitiems asmenims taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1-145 „Dėl Informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo valstybės, savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) kitiems asmenims taisyklių patvirtinimo“.

13. Neteko galios nuo 2021-08-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-150, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13892

 

14. Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodika, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimu
Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“.

15. Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1-261 „Dėl Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

16. Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 1-2 „Dėl Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklių patvirtinimo“.

17. Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1-82 „Dėl Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“.

18. Gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 1-228 „Dėl Gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklių patvirtinimo“.

19. Gamtinių dujų, suskystintųjų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1-191 „Dėl Gamtinių dujų, suskystintųjų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklių patvirtinimo“.

20. Energetikos įrenginių avarijų ir veikimo sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 1-80 „Dėl Energetikos įrenginių avarijų ir veikimo sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“.

21. Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu
Nr. 1-274 „Dėl Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“.

22. Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

23. Gamtinių dujų kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-194 „Dėl Gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo“.

24. Gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 1-245 „Dėl Gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

25. Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklės, patvirtintos AB „Amber Grid“ generalinio direktoriaus 2014 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 1-8.

PASTABA. Taikant Taisykles, turi būti naudojamos aktualios Taisyklių 1 priede nurodytų teisės aktų redakcijos.

 

_______________

 

Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių

2 priedas

 

(Vartotojo pranešimo apie tiekimo įmonės pakeitimą formos pavyzdys)

 

Vartotojas siunčia:

Naujai tiekimo įmonei

(įmonės pavadinimas, adresas, el. paštas)

 

Nauja tiekimo įmonė siunčia:

Skirstymo sistemos operatoriui

(įmonės pavadinimas, adresas, el. paštas)

 

Esamai dujų tiekimo įmonei

(įmonės pavadinimas, adresas, el. paštas)

 

PRANEŠIMAS

apie VARTOTOJO tiekimo įmonės pakeitimą

 

Pildo vartotojas:

 

1. 20.... m. ...................mėn. .... d. vartotojas  _________________________________________

(vardas, pavardė / įmonės pavadinimas ir kodas)

praneša ir patvirtina, kad jis nuo naujos Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties numatomos įsigaliojimo datos su nauja tiekimo įmone dienos, nutraukia

20...... m. .......................... mėn. ....... d. gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį Nr. .................................................... (toliau – galiojanti sutartis) su tiekimo įmone

______________________________________________ (toliau – buvusi tiekimo įmonė).

(buvusios tiekimo įmonės pavadinimas)

2. Vartotojas įsipareigoja pagal Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 61 punkto nustatytus reikalavimus pranešti naujai tiekimo įmonei dujų kiekio matavimo priemonės rodmenis, nuo kurių vyks dujų tiekimas vartotojui pagal naują sutartį. Nauja tiekimo įmonė, ne vėliau kaip kitą po naujos sutarties įsigaliojimo darbo dieną, įsipareigoja pagal nustatytą formą (pažymą) pateikti skirstymo sistemos operatoriui ir buvusiai tiekimo įmonei vartotojo dujų kiekio matavimo priemonės rodmenis. Nauja sutartis neįsigalioja Taisyklių 66 ir 67 punktų numatytais atvejais.

3. Informacija apie vartotoją pranešimo surašymo dieną:

 

Eil. Nr.

Objekto, į kurį tiekiamos dujos, duomenys

Dujų vartojimo paskirtis2

Objekto pavadi-

nimas

Objekto adresas

Objekto identifikavimo1 Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASTABOS:

1. 1 Jei vartotojas neturi atsiskaitomosios knygelės, objekto apskaitos vietos identifikacinį numerį pirmą kartą nurodo nauja tiekimo įmonė pagal skirstymo sistemos operatoriaus pristatymo vietų registrą;

2. 2 Nurodoma pagal Taisyklių 17.3 papunkčio nustatytus reikalavimus.

 

4. Pildo nauja tiekimo įmonė:

 

1. Tiekimo įmonės ___________________________________________________________

(naujos tiekimo įmonės pavadinimas)

ir vartotojo Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis, jei įvykdomos visos Taisyklių 57–64 punktuose nurodytos tiekimo įmonės keitimo sąlygos, įsigalioja (ir dujų tiekimo laikotarpio pradžia į išvardintus objektus laikoma) 20 ........ m. ........................ mėn. ........ d. 9 val. Nauja tiekimo įmonė informuoja vartotoją apie naujos Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimą arba nurodo priežastis dėl kurių naujos Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties negali sudaryti.

 

Vartotojas

NAUJA TIEKIMO ĮMONĖ

(vardas, pavardė / įmonės pavadinimas)

 

 

(tiekimo įmonės pavadinimas, įmonės kodas)

 

 

(gimimo data / įmonės kodas)

 

(gamtinių dujų tiekimo licencijos (leidimo) išdavimo data ir Nr.)

 

(adresas)

 

 

(tiekimo įmonės adresas)

 

(kontaktinis asmuo arba atsakingas už vartotojo dujų sistemą asmuo, telefono ir (ar) fakso numeris)

 

(kontaktinis asmuo, telefono ir (ar) fakso numeris)

 

 

(įgalioto atstovo pareigos, vardas, pavardė / įmonės pavadinimas, parašas)

 

(tiekimo įmonės įgalioto atstovo pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

 

(El. pašto adresas)

 

(El. pašto adresas)

A.V.

A.V.

 

________

 

Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių

3 priedas

 

 

(Pažymos apie vartotojo objektų dujų kiekio matavimo priemonių fiksavimo rodmenis keičiant tiekimo įmonę pavyzdinė forma)

 

________________________________________

(Naujos tiekimo įmonės pavadinimas)

(Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, atsiskaitomoji sąskaita, bankas, banko kodas,

buveinės adresas, adresas korespondencijai, telefonas, faksas, elektroninis paštas, internetinis puslapis)

 

 

Skirstymo sistemos operatoriui

(įmonės pavadinimas, adresas, el. paštas)

 

Esamai tiekimo įmonei

(įmonės pavadinimas, adresas, el. paštas)

 

Pažyma

APIE VARTOTOJO OBJEKTŲ DUJŲ KIEKIO MATAVIMO PRIEMONIŲ RODMENIS KEIČIANT TIEKIMO ĮMONĘ

 

20....... m. ................     mėn. ... d.

 

Informuojame Jus, kad tiekimo įmonė ____________________________________________

(tiekimo įmonės pavadinimas)

pagal naujai sudarytas Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis su žemiau išvardintais vartotojais nuo 20....... m. ................   mėn. ... d. dujų tiekimą ir skirstymą pradeda nuo šių dujų kiekio matavimo priemonių rodmenų (jeigu negaunamas tiekimo įmonės pranešimas apie sutarties neįsigaliojimą ar operatoriaus pranešimas apie kitus rodmenis, nuo kurių pradedamas vartotojui dujų tiekimas ir skirstymas).

 

Eil. Nr.

Objekto, į kurį tiekiamos dujos,

duomenys

Vartotojas

(vardas, pavardė;

įmonės pavadinimas)

Dujų kiekio matavimo priemonės rodmenys

Objekto pavadinimas

Objekto adresas

Objekto identifikavimo Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________
(pareigų pavadinimas)

 

________________
(parašas)

 

________________
(vardas ir pavardė)

 

 

 

(Rengėjo vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys)

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-80, 2016-03-01, paskelbta TAR 2016-03-07, i. k. 2016-04358

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 1-248 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-309, 2016-11-24, paskelbta TAR 2016-12-05, i. k. 2016-28167

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 1-248 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-290, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-17, i. k. 2017-18228

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 1-248 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-161, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-08994

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 1-248 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-150, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13892

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 1-248 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo