Suvestinė redakcija nuo 2022-12-28

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-06-21, i. k. 2016-17352

 

Nauja redakcija nuo 2022-12-28:

Nr. TN-47, 2022-12-22, paskelbta TAR 2022-12-27, i. k. 2022-26915

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL NACIONALINĖS RADIJO DAŽNIŲ PASKIRSTYMO LENTELĖS PATVIRTINIMO

 

2016 m. birželio 21 d. Nr. 1V-698

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 9 straipsnio 3 punktu, 57 straipsnio 2 dalimi, 59 straipsnio 4 ir 7 dalimis, 61 straipsnio 4 ir 5 dalimis, 70 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 6–8 punktais, įgyvendindama 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2018/1972, kuria nustatomas Europos elektroninių ryšių kodeksas, 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/82/EB, panaikinančią Tarybos direktyvą 90/544/EEB dėl paneuropinei antžeminei viešajai radijo ieškai skirtų dažnių juostų Bendrijoje suderinto įdiegimo, 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/114/EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 87/372/EEB dėl dažnių juostų, kurios turi būti paliktos viešajam paneuropiniam koriniam skaitmeniniam antžeminiam judriajam ryšiui suderintai diegti Bendrijoje, 1998 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 128/1999/EB dėl vieningo trečios kartos judriojo ir bevielio ryšio sistemos (UMTS) įdiegimo Bendrijoje, 2007 m. vasario 14 d. Europos Komisijos sprendimą 2007/98/EB dėl suderinto radijo spektro naudojimo 2 GHz dažnių juostose diegiant sistemas, kuriomis teikiamos judriojo palydovinio ryšio paslaugos, 2008 m. gegužės 21 d. Europos Komisijos sprendimą 2008/411/EB dėl 3400–3800 MHz dažnių juostos antžeminėms sistemoms, kuriomis Bendrijoje galima teikti elektroninių ryšių paslaugas, suderinimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. sausio 24 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2019/235, 2008 m. birželio 13 d. Europos Komisijos sprendimą 2008/477/EB dėl 2500–2690 MHz dažnių juostos suderinimo antžeminėms sistemoms, kuriomis Bendrijoje galima teikti elektroninių ryšių paslaugas su pakeitimais, padarytais 2020 m. gegužės 8 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2020/636, 2008 m. birželio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 626/2008/EB dėl sistemų, kuriomis teikiamos judriojo palydovinio ryšio paslaugos (MSS), atrankos ir leidimų išdavimo su pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/1243, 2010 m. kovo 19 d. Europos Komisijos sprendimą 2010/166/ES dėl radijo spektro, skirto judriojo ryšio paslaugoms laivuose (JRL paslaugos) teikti, suderintų naudojimo sąlygų Europos Sąjungoje su pakeitimais, padarytais 2017 m. vasario 1 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2017/191, 2010 m. gegužės 6 d. Europos Komisijos sprendimą 2010/267/ES dėl antžeminių sistemų, kuriomis galima teikti elektroninio ryšio paslaugas, naudojimo 790–862 MHz dažnių juostoje Europos Sąjungoje suderintų techninių sąlygų, 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 243/2012/ES, kuriuo nustatoma daugiametė radijo spektro politikos programa, su pakeitimais, padarytais 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/1972, 2012 m. lapkričio 5 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimą 2012/688/ES dėl 1920–1980 MHz ir 2110–2170 MHz dažnių juostų, skirtų antžeminėms sistemoms, kuriomis naudojantis Sąjungoje galima teikti elektroninių ryšių paslaugas, suderinimo su pakeitimais, padarytais 2020 m. gegužės 6 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2020/667, 2014 m. rugsėjo 1 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimą 2014/641/ES dėl suderintų techninių radijo spektro naudojimo Sąjungoje programų kūrimo ir specialiųjų renginių belaidei garso įrangai sąlygų, 2015 m. gegužės 8 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2015/750 dėl 1427–1517 MHz dažnių juostos suderinimo antžeminėms sistemoms, tinkamoms elektroninio ryšio paslaugoms teikti Sąjungoje su pakeitimais, padarytais 2018 m. balandžio 26 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2018/661, 2016 m. kovo 8 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2016/339 dėl 2010–2025 MHz dažnių juostos naudojimo kilnojamosioms ir mobiliosioms belaidėms vaizdo ryšio linijoms ir belaidėms vaizdo kameroms, kurios naudojamos programoms kurti ir specialiuosiuose renginiuose, sąlygų suderinimo, 2016 m. balandžio 28 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2016/687 dėl 694–790 MHz dažnių juostos suderinimo antžeminėms sistemoms, kuriomis galima teikti belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugas, ir lankstaus jos naudojimo Sąjungoje nacionaliniais tikslais, 2019 m. gegužės 14 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2019/784 dėl antžeminių sistemų, kurias naudojant Sąjungoje galima teikti belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugas, 24,25–27,5 GHz dažnių juostos suderinimo su pakeitimais, padarytais 2020 m. balandžio 24 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2020/590, 2020 m. spalio 7 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2020/1426 dėl suderinto 5875–5935 MHz dažnių juostos radijo spektro naudojimo su saugumu susijusioms intelektinių transporto sistemų (ITS) prietaikoms, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2008/671/EB, 2021 m. rugsėjo 28 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2021/1730 dėl suderinto suporuotų 874,4–880,0 MHz ir 919,4–925,0 MHz dažnių juostų ir nesuporuotos 1900–1910 MHz dažnių juostos naudojimo geležinkelių judriajam radijo ryšiui, 2022 m. vasario 7 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2022/173 dėl 900 MHz ir 1800 MHz dažnių juostų suderinimo naudoti antžeminėms sistemoms, kuriomis Sąjungoje galima teikti elektroninio ryšio paslaugas, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2009/766/EB, atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 16 d. Europos Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1079/2012, kuriuo nustatomi bendrame Europos danguje naudojamų kalbinio ryšio kanalų išskirstymo reikalavimai, su visais pakeitimais, NATO bendrą civilinį-karinį susitarimą dėl radijo dažnių (Briuselis, 2014), Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos Bendrąją Europos radijo dažnių paskirstymo lentelę, siekdama užtikrinti veiksmingą radijo dažnių, radijo dažnių kanalų naudojimą ir išvengti radijo trukdžių tarp radijo ryšio įrenginių ir kitų, palydovinių ar antžeminių, techninių sistemų ir vadovaudamasi proporcingumo principu, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos taryba nutaria:

Patvirtinti Nacionalinę radijo dažnių paskirstymo lentelę.

 

 

 

Direktorius                                                                                                    Feliksas Dobrovolskis

 


 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ryšių

reguliavimo tarnybos direktoriaus

2016 m. birželio 21 d. įsakymu

Nr. 1V-698

 

NACIONALINĖ RADIJO DAŽNIŲ PASKIRSTYMO LENTELĖ

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. (1.9E)1V-1168, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26545

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nacionalinė radijo dažnių paskirstymo lentelė (toliau – Dažnių lentelė) nustato radijo dažnių paskirstymą radijo ryšio, įskaitant transliavimą, gamybos, mokslo, medicinos ir kitiems poreikiams, taip pat radijo dažnių (kanalų) paskirtį, naudojimo būdus ir sąlygas.

Punkto pakeitimai:

Nr. (1.9E)1V-1168, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26545

 

2. Siekdama užtikrinti veiksmingą radijo dažnių (kanalų) naudojimą ir išvengti radijo trukdžių tarp radijo bangomis veikiančių radijo ryšio įrenginių, galinių įrenginių ir kitų, palydovinių ir antžeminių, radijo ryšio sistemų, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Ryšių reguliavimo tarnyba) Dažnių lentelėje nustato radijo dažnių (kanalų) paskirtį, naudojimo būdus ir sąlygas atsižvelgdama į tai, kad visos technologijos gali būti naudojamos Dažnių lentelėje elektroninių ryšių paslaugoms teikti numatytose radijo dažnių juostose ir visos elektroninių ryšių paslaugos gali būti teikiamos naudojant radijo dažnius (kanalus) iš Dažnių lentelėje elektroninių ryšių paslaugoms teikti numatytų radijo dažnių juostų, tačiau Ryšių reguliavimo tarnyba:

2.1. tam tikriems radijo ryšio tinklams ar belaidės prieigos technologijos rūšims gali taikyti proporcingus ir nediskriminuojančius apribojimus, jeigu siekiama išvengti žalingųjų trukdžių, apsaugoti visuomenės sveikatą nuo elektromagnetinių laukų poveikio, užtikrinti elektroninių ryšių paslaugų kokybę, veiksmingą radijo dažnių (kanalų) naudojimą ir pasidalijimą, gyvybės apsaugą, socialinės, regioninės ar teritorinės sanglaudos skatinimą, išvengti neveiksmingo radijo dažnių (kanalų) naudojimo arba kai radijo dažniai (kanalai) numatomi radijo ir televizijos programoms transliuoti (retransliuoti);

2.2. tam tikrų elektroninių ryšių paslaugų teikimui gali taikyti proporcingus ir nediskriminuojančius apribojimus, įskaitant susijusius su Reglamento reikalavimų vykdymu;

2.3. gali nustatyti, kad tam tikra elektroninių ryšių paslauga turi būti teikiama naudojant radijo dažnius (kanalus) iš konkrečios Dažnių lentelėje elektroninių ryšių paslaugoms teikti numatytos radijo dažnių juostos, jeigu tuo siekiama užtikrinti gyvybės apsaugą, socialinės, regioninės ar teritorinės sanglaudos skatinimą, išvengti neveiksmingo radijo dažnių (kanalų) naudojimo arba kai radijo dažniai (kanalai) numatomi radijo ir televizijos programoms transliuoti (retransliuoti);

2.4. gali drausti teikti kitas elektroninių ryšių paslaugas naudojant radijo dažnius (kanalus) iš konkrečios Dažnių lentelėje numatytos radijo dažnių juostos, jei tai galima pagrįsti poreikiu teikti gyvybės apsaugos paslaugas.

3. Radijo dažniai (kanalai) skiriami ir naudojami vadovaujantis Dažnių lentele, radijo ryšio plėtros planais ir kitais radijo dažnių (kanalų) skyrimą bei naudojimą reglamentuojančiais teisės aktais ir taikant geografinį-dažninį radijo ryšio tarnybų ar stočių atskyrimo principą. Jeigu Dažnių lentelėje įrašytų tam tikrų radijo ryšio tarnybų radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygos Dažnių lentelėje nėra nurodytos, šie radijo dažniai (kanalai) gali būti skiriami taikant geografinį-dažninį stočių atskyrimo principą.

4. Radijo dažniai (kanalai) radijo ir televizijos programoms transliuoti arba siųsti skiriami vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 49 straipsnio 1 dalimi.

5. Dažnių lentelės II skyriaus lentelė sudaryta iš penkių skilčių:

5.1. Pirmojoje skiltyje nurodyti lentelės punktų numeriai.

5.2. Antrojoje skiltyje nurodytos radijo dažnių juostos.

5.3. Trečiojoje skiltyje nurodytas radijo dažnių juostų priskyrimas radijo ryšio tarnyboms Lietuvos Respublikoje (nurodyti radijo ryšio tarnybų pavadinimai ir tam tikrų Dažnių lentelės III skyriaus lentelėje nurodytų pastabų numeriai). Šioje skiltyje nurodytoms radijo ryšio tarnyboms Ryšių reguliavimo tarnyba gali skirti arba kitaip leisti naudoti radijo dažnius (kanalus) iš Dažnių lentelės II skyriaus lentelės tam tikrame punkte nurodytos radijo dažnių juostos, nepažeisdama tame punkte nurodyta pastaba nustatyto reikalavimo.

5.4. Ketvirtojoje skiltyje nurodyta radijo dažnių (kanalų) paskirtis, naudojimo būdai ir sąlygos, atsižvelgiant į penktojoje skiltyje nurodytus dokumentus.

5.5. Penktojoje skiltyje nurodytos direktyvos, sprendimai, rekomendacijos, susitarimai ir standartai, kurie taikomi radijo dažniams (kanalams) planuoti. Jeigu šioje skiltyje nurodyti dokumentai nustato skirtingą radijo dažnių (kanalų) paskirtį, naudojimo būdus ir sąlygas, Europos Sąjungos teisės aktams teikiama pirmenybė prieš kitus šioje skiltyje nurodytus dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-868, 2018-09-13, paskelbta TAR 2018-09-14, i. k. 2018-14522

 

6. Ryšių reguliavimo tarnyba gali suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) ir kitai paskirčiai, nei nustatyta Dažnių lentelės II skyriuje, jeigu taip naudojant radijo dažnius (kanalus) nebus keliami žalingieji trukdžiai Dažnių lentelės II skyriaus lentelės trečiojoje skiltyje nurodytų radijo ryšio tarnybų stotims ir nebus reikalaujama apsaugos nuo šių radijo ryšio tarnybų stočių keliamų žalingųjų trukdžių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-868, 2018-09-13, paskelbta TAR 2018-09-14, i. k. 2018-14522

 

7. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami pirmine, antrine arba neinterferencine teise. Pirmine teise radijo dažnius (kanalus) naudojančių radijo ryšio tarnybų pavadinimai Dažnių lentelės II skyriaus lentelėje nurodyti didžiosiomis raidėmis, o antrine teise – mažosiomis raidėmis.

8. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami:

8.1. gavus Ryšių reguliavimo tarnybos leidimą naudoti radijo dažnius (kanalus); Ryšių reguliavimo tarnyba gali nustatyti papildomas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas;

8.2. be atskiro leidimo, kai Dažnių lentelės II skyriaus lentelės ketvirtojoje skiltyje nurodyta, kad radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo ir (ar) Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąraše, patvirtintame Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 1V-893 „Dėl Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąrašo patvirtinimo“, (toliau – Sąrašas) nurodytomis sąlygomis.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-868, 2018-09-13, paskelbta TAR 2018-09-14, i. k. 2018-14522

 

9. Jeigu Dažnių lentelės II skyriaus lentelės ketvirtojoje skiltyje tam tikros radijo dažnių juostos pažymėtos įrašu „Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas“, leidimų naudoti atitinkamus radijo dažnius (kanalus) nurodytai paskirčiai skaičius yra apribotas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-868, 2018-09-13, paskelbta TAR 2018-09-14, i. k. 2018-14522

 

10. Radijo dažnių juostos, kurios Dažnių lentelės II skyriaus lentelės ketvirtojoje skiltyje arba tam tikroje jos pastraipoje pažymėtos įrašu „rezervuota“, paskirtis yra rezervuota siekiant užtikrinti tinkamą toje skiltyje ar pastraipoje nurodytų elektroninių ryšių tinklų, elektroninių ryšių paslaugų plėtrą ir (ar) technologijų vystymą. Leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus) iš rezervuotų radijo dažnių juostų išduodami tik tai paskirčiai, kuriai radijo dažnių juostos buvo rezervuotos, ir tik po to, kai Ryšių reguliavimo tarnyba praneša apie galimybę pateikti paraiškas skirti atitinkamus radijo dažnius (kanalus) arba patvirtina radijo ryšio plėtros šiose radijo dažnių juostose planus. Jeigu Dažnių lentelės II skyriaus lentelės ketvirtojoje skiltyje nurodyta, kad radijo dažniai (kanalai) iš šiame punkte paminėtų radijo dažnių juostų gali būti naudojami ir kitai, nei rezervuota, paskirčiai, tai naudojant tokius radijo dažnius (kanalus) neturi būti trukdoma elektroninių ryšių tinklų, elektroninių ryšių paslaugų ir (ar) technologijų, kurioms buvo rezervuotos radijo dažnių juostos, plėtrai, vystymui ir (ar) veiklai šiose radijo dažnių juostose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-868, 2018-09-13, paskelbta TAR 2018-09-14, i. k. 2018-14522

 

11. Jeigu Dažnių lentelės II skyriaus lentelės ketvirtojoje skiltyje nurodyta, kad radijo dažniai (kanalai) iš tam tikrų radijo dažnių juostų skiriami pagal Ryšių reguliavimo tarnybos patvirtintus radijo ryšio plėtros planus, leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus) iš šių radijo dažnių juostų išduodami paskirčiai, nurodytai atitinkamuose radijo ryšio plėtros planuose. Radijo dažniai (kanalai) iš šiame punkte paminėtų radijo dažnių juostų kitai paskirčiai gali būti naudojami tik tuo atveju, jei taip nebus trukdoma radijo ryšio plėtros planuose nurodytų radijo ryšio tarnybų, elektroninių ryšių tinklų, elektroninių ryšių paslaugų ir (ar) technologijų plėtrai, vystymui ir (ar) veiklai tose radijo dažnių juostose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-868, 2018-09-13, paskelbta TAR 2018-09-14, i. k. 2018-14522

 

12. Jeigu Dažnių lentelės II skyriaus lentelės ketvirtojoje skiltyje arba kituose teisės aktuose nėra nurodyta, kad radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo arba kad leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius yra ribotas, radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami tik gavus Ryšių reguliavimo tarnybos leidimus, kurių skaičius nėra ribojamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-868, 2018-09-13, paskelbta TAR 2018-09-14, i. k. 2018-14522

 

13. Radijo dažniai (kanalai) iš radijo dažnių juostų, kurios Dažnių lentelės II skyriaus lentelės ketvirtojoje skiltyje pažymėtos įrašu „valstybės reikmėms“, yra numatyti naudoti veiklai, susijusiai su valstybės gynyba, saugumu ir valstybės sienos apsauga, ir skiriami Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklės) XI skyriuje nustatyta tvarka, taikant geografinį-dažninį stočių atskyrimo principą vienu iš šių režimų:

13.1. Pirmasis režimas – radijo dažniai (kanalai) skiriami poreikiams, susijusiems su valstybės gynyba, saugumu ir valstybės sienos apsauga. Šie radijo dažniai (kanalai) gali būti skiriami poreikiams, nesusijusiems su valstybės gynyba, saugumu ir valstybės sienos apsauga, tik laikantis Dažnių lentelės II skyriaus lentelės ketvirtojoje skiltyje nurodytų sąlygų, jeigu taip naudojant radijo dažnius (kanalus) nebus keliami žalingieji trukdžiai radijo ryšio sistemoms, susijusioms su valstybės gynyba, saugumu ir valstybės sienos apsauga, ir nebus reikalaujama apsaugos nuo šių radijo ryšio sistemų keliamų žalingųjų trukdžių.

13.2. Antrasis režimas – radijo dažniai (kanalai) skiriami tiek poreikiams, susijusiems su valstybės gynyba, saugumu ir valstybės sienos apsauga, tiek poreikiams, nesusijusiems su valstybės gynyba, saugumu ir valstybės sienos apsauga, nesuteikiant nė vienam iš poreikių pirmenybės.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-868, 2018-09-13, paskelbta TAR 2018-09-14, i. k. 2018-14522

 

14. Radijo dažniai (kanalai) iš Dažnių lentelės II skyriaus lentelės antrojoje skiltyje nurodytų radijo dažnių juostų gali būti skiriami nekomerciniam naudojimui eksperimentiniais tikslais Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklėse nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais.

15. Jeigu Dažnių lentelės III skyriuje nurodyta, kad radijo ryšio tarnyba gali naudoti tam tikrą radijo dažnių juostą arba radijo ryšio tarnybos stotis gali veikti tam tikroje radijo dažnių juostoje nekeldamos žalingųjų trukdžių kitai radijo ryšio tarnybai ir (ar) tos pačios ar kitos radijo ryšio tarnybos stotims, tai reiškia, jog negali būti reikalaujama, kad tokia radijo ryšio tarnyba arba radijo ryšio tarnybos stotis būtų apsaugota nuo kitos radijo ryšio tarnybos ir (ar) tos pačios ar kitos radijo ryšio tarnybos stoties keliamų žalingųjų trukdžių.

16. Jeigu Dažnių lentelės III skyriuje nurodyta, kad radijo ryšio tarnyba gali naudoti tam tikrą radijo dažnių juostą arba radijo ryšio tarnybos stotis gali veikti tam tikroje radijo dažnių juostoje nereikalaujant, kad ši radijo ryšio tarnyba arba radijo ryšio tarnybos stotis būtų apsaugota nuo kitos radijo ryšio tarnybos ir (ar) tos pačios ar kitos radijo ryšio tarnybos stoties keliamų žalingųjų trukdžių, tai reiškia, kad tokia radijo ryšio tarnyba arba radijo ryšio tarnybos stotis negali kelti žalingųjų trukdžių kitai radijo ryšio tarnybai ir (ar) tos pačios ar kitos radijo ryšio tarnybos stočiai.

17. Siekiant užtikrinti radionavigacijos ir kitų saugos tarnybų saugumą, būtina imtis specialių priemonių, užtikrinančių šių radijo ryšio tarnybų apsaugą nuo žalingųjų trukdžių. Į tai būtina atsižvelgti skiriant ir naudojant radijo dažnius (kanalus).

18. Radijo dažniai (kanalai) iš Dažnių lentelės II skyriaus lentelės antrojoje skiltyje nurodytų radijo dažnių juostų gali būti naudojami grunto ir statybinių konstrukcijų tyrimo radaru atvaizdavimo sistemoms (angl. Ground- and Wall- Probing Radar Imaging Systems) tik gavus Ryšių reguliavimo tarnybos leidimą.

19. Radijo dažniai (kanalai) kabelinės televizijos ir mikrobangų daugiakanalės televizijos priėmimo tinkluose naudojami nereikalaujant apsaugos nuo radijo ryšio tarnybų keliamų radijo trukdžių. Šie radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami laikantis Dažnių lentelės 7 priede nurodyto dalijimo. Aktyvieji ir pasyvieji šiame punkte nurodytų tinklų elementai negali kelti radijo trukdžių radijo ryšio tarnyboms.

20. Radijo dažniai (kanalai) iš radijo dažnių juostų, kurios priskirtos radijo mėgėjų tarnybai, gali būti naudojami laikantis Teisės užsiimti radijo mėgėjų veikla suteikimo tvarkos ir užsiėmimo šia veikla sąlygų apraše, patvirtintame Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 1V-1070 „Dėl Teisės užsiimti radijo mėgėjų veikla suteikimo tvarkos ir užsiėmimo šia veikla sąlygų aprašo patvirtinimo“, (toliau – Aprašas) nurodytų naudojimo sąlygų.

21. Radijo dažniai (kanalai) iš radijo dažnių juostų, kurios priskirtos jūrų judriajai ar oreivystės judriajai tarnyboms, gali būti naudojami laivo ar orlaivio stotims veikti be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

22. Fiksuotosios tarnybos analoginės radiotelefonijos stotyse draudžiama taikyti dvipusę amplitudinę moduliaciją (A3E klasės), o fiksuotosios tarnybos stotyse, veikiančiose radijo dažniais (kanalais) iki 30 MHz, draudžiama taikyti kampinę moduliaciją (F3E ar G3E klasės).

23. Palydovinės transliavimo tarnybos ir palydovinės fiksuotosios tarnybos stočių, kurias naudojant teikiami viešieji palydovinio ryšio tinklai ir (arba) viešosios palydovinio ryšio paslaugos, apsaugos nuo žalingųjų trukdžių gali būti reikalaujama tik tuo atveju, kai ūkio subjektas, teikiantis šiuos viešuosius palydovinio ryšio tinklus ir (arba) viešąsias palydovinio ryšio paslaugas, yra pranešęs Ryšių reguliavimo tarnybai apie vertimosi šiomis elektroninių ryšių veiklomis pradžią Bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų aprašo, patvirtinto Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1V-340 „Dėl Bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir sąlygomis.

24. Radijo ryšio įrenginių, aparatūros ir (arba) įrenginių, kurių veikimui užtikrinti reikalingi radijo dažniai (kanalai), esminių reikalavimų atitiktis gali būti įvertinta vadovaujantis Dažnių lentelės II skyriaus lentelės penktojoje skiltyje nurodytais standartais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-868, 2018-09-13, paskelbta TAR 2018-09-14, i. k. 2018-14522

 

241. Radijo ryšio įrenginiai, aparatūra ir (arba) įrenginiai turi atitikti Tarnybos išduotame leidime naudoti radijo dažnius (kanalus), o tuo atveju, kai radijo dažnius (kanalus) galima naudoti be atskiro leidimo, – Sąraše nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-19, 2018-01-12, paskelbta TAR 2018-01-12, i. k. 2018-00512

 

25. Radijo dažniai (kanalai) iš Dažnių lentelės II skyriaus lentelės antrojoje skiltyje nurodytų radijo dažnių juostų gali būti naudojami elektroninių ryšių tinklų laidinėse linijose Dažnių lentelėje ir kituose Ryšių reguliavimo tarnybos patvirtintuose teisės aktuose nustatytomis sąlygomis.

26. Dažnių lentelėje vartojamos sąvokos:

26.1. Bazinė stotis – sausumos stotis, tam tikroje teritorijoje užtikrinanti ryšį su ten esančiomis sausumos judriosiomis stotimis.

26.11. Civilinės saugos, pagalbos nukentėjusiesiems ir nelaimių padarinių šalinimo radijo ryšio sistema (angl. public protection and disaster relief radio communication system) (toliau – PPDR sistema) – radijo ryšio sistema, kurią nacionalinės valdžios institucijos arba atitinkamos veiklos vykdytojai naudoja visuomenės saugai, saugumui ir gynybai užtikrinti arba kuri naudojama atitinkamiems nacionaliniams poreikiams, susijusiems su visuomenės sauga ir saugumu, taip pat ir ištikus nelaimei, tenkinti.

Papildyta papunkčiu:

Nr. TN-18, 2022-06-23, paskelbta TAR 2022-06-23, i. k. 2022-13458

 

26.2. Efektyvioji spinduliuotės galia (angl. Effective Radiated Power) – perduodamos į anteną siųstuvo galios ir šios antenos stiprinimo koeficiento, nustatyto pasirinktąja kryptimi pusbangio dipolio atžvilgiu, sandauga.

26.3. Ekvivalentinė izotropinės spinduliuotės galia (angl. Equivalent Isotropic Radiation Power) – perduodamos į anteną siųstuvo galios ir šios antenos stiprinimo koeficiento, nustatyto pasirinktąja kryptimi izotropinės antenos atžvilgiu (absoliučiojo arba izotropinio stiprinimo koeficiento), sandauga.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. (1.9E)1V-1168, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26545

 

26.4. Fiksuotoji tarnyba – radijo ryšio tarnyba ryšiui tarp nejudančių tiksliai nustatytų punktų užmegzti ir palaikyti.

26.5. Gelbėjimo priemonės stotis – gelbėjimo priemonėje (gelbėjimo laive, valtyje ar kt.) įrengta jūrų judriosios tarnybos arba oreivystės judriosios tarnybos judrioji stotis, skirta naudoti tik gelbėjimo tikslais.

26.51. Geležinkelių judriojo radijo ryšio galinis įrenginys (toliau – RMR galinis įrenginys) – leidžiantis priimti ir (arba) perduoti informaciją įrenginys ar jo atitinkama dalis, skirti tiesiogiai ar netiesiogiai bet kokiomis priemonėmis būti prijungti prie geležinkelių judriojo radijo ryšio tinklo.

Papildyta papunkčiu:

Nr. (1.9E)1V-1168, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26545

 

26.52. Geležinkelių judriojo radijo ryšio kabinos radijas (toliau – RMR kabinos radijas) – traukinyje įrengtas RMR galinis įrenginys, skirtas balso ir duomenų prietaikoms.

Papildyta papunkčiu:

Nr. (1.9E)1V-1168, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26545

 

26.6. Geostacionarusis palydovas – Žemės palydovas, kurio apsisukimo aplink Žemę periodas yra lygus Žemės apsisukimo apie savo ašį periodui ir kuris visada išlieka toje pačioje vietoje Žemės paviršiaus atžvilgiu.

26.61. Intelektinės transporto sistemos – įvairios informacinėmis ir ryšių technologijomis, įskaitant apdorojimo, valdymo, vietos nustatymo, ryšių ir elektronikos technologijas, grindžiamos kelių transporto sistemoje ir (arba) miesto geležinkelių transporto sistemoje taikomos sistemos ir teikiamos paslaugos, skirtos eismui valdyti ir (ar) sąsajoms tarp transporto sistemos elementų užtikrinti.

Papildyta papunkčiu:

Nr. (1.9E)1V-192, 2021-03-03, paskelbta TAR 2021-03-03, i. k. 2021-04380

 

26.62. Įrenginių tarpusavio sąveikos radijo ryšio sistema (angl. machine-to-machine radio communication system) (toliau – M2M sistema) – radijo ryšio sistema, skirta informacijai tarp fizinių arba virtualių objektų, sudarančių sudėtingą tarpusavio sistemą, įskaitant daiktų internetą, perduoti, siųsti ir (arba) priimti radijo bangomis.

Papildyta papunkčiu:

Nr. TN-18, 2022-06-23, paskelbta TAR 2022-06-23, i. k. 2022-13458

 

26.7. Judrioji stotis – judriosios tarnybos stotis ryšiui palaikyti judant arba sustojus tiksliai neapibrėžtose vietose.

26.8. Judrioji tarnyba – radijo ryšio tarnyba užmegzti ir palaikyti ryšiui tarp judriųjų ir sausumos stočių arba tarp judriųjų stočių.

26.9. Judrioji Žemės stotis – palydovinės judriosios tarnybos Žemės stotis ryšiui palaikyti judant arba sustojus tiksliai neapibrėžtose vietose.

26.10. Jūrų judrioji tarnyba – judrioji tarnyba užmegzti ir palaikyti ryšiui tarp kranto ir laivo stočių arba tarp laivo stočių, arba tarp laivų vidinio radijo ryšio stočių. Gelbėjimo priemonių stotys ir nelaimės vietos žymėjimo stotys taip pat gali būti priskirtos prie jūrų judriosios tarnybos.

26.11. Jūrų radionavigacijos tarnyba – radionavigacijos tarnyba laivybos reikmėms ir jos saugumui užtikrinti.

26.12. Kosminė stotis – stotis objekte, skirtame skrieti kosminėje erdvėje.

26.13. Kosminio tyrimo tarnyba – radijo ryšio tarnyba moksliniams ar technologiniams tyrimams atlikti, naudojant erdvėlaivius ar kitus kosminius objektus.

26.14. Kosminio valdymo tarnyba – radijo ryšio tarnyba, skirta vien tik erdvėlaivių eksploatavimo reikmėms, ypač kosminių objektų sekimui, kosminiam nuotoliniam matavimui, nuotoliniam valdymui. Paprastai šias funkcijas atlieka radijo ryšio tarnyba, kuriai priklauso kosminė stotis.

26.15. Kosminis radijo ryšys – bet koks radijo ryšys su viena ar daugiau kosminių stočių arba vienu ar daugiau atspindinių palydovų, arba kitokių kosminių objektų.

26.16. Kranto stotis – jūrų judriosios tarnybos sausumos stotis.

26.17. Laivo stotis – laive, kuris nėra nuolat prišvartuotas ar kitaip pritvirtintas, įrengta jūrų judriosios tarnybos judrioji stotis (išskyrus gelbėjimo priemonės stotį).

26.18. Laivo Žemės stotis – laive įrengta palydovinės jūrų judriosios tarnybos judrioji Žemės stotis.

26.19. Leidžiamieji radijo trikdžiai – radijo trikdžiai, kurių lygis atitinka Reglamente, atitinkamose ITU rekomendacijose ar specialiuose susitarimuose, sudarytuose pagal Reglamentą, darniuosiuose Lietuvos standartuose nustatytas kiekybines radijo trikdžių vertes ar bendro radijo dažnių naudojimo kriterijus (angl. sharing criteria).

26.20. Meteorologinė tarnyba – radijo ryšio tarnyba meteorologiniams (įskaitant ir hidrologinius) stebėjimams ir tyrimams atlikti.

26.21. Naujienų rinkimo Žemės stotis (angl. Satellite News Gathering (SNG) Earth Station) – naujienų rinkimo ir perdavimo tikslais naudojama Žemės stotis.

26.22. Nelaimės vietos žymėjimo stotis – judriosios tarnybos stotis, kurios signalai naudojami nelaimės vietos paieškos ir (ar) gelbėjimo tikslais.

26.23. Nustatymas radijo bangomis – vietos, greičio ir (ar) kitų objekto parametrų nustatymas arba informacijos apie šiuos parametrus gavimas naudojant radijo bangų sklidimo savybes.

26.24. Oreivystės judrioji tarnyba – judrioji tarnyba užmegzti ir palaikyti ryšiui tarp oreivystės ir orlaivio stočių arba tarp orlaivio stočių, kuriai gali priklausyti ir gelbėjimo priemonių stotys. Nelaimės vietos žymėjimo stotys, veikiančios nelaimės ir avarijos atvejams nustatytais radijo dažniais, taip pat gali būti priskiriamos prie oreivystės judriosios tarnybos.

26.25. Oreivystės judrioji tarnyba OR – oreivystės judrioji tarnyba palaikyti ryšiui siekiant užtikrinti skrydžių koordinavimą visų pirma ne nacionaliniuose ir tarptautiniuose civiliniuose oro eismo maršrutuose.

26.26. Oreivystės judrioji tarnyba R – oreivystės judrioji tarnyba palaikyti ryšiui siekiant užtikrinti skrydžių saugumą ir reguliarumą visų pirma nacionaliniuose ir tarptautiniuose civiliniuose oro eismo maršrutuose.

26.27. Oreivystės palydovinė judrioji tarnyba – palydovinė judrioji tarnyba, kurios judriosios Žemės stotys įrengtos orlaiviuose. Gelbėjimo priemonių stotys ir nelaimės vietos žymėjimo stotys taip pat gali būti priskiriamos prie oreivystės palydovinės judriosios tarnybos.

26.28. Oreivystės radionavigacijos tarnyba – radionavigacijos tarnyba oreivystės reikmėms ir orlaivių skydžių saugumui užtikrinti.

26.29. Oreivystės stotis – oreivystės judriosios tarnybos sausumos stotis.

26.30. Orlaivio stotis – orlaivyje įrengta oreivystės judriosios tarnybos judrioji stotis (išskyrus gelbėjimo priemonės stotį).

26.31. Palydovinė fiksuotoji tarnyba – radijo ryšio tarnyba palaikyti ryšiui tarp nurodytose vietose esančių Žemės stočių per vieną ar kelis palydovus. Nurodyta vieta suprantama kaip nustatytas nejudantis punktas arba bet kuris nejudantis punktas, esantis bet kurioje apibrėžtoje zonoje. Prie palydovinės fiksuotosios tarnybos gali būti priskiriamos tarppalydovinės ryšių linijos, priklausančios tarppalydovinei tarnybai, taip pat ir kitų kosminio radijo ryšio tarnybų radijo maitinimo linijos.

26.32. Palydovinė judrioji tarnyba – radijo ryšio tarnyba palaikyti ryšiui tarp judriųjų Žemės stočių ir vienos ar kelių kosminių stočių, tarp palydovinės judriosios tarnybos kosminių stočių arba tarp judriųjų Žemės stočių per vieną arba kelias kosmines stotis. Prie palydovinės judriosios tarnybos galima priskirti ir radijo maitinimo linijas, kurių reikia jos veiklai užtikrinti.

26.33. Palydovinė jūrų judrioji tarnyba – palydovinė judrioji tarnyba, kurios judriosios Žemės stotys yra įrengtos laivuose.

26.34. Palydovinė jūrų radionavigacijos tarnyba – palydovinė radionavigacijos tarnyba, kurios Žemės stotys įrengtos laivuose.

26.35. Palydovinė meteorologinė tarnyba – palydovinė Žemės tyrimo tarnyba, naudojama meteorologijoje.

26.36. Palydovinė nustatymo radijo bangomis tarnyba – radijo ryšio tarnyba, nustatymo radijo bangomis tikslais naudojanti vieną arba kelias kosmines stotis.

26.37. Palydovinė oreivystės radionavigacijos tarnyba – palydovinė radionavigacijos tarnyba, kurios Žemės stotys įrengtos orlaiviuose.

26.38. Palydovinė radijo mėgėjų tarnyba – radijo mėgėjų tarnyba, naudojanti Žemės palydovuose įrengtas kosmines stotis.

26.39. Palydovinė radionavigacijos tarnyba – palydovinė nustatymo radijo bangomis tarnyba, naudojama radionavigacijai. Prie palydovinės radionavigacijos tarnybos galima priskirti ir radijo maitinimo linijas, kurių reikia jos veiklai užtikrinti.

26.40. Palydovinė sausumos judrioji tarnyba – palydovinė judrioji tarnyba, kurios judriosios Žemės stotys įrengtos sausumoje.

26.41. Palydovinė standartinių dažnių ir laiko signalų tarnyba – standartinių dažnių ir laiko signalų tarnyba, naudojanti Žemės palydovuose įrengtas kosmines stotis. Prie palydovinės standartinių dažnių ir laiko signalų tarnybos galima priskirti ir radijo maitinimo linijas, kurių reikia jos veiklai užtikrinti.

26.42. Palydovinė transliavimo tarnyba – transliavimo tarnyba, kurios kosminių stočių siunčiami signalai skirti visuomenei tiesiogiai priimti. Tiesioginis priėmimas apima individualų ir kolektyvinį signalų priėmimą.

26.43. Palydovinė Žemės tyrimo tarnyba – radijo ryšio tarnyba, kuri apima radijo ryšio linijas tarp Žemės stočių ir vienos arba kelių kosminių stočių (taip pat gali apimti ir radijo ryšio linijas tarp kosminių stočių) ir kuri informaciją apie Žemės charakteristikas ir jos gamtos reiškinius (įskaitant ir duomenis apie gamtinės aplinkos būklę) gauna iš aktyviųjų ar pasyviųjų jutiklių, esančių Žemės palydovuose, arba surenka iš Žemės paviršiuje ar ore esančių aikštelių (platformų) ir gali paskirstyti Žemės stotims. Prie palydovinės Žemės tyrimo tarnybos galima priskirti aikštelių (platformų) užklausos įrenginius ir radijo maitinimo linijas, kurių reikia palydovinės Žemės tyrimo tarnybos veiklai užtikrinti.

26.431. Pilnutinė spinduliuotės galia (angl. total radiated power) (toliau – TRP) – sudėtinės antenos spinduliuojamos galios matas. TRP lygi visos į antenos gardelės sistemą perduodamos galios ir antenos gardelės sistemos nuostolių skirtumui. TRP yra visomis spinduliavimo sferos kryptimis perduodamos galios integralas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. TN-18, 2022-06-23, paskelbta TAR 2022-06-23, i. k. 2022-13458

 

26.44. Pramonės, medicinos ir mokslo įrenginiai įrenginiai, kurie veikdami generuoja ir naudoja radijo bangų energiją ir yra skirti naudoti pramonės, medicinos, mokslo, namų ūkio ir panašiems tikslams, išskyrus elektroninių ryšių tikslus.

26.45. Priimtinieji radijo trikdžiai – radijo trikdžiai, kurių lygis yra aukštesnis negu leidžiamųjų radijo trikdžių ir dėl kurių gali susitarti dvi telekomunikacijų administracijos, jei toks susitarimas nepažeidžia kitų telekomunikacijų administracijų interesų.

26.46. Programų kūrimo ir specialiųjų renginių belaidė įranga (angl. wireless program making and special events equipment) – analoginių arba skaitmeninių vaizdo, garso ir kitų signalų perdavimo tarp riboto skaičiaus siųstuvų ir imtuvų (pavyzdžiui, radijo mikrofonų, ausyje nešiojamų kontrolės prietaisų ar garso informacijos perdavimo sistemų, belaidžių vaizdo kamerų, judriųjų vaizdo perdavimo linijų, laikinųjų radiorelinių linijų, vaizdo perdavimo linijų tarp nešiojamųjų įrenginių) radijo įranga, paprastai naudojama televizijos ir (ar) radijo programoms kurti arba privačiuose ar viešuose socialiniuose arba kultūriniuose renginiuose.

26.47. Programų kūrimo ir specialiųjų renginių belaidė vaizdo įranga (angl. wireless program making and special events video equipment) – analoginių arba skaitmeninių vaizdo signalų perdavimo tarp riboto skaičiaus siųstuvų ir imtuvų (pavyzdžiui, belaidžių vaizdo kamerų, judriųjų vaizdo perdavimo linijų, vaizdo perdavimo linijų tarp nešiojamųjų įrenginių) radijo įranga, paprastai naudojama televizijos ir (ar) radijo programoms kurti arba privačiuose ar viešuose socialiniuose arba kultūriniuose renginiuose.

26.48. Radijo dažnių arba radijo dažnių kanalo naudojimas neinterferencine teise (toliau – radijo dažnių (kanalų) naudojimas neinterferencine teise) – radijo dažnių arba radijo dažnių kanalo naudojimas nekeliant žalingųjų trukdžių radijo ryšio tarnyboms. Taip naudojantys radijo dažnius (radijo dažnių kanalą) asmenys negali reikalauti, kad jų naudojami radijo ryšio įrenginiai būtų saugomi nuo trukdžių, kuriuos gali kelti radijo ryšio tarnybos.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. (1.9E)1V-1168, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26545

 

26.49. Radijo dažnių arba radijo dažnių kanalo skyrimas (toliau – radijo dažnių (kanalų) skyrimas) – teisės naudoti radijo dažnius arba radijo dažnių kanalą suteikimas teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

26.50. Radijo dažnių juostos priskyrimas – tam tikros radijo dažnių juostos įrašymas į Dažnių lentelę, skiriant ją vienos ar kelių žeminio arba kosminio radijo ryšio tarnybų arba radioastronomijos tarnybų veiklai.

26.51. Radijo dažnių naudojimas antrine teiseradijo dažnių naudojimas nekeliant žalingųjų trukdžių pirmine teise radijo dažnius naudojančių radijo ryšio tarnybų stotims ir nesaugant nuo žalingųjų trukdžių, kuriuos gali kelti pirmine teise radijo dažnius naudojančių radijo ryšio tarnybų stotys, nepriklausomai nuo radijo dažnių (kanalų) skyrimo datos. Antrine teise radijo dažnius naudojančių radijo ryšio tarnybų stotys yra saugomos nuo žalingųjų trukdžių, kuriuos joms gali kelti tos pačios radijo ryšio tarnybos ar kitų antrine teise radijo dažnius naudojančių radijo ryšio tarnybų stotys, kurioms radijo dažniai (kanalai) buvo skirti vėliau.

26.52. Radijo dažnių naudojimas pirmine teise radijo dažnių naudojimas reikalaujant, kad šia teise radijo dažnius naudojančios radijo ryšio tarnybos stotims žalingųjų trukdžių nekeltų antrine teise radijo dažnius naudojančių radijo ryšio tarnybų stotys. Pirmine teise radijo dažnius naudojančių radijo ryšio tarnybų stotys turi būti saugomos ir nuo tų pačių ar kitų pirmine teise radijo dažnius naudojančių radijo ryšio tarnybų stočių, kurioms radijo dažniai (kanalai) buvo skirti vėliau.

26.53. Radijo maitinimo linija – numatytoje vietoje esančią Žemės stotį ir kosminę stotį jungianti radijo ryšio linija, naudojama informacijai perduoti kosminio radijo ryšio tarnybai, išskyrus palydovinę fiksuotąją tarnybą. Numatytoji vieta gali būti nejudantis tiksliai nurodytas punktas arba tiksliai apibrėžtoje teritorijoje esantis bet kuris nejudantis punktas.

26.54. Radijo mėgėjų tarnyba – radijo ryšio tarnyba, skirta radijo mėgėjų mokymuisi, tarpusavio ryšiams ir jų atliekamiems techniniams tyrimams.

26.55. Radijo ryšio tarnyba – tarnyba ryšiui užmegzti ir palaikyti perduodant, spinduliuojant ir (arba) priimant radijo bangas. Radioastronomijos tarnyba laikoma radijo ryšio tarnyba tik žalingųjų trukdžių radioastronomijos stotims atveju.

26.56. Radijo ryšio tinklas – informacijos perdavimo sistema ir (ar) komutavimo bei kiti įrenginiai, kurie užtikrina signalų perdavimą radijo ryšio priemonėmis.

26.57. Radijo švyturys – radionavigacijos tarnybos stotis, kurios siunčiami signalai skirti judriosios stoties buvimo vietai ar judėjimo krypčiai tos radionavigacijos tarnybos stoties atžvilgiu nustatyti.

26.58. Radioastronomijos tarnyba – tarnyba, naudojama radioastronomijoje.

26.59. Radiolokacija – nustatymas radijo bangomis, naudojamas objektams aptikti ir jų buvimo vietai tiksliai nustatyti, išskyrus nustatymą radijo bangomis, naudojamą radionavigacijai.

26.60. Radiolokacijos tarnyba – nustatymo radijo bangomis tarnyba, naudojama radiolokacijai.

26.61. Radionavigacija – nustatymas radijo bangomis, naudojamas navigacijai, įskaitant ir perspėjimus apie kliūtis.

26.62. Radionavigacijos tarnyba – nustatymo radijo bangomis tarnyba, naudojama radionavigacijai.

26.63. Saugos tarnyba – bet kokia radijo ryšio tarnyba, nuolat ar laikinai naudojama žmonių gyvybei ar turtui apsaugoti.

26.64. Sausumos judrioji stotis – sausumos judriosios tarnybos stotis, galinti judėti sausumos paviršiumi iki šalies arba žemyno ribų.

26.65. Sausumos judrioji tarnyba – judrioji tarnyba užmegzti ir palaikyti ryšiui tarp bazinių ir sausumos judriųjų stočių arba tarp sausumos judriųjų stočių.

26.66. Sausumos stotis – judriosios tarnybos stotis, neskirta naudoti judant.

26.67. Standartinių dažnių ir laiko signalų tarnyba – radijo ryšio tarnyba mokslo, techniniais ir kitais tikslais perduodanti tam tikrus reguliarius, labai tikslaus dažnio ir (ar) laiko signalus visuomenei.

26.68. Tarppalydovinė tarnyba – radijo ryšio tarnyba ryšiui tarp palydovų palaikyti.

26.69. Telekomunikacijų administracija – valstybės institucija, atsakinga už įpareigojimų pagal Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos įstatus, Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos konvenciją ir administracinius aktus vykdymą.

26.70. Transliavimo tarnyba – radijo ryšio tarnyba, kurios stočių perduodami signalai skirti visuomenei tiesiogiai priimti. Transliavimo tarnybos stotys gali perduoti radijo, televizijos ar kitokias programas.

26.71. Tūpimo pagal prietaisus sistema (angl. Instrument Landing System) – radionavigacijos sistema, naudojama lėktuvui horizontaliai ir vertikaliai nukreipti ruošiantis tūpti ar tūpiant.

26.72. Vidaus radijo ryšio tinklas – sausumos judriosios tarnybos ar fiksuotosios tarnybos radijo ryšio tinklas, naudojamas vidaus telekomunikacijų reikmėms tenkinti neteikiant telekomunikacijų paslaugų tretiesiems asmenims.

26.73. Viešosios prieigos radijo ryšio tinklas – sausumos judriosios tarnybos radijo ryšio tinklas, kuriuo operatorius gali teikti tam tikrų asmenų grupių veiklai reikalingas elektroninių ryšių paslaugas.

26.74. Žemės stotis – Žemės paviršiuje arba oro erdvėje esanti stotis palaikyti ryšiui su viena ar daugiau kosminių stočių arba su viena ar daugiau tos pačios rūšies stočių, naudojant vieną ar daugiau atspindinių palydovų arba kitų kosminių objektų.

26.75. Žeminis radijo ryšys – bet koks radijo ryšys, išskyrus kosminį ir radioastronomijai naudojamą radijo ryšį.

27. Kitos Dažnių lentelėje vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme, Sąraše ir Radijo ryšio įrenginių techniniame reglamente, patvirtintame Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 1V-670 „Dėl Radijo ryšio įrenginių techninio reglamento patvirtinimo“.

28. Dažnių lentelėje vartojami sutrumpinimai:

28.1. BEM (angl. Block Edge Mask) – radijo dažnių bloko gaubtinė t. y. spinduliuotės gaubtinė, kuri apibrėžiama kaip dažnio funkcija radijo dažnių bloko, kurį naudoti operatoriui suteikta teisė, krašto atžvilgiu.

28.2. CB stotis – asmeninio nekomercinio naudojimo (angl. Civil Band) stotis, veikianti 27 MHz radijo dažnių juostoje.

28.3. CEPT (angl. The European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencija.

28.4. DECT (angl. Digital Enhanced Cordless Telecommunications) – patobulinto skaitmeninio belaidžio radijo ryšio sistema.

28.5. ECC – CEPT Elektroninių ryšių komitetas.

28.6. ECC/DEC/(XX)YY – ECC sprendimas.

28.7. ECC(/)REC(/) (XX)(-)YY – ECC rekomendacija.

28.71. EC-GSM-IoT (angl. Extended Coverage GSM Internet of Things) – išplėstos aprėpties GSM daiktų internetas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1V-868, 2018-09-13, paskelbta TAR 2018-09-14, i. k. 2018-14522

 

28.8. EIRP – ekvivalentinė izotropinės spinduliuotės galia.

28.9. ERC – CEPT Europos radijo ryšio komitetas.

28.10. ERC/DEC/(XX)YY – ERC sprendimas.

28.11. ERC/REC XX-YY arba ERC/REC T/R XX-YY – ERC rekomendacija.

28.12. ERP – efektyvioji spinduliuotės galia.

28.13. ETSI (angl. European Telecommunications Standards Institute) – Europos telekomunikacijų standartų institutas.

28.14. FDD (angl. Frequency Division Duplex) – dažninis dvipusis atskyrimas.

28.15. GE06ITU pirmojo regiono (pirmojo regiono dalies, esančios į vakarus nuo 170° E dienovidinio ir į šiaurę nuo 40° S lygiagretės, išskyrus Mongolijos teritoriją) šalių ir Irano Islamo Respublikos susitarimas dėl skaitmeninio antžeminio transliavimo tarnybos planavimo 174230 MHz ir 470862 MHz radijo dažnių juostose, taip pat šio susitarimo radijo dažnių planai (Ženeva, 2006).

28.16. GE60 – Regioninis susitarimas dėl 68–73 MHz ir 76–87,5 MHz radijo dažnių juostų naudojimo transliavimo ir judriojo radijo ryšio tarnybose Europos zonoje (Ženeva, 1960).

28.17. GE75 – ITU pirmojo ir trečiojo regiono šalių susitarimas dėl ilgųjų ir vidutinių radijo bangų juostų naudojimo transliavimo tarnybose (Ženeva, 1975).

28.18. GE84 – ITU pirmojo ir trečiojo regiono šalių susitarimas dėl 87,5–108 MHz radijo dažnių juostos naudojimo FM garso transliavimo sistemose (Ženeva, 1984).

28.19. GE85 – ITU pirmojo regiono šalių susitarimas dėl vidutinių radijo dažnių juostos naudojimo jūrų judriojoje ir oreivystės judriojoje tarnybose ir susitarimas dėl jūrų radionavigacijos tarnybos (radijo švyturių) Europos jūrinėje erdvėje (Ženeva, 1985).

28.20. GMDSS (angl. Global Maritime Distress and Safety System) – globalinė jūrų avarinio radijo ryšio ir saugos sistema.

28.21. GPS (angl. Global Positioning System) – globalinė padėties nustatymo sistema.

28.22. GSM (angl. Global System for Mobile Communications) – globalinė judriojo radijo ryšio sistema.

28.23. GSM tinklas – elektroninių ryšių tinklas, taip pat EC-GSM-IoT, atitinkantys ETSI paskelbtus GSM standartus, ypač EN 301502, EN 301511 ir EN 301 908-18.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-868, 2018-09-13, paskelbta TAR 2018-09-14, i. k. 2018-14522

 

28.24. GSM-RGSM tipo radijo ryšio tinklas, skirtas naudoti geležinkelių transporte.

28.25. HFCC (angl. High Frequency Co-ordination Conference) – Trumpųjų radijo bangų koordinavimo konferencija.

28.26. IMT (angl. International Mobile Telecommunications) – tarptautinis judrusis radijo ryšys.

28.27. ITU (angl. International Telecommunication Union) – Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga.

28.28. ITU-R X(X).XXX(X)(-X) – ITU rekomendacija.

28.29. (K–K) perdavimo kryptis „kosmosas–kosmosas“.

28.30. (K–Ž) – perdavimo kryptis „kosmosas–Žemė“.

28.31. LTE (angl. Long Term Evolution) – plačiajuosčio judriojo radijo ryšio sistema, kurią detalizuoja Trečiosios kartos partnerystės projekto 8, 9 ir vėlesnių leidimų dokumentai.

28.321. M2M (angl. machine-to-machine) – įrenginių tarpusavio sąveika.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-868, 2018-09-13, paskelbta TAR 2018-09-14, i. k. 2018-14522

Nr. TN-18, 2022-06-23, paskelbta TAR 2022-06-23, i. k. 2022-13458

 

28.33. NATO – Šiaurės Atlanto sutarties organizacija.

28.34. NAVTEX (angl. The System for the Broadcast and Automatic Reception of Maritime Safety Information by Means of Narrow-Band Direct-Printing Telegraphy) – jūrų laivybos saugumui užtikrinti skirtos informacijos perdavimo ir automatinio priėmimo, naudojant siaurajuostę tiesioginio spausdinimo telegrafiją, sistema.

28.341. NB-IoT (angl. Narrowband Internet of Things) – siaurajuosčio daiktų interneto sistema.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1V-868, 2018-09-13, paskelbta TAR 2018-09-14, i. k. 2018-14522

 

28.342. NB-IoT tinklas – elektroninių ryšių tinklas, kuris atitinka ETSI paskelbtus NB-IoT standartus, ypač EN 301 908-1, EN 301 908-13, EN 301 908-14, EN 301 908-15 ir EN 301 908-18.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1V-868, 2018-09-13, paskelbta TAR 2018-09-14, i. k. 2018-14522

 

28.35. NJFA – NATO bendras civilinis-karinis susitarimas dėl radijo dažnių (Briuselis, 2014).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-19, 2018-01-12, paskelbta TAR 2018-01-12, i. k. 2018-00512

 

28.36. OR – ne išilgai nacionalinių ar tarptautinių civilinių oro trasų.

28.37. PMM įrenginiai pramonės, medicinos ir mokslo įrenginiai.

28.38. PMR446 – judriojo radijo ryšio įrenginiai, veikiantys 446 MHz radijo dažnių juostoje.

28.39. PMSE įranga – programų kūrimo ir specialiųjų renginių belaidė įranga.

28.40. PMSE vaizdo įranga – programų kūrimo ir specialiųjų renginių belaidė vaizdo įranga.

28.401. PPDR (angl. public protection and disaster relief) – civilinė sauga, pagalba nukentėjusiesiems ir nelaimių padarinių šalinimas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. TN-18, 2022-06-23, paskelbta TAR 2022-06-23, i. k. 2022-13458

 

28.41. R išilgai nacionalinių ar tarptautinių civilinių oro trasų.

28.42. Reglamentas – ITU Radijo ryšio reglamentas.

28.421. RMR – geležinkelių judrusis radijo ryšys.

Papildyta papunkčiu:

Nr. (1.9E)1V-1168, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26545

 

28.43. RR – Reglamentas.

28.44. RR App. XX – RR priedas.

28.45. RR Res. XXX – RR rezoliucija.

28.46. ST61 – Regioninis susitarimas dėl labai aukštų radijo dažnių ir ultraaukštųjų radijo dažnių juostų naudojimo transliavimo tarnybose Europos zonoje (Stokholmas, 1961).

28.47. Stotis – radijo ryšio stotis.

28.48. TDD (angl. Time Division Duplex) – laikinis dvipusis atskyrimas.

28.49. UMTS (angl. Universal Mobile Telecommunications System) – universalioji judriojo radijo ryšio sistema.

28.50. UMTS tinklas – elektroninių ryšių tinklas, kuris atitinka ETSI paskelbtus UMTS standartus, ypač EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 ir EN 301 908-11.

28.51. (Ž–K) – perdavimo kryptis „Žemė – kosmosas“.

28.52. WI95RevCO07 CEPT šalių specialusis susitarimas dėl 47–68 MHz, 87,5–108 MHz, 174–230 MHz, 230–240 MHz ir 1452–1492 MHz radijo dažnių juostų naudojimo T-DAB sistemose, pakeistas Konstancoje 2007 metais (Visbadenas, 1995).

28.53. WiMAX (angl. Worldwide Interoperability for Microwave Access) – mikrobangų belaidės prieigos plačiajuosčio radijo ryšio sistema, kurią detalizuoja WiMAX forumo techninių reikalavimų profiliai ir kuri atitinka IEEE 802.16 bei HYPERMAN standartus.

28.54. WiMAX tinklas – elektroninių ryšių tinklas, kuris atitinka ETSI paskelbtus WiMAX standartus, ypač EN 301908-1, EN 301908-21 ir EN 301908-22.

28.55. XX(XX)/X(XX)/EB(ES) arba (ES) XX(XX)/XX(XX)Europos Parlamento ir Tarybos arba Europos Komisijos sprendimas, rekomendacija ar direktyva.

29. TRP apskaičiuojamas, kaip parodyta formulėje:

čia P(ϑ,φ) – galia, kurią antenos gardelės sistema spinduliuoja kryptimi (ϑ,φ), apskaičiuojama pagal formulę:

 

čia PTx – į gardelės sistemą perduodama galia (vatais), o g(ϑ,φ) – gardelės sistemos kryptinis stiprinimas (ϑ,φ) kryptimi.

Papildyta punktu:

Nr. TN-18, 2022-06-23, paskelbta TAR 2022-06-23, i. k. 2022-13458

 


 

II SKYRIUS

RADIJO DAŽNIŲ JUOSTŲ PRISKYRIMAS IR RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NAUDOJIMAS

 

Nr.

Radijo dažnių juosta

 

Radijo dažnių juostų priskyrimas radijo ryšio tarnyboms Lietuvos Respublikoje (radijo ryšio tarnybų pavadinimai, Dažnių lentelės III skyriaus pastabų numeriai)

Radijo dažnių (kanalų) paskirtis, naudojimo būdai ir sąlygos

Susiję dokumentai

 

„306.2110–2120 MHzJUDRIOJI L388A

KOSMINIO TYRIMO (tolimajam kosmosui) (Ž–K)

Fiksuotoji

L388

1

2

3

4

5

1.

iki 8,3 kHz

(nepriskirta)

L53

 

 

2.

8,3–9 kHz

METEOROLOGINĖ L54A

 

 

3.

9–11,3 kHz

METEOROLOGINĖ L54A

RADIONAVIGACIJOS

 

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2006/771/EB,

2008/432/EB,

2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330,

EN 302 195.

4.

11,3–14 kHz

RADIONAVIGACIJOS

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2006/771/EB,

2008/432/EB,

2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330,

EN 302 195.

5.

14–19,95 kHz

FIKSUOTOJI

JŪRŲ JUDRIOJI L57

L56

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

 

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2006/771/EB,

2008/432/EB,

2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330,

EN 302 195.

6.

19,95–20,05 kHz

STANDARTINIŲ DAŽNIŲ IR LAIKO SIGNALŲ (20 kHz)

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2006/771/EB,

2008/432/EB,

2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330,

EN 302 195.

7.

20,05–70 kHz

FIKSUOTOJI

JŪRŲ JUDRIOJI L57

L56

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Jūrų judriosios tarnybos kranto radiotelegrafo stotims.

 

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2006/771/EB,

2008/432/EB,

2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330,

EN 302 195.

8.

70–72 kHz

RADIONAVIGACIJOS L60

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2006/771/EB,

2008/432/EB,

2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330,

EN 302 195.

9.

72–84 kHz

FIKSUOTOJI

JŪRŲ JUDRIOJI L57

RADIONAVIGACIJOS L60

L56

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Jūrų judriosios tarnybos kranto radiotelegrafo stotims.

 

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2006/771/EB,

2008/432/EB,

2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330,

EN 302 195.

10.                

84–86 kHz

RADIONAVIGACIJOS L60

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2006/771/EB,

2008/432/EB,

2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330,

EN 302 195.

11.                

86–90 kHz

FIKSUOTOJI

JŪRŲ JUDRIOJI L57

RADIONAVIGACIJOS

L56

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Jūrų judriosios tarnybos kranto radiotelegrafo stotims.

 

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2006/771/EB,

2008/432/EB,

2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330,

EN 302 195.

12.
90–110 kHz

RADIONAVIGACIJOS

Fiksuotoji

L64

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2006/771/EB,

2008/432/EB,

2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330,

EN 302 195.

13.                

110–112 kHz

FIKSUOTOJI

JŪRŲ JUDRIOJI

RADIONAVIGACIJOS

L64

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2006/771/EB, 2008/432/EB,

2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330,

EN 302 195.

14.                

112–115 kHz

RADIONAVIGACIJOS L60

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2006/771/EB, 2008/432/EB,

2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330,

EN 302 195.

15.

115–117,6 kHz

RADIONAVIGACIJOS L60

Fiksuotoji

Jūrų judrioji

L64

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2006/771/EB, 2008/432/EB,

2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330,

EN 302 195.

16.

117,6–126 kHz

FIKSUOTOJI

JŪRŲ JUDRIOJI

RADIONAVIGACIJOS L60

L64

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2006/771/EB, 2008/432/EB,

2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330,

EN 302 195.

17.                

126–129 kHz

RADIONAVIGACIJOS L60

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2006/771/EB,

2008/432/EB,

2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330,

EN 302 195.

18.

129–130 kHz

FIKSUOTOJI

JŪRŲ JUDRIOJI

RADIONAVIGACIJOS L60

L64

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2006/771/EB, 2008/432/EB,

2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330,

EN 302 195.

19.

130–135,7 kHz

FIKSUOTOJI

JŪRŲ JUDRIOJI

L64

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2006/771/EB, 2008/432/EB,

2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330,

EN 302 195.

20.

135,7–137,8 kHz

FIKSUOTOJI

JŪRŲ JUDRIOJI

Radijo mėgėjų L67A

L64

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2006/771/EB, 2008/432/EB,

2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330,

EN 302 195.

Radijo mėgėjų stotims. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami laikantis Apraše nurodytų naudojimo sąlygų.

EN 301 783.

21.

137,8–148,5 kHz

FIKSUOTOJI

JŪRŲ JUDRIOJI

L64

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2006/771/EB, 2008/432/EB,

2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330,

EN 302 195.

22.

148,5–255 kHz

TRANSLIAVIMO

Radijo programoms transliuoti arba siųsti. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas. Skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 49 straipsnio 1 dalimi.

GE75,

EN 302 017,

EN 302 245.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB,

2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330,

EN 302 195.

23.

255–283,5 kHz

TRANSLIAVIMO

OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Oreivystės radionavigacijos tarnybos nekryptiniams radijo švyturiams.

GE85.

Radijo programoms transliuoti arba siųsti. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas. Skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 49 straipsnio 1 dalimi.

GE75,

EN 302 017.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB,

2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330,

EN 302 195.

24.

283,5–315 kHz

OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS

JŪRŲ RADIONAVIGACIJOS (radijo švyturiams) L73

L74

Oreivystės radionavigacijos ir jūrų radionavigacijos tarnybų nekryptiniams radijo švyturiams.

GE85.

Jūrų radionavigacijos sistemoms (ne radijo švyturiams), veikiančioms 285,3–285,7 radijo dažnių juostoje, naudoti pirmine teise.

 

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB,

2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330,

EN 302 195.

25.

315–325 kHz

OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS

Jūrų radionavigacijos (radijo švyturiams) L73

Radionavigacijos tarnybos nekryptiniams radijo švyturiams.

GE85.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB,

2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330,

EN 302 536.

26.

325–405 kHz

OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS

Radionavigacijos tarnybos oreivystės radijo švyturiams.

GE85.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB,

2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330,

EN 302 536.

27.

405–415 kHz

RADIONAVIGACIJOS L76

Radionavigacijos tarnybos nekryptiniams radijo švyturiams.

GE85.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB,

2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330,

EN 302 536.

28.

415–435 kHz

JŪRŲ JUDRIOJI L79

OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS

Radionavigacijos tarnybos oreivystės radijo švyturiams.

GE85.

Laivo stotims. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

GE85,

ITU-R M.493-10,

ETS 300 067,

EN 300 373,

EN 300 338.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB,

2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330,

EN 302 536.

29.

435–472 kHz

JŪRŲ JUDRIOJI L79

Oreivystės radionavigacijos

L82

Jūrų judriojo radijo ryšio sistemoms.

GE85.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2001/148/EB,

2008/432/EB,

2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330,

EN 302 536,

EN 300 718.

30.

472–479 kHz

JŪRŲ JUDRIOJI L79

Radijo mėgėjų L80A

Oreivystės radionavigacijos

L82

Jūrų judriojo radijo ryšio sistemoms.

GE85.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB,

2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330,

EN 302 536.

31.

479–495 kHz

JŪRŲ JUDRIOJI L79, L79A

Oreivystės radionavigacijos

L82

Jūrų judriojo radijo ryšio sistemoms.

GE85.

Navigacinių pranešimų perdavimo sistemoms, veikiančioms 490 kHz radijo dažniu.

EN 300 065.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB,

2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330,

EN 302 536.

32.

495–505 kHz

JŪRŲ JUDRIOJI

 

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

GMDSS stotims.

 

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB,

2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330,

EN 302 536.

33.

505–526,5 kHz

JŪRŲ JUDRIOJI L79, L79A, L84

OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS

Radionavigacijos tarnybos oreivystės radijo švyturiams.

GE85.

Jūrų judriojo radijo ryšio sistemoms.

GE85.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Navigacinių pranešimų perdavimo sistemoms, veikiančioms 518 kHz radijo dažniu.

EN 300 065.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB,

2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330,

EN 302 536.

34.

526,5–1606,5 kHz

TRANSLIAVIMO

Radijo programoms transliuoti arba siųsti. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas. Skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 49 straipsnio 1 dalimi.

GE75,

EN 302 017,

EN 302 245.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB,

2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330,

EN 302 536.

35.

1606,5–1625 kHz

FIKSUOTOJI

JŪRŲ JUDRIOJI

SAUSUMOS JUDRIOJI

L92

Jūrų judriojo radijo ryšio sistemoms.

GE85,

EN 300 373.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB,

2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

36.

1625–1635 kHz

RADIOLOKACIJOS

FIKSUOTOJI

SAUSUMOS JUDRIOJI

 

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB,

2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

37.

1635–1800

kHz

FIKSUOTOJI

JŪRŲ JUDRIOJI

SAUSUMOS JUDRIOJI

L92, L96

Jūrų judriojo radijo ryšio sistemoms.

GE85,

EN 300 373.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Radijo mėgėjų stotims, veikiančioms 1750–1800 kHz radijo dažnių juostoje. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami laikantis Apraše nurodytų naudojimo sąlygų.

 

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB,

2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

38.

1800–1810 kHz

RADIOLOKACIJOS

FIKSUOTOJI

SAUSUMOS JUDRIOJI

 

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB,

2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

39.

1810–1850 kHz

RADIJO MĖGĖJŲ

L98

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama pirmuoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Radijo mėgėjų stotims. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami laikantis Apraše nurodytų naudojimo sąlygų.

EN 301 783.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB,

2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

40.

1850–2000 kHz

FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

L92, L96

Nustatymo radijo bangomis sistemoms (stotims).

 

Jūrų judriojo radijo ryšio sistemoms.

GE85,

EN 300 373.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Radijo mėgėjų stotims. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami laikantis Apraše nurodytų naudojimo sąlygų.

EN 301 783.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB,

2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

41.

2000–2025 kHz

FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją R

L92

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Nustatymo radijo bangomis sistemoms (stotims).

 

Jūrų judriojo radijo ryšio sistemoms.

EN 300 373.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB,

2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

42.

2025–2045 kHz

FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją R

Meteorologinė L104

L92

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Nustatymo radijo bangomis sistemoms (stotims).

 

Jūrų judriojo radijo ryšio sistemoms.

EN 300 373.

Okeanografinių plūdurų stotims.

 

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

43.

2045–2160 kHz

FIKSUOTOJI

JŪRŲ JUDRIOJI

SAUSUMOS JUDRIOJI

L92

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Jūrų judriojo radijo ryšio sistemoms.

GE85,

EN 300 373.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

44.

2160–2170 kHz

RADIOLOKACIJOS

FIKSUOTOJI

SAUSUMOS JUDRIOJI

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

45.

2170–2173,5 kHz

JŪRŲ JUDRIOJI

Jūrų judriojo radijo ryšio sistemoms.

GE85,

EN 300 373.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

46.

2173,5–2190,5 kHz

JUDRIOJI (nelaimės ir kvietimo signalams)

L108, L109, L110, L111

GMDSS stotims, veikiančioms 2182 kHz radijo dažniu.

EN 300 373.

Avarinio skaitmeninio atrankiojo radijo ryšio sistemoms, veikiančioms 2187,5 kHz radijo dažniu.

 

Avarinių pranešimų perdavimo teleksu sistemoms, veikiančioms 2174,5 kHz radijo dažniu.

EN 300 373.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

47.

2190,5–2194 kHz

JŪRŲ JUDRIOJI

Jūrų judriojo radijo ryšio sistemoms.

EN 300 373.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

48.

2194–2300 kHz

FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją R

L92

Nustatymo radijo bangomis sistemoms (stotims).

 

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Jūrų judriojo radijo ryšio sistemoms.

EN 300 373.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

49.

2300–2498 kHz

FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją R

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Jūrų judriojo radijo ryšio sistemoms.

EN 300 373.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

50.                

2498–2501 kHz

STANDARTINIŲ DAŽNIŲ IR LAIKO SIGNALŲ (2500 kHz)

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

51.                

2501–2502 kHz

STANDARTINIŲ DAŽNIŲ IR LAIKO SIGNALŲ

Kosminio tyrimo

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

52.

2502–2625 kHz

FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją R

L92

Nustatymo radijo bangomis sistemoms (stotims).

 

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

53.

2625–2650 kHz

JŪRŲ JUDRIOJI

JŪRŲ RADIONAVIGACIJOS

L92

Jūrų judriojo radijo ryšio sistemoms.

EN 300 373.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

54.

2650–2850 kHz

FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją R

L92

Nustatymo radijo bangomis sistemoms (stotims).

 

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

55.

2850–3025 kHz

OREIVYSTĖS JUDRIOJI R

L111, L115

Oreivystės judriojo R radijo ryšio sistemoms.

RR App. 27.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Avarinių pranešimų perdavimo radiotelefonu sistemoms, veikiančioms 3023 kHz radijo dažniu.

EN 300 373.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

56.

3025–3155 kHz

OREIVYSTĖS JUDRIOJI OR

Oreivystės judriojo OR radijo ryšio sistemoms.

RR App. 26.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB,

2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

57.

3155–3200 kHz

FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją R

L116

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Jūrų judriojo radijo ryšio sistemoms.

EN 300 373.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

58.

3200–3230 kHz

FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją R

TRANSLIAVIMO

L116

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Jūrų judriojo radijo ryšio sistemoms.

EN 300 373.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

Radijo programoms transliuoti arba siųsti. Skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 49 straipsnio 1 dalimi.

EN 302 017,

EN 302 245.

59.

3230–3400 kHz

FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

TRANSLIAVIMO

L116

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Jūrų judriojo radijo ryšio sistemoms.

EN 300 373.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

Radijo programoms transliuoti arba siųsti. Skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 49 straipsnio 1 dalimi.

EN 302 017,

EN 302 245.

60.

3400–3500 kHz


OREIVYSTĖS JUDRIOJI R

Oreivystės judriojo R radijo ryšio sistemoms.

RR App. 27.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

61.

3500–3800 kHz

RADIJO MĖGĖJŲ

FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

L92

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama pirmuoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Jūrų judriojo radijo ryšio sistemoms.

EN 300 373.

Radijo mėgėjų stotims. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami laikantis Apraše nurodytų naudojimo sąlygų.

EN 301 783.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

62.

3800–3900 kHz

FIKSUOTOJI

OREIVYSTĖS JUDRIOJI OR

SAUSUMOS JUDRIOJI

Oreivystės judriojo OR radijo ryšio sistemoms.

RR App. 26.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

63.

3900–3950 kHz

OREIVYSTĖS JUDRIOJI OR

Oreivystės judriojo OR radijo ryšio sistemoms.

RR App. 26.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

64.

3950–4000 kHz

FIKSUOTOJI

TRANSLIAVIMO

Radijo programoms transliuoti arba siųsti. Skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 49 straipsnio 1 dalimi.

EN 302 017,

EN 302 245.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

65.

4000–4063 kHz

FIKSUOTOJI

JŪRŲ JUDRIOJI L127

Jūrų judriojo radijo ryšio sistemoms.

RR App. 17,

RR App. 25,

EN 300 373.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

66.

4063–4438 kHz

JŪRŲ JUDRIOJI L79A, L109, L110, L130, L131, L132

Jūrų judriojo radijo ryšio sistemoms.

RR App. 17,

RR App. 25,

EN 300 373.

Skaitmeninio atrankiojo radijo ryšio pranešimų perdavimo sistemoms, veikiančioms 4208 kHz, 4208,5 kHz, 4209 kHz, 4219,5 kHz, 4220 kHz, 4220,5 kHz radijo dažniais.

EN 300 373.

Avarinio skaitmeninio atrankiojo radijo ryšio sistemoms, veikiančioms 4207,5 kHz radijo dažniu.

EN 300 373.

Jūrinių saugos pranešimų perdavimo sistemoms, veikiančioms 4210 kHz radijo dažniu.

EN 300 373.

Meteorologinių ir navigacinių perspėjimų perdavimo sistemoms, veikiančioms 4209,5 kHz radijo dažniu.

EN 300 373.

Jūrinio avarinio radijo ryšio radiotelefonu sistemoms, veikiančioms 4125 kHz radijo dažniu.

EN 300 373.

Avarinio radijo ryšio teleksu sistemoms, veikiančioms 4177,5 kHz radijo dažniu.

EN 300 373.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330,

EN 302 608.

67.

4438–4488 kHz

FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją R

Radiolokacijos L132A

 

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

68.

4488–4650 kHz

FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją R

 

 

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

69.

4650–4700 kHz

OREIVYSTĖS JUDRIOJI R

Oreivystės judriojo R radijo ryšio sistemoms.

 

RR App. 27.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

70.

4700–4750 kHz

OREIVYSTĖS JUDRIOJI OR

Oreivystės judriojo OR radijo ryšio sistemoms.

RR App. 26.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

71.

4750–4850 kHz

FIKSUOTOJI

OREIVYSTĖS JUDRIOJI OR

SAUSUMOS JUDRIOJI

Oreivystės judriojo OR radijo ryšio sistemoms.

 

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

72.

4850–4995 kHz

FIKSUOTOJI

SAUSUMOS JUDRIOJI

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

73.                

4995–5003 kHz

STANDARTINIŲ DAŽNIŲ IR LAIKO SIGNALŲ (5000 kHz)

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

74.                

5003–5005 kHz

STANDARTINIŲ DAŽNIŲ IR LAIKO SIGNALŲ

Kosminio tyrimo

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

75.

5005–5060 kHz

FIKSUOTOJI

TRANSLIAVIMO

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

Radijo programoms transliuoti arba siųsti. Skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 49 straipsnio 1 dalimi.

EN 302 017,

EN 302 245.

76.

5060–5250 kHz

FIKSUOTOJI

Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją

L133

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

77.

5250–5275 kHz

FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

Radiolokacijos L132A

 

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

78.

5275–

5351,5

kHz

FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

79.

5351,5–5366,5 kHz

FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

Radijo mėgėjų L133B

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

80.

5366,5–5450 kHz

FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

81.

5450–5480 kHz

FIKSUOTOJI

OREIVYSTĖS JUDRIOJI OR

SAUSUMOS JUDRIOJI

Oreivystės judriojo OR radijo ryšio sistemoms.

RR App. 26.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

82.

5480–5680 kHz

OREIVYSTĖS JUDRIOJI R

L111, L115

Oreivystės judriojo R radijo ryšio sistemoms.

RR App. 27.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Avarinio radijo ryšio radiotelefonu sistemoms, veikiančioms 5680 kHz radijo dažniu.

EN 300 373.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

83.

5680–5730 kHz

OREIVYSTĖS JUDRIOJI OR

L111, L115

Oreivystės judriojo OR radijo ryšio sistemoms.

RR App. 26.

Avarinių pranešimų perdavimo radiotelefonu sistemoms, veikiančioms 5680 kHz radijo dažniu.

EN 300 373.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

84.

5730–5900 kHz

FIKSUOTOJI

SAUSUMOS JUDRIOJI

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

85.

5900–5950 kHz

TRANSLIAVIMO L134

L136

Radijo programoms transliuoti arba siųsti. Skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 49 straipsnio 1 dalimi.

RR Skyrius 12,

EN 302 017,

EN 302 245.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

86.

5950–6200 kHz

TRANSLIAVIMO

Radijo programoms transliuoti arba siųsti. Skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 49 straipsnio 1 dalimi.

RR Skyrius 12,

EN 302 017,

EN 302 245.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

87.

6200–6525 kHz

JŪRŲ JUDRIOJI L109, L110, L130, L132

L137

Jūrų judriojo radijo ryšio sistemoms.

RR App. 17,

RR App. 25.

Skaitmeninio atrankiojo radijo ryšio pranešimų perdavimo sistemoms, veikiančioms 6312,5 kHz, 6313 kHz, 6313,5 kHz, 6331 kHz, 6331,5 kHz, 6332 kHz radijo dažniais.

 

Avarinio skaitmeninio atrankiojo radijo ryšio sistemoms, veikiančioms 6312 kHz radijo dažniu.

 

Jūrinių saugos pranešimų perdavimo sistemoms, veikiančioms 6314 kHz radijo dažniu.

 

Jūrinio avarinio radijo ryšio radiotelefonu sistemoms, veikiančioms 6215 kHz radijo dažniu.

 

Avarinio radijo ryšio teleksu sistemoms, veikiančioms 6268 kHz radijo dažniu.

 

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

88.

6525–6685 kHz

OREIVYSTĖS JUDRIOJI R

Oreivystės judriojo R radijo ryšio sistemoms.

RR App. 27.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

89.

6685–6765 kHz

OREIVYSTĖS JUDRIOJI OR

Oreivystės judriojo OR radijo ryšio sistemoms.

RR App. 26.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

90.

6765–7000 kHz

FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją R

L138

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

PMM įrenginiams, veikiantiems 6765–6795 kHz radijo dažnių juostoje. Radijo dažniai gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

EN 55011.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2006/771/EB,

2008/432/EB, 2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

91.

7000–7100 kHz

RADIJO MĖGĖJŲ

PALYDOVINĖ RADIJO MĖGĖJŲ

Radijo mėgėjų stotims. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami laikantis Apraše nurodytų naudojimo sąlygų.

EN 301 783.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

92.

7100–7200 kHz

RADIJO MĖGĖJŲ

Radijo mėgėjų stotims. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami laikantis Apraše nurodytų naudojimo sąlygų.

ECC/REC 05-05,

EN 301 783.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

93.

7200–7300 kHz

TRANSLIAVIMO

Radijo programoms transliuoti arba siųsti. Skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 49 straipsnio 1 dalimi.

RR Skyrius 12,

EN 302 017,

EN 302 245.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

94.

7300–7400 kHz

TRANSLIAVIMO L134

L143, L143B

Radijo programoms transliuoti arba siųsti. Skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 49 straipsnio 1 dalimi.

RR Skyrius 12,

EN 302 017,

EN 302 245.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

95.

7400–7450 kHz

TRANSLIAVIMO

L143B

Radijo programoms transliuoti arba siųsti. Skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 49 straipsnio 1 dalimi.

RR Skyrius 12,

EN 302 017,

EN 302 245.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

96.

7450–8100 kHz

FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją R

 

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

97.

8100–8195 kHz

FIKSUOTOJI

JŪRŲ JUDRIOJI

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Jūrų judriojo radijo ryšio sistemoms.

RR App. 17,

EN 300 373.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

98.

8195–8815 kHz

JŪRŲ JUDRIOJI L109, L110, L132, L145

L111

Jūrų judriojo radijo ryšio sistemoms.

RR App. 17,

RR App. 25,

EN 300 373.

Skaitmeninėms atrankiojo radijo ryšio pranešimų perdavimo sistemoms, veikiančioms 8415 kHz, 8415,5 kHz, 8416 kHz, 8436,5 kHz, 8437 kHz, 8437,5 kHz radijo dažniais.

EN 300 373.

Avarinio skaitmeninio atrankiojo radijo ryšio sistemoms, veikiančioms 8414,5 kHz radijo dažniu.

EN 300 373.

Jūrinių saugos pranešimų perdavimo sistemoms, veikiančioms 8416,5 kHz radijo dažniu.

EN 300 373.

Jūrinio avarinio radijo ryšio radiotelefonu sistemoms, veikiančioms 8291 kHz radijo dažniu.

EN 300 373.

Avarinio radijo ryšio teleksu sistemoms, veikiančioms 8376,5 kHz radijo dažniu.

EN 300 373.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

99.

8815–8965

kHz

OREIVYSTĖS

JUDRIOJI R

Oreivystės judriojo R radijo ryšio sistemoms.

RR App. 27.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

100.

8965–9040 kHz

OREIVYSTĖS JUDRIOJI OR

Oreivystės judriojo OR radijo ryšio sistemoms.

RR App. 26.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

101.

9040–9305 kHz

FIKSUOTOJI

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

102.

9305–9355 kHz

FIKSUOTOJI

Radiolokacijos L145A

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

103.

9355–9400 kHz

FIKSUOTOJI

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

104.

9400–9500 kHz

TRANSLIAVIMO L134

L146

Radijo programoms transliuoti arba siųsti. Skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 49 straipsnio 1 dalimi.

RR Skyrius 12,

EN 302 017,

EN 302 245.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

105.

9500–9900 kHz

TRANSLIAVIMO

L147

Radijo programoms transliuoti arba siųsti. Skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 49 straipsnio 1 dalimi.

RR Skyrius 12,

EN 302 017,

EN 302 245.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

106.

9900–9995 kHz

FIKSUOTOJI

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

107.              

9995–10003 kHz

STANDARTINIŲ DAŽNIŲ IR LAIKO SIGNALŲ (10000 kHz)

L111

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

108.

10003–10005 kHz

STANDARTINIŲ DAŽNIŲ IR LAIKO SIGNALŲ

Kosminio tyrimo

L111

Avarinio radijo ryšio radiotelefonu sistemoms (centrinis dažnis – 10003 kHz, radijo dažnių kanalo plotis – 6 kHz).

 

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

109.

10005–10100 kHz

OREIVYSTĖS JUDRIOJI R

L111

Oreivystės judriojo R radijo ryšio sistemoms.

RR App. 27.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

110.

10100–10150 kHz

FIKSUOTOJI

Radijo mėgėjų

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Radijo mėgėjų stotims. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami laikantis Apraše nurodytų naudojimo sąlygų.

EN 301 783.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

111.

10150–11175 kHz

FIKSUOTOJI

Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją R

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

112.

11175–

11275 kHz

OREIVYSTĖS

JUDRIOJI OR

Oreivystės judriojo OR radijo ryšio sistemoms.

RR App. 26.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

113.

11275–11400 kHz

OREIVYSTĖS JUDRIOJI R

Oreivystės judriojo R radijo ryšio sistemoms.

RR App. 27.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

114.

11400–11600 kHz

FIKSUOTOJI

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

115.

11600–11650 kHz

TRANSLIAVIMO L134

L146

Radijo programoms transliuoti arba siųsti. Skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 49 straipsnio 1 dalimi.

RR Skyrius 12,

EN 302 017,

EN 302 245.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

116.

11650–12050 kHz

TRANSLIAVIMO

L147

Radijo programoms transliuoti arba siųsti. Skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 49 straipsnio 1 dalimi.

RR Skyrius 12,

EN 302 017,

EN 302 245.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

117.

12050–12100 kHz

TRANSLIAVIMO L134

L146

Radijo programoms transliuoti arba siųsti. Skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 49 straipsnio 1 dalimi.

RR Skyrius 12,

EN 302 017,

EN 302 245.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

118.

12100–12230 kHz

FIKSUOTOJI

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

119.

12230–13200 kHz

JŪRŲ JUDRIOJI L109, L110, L132, L145

Jūrų judriojo radijo ryšio sistemoms.

RR App. 17,

RR App. 25,

EN 300 373.

Skaitmeninio atrankiojo radijo ryšio pranešimų perdavimo sistemoms, veikiančioms 12577,5 kHz, 12578 kHz, 12578,5 kHz, 12657 kHz, 12657,5 kHz, 12658 kHz radijo dažniais.

EN 300 373.

Avarinio skaitmeninio atrankiojo radijo ryšio sistemoms, veikiančioms 12577 kHz radijo dažniu.

EN 300 373.

Jūrinių saugos pranešimų perdavimo sistemoms, veikiančioms 12579 kHz radijo dažniu.

EN 300 373.

Jūrinio avarinio radijo ryšio radiotelefonu sistemoms, veikiančioms 12290 kHz radijo dažniu.

EN 300 373.

Avarinių pranešimų perdavimo teleksu sistemoms, veikiančioms 12520 kHz radijo dažniu.

EN 300 373.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

120.

13200–13260 kHz

OREIVYSTĖS JUDRIOJI OR

Oreivystės judriojo OR radijo ryšio sistemoms.

RR App. 26.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

121.

13260–13360 kHz

OREIVYSTĖS JUDRIOJI R

Oreivystės judriojo R radijo ryšio sistemoms.

RR App. 27.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

122.

13360–13410 kHz

FIKSUOTOJI

RADIOASTRONOMI-JOS

L149

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

123.

13410–13450 kHz

FIKSUOTOJI

Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją R

 

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2006/771/EB,

2008/432/EB, 2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330,

EN 302 609.

124.

13450–13550 kHz

FIKSUOTOJI

Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją R

Radiolokacijos L132A

 

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2006/771/EB,

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330,

EN 302 609.

125.

13550–13570 kHz

FIKSUOTOJI

Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją R

L150

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2006/771/EB,

2008/432/EB, 2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 302 291,

EN 300 330,

EN 302 609.

PMM įrenginiams, veikiantiems 13553–13567 kHz radijo dažnių juostoje. Radijo dažniai gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

EN 55011.

126.

13570–13600 kHz

TRANSLIAVIMO L134

L151

Radijo programoms transliuoti arba siųsti. Skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 49 straipsnio 1 dalimi.

RR Skyrius 12,

EN 302 017,

EN 302 245.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

127.

13600–13800 kHz

TRANSLIAVIMO

Radijo programoms transliuoti arba siųsti. Skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 49 straipsnio 1 dalimi.

RR Skyrius 12,

EN 302 017,

EN 302 245.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

128.

13800–13870 kHz

TRANSLIAVIMO L134

L151

Radijo programoms transliuoti arba siųsti. Skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 49 straipsnio 1 dalimi.

RR Skyrius 12,

EN 302 017,

EN 302 245.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

129.

13870–14000 kHz

FIKSUOTOJI

Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją R

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

130.

14000–14250 kHz

RADIJO MĖGĖJŲ

PALYDOVINĖ RADIJO

MĖGĖJŲ

Radijo mėgėjų stotims. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami laikantis Apraše nurodytų naudojimo sąlygų.

EN 301 783.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

131.

14250–14350 kHz

RADIJO MĖGĖJŲ

Radijo mėgėjų stotims. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami laikantis Apraše nurodytų naudojimo sąlygų.

EN 301 783.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

132.

14350–14990 kHz

FIKSUOTOJI

Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją R

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

133.

14990–15005 kHz

STANDARTINIŲ DAŽNIŲ IR LAIKO SIGNALŲ (15000 kHz)

L111

Avarinio radijo ryšio radiotelefonu sistemoms (centrinis dažnis – 14993 kHz, radijo dažnių kanalo plotis – 6 kHz).

 

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

134.              

15005–15010 kHz

STANDARTINIŲ DAŽNIŲ IR LAIKO SIGNALŲ

Kosminio tyrimo

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

135.

15010–

15100 kHz

OREIVYSTĖS

JUDRIOJI OR

Oreivystės judriojo OR radijo ryšio sistemoms.

RR App. 26.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

136.

15100–15600 kHz

TRANSLIAVIMO

Radijo programoms transliuoti arba siųsti. Skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 49 straipsnio 1 dalimi.

RR Skyrius 12,

EN 302 017,

EN 302 245.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

137.

15600–15800 kHz

TRANSLIAVIMO L134

L146

Radijo programoms transliuoti arba siųsti. Skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 49 straipsnio 1 dalimi.

RR Skyrius 12,

EN 302 017,

EN 302 245.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

138.

15800–16100 kHz

FIKSUOTOJI

 

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

139.

16100–16200 kHz

FIKSUOTOJI

Radiolokacijos L145A

 

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

140.

16200–16360 kHz

FIKSUOTOJI

 

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

141.

16360–17410 kHz

JŪRŲ JUDRIOJI L109, L110, L132, L145

Jūrų judriojo radijo ryšio sistemoms.

RR App. 17,

RR App. 25,

EN 300 373.

Skaitmeninio atrankiojo radijo ryšio pranešimų perdavimo sistemoms, veikiančioms 16805 kHz, 16805,5 kHz, 16806 kHz, 16903 kHz, 16903,5 kHz, 16904 kHz radijo dažniais.

EN 300 373.

Avarinio skaitmeninio atrankiojo radijo ryšio sistemoms, veikiančioms 16804,5 kHz radijo dažniu.

EN 300 373.

Jūrinių saugos pranešimų perdavimo sistemoms, veikiančioms 16806,5 kHz radijo dažniu.

EN 300 373.

Jūrinio avarinio radijo ryšio radiotelefonu sistemoms, veikiančioms 16420 kHz radijo dažniu.

EN 300 373.

Avarinio radijo ryšio teleksu sistemoms, veikiančioms 16695 kHz radijo dažniu.

EN 300 373.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

142.

17410–17480 kHz

FIKSUOTOJI

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

143.

17480–17550 kHz

TRANSLIAVIMO L134

L146

Radijo programoms transliuoti arba siųsti. Skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 49 straipsnio 1 dalimi.

EN 302 017,

EN 302 245.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

144.

17550–17900 kHz

TRANSLIAVIMO

Radijo programoms transliuoti arba siųsti. Skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 49 straipsnio 1 dalimi.

RR Skyrius 12,

EN 302 017,

EN 302 245.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

145.

17900–

17970 kHz

OREIVYSTĖS

JUDRIOJI R

Oreivystės judriojo R radijo ryšio sistemoms.

RR App. 27.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

146.

17970–18030 kHz

OREIVYSTĖS JUDRIOJI OR

Oreivystės judriojo OR radijo ryšio sistemoms.

RR App. 26.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

147.

18030–18052 kHz

FIKSUOTOJI

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

148.

18052–18068 kHz

FIKSUOTOJI

Kosminio tyrimo

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

149.

18068–18168 kHz

RADIJO MĖGĖJŲ

PALYDOVINĖ RADIJO

MĖGĖJŲ

Radijo mėgėjų stotims. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami laikantis Apraše nurodytų naudojimo sąlygų.

EN 301 783.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

150.

18168–18780 kHz

FIKSUOTOJI

Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

151.

18780–18900 kHz

JŪRŲ JUDRIOJI

Jūrų judriojo radijo ryšio sistemoms.

RR App. 17,

EN 300 373.

Jūrų judriojo radijo ryšio skaitmeninėms atrankiojo radijo ryšio pranešimų perdavimo sistemoms, veikiančioms 18898,5 kHz, 18899 kHz, 18899,5 kHz radijo dažniais.

EN 300 373.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

152.

18900–19020 kHz

TRANSLIAVIMO L134

L146

Radijo programoms transliuoti arba siųsti. Skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 49 straipsnio 1 dalimi.

RR Skyrius 12,

EN 302 017,

EN 302 245.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

153.

19020–19680 kHz

FIKSUOTOJI

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

154.

19680–19800 kHz

JŪRŲ JUDRIOJI L132

Jūrų judriojo radijo ryšio sistemoms.

RR App. 17,

RR App. 25,

EN 300 373.

Jūrų judriojo radijo ryšio skaitmeninėms atrankiojo ryšio pranešimų perdavimo sistemoms, veikiančioms 19703,5 kHz, 19704 kHz, 19704,5 kHz radijo dažniais.

EN 300 373.

Jūrinių saugos pranešimų perdavimo sistemoms, veikiančioms 19680,5 kHz radijo dažniu.

EN 300 373.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

155.

19800–19990 kHz

FIKSUOTOJI

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

156.

19990–19995 kHz

STANDARTINIŲ DAŽNIŲ IR LAIKO

SIGNALŲ

Kosminio tyrimo

L111

Avarinio radijo ryšio radiotelefonų sistemoms (centrinis dažnis – 19993 kHz, radijo dažnių kanalo plotis – 6 kHz).

 

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

157.              

19995–20010 kHz

STANDARTINIŲ DAŽNIŲ IR LAIKO SIGNALŲ (20000 kHz)

L111

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

158.

20010–21000 kHz

FIKSUOTOJI

Judrioji

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

159.

21000–21450 kHz

RADIJO MĖGĖJŲ

PALYDOVINĖ RADIJO MĖGĖJŲ

Radijo mėgėjų stotims. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami laikantis Apraše nurodytų naudojimo sąlygų.

EN 301 783.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

160.

21450–21850 kHz

TRANSLIAVIMO

Radijo programoms transliuoti arba siųsti. Skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 49 straipsnio 1 dalimi.

RR Skyrius 12,

EN 302 017,

EN 302 245.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

161.

21850–21870 kHz

FIKSUOTOJI

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

 

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

162.

21870–21924 kHz

FIKSUOTOJI L155B

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

 

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

163.

21924–22000 kHz

OREIVYSTĖS JUDRIOJI R

Oreivystės judriojo R radijo ryšio sistemoms.

RR App. 27.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

164.

22000–22855 kHz

JŪRŲ JUDRIOJI L132

Jūrų judriojo radijo ryšio sistemoms.

RR App. 17,

RR App. 25,

EN 300 373.

Skaitmeninėms atrankiojo radijo ryšio pranešimų perdavimo sistemoms, veikiančioms 22374,5 kHz, 22375 kHz, 22375,5 kHz, 22444 kHz, 22444,5 kHz, 22445 kHz radijo dažniais.

EN 300 373.

Jūrinių saugos pranešimų perdavimo sistemoms, veikiančioms 22376 kHz radijo dažniu.

EN 300 373.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

165.

22855–23000 kHz

FIKSUOTOJI

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

166.

23000–23200 kHz

FIKSUOTOJI

Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją R

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

167.

23200–23350 kHz

FIKSUOTOJI L156A

OREIVYSTĖS JUDRIOJI OR

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

168.

23350–24000 kHz

FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją L157

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

169.

24000–24450 kHz

FIKSUOTOJI

SAUSUMOS JUDRIOJI

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

170.

24450–24600 kHz

FIKSUOTOJI

SAUSUMOS JUDRIOJI

Radiolokacijos L132A

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

171.

24600–24890 kHz

FIKSUOTOJI

SAUSUMOS JUDRIOJI

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

172.

24890–24990 kHz

RADIJO MĖGĖJŲ

PALYDOVINĖ RADIJO MĖGĖJŲ

Radijo mėgėjų stotims. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami laikantis Apraše nurodytų naudojimo sąlygų.

EN 301 783.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

173.

24990–25005 kHz

STANDARTINIŲ DAŽNIŲ IR LAIKO SIGNALŲ (25000 kHz)

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

174.

25005–25010 kHz

STANDARTINIŲ DAŽNIŲ IR LAIKO SIGNALŲ

Kosminio tyrimo

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

175.

25010–25070 kHz

FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

176.

25070–25210 kHz

JŪRŲ JUDRIOJI

Jūrų judriojo radijo ryšio sistemoms.

RR App. 17,

EN 300 373.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Skaitmeninėms atrankiojo radijo ryšio pranešimų perdavimo sistemoms, veikiančioms 25208,5 kHz, 25209 kHz, 25209,5 kHz radijo dažniais.

EN 300 373.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

177.

25210–25550 kHz

FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

178.

25550–25670 kHz

RADIOASTRONOMI-JOS

L149

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

179.

25670–26100 kHz

TRANSLIAVIMO

Radijo programoms transliuoti arba siųsti. Skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 49 straipsnio 1 dalimi.

RR Skyrius 12,

EN 302 017,

EN 302 245.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

180.

26100–26175 kHz

JŪRŲ JUDRIOJI L132

Jūrų judriojo radijo ryšio sistemoms.

RR App. 17,

RR App. 25,

EN 300 373.

Skaitmeninėms atrankiojo radijo ryšio pranešimų perdavimo sistemoms, veikiančioms 26121 kHz, 26121,5 kHz, 26122 kHz radijo dažniais.

EN 300 373.

Jūrinių saugos pranešimų perdavimo sistemoms, veikiančioms 26100,5 kHz radijo dažniu.

EN 300 373.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

181.

26175–26200 kHz

FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

 

Siaurajuosčiams vidaus radijo ryšio tinklams. Stočių ERP ≤ 4 W.

 

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2006/771/EB,

2008/432/EB, 2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/DEC/(01)16,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

182.

26200–26350 kHz

FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

Radiolokacijos L132A

 

Siaurajuosčiams vidaus radijo ryšio tinklams. Stočių ERP ≤ 4 W.

 

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2006/771/EB,

2008/432/EB, 2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/DEC/(01)16,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

183.

26350–27500 kHz

FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

L150

Siaurajuosčiams vidaus radijo ryšio tinklams. Stočių ERP ≤ 4 W.

 

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

PMM įrenginiams, veikiantiems 26957–27283 MHz radijo dažnių juostoje. Radijo dažniai gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

EN 55011.

CB stotims, veikiančioms 26960–27410 kHz radijo dažnių juostoje, neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

ERC/DEC/(96)02, ERC/DEC/(98)11, ERC/DEC/(98)16, ERC REC T/R 20-09,

EN 300 135,

EN 300 433.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2006/771/EB,

2008/432/EB,

2009/381/EB,

2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/DEC/(01)16,

ERC/REC 70-03,

EN 300 220,

EN 300 330,

EN 302 608.

184.

27500–28000 kHz

METEOROLOGINĖ

FIKSUOTOJI

JUDRIOJI

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

185.

28000–29700 kHz

RADIJO MĖGĖJŲ

PALYDOVINĖ RADIJO MĖGĖJŲ

Radijo mėgėjų stotims. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami laikantis Apraše nurodytų naudojimo sąlygų.

EN 301 783.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES,

2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330.

186.

29,7–30,005 MHz

JUDRIOJI

Fiksuotoji

Siaurajuosčiams vidaus radijo ryšio tinklams. Stočių ERP ≤ 4 W.

ERC REC T/R 25-08,

EN 300 086,

EN 300 113,

EN 300 219,

EN 300 296,

EN 300 341,

EN 300 390,

EN 300 471.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB, 2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330,

EN 302 510.

187.

30,005–30,01 MHz

JUDRIOJI

Fiksuotoji

Siaurajuosčiams vidaus radijo ryšio tinklams. Stočių ERP ≤ 10 W.

ERC REC T/R 25-08,

EN 300 086,

EN 300 113,

EN 300 219,

EN 300 296,

EN 300 341,

EN 300 390,

EN 300 471.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 300 330,

EN 302 510.

188.

30,01–37,5 MHz

JUDRIOJI

Fiksuotoji

Siaurajuosčiams vidaus radijo ryšio tinklams. Stočių ERP ≤ 10 W.

ERC REC T/R 25-08,

EN 300 086,

EN 300 113,

EN 300 219,

EN 300 296,

EN 300 341,

EN 300 390,

EN 300 471,

EN 301 166,

EN 302 561.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA. 30,3–30,5 MHz, 32,15–32,45 MHz radijo dažnių juostose skiriama pirmuoju režimu.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/DEC/(01)11,

ERC/REC 70-03,

EN 300 220,

EN 300 422,

EN 300 454.

EN 302 510.

189.

37,5–38,25 MHz

JUDRIOJI

Fiksuotoji

Radioastronomijos

L149

Siaurajuosčiams vidaus radijo ryšio tinklams. Stočių ERP ≤ 10 W.

ERC REC T/R 25-08,

EN 300 086,

EN 300 113,

EN 300 219,

EN 300 296,

EN 300 341,

EN 300 390,

EN 300 471,

EN 301 166,

EN 302 561.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

190.

38,25–39 MHz

JUDRIOJI

Fiksuotoji

Siaurajuosčiams vidaus radijo ryšio tinklams. Stočių ERP ≤ 10 W.

ERC REC T/R 25-08,

EN 300 086,

EN 300 113,

EN 300 219,

EN 300 296,

EN 300 341,

EN 300 390,

EN 300 471,

EN 301 166,

EN 302 561.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

191.

39–39,5 MHz

JUDRIOJI

Fiksuotoji

Radiolokacijos L132A

 

Siaurajuosčiams vidaus radijo ryšio tinklams. Stočių ERP ≤ 10 W.

ERC REC T/R 25-08,

EN 300 086,

EN 300 219,

EN 300 296,

EN 300 341,

EN 300 390,

EN 300 471,

EN 301 166,

EN 302 561.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Radijo bangų sklaidymu atmosferos meteorais pagrįstų radijo ryšio sistemų judriosioms stotims, veikiančioms 39–39,2 MHz radijo dažnių juostoje.

ERC/REC/(00)04.

192.

39,5–39,986 MHz

JUDRIOJI

Fiksuotoji

Siaurajuosčiams vidaus radijo ryšio tinklams. Stočių ERP ≤ 10 W.

ERC REC T/R 25-08,

EN 300 086,

EN 300 113,

EN 300 219,

EN 300 296,

EN 300 341,

EN 300 390,

EN 300 471,

EN 301 166,

EN 302 561.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

193.

39,986–40,02 MHz

JUDRIOJI

Fiksuotoji

Kosminio tyrimo

Siaurajuosčiams vidaus radijo ryšio tinklams. Stočių ERP ≤ 10 W.

ERC REC T/R 25-08,

EN 300 086,

EN 300 113,

EN 300 219,

EN 300 296,

EN 300 341,

EN 300 390,

EN 300 471,

EN 301 166,

EN 302 561.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

194.

40,02–40,98 MHz

JUDRIOJI

Fiksuotoji

L150

Siaurajuosčiams vidaus radijo ryšio tinklams. Stočių ERP ≤ 10 W.

ERC REC T/R 25-08,

EN 300 086,

EN 300 113,

EN 300 219,

EN 300 296,

EN 300 341,

EN 300 390,

EN 300 471,

EN 301 166,

EN 302 561.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

PMM įrenginiams, veikiantiems 40,66–40,7 MHz radijo dažnių juostoje. Radijo dažniai gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

EN 55011.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2006/771/EB,

2013/752/ES,

ERC/DEC/(01)03,

ERC/DEC/(01)12, ERC/REC 70-03,

EN 300 220.

195.

40,98–41,015 MHz

JUDRIOJI

Fiksuotoji

Kosminio tyrimo

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA. 41–45 MHz radijo dažnių juostoje skiriama pirmuoju režimu.

NJFA.

Siaurajuosčiams vidaus radijo ryšio tinklams. Stočių ERP ≤ 10 W.

ERC REC T/R 25-08,

EN 300 086,

EN 300 113,

EN 300 219,

EN 300 296,

EN 300 341,

EN 300 390,

EN 300 471,

EN 301 166,

EN 302 561.

196.

41,015–42 MHz

JUDRIOJI

Fiksuotoji

 

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama pirmuoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Siaurajuosčiams vidaus radijo ryšio tinklams. Stočių ERP ≤ 10 W.

ERC REC T/R 25-08,

EN 300 086,

EN 300 113,

EN 300 219,

EN 300 296,

EN 300 341,

EN 300 390,

EN 300 471,

EN 301 166,

EN 302 561.

197.

42–42,5 MHz

JUDRIOJI

FIKSUOTOJI

 

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama pirmuoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Siaurajuosčiams vidaus radijo ryšio tinklams. Stočių ERP ≤ 10 W.

ERC REC T/R 25-08,

EN 300 086,

EN 300 113,

EN 300 219,

EN 300 296,

EN 300 341,

EN 300 390,

EN 300 471,

EN 301 166,

EN 302 561.

198.

42,5–44 MHz

JUDRIOJI

Fiksuotoji

 

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama pirmuoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Siaurajuosčiams vidaus radijo ryšio tinklams. Stočių ERP ≤ 10 W.

ERC REC T/R 25-08,

EN 300 086,

EN 300 113,

EN 300 219,

EN 300 296,

EN 300 341,

EN 300 390,

EN 300 471,

EN 301 166,

EN 302 561.

199.

44–47 MHz

JUDRIOJI

Fiksuotoji

L162A

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA. 41–45 MHz ir 45–47 MHz radijo dažnių juostose skiriama pirmuoju režimu.

NJFA.

 

 

 

 

Siaurajuosčiams vidaus radijo ryšio tinklams. Stočių ERP ≤ 10 W.

ERC REC T/R 25-08,

EN 300 086,

EN 300 113,

EN 300 219,

EN 300 296,

EN 300 341,

EN 300 390,

EN 300 471,

EN 301 166,

EN 302 561.

200.

47–68 MHz

TRANSLIAVIMO

SAUSUMOS JUDRIOJI

L162A, L164, LT3, LT4

66–73 MHz radijo dažnių juostoje radijo programoms transliuoti ir siųsti. Skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 49 straipsnio 1 dalimi. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas. Leidimai naudoti radijo dažnius naujoms radijo transliavimo ir siuntimo stotims neišduodami.

GE60,

ST61.

Siaurajuosčiams vidaus radijo ryšio tinklams, jeigu toks naudojimas nesukels žalingųjų trukdžių transliavimo tarnybos stotims. Stočių ERP ≤ 7 W.

ERC REC T/R 25-08,

EN 300 086,

EN 300 113,

EN 300 219,

EN 300 296,

EN 300 341,

EN 300 390,

EN 300 471,

EN 301 166,

EN 302 561.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA. 50–54 MHz radijo dažnių juostoje skiriama pirmuoju režimu.

NJFA.

Radijo mėgėjų stotims, veikiančioms 50–52 MHz radijo dažnių juostoje. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami laikantis Apraše nurodytų naudojimo sąlygų.

EN 301 783.

201.

68–74,8 MHz

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

Fiksuotoji

L149, L175, L179, LT4

66–73 MHz radijo dažnių juostoje radijo programoms transliuoti ir siųsti. Skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 49 straipsnio 1 dalimi. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.

GE60,

ST61.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA. 73,374,1 MHz radijo dažnių juostoje skiriama pirmuoju režimu.

NJFA.

Siaurajuosčiams vidaus ir viešosios prieigos radijo ryšio tinklams. Stočių ERP ≤ 10 W.

 

ECC/DEC/(06)06,

ERC REC T/R 25-08,

EN 300 086,

EN 300 113,

EN 300 219,

EN 300 296,

EN 300 341,

EN 300 390,

EN 300 471,

EN 301 166,

EN 302 561.

202.

74,8–75,2 MHz

OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS

L180

Ženklinantiesiems radijo švyturiams.

 

203.

75,2–87,5 MHz

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

Fiksuotoji

L175, L179

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA. 79–79,7 MHz radijo dažnių juostoje skiriama pirmuoju režimu.

NJFA.

Siaurajuosčiams vidaus ir viešosios prieigos radijo ryšio tinklams. Stočių ERP ≤ 10 W.

 

ECC/DEC/(06)06,

ERC REC T/R 25-08,

EN 300 086,

EN 300 113,

EN 300 219,

EN 300 296,

EN 300 341,

EN 300 390,

EN 300 471,

EN 301 166,

EN 302 561.

204.

87,5–100 MHz

TRANSLIAVIMO

Radijo programoms transliuoti arba siųsti. Skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 49 straipsnio 1 dalimi. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.

ERC/REC 54-01,

GE84,

EN 302 018.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB,

2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 301 357.

205.

100–108 MHz

TRANSLIAVIMO

Radijo programoms transliuoti arba siųsti. Skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 49 straipsnio 1 dalimi. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.

ERC/REC 54-01,

GE84,

EN 302 018.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2008/432/EB,

2010/368/ES, 2013/752/ES,

ERC/REC 70-03,

EN 301 357.

206.              

108–117,975 MHz

OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS

L197A

Orlaivių tūpimo pagal prietaisus sistemoms.

 

207.

117,975–137 MHz

OREIVYSTĖS JUDRIOJI R

L111, L200, LT7

Skrydžių saugumą ir valdymą užtikrinančioms radijo ryšio sistemoms.

EN 300 676,

EN 301 688,

EN 301 841,

EN 301 842,

ES 1079/2012.

121,45–121,55 MHz radijo dažnių juostoje veikiančioms nelaimės vietos žymėjimo stotims. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

EN 300 152,

EN 301 688.

208.

137–137,025 MHz

PALYDOVINĖ METEOROLOGINĖ (K–Ž)

JUDRIOJI

PALYDOVINĖ JUDRIOJI (K–Ž) L208A, L208B, L209

Kosminio tyrimo (K–Ž)

Meteorologinių palydovų Žemės stotims.

 

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

 

NJFA.

Žemos orbitos palydovų radijo ryšio sistemoms.

ERC/DEC/(99)06,

EN 301 721.

209.

137,025–137,175 MHz

PALYDOVINĖ METEOROLOGINĖ (K–Ž)

JUDRIOJI

Palydovinė judrioji (K–Ž) L208A, L208B, L209

Kosminio tyrimo (K–Ž)

Meteorologinių palydovų Žemės stotims.

 

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

 

NJFA.

Žemos orbitos palydovų radijo ryšio sistemoms.

ERC/DEC/(99)06,

EN 301 721.

210.

137,175–137,825 MHz

PALYDOVINĖ METEOROLOGINĖ (K–Ž)

JUDRIOJI

PALYDOVINĖ JUDRIOJI (K–Ž) L208A, L208B, L209

Kosminio tyrimo (K–Ž)

Meteorologinių palydovų Žemės stotims.

 

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

 

NJFA.

Žemos orbitos palydovų radijo ryšio sistemoms.

ERC/DEC/(99)06,

EN 301 721.

211.

137,825–138 MHz

PALYDOVINĖ METEOROLOGINĖ (K–Ž)

JUDRIOJI

Palydovinė judrioji (K–Ž) L208A, L208B, L209

Kosminio tyrimo (K–Ž)

Meteorologinių palydovų Žemės stotims.

 

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

 

NJFA.

Žemos orbitos palydovų radijo ryšio sistemoms.

ERC/DEC/(99)06,

EN 301 721.

212.

138–143,6 MHz

OREIVYSTĖS JUDRIOJI OR

Sausumos judrioji

Skrydžių saugumą užtikrinančioms radijo ryšio sistemoms.

 

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

ERC/REC 70-03,

EN 300 220.

213.

143,6–143,65 MHz

OREIVYSTĖS JUDRIOJI OR

Sausumos judrioji

Kosminio tyrimo (K–Ž)

Skrydžių saugumą užtikrinančioms radijo ryšio sistemoms.

 

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

214.

143,65–144 MHz

OREIVYSTĖS JUDRIOJI OR

SAUSUMOS JUDRIOJI

Skrydžių saugumą užtikrinančioms radijo ryšio sistemoms.

 

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

215.

144–146 MHz

RADIJO MĖGĖJŲ

PALYDOVINĖ RADIJO MĖGĖJŲ

Radijo mėgėjų stotims. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami laikantis Apraše nurodytų naudojimo sąlygų.

EN 301 783.

216.

146–148 MHz

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją R

FIKSUOTOJI

Siaurajuosčiams vidaus ir viešosios prieigos radijo ryšio tinklams. Stočių ERP ≤ 25 W. Naujai skiriamų radijo dažnių kanalų atskyrimas ≤ 12,5 kHz.

ECC/DEC/(06)06,

ERC REC T/R 25-08,

EN 300 086,

EN 300 113,

EN 300 219,

EN 300 296,

EN 300 341,

EN 300 390,

EN 300 471,

EN 301 166,

EN 302 561.

Su valstybės saugumu, sienos apsauga, viešosios tvarkos palaikymu susijusioms valstybės reikmėms – judriojo, išskyrus oreivystės judrųjį R, ir fiksuotojo radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu. Naujai skiriamų radijo dažnių kanalų atskyrimas ≤ 12,5 kHz.

 

217.

148–149,9 MHz

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją R

PALYDOVINĖ JUDRIOJI (Ž–K) L209

FIKSUOTOJI

L218, L219, L221

Siaurajuosčiams vidaus ir viešosios prieigos radijo ryšio tinklams. Stočių ERP ≤ 25 W. Naujai skiriamų radijo dažnių kanalų atskyrimas ≤ 12,5 kHz.

ECC/DEC/(06)06,

ERC REC T/R 25-08,

EN 300 086,

EN 300 113,

EN 300 219,

EN 300 296,

EN 300 341,

EN 300 390,

EN 300 471,

EN 301 166,

EN 302 561.

Žemos orbitos palydovų Žemės stotims. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

ERC/DEC/(99)06,

EN 301 721.

Su valstybės saugumu, sienos apsauga, viešosios tvarkos palaikymu susijusioms valstybės reikmėms – judriojo, išskyrus oreivystės judrųjį R ir fiksuotojo radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu. Naujai skiriamų radijo dažnių kanalų atskyrimas ≤ 12,5 kHz.

 

218.

149,9 –150,05 MHz

PALYDOVINĖ JUDRIOJI (Ž–K) L209, L220

Judrioji

Fiksuotoji

 

Siaurajuosčiams vidaus radijo ryšio tinklams, jei tai nekels žalingųjų trukdžių jau veikiančioms ar ateityje galinčioms pradėti veikti palydovinės judriosios (Ž–K) tarnybos stotims. Stočių ERP ≤ 25 W. Naujai skiriamų radijo dažnių kanalų atskyrimas ≤ 12,5 kHz.

ECC/DEC/(06)06,

ERC REC T/R 25-08,

EN 300 086,

EN 300 113,

EN 300 219,

EN 300 296,

EN 300 341,

EN 300 390,

EN 300 471,

EN 301 166,

EN 302 561.

Negeostacionariųjų palydovų sistemų Žemės stotims. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

ERC/DEC/(99)05,

ERC/DEC/(99)06,

EN 301 721.

Su valstybės saugumu, sienos apsauga, viešosios tvarkos palaikymu susijusioms valstybės reikmėms – judriojo ir fiksuotojo radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu. Naujai skiriamų radijo dažnių kanalų atskyrimas ≤ 12,5 kHz.

 

219.

150,05–153 MHz

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

RADIOASTRONOMI-JOS

FIKSUOTOJI

L149

Siaurajuosčiams vidaus ir viešosios prieigos radijo ryšio tinklams. Stočių ERP ≤ 25 W. Naujai skiriamų radijo dažnių kanalų atskyrimas ≤12,5 kHz.

ECC/DEC/(06)06,

ERC REC T/R 25-08,

EN 300 086,

EN 300 113,

EN 300 219,

EN 300 296,

EN 300 341,

EN 300 390,

EN 300 471,

EN 301 166,

EN 302 561.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu.

 

220.

153–154 MHz

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją R

FIKSUOTOJI

Siaurajuosčiams vidaus ir viešosios prieigos radijo ryšio tinklams. Stočių ERP ≤ 25 W. Naujai skiriamų radijo dažnių kanalų atskyrimas ≤ 12,5 kHz.

ECC/DEC/(06)06,

ERC REC T/R 25-08,

EN 300 086,

EN 300 113,

EN 300 219,

EN 300 296,

EN 300 341,

EN 300 390,

EN 300 471,

EN 301 166,

EN 302 561.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu.

 

Su valstybės saugumu, sienos apsauga, viešosios tvarkos palaikymu susijusioms valstybės reikmėms – judriojo, išskyrus oreivystės judrųjį R, ir fiksuotojo radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu. Naujai skiriamų radijo dažnių kanalų atskyrimas ≤ 12,5 kHz.

 

221.

154–156,4875 MHz

FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją R

L226

 

Siaurajuosčiams vidaus ir viešosios prieigos radijo ryšio tinklams. Stočių ERP ≤ 25 W. Naujai skiriamų radijo dažnių kanalų atskyrimas ≤ 12,5 kHz. Radijo dažniai (kanalai) iš 156–157,45 MHz radijo dažnių juostos gali būti skiriami naudoti sausumos judriosios ar fiksuotosios tarnybų stotims, jei tai nekels žalingųjų trukdžių jau veikiančioms ar ateityje galinčioms pradėti veikti jūrų judriosios tarnybos stotims.

ECC/DEC/(06)06,

ERC REC T/R 25-08,

EN 300 086,

EN 300 113,

EN 300 219,

EN 300 296,

EN 300 341,

EN 300 390,

EN 300 471,

EN 301 166,

EN 302 561.

Jūrų judriosios tarnybos stotims, veikiančioms 156–157,45 MHz radijo dažnių juostoje.

RR App. 18,

EN 300 162,

EN 300 698,

EN 301 025,

EN 301 178,

EN 301 929.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu.

NJFA.

Su valstybės saugumu, sienos apsauga, viešosios tvarkos palaikymu susijusioms valstybės reikmėms – judriojo, išskyrus oreivystės judrųjį R, ir fiksuotojo radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu. Naujai skiriamų radijo dažnių kanalų atskyrimas ≤ 12,5 kHz.

 

222.

156,4875–156,5625 MHz

JŪRŲ JUDRIOJI (nelaimės ir kvietimo signalams perduoti skaitmeninio atrankinio kvietimo būdu)

L111, L226, L227

Jūrų judriosios tarnybos stotims, veikiančioms 156–157,45 MHz radijo dažnių juostoje. Avarinio skaitmeninio atrankiojo radijo ryšio sistemoms, veikiančioms 156,525 MHz radijo dažniu.

RR App. 18,

EN 300 162,

EN 300 698,

EN 301 025,

EN 301 178,

EN 301 929.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu.

 

223.

156,5625–156,7625 MHz

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją R

FIKSUOTOJI

L226

Siaurajuosčiams vidaus ir viešosios prieigos radijo ryšio tinklams. Stočių ERP ≤ 25 W. Naujai skiriamų radijo dažnių kanalų atskyrimas ≤ 12,5 kHz. Radijo dažniai (kanalai) iš 156–157,45 MHz radijo dažnių juostos gali būti skiriami naudoti sausumos judriosios ar fiksuotosios tarnybos stotims, jei tai nekels žalingųjų trukdžių jau veikiančioms ar ateityje galinčioms pradėti veikti jūrų judriosios tarnybos stotims.

ECC/DEC/(06)06,

ERC REC T/R 25-08,

EN 300 086,

EN 300 113,

EN 300 219,

EN 300 296,

EN 300 341,

EN 300 390,

EN 300 471,

EN 301 166,

EN 302 561.

Jūrų judriosios tarnybos stotims, veikiančioms 156–157,45 MHz radijo dažnių juostoje.

RR App. 18,

EN 300 162,

EN 300 698,

EN 301 025,

EN 301 178,

EN 301 929.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu.

 

Su valstybės saugumu, sienos apsauga, viešosios tvarkos palaikymu susijusioms valstybės reikmėms – judriojo, išskyrus oreivystės judrųjį R, ir fiksuotojo radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu. Naujai skiriamų radijo dažnių kanalų atskyrimas ≤ 12,5 kHz.

 

224.

156,7625–156,7875 MHz

JŪRŲ JUDRIOJI Palydovinė judrioji (ŽK)

L111, L226, L228

 

Jūrų judriosios tarnybos stotims, veikiančioms 156–157,45 MHz radijo dažnių juostoje.

RR App. 18,

EN 300 162,

EN 300 698,

EN 301 025,

EN 301 178,

EN 301 929.

225.

156,7875–156,8125 MHz

JŪRŲ JUDRIOJI (nelaimės ir kvietimo signalams)

L111, L226

Jūrų judriosios tarnybos radijo ryšio nelaimės ir kvietimo signalų perdavimo sistemoms. Avarinio radijo ryšio sistemoms, veikiančioms 156,8 MHz radijo dažniu.

RR App. 18,

EN 300 162,

EN 301 929.

Jūrų judriosios tarnybos stotims, veikiančioms 156–157,45 MHz radijo dažnių juostoje.

RR App. 18,

EN 300 162,

EN 300 698,

EN 301 025,

EN 301 178,

EN 301 929.

226.

156,8125–156,8375 MHz

JŪRŲ JUDRIOJI

Palydovinė judrioji (ŽK)

L111, L226, L228

Jūrų judriosios tarnybos stotims, veikiančioms 156–157,45 MHz radijo dažnių juostoje.

RR App. 18,

EN 300 162,

EN 300 698,

EN 301 025,

EN 301 178,

EN 301 929.

227.

156,8375–

161,9375 MHz

FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

L226

Jūrų judriosios tarnybos stotims, veikiančioms 156–157,45 MHz, 160,6–160,975 MHz ir 161,475–162,05 MHz radijo dažnių juostose.

ERC/DEC/(99)17,

RR App. 18,

EN 300 162,

EN 300 698,

EN 301 025,

EN 301 178,

EN 301 929.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu.

 

Siaurajuosčiams vidaus ir viešosios prieigos radijo ryšio tinklams. Stočių ERP ≤ 25 W. Naujai skiriamų radijo dažnių kanalų atskyrimas ≤ 12,5 kHz. Radijo dažniai (kanalai) iš 156–157,45 MHz, 160,6–160,975 MHz ir 161,475–162,05 MHz radijo dažnių juostų gali būti skiriami naudoti sausumos judriosios ar fiksuotosios tarnybų stotims, jei tai nekels žalingųjų trukdžių jau veikiančioms ar ateityje galinčioms pradėti veikti jūrų judriosios tarnybos stotims.

ECC/DEC/(06)06,

ERC REC T/R 25-08,

EN 300 086,

EN 300 113,

EN 300 219,

EN 300 296,

EN 300 341,

EN 300 390,

EN 300 471,

EN 301 166,

EN 302 561.

Su valstybės saugumu, sienos apsauga, viešosios tvarkos palaikymu susijusioms valstybės reikmėms – judriojo, išskyrus oreivystės judrųjį, ir fiksuotojo radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu. Naujai skiriamų radijo dažnių kanalų atskyrimas ≤ 12,5 kHz.

 

228.

 

161,9375– 161,9625 MHz

FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

Palydovinė jūrų judrioji (Ž–K) L228AA

L226

Jūrų judriosios tarnybos stotims, veikiančioms 161,475–162,05 MHz radijo dažnių juostoje.

ERC/DEC/(99)17,

RR App. 18,

EN 300 162,

EN 300 698,

EN 301 025,

EN 301 178,

EN 301 929.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu.

 

Siaurajuosčiams vidaus ir viešosios prieigos radijo ryšio tinklams. Stočių ERP ≤ 25 W. Naujai skiriamų radijo dažnių kanalų atskyrimas ≤ 12,5 kHz. Radijo dažniai (kanalai) iš 156–157,45 MHz, 160,6–160,975 MHz ir 161,475–162,05 MHz radijo dažnių juostų gali būti skiriami naudoti sausumos judriosios ar fiksuotosios tarnybų stotims, jei tai nekels žalingųjų trukdžių jau veikiančioms ar ateityje galinčioms pradėti veikti jūrų judriosios tarnybos stotims.

ECC/DEC/(06)06,

ERC REC T/R 25-08,

EN 300 086,

EN 300 113,

EN 300 219,

EN 300 296,

EN 300 341,

EN 300 390,

EN 300 471,

EN 301 166,

EN 302 561.

Su valstybės saugumu, sienos apsauga, viešosios tvarkos palaikymu susijusioms valstybės reikmėms – judriojo, išskyrus oreivystės judrųjį, ir fiksuotojo radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu. Naujai skiriamų radijo dažnių kanalų atskyrimas ≤ 12,5 kHz.

 

229.

161,9625–161,9875 MHz

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

FIKSUOTOJI

Palydovinė judrioji (Ž–K) L228F

L226, L228A, L228B

Jūrų judriosios tarnybos stotims, veikiančioms 161,475–162,05 MHz radijo dažnių juostoje. Visuotinei laivų automatinio identifikavimo sistemai (AIS), veikiančiai 161,975 MHz ir 162,025 MHz radijo dažniais.

ERC/DEC/(99)17,

RR App. 18,

EN 300 162,

EN 300 698,

EN 301 025,

EN 301 178,

EN 301 929.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu.

 

Siaurajuosčiams vidaus ir viešosios prieigos radijo ryšio tinklams. Stočių ERP ≤ 25 W. Naujai skiriamų radijo dažnių kanalų atskyrimas ≤ 12,5 kHz. Radijo dažniai (kanalai) iš 161,475–162,05 radijo dažnių juostos gali būti skiriami naudoti sausumos judriosios ar fiksuotosios tarnybų stotims, jei tai nekels žalingųjų trukdžių jau veikiančioms ar ateityje galinčioms pradėti veikti jūrų judriosios tarnybos stotims.

ECC/DEC/(06)06,

ERC REC T/R 25-08,

EN 300 086,

EN 300 113,

EN 300 219,

EN 300 296,

EN 300 341,

EN 300 390,

EN 300 471,

EN 301 166,

EN 302 561.

Su valstybės saugumu, sienos apsauga, viešosios tvarkos palaikymu susijusioms valstybės reikmėms – judriojo, išskyrus oreivystės judrųjį, ir fiksuotojo radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu. Naujai skiriamų radijo dažnių kanalų atskyrimas ≤ 12,5 kHz.

 

230.

161,9875–162,0125 MHz

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

FIKSUOTOJI

Palydovinė jūrų judrioji (Ž–K) L228AA

L226

Jūrų judriosios tarnybos stotims, veikiančioms 161,475–162,05 MHz radijo dažnių juostoje.

ERC/DEC/(99)17,

RR App. 18,

EN 300 162,

EN 300 698,

EN 301 025,

EN 301 178,

EN 301 929.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu.

 

Siaurajuosčiams vidaus ir viešosios prieigos radijo ryšio tinklams. Stočių ERP ≤ 25 W. Naujai skiriamų radijo dažnių kanalų atskyrimas ≤ 12,5 kHz. Radijo dažniai (kanalai) iš 161,475–162,05 MHz radijo dažnių juostos gali būti skiriami naudoti sausumos judriosios ar fiksuotosios tarnybų stotims, jei tai nekels žalingųjų trukdžių jau veikiančioms ar ateityje galinčioms pradėti veikti jūrų judriosios tarnybos stotims.

ECC/DEC/(06)06,

ERC REC T/R 25-08,

EN 300 086,

EN 300 113,

EN 300 219,

EN 300 296,

EN 300 341,

EN 300 390,

EN 300 471,

EN 301 166,

EN 302 561.

Su valstybės saugumu, sienos apsauga, viešosios tvarkos palaikymu susijusioms valstybės reikmėms – judriojo, išskyrus oreivystės judrųjį, ir fiksuotojo radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu. Naujai skiriamų radijo dažnių kanalų atskyrimas ≤ 12,5 kHz.

 

231.

162,0125–162,0375 MHz

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

FIKSUOTOJI

Palydovinė judrioji (Ž–K) L228F

L226, L228, L228A, L228B

Jūrų judriosios tarnybos stotims, veikiančioms 161,475–162,05 MHz radijo dažnių juostoje. Visuotinei laivų automatinio identifikavimo sistemai (AIS), veikiančiai 161,975 MHz ir 162,025 MHz radijo dažniais.

ERC/DEC/(99)17,

RR App. 18,

EN 300 162,

EN 300 698,

EN 301 025,

EN 301 178,

EN 301 929.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu.

 

Siaurajuosčiams vidaus ir viešosios prieigos radijo ryšio tinklams. Stočių ERP ≤ 25 W. Naujai skiriamų radijo dažnių kanalų atskyrimas ≤ 12,5 kHz. Radijo dažniai (kanalai) iš 161,475–162,05 MHz radijo dažnių juostos gali būti skiriami naudoti sausumos judriosios ar fiksuotosios tarnybų stotims, jei tai nekels žalingųjų trukdžių jau veikiančioms ar ateityje galinčioms pradėti veikti jūrų judriosios tarnybos stotims.

ECC/DEC/(06)06,

ERC REC T/R 25-08,

EN 300 086,

EN 300 113,

EN 300 219,

EN 300 296,

EN 300 341,

EN 300 390,

EN 300 471,

EN 301 166,

EN 302 561.

Su valstybės saugumu, sienos apsauga, viešosios tvarkos palaikymu susijusioms valstybės reikmėms – judriojo, išskyrus oreivystės judrųjį, ir fiksuotojo radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu. Naujai skiriamų radijo dažnių kanalų atskyrimas ≤ 12,5 kHz.

 

232.

162,0375–174 MHz

FIKSUOTOJI

JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją

L226

Jūrų judriosios tarnybos stotims, veikiančioms 161,475–162,05 MHz radijo dažnių juostoje.

ERC/DEC/(99)17,

RR App. 18,

EN 300 162,

EN 300 698,

EN 301 025,

EN 301 178,

EN 301 929.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu.

 

Siaurajuosčiams vidaus ir viešosios prieigos radijo ryšio tinklams. Stočių ERP ≤ 25 W. Naujai skiriamų radijo dažnių kanalų atskyrimas ≤ 12,5 kHz. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 164,1625–164,1875 MHz radijo dažnių juostos skaičius ribotas. Radijo dažniai (kanalai) iš 161,475–162,05 MHz radijo dažnių juostos gali būti skiriami naudoti sausumos judriosios ar fiksuotosios tarnybų stotims, jei tai nekels žalingųjų trukdžių jau veikiančioms ar ateityje galinčioms pradėti veikti jūrų judriosios tarnybos stotims.

ECC/DEC/(06)06,

ERC REC T/R 25-08,

EN 300 086,

EN 300 113,

EN 300 219,

EN 300 296,

EN 300 341,

EN 300 390,

EN 300 471,

EN 301 166,

EN 302 561.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

2013/752/ES,

ECC/DEC(05)02,

ERC/REC 70-03,

EN 300 220,

EN 300 422.

Su valstybės saugumu, sienos apsauga, viešosios tvarkos palaikymu susijusioms valstybės reikmėms – judriojo, išskyrus oreivystės judrųjį, ir fiksuotojo radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu. Naujai skiriamų radijo dažnių kanalų atskyrimas ≤ 12,5 kHz.

 

233.

174–223 MHz

TRANSLIAVIMO

Sausumos judrioji

5–11 skaitmeninės antžeminės televizijos kanalams. Skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 49 straipsnio 1 dalimi. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.

GE06,

ERC REC T/R 52-02,

EN 300 401,

EN 300 797,

EN 300 798,

ETS 300 799,

EN 301 234,

EN 50248,

EN 50255.

Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

ERC/REC 70-03,

EN 300 422, ECC/DEC(05)02.

234.

223–230 MHz

TRANSLIAVIMO

Sausumos judrioji

12 skaitmeninės antžeminės televizijos kanalui. Skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 49 straipsnio 1 dalimi. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.

GE06,

ERC REC T/R 52-02,

EN 300 401,

EN 300 797,

EN 300 798,

ETS 300 799,

EN 301 234,

EN 50248,

EN 50255.

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

235.

230–235 MHz

JUDRIOJI

FIKSUOTOJI

LT5

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

230−231,728 MHz radijo dažnių juosta 13A skaitmeninio radijo transliavimo kanalui. Kitoms skaitmeninio transliavimo stotims, jeigu toks naudojimas nesukels žalingųjų trukdžių su valstybės gynyba susijusioms radijo ryšio sistemoms. Skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 49 straipsnio 1 dalimi. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.

WI95RevCO07,

EN 300 401,

EN 300 797,

EN 300 798,

ETS 300 799,

EN 301 234,

EN 302 077,

EN 50248,

EN 50255.

236.

235–267 MHz

JUDRIOJI

Fiksuotoji

L111, L254, L256

Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama pirmuoju režimu pagal NJFA.

NJFA.

242,95–243,05 MHz radijo dažnių juostoje veikiančioms nelaimės vietos žymėjimo stotims. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.

EN 300 152.

237.

267–272 MHz

JUDRIOJI

Fiksuotoji

L254, L257