Suvestinė redakcija nuo 2021-07-17 iki 2021-08-02

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-07-02, i. k. 2015-10700

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. liepos 2 d. Nr. 3-285(1.5 E)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.3 papunkčiu, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, 119 punktu ir 177.2 papunkčiu ir Stebėsenos rodiklių nustatymo ir skaičiavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 1K-341 „Dėl Stebėsenos rodiklių nustatymo ir skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“, 54 punktu,

t v i r t i n u  pridedamus:

1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą;

2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plane numatytų nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašus. 

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                           Rimantas Sinkevičius

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2015 m.  liepos 2 d. įsakymu Nr. 3-285(1.5 E)

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos

2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO Priemonių įgyvendinimo planas

 

I skyrius

2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS (TOLIAU – VEIKSMŲ PROGRAMA) 6 PRIORITETO „DarnAUS transporto IR pagrindinių tinklų infrastruktūros PLĖTRA“ (TOLIAU – prioritetas) ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

 

 

PIRMASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ

NR. 06.1.1-TID-V-501 TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas IR pralaidumo didinimas“ (TOLIAU – priemonė)

 

1.  Priemonės aprašymas 

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti šalies daugiarūšės susisiekimo sistemos ir transeuropinių transporto tinklų sąveiką“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. TEN-T kelių tinklo, įskaitant su jais susijusius privažiuojamuosius kelius ir tiesioginius jungiamuosius kelius, rekonstrukcija ir tiesimas.

1.3.2. Eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas TEN-T kelių tinkle.

1.3.3. Išorės sienų ir pasienio kontrolės punktų (TEN-T tinklo) transporto infrastruktūros kartu su privažiuojamaisiais ir tiesioginiais jungiamaisiais keliais rekonstravimas ir modernizavimas.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija;

1.4.2. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija.

1.4.3. Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

1.5. Galimi partneriai:

1.5.1. VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija;

1.5.2. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija;

1.5.3. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija;

1.5.4. AB „LTG Infra“.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-499(1.5 E), 2015-12-14, paskelbta TAR 2015-12-14, i. k. 2015-19722

Nr. 3-168, 2017-04-13, paskelbta TAR 2017-04-14, i. k. 2017-06368

Nr. 3-119, 2020-03-03, paskelbta TAR 2020-03-04, i. k. 2020-04732

Nr. 3-545, 2020-09-16, paskelbta TAR 2020-09-16, i. k. 2020-19311

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-68, 2019-02-11, paskelbta TAR 2019-02-11, i. k. 2019-02091

 

5Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio
31 d.

R.S.338

„Žuvusiųjų  TEN-T tinklo keliuose skaičius“

Asmenys per metus

41

37

R.N.501

„Sugaištas kelionių automobilių keliais TEN-T tinkle laikas“

mln. val.

9,5

8,0

P.B.213

„Bendras naujai nutiestų kelių TEN-T tinkle ilgis“

km

0

2

P.N.508

„Bendras naujai nutiestų kelių ilgis“

km

0

2

P.B.215

„Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių TEN-T tinkle ilgis“

km

57

99

P.B.214

„Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis“

km

57

99

P.S.342

„Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės“

Skaičius

7

24

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-439, 2019-09-30, paskelbta TAR 2019-09-30, i. k. 2019-15484

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai:

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

244 069 243*

0

71 148 562

71 148 562

0

0

0

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3.   Iš viso

244 069 243*

0

71 148 562

71 148 562

0

0

0

* Priemonės projektams skiriamas finansavimas gali viršyti prioriteto administruojamoms priemonėms, finansuojamoms iš Sanglaudos fondo, įgyvendinti skiriamas lėšas 2,07 procento.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-343, 2017-08-01, paskelbta TAR 2017-08-01, i. k. 2017-12929

Nr. 3-54, 2019-01-31, paskelbta TAR 2019-01-31, i. k. 2019-01434

Nr. 3-439, 2019-09-30, paskelbta TAR 2019-09-30, i. k. 2019-15484

Nr. 3-524, 2020-09-14, paskelbta TAR 2020-09-14, i. k. 2020-19190

Nr. 3-716, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25335

 

antrasis SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ

NR. 06.1.1-TID-V-502 Miestų aplinkkelių tiesimas“ (TOLIAU – priemonė)

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti šalies daugiarūšės susisiekimo sistemos ir transeuropinių transporto tinklų sąveiką“ įgyvendinimo.

1.3. Remiama veikla – miestų aplinkkelių, esančių TEN-T kelių tinklo jungčių dalimi, tiesimas.

1.4. Galimas pareiškėjas – Vilniaus miesto savivaldybės administracija.

1.5. Galimas partneris – AB „Litgrid“.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-68, 2019-02-11, paskelbta TAR 2019-02-11, i. k. 2019-02091

 

5Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

 

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.N.501

„Sugaištas kelionių automobilių keliais TEN-T tinkle laikas“

mln. val.

1,3

1,3

P.B.213

„Bendras naujai nutiestų kelių TEN-T tinkle ilgis“

km

5

5

P.N.508

„Bendras naujai nutiestų kelių ilgis“

km

5

5

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

81 578 308

0

10 082 880

0

10 082 880

0

0

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3.   Iš viso

81 578 308

0

10 082 880

0

10 082 880

0

0

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-54, 2019-01-31, paskelbta TAR 2019-01-31, i. k. 2019-01434

Nr. 3-524, 2020-09-14, paskelbta TAR 2020-09-14, i. k. 2020-19190

 

trečiasis SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ

NR. 06.1.1-TID-V-503 TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ (TOLIAU – priemonė)

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti šalies daugiarūšės susisiekimo sistemos ir transeuropinių transporto tinklų sąveiką“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. 1435 mm pločio vėžės geležinkelių infrastruktūros įrengimas I transporto koridoriuje („Rail Baltica“);

1.3.2. 1520 mm pločio vėžės geležinkelių infrastruktūros atnaujinimas, patobulinimas ir plėtra (įskaitant antrųjų kelių tiesimą ir elektrifikavimą) IX B transporto koridoriuje;

1.3.3. Naujų geležinkelių transporto eismo valdymo ir kontrolės sistemų diegimas;

1.3.4. ERTMS sistemos diegimas naujose 1435 mm pločio vėžės TEN-T geležinkelių linijose.

1.4. Galimas pareiškėjas – AB „LTG Infra“.

1.5. Galimi partneriai:

1.5.1. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija;

1.5.2. savivaldybių administracijos;

1.5.3. VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-119, 2020-03-03, paskelbta TAR 2020-03-04, i. k. 2020-04732

Nr. 3-545, 2020-09-16, paskelbta TAR 2020-09-16, i. k. 2020-19311

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-68, 2019-02-11, paskelbta TAR 2019-02-11, i. k. 2019-02091

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.336

„Vežta intermodalinių

transporto vienetų“

Skaičius

75 107

78 863

R.S.337

„Vidutinis keleivinio traukinio greitis rekonstruotuose ir atnaujintuose TEN-T tinklo geležinkelių ruožuose“

km/val.

80

85,6

P.B.212

„Bendras rekonstruotų arba atnaujintų geležinkelio TEN-T tinkle linijų ilgis“

km

0

339

P.N.501

„Geležinkelių, kuriuose įrengta ar patobulinta signalizacijos sistema (įskaitant ERTMS), ilgis“

km

0

7,1

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-499(1.5 E), 2015-12-14, paskelbta TAR 2015-12-14, i. k. 2015-19722

Nr. 3-439, 2019-09-30, paskelbta TAR 2019-09-30, i. k. 2019-15484

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

296 517 994

0

52 330 594

0

0

0

52 330 594

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

23 916 787

0

4 216 720

0

0

0

4 216 720

3.   Iš viso

320 434 781

0

56 547 314

0

0

0

56 547 314

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-54, 2019-01-31, paskelbta TAR 2019-01-31, i. k. 2019-01434

Nr. 3-439, 2019-09-30, paskelbta TAR 2019-09-30, i. k. 2019-15484

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ

NR. 06.2.1-TID-V-508 VIENO LYGIO EISMO SANKIRTŲ ELIMINAVIMAS“ (TOLIAU – priemonė)

 

1. Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. geležinkelio viadukų, viadukų per geležinkelį ir jų prieigų rekonstrukcija ir statyba;

1.3.2. tunelių po geležinkeliu ir jų prieigų rekonstrukcija ir statyba;

1.3.3. eismo organizavimo ir eismo saugos priemonių diegimas geležinkelio perėjose, pervažose ir jų prieigose.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija;

1.4.2. AB „LTG Infra“;

1.4.3. savivaldybių administracijos.

1.5. Galimi partneriai:

1.5.1. AB „LTG Infra“;

1.5.2. VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija;

1.5.3. savivaldybių administracijos.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-401, 2018-08-03, paskelbta TAR 2018-08-03, i. k. 2018-12818

Nr. 3-119, 2020-03-03, paskelbta TAR 2020-03-04, i. k. 2020-04732

Nr. 3-545, 2020-09-16, paskelbta TAR 2020-09-16, i. k. 2020-19311

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-68, 2019-02-11, paskelbta TAR 2019-02-11, i. k. 2019-02091

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Priemonės lėšomis nefinansuojamas intelektinių transporto (eismo saugos, saugumo, eismo informavimo ir srautų valdymo) sistemų diegimas TEN-T tinkle.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-401, 2018-08-03, paskelbta TAR 2018-08-03, i. k. 2018-12818

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.N.506

„Žuvusiųjų ir sužeistųjų geležinkelio pervažose skaičius“

Asmenys per metus

5

4

P.S.343

„Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, iš kurių: geležinkelio pervažose“

Skaičius

1

9

P.S.342

„Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkos apsaugos priemonės“

Skaičius

1

9

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-439, 2019-09-30, paskelbta TAR 2019-09-30, i. k. 2019-15484

Nr. 3-524, 2020-09-14, paskelbta TAR 2020-09-14, i. k. 2020-19190

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

41 700 857

0

14 237 128

10 364 372

1 206 061

0

2 666 695

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

5 787 668

0

650 485

207 180

0

0

443 305

3.   Iš viso

47 488 525

0

14 887 613

10 571 552

1 206 061

0

3 110 000

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-233, 2017-05-18, paskelbta TAR 2017-05-19, i. k. 2017-08387

Nr. 3-439, 2019-09-30, paskelbta TAR 2019-09-30, i. k. 2019-15484

Nr. 3-524, 2020-09-14, paskelbta TAR 2020-09-14, i. k. 2020-19190

 

PENKTASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ

NR. 06.2.1-TID-V-507 REGIONŲ PASIEKIAMUMO GERINIMAS“ (TOLIAU – priemonė)

 

1.    Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1.     Valstybinės reikšmės kelių (regionų jungtyse su TEN-T tinklu) rekonstrukcija ir tiesimas.

1.3.2.     Eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas valstybinės reikšmės keliuose (regionų jungtyse su TEN-T tinklu), nepriklausančiuose TEN-T kelių tinklui.

1.3.3.     Intelektinių kelių transporto eismo saugos, saugumo, eismo informavimo ir srautų valdymo transporto sistemų diegimas valstybinės reikšmės keliuose (regionų jungtyse su TEN-T tinklu), nepriklausančiuose TEN-T tinklui.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija.

1.5. Galimi partneriai:

1.5.1. savivaldybių administracijos;

1.5.2. Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-474(1.5 E), 2015-11-18, paskelbta TAR 2015-11-18, i. k. 2015-18315

Nr. 3-179, 2018-04-17, paskelbta TAR 2018-04-17, i. k. 2018-06131

Nr. 3-545, 2020-09-16, paskelbta TAR 2020-09-16, i. k. 2020-19311

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-68, 2019-02-11, paskelbta TAR 2019-02-11, i. k. 2019-02091

 

5.        Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Netaikoma.

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.341

„Žuvusiųjų ne

TEN-T tinklo keliuose skaičius“

Asmenys per metus

 

113

R.S.342

„Sugaištas kelionės automobilių keliais (išskyrus TEN-T kelius) laikas“

Tūkst. val.

660

 

P.B.214

„Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis“

km

57

107

P.S.342

„Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės“

Skaičius

2

15

P.S.324

„Įdiegtos intelektinės transporto sistemos“

Skaičius

0

1

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-179, 2018-04-17, paskelbta TAR 2018-04-17, i. k. 2018-06131

Nr. 3-439, 2019-09-30, paskelbta TAR 2019-09-30, i. k. 2019-15484

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

67 047 034*

0

12 430 678

12 430 678

0

0

0

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3.   Iš viso

67 047 034*

0

12 430 678

12 430 678

0

0

0

* Priemonės projektams skiriamas finansavimas gali viršyti prioriteto administruojamoms priemonėms, finansuojamoms iš Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinti skiriamas lėšas 9,17 procento.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-343, 2017-08-01, paskelbta TAR 2017-08-01, i. k. 2017-12929

Nr. 3-524, 2020-09-14, paskelbta TAR 2020-09-14, i. k. 2020-19190

 

Papildyta skirsniu:

Nr. 3-371(1.5 E), 2015-09-04, paskelbta TAR 2015-09-04, i. k. 2015-13519

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ

NR. 06.2.1-TID-R-511 VIETINIŲ KELIŲ vystymas“ (TOLIAU – priemonė)

 

1.    Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1.     eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas vietinės reikšmės keliuose ir gyvenamųjų vietovių gatvėse, kurios yra valstybinės reikšmės kelių tąsa, įgyvendinant regionų plėtros planus ir savivaldybių strateginius veiklos planus;

1.3.2. vietinės reikšmės kelių transporto infrastruktūros vystymas, įgyvendinant regionų plėtros planus, savivaldybių strateginius veiklos planus ir integruotas teritorijų vystymo programas.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. savivaldybių administracijos.

1.5. Galimi partneriai:

1.5.1. VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija;

1.5.2. privatūs juridiniai asmenys (tais atvejais, kai projektai įgyvendinami viešos ir privačios partnerystės būdu).

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-474(1.5 E), 2015-11-18, paskelbta TAR 2015-11-18, i. k. 2015-18315

Nr. 3-401, 2018-08-03, paskelbta TAR 2018-08-03, i. k. 2018-12818

Nr. 3-545, 2020-09-16, paskelbta TAR 2020-09-16, i. k. 2020-19311

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Regionų projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-68, 2019-02-11, paskelbta TAR 2019-02-11, i. k. 2019-02091

 

5Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Priemonės lėšomis nefinansuojamas miesto gatvių apšvietimo sistemos ir (arba) jos dalies remontas, atnaujinimas, rekonstravimas, perstatymas, atskirų elementų kiekio keitimas.

Priemonės lėšomis nefinansuojamos:

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos administruojamomis Veiksmų programos 7 prioriteto  „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-V-902 priemonės „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. I“, 07.1.1-CPVA-R-903 priemonės „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“, 07.1.1-CPVA-R-904 priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“, 07.1.1-CPVA-R-905 priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“, 07.1.1-CPVA-V-906 priemonės „Kompleksinė paslaugų plėtra Integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ lėšomis finansuojamos veiklos;

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos administruojamomis Veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-FM-F-105 priemonės „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje“ lėšomis finansuojamos veiklos;

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos administruojamomis Veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“, 04.5.1-TID-R-516 priemonės „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ lėšomis finansuojamos veiklos.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-68, 2019-02-11, paskelbta TAR 2019-02-11, i. k. 2019-02091

Nr. 3-119, 2020-03-03, paskelbta TAR 2020-03-04, i. k. 2020-04732

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.341

„Žuvusiųjų ne TEN-T tinklo keliuose skaičius“

Asmenys / metai

113

P.B.214

„Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis“

km

0

94

P.S.342

„Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės“

Skaičius

0

138

P.N.508

„Bendras naujai nutiestų kelių ilgis“

km

0

3

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-68, 2019-02-11, paskelbta TAR 2019-02-11, i. k. 2019-02091

Nr. 3-439, 2019-09-30, paskelbta TAR 2019-09-30, i. k. 2019-15484

Nr. 3-520, 2020-09-11, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19115

 

7.  Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

63 443 790

0

11 195 964

5 597 982

5 597 982

0

0

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

4 049 604

0

714 636

357 318

357 318

0

0

3.   Iš viso

67 493 394

0

11 910 600

5 955 300

5 955 300

0

0

 

Papildyta skirsniu:

Nr. 3-375(1.5 E), 2015-09-09, paskelbta TAR 2015-09-09, i. k. 2015-13694

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ

NR. 06.2.1-TID-V-509 NEIGIAMO POVEIKIO APLINKAI MAŽINIMAS geležinkeliuose“ (TOLIAU – priemonė)

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. Geležinkelių transporto aplinkos apsaugos priemonių (triukšmą slopinančių priemonių) diegimas.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. AB „LTG Infra“.

1.5. Galimi partneriai:

1.5.1. Savivaldybių administracijos.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-119, 2020-03-03, paskelbta TAR 2020-03-04, i. k. 2020-04732

Nr. 3-545, 2020-09-16, paskelbta TAR 2020-09-16, i. k. 2020-19311

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-68, 2019-02-11, paskelbta TAR 2019-02-11, i. k. 2019-02091

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.N.508

„Triukšmo prevencijos zonose gyvenančių gyventojų, veikiamų triukšmo, dalies sumažėjimas“

Procentai

-

66,5

P.S.342

„Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės“

Skaičius

0

5

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-499(1.5 E), 2015-12-14, paskelbta TAR 2015-12-14, i. k. 2015-19722

Nr. 3-233, 2017-05-18, paskelbta TAR 2017-05-19, i. k. 2017-08387

Nr. 3-401, 2018-08-03, paskelbta TAR 2018-08-03, i. k. 2018-12818

Nr. 3-524, 2020-09-14, paskelbta TAR 2020-09-14, i. k. 2020-19190

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

11 687 999

0

2 062 588

0

550 434

0

1 512 154

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

1 224 033

0

216 006

0

0

0

216 006

3.  Iš viso

12 912 032

0

2 278 594

0

550 434

0

1 728 160“.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-233, 2017-05-18, paskelbta TAR 2017-05-19, i. k. 2017-08387

Nr. 3-524, 2020-09-14, paskelbta TAR 2020-09-14, i. k. 2020-19190

 

Papildyta skirsniu:

Nr. 3-474(1.5 E), 2015-11-18, paskelbta TAR 2015-11-18, i. k. 2015-18315

 

8 skirsnis. Neteko galios nuo 2020-09-15

Skirsnio naikinimas:

Nr. 3-524, 2020-09-14, paskelbta TAR 2020-09-14, i. k. 2020-19190

 

DEVINTASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ

NR. 06.1.1-TID-V-504 „INTELEKTINIŲ TRANSPORTO SISTEMŲ DIEGIMAS TEN-T tinklE“ (TOLIAU – priemonė)

 

1. Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti šalies daugiarūšės susisiekimo sistemos ir transeuropinių transporto tinklų sąveiką“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. Intelektinių transporto sistemų (eismo saugos, saugumo, eismo informavimo ir srautų valdymo) diegimas TEN-T tinkle.

1.4. Galimi pareiškėjai – VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija.

1.5. Galimi partneriai:

1.5.1. savivaldybių administracijos;

1.5.2.  AB „LTG Infra“;

1.5.3. Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-179, 2018-04-17, paskelbta TAR 2018-04-17, i. k. 2018-06131

Nr. 3-439, 2019-09-30, paskelbta TAR 2019-09-30, i. k. 2019-15484

Nr. 3-119, 2020-03-03, paskelbta TAR 2020-03-04, i. k. 2020-04732

Nr. 3-524, 2020-09-14, paskelbta TAR 2020-09-14, i. k. 2020-19190

Nr. 3-545, 2020-09-16, paskelbta TAR 2020-09-16, i. k. 2020-19311

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-68, 2019-02-11, paskelbta TAR 2019-02-11, i. k. 2019-02091

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.338

„Žuvusiųjų TEN-T tinklo keliuose skaičius“

Asmenys per metus

41

37

P.S.324

„Įdiegtos intelektinės transporto sistemos“

Skaičius

0

4

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-168, 2017-04-13, paskelbta TAR 2017-04-14, i. k. 2017-06368

Nr. 3-179, 2018-04-17, paskelbta TAR 2018-04-17, i. k. 2018-06131

Nr. 3-439, 2019-09-30, paskelbta TAR 2019-09-30, i. k. 2019-15484

Nr. 3-524, 2020-09-14, paskelbta TAR 2020-09-14, i. k. 2020-19190

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai:

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

6 909 039

0

1 871 559

1 871 559

0

0

0

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

1 962 472

0

346 319

346 319

0

0

0

3.   Iš viso

8 871 511

0

2 217 878

2 217 878

0

0

0“.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-439, 2019-09-30, paskelbta TAR 2019-09-30, i. k. 2019-15484

Nr. 3-524, 2020-09-14, paskelbta TAR 2020-09-14, i. k. 2020-19190

Nr. 3-716, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25335

 

Papildyta skirsniu:

Nr. 3-499(1.5 E), 2015-12-14, paskelbta TAR 2015-12-14, i. k. 2015-19722

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ

NR. 06.1.1-TID-V-505 JŪRŲ TRANSPORTO EISMO SĄLYGŲ GERINIMAS KLAIPĖDOS VALSTYBINIAME JŪRŲ UOSTE“ (TOLIAU – priemonė)

 

1.   Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti šalies daugiarūšės susisiekimo sistemos ir transeuropinių transporto tinklų sąveiką“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (Šiaurės jūros–Baltijos jūros koridorius) bendro naudojimo laivybos kanalo saugos ir aplinkos apsaugos parametrų gerinimas (platinimas, akvatorijos gilinimas, molų statyba ir rekonstrukcija).

1.3.2. Laivybos saugos didinimas, hidrografinės, geodezinės ir kartografinės techninės ir programinės įrangos atnaujinimas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste.

1.3.3. Vandens transporto infrastruktūros techninių parametrų stebėsenos ir kontrolės sistemų modernizavimas ir diegimas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste.

1.4.        Galimi pareiškėjai:

1.4.1. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-68, 2019-02-11, paskelbta TAR 2019-02-11, i. k. 2019-02091

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.N.504

„Jūrų laivų avarijų ir jūrinių incidentų skaičius“

Skaičius / metai

8

7

R.N.505

„Vidutinė jūrų uoste aptarnautų laivų bendroji talpa“

Tūkst. t

8,2

8,6

P.S.340

„Jūrų uoste įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės“

Skaičius

0

3

P.N.506

„Įsigytos žemsiurbės“

Skaičius

0

1

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

75 710 429

0

16 430 655

0

0

16 430 655

0

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

17 967 166

0

1 048 765

0

0

1 048 765

0

3.   Iš viso

93 677 595

0

17 479 420

0

0

17 479 420

0“.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-343, 2017-08-01, paskelbta TAR 2017-08-01, i. k. 2017-12929

 

Papildyta skirsniu:

Nr. 3-499(1.5 E), 2015-12-14, paskelbta TAR 2015-12-14, i. k. 2015-19722

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS

NR. 06.1.1-TID-V-506 APLINKOSAUGOS IR SKRYDŽIŲ SAUGOS TOBULINIMAS TARPTAUTINIUOSE ORO UOSTUOSE“ (TOLIAU – priemonė)

 

1.   Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti šalies daugiarūšės susisiekimo sistemos ir transeuropinių transporto tinklų sąveiką“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1.     Skrydžių saugą ir aviacijos saugumą didinančios infrastruktūros, įrangos ir skrydžių valdymo įrangos diegimas ir modernizavimas tarptautiniame Vilniaus oro uoste.

1.3.2.    Trūkstamų riedėjimo takų įrengimas, skirtas orlaivių manevravimo trukmei sumažinti, ir esamų kilimo–tūpimo takų bei riedėjimo takų techninių parametrų pagerinimas, kuris sumažins skleidžiamą aviacijos triukšmą tarptautiniame Vilniaus oro uoste.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1.     VĮ Lietuvos oro uostai.

1.5. Galimi partneriai:

1.5.1.     Privatūs juridiniai asmenys (tais atvejais, kai projektai įgyvendinami viešos ir privačios partnerystės būdu).

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-68, 2019-02-11, paskelbta TAR 2019-02-11, i. k. 2019-02091

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.339

„Vidutinė 1 orlaivio manevravimo trukmė“

Minutės

15

12

P.S.341

„Įrengtų ICAO reikalavimus atitinkančių oro uostų kietųjų dangų plotas“

Kvadratiniai metrai

176 167

176 167

P.S.342

„Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės“

Skaičius

3

4

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-439, 2019-09-30, paskelbta TAR 2019-09-30, i. k. 2019-15484

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai:

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

18 779 076

0

21 677 136

0

0

0

21 677 136

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

7 345 595

0

4 760 497

0

0

0

4 760 497

3.   Iš viso

26 124 671

0

26 437 633

0

0

0

26 437 633“.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-439, 2019-09-30, paskelbta TAR 2019-09-30, i. k. 2019-15484

Nr. 3-716, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25335

 

Papildyta skirsniu:

Nr. 3-499(1.5 E), 2015-12-14, paskelbta TAR 2015-12-14, i. k. 2015-19722

 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ

06.2.1-TID-V-510 Laivybos sąlygų vandens transporte užtikrinimas“ (TOLIAU – priemonė)

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1.     Vandens transporto saugos didinimas.

1.3.2.     Laivybos vidaus vandenų keliais gerinimas, gerinant laivybos sąlygas, užtikrinant garantinių matmenų laikymąsi, sumažinant krantų ir upės dugno eroziją, tranzitinių nešmenų nusėdimą.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1.     VĮ Vidaus vandens kelių direkcija.

1.4.2.     Lietuvos transporto saugos administracija.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-119, 2020-03-03, paskelbta TAR 2020-03-04, i. k. 2020-04732

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-68, 2019-02-11, paskelbta TAR 2019-02-11, i. k. 2019-02091

 

5.         Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Priemonės lėšomis nefinansuojamos veiklos, įgyvendinamos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje, nes šios veiklos finansuojamos pagal Veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonę 06.1.1-TID-V-505 „Jūrų transporto eismo sąlygų gerinimas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“.

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.343

„Vidaus vandenų transportu vežtų krovinių kiekis“

Tonos / metai

1 086 700

1 106 700

P.B.216

 

„Bendras pagerinto ar naujai sukurto vidaus vandenų kelio ilgis“

km

0

20

P.S.342

„Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės“

Skaičius

0

1

R.N.510

„Vidaus vandenų transportu vežtų krovinių kiekis TEN-T tinklo E41 kelyje“

Tonos / metai

0

100 000

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-439, 2019-09-30, paskelbta TAR 2019-09-30, i. k. 2019-15484

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

23 261 121

0

0

0

0

0

0

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3.   Iš viso

23 261 121

0

0

0

0

0

0

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-439, 2019-09-30, paskelbta TAR 2019-09-30, i. k. 2019-15484

Nr. 3-524, 2020-09-14, paskelbta TAR 2020-09-14, i. k. 2020-19190

 

Papildyta skirsniu:

Nr. 3-499(1.5 E), 2015-12-14, paskelbta TAR 2015-12-14, i. k. 2015-19722

 

II skyrius

VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO „INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS“ (TOLIAU – prioritetas) ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ
NR. 02.1.1-CPVA-V-521
NAUJOS KARTOS PRIEIGOS PLĖTRA“ (TOLIAU – priemonė)

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti plačiajuosčių elektroninių ryšių tinklų infrastruktūros prieinamumą ir naudojimą vietovėse, kuriose naujos kartos prieigos infrastruktūros plėtros ir paslaugų teikimo negali užtikrinti rinka“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1.     Plačiajuosčio elektroninio ryšio infrastruktūros plėtra vietovėse, kuriose šios infrastruktūros plėtros ir paslaugų teikimo negali užtikrinti rinkos dalyviai.

1.3.2 Plačiajuosčio elektroninio ryšio pasiūlos ir paklausos skatinimas, kuriant efektyvesniam  rinkos reguliavimui ir plėtrai skirtus technologinius sprendimus (įrankių, leidžiančių sužinoti apie plačiajuosčių elektroninių ryšių tinklų būklę ir paslaugų pasiekiamumą, paslaugų teikėjams ir naudotojams kūrimas)

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. Neteko galios nuo 2018-07-27.

1.4.2. Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“.

1.5. Galimi partneriai:

 

1.5.1. Valstybės institucijos ir įstaigos.

 

1.5.2. Viešosios įstaigos, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė.

 

1.5.3. Valstybės įmonės.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-182(1.5 E), 2016-06-06, paskelbta TAR 2016-06-07, i. k. 2016-15146

Nr. 3-380, 2018-07-26, paskelbta TAR 2018-07-26, i. k. 2018-12451

Nr. 3-428, 2018-08-27, paskelbta TAR 2018-08-27, i. k. 2018-13414

 

2.  Priemonės finansavimo forma

2.1. Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

5.        Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6.       Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

 

R.S.305

 

„Namų ūkių, esančių 30 Mbps ir spartesniu plačiajuosčio interneto ryšiu padengtoje šalies teritorijoje, dalis“

 

Procentai

 

90

 

100

 

R.N.521

 

„Projekto įgyvendinimo metu pastatytų bokštų, kuriuose naudojamos elektroninių ryšių paslaugos, dalis“

 

Procentai

 

0

 

100

 

P.B.210

 

„Namų ūkiai, kurių teritorijos projektų metu padengtos plačiajuosčiu ryšiu (30 Mbps ir daugiau)“

 

Namų ūkiai

 

 

254 000

 

P.S.306

 

„Įgyvendinti sprendimai, skirti plačiajuosčio elektroninio ryšio plėtrai“

 

Skaičius

 

0

1

 

P.N.521

 

„Parengtas naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros investicijų projektas“

 

Skaičius

 

1

 

1

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-312(1.5 E), 2016-09-22, paskelbta TAR 2016-09-23, i. k. 2016-23994

Nr. 3-645, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20580

Nr. 3-380, 2018-07-26, paskelbta TAR 2018-07-26, i. k. 2018-12451

Nr. 3-428, 2018-08-27, paskelbta TAR 2018-08-27, i. k. 2018-13414

Nr. 3-104, 2020-02-28, paskelbta TAR 2020-02-28, i. k. 2020-04412

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

34 632 968*

13 696 312

0

0

0

0

46 454

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

412 431*

957 567

0

0

0

0

0

3. Iš viso

35 045 399*

14 653 879

0

0

0

0

46 454

* Priemonės projektams skiriamas finansavimas gali viršyti prioriteto administruojamoms priemonėms, finansuojamoms iš Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinti skiriamas lėšas 2,73 procento.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-182(1.5 E), 2016-06-06, paskelbta TAR 2016-06-07, i. k. 2016-15146

Nr. 3-380, 2018-07-26, paskelbta TAR 2018-07-26, i. k. 2018-12451

Nr. 3-428, 2018-08-27, paskelbta TAR 2018-08-27, i. k. 2018-13414

Nr. 3-230, 2019-05-10, paskelbta TAR 2019-05-10, i. k. 2019-07555

Nr. 3-104, 2020-02-28, paskelbta TAR 2020-02-28, i. k. 2020-04412

 

Skirsnio pakeitimai:

Nr. 3-474(1.5 E), 2015-11-18, paskelbta TAR 2015-11-18, i. k. 2015-18315

 

ANTRASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ NR. 02.3.1-CPVA-V-529 „PAŽANGIŲ ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ KŪRIMAS“ (TOLIAU – PRIEMONĖ)

 

1.   Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie 2.3.1 konkretaus uždavinio „Padidinti elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų prieinamumą ir kokybę“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. Pažangių elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų kūrimas, plėtra ir tobulinimas, užtikrinant kompleksinę paslaugų teikimo pertvarką ir jų orientavimą į naudotoją (administracinių procedūrų el. paslaugos gyventojams ir verslui; erdvinių duomenų suderinamumas ir pasiekiamumas).

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. viešieji juridiniai asmenys;

1.4.2. viešosios įstaigos ir akcinės bendrovės, kurių vienintelė dalininkė arba akcininkė yra valstybė.

1.5. Galimi partneriai:

1.5.1. viešieji juridiniai asmenys;

1.5.2. akcinės bendrovės, kurių vienintelė akcininkė yra valstybė.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-182(1.5 E), 2016-06-06, paskelbta TAR 2016-06-07, i. k. 2016-15146

Nr. 3-380, 2018-07-26, paskelbta TAR 2018-07-26, i. k. 2018-12451

 

2.  Priemonės finansavimo forma

2.1. Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

5.   Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Pagal priemonę nefinansuojamos viešojo valdymo reformų ir teisės aktų, procesų ir procedūrų rengimo ir viešojo valdymo institucijų veiklos kokybės gerinimo įrankių kūrimo veiklos ir sprendimai, kurie finansuojami pagal veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonę Nr. 10.1.1-ESFA-V-910 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“. Taip pat pagal priemonę nefinansuojamos valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimui skirtų sistemų ir sprendimų kūrimo veiklos, kurios finansuojamos pagal veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonę Nr. 10.1.1-ESFA-V-911 „Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“.

 

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

 

R.S.309

 

„Gyventojų, kurie naudojasi elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis, dalis“

 

Procentai

 

57

 

63

P.S.310

„Sukurtos elektroninės paslaugos“

Skaičius

0

113

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-380, 2018-07-26, paskelbta TAR 2018-07-26, i. k. 2018-12451

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

 

 

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

30 312 100*

5 349 194

0

0

0

0

57 687

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3. Iš viso

30 312 100*

5 349 194

0

0

0

0

57 687

* Priemonės projektams skiriamas finansavimas gali viršyti prioriteto administruojamoms priemonėms, finansuojamoms iš Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinti skiriamas lėšas 0,52 procento.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-380, 2018-07-26, paskelbta TAR 2018-07-26, i. k. 2018-12451

Nr. 3-242, 2019-05-27, paskelbta TAR 2019-05-27, i. k. 2019-08374

Nr. 3-104, 2020-02-28, paskelbta TAR 2020-02-28, i. k. 2020-04412

 

TREČIASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ NR. 02.1.2-CPVA-V-522 „IRT INFRASTRUKTŪROS OPTIMIZAVIMAS IR SAUGA (TOLIAU – PRIEMONĖ)

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti valstybės informacinės infrastruktūros ir išteklių apsaugos efektyvumą“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. Ypatingos svarbos valstybės informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros apsaugos priemonių diegimas (ypatingai svarbios informacinės infrastruktūros objektų identifikavimas; šių objektų stebėsenos metodikos ir priemonių ją vykdyti sukūrimas ir įdiegimas; technologinių priemonių ir sprendimų ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros ir valstybės informacinių išteklių apsaugai kūrimas ir diegimas).

1.4. Galimi pareiškėjai: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos.

1.5. Galimi partneriai:

1.5.1. viešieji juridiniai asmenys.

1.5.2. viešosios įstaigos, kurių vienintelė dalininkė yra valstybė.

1.5.3. akcinės bendrovės, kurių vienintelė dalininkė yra valstybė.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-182(1.5 E), 2016-06-06, paskelbta TAR 2016-06-07, i. k. 2016-15146

Nr. 3-380, 2018-07-26, paskelbta TAR 2018-07-26, i. k. 2018-12451

Nr. 3-428, 2018-08-27, paskelbta TAR 2018-08-27, i. k. 2018-13414

 

2.  Priemonės finansavimo forma

2.1. Negrąžinamoji subsidija.

 

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

5.   Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6.      Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.306

„Saugos reikalavimus atitinkančių valstybės informacinių išteklių ir kritinės informacinės infrastruktūros objektų dalis“

Procentai

69

98

P.S.307

„Įgyvendinti sprendimai, skirti kibernetinio saugumo didinimui“

Skaičius

0

1

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-380, 2018-07-26, paskelbta TAR 2018-07-26, i. k. 2018-12451

Nr. 3-428, 2018-08-27, paskelbta TAR 2018-08-27, i. k. 2018-13414

Nr. 3-104, 2020-02-28, paskelbta TAR 2020-02-28, i. k. 2020-04412

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

6 288 868

0

0

0

0

0

0

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

1 662 632

0

0

0

0

0

0

3. Iš viso

7 951 500

0

0

0

0

0

0

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-380, 2018-07-26, paskelbta TAR 2018-07-26, i. k. 2018-12451

Nr. 3-428, 2018-08-27, paskelbta TAR 2018-08-27, i. k. 2018-13414

Nr. 3-471, 2020-08-21, paskelbta TAR 2020-08-21, i. k. 2020-17710

 

Papildyta skirsniu:

Nr. 3-371(1.5 E), 2015-09-04, paskelbta TAR 2015-09-04, i. k. 2015-13519

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ NR. 02.3.1-CPVA-V-530 „IRT INFRASTRUKTŪROS OPTIMIZAVIMAS IR SAUGA (TOLIAU – PRIEMONĖ)

 

1.   Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų prieinamumą ir kokybę“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. Pažangioms elektroninėms paslaugoms kurti ir teikti reikalingų priemonių ir sprendimų kūrimas ir diegimas (viešojo sektoriaus bendro naudojimo informacinių ir ryšių technologijų (toliau – IRT) infrastruktūros optimizavimo, sąveikumo ir saugumo priemonių kūrimas, diegiant IRT sprendimus, leidžiančius kuo efektyviau panaudoti turimą valstybės IRT bazę, jau sukurtus informacinių technologijų įrankius ir sukauptus informacinius išteklius);

1.3.2. Neteko galios nuo 2018-07-27.

1.4. Galimi pareiškėjai: Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1.5. Galimi partneriai:

1.5.1. viešieji juridiniai asmenys.

1.5.2. viešosios įstaigos, kurių vienintelė dalininkė yra valstybė.

1.5.3. akcinės bendrovės, kurių vienintelė akcininkė yra valstybė.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-182(1.5 E), 2016-06-06, paskelbta TAR 2016-06-07, i. k. 2016-15146

Nr. 3-380, 2018-07-26, paskelbta TAR 2018-07-26, i. k. 2018-12451

 

2.  Priemonės finansavimo forma

2.1. Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

5.   Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6.        Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

 

R.S.310

 

„Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kurios naudojasi Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos paslaugomis, dalis“

 

Procentai

 

37

 

50

 

P.S.311

 

„Įgyvendinti sprendimai, skirti viešojo sektoriaus bendro naudojimo informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros optimizavimui, sąveikumo ir saugos užtikrinimui“

 

Skaičius

 

0

 

3

 

P.N.530

„Įstaigos, kurių IRT infrastruktūra migruota į valstybės informacinių technologijų paslaugų teikėjo valdomą IRT infrastruktūrą“*

Skaičius

0

 

140

*Lietuvos Respublikos Vyriausybės srities įstaigų, įskaitant įstaigas, kūrusias / modernizavusias informacines sistemas 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 ir (ar) 10 prioritetų lėšomis, kurių IRT infrastruktūra arba 2 ir (ar) 10 prioritetų lėšomis sukurtų / modernizuotų informacinių sistemų IRT infrastruktūra migruota į valstybės informacinių technologijų paslaugų teikėjo valdomą IRT infrastruktūrą, skaičius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-380, 2018-07-26, paskelbta TAR 2018-07-26, i. k. 2018-12451

Nr. 3-274, 2021-05-13, paskelbta TAR 2021-05-13, i. k. 2021-10671

 

7. Priemonės finansavimo  šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

37 876 023*

382 038**

0

0

0

0

0

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3. Iš viso

37 876 023*

382 038**

0

0

0

0

0

*Šios priemonės projektams skiriamas finansavimas gali viršyti Veiksmų programos
2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ administruojamoms priemonėms, finansuojamoms iš Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinti skiriamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas 4 080 000 Eur.

**Šios priemonės projektams skiriamas finansavimas gali viršyti Veiksmų programos
2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ administruojamoms priemonėms, finansuojamoms iš Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinti skiriamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas 720 000 Eur.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-380, 2018-07-26, paskelbta TAR 2018-07-26, i. k. 2018-12451

Nr. 3-428, 2018-08-27, paskelbta TAR 2018-08-27, i. k. 2018-13414

Nr. 3-104, 2020-02-28, paskelbta TAR 2020-02-28, i. k. 2020-04412

Nr. 3-471, 2020-08-21, paskelbta TAR 2020-08-21, i. k. 2020-17710

Nr. 3-274, 2021-05-13, paskelbta TAR 2021-05-13, i. k. 2021-10671

 

Papildyta skirsniu:

Nr. 3-371(1.5 E), 2015-09-04, paskelbta TAR 2015-09-04, i. k. 2015-13519

 

PENKTASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ NR. 02.3.1-CPVA-V-528 „INTELEKTINĖS TRANSPORTO PASLAUGOS IR TAIKOMIEJI SPRENDIMAI“ (TOLIAU – priemonė)

 

1.   Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų prieinamumą ir kokybę“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1.     Elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų kūrimas, plėtra ir tobulinimas, užtikrinant kompleksinę paslaugų teikimo pertvarką ir jų orientavimą į naudotoją, intelektinių transporto sistemų srityje ir IRT sprendimų diegimas šioje srityje.

1.3.2.     Transporto srities centralizuotų IRT sprendimų kūrimas, plėtra ir tobulinimas.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1.     Valstybės institucijos ir įstaigos.

1.4.2.     Valstybės įmonės.

1.4.3.     Viešosios įstaigos, kurių vienintelė dalininkė yra valstybė.

1.4.4.     Akcinės bendrovės, kurių vienintelė akcininkė yra valstybė.

1.5. Galimi partneriai:

1.5.1. Viešieji juridiniai asmenys.

1.5.2. Akcinės bendrovės, kurių akcininkė yra valstybė.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Pagal priemonę nefinansuojamos viešojo valdymo reformų, teisės aktų, procesų, procedūrų rengimo, viešojo valdymo institucijų veiklos kokybės gerinimo įrankių kūrimo veiklos ir sprendimai bei valstybės institucijų, įstaigų vidaus administravimui skirtų sistemų ir sprendimų kūrimas, kurie finansuojami pagal veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemones.

 

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.309

„Gyventojų, kurie naudojasi elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis, dalis“

Procentai

57

63

P.S.310

„Sukurtos elektroninės paslaugos“

Skaičius

0

14

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-182(1.5 E), 2016-06-06, paskelbta TAR 2016-06-07, i. k. 2016-15146

Nr. 3-380, 2018-07-26, paskelbta TAR 2018-07-26, i. k. 2018-12451

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

 

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

6 259 688*

1 104 651

0

0

0

0

0

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3. Iš viso

6 259 688*

1 104 651

0

0

0

0

0

* Priemonės projektams skiriamas finansavimas gali viršyti prioriteto administruojamoms priemonėms, finansuojamoms iš Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinti skiriamas lėšas 0,10 procento.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-182(1.5 E), 2016-06-06, paskelbta TAR 2016-06-07, i. k. 2016-15146

Nr. 3-380, 2018-07-26, paskelbta TAR 2018-07-26, i. k. 2018-12451

Nr. 3-242, 2019-05-27, paskelbta TAR 2019-05-27, i. k. 2019-08374

Nr. 3-104, 2020-02-28, paskelbta TAR 2020-02-28, i. k. 2020-04412

Nr. 3-471, 2020-08-21, paskelbta TAR 2020-08-21, i. k. 2020-17710

 

Papildyta skirsniu:

Nr. 3-474(1.5 E), 2015-11-18, paskelbta TAR 2015-11-18, i. k. 2015-18315

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ

NR. 02.2.1-CPVA-V-523 „ATVIRŲ DUOMENŲ SĄVEIKUMAS IR OPTIMIZAVIMAS

 

1.   Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie veiksmų programos 2.2.1 konkretaus uždavinio „Padidinti viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslo ir visuomenės poreikiams“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1.     Viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio panaudojimo verslui, kuriant skaitmenines paslaugas ir produktus, sprendimų rėmimas (užtikrinant teisines ir organizacines prielaidas viešosios informacijos panaudojimui, bus kuriamos priemonės ir remiamos iniciatyvos, orientuotos į viešojo sektoriaus informacijos efektyvų atvėrimą pakartotiniam panaudojimui ir jo panaudojimą, kuriant tiek komercinius, tiek nekomercinius skaitmeninius produktus ir paslaugas).

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1.     Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos.

1.5. Galimi partneriai:

1.5.1   Valstybės biudžetinės įstaigos.

1.5.2   Viešosios įstaigos, kurių vienintelė dalininkė yra valstybė.

1.5.3   Valstybės įmonės.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

5.   Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Pagal priemonę nefinansuojamos viešojo valdymo reformų ir teisės aktų, procesų ir procedūrų rengimo ir viešojo valdymo institucijų veiklos kokybės gerinimo įrankių kūrimo veiklos ir sprendimai, taip pat pagal priemonę nefinansuojamas valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimui skirtų sistemų ir sprendimų kūrimas, kurie finansuojami pagal veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemones.

 

6.       Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

 

R.S.307

 

„Įmonių, kurios panaudoja viešojo sektoriaus informaciją savo komercinei veiklai, dalis“

 

Procentai

 

76

 

85

 

P.S.308

 

„Įgyvendinti sprendimai, skirti viešojo sektoriaus informacijos pakartotiniam panaudojimui“

 

Skaičius

 

0

 

1

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-471, 2020-08-21, paskelbta TAR 2020-08-21, i. k. 2020-17710

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES
struktūrinių fondų

lėšos – iki

 

Nacionalinės lėšos

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

 

Iš viso – ne mažiau kaip

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

 

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

Kitos viešosios lėšos

 

Privačios lėšos

 

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

909 965

196 412

0

0

0

0

0

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

2 573 362

251 718

0

0

0

0

0

3.   Iš viso

3 483 327

448 130

0

0

0

0

0

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-380, 2018-07-26, paskelbta TAR 2018-07-26, i. k. 2018-12451

Nr. 3-428, 2018-08-27, paskelbta TAR 2018-08-27, i. k. 2018-13414

Nr. 3-242, 2019-05-27, paskelbta TAR 2019-05-27, i. k. 2019-08374

Nr. 3-104, 2020-02-28, paskelbta TAR 2020-02-28, i. k. 2020-04412

Nr. 3-471, 2020-08-21, paskelbta TAR 2020-08-21, i. k. 2020-17710

 

Papildyta skirsniu:

Nr. 3-499(1.5 E), 2015-12-14, paskelbta TAR 2015-12-14, i. k. 2015-19722

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ

NR. 02.2.2-CPVA-V-524 „GYVENTOJŲ SKATINIMAS IŠMANIAI NAUDOTIS INTERNETU ATNAUJINTOJE VIEŠOSIOS INTERNETO PRIEIGOS INFRASTRUKTŪROJE

 

1.   Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti IRT paklausą ir naudojimą gyventojų tarpe“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1.     Viešųjų prieigos prie interneto taškų šalies viešosiose bibliotekose infrastruktūros atnaujinimas.

1.3.2.     Informacinių ir ryšių technologijų produktų ir paslaugų paklausos didinimas tarp Lietuvos gyventojų (iniciatyvų, skatinančių Lietuvos gyventojus efektyviau, saugiau ir atsakingiau naudotis internetu, rėmimas).

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1.     Neteko galios nuo 2018-08-28

1.4.2.     Neteko galios nuo 2018-08-28

1.4.3.     Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos.

1.4.4. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.

1.5. Galimi partneriai:

1.5.1. Viešieji juridiniai asmenys.

1.5.2. Asociacijos.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-645, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20580

Nr. 3-428, 2018-08-27, paskelbta TAR 2018-08-27, i. k. 2018-13414

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6.        Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė
2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

 

R.S.308

 

„Gyventojų, kurie nuolat naudojasi internetu, dalis“

 

Procentai

 

83

 

87

 

P.S.309

 

„Vietos bendruomenės, įtrauktos į veiklų, skirtų gyventojų skatinimui efektyviau, saugiau ir atsakingiau naudotis internetu, tinklą“

 

Skaičius

 

60

 

120

 

P.N.524

Viešieji interneto prieigos taškai, kuriuose atnaujinta techninė ir programinė įranga“

Skaičius

0

 

1200

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-645, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20580

 

7.  Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

14 190 462*

2 504 199

0

0

0

0

0

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3. Iš viso

14 190 462*

2 504 199

0

0

0

0

0

* Priemonės projektams skiriamas finansavimas gali viršyti prioriteto administruojamoms priemonėms, finansuojamoms iš Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinti skiriamas lėšas 0,45 procento.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-380, 2018-07-26, paskelbta TAR 2018-07-26, i. k. 2018-12451

Nr. 3-242, 2019-05-27, paskelbta TAR 2019-05-27, i. k. 2019-08374

 

Papildyta skirsniu:

Nr. 3-499(1.5 E), 2015-12-14, paskelbta TAR 2015-12-14, i. k. 2015-19722

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ

NR. 02.3.1-CPVA-V-525 „ELEKTRONINĖS SVEIKATOS PASLAUGOS

 

1.   Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų prieinamumą ir kokybę“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1.     Elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų kūrimas, plėtra ir tobulinimas, užtikrinant kompleksinę paslaugų teikimo pertvarką ir jų orientavimą į naudotoją (el. sveikatos sistemos ir el. sveikatos paslaugų plėtra).

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ar jos įgaliotos institucijos ar įstaigos.

1.4.2. Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos subjektai.

1.5.        Galimi partneriai:

1.5.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

1.5.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžios įstaigos.

1.5.3. Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos subjektai.

1.5.4. Valstybės įmonė Registrų centras.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

5.        Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Pagal priemonę nefinansuojamos viešojo valdymo reformų ir teisės aktų, procesų ir procedūrų rengimo ir viešojo valdymo institucijų veiklos kokybės gerinimo įrankių kūrimo veiklos ir sprendimai, taip pat pagal priemonę nefinansuojamas valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimui skirtų sistemų ir sprendimų kūrimas, kurie finansuojami pagal veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemones.

 

6.       Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

 

R.S.309

 

„Gyventojų, kurie naudojasi elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis, dalis“

 

Procentai

 

57

 

63

 

P.S.310

 

„Sukurtos elektroninės paslaugos“

 

Skaičius

 

0

 

5

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-380, 2018-07-26, paskelbta TAR 2018-07-26, i. k. 2018-12451

Nr. 3-471, 2020-08-21, paskelbta TAR 2020-08-21, i. k. 2020-17710

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

 

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES
struktūrinių fondų

lėšos – iki

 

Nacionalinės lėšos

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

 

Iš viso – ne mažiau kaip

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

 

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

Kitos viešosios lėšos

 

Privačios lėšos

 

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

3 421 998

296 676

0

0

0

0

0

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

6 168 812

699 639

0

0

0

0

0

3.   Iš viso

9 590 810

996 315

0

0

0

0

0

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-380, 2018-07-26, paskelbta TAR 2018-07-26, i. k. 2018-12451

Nr. 3-428, 2018-08-27, paskelbta TAR 2018-08-27, i. k. 2018-13414

Nr. 3-471, 2020-08-21, paskelbta TAR 2020-08-21, i. k. 2020-17710

 

Papildyta skirsniu:

Nr. 3-499(1.5 E), 2015-12-14, paskelbta TAR 2015-12-14, i. k. 2015-19722

 

DEVINTASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ
NR. 02.3.1-CPVA-V-526
„KULTŪROS TURINIO SKAITMENINIMAS IR SKLAIDA

 

1.   Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų prieinamumą ir kokybę“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1.     Elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų kūrimas, plėtra ir tobulinimas, užtikrinant kompleksinę paslaugų teikimo pertvarką ir jų orientavimą į naudotoją (Lietuvos kultūros skaitmeninio turinio kūrimas, sklaida, elektroninių paslaugų plėtojimas – inovatyvių elektroninių paslaugų ir elektroninių produktų kūrimas tiek suskaitmeninto paveldo, tiek šiuolaikinio kultūrinio turinio pagrindu).

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1.     Valstybės institucijos.

1.4.2.     Viešosios įstaigos, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė.

1.4.3.     Biudžetinės įstaigos.

1.5.    Galimi partneriai:

1.5.1. Viešieji juridiniai asmenys.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.309

„Gyventojų, kurie naudojasi elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis, dalis“

Procentai

57

63

P.S.310

„Sukurtos elektroninės paslaugos“

Skaičius

0

21

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

24 685 303*

4 356 230

0

0

0

0

0

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3. Iš viso

24 685 303*

4 356 230

0

0

0

0

0

* Priemonės projektams skiriamas finansavimas gali viršyti prioriteto administruojamoms priemonėms, finansuojamoms iš Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinti skiriamas lėšas 0,80 procento.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-380, 2018-07-26, paskelbta TAR 2018-07-26, i. k. 2018-12451

Nr. 3-242, 2019-05-27, paskelbta TAR 2019-05-27, i. k. 2019-08374

Nr. 3-104, 2020-02-28, paskelbta TAR 2020-02-28, i. k. 2020-04412

Nr. 3-471, 2020-08-21, paskelbta TAR 2020-08-21, i. k. 2020-17710

 

Papildyta skirsniu:

Nr. 3-499(1.5 E), 2015-12-14, paskelbta TAR 2015-12-14, i. k. 2015-19722

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ

NR. 02.3.1-CPVA-V-527 „LIETUVIŲ KALBA INFORMACINĖSE TECHNOLOGIJOSE

 

1.   Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų prieinamumą ir kokybę“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1.     Lietuvių kalbos informacinių technologijų sprendimų, elektroninių paslaugų kūrimas, plėtojimas ir pritaikymas elektroninėms paslaugoms teikti.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1.     Valstybės biudžetinės įstaigos.

1.4.2.     Viešosios įstaigos, kurių vienintelė dalininkė yra valstybė.

1.5.   Galimi partneriai:

 

1.5.1. Valstybės biudžetinės įstaigos.

1.5.2. Viešosios įstaigos, kurių vienintelė dalininkė yra valstybė.

 

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.309

„Gyventojų, kurie naudojasi elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis, dalis“

Procentai

57

63

P.S.310

„Sukurtos elektroninės paslaugos“

Skaičius

0

21

R.N.527

„Gyventojai, kurie naudojasi su lietuvių kalba susijusiomis elektroninėmis paslaugomis (visų šalies gyventojų procentais)“

Procentas

22

29

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-380, 2018-07-26, paskelbta TAR 2018-07-26, i. k. 2018-12451

 

7.  Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

10 892 672*

1 922 236

0

0

0

0

0

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3. Iš viso

10 892 672*

1 922 236

0

0

0

0

0

* Priemonės projektams skiriamas finansavimas gali viršyti prioriteto administruojamoms priemonėms, finansuojamoms iš Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinti skiriamas lėšas 0,25 procento.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-380, 2018-07-26, paskelbta TAR 2018-07-26, i. k. 2018-12451

Nr. 3-242, 2019-05-27, paskelbta TAR 2019-05-27, i. k. 2019-08374

 

Papildyta skirsniu:

Nr. 3-499(1.5 E), 2015-12-14, paskelbta TAR 2015-12-14, i. k. 2015-19722

 

Papildyta skyriumi:

Nr. 3-328(1.5 E), 2015-08-06, paskelbta TAR 2015-08-06, i. k. 2015-12089

 

III SKYRIUS

VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ (TOLIAU – prioritetas) ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ

NR. 04.5.1-TID-V-513 Darnaus judumo sistemų kūrimas“ (TOLIAU – priemonė)

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1.     Darnaus judumo mieste planų rengimas.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1.     Savivaldybių, kuriose yra miestų, turinčių daugiau kaip 25 tūkst. gyventojų, ir miestų, turinčių kurorto statusą, administracijos.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-68, 2019-02-11, paskelbta TAR 2019-02-11, i. k. 2019-02091

 

5Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.321

„Anglies dioksido (išskyrus išsiskiriantį iš biomasės) kiekis, namų ūkių išmestas į atmosferą iš transporto veiklos“

Tūkst. tonų

2553,0

2428,0

P.N.507

„Parengti darnaus judumo mieste planai“

Skaičius

10

18

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-439, 2019-09-30, paskelbta TAR 2019-09-30, i. k. 2019-15484

Nr. 3-524, 2020-09-14, paskelbta TAR 2020-09-14, i. k. 2020-19190

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai (eurais)

 

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

1 113 700

0

196 535

0

196 535

0

0

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3.  Iš viso

1 113 700

0

196 535

0

196 535

0

0

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-324, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10378

 

ANTRASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ

NR. 04.5.1-TID-R-514 Darnaus judumo priemonių DIEGIMAS“ (TOLIAU – priemonė)

 

1. Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. Intelektinių transporto sistemų diegimas ir plėtra mieste.

1.3.2. Miesto gatvių ir kitos transporto infrastruktūros pritaikymas viešojo transporto poreikiams, lyninio transporto diegimas.

1.3.3. Miesto transporto infrastruktūros pritaikymas specialiųjų poreikių turintiems žmonėms.

1.3.4. Viešojo ir privataus transporto sąveikos sistemų, dviračių infrastruktūros ir jos  sistemų diegimas ir plėtra.

1.3.5. Viešojo vietinio (miesto ir priemiestinio) transporto priemonių pritaikymas dviračiams vežti ir specialiųjų poreikių turintiems žmonėms.

1.3.6. Viešojo transporto saugumo įrangos diegimas ir plėtra.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. Savivaldybių, kuriose yra miestų, turinčių daugiau kaip 25 tūkst. gyventojų, ir miestų, turinčių kurorto statusą, administracijos.

1.5. Galimi partneriai:

1.5.1. Esami ar būsimi viešosios transporto infrastruktūros ir (arba) intelektinės transporto sistemos, susijusios su planuojama pagal projektą vykdyti veikla, valdytojai (juridiniai asmenys).

1.5.2. Privatūs juridiniai asmenys, turintys teisę vykdyti keleivių ir bagažo vežimo veiklą (tais atvejais, kai projektai įgyvendinami viešosios ir privačios partnerystės būdu).

1.5.3. VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-343, 2017-08-01, paskelbta TAR 2017-08-01, i. k. 2017-12929

Nr. 3-68, 2019-02-11, paskelbta TAR 2019-02-11, i. k. 2019-02091

Nr. 3-153, 2020-03-19, paskelbta TAR 2020-03-19, i. k. 2020-05776

Nr. 3-545, 2020-09-16, paskelbta TAR 2020-09-16, i. k. 2020-19311

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Regionų projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-68, 2019-02-11, paskelbta TAR 2019-02-11, i. k. 2019-02091

 

5.          Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio
31 d.

R.S.321

„Anglies dioksido (išskyrus išsiskiriantį iš biomasės) kiekis, namų ūkių išmestas į atmosferą iš transporto veiklos“

Tūkst. tonų

2553,0

2428,0

R.S.322

„Viešuoju miesto transportu vežamų keleivių skaičius“

Mln. keleivių

389,4

389,5

P.S. 323

„Įgyvendintos darnaus judumo priemonės“

Skaičius

3

10

P.S.324

„Įdiegtos intelektinės transporto sistemos“

Skaičius

0

5

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-439, 2019-09-30, paskelbta TAR 2019-09-30, i. k. 2019-15484

Nr. 3-445, 2019-10-03, paskelbta TAR 2019-10-03, i. k. 2019-15753

Nr. 3-119, 2020-03-03, paskelbta TAR 2020-03-04, i. k. 2020-04732

Nr. 3-520, 2020-09-11, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19115

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

17 763 168

0

3 134 677

0

3 134 677

0

0

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

1 112 474

0

196 319

0

196 319

0

0

3.  Iš viso

18 875 642

0

3 330 996

0

3 330 996

0

0

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-324, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10378

Nr. 3-520, 2020-09-11, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19115

 

TREČIASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ

NR. 04.5.1-TID-V-515 Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“ (TOLIAU – priemonė)

 

1.    Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1.     Elektromobilių greitojo įkrovimo prieigų įrengimas valstybinės reikšmės keliuose.

1.3.2.     Elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas miestuose.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1.     VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija.

1.4.2.     Savivaldybių, kuriose yra miestų, turinčių daugiau kaip 25 tūkst. gyventojų, daugiau kaip 1000 km vietinės reikšmės kelių (gatvių), įregistruota daugiau kaip 10 tūkst. lengvųjų automobilių, arba miestų, turinčių kurorto statusą, administracijos.

1.5. Galimi partneriai:

1.5.1.     Savivaldybių administracijos.

1.5.2.     AB „Energijos skirstymo operatorius“.

1.5.3.     Elektromobilių įkrovimo prieigų operatoriai – juridiniai ar fiziniai asmenys, teikiantys elektromobilių įkrovimo paslaugą ir atsakingi už elektromobilių įkrovimo prieigos įrengimą ir (arba) priežiūrą.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-374(1.5 E), 2016-11-09, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26473

Nr. 3-545, 2020-09-16, paskelbta TAR 2020-09-16, i. k. 2020-19311

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-68, 2019-02-11, paskelbta TAR 2019-02-11, i. k. 2019-02091

 

5Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.321

„Anglies dioksido (išskyrus išsiskiriantį iš biomasės) kiekis, namų ūkių išmestas į atmosferą iš transporto veiklos“

Tūkst. tonų

2553,0

2428,0

P.N.509

„Įrengtos elektromobilių įkrovimo prieigos“

Skaičius

0

160

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-439, 2019-09-30, paskelbta TAR 2019-09-30, i. k. 2019-15484

Nr. 3-524, 2020-09-14, paskelbta TAR 2020-09-14, i. k. 2020-19190

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai (eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.    Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

2 110 683

0

372 474

159 474

213 000

0

0

2.    Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3.    Iš viso

2 110 683

0

372 474

159 474

213 000

0

0

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-356, 2019-07-17, paskelbta TAR 2019-07-18, i. k. 2019-11771

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ

NR. 04.5.1-TID-R-516 Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ (TOLIAU – priemonė)

 

1.    Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. pėsčiųjų ir dviračių takų ir dviračių juostų tiesimas ir rekonstrukcija.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. savivaldybių administracijos.

1.5. Galimi partneriai:

1.5.1. privatūs juridiniai asmenys (tais atvejais, kai projektai įgyvendinami viešos ir privačios partnerystės būdu);

1.5.2. VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-401, 2018-08-03, paskelbta TAR 2018-08-03, i. k. 2018-12818

Nr. 3-545, 2020-09-16, paskelbta TAR 2020-09-16, i. k. 2020-19311

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Regionų projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-68, 2019-02-11, paskelbta TAR 2019-02-11, i. k. 2019-02091

 

5Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.321

„Anglies dioksido (išskyrus išsiskiriantį iš biomasės) kiekis, namų ūkių išmestas į atmosferą iš transporto veiklos“

Tūkst. tonų

2553,0

2428,0

P.S.321

„Įrengtų naujų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis“

km

0

50

P.S.322

„Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis“

km

0

20

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-439, 2019-09-30, paskelbta TAR 2019-09-30, i. k. 2019-15484

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai (eurais)

 

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

9 381 592

0

1 655 575

0

1 655 575

0

0

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

834 106

0

147 195

0

147 195

0

0

3.  Iš viso

10 215 698

0

1 802 770

0

1 802 770

0

0

 

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-356, 2019-07-17, paskelbta TAR 2019-07-18, i. k. 2019-11771

 

PENKTASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ

NR. 04.5.1-TID-V-517 Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ (TOLIAU – priemonė)

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1.     Nekenksmingų aplinkai miesto viešojo transporto priemonių įsigijimas.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1.     Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus miestų savivaldybių administracijos.

1.5. Galimi partneriai:

1.5.1.     Keleivių vežimo veiklą vykdančios įmonės, su kuriomis sudarytos viešųjų paslaugų teikimo sutartys.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-68, 2019-02-11, paskelbta TAR 2019-02-11, i. k. 2019-02091

 

5Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.322

„Viešuoju miesto transportu vežamų keleivių skaičius“

Mln. keleivių

389,4

389,5

P.S.325

„Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės“

Skaičius

0

99

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-356, 2019-07-17, paskelbta TAR 2019-07-18, i. k. 2019-11771

Nr. 3-119, 2020-03-03, paskelbta TAR 2020-03-04, i. k. 2020-04732

Nr. 3-350, 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16059

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai (eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.     Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

36 569 445

0

6 453 431

0

6 453 431

0

0

2.    Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

2 869 206

0

506 330

0

506 330

0

0

3.    Iš viso

39 438 651

0

6 959 761

0

6 959 761

0

0

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-324, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10378

Nr. 3-119, 2020-03-03, paskelbta TAR 2020-03-04, i. k. 2020-04732

Nr. 3-350, 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16059

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ

NR. 04.5.1-TID-R-518 Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ (TOLIAU – priemonė)

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1.     Nekenksmingų aplinkai viešojo transporto priemonių įsigijimas regionuose.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1.     Savivaldybių administracijos, išskyrus Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus miestų savivaldybių administracijas.

1.5. Galimi partneriai:

1.5.1.     Keleivių vežimo veiklą vykdančios įmonės, su kuriomis sudarytos viešųjų paslaugų teikimo sutartys.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Regionų projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-68, 2019-02-11, paskelbta TAR 2019-02-11, i. k. 2019-02091

 

5Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.322

„Viešuoju miesto transportu vežamų keleivių skaičius“

Mln. keleivių

389,4

389,5

P.S.325

„Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės“

Skaičius

0

31

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-356, 2019-07-17, paskelbta TAR 2019-07-18, i. k. 2019-11771

Nr. 3-119, 2020-03-03, paskelbta TAR 2020-03-04, i. k. 2020-04732

Nr. 3-350, 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16059

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai (eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

9 004 351

0

1 589 003

0

1 589 003

0

0

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3.  Iš viso

9 004 351

0

1 589 003

0

1 589 003

0

0

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-324, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10378

Nr. 3-119, 2020-03-03, paskelbta TAR 2020-03-04, i. k. 2020-04732

Nr. 3-350, 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16059

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ

NR. 04.5.1-TID-K-519 viešojo transporto paslaugų prieinamumo didinimas“ (TOLIAU – priemonė)

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1.     Tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų, vietinio susisiekimo keleivinių traukinių ir reguliaraus susisiekimo laivų ir keltų pritaikymas specialiųjų poreikių turintiems žmonėms.

1.3.2.     Tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų, vietinio susisiekimo keleivinių traukinių ir reguliaraus susisiekimo laivų ir keltų aprūpinimas dviračių laikymo / pervežimo įranga.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1.     vežėjai, vykdantys keleivių vežimo veiklą.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-408(1.5 E), 2016-11-29, paskelbta TAR 2016-11-30, i. k. 2016-27812

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-68, 2019-02-11, paskelbta TAR 2019-02-11, i. k. 2019-02091

 

5Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.N.512

„Tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų, vietinio susisiekimo keleivinių traukinių ir reguliaraus susisiekimo laivų ir keltų vežamų keleivių skaičius“

Tūkst. keleivių / metai

14100

14406

P.N.510

„Viešojo transporto priemonės, pritaikytos specialiųjų poreikių turintiems žmonėms ir / ar dviračiams vežti“

Skaičius

2

10

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-408(1.5 E), 2016-11-29, paskelbta TAR 2016-11-30, i. k. 2016-27812

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai (eurais)

 

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

127 280

0

22 461

0

0

0

22 461

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3. Iš viso

127 280

0

22 461

0

0

0

22 461

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-356, 2019-07-17, paskelbta TAR 2019-07-18, i. k. 2019-11771

 

Papildyta skirsniu:

Nr. 3-499(1.5 E), 2015-12-14, paskelbta TAR 2015-12-14, i. k. 2015-19722

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ

NR. 04.5.1-FM-F-520 „KO-INVESTICINIS FONDAS SUSISIEKIMUI“ (TOLIAU – PRIEMONĖ)

 

1. Priemonės aprašymas

1.1.  Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis.

1.2.  Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus“ įgyvendinimo.

1.3.  Remiamos veiklos – rizikos kapitalo investicijos į labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių  (toliau – MVĮ), vykdančių arba ketinančių vykdyti žemiau nurodytas veiklas, kapitalą:

1.3.1. mobilumo paslaugų ir produktų kūrimas ir (arba) įsigijimas mažinant transporto sukuriamą CO2 emisiją;

1.3.2. intelektinių transporto sistemų (toliau – ITS) ir inovatyvių transporto technologijų kūrimas ir (arba) diegimas prisidedant prie CO2 emisijos mažinimo.

1.4.  Galimi galutiniai naudos gavėjai:

1.4.1. MVĮ.

 

2. Priemonės finansavimo forma

Finansinių priemonių įgyvendinimas.

 

3. Projektų atrankos būdas

Nepildoma.

 

4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

 

5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Netaikoma

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.321

„Anglies dioksido (išskyrus išsiskiriantį iš biomasės) kiekis, namų ūkių išmestas į atmosferą iš transporto veiklos“

Tūkst. tonų

2553,0

2428,0

P.B.203

„Kitos formos nei subsidija finansinę paramą gaunančių įmonių skaičius“

Vnt.

0

4

P.B.205

„Naujų įmonių, gavusių investicijų, skaičius“

Vnt.

0

2

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-439, 2019-09-30, paskelbta TAR 2019-09-30, i. k. 2019-15484

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

5 000 000

0

0

0

0

0

0

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3. Iš viso

5 000 000

0

0

0

0

0

0

 

Papildyta skirsniu:

Nr. 3-54, 2019-01-31, paskelbta TAR 2019-01-31, i. k. 2019-01434

 

Papildyta skyriumi:

Nr. 3-474(1.5 E), 2015-11-18, paskelbta TAR 2015-11-18, i. k. 2015-18315

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2015 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 3-285(1.5 E)

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 3-337(1.5 E)  redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDIMO PLANE NUMATYTŲ NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠAI

 

Rodiklio kodas

Rodiklio pavadinimas

Matavi-mo vienetai

Sąvokų apibrėžtys

Apskaičiavimo tipas

Skaičiavimo būdas

Duomenų šaltinis

Pasiekimo momentas

Institucija

I. REZULTATO STEBĖSENOS RODIKLIAI (Europos regioninės plėtros fondas arba Sanglaudos fondas: 501-600)

R.N.501

„Sugaištas kelionių automobilių keliais TEN-T tinkle laikas“

Mln. val.

Sugaištas kelionių automobilių keliais TEN-T tinkle laikas – suminis metinis automobilių kelionės laikas rekonstruotais ar naujais TEN-T automobilių keliais (keliuose, kuriuose buvo vykdomas projektas).

TEN-T tinklas (transeuropinis tinklas) – Europos Sąjungos transporto, energetikos ir telekomunikacijų sistemų tinklas, jungiantis visus Europos Sąjungos regionus ir prisidedantis prie vidaus rinkos ir užimtumo augimo, įgyvendinant aplinkos apsaugos ir tvaraus vystymosi tikslus (šaltinis: 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1315/2013 dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių, kuriuo panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 661/2010/ES).

Kelio tiesimas naujo kelio, jo ruožo su naujais kelio statiniais ar be jų tiesimas (šaltinis: Lietuvos Respublikos kelių įstatymas).

Kelio rekonstrukcija – statybos rūšis, kurios tikslas – iš esmės pertvarkyti esamą kelią ar jo statinius, pakeisti kelio ir (ar) jo statinių laikančiąsias konstrukcijas, padidinti ar sumažinti kelio ir (ar) jo statinių išorės matmenis. (šaltinis: Lietuvos Respublikos kelių įstatymas).

Automatiškai apskaičiuojamas   

Sugaištas kelionių automobilių keliais TEN-T tinkle laikas (mln.val.), skaičiuojamas pagal formulę:

kur:

N – vidutinis metinis paros eismo intensyvumas, aut./parą;

V – vidutinis kelionės greitis, km/val.;

L – rekonstruoto ar nutiesto kelio ruožo ilgis, km.

 

Pirminiai šaltiniai: projekto vykdytojo atlikto tyrimo (vertinimo) ataskaita.

Antriniai šaltiniai:

ataskaitos po projekto finansavimo pabaigos.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto vykdytojas, praėjus 1 kalendoriniams metams po projekto finansavimo pabaigos, atliks tyrimą (vertinimą), kurio ataskaitoje bus nurodytas sugaištas kelionių automobilių keliais TEN-T tinkle laikas.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

R.N.504

„Jūrų laivų avarijų ir jūrinių incidentų skaičius“

Skaičius / metai

Jūrų laivo avarija – įvykis, susijęs su laivo panaudojimu, kai:

- asmuo ar asmenys miršta, mirtinai ar sunkiai sužeidžiami dėl jų buvimo laive arba įvykio, susijusio su jūrų laivo veikla;

- asmuo dingsta iš laivo;

- jūrų laivas dingsta, numanoma, kad dingo arba laivas paliekamas;

- jūrų laivas sugadinamas;

- jūrų laivas susiduria, užplaukia ant seklumos arba dėl kitų priežasčių nebegali savarankiškai judėti;

- jūrų laivo veiksmai užteršė aplinką arba aplinka užteršta dėl įvykusios jūrų laivo avarijos.

Sunki avarija – tai jūrų laivo avarija, kuri neklasifikuojama kaip labai sunki laivo avarija, ir kai:

- jūrų laive kyla gaisras, sprogimas, laivas užplaukia ant seklumos, susiduria su kitu objektu, patiria sužalojimų dėl blogų meteorologinių sąlygų, laivo korpuso pažeidimų dėl ledo, korpuso įtrūkimo ar numanomo įtrūkimo ir panašiai;

- yra jūrų laive tokių struktūrinių apgadinimų, dėl kurių jūrų laivas nebeturi navigacinių savybių (laivo korpuso povandeninės dalies pramuša, laivo variklio sulūžimas, didelis anstato sugadinimas ir panašiai);

- užteršiama aplinka (nepriklausomai nuo taršos dydžio);

- dėl laivo sulūžimo, būtina jį vilkti arba reikalaujama pagalba iš kranto.

Labai sunki avarija – tai visiška laivo žūtis, laivo dingimas arba dėl laivo avarijos labai užteršta aplinka.

Jūrinis incidentas – tai įvykis, kada jūrų laivas arba laive esantys asmenys įstumiami į pavojų, arba laivo veikla gali kelti pavojų aplinkai, aplinkiniams laivams ir asmenims

(šaltinis: Jūrų laivų avarijų ir incidentų saugumo tyrimo nuostatai).

Įvedamasis

Jūrų laivų avarijų ir incidentų saugumo tyrimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 3-461 „Dėl Jūrų laivų avarijų ir incidentų saugumo tyrimo nuostatų patvirtinimo“.

Pirminiai šaltiniai: Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Transporto avarijų ir incidentų tyrimo skyriaus kasmetinė jūrų laivų avarijų ir incidentų apžvalga.

Antriniai šaltiniai:

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

Rodiklio reikšmė nustatoma, kai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Transporto avarijų ir incidentų tyrimo skyrius paskelbia kasmetinę jūrų laivų avarijų ir incidentų apžvalgą.

 

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę gavimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

R.N.505

„Vidutinė jūrų uoste aptarnautų laivų bendroji talpa“

Tūkst. t

Laivo bendroji talpa – civilinio laivo vidaus patalpų (žemiau denio) tūris, nustatytas vadovaujantis 1969 m. tarptautine konvencija dėl laivo matmenų nustatymo. Išreiškiama registro tonomis (1 reg. tona = 2,832 kub. m). Laivo talpa nustatoma įgaliotai institucijai atlikus laivo matavimo darbus ir išdavus laivo matavimo liudijimą.

 

 

Įvedamasis

Vidutinė į jūrų uostą atplaukusių laivų bendroji talpa, tūkst. t, skaičiuojama per metus į jūrų uostus atplaukusių laivų bendrąją talpą padalijus iš jų skaičiaus.

Pirminiai šaltiniai: projekto vykdytojo tyrimo (vertinimo) ataskaita.

Antriniai šaltiniai:

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

Rodiklio reikšmė bus nustatyta, kai projekto vykdytojas, pasibaigus 2018 metams ir 2023 metams, atliks tyrimą (vertinimą) ir nustatys vidutinę į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą atplaukusių laivų bendrąją talpą.

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę gavimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga įgyvendinančioji institucija (VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra).

R.N.506

„Žuvusiųjų ir sužeistųjų geležinkelių pervažose skaičius“

Asmenys per metus

Žuvusieji ir sužeistieji – eismo įvykyje žuvę ir sužeisti žmonės.

Eismo įvykis geležinkelių pervažoje – geležinkelių transporto eismo įvykis pervažoje, kai, geležinkelių riedmenims susidūrus su pervažą kertančiomis transporto priemonėmis ar pervažoje esančiais objektais, žūsta ar sužeidžiami žmonės, sugadinama bent viena transporto priemonė, krovinys ar bet koks kitas geležinkelių pervažoje esantis turtas.

Pervaža – geležinkelio kelio susikirtimo su automobilių keliu viename lygyje vieta (šaltinis: Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksas).

Įvedamasis

Lietuvos statistikos departamento metodika.

Pirminiai šaltiniai: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

Antriniai šaltiniai:

Metinės veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitos, 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

Rodiklio reikšmė nustatoma, kai Lietuvos statistikos departamentas paskelbia statistinę informaciją apie per metus geležinkelių pervažose žuvusiuosius ir sužeistuosius.

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę gavimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga įgyvendinančioji institucija (VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra).

R.N.512

„Tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų, vietinio susisiekimo keleivinių traukinių ir reguliaraus susisiekimo laivų ir keltų vežamų keleivių skaičius“

 

 

Tūkst. keleivių / metai

Tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusai – kelių transporto priemonės, vežančios keleivius pagal patvirtintus tvarkaraščius nustatytais maršrutais daugiau kaip per dviejų savivaldybių (neįskaitant miestų savivaldybių) teritorijas (šaltinis: Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas).

Vietinio susisiekimo keleiviniai traukiniai – paprastieji ir greitieji keleiviniai traukiniai, kursuojantys Lietuvos Respublikos teritorijoje (šaltinis: Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas).

Reguliaraus susisiekimo laivai ir keltai – vidaus vandenų transporto priemonės, vežančios keleivius miesto, priemiestiniais ir tarpmiestiniais maršrutais pagal patvirtintą tvarkaraštį (šaltinis: Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas).

Įvedamasis

Skaičiuojamas suminis per praėjusius kalendorinius metus tolimojo susisiekimo autobusais, vietinio susisiekimo keleiviniais traukiniais („vidaus vežimai“) ir reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais vežtų keleivių skaičius.

Keleivių vežimo autobusais statistinio tyrimo metodika, patvirtinta Lietuvos statistikos departamento

generalinio direktoriaus

2014 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. DĮ-349 „Dėl Keleivių vežimo autobusais statistinio tyrimo metodikos patvirtinimo“ (http://osp.stat.gov.lt/documents/10180/273590/Vezimo_autobusais_metodika.pdf). Geležinkelių transporto statistinio tyrimo metodika, patvirtinta Lietuvos statistikos departamento

generalinio direktoriaus

2007 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. DĮ-279 „Dėl Geležinkelių transporto statistinio tyrimo metodikos patvirtinimo“

(http://osp.stat.gov.lt/documents/10180/559230/Gelezinkeliu_metodika_2007.pdf)

Vidaus vandenų transporto statistinio tyrimo metodika, patvirtinta Lietuvos statistikos departamento

generalinio direktoriaus

2015 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. DĮ-108 „Dėl Vidaus vandenų transporto statistinio tyrimo metodikos patvirtinimo“ (http://osp.stat.gov.lt/documents/10180/559230/Vidaus_vandenu_metodika_2007.pdf)

Pirminiai šaltiniai:

Lietuvos statistikos departamento duomenys.

Antriniai šaltiniai: 

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

 

 

Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai kiekvienais einamaisiais kalendoriniais metais Lietuvos statistikos departamentas paskelbia duomenis apie stebėsenos rodiklio reikšmę, pasiektą iki praėjusių kalendorinių metų pabaigos.

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmės gavimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga įgyvendinančioji institucija (VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra).

R.N.527

„Gyventojai, kurie naudojasi su lietuvių kalba susijusiomis elektroninėmis paslaugomis (visų šalies gyventojų procentais)“

Procen-tas

Gyventojai – visi 16–74 metų amžiaus Lietuvos gyventojai.

Įvedamasis

Skaičiuojama gyventojų, kurie per pastaruosius 12 mėnesių naudojosi su lietuvių kalba susijusiomis elektroninė-mis paslaugomis, dalis (procentais) nuo visų Lietuvos gyventojų.

 

Skaičiuojamas Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos atliekant tyrimą. Detali skaičiavimo metodika bus pateikta tyrimo ataskaitoje.

Pirminiai šaltiniai: Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos atlikto tyrimo ataskaita.

Antriniai šaltiniai:

metinės veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitos,

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai pasibaigus kiekvieniems kalendoriniams metams yra paskelbiama Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos atlikto tyrimo ataskaita, kurioje skelbiama informacija apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę.

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę apskaičiavimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

R.N.503

Neteko galios nuo 2020-09-15

Už duomenų apie

už stebėsenos

rodiklio pasiekimą

ir duomenų apie

pasiektą

stebėsenos

rodiklio reikšmę

teikimą

antriniuose

šaltiniuose yra

atsakingas

projekto

vykdytojas.

R.N.508

„Triukšmo prevencijos zonose gyvenančių gyventojų, veikiamų triukšmo, dalies sumažėjimas“

Procentai

Triukšmas – transporto priemonių (kelių, geležinkelių, orlaivių) eismo sukeliamas nuolatinis arba daugelio kartotinių pavienių garso įvykių triukšmas (šaltinis: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“).

Triukšmo prevencijos zona – gyvenamųjų vietovių teritorija, kurioje triukšmas viršija ribinius dydžius ir kurioje būtina įgyvendinti triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones.

Triukšmo prevencija – priemonių, mažinančių triukšmo šaltinių įvairovę ir (ar) skaičių, užkertančių kelią viršyti triukšmo ribinius dydžius ir (ar) mažinančių triukšmo šaltinių garso slėgio, galios, stiprumo, energijos lygius, įgyvendinimas.

Triukšmo ribiniai dydžiai – didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai pagal Lietuvos higienos normą HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (šaltinis: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“).

Įvedamasis

Triukšmo prevencijos zonose gyvenančių gyventojų, veikiamų triukšmo, dalies sumažėjimas, procentais, skaičiuojamas pagal formulę:

 

P/B*100 proc.

 

P – triukšmo prevencijos zonose gyvenančių gyventojų, veikiamų triukšmo, skaičius po projekto įgyvendinimo (vnt.);

B – triukšmo prevencijos zonose gyvenančių gyventojų, veikiamų triukšmo, skaičius iki projekto įgyvendinimo (vnt.).

 

Skaičiavimai atliekami vadovaujantis Strateginiams triukšmo žemėlapiams sudaryti taikomų triukšmo rodiklių verčių apskaičiavimo ir matavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. V-511 „Dėl Strateginio triukšmo kartografavimo ir Lietuvos Respublikos bendradarbiavimo su kaimyninėmis valstybėmis strateginio triukšmo kartografavimo srityje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pirminiai šaltiniai:

2018 m. ir 2023 m. sudaryti ne aglomeracijoje esančių pagrindinių geležinkelių ruožų  triukšmo prevencijos veiksmų planai, savivaldybių triukšmo prevencijos veiksmų planai, viešosios geležinkelių infrastruktūros techninių projektų ataskaitos.

 

Antriniai šaltiniai:

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

Projektams, įgyvendinamiems pagal ne aglomeracijoje esančių pagrindinių geležinkelių ruožų ar savivaldybių triukšmo prevencijos veiksmų planus, pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai įgyvendinančioji institucija (VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra), vadovaudamasi už ne aglomeracijoje esančių pagrindinių geležinkelių ruožų triukšmo prevencijos veiksmų planų sudarymą atsakingos institucijos (jei tokia paskirta) arba savivaldybių 2018 m. ir 2023 m. sudarytais  triukšmo prevencijos veiksmų planais, nustato pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę.

Projektams, įgyvendinamiems pagal savivaldybių strateginius plėtros ir (ar) veiklos planus ir viešosios geležinkelių infrastruktūros techninius projektus, pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos projekto vykdytojas pateikia techninio projekto ataskaitą.

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmės  gavimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga įgyvendinančioji institucija (VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra).“

R.N.521

„Projekto įgyvendinimo metu pastatytų bokštų, kuriuose naudojamos elektroninių ryšių paslaugos, dalis“

Procentai

Elektroninių ryšių paslauga – paprastai už atlygį teikiama paslauga, kurią visiškai ar daugiausia sudaro signalų perdavimas elektroninių ryšių tinklais, įskaitant telekomunikacijų paslaugas ir perdavimo (siuntimo) paslaugas transliavimui (retransliavimui) naudojamais tinklais. Elektroninių ryšių paslaugos neapima elektroninių ryšių tinklais ar naudojant elektroninių ryšių paslaugas perduodamos informacijos turinio teikimo ar redakcinės turinio kontrolės paslaugų, tarp jų informacinės visuomenės paslaugų, kurių visiškai ar daugiausia nesudaro signalų perdavimas elektroninių ryšių tinklais.

Įvedamasis

Skaičiuojama projekto įgyvendinimo metu pastatytų bokštų, kuriuose naudojamos elektroninių ryšių paslaugos (pasirašytos sutartys su elektroninių ryšių operatoriais), dalis (procentais) nuo visų projekto įgyvendinimo metu pastatytų bokštų.

Pirminiai šaltiniai: projekto vykdytojo ataskaitos po projekto finansavimo pabaigos.

 

Antriniai šaltiniai:
metinės veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitos, 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014)

Rodiklio pasiekimas bus skaičiuojamas, kai projekto vykdytojas, praėjus 36 mėnesiams po projekto įgyvendinimo pabaigos, bet ne vėliau kaip iki 2024 m. rugpjūčio 1 d., pateiks informaciją apie sutartis, pasirašytas su elektroninių ryšių operatoriais.

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę apskaičiavimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

 

R.N.510

„Vidaus vandenų transportu vežtų krovinių kiekis TEN-T tinklo E41 kelyje“

Tonos / metai

Vidaus vandenys – visi Lietuvos Respublikos sausumos teritorijoje esantys paviršinio ir požeminio vandens telkiniai.

Vidaus vandenų transportas – sudėtinė Lietuvos Respublikos ūkio ir socialinės infrastruktūros dalis, skirta laivybai, žmonėms, bagažui ir (arba) kroviniams vežti vidaus vandenimis (šaltinis: Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas).

Krovinys – kiekviena prekė, kurią transporto įmonė remdamasi sutartimi su siuntėju perima pervežti (šaltinis: Transporto žodynas)

Vežtų krovinių kiekis – per metus pervežtų krovinių kiekis tonomis.

TEN-T tinklas (transeuropinis tinklas) – Europos Sąjungos transporto, energetikos ir telekomunikacijų sistemų tinklas, jungiantis visus Europos Sąjungos regionus ir prisidedantis prie vidaus rinkos ir užimtumo augimo, įgyvendinant aplinkos apsaugos ir tvaraus vystymosi tikslus (šaltinis: 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1315/2013 dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių, kuriuo panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 661/2010/ES).

E41 kelias – tarptautinės reikšmės vidaus vandens kelias, kurio maršrutas – Klaipėda–Kuršių marios–Nemuno upė–Kaunas (šaltinis: Europos susitarimas dėl svarbiausių tarptautinės reikšmės vidaus vandens kelių (AGN).

Automatiškai apskaičiuojamas

Skaičiuojamas suminis per praėjusius kalendorinius metus vidaus vandenų transportu vežtų krovinių kiekis TEN-T tinklo E41 kelyje tonomis.

Pirminiai šaltiniai:

Krovinių vežėjų deklaracijos apie per metus pervežtų krovinių kiekį.

Antriniai šaltiniai:

Ataskaitos po

projekto

finansavimo

pabaigos.

Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai pasibaigus 2023 metams, projekto vykdytojas pateikia krovinių vežėjų deklaracijas apie per praėjusius metus pervežtų krovinių kiekį.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto vykdytojas, remdamasis prie pirminių šaltinių nurodytais dokumentais, apskaičiuoja stebėsenos rodiklio reikšmę, pasiektą per 3 metus po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

 

II. PRODUKTO STEBĖSENOS RODIKLIAI (Europos regioninės plėtros fondas arba Sanglaudos fondas: 501-600)

P.N.501

„Geležinkelių, kuriuose įrengta ar patobulinta signalizacijos sistema (įskaitant ERTMS), ilgis“

km

Geležinkelių ruožas – geležinkelių linijos atkarpa tarp dviejų geležinkelio stočių.

Geležinkelių rekonstravimas (patobulinimas) – geležinkelių sistemos struktūrinio posistemio arba jo dalies pakeitimas, kuriuo pagerinami struktūrinio posistemio eksploataciniai parametrai.

Geležinkelių signalizacijos sistema – viena iš geležinkelių sistemos posistemių, kurią sudaro visa geležinkelio kelio įranga, būtina geležinkelių transporto eismo saugai užtikrinti ir traukinių, kuriems leista važiuoti geležinkelių tinklu, judėjimui valdyti ir kontroliuoti.

ERTMS – Europos geležinkelių eismo valdymo sistema. Įdiegus ERTMS visoje Europoje bus nustatytas vienas bendras signalinės įrangos standartas, kurį taikant bus kontroliuojamas traukinių greitis ir prireikus nurodoma jį sumažinti. Tai suteiks galimybę užtikrinti, kad traukiniai suderinamais nacionaliniais tinklais kursuotų sklandžiai, nevėluodami, be papildomų patikrinimų ar derinimo. Įdiegus ERTMS – labai efektyvią šiuolaikinę sistemą – bus sukurta bendra geležinkelio erdvė.

Automatiškai apskaičiuojamas   

Skaičiuojamas rekonstruotų (patobulintų) geležinkelių ruožų, kuriuose įrengta ar patobulinta signalizacijos sistema (įskaitant ERTMS), ilgis kilometrais.

Pirminiai šaltiniai: statybos užbaigimo aktas arba deklaracija apie statybos užbaigimą ir Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos išduotas leidimas pradėti naudoti naują, atnaujintą ar patobulintą struktūrinį posistemį Lietuvos Respublikoje (jei toks leidimas reikalingas).

Antriniai šaltiniai:

ataskaitos po projekto finansavimo pabaigos.

Rodiklio reikšmė nustatoma, kai pasirašomas statybos užbaigimo aktas arba deklaracija apie statybos užbaigimą, kuriame nurodomas geležinkelių ruožų, kuriuose įrengta ar patobulinta signalizacijos sistema (įskaitant ERTMS), ir Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos išduoda leidimą pradėti naudoti patobulintą struktūrinį posistemį Lietuvos Respublikoje (jei toks leidimas reikalingas).

 

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

P.N.506

„Įsigytos žemsiurbės“

Skaičius

Žemsiurbė – plaukiojanti žemės kasimo mašina, kuri iš po vandens siurbia grunto ir vandens mišinį (pulpą) (šaltinis: Lietuvos Respublikos terminų bankas).

Automatiškai apskaičiuojamas

Skaičiuojamas pastatytų ir priimtų žemsiurbių skaičius.

Pirminiai šaltiniai: laivo (žemsiurbės) perdavimo priėmimo aktai (kopijos).

Antriniai šaltiniai:

mokėjimo prašymai.

Rodiklio reikšmė nustatoma, kai pasirašomas laivo (žemsiurbės) perdavimo priėmimo aktas, kuriame nurodomos pastatytos ir priimtos žemsiurbės.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenis apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

P.N.508

„Bendras naujai nutiestų kelių ilgis“

km

Kelias – inžinerinis statinys, skirtas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui. Kelio elementai yra šie: žemės sankasa, važiuojamoji dalis, kelkraščiai, skiriamoji juosta, kelio grioviai ir kitos vandens nuleidimo sistemos, sankryžos, autobusų sustojimo aikštelės, poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, kelio statiniai, techninės eismo reguliavimo priemonės, želdiniai, esantys kelio juostoje, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto eismo apskaitos, apšvietimo ir kiti įrenginiai su šių elementų užimama žeme (šaltinis: Lietuvos Respublikos kelių įstatymas). Į šį rodiklį įskaičiuojamos rodiklio P.B.213 „Bendras naujai nutiestų kelių TEN-T tinkle ilgis“ pasiektos reikšmės.

Kelio tiesimas naujo kelio, jo ruožo su naujais kelio statiniais ar be jų tiesimas (šaltinis: Lietuvos Respublikos kelių įstatymas).

Kelio statinys – kelio elementas, turintis laikančiąsias konstrukcijas (tiltas, viadukas, estakada, tunelis, pralaida, triukšmo užtvara, atraminė sienelė, rėminė ar gembinė konstrukcija, pylimas ir kt.) (šaltinis: Lietuvos Respublikos kelių įstatymas).

Automatiškai apskaičiuojamas

Skaičiuojamas naujai nutiestų kelių, gatvių ruožų ilgis, išmatavus kelio ar gatvės ašinės linijos ilgį (kelio ar gatvės išilginio profilio ilgį), įskaitant šioje ašyje esančius tiltus, viadukus, estakadas, tunelius ir kitus kelio statinius.

Pirminiai šaltiniai: statybos užbaigimo aktai arba deklaracijos apie statybos užbaigimą (kopijos).

Antriniai šaltiniai:

mokėjimo prašymai.

Rodiklio reikšmė nustatoma, kai pasirašomas statybos užbaigimo aktas arba deklaracija apie statybos užbaigimą, kuriame nurodomas nutiestų naujų kelių ilgis.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenis apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

P.N.510

„Viešojo transporto priemonės, pritaikytos specialiųjų poreikių turintiems žmonėms ir / ar dviračiams vežti“

Skaičius

Transporto priemonė – bet koks savaeigis mechanizmas ar mechanizmų junginys keleiviams, bagažui ir (arba) kroviniams vežti (šaltinis: Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymas).

Viešasis transportas – keleivių, bagažo ir (arba) krovinių vežimo nustatytais maršrutais nustatytu laiku paslauga, teikiama visiems, kurie kreipiasi (šaltinis: Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymas).

Specialiųjų poreikių turintis žmogus – žmogus, kurio judėsena yra ribota dėl fizinės (sensorinės arba motorinės, nuolatinės arba laikinos), intelekto ar kitos negalios arba sutrikimo, amžiaus ir kuriam dėl jo būklės reikia skirti reikiamą dėmesį, taip pat prie kurio specialiųjų poreikių reikia pritaikyti visiems keleiviams teikiamas paslaugas (šaltinis: Specialiųjų poreikių turinčių žmonių susisiekimo gerinimo Lietuvos Respublikoje gerosios praktikos vadovas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 3-403 „Dėl Specialiųjų poreikių turinčių žmonių susisiekimo gerinimo Lietuvos Respubli