Suvestinė redakcija nuo 2017-12-06

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2016-07-04, i. k. 2016-18206

 

HERBASmazas

 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BALANDŽIO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-115 „DĖL ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS“ PAKEITIMO

 

2016 m. birželio 30 d. Nr. T2-189

Jurbarkas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. balandžio 26 d. įsakymą Nr. A1-211 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro
2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“, Jurbarko rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

 

Pakeisti Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašą, patvirtintą Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T2-115 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos“ (toliau – Aprašas):

1. Pakeisti Aprašo 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja socialinių paslaugų poreikį asmeniui (šeimai) nustatančius subjektus, asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio įvertinimo ir sprendimo dėl paslaugų skyrimo priėmimo procedūrą, asmens socialinės globos poreikio vertinimo, socialinių paslaugų skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo bei asmens siuntimo į socialinės globos namus (toliau vadinama – Globos namai) tvarką, asmens (šeimos) teises ir pareigas, informacijos teikimą, saugojimą ir skundų nagrinėjimo tvarką Jurbarko rajono savivaldybėje (toliau – savivaldybė).“;

2. Pakeisti Aprašo 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Socialinių paslaugų skyrimo komisija – savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija socialinių darbuotojų pateiktoms asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadoms nagrinėti ir rekomendacijoms dėl apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, apgyvendinimo nakvynės namuose, intensyvios krizių įveikimo pagalbos institucijoje, dienos socialinės globos, trumpalaikės socialinės globos, ilgalaikės socialinės globos paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo savivaldybės administracijos direktoriui teikti. Socialinių paslaugų skyrimo komisijos nuostatus tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.“;

3.2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme ir Socialinių paslaugų kataloge, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“, apibrėžtas sąvokas.“;

3. Pakeisti Aprašo 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

10. Asmens, rengiamo paleisti iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos ar socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigos, psichiatrijos ligoninės ar kito tipo stacionarios sveikatos priežiūros įstaigos ir pageidaujančio gauti socialines paslaugas, socialinių paslaugų poreikį nustato šios įstaigos socialiniai darbuotojai, bendradarbiaudami su savivaldybe, kurios teritorijoje asmuo gyveno prieš patekdamas į laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietą ar socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigą, psichiatrijos ligoninę ar kito tipo stacionarią sveikatos priežiūros įstaigą arba kurios teritorijoje gyvena asmens šeima, arba, esant poreikiui, bendradarbiaudami su Globos namais dėl asmens, patekusio į minėtas įstaigas iš apskrities viršininko socialinių paslaugų įstaigos, kurios savininko teisės ir pareigos perduotos savivaldybei ar Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (toliau – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija) ir kurioje asmuo pradėjo gauti socialines paslaugas iki 2007 m. sausio 1 d., bei pageidaujančio gauti socialines paslaugas Globos namuose, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – valstybės Globos namai).“;

4. Pakeisti Aprašo 19 punktą ir jį išdėstyti taip:

19. Vaikų su negalia ir suaugusių asmenų su negalia bei senyvo amžiaus asmenų socialinių paslaugų poreikio nustatymas derinamas su specialiųjų poreikių nustatymu, vadovaujantis Specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo sąlygomis bei taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. A1-316 Dėl Specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo sąlygų bei taisyklių patvirtinimo“.“;

5. Pakeisti Aprašo 22.1. punktą ir jį išdėstyti taip:

22.1. užpildytą Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti SP-8 formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (toliau vadinama – prašymas). Asmuo dėl atitinkamos socialinės paslaugos skyrimo gali kreiptis elektroniniu būdu, jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga. Pranešimas apie prašymo gavimą ir vykdymo būklę tą pačią dieną perduodamas į elektroninių paslaugų sistemos paslaugos teikimo eigos stebėsenos modulį;“;

6. Neteko galios nuo 2017-12-06

Punkto naikinimas:

Nr. T2-313, 2017-11-30, paskelbta TAR 2017-12-05, i. k. 2017-19477

 

7. Pakeisti Aprašo 28 punktą ir jį išdėstyti taip:

28. Asmuo, rengiamas paleisti iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos ar socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigos, psichiatrijos ligoninės ar kito tipo stacionarios sveikatos priežiūros įstaigos, dėl socialinės priežiūros ar socialinės globos gavimo kreipiasi į minėtų įstaigų socialinius darbuotojus, kurie asmens prašymą ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki asmens paleidimo iš šių įstaigų pateikia savivaldybei, kurios teritorijoje asmuo gyveno prieš patekdamas į laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietą ar socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigą, psichiatrijos ligoninę ar kito tipo stacionarią sveikatos priežiūros įstaigą arba kurios teritorijoje gyvena asmens šeima, arba Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) ar Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) dėl asmens, patekusio į minėtas įstaigas iš apskrities viršininko socialinių paslaugų įstaigos, kurios savininko teisės ir pareigos perduotos savivaldybei ar Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir kurioje asmuo pradėjo gauti socialines paslaugas iki 2007 m. sausio 1 d., bei pageidaujančio gauti socialines paslaugas valstybės Globos namuose.“;

8. Pakeisti Aprašo 33 punktą ir jį išdėstyti taip:

33. Vertinant asmens socialinių paslaugų poreikį, prioritetas teikiamas alternatyvioms ilgalaikei socialinei globai paslaugoms, teikiamoms bendruomenėje, – socialinei priežiūrai, trumpalaikei socialinei globai, dienos socialinei globai asmens namuose, dienos centre. Jei, nustačius asmens socialinių paslaugų poreikį, padaroma išvada, kad bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros asmeniui nepakanka, atliekamas asmens socialinės globos poreikio nustatymas.“;

9. Pakeisti Aprašo 39 punktą ir jį išdėstyti taip:

39. Išskirtiniais atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą ar kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, sprendimas dėl socialinių paslaugų skyrimo gali būti priimtas nenustačius socialinių paslaugų poreikio. Tokiu atveju poreikis turi būti nustatytas suteikus (arba jau teikiant) socialines paslaugas (pvz.: intensyvios krizių įveikimo pagalbos, apgyvendinimo nakvynės namuose).“;

10. Neteko galios nuo 2017-12-06

Punkto naikinimas:

Nr. T2-313, 2017-11-30, paskelbta TAR 2017-12-05, i. k. 2017-19477

 

11. Pakeisti Aprašo 49 punktą ir jį išdėstyti taip:

49. Priėmus sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo, užpildoma Sprendimo dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo SP-9 forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“.“;

12. Neteko galios nuo 2017-12-06

Punkto naikinimas:

Nr. T2-313, 2017-11-30, paskelbta TAR 2017-12-05, i. k. 2017-19477

 

13. Pakeisti Aprašo 52 punktą ir jį išdėstyti taip:

52. Sprendimo dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo kopija per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos įteikiama (išsiunčiama) asmeniui arba įstaigai, teikiančiai socialines paslaugas. Sprendimo dėl socialinės priežiūros asmeniui (šeimai) skyrimo originalas įsegamas į asmens bylą, sprendimo dėl socialinės globos originalas asmeniui (šeimai) skyrimo saugomas Socialinės paramos skyriuje.“;

14. Pakeisti Aprašo 53 punktą ir jį išdėstyti taip:

53. Savivaldybė, priėmusi sprendimą skirti asmeniui ilgalaikę, o vaikui, kuriam nustatyta laikinoji globa, ar socialinės rizikos vaikui trumpalaikę socialinę globą valstybės Globos namuose, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas šio sprendimo kopiją ir dokumentų, nurodytų Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas ), 2 priedo 3, 5 ir 6 punktuose, kopijas išsiunčia:

53.1. dėl likusių be tėvų globos vaikų, socialinės rizikos vaikų, vaikų su negalia – Tarnybai;

53.2. dėl senyvo amžiaus asmenų, suaugusių asmenų su negalia – Departamentui.“;

15.     Papildyti Aprašą 531 punktu:

531. Savivaldybė, priėmusi sprendimą dėl trumpalaikės socialinės globos, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išsiunčia šio sprendimo kopiją ir dokumentų, nurodytų Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo 2 priedo 1, 2–4, 6–7 punktuose kopijas Globos namams, kurie teiks asmeniui trumpalaikę socialinę globą.“;

16. Papildyti Aprašą 561 punktu:

561 Savivaldybės sprendimas dėl socialinės globos asmeniui skyrimo nepriimamas, kai asmuo, apgyvendintas valstybės biudžeto finansuojamoje įstaigoje iki 2007 m. sausio 1 d., pereina į valstybės Globos namus. Šie asmenys valstybės Globos namuose apgyvendinami Tarnybos arba Departamento siuntimu. Tarnybai arba Departamentui pateikiamas asmens prašymas apsigyventi valstybės Globos namuose ir dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo apgyvendintas valstybės biudžeto finansuojamoje įstaigoje iki 2007 m. sausio 1 d., Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo 2 priedo 3 ir 5 punktuose nurodytų dokumentų kopijos.“;

17. Neteko galios nuo 2017-12-06

Punkto naikinimas:

Nr. T2-313, 2017-11-30, paskelbta TAR 2017-12-05, i. k. 2017-19477

 

18. Pakeisti Aprašo 62 punktą ir jį išdėstyti taip:

62. Jei Globos namuose nėra laisvų vietų, asmuo yra įrašomas į savivaldybės eilę ilgalaikei socialinei globai gauti, o tais atvejais, kai asmeniui skirta ilgalaikė socialinė globa valstybės Globos namuose, – į asmenų eilę ilgalaikei socialinei globai gauti valstybės Globos namuose, kurią sudaro ir tvarko Departamentas arba Tarnyba.“;

19. Pakeisti Aprašo 65 punktą ir jį išdėstyti taip:

65. Asmenų eilė ilgalaikei socialinei globai gauti valstybės Globos namuose sudaroma pagal savivaldybių sprendimų dėl ilgalaikės socialinės globos skyrimo valstybės Globos namuose gavimo Departamente arba Tarnyboje datą.

Tais atvejais, kai ta pačia data gaunami kelių savivaldybių sprendimai dėl socialinės globos skyrimo valstybės Globos namuose, sudarant eilę atsižvelgiama į šių sprendimų priėmimo datą, o kai ta pačia data gaunami keli vienos savivaldybės sprendimai, priimti ta pačia data, – į jų registracijos eilės numerį.

Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių asmuo, įrašytas į asmenų eilę ilgalaikei socialinei globai gauti valstybės Globos namuose, nebus apgyvendinamas šiuose Globos namuose, sprendimą dėl socialinės globos asmeniui skyrimo priėmusi savivaldybė per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo privalo informuoti Departamentą arba Tarnybą.“;

20. Papildyti Aprašą 671 punktu:

671 Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių), jo globėjas, rūpintojas turi teisę gauti informaciją apie Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančias socialinių paslaugų įstaigas, laisvas vietas jose, socialinių paslaugų kainas. “;

21. Pakeisti Aprašo 69 punktą ir jį išdėstyti taip:

69. Seniūnijų socialiniai darbuotojai informacijai apie socialinių paslaugų gavėjus kaupti pildo asmens (šeimos) registracijos kortelę (1 priedas). Kortelėje pažymimos poreikio nustatymo išvados ir informacija apie socialinių paslaugų skyrimą. Kortelė saugoma Socialinės paramos skyriuje, kol asmeniui yra teikiamos socialinės paslaugos.“;

22. Pakeisti Aprašo 70 punktą ir jį išdėstyti taip:

70. Registracijos kortelės duomenys turi būti atnaujinami atsižvelgiant į duomenų pasikeitimus. Asmeniui (šeimai) pakartotinai kreipiantis dėl socialinių paslaugų gavimo, keičiant socialinių paslaugų rūšį bei laikinai sustabdant, tęsiant ar nutraukiant socialines paslaugas, Socialinės paramos skyriaus atsakingas specialistas papildo registracijos kortelę.“;

23. Pakeisti Aprašo 71 punktą ir jį išdėstyti taip:

71. Savivaldybė savo interneto svetainėje skelbia informaciją apie savivaldybės teikiamas socialines paslaugas, savivaldybės socialinės globos įstaigas ir laisvas vietas jose, socialinės globos kainas, laukiančių savivaldybės eilėje ilgalaikei socialinei globai gauti asmenų skaičių.“;

24. Papildyti Aprašą 731 punktu:

731 Duomenis apie gyventojams skirtas, teikiamas ir neskirtas (nurodydamos jų neskyrimo priežastis) socialines paslaugas savivaldybės teikia Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS).“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                Skirmantas Mockevičius

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Jurbarko rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T2-313, 2017-11-30, paskelbta TAR 2017-12-05, i. k. 2017-19477

Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-115 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos“ pakeitimo