Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2016-10-06, i. k. 2016-24734

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽIMTUMO ĮSTATYMĄ

 

2016 m. spalio 5 d. Nr. 979

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 10 straipsnio 10 dalimi, 18 straipsnio 4 dalimi, 22 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 3 ir 4 dalimis, 23 straipsnio 2 dalimi, 24 straipsnio 4 dalies 7 punktu, 26 straipsnio 2 dalimi, 30 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktais, 302 straipsnio 5 dalimi, 33 straipsnio 1 dalimi, 35 straipsnio 2 ir 3 dalimis, 37 straipsnio 1, 6 ir 8 dalimis, 40 straipsnio 4 dalimi, 44 straipsnio 2 dalimi, 46 straipsnio 3 dalimi, 48 straipsnio 3 dalimi, 49 straipsnio 4 dalimi ir 50 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 509, 2017-06-28, paskelbta TAR 2017-06-29, i. k. 2017-11055

Nr. 136, 2018-02-07, paskelbta TAR 2018-02-12, i. k. 2018-02152

Nr. 1328, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21022

Nr. 1341, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21803

 

1. Įgalioti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją:

1.1. patvirtinti:

1.1.1. Savanoriškos praktikos atlikimo tvarkos aprašą;

1.1.2. Trišalių tarybų (komitetų, komisijų) prie užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių įstaigų nuostatus;

1.1.3. vieno kilometro įkainį bedarbių kelionės išlaidoms apskaičiuoti;

1.1.4. Neteko galios nuo 2019-01-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1328, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21022

 

1.1.5. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų naudojimo sąlygų ir tvarkos aprašą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 509, 2017-06-28, paskelbta TAR 2017-06-29, i. k. 2017-11055

 

1.2. nustatyti:

1.2.1. asmenų registravimo Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) tvarką;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 136, 2018-02-07, paskelbta TAR 2018-02-12, i. k. 2018-02152

 

1.2.2. darbo rinkos paslaugų teikimo ir aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo efektyvumo vertinimo tvarką;

1.2.3. aktyvios darbo rinkos politikos priemonių atitinkamai darbo ieškančių asmenų grupei skyrimo prioritetus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 509, 2017-06-28, paskelbta TAR 2017-06-29, i. k. 2017-11055

 

1.2.4. kompleksiškai taikomų aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarką;

1.2.5. profesinio mokymo lėšų nustatymo, skyrimo ir panaudojimo kontrolės tvarką ir tipines dokumentų formas;

1.2.6. kasmet iki gruodžio 1 d. – savivaldybių ar seniūnijų teritorijas, kuriose bus įgyvendinami vietinių užimtumo iniciatyvų projektai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 509, 2017-06-28, paskelbta TAR 2017-06-29, i. k. 2017-11055

 

1.2.7. užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarką.

1.2.8. trečiųjų asmenų pasitelkimo įdarbinimo su pagalba paslaugoms teikti tvarką.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1341, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21803

 

2. Įgalioti Užimtumo tarnybą nustatyti:

Punkto pakeitimai:

Nr. 136, 2018-02-07, paskelbta TAR 2018-02-12, i. k. 2018-02152

2.1. darbo paieškos tiek savarankiškai, tiek naudojantis Užimtumo tarnybos teikiamomis darbo rinkos paslaugomis tvarką;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 136, 2018-02-07, paskelbta TAR 2018-02-12, i. k. 2018-02152

 

2.2. darbo ieškančių asmenų priskyrimo Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje nurodytoms darbo ieškančių asmenų grupėms kriterijus, taip pat užimtumo rėmimo priemonių siūlymo sąlygas bei tvarką;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 509, 2017-06-28, paskelbta TAR 2017-06-29, i. k. 2017-11055

 

2.3. oficialios informacijos apie su asmens sveikata ar kitomis aplinkybėmis susijusius apribojimus dirbti siūlomą darbą gavimo Užimtumo tarnyboje tvarką;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 136, 2018-02-07, paskelbta TAR 2018-02-12, i. k. 2018-02152

 

2.4. kelionės, apgyvendinimo, privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų apmokėjimo bedarbiams sąlygas ir tvarką;

2.5. kelionės išlaidų kompensacijų bedarbiui, dalyvaujančiam jo individualiame užimtumo veiklos plane numatytuose konsultavimo grupėms užsiėmimuose, stažuotėje, ir darbdaviui, patiriančiam bedarbio vežimo į darbo vietą ir atgal išlaidas, dydžių nustatymo tvarką;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 509, 2017-06-28, paskelbta TAR 2017-06-29, i. k. 2017-11055

 

2.6. paramos darbo vietoms steigti teikimo darbdavių atrankos tvarką;

2.7. aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sutarčių standartines sąlygas.

2.8. prioritetinių profesijų formaliojo profesinio mokymo programų, pagal kurias siunčiami mokytis užimti asmenys, nustatymo tvarką ir prioritetinių profesijų formaliojo profesinio mokymo programų sąrašą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 136, 2018-02-07, paskelbta TAR 2018-02-12, i. k. 2018-02152

 

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 24 d. nutarimą Nr. 744 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymą“ su visais pakeitimais ir papildymais;

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 19 d. nutarimą Nr. 848 „Dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų naudojimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 509, 2017-06-28, paskelbta TAR 2017-06-29, i. k. 2017-11055

 

4. Šio nutarimo 3 punktas įsigalioja 2017 m. liepos 1 dieną.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1280, 2016-12-28, paskelbta TAR 2016-12-29, i. k. 2016-29904

 

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                             Algimanta Pabedinskienė

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1280, 2016-12-28, paskelbta TAR 2016-12-29, i. k. 2016-29904

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 979 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 509, 2017-06-28, paskelbta TAR 2017-06-29, i. k. 2017-11055

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 979 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 136, 2018-02-07, paskelbta TAR 2018-02-12, i. k. 2018-02152

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 979 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1328, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21022

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 979 „Dėl Įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1341, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21803

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 979 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą“ pakeitimo