Suvestinė redakcija nuo 2020-12-15

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-09-24, i. k. 2014-12792

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ĮVYKIŲ DARBE IR NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ PAKELIUI Į DARBĄ IR IŠ DARBO PILDYMO METODINIŲ NURODYMŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m. rugsėjo 22 d. Nr. V- 416

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 6 punktu bei įgyvendindamas Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 1118 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 913 redakcija), 31 ir 89 punktų, 2011 m. balandžio 11 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 349/2011, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1338/2008 dėl Bendrijos statistikos apie visuomenės sveikatą ir sveikatą bei saugą darbe nuostatos dėl nelaimingų atsitikimų darbe statistikos (OL 2011 L 97, p. 3), direktyvos 89/391/EEB (OL 2004, 5 skyrius, 1 tomas, p. 349) nuostatas:

1. T v i r t i n u Įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodinius nurodymus (toliau – Nurodymai) (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2012 m. rugpjūčio 10 d. įsakymą Nr. V-241 „Dėl Nelaimingų atsitikimų tyrimo dokumentų tvarkymo, pranešimų ir nelaimingų atsitikimų darbe registravimo bei analizės metodinių nurodymų tvirtinimo“.

3. P a v e d u :

3.1. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) Dokumentų valdymo skyriaus vedėjui organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre;

3.2. VDI Komunikacijos skyriaus vedėjui organizuoti šio įsakymo paskelbimą VDI interneto svetainėje;

3.3. VDI teritorinių skyrių vedėjams supažindinti su įsakymu vadovaujamo skyriaus inspektorius;

3.4. šio įsakymo vykdymo kontrolę Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojui pagal administravimo sritį.

 

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo

inspektoriaus pavaduotojas, laikinai vykdantis

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio

darbo inspektoriaus funkcijas                                                                                  Gintaras Čepas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vyriausiojo

valstybinio darbo inspektoriaus

2014 m. rugsėjo 22  d. įsakymu Nr. V- 416

 

 

 

ĮVYKIŲ DARBE IR NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ PAKELIUI Į DARBĄ IR IŠ DARBO PILDYMO METODINIAI NURODYMAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodiniai nurodymai (toliau – Metodiniai nurodymai) nustato įvykių darbe, dėl kurių darbuotojai patiria žalą sveikatai (toliau – įvykis darbe), ir pranešimų apie šiuos įvykius registravimo, įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimo, tyrimo dokumentų tvarkymo, nelaimingų atsitikimų darbe N-1 ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo N-2 formos aktų pildymo, kodavimo ir registravimo tvarką.

2. Metodiniai nurodymai parengti įgyvendinant Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (toliau – Įstatymas), Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1118 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 913 redakcija) (toliau – Nuostatai), 2011 m. balandžio 11 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 349/2011, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1338/2008 dėl Bendrijos statistikos apie visuomenės sveikatą ir sveikatą bei saugą darbe nuostatos dėl nelaimingų atsitikimų darbe statistikos, direktyvos 89/391/EEB nuostatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. EV-234, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12767

 

3. Metodiniuose nurodymuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Įstatyme, Nuostatuose ir kituose darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. PRANEŠIMAI APIE ĮVYKIUS DARBE IR JŲ REGISTRAVIMAS

 

4. Darbdaviui atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo nedelsdamas telefonu ar elektroniniu paštu privalo pranešti atitinkamai teritorinei prokuratūrai, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) teritoriniam skyriui ir nukentėjusio darbuotojo šeimai apie kiekvieną įvykį darbe, dėl kurio darbuotojas mirė, taip pat, jei darbuotojas galimai mirė dėl su darbu nesusijusios ligos ar yra sunkiai pakenkta darbuotojo sveikatai arba, vadovaujantis Sunkių pakenkimų sveikatai klasifikacinių požymių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-455, yra pagrindo manyti, kad yra sunkiai pakenkta darbuotojo sveikatai.

Punkto pakeitimai:

TAR pastaba. Taikoma nuo 2021 m. sausio 1 d.

Nr. EV-349, 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27234

 

5. VDI gautas darbdaviui atstovaujančio ar jo įgalioto asmens pranešimas apie įvykį darbe, nurodytą Metodinių nurodymų 4 punkte, registruojamas Valstybinės darbo inspekcijos dokumentų rengimo ir tvarkymo apraše nustatyta tvarka, bei dokumento nuoroda pateikiama VDI teritorinio skyriaus vedėjui (jo įgaliotam asmeniui) ir administracijos atsakingam skyriui, o pranešimo kopija išsiunčiama VDI atsakingam už metodinį vadovavimą tiriant įvykius darbe, nelaimingus atsitikimus pakeliui į darbą ar iš darbo administracijos skyriui (toliau – VDI atsakingas administracijos skyrius)”

Punkto pakeitimai:

TAR pastaba. Taikoma nuo 2021 m. sausio 1 d.

Nr. EV-349, 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27234

 

6. Gavus pranešimą apie įvykį darbe, nurodytą Metodinių nurodymų 4 punkte, VDI teritorinio ar / ir atsakingo administracijos skyriaus vedėjas paskiria skyriaus inspektorių (-ius), kuris (-ie) išvyksta į įvykio vietą. Tiriant įvykius darbe, įvykusius ne įmonės teritorijoje dėl eismo įvykio, geležinkelių transporto eismo įvykio, taip pat dėl jūrų laivo, vidaus vandenų transporto priemonės, civilinio orlaivio avarijos ar incidento arba įvykius darbe už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų, paskirtam tirti įvykį darbe VDI inspektoriui vykti į įvykio vietą neprivaloma.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-16, 2015-01-20, paskelbta TAR 2015-01-20, i. k. 2015-00888

 

7. VDI inspektorius, sugrįžęs iš įvykio vietos, duomenis apie įvykį darbe registruoja VDI Darbo sąlygų darbo vietose nuolatinės stebėsenos informacinėje sistemoje (toliau – DSS IS) ir išsiunčia nustatytos formos pranešimą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VSDFV) teritoriniam skyriui.

Punkto pakeitimai:

TAR pastaba. Taikoma nuo 2021 m. sausio 1 d.

Nr. EV-349, 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27234

 

8. VDI teritoriniame skyriuje gavus pranešimą apie įvykį darbe, nurodytą Metodinių nurodymų 4 punkte ir įvykusį dėl statinio avarijos, pavojingo objekto avarijos, gaisro, sprogimo, avarijos, įvykusios vežant pavojingus krovinius, branduolinės energetikos objekto veiklos ar energijos tiekimo (elektros, šilumos, dujų, naftos ir jos produktų gamybos, perdavimo, paskirstymo) sutrikimo, šio VDI teritorinio skyriaus atsakingas darbuotojas praneša atitinkamai institucijai ar įstaigai, tiriančiai ar skiriančiai tyrimo komisiją, VDI inspektoriaus (-ių), dalyvausiančio (-ių) komisijos darbe, pareigas, vardą ir pavardę.

 

III. ĮVYKIŲ DARBE TYRIMAS

 

9. Įvykį darbe, išskyrus tiriamą VDI, tiria darbdavio įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu patvirtinta dvišalė komisija, sudaryta iš darbdavio atstovo (-ų), kurį (-iuos) skiria įmonės vadovas, ir darbuotojų atstovo (-ų) saugai ir sveikatai, išrinkto (-ų) Įstatymo 13 straipsnyje nustatyta tvarka.

10. Įvykį darbe, dėl kurio sunkiai pakenkiama darbuotojo sveikatai ar darbuotojas mirė, taip pat ir šių Metodinių nurodymų 11.1–11.3 punktuose nurodytais atvejais, tiria VDI inspektorius (-iai), dalyvaujant darbdavio atstovui ir darbuotojų atstovui saugai ir sveikatai.

Punkto pakeitimai:

TAR pastaba. Taikoma nuo 2021 m. sausio 1 d.

Nr. EV-349, 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27234

 

11. VDI inspektorius (-iai) gali tirti kiekvieną įvykį darbe, nelaimingą atsitikimą pakeliui į darbą ar iš darbo, neatsižvelgiant į įmonės nuosavybės formą, rūšį ar veiklos pobūdį, kai:

11.1. įmonėje nėra galimybės sudaryti dvišalės komisijos įvykiui darbe, nelaimingam atsitikimui pakeliui į darbą ar iš darbo ištirti;

11.2. nukentėjęs darbuotojas ar jo įgaliotas asmuo arba jo šeimos atstovas, nesutikdamas su darbdavio sudarytos dvišalės komisijos ištirto įvykio darbe (taip pat ir darbdavio nustatyta tvarka ištirto incidento) arba nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimo rezultatais, pateikia skundą Lietuvos Respublikos vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui (toliau – vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius);

11.3. nukentėjęs darbuotojas ar jo įgaliotas asmuo arba jo šeimos atstovas, darbuotojų atstovas praneša VDI, kad darbdavys atsisakė organizuoti įvykio darbe (taip pat ir incidento), nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimą;

11.4. VDI inspektorius pakartotinai nustato, kad dvišalė komisija įvykio darbe, nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo papildomą tyrimą atliko pažeidžiant Įstatymo, Nuostatų, šių Metodinių nurodymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių įvykio darbe, nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimą, reikalavimus.

12. Metodinių nurodymų 11.1 ir 11.4 punktuose nurodytais atvejais VDI teritorinio ar atsakingo administracijos skyriaus vedėjas paskiria skyriaus inspektorių (-ius) įvykiui tirti. Metodinių nurodymų 11.3 punkte nustatytais atvejais VDI teritorinio ar atsakingo administracijos skyriaus vedėjas, atsižvelgdamas į faktines įvykio darbe (incidento), nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo aplinkybes, sprendžia, ar:

12.1. skirti VDI inspektorių įvykiui papildomai ištirti;

12.2. įpareigoti, surašant privalomą vykdyti reikalavimą, darbdavį atstovaujantį ar jo įgaliotą asmenį organizuoti įvykio darbe (incidento) ar nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimą.

13. Jei VDI inspektoriui (-iams) pradėjus tirti įvykį darbe iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos gaunama informacija (pažyma), kad darbuotojo sveikatai įvykio darbe metu nebuvo sunkiai pakenkta, įvykį tiriantis VDI inspektorius, išskyrus Metodinių nurodymų 11.1 ir 11.4 punktuose nurodytus atvejus, sprendžia, ar:

13.1. pačiam užbaigti ir įforminti įvykio darbe tyrimą;

13.2. perduoti įvykio darbe tyrimą ir VDI inspektoriaus surinktą įvykio darbe tyrimo medžiagą įmonės vadovo įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu patvirtintai dvišalei komisijai. Šiuo atveju įvykį darbe baigia tirti ir atitinkamus dokumentus surašo dvišalė komisija.

14. Šių Metodinių nurodymų 9–11 punktuose nurodytą įvykį darbe tiriantis subjektas (toliau– tyrėjas) kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgdamas į galimybes bei tyrimo apimties, palyginti su tikėtinais rezultatais, pagrįstumą, turi:

14.1. nustatyti, ar įvykis darbe įvyko darbo laiku, darbo vietoje ir / ar vykdant darbo funkcijas, pareigas ar darbdavio pavedimą arba kitą veiklą, už kurią įstatymų nustatyta tvarka mokamas vidutinis darbo užmokestis, taip pat dirbant tarnybinių komandiruočių metu, vykdant darbdavio užduotį paskirties vietoje;

14.2. nustatyti, ar nėra pakeitimų įvykio darbe vietoje. Jeigu pakeitimų yra, būtina sužinoti, kas joje pakeista ir gauti iš įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens dokumentus ir / ar paaiškinimus, susijusius su įvykio vietos pakeitimu;

14.3. jei įmanoma, apžiūrėti ir nufotografuoti įvykio darbe vietą, darbuotoją sužalojusią darbo priemonę, įvykio metu naudotas kolektyvines ir / ar asmenines apsaugos priemones, esant būtinumui, įvykio vietą nufilmuoti, sudaryti tyrimui atlikti reikalingą grafinę medžiagą;

14.4. gauti iš įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens tyrimui atlikti reikalingus duomenis, taip pat įmonės vadovo, jo įgalioto asmens, įvykio liudininkų rašytinius paaiškinimus apie įvykio darbe aplinkybes ir priežastis;

14.5. esant galimybei, gauti nukentėjusiojo rašytinį paaiškinimą, susijusį su įvykiu darbe;

14.6. nustatyti darbo priemonių būklę įvykio metu, duomenis apie šių priemonių priežiūrą iki įvykio darbe;

14.7. išnagrinėti, ar įvykio vietoje buvo įrengtos tinkamos kolektyvinės apsaugos priemonės, ar darbuotojas buvo aprūpintas tinkamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis (jei tai susiję su įvykio priežastimis);

14.8. įvertinti nukentėjusiojo darbo aplinkoje ir darbo vietoje esančius saugai ir sveikatai pavojingus veiksnius;

14.9. įvertinti nukentėjusiojo ir kitų asmenų, susijusių su tiriamu įvykiu darbe, profesinį pasirengimą;

14.10. įvertinti, ar nukentėjusysis ir kiti asmenys, susiję su tiriamu įvykiu darbe, nustatyta tvarka apmokyti ir instruktuoti darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais (dirbti darbą, kurį atliekant buvo sužalotas darbuotojas);

14.11. išnagrinėti darbo proceso technologiją nustatančius dokumentus;

14.12. išanalizuoti profesinės rizikos vertinimo duomenis ir įgyvendintas priemones darbuotojų saugai užtikrinti įvykio darbe vietoje;

14.13. atsižvelgiant į darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimus, išnagrinėti specialistų, ekspertizės aktų duomenis;

14.14. jei įmanoma, gauti iš teisėsaugos, ikiteisminio tyrimo institucijų ar teismo medicinos įstaigų, asmens sveikatos priežiūros įstaigų:

14.14.1. duomenis apie nukentėjusio darbuotojo pakenkimo sveikatai sunkumą ar mirties priežastį bei sužalojimų pobūdį;

14.14.2. duomenis apie alkoholio kiekį (promilėmis), narkotinių, psichiką veikiančių medžiagų kiekį nukentėjusio dėl įvykio darbe darbuotojo kraujyje ir / arba biologinėse terpėse;

14.14.3. įvykio darbe, įvykusio dėl eismo įvykio, geležinkelių transporto eismo įvykio, taip pat dėl jūrų laivo, vidaus vandenų transporto priemonės, civilinio orlaivio avarijos ar incidento, dėl smurto arba galimai vykdant nusikalstamą veiką atveju – atitinkamų institucijų nustatytas faktines įvykio aplinkybes, išvadas, nutarimus ar sprendimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-16, 2015-01-20, paskelbta TAR 2015-01-20, i. k. 2015-00888

 

14.15. surinkti kitą, susijusią su nukentėjusiuoju ir įvykiu medžiagą, vadovaujantis šių Metodinių nurodymų rekomendaciniu 3 priedu.

15. Nustatant nelaimingo atsitikimo darbe priežastis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus patvirtinta ekspertizių skyrimo, tiriant nelaimingus atsitikimus darbe ir profesines ligas, tvarka, gali būti skiriamos ekspertizės.

Punkto pakeitimai:

Nr. EV-40, 2018-02-09, paskelbta TAR 2018-02-09, i. k. 2018-02121

 

16. Tyrėjui įvykio darbe tyrimo metu nustačius, kad darbuotojas patyrė žalą sveikatai ar mirė norėdamas nusižudyti ar susižaloti, darydamas nusikalstamą veiką arba dėl smurto, jeigu smurto aplinkybės ir motyvai nesusiję su darbu, savavališkai (be darbdavio žinios) dirbdamas sau (savo interesais), taip pat nustačius, kad darbuotojas mirė dėl su darbu nesusijusios ligos arba kad įvykis priežastiniu ryšiu nesusijęs su darbu (įvykis darbe įvyko ne darbo laiku, ne darbo vietoje, nevykdant darbo funkcijų, pareigų, darbdavio pavedimo arba kitos veiklos, už kurią įstatymų nustatyta tvarka mokamas vidutinis darbo užmokestis), įvykis nepripažįstamas nelaimingu atsitikimu darbe.

17. Prieš priimdamas sprendimą nepripažinti įvykio nelaimingu atsitikimu darbe:

Punkto pakeitimai:

TAR pastaba. Taikoma nuo 2021 m. sausio 1 d.

Nr. EV-349, 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27234

17.1 kai darbuotojas patyrė žalą sveikatai ar mirė norėdamas nusižudyti ar susižaloti, susižalojo ar mirė darydamas nusikalstamą veiką – tyrėjas išnagrinėja ir įvertina teisėsaugos institucijos, teismo medicinos eksperto ar asmens sveikatos priežiūros įstaigos pateiktus duomenis (jei tokie duomenys pateikiami) apie įvykio darbe nustatytas faktines aplinkybes;

Punkto pakeitimai:

TAR pastaba. Taikoma nuo 2021 m. sausio 1 d.

Nr. EV-349, 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27234

 

17.2. kai darbuotojas patyrė žalą sveikatai ar mirė dirbdamas savavališkai (be įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens žinios) sau (savo interesais) – tyrėjas išnagrinėja ir įvertina įmonėje nustatytos tvarkos atitikimą darbuotojų saugą ir sveikatą, darbo teisę reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, įmonės vadovo ir / ar jo įgaliotų asmenų paaiškinimus;

Punkto pakeitimai:

TAR pastaba. Taikoma nuo 2021 m. sausio 1 d.

Nr. EV-349, 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27234

 

17.3. kai prieš darbuotoją buvo panaudotas smurtas, jeigu smurto aplinkybės ir motyvai nesusiję su darbu – tyrėjas išnagrinėja ir įvertina teisėsaugos institucijos pateiktus duomenis (jei tokie duomenys pateikiami) apie įvykio darbe nustatytas faktines aplinkybes, nukentėjusiojo, įmonės vadovo ir kitų asmenų paaiškinimus ir darbdavio lokalinius teisės aktus dėl smurto prevencijos darbo vietoje; 

Punkto pakeitimai:

TAR pastaba. Taikoma nuo 2021 m. sausio 1 d.

Nr. EV-349, 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27234

 

17.4. kai darbuotojas mirė dėl su darbu nesusijusios ligos – tyrėjas išnagrinėja ir įvertina asmens sveikatos priežiūros įstaigos arba teismo medicinos eksperto išvadą ir darbo sąlygas (ar darbuotojas nebuvo skirtas darbams, kuriems negalėjo būti skiriamas dėl sveikatos būklės, ar asmuo dirbo naktį, ar laikėsi darbo ir poilsio laiko režimo, ar darbuotojui profilaktiškai tikrinantis sveikatą įmonės vadovas ar darbdavio įgaliotas asmuo įvertino visus galimus rizikos veiksnius darbo vietoje).

Punkto pakeitimai:

TAR pastaba. Taikoma nuo 2021 m. sausio 1 d.

Nr. EV-349, 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27234

 

IV. ĮVYKIO DARBE TYRIMO REZULTATŲ ĮFORMINIMAS

 

18. Tyrėjui nustačius, kad įvykis darbe įvyko darbo laiku, darbo vietoje ir / ar vykdant darbo funkcijas, pareigas ar darbdavio pavedimą arba kitą veiklą, už kurią įstatymų nustatyta tvarka mokamas vidutinis darbo užmokestis, taip pat dirbant tarnybinių komandiruočių metu, vykdant darbdavio užduotį paskirties vietoje, įvykis pripažįstamas nelaimingu atsitikimu darbe ir, vadovaujantis šių Metodinių nurodymų 14 punkte minėtų klausimų, paaiškinimų ir dokumentų nagrinėjimo rezultatais, surašomas N-1 formos aktas, kuriame:

18.1. aprašomos nelaimingo atsitikimo darbe aplinkybės – sąlygos, buvusios ar susidariusios įvykio metu ir turėjusios įtakos nelaimingam atsitikimui darbe įvykti arba jį lėmusios;

18.2. įvardijama nelaimingo atsitikimo darbe priežastis (-ys) – reiškinys ar visuma reiškinių, dėl kurių darbuotojas patyrė žalingą poveikį sveikatai;

18.3. aprašomas, trumpai apibūdinant esmę, kiekvieną priežastį lėmęs konkretus darbuotojų saugą ir sveikatą, darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas (jei toks pažeidimas nustatytas), dėl kurio įvyko nelaimingas atsitikimas darbe;

18.4. įrašomas pažeisto teisės akto pavadinimas, straipsnis / punktas (straipsniai / punktai);

18.5. surašomi kiti N-1 formos akte nurodyti duomenys Metodinių nurodymų 1 priede nustatyta tvarka.

19. Nepripažinus įvykio nelaimingu atsitikimu darbe, surašomas laisvos formos aktas, kuriame aprašomos įvykio aplinkybės, ir nurodoma, kodėl įvykis nepripažįstamas nelaimingu atsitikimu darbe. Laisvos formos aktą surašo ir pasirašo įvykį darbe tyrę dvišalės komisijos nariai ar VDI inspektorius. Taip pat laisvos formos aktas surašomas, kai Metodinių nurodymų 11 punkte nustatytais atvejais VDI inspektorius tiria incidentą. 

20. Surašius atitinkamos formos aktą, nuolat saugomų tyrimo dokumentų tvarkymas baigiamas jų įforminimu: sudedami tyrimo metu surinkti dokumentai (Metodinių nurodymų 3 priedas), rašomas Tyrimo dokumentų apyrašas (Metodinių nurodymų 4 priedas), puslapiai su tekstu sunumeruojami, surišami ir patvirtinami antspaudu ir / ar parašu. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo dokumentai saugomi įmonėje, kurioje įvyko nelaimingas atsitikimas darbe ir VDI Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

TAR pastaba. Taikoma nuo 2021 m. sausio 1 d.

Nr. EV-349, 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27234

 

21. Nelaimingo atsitikimo darbe tyrimo dokumentai išsiunčiami ar pateikiami Nuostatuose nustatyta tvarka. Kai įvykį darbe (taip pat ir nelaimingą atsitikimą pakeliui į darbą ar iš darbo) tiria VDI inspektorius Metodinių nurodymų 11 punkte nurodytais atvejais, N-1 formos aktas ir tyrimo medžiagos originalai paliekami VDI. 

Punkto pakeitimai:

TAR pastaba. Taikoma nuo 2021 m. sausio 1 d.

Nr. EV-349, 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27234

 

22. Laisvos formos aktas su tyrimo dokumentų originalais paliekamas įmonėje ar VDI. Kitiems asmenims laisvos formos aktas ir/ar tyrimo dokumentų kopijos pateikiami Nuostatuose nustatyta tvarka. 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-16, 2015-01-20, paskelbta TAR 2015-01-20, i. k. 2015-00888

TAR pastaba. Taikoma nuo 2021 m. sausio 1 d.

Nr. EV-349, 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27234

 

23. Jei įvykio darbe tyrimo metu VDI inspektorius nustato, kad nukentėjusysis nebuvo apdraustas privalomuoju nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu, jis, vadovaudamasis duomenimis, surinktais Metodinių nurodymų 14 punkte nustatyta tvarka, surašo laisvos formos aktą, kuriame aprašo įvykio aplinkybes ir priežastis, įvardija nustatytus (susijusius su įvykiu) darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus ir, suformavęs  Metodinių nurodymų 20 punkte nustatyta tvarka dokumentų bylą, perduoda (išsiunčia) ją VDI atsakingam administracijos skyriui.

 

V. NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ PAKELIUI Į DARBĄ AR IŠ DARBO TYRIMAS IR ĮFORMINIMAS

 

24. Nelaimingą atsitikimą pakeliui į darbą ar iš darbo tiria Metodinių nurodymų 9 ir 11 punktuose nurodyti tyrėjai.

25. Nelaimingą atsitikimą pakeliui į darbą ar iš darbo tiriantis tyrėjas kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgdamas į galimybes bei tyrimo apimties, palyginti su tikėtinais rezultatais, pagrįstumą, turi:

25.1. nustatyti, ar įvykis, įskaitant eismo įvykį, įvyko darbuotojo darbo dienomis vykstant į darbą ar iš darbo;

25.2. nustatyti, ar įvykis, įskaitant eismo įvykį, įvyko kelyje tarp darbo vietos ir:

25.2.1. gyvenamosios vietos;

25.2.2. vietos ne įmonės teritorijoje, kurioje darbuotojas gali būti pertraukos pailsėti ir pavalgyti metu;

25.2.3. ne darbovietėje esančios vietos, kurioje darbuotojui išmokamas darbo užmokestis;

25.2.4. kitos darbovietės;

25.3. darbuotojui esant komandiruotėje, nustatyti, ar:

25.3.1. įvykis įvyko vykstant į užduoties vykdymo vietovę ar atgal;

25.3.2. įvykis įvyko užduoties vykdymo vietovėje vykstant į poilsio (nakvynės) vietą ir / ar iš jos.

26. Nelaimingas atsitikimas pakeliui į darbą ar iš darbo, įvykęs dėl eismo įvykio, geležinkelių transporto eismo įvykio, taip pat dėl jūrų laivo, vidaus vandenų transporto priemonės, civilinio orlaivio avarijos ar incidento, tiriamas atsižvelgiant į valstybės institucijos ar įstaigos, tiriančios įvykį, nustatytas aplinkybes.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-16, 2015-01-20, paskelbta TAR 2015-01-20, i. k. 2015-00888

 

27. Ištyrus įvykį ir nustačius, kad jis įvyko Metodinių nurodymų 25 punkte nurodytomis aplinkybėmis, įvykis pripažįstamas nelaimingu atsitikimu pakeliui į darbą ar iš darbo ir surašomas N-2 formos aktas, kuriame:

27.1. aprašomos nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo aplinkybės;

27.2. nurodomas nelaimingą atsitikimą pakeliui į darbą ar iš darbo sukėlęs veiksnys (-iai);

27.3. įvardijama nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo priežastis (-ys);

27.4. surašomi kiti N-2 formos akte nurodyti duomenys Metodinių nurodymų 2 priede nustatyta tvarka.

28. Jei tyrimo metu nustatoma, kad įvykis įvyko Metodinių nurodymų 18 punkte nurodytomis aplinkybės, įvykio tyrimas tęsiamas ir įforminamas Metodinių nurodymų III ir IV skyriuose nustatyta tvarka.

29. Nepripažinus įvykio nelaimingu atsitikimu pakeliui į darbą ar iš darbo, surašomas laisvos formos aktas, kuriame aprašomos įvykio aplinkybės, ir nurodoma, kodėl įvykis nepripažįstamas nelaimingu atsitikimu pakeliui į darbą ar iš darbo. Laisvos formos aktą surašo ir pasirašo įvykį darbe tyrę dvišalės komisijos nariai arba, Metodinių nurodymų 11 punkte nustatytais atvejais, VDI inspektorius.

30. Įvykio tyrimo dokumentai tvarkomi Metodinių nurodymų 20 punkte nustatyta tvarka.

31. Nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimo dokumentai  išsiunčiami ar pateikiami Nuostatuose nustatyta tvarka. Kai Metodinių nurodymų 11 punkte nurodytais atvejais nelaimingą atsitikimą pakeliui į darbą ar iš darbo tiria VDI inspektorius, nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimo dokumentai išsiunčiami Metodinių nurodymų 21 punkte nustatyta tvarka. 

Punkto pakeitimai:

TAR pastaba. Taikoma nuo 2021 m. sausio 1 d.

Nr. EV-349, 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27234

 

VI. ĮVYKIŲ DARBE, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ PAKELIUI Į DARBĄ AR IŠ DARBO TYRIMO DOKUMENTŲ REGISTRAVIMAS, APSKAITA IR TYRIMO PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

 

32. Lengvo nelaimingo atsitikimo darbe N-1 formos aktą, nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo N-2 formos aktą darbdavys Nuostatuose nustatytais terminais pateikia arba išsiunčia paštu atitinkamam VDI teritoriniam skyriui (ar jo padaliniui), kurio administruojamoje teritorijoje nelaimingas atsitikimas darbe, nelaimingas atsitikimas pakeliui į darbą ar iš darbo įvyko.

Punkto pakeitimai:

Nr. EV-234, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12767

 

33. VDI gauti nelaimingų atsitikimų darbe, nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimo dokumentai registruojami gautų dokumentų registre VDI darbo reglamente nustatyta tvarka ir perduodami VDI inspektoriams ar specialistams patikrinti bei koduoti.

Punkto pakeitimai:

Nr. EV-234, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12767

 

34. VDI teritorinio skyriaus inspektorius ar specialistas, nagrinėdamas N-1 arba N-2 formos aktą, vadovaudamasis Nuostatais ir Metodiniais nurodymais, patikrina:

34.1. ar pagrįstai įvykis pripažintas nelaimingu atsitikimu darbe, nelaimingu atsitikimu pakeliui į darbą ar iš darbo;

34.2. ar nustatytos nelaimingo atsitikimo darbe, nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo priežastys;

34.3. ar N-1 formos akte nurodyti pažeidimai ir neįvykdyti teisės aktų reikalavimai susiję su nelaimingu atsitikimu darbe;

34.4. ar N-1 arba N-2 formos aktas užpildytas vadovaujantis Metodinių nurodymų 1 ar 2 priede nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. EV-234, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12767

 

35. Jei N-1 arba N-2 formos akte nepakanka informacijos sprendimams priimti, VDI inspektorius ar specialistas pareikalauja pateikti visą tyrimo medžiagą.

Punkto pakeitimai:

Nr. EV-234, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12767

 

36. VDI teritorinio skyriaus inspektorius ar specialistas, patikrinęs N-1 arba N-2 formos akto turinį ir nenustatęs tyrimo pažeidimų, vadovaudamasis Metodinių nurodymų 1 ar 2 priedų nuostatomis, surašo N-1 arba N-2 formos akte kodus, akto viršutiniame kairiajame kampe užrašo „Patikrinta“, įrašo tikrinimo datą ir pasirašo.

Punkto pakeitimai:

Nr. EV-234, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12767

 

37. Registruoti, patikrinti N-1 arba N-2 formos aktai, surašius reikalingus duomenis į VDI DSS IS, išsiunčiami VDI atsakingam administracijos skyriui.

38. Nustačius, kad įvykis darbe ar nelaimingas atsitikimas pakeliui į darbą ar iš darbo ištirtas ir / ar tyrimo rezultatai surašyti pažeidžiant šių Nuostatų ar / ir kitų įvykio darbe ar nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus:

38.1. VDI teritorinio skyriaus inspektorius, įpareigoja darbdavį per 15 darbo dienų atlikti papildomą įvykio darbe, nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimą, surašydamas privalomai vykdytiną reikalavimą. Reikalavime taip pat nurodoma, kad apie atliekamą papildomą tyrimą darbdavys privalo informuoti nukentėjusį darbuotoją arba jo atstovą, draudimo įstaigą (įstaigas).

38.2. VDI teritorinio skyriaus specialistas, teikia VDI teritorinio skyriaus vedėjui ar jo įgaliotam inspektoriui siūlymą surašyti privalomai vykdytiną reikalavimą, įpareigojantį darbdavį per 15 darbo dienų atlikti papildomą įvykio darbe, nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. EV-234, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12767

 

39. Papildomas įvykio darbe, nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimas atliekamas ir įforminamas šių Metodinių nurodymų III-V skyriuose bei 41–47 punktuose nustatyta tvarka.

40. Jei ištyrus įvykį darbe, nelaimingą atsitikimą pakeliui į darbą ar iš darbo vėliau paaiškėja naujos teisiškai reikšmingos aplinkybės, taip pat jei keičiasi asmens sveikatos priežiūros įstaigos nustatytas pakenkimo sveikatai sunkumas ar nukentėjusysis dėl patirtų įvykio metu sužalojimų miršta, skiriamas papildomas įvykio darbe, nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimas įvykio aplinkybėms, priežastims ar įrašams atitinkamame akte patikslinti. Pasikeitus asmens sveikatos priežiūros įstaigos pagal pavojingumo gyvybei kriterijus nustatytam  nukentėjusiojo pakenkimo sveikatai sunkumui, papildomas tyrimas skiriamas tais atvejais, kai nustatoma, kad įvykį tyrė tyrėjas, kuriam teisės aktais nėra priskirta atitinkamų įvykių darbe tyrimo funkcija. Jei, ištyrus įvykį darbe, naujos teisiškai reikšmingos aplinkybės paaiškėja vėliau nei Nuostatų 80 punkte nurodytais terminais, prašymas dėl papildomo įvykio darbe tyrimo skyrimo gali būti paduodamas ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kai jį paduodantis subjektas sužinojo arba turėjo sužinoti apie naujas teisiškai reikšmingas aplinkybes.

Punkto pakeitimai:

Nr. EV-40, 2019-02-19, paskelbta TAR 2019-02-20, i. k. 2019-02716

 

41. Atlikus papildomą įvykio darbe, nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimą gali būti paliktas galioti nepakeistas ankstesnio tyrimo metu surašytas atitinkamos formos aktas, jis gali būti papildytas arba panaikintas ir surašytas naujas atitinkamos formos aktas.

42. Atlikus papildomą įvykio darbe, nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimą ir surašius naujus dokumentus ant ankstesnio tyrimo metu atitinkamos formos akto pirmojo puslapio viršutinėje dalyje padaromas įrašas, nurodantis papildomo tyrimo datą, surašyto naujo dokumento pavadinimą ir asmenų, atlikusių papildomą tyrimą, pareigas, vardus bei pavardes. Ankstesnio tyrimo metu surašytas N-1 arba N-2 formos aktas ar laisvos formos aktas pridedamas prie papildomo tyrimo metu surašyto dokumento (N-1 arba N-2 formos akto ar laisvos formos akto).

43. Dvišalės komisijos atlikto papildomo tyrimo atitinkamos formos aktas pasirašomas ir su tyrimo dokumentais bei dvišalės komisijos narių pasirašytu sprendimu dėl ankstesnio tyrimo išvadų galiojimo įteikiami ar išsiunčiami Nuostatuose nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

TAR pastaba. Taikoma nuo 2021 m. sausio 1 d.

Nr. EV-349, 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27234

 

44. VDI teritoriniame skyriuje gauti dvišalės komisijos atlikto papildomo tyrimo dokumentai nagrinėjami ir registruojami šių Metodinių nurodymų 33–37 punktuose nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. EV-40, 2019-02-19, paskelbta TAR 2019-02-20, i. k. 2019-02716

TAR pastaba. Taikoma nuo 2021 m. sausio 1 d.

Nr. EV-349, 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27234

 

45. VDI inspektorius įvykį darbe, nelaimingą atsitikimą pakeliui į darbą ar iš darbo papildomai ištiria Nuostatuose nurodytais bendraisiais įvykio darbe ar nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimo terminais.

46. Jei papildomas tyrimas skiriamas dėl VDI inspektoriaus atlikto įvykio darbe, nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo, papildomo tyrimo dokumentai nagrinėjami VDI atsakingame administracijos skyriuje.

Punkto pakeitimai:

Nr. EV-40, 2019-02-19, paskelbta TAR 2019-02-20, i. k. 2019-02716

 

47. Nustačius, kad įvykis darbe, nelaimingas atsitikimas pakeliui į darbą ar iš darbo VDI inspektoriaus ištirtas nepažeidžiant Nuostatų ar / ir kitų įvykio darbe ar nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, atitinkamos formos aktas, tyrimo dokumentai su Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus sprendimu išsiunčiami šių Metodinių nurodymų 21 ar 22 punkte nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. EV-40, 2019-02-19, paskelbta TAR 2019-02-20, i. k. 2019-02716

 

VII. SKUNDŲ IR PAREIŠKIMŲ DĖL ĮVYKIŲ DARBE, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ PAKELIUI Į DARBĄ AR IŠ DARBO TYRIMO AKTŲ NAGRINĖJIMAS

 

48. Jei įvykio darbe, nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo komisijos narys, tyrime dalyvavęs asmuo, darbdavį atstovaujantis ar darbdavio įgaliotas asmuo nepasirašo N-1 arba N-2 formos akto ir pateikia raštą, kuriame nurodo nepasirašymo motyvus, tyrėjas per 3 darbo dienas šį raštą išnagrinėja. Nagrinėdamas rašte nurodomus motyvus, tyrėjas patikrina:

48.1. ar nėra pateikiama naujų, tyrimo metu buvusių nežinomų (nenustatytų) įvykio darbe, nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo aplinkybių;

48.2. ar pateikiami nepasirašymo motyvai suteikia pagrindą įvardinti kitas / kitokias, nei surašytame N-1 arba N-2 formos akte, nelaimingo atsitikimo darbe priežastis;

48.3. ar pagrįstai nurodomi kiti / kitokie, nei surašytame N-1 formos akte, pažeidimai ir / ar neįvykdyti teisės aktų reikalavimai;

49. Tyrėjas, nenustatęs  Metodinių nurodymų 48.1–48.3 punktuose nurodytų sąlygų ar nustatęs, kad keisti įvykio darbe priežastis dėl pareiškėjo rašte pateikiamų motyvų nėra pagrindo, priima sprendimą N-1 arba N-2 formos akto nepasirašiusio komisijos nario, tyrime dalyvavusio asmens, darbdavį atstovaujančio ar darbdavio įgalioto asmens prašymo netenkinti ir apie tai informuoja raštą pateikusį asmenį, o pareiškėjo raštą bei priimtą sprendimą prideda prie tyrimo medžiagos. Įvykio darbe, nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimo dokumentai išsiunčiami Nuostatuose nustatyta tvarka.

50. Tyrėjas, išnagrinėjęs šių Metodinių nurodymų 48 punkte nurodytą raštą ir nustatęs, kad pareiškėjo rašte pateikiamų naujų, tyrimo metu buvusių nežinomų (nenustatytų) įvykio darbe, nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo aplinkybių ar / ir motyvų pagrindu gali būti įvardintos kitos / kitokios įvykio darbe priežastys, priima sprendimą papildyti N-1 arba N-2 formos aktą, išdėstant jį nauja redakcija, ar surašyti naują atitinkamos formos aktą. Pareiškėjo raštas, priimtas sprendimas su išvada dėl pirminio N-1 arba N-2 formos akto nuostatų galiojimo pridedami prie tyrimo medžiagos. Naujai surašyti atitinkamos formos aktai teikiami pasirašyti ir tyrimo dokumentai išsiunčiami Nuostatuose nustatyta tvarka.

51. Jei nukentėjęs darbuotojas, jo įgaliotas asmuo arba jo šeimos atstovas ar darbdavys nesutinka su dvišalės komisijos ar VDI inspektoriaus ištirto įvykio darbe, nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimo rezultatais, sprendimais (išvadomis) dėl nelaimingo atsitikimo darbe aplinkybių ir / ar priežasties (-čių), jis / jie pateikia prašymą ar skundą vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui.

52. Prašymus (skundus) dėl dvišalės komisijos ištirto įvykio darbe, nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimo rezultatų ir išvadų dėl nelaimingo atsitikimo darbe aplinkybių ir / ar priežasties (-čių) nagrinėja atitinkamo VDI teritorinio skyriaus vedėjo paskirtas inspektorius (specialistas). Prašymus (skundus) dėl VDI inspektoriaus ištirto įvykio darbe, nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimo rezultatų ir išvadų nagrinėja VDI atsakingo administracijos skyriaus ar / ir kito vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus rezoliucijoje nurodyto skyriaus inspektorius (specialistas).

53. Prašymai (skundai) tiriami nagrinėjant nelaimingo atsitikimo darbe, nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo N-1 arba N-2 ar laisvos formos aktus bei tyrimo medžiagą šių Metodinių nurodymų 34 punkte nustatyta tvarka.

54. Nustačius, kad įvykis darbe, nelaimingas atsitikimas pakeliui į darbą ar iš darbo ištirtas nepažeidžiant Nuostatų ar / ir kitų įvykio darbe ar nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir nėra pagrindo skirti papildomą tyrimą, apie tai informuojamas pareiškėjas.

55. Nustačius, kad įvykis darbe, nelaimingas atsitikimas pakeliui į darbą ar iš darbo ištirtas pažeidžiant Nuostatų ar / ir kitų įvykio darbe ar nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus:

55.1. kai įvykį darbe, nelaimingą atsitikimą pakeliui į darbą ar iš darbo tyrė dvišalė komisija – VDI teritorinio skyriaus vedėjas paskiria inspektorių įvykį ištirti papildomai;

55.2. kai įvykį darbe, nelaimingą atsitikimą pakeliui į darbą ar iš darbo tyrė VDI inspektorius – papildomas tyrimas skiriamas vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nustatyta tvarka.

56. Apie papildomą tyrimą informuojamas darbdavys, VSDF teritorinis skyrius, nukentėjęs darbuotojas arba jo įgaliotas asmuo ar jo šeimos atstovas. Papildomo tyrimo dokumentai, įskaitant ir tuos atvejus, kai papildomas tyrimas buvo atliktas dėl to, kad jau ištyrus įvykį darbe arba nelaimingą atsitikimą pakeliui į darbą ar iš darbo pasikeitė nukentėjusiojo (-ųjų) asmens (-ų) traumos sunkumas ar nukentėjęs asmuo mirė, išsiunčiami šių Metodinių nurodymų 21, 22, 31 punktuose nustatyta tvarka

 

VIII. NELAIMINGO ATSITIKIMO DARBE N-1 ARBA N-2 FORMOS AKTO PILDYMAS

 

57. N-1 arba N-2 formos aktų numeriai ir jų registravimo datos įrašomi iš įmonės, kurioje dirba nukentėjusysis, Įvykių darbe, nelaimingų atsitikimų darbe, nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo aktų registravimo žurnalo.

58. Kiekvienais metais N-1 arba N-2 formos aktai pradedami numeruoti pirmuoju numeriu. N-1 arba N-2 formos aktų ir tyrimo metu surinktų dokumentų kopijos, prieš išsiunčiant jas Nuostatuose nustatyta tvarka, tvirtinamos įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir įmonės antspaudu (jei antspaudas naudojamas).

Punkto pakeitimai:

TAR pastaba. Taikoma nuo 2021 m. sausio 1 d.

Nr. EV-349, 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27234

 

59. N-1 arba N-2 formos aktų punktų tekstinę dalį ir kodų langelius tyrėjas užpildo Metodinių nurodymų 1 ar 2 priede nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

TAR pastaba. Taikoma nuo 2021 m. sausio 1 d.

Nr. EV-349, 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27234

 

60. Neteko galios nuo 2020-12-15

Punkto naikinimas:

Nr. EV-349, 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27234

 

__________________________

 

 

Įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į

darbą ir iš darbo pildymo metodinių nurodymų

1 priedas

 

N-1 FORMOS AKTO PILDYMAS IR KODAVIMAS

 

1. Akto pirmo puslapio viršutinėje dalyje esantys nelaimingo atsitikimo darbe atpažinimo kodo (AK) langeliai pildomi (lengvų nelaimingų atsitikimų darbe aktuose – VDI teritoriniuose skyriuose, o sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų – VDI administracijos atsakingame skyriuje) taip:

- pirmuosiuose keturiuose įrašo numerio langeliuose įrašomi metai, kada apie nelaimingą atsitikimą darbe pranešta VDI;

- penktajame langelyje įrašoma: „1“ – lengvo; „2“ – sunkaus, „3“ – mirtino nelaimingo atsitikimo darbe atveju.

- kituose dviejuose langeliuose įrašomas apskrities kodas:

Apskričių pavadinimai

Kodai

 

Apskričių pavadinimai

Kodai

Alytaus

Kauno

Klaipėdos

Marijampolės

Panevėžio

021

022

023

024

025

Šiaulių

Tauragės

Telšių

Utenos

Vilniaus

026

027

028

029

011

- paskutiniuose keturiuose langeliuose įrašomas einamaisiais metais šalyje įvykusio nelaimingo atsitikimo darbe eilės numeris. Šis numeris pagal specialią kompiuterinę programą automatiškai suteikiamas koduotų duomenų įvedimo metu.

 

2. Kitos akto eilutės pildomos ir duomenys koduojami vadovaujantis žemiau pateikiamais paaiškinimais ir kodais:

1.1 punkte įrašomas įmonės, kurios darbuotojas nukentėjo dėl nelaimingo atsitikimo darbe, buveinės adresas, kodų langeliuose įrašomas 5 ženklų pašto kodas;

1.2 punkte įrašomi įmonės telefono ryšio numeris ir elektroninio pašto adresas bei kodų langeliuose įmonės kodas. Nesant telefono ar elektroninio pašto, įrašomas žodis – „nėra“. Jei įmonės kodas yra sudarytas iš 7 ženklų, tai pirmuose dviejuose langeliuose įrašomi nuliai; jeigu darbdavys yra fizinis asmuo, tai rašoma asmens gimimo data, o pirmame langelyje įrašomas nulis.

1.3 punkte įrašomas įmonės pagrindinės ekonominės veiklos pavadinimas arba, jei įmonės veikla yra įvairi, įrašomas tos veiklos pavadinimas, kurią atitinka įvykio metu atliekamas darbas ir koduojama:

pirmuosiuose kodavimo langeliuose įrašomas keturženklis (4 skaitmenų (klasės) lygmeniu) ekonominės veiklos kodas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus 2 redakciją (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226. Kodavimo langeliuose pirmiausiai įrašomas keturženklis ekonominės veiklos kodas, o kituose dviejuose langeliuose įrašomi nuliai;

antrajame kodavimo langelyje įrašoma:

1 – Privati įmonė (išskyrus toliau nurodytus 3 ir 4 punktus)

2 – Valstybės ar savivaldybės įmonė arba biudžetinė įstaiga

3 – Ūkis, gaminantis produkciją rinkai

4 – Ūkininkai

5 – Užsienio įmonė (filialas)

6 – Fiziniai asmenys.

 

1.4 punkte įrašomas įmonės darbuotojų skaičius žodžiais, o kodo langeliuose – skaitmenimis. Jei darbuotojų skaičius ne keturženklis, tai prieš jį įrašomi nuliai.

1.5 punkte įrašomas įmonės, kurioje nukentėjusysis dirba, atskiro padalinio, kuriame įvyko nelaimingas atsitikimas, pavadinimas. Jei įmonės padalinys įregistruotas Juridinių asmenų registre kaip atskira įmonė ir turi kodą, įrašomas šis kodas. Tais atvejais, kai nelaimingas atsitikimas darbe įvyksta įmonėje, o ne jos atskirame padalinyje, šis punktas nepildomas ir nekoduojamas.

2 punkte įrašomas nukentėjusiojo darbuotojo vardas, pavardė, asmens kodas. Tais atvejais, kai nukentėjęs darbuotojas yra ne LR pilietis, tai kodo langelyje įrašoma jo gimimo data, o pirmame langelyje įrašomas nulis.

2.1 punkte įrašoma nukentėjusiojo darbuotojo asmens pilietybė, nurodant šalies pavadinimą, ir koduojama:

1 – Lietuvos Respublikos (LR) pilietis;

2 – Ne LR pilietis, bet Europos Sąjungos (ES) šalies pilietis;

3 – Už ES ribų esančios šalies pilietis;

0 – Pilietybė nežinoma.

2.2 punkte įrašomas nukentėjusiojo darbuotojo užimtumas ir koduojama:

100 –

300 –

 

301 –

 

302 –

 

310 –

 

311 –

 

312 –

 

320 –

 

321 –

 

322 –

 

500 –

900 –

000 –

Savarankiškai dirbantis;

Darbuotojas, dirbantis nuolatinį/laikiną (neterminuotos/terminuotos trukmės) darbą ir visą darbo dieną/ne visą darbo dieną, nenurodyta;

Darbuotojas, dirbantis nuolatinį/laikiną (neterminuotos/ terminuotos trukmės) darbą, visą darbo dieną;

Darbuotojas, dirbantis nuolatinį/laikiną (neterminuotos/terminuotos trukmės) darbą, ne visą darbo dieną;

Darbuotojas, dirbantis nuolatinį darbą (pagal neterminuotos trukmės darbo sutartį) – visą darbo dieną/ne visą darbo dieną, nenurodyta;

Darbuotojas, dirbantis nuolatinį darbą (pagal neterminuotos trukmės darbo sutartį) visą darbo dieną;

Darbuotojas, dirbantis nuolatinį darbą (pagal neterminuotos trukmės darbo sutartį) ne visą darbo dieną;

Darbuotojas, dirbantis laikiną darbą (pagal terminuotos trukmės darbo sutartį) visą darbo dieną/ne visą darbo dieną, nenurodyta;

Darbuotojas, dirbantis laikiną darbą (pagal terminuotos trukmės darbo sutartį) visą darbo dieną;

Darbuotojas, dirbantis laikiną darbą (pagal terminuotos trukmės darbo sutartį) ne visą darbo dieną, nenurodyta;

Mokiniai / praktikantai;

Kitas užimtumo statusas;

Užimtumo statusas nežinomas.

 

 

 

2.3 punkte įrašomas nukentėjusiojo darbuotojo amžius žodžiais, o kodo langeliuose – skaitmenimis (amžius skaičiuojama pilnais metais). Jei darbuotojo amžiaus skaičius ne triženklis, tai prieš jį įrašomi nuliai.

2.4 punkte įrašoma nukentėjusiojo darbuotojo lytis žodžiais ir koduojama:

1 – vyras;

2 – moteris.

2.5 punkte įrašomas nukentėjusiojo profesijos ar darbo pavadinimas pagal darbo sutartį ir langeliuose koduojama vadovaujantis Lietuvos profesijų klasifikatoriumi LPK 2012, patvirtintu Ūkio ministro 2013 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 4-171 (aktuali redakcija nuo 2019 m. kovo 29 d.), kuris parengtas pagal tarptautinį standartinį profesijų klasifikatorių ISCO-08.

2.6 punkte įrašoma darbo sutarties sudarymo data ir darbo trukmė įmonėje pilnais mėnesiais (nepilno mėnesio dienos neįskaitomos ir neapvalinamos). Kodavimo langeliuose įrašomas pilnų mėnesių skaičius.

3 punkte įrašoma nelaimingo atsitikimo data, valanda, minutės ir einamųjų metų savaitės numeris ir koduojama (koduojant minutės atmetamos – neapvalinamos).

3.1 punkte įrašomas valandų ir minučių skaičius nuo darbo, kurį atliekant įvyko nelaimingas atsitikimas, pradžios (ir akto tekste, ir kodų langeliuose) ir koduojama:

pirmuosiuose kodavimo langeliuose įrašomas valandų, praėjusių nuo darbo pradžios, skaičius;

antruosiuose minutės.

Jeigu nelaimingas atsitikimas darbe įvyko prieš darbą, eilutėse įrašomas laikas, kodų langeliuose įrašomi nuliai, aplinkybių tekste pažymima, kad nelaimingas atsitikimas įvyko prieš darbo pradžią.

3.2 punkte lengvo ar sunkaus nelaimingo atsitikimo darbe atveju įrašoma nukentėjusiojo asmens sužalojimo diagnozė pagal asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą. Mirtino nelaimingo atsitikimo darbe atveju įrašoma mirties priežastis pagal teismo ekspertų išvadas, įrašus asmens mirties liudijime ar asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą. Tais atvejais, kai mirties priežastis teismo ekspertų išvadose, asmens mirties liudijime ar asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumente nenurodyta ar atlikus visus galimus veiksmus nėra galimybės gauti dokumentą apie mirties priežastį, įrašoma „mirties priežastis nenustatyta“.

3.3 punkte nurodomas paveiktos nukentėjusiojo kūno dalies pavadinimas ir koduojama:

00 -     Paveikta, sužalota kūno dalis - nespecifikuota

10 -

11 –

12 –

13 –

14 –

15 –

18 –

19 –

20 -

21 –

29 –

30 –

31 –

39 –

40 -

41 –

42 –

43 –

48 –

49 –

50 -

51 –

52 –

53 –

54 –

55 –

58 –

59 –

60 -

61 –

62 –

63 –

64 –

65 –

68 –

69 –

70 -

71 –

78 –

99 –

Galva - nespecifikuota

Galva, smegenys ir kaukolės nervai bei kraujagyslės

Veido sritis

Akis (-ys)

Ausis (-ys)

Dantys

Galva, keletas dalių

Galva, kitos aukščiau nenurodytos dalys (nosis ir pan.)

Kaklas, įskaitant stuburo slankstelius

Kaklas, įskaitant kaklo slankstelius

Kaklas, kitos aukščiau nenurodytos dalys (gerklė ir pan.)

Nugara, įskaitant stuburo slankstelius

Nugara, įskaitant stuburo slankstelius

Nugara, kitos aukščiau nenurodytos dalys (jungiamieji raumenys, smegenys ir pan.)

Liemuo ir vidaus organai - nespecifikuota

Krūtinės ląsta, šonkauliai, įskaitant sąnarius ir mentes

Krūtinės vidaus organai

Dubens ir pilvo sritis, įskaitant vidaus organus

Liemuo, keletas dalių

Liemuo, kitos aukščiau nenurodytos dalys

Viršutinės galūnės - nespecifikuota

Pečiai ir pečių sąnariai (įskaitant raktikaulį)

Ranka, įskaitant alkūnę

Plaštaka

Pirštas (-ai)

Riešas

Viršutinės galūnės keletas dalių

Viršutinės galūnės, kitos aukščiau nenurodytos dalys

Apatinės galūnė - nespecifikuota

Klubas ir klubo sąnarys

Koja, įskaitant kelį

Kelis

Pėda

Kojų pirštas (-ai)

Apatinė galūnė, keletas dalių

Apatinė galūnė, kitos aukščiau nenurodytos dalys (blauzda, kulkšnis ir pan.)

Visas kūnas ir keletas kūno dalių - nespecifikuota

Visas kūnas (sisteminis poveikis)

Keletas kūno dalių (galva, liemuo, liemuo ir viena iš galūnių ir t.t.)

Paveiktos kitos, kitur nepriskirtos kūno dalys

 

3.4 punkte nurodomas sveikatos pakenkimo pobūdis ir koduojama:

010 -

Žaizdos ir paviršiniai sužalojimai

011 –

Paviršiniai sužalojimai: sumušimai, mėlynės, hematoma, odos nutrynimai, įbrėžimai, pūslės, nenuodingų vabzdžių įkandimai, negilios žaizdos, taip pat galvos odos žaizdos ir lengvos traumos svetimkūniams patenkant į akis, ausis, t.t. Nepriklauso: nuodingų gyvūnų įkandimai (kodas 071)

012 –

Atviros žaizdos: plėštinės žaizdos, atviros žaizdos, pjautinės žaizdos, sumušimai su žaizdomis bei nagų netekimas; žaizdos, susijusios su raumenų, sausgyslių ir nervų traumomis. Nepriklauso: trauminė amputacija, enukleacija, akies išplėšimas (kodas 040); atviri lūžiai (kodas 022); nudegimai su atviromis žaizdomis (kodas 061); lengvos traumos (kodas 011)

 

019 –

Kitos žaizdos ir paviršiniai sužalojimai

020 -

Kaulų lūžiai

021 –

Uždari lūžiai: Paprasti lūžiai; sąnarių lūžiai (išnirimai, t.t.); lūžiai su vidaus organų ar nervų traumomis

022 –

Atviri lūžiai: Lūžiai su minkštų kūno audinių traumomis (atviri lūžiai)

029 –

Kitų tipų kaulų lūžiai

030 -

Išnirimai, sausgyslių ir raumenų patempimai: Visi ūmūs raumenų-kaulų pakenkimai dėl raumenų, sausgyslių, raiščių ir sąnarių patempimo

031 –

Išnirimai: Kaulų ties sąnariais displazija ir išnirimai. Nepriklauso: lūžio displazija (kodas 021)

032 –

Sausgyslių ir raumenų patempimai: patempimas, sukeliantis išvaržas, ašarojimą ar raumenų, sausgyslių, raiščių (ir sąnarių) plėštines žaizdas bei išvaržas dėl patempimo. Nepriklauso: visi kaulų išnirimai ties sąnariais turi būti klasifikuojami pagal kodą 031; jei tai yra susiję su atvira žaizda, tai turi būti koduojama grupėje 012

039 –

Kitų tipų išnirimai, sausgyslių ir raumens patempimai

040 –

Amputacija (kūno dalių pašalinimas) dėl traumos: Amputacija ir sutraiškymo traumos, enukleacija, įskaitant trauminį akies išplėšimą ar ausies (ausų) netekimą

050 -

Smegenų sukrėtimai ir vidaus organų traumos

051 –

Smegenų sukrėtimai: Vidinės kaukolės traumos

052 –

Vidaus organų traumos: Krūtinės ląstos traumos, pilvo ir dubens organų traumos

059 –

Kitų tipų smegenų sukrėtimai ir vidaus organų traumos

060 -

Nudegimai, nuplikymai ir nušalimai

061 –

Nudegimai, nuplikymai (terminiai): nudegimai nuo karštų objektų ar atviros ugnies; nuplikymai; pūslės nuo trinties; radiacinis nudegimas (infraraudonieji spinduliai); nudegimai nuo saulės; žaibo pasekmės; nudegimai nuo elektros srovės, nudegimai su atviromis žaizdomis. Nepriklauso: kitas spinduliuotės  poveikis nei nudegimai (kodas 102)

062 –

Cheminiai nudegimai (korozijos): cheminiai nudegimai (tik išoriniai nudegimai). Nepriklauso: nudegimai prarijus korozinių ar kaustinių medžiagų (kodas 071)

063 –

Nušalimai: nukritusios temperatūros efektai (nušalimai); dalinis odos sluoksnio praradimas, nušalimai mirštant audiniams (nekrozė). Nepriklauso: neįprastai žema kūno temperatūra (hipotermija) ir kiti per didelio šalčio efektai (kodas 103)

069 –

Kitų tipų nudegimai, nuplikymai ir nušalimai

070 -

Apsinuodijimai  ir infekcijos

071 –

Ūmūs apsinuodijimai: ūmūs toksinių, korozinių ar kaustinių medžiagų įšvirkštimo,

nurijimo, absorbavimo ar įkvėpimo poveikis; nuodingų gyvūnų įkandimai; uždusimas

nuo anglies monoksido ar kitų toksinių dujų. Nepriklauso: išoriniai cheminiai nudegimai (kodas 062); anafilaksinis šokas (kodas 119)

072 –

Ūmios infekcijos: virusinės, bakteriologinės ir kitų infekcinių veiksnių infekcijos

079 –

Kitų tipų apsinuodijimai ir infekcijos

080 -

Paskendimai ir uždusimai

 

081 –

Uždusimai: dusimai ar uždusimai nuo kompresijos, suspaudimo ar užspaudimo; taip pat įeina uždusimai nuo deguonies supresijos ar jo sumažėjimo supančioje atmosferoje ir uždusimai nuo svetimkūnių patekimo į kvėpavimo takus. Nepriklauso: uždusimas nuo anglies monoksido ar kitų toksinių dujų (kodas 071)

 

082 –

Paskendimai ir nemirtini panardinimai. Nepriklauso: uždusimai, kaip apibrėžta 081; užgriuvus medžiagoms ar kitoms ne skystoms masėms, pvz.: sniegas, žemės, t.t.

 

089 –

Kitų tipų paskendimai ir uždusimai

 

090 -

Garso, vibracijos ir slėgio poveikis

 

091 –

Ūmus klausos netekimas: dalinis ar visiškas klausos praradimas

 

092 –

Slėgio padariniai: Slėgio ar vandens slėgio (barotrauma) sukelti padariniai

 

099 –

Kiti ūmūs garso, vibracijos ir slėgio padariniai: Garso trauma, pneumatinio grąžto sindromas, t.t.

 

100 -

Ekstremalių temperatūros svyravimų, šviesos ir spinduliuotės padariniai

 

101 –

Šiluminis ir saulės smūgis: Per didelio natūralaus karščio ir izoliacijos padariniai (šiluminiai mūgiai, saulės smūgiai) arba žmogaus sukurtas karštis. Nepriklauso: žaibo sukeltas šokas (kodas 112); saulės nudegimai (kodas 061)

 

102 –

Spinduliuotės padariniai (ne terminiai): Rentgeno spindulių, radioaktyviųjų medžiagų, ultravioletinių spindulių, jonizuojančios spinduliuotės sukelti padariniai

 

103 –

Nukritusios temperatūros padariniai: atsitiktinė hipotermija ir kiti nukritusios temperatūros padariniai. Nepriklauso: nušalimų (kodas 063)

 

109 –

Kiti ekstremalių temperatūros svyravimų, šviesos ir spinduliuotės padariniai

 

110

Šokas

 

111 –

Šokas po agresijos ir grasinimų: šokas po žmogaus padarytos agresijos ar grasinimų; pvz.: šokas po banko apiplėšimo, klientų ir užsakovų agresijos, „socialinių konfliktų“. Nepriklauso: anafilaksinis šokas (kodas 119); šokas po trauminių sužeidimų (kodas 112)

 

112 –

Trauminis šokas: elektros šokas, žaibo sukeltas šokas, tiesiogiai po traumos ar vėliau pasireiškiantis šokas. Nepriklauso: anafilaksinis šokas (kodas 119); asmenų sukelta agresija ir grėsmė (kodas 111); atvejai be tiesioginių fizinių traumų

 

119 –

Kitų tipų šokas: gyvūnų sukelta agresija be tiesioginių fizinių traumų nukentėjusiam; gamtinės nelaimės ir kiti įvykiai, tiesiogiai nesukelti žmogaus veiklos ir nesukeliantys tiesioginės fizinės traumos nukentėjusiajam; anafilaksinis šokas

 

120 –

Daugybiniai pakenkimai

 

130

Psichikos sutrikimas (keliantis pavojų savo ar kitų asmenų gyvybei ir sveikatai; sutrikdantis darbingumą ir socialinę adaptaciją)

 

999 –

 

 

000 –

Ši grupė turėtų būti naudojama tiktai klasifikuojant sveikatos pakenkimus, neįtrauktus į klasifikaciją pagal pavadinimus: nervų ir stuburo smegenų traumos; kraujagyslių traumos; pašalinių objektų patekimas į kūną per natūralias ertmes ir t. t.

Sveikatos pakenkimo pobūdis nežinomas

 

 

3.5 punktas pildomas taip, kaip nurodyta akto eilutėje (jei nukentėjusiojo neblaivumas, apsvaigimas nuo narkotinių ar kitų medžiagų nebuvo tikrintas – įrašoma „Nenustatyta“) ir koduojama:

pirmajame kodo langelyje įrašomi blaivumą/apsvaigimą nuo narkotinių ar kitų medžiagų apibūdinantys kodai:

1 – Blaivus (jei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, valstybės tarnautojų, Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme nurodytų valstybės pareigūnų iškvėptame ore, kraujyje ir kituose organizmo skysčiuose (biologinėse organizmo terpėse) nustatyta etilo alkoholio koncentracija yra ne daugiau nei 0,2 promilės; jeigu alkoholis vartotas darbdavio nurodymu ar jam leidus pagal gamybos proceso ar protokolo reikalavimus – ne daugiau nei 0,4 promilės);

2 – Neblaivus (jei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, valstybės tarnautojų, Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme nurodytų valstybės pareigūnų iškvėptame ore, kraujyje ir kituose organizmo skysčiuose (biologinėse organizmo terpėse) nustatyta etilo alkoholio koncentracija yra daugiau nei 0,2 promilės; jeigu alkoholis vartotas darbdavio nurodymu ar jam leidus pagal gamybos proceso ar protokolo reikalavimus – daugiau nei 0,4 promilės);

5 – Nenustatyta;

6 – Apsvaigęs

antrajame įrašomi atitinkami kodai:

1 – jei buvo vartotas alkoholinis (etilo alkoholis) gėrimas;

3 – jei buvo vartotos narkotinės medžiagos;

4 – jei buvo vartota cheminė medžiaga (nustatyta);

5 - jei vartota nenustatyta cheminė medžiaga ar nenustatytas cheminis junginys.

 

4 punkte išsamiai ir nuosekliai aprašomos nelaimingo atsitikimo darbe aplinkybės. Papunkčių 1, 2, 3, 4 ir *a - *s kodų langeliai koduojami vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus atskirai nustatyta tvarka.

 

5 punkte įrašomas darbo aplinkos pavadinimas ir koduojama:

000

Nėra informacijos

010

Pramonės vieta, nenurodyta

011

Gamybos zona, gamykla, dirbtuvė

012

Priežiūros zona, remonto dirbtuvė

013

Zona, daugiausia naudojama sandėliavimui, pakrovimui, iškrovimui

019

Kita, prieš tai nenurodyta, 010 grupės tipo darbo aplinka

020

Statybvietė, statybos, atviras karjeras, atvira kasykla, nenurodyta

021

Statybvietė: pastatų statyba

022

Statybvietė: pastatų griovimas, remontas, priežiūra

023

Atviras karjeras, atvira kasykla, iškasos, tranšėjos (įskaitant atviras kasyklas ir veikiančius karjerus)

024

Statybvietė: požeminė

025

Statybvietė: ant vandens ir (arba) virš vandens

026

Statybvietė: aukšto slėgio aplinkoje

029

Kita, prieš tai nenurodyta, 020 grupės tipo darbo aplinka

030

Ūkininkavimo, gyvulininkystės, žuvininkystės, miškininkystės zona, nenurodyta

031

Gyvulininkystės zona

032

Ūkininkavimo zona: pasėliai

033

Ūkininkavimo zona: medžiai ar krūmai

034

Miškininkystės zona

035

Žuvininkystės zona, žvejyba, akvakultūra (ne laive)

036

Sodas, parkas, botanikos sodas, zoologijos sodas

039

Kita, prieš tai nenurodyta, 030 grupės tipo darbo aplinka

040

Paslaugų veiklos zona, įstaiga, pramogų zona, įvairūs, nenurodyta

041

Įstaiga, posėdžių salė, biblioteka ir pan.

042

Mokymo įstaiga, mokykla, vidurinė mokykla, kolegija, universitetas, vaikų lopšelis, vaikų darželis

043

Maža arba didelė prekybos zona (įskaitant gatvės prekybą)

044

Restoranai, poilsio zonos, laikinos apsistojimo vietos (įskaitant muziejus, auditorijas, stadionus, muges ir pan.)

049

050

051

059

060

Kita, prieš tai nenurodyta, 040 grupės tipo darbo aplinka

Sveikatos priežiūros įstaiga, nenurodyta

Sveikatos priežiūros įstaiga, privati ligoninė, slaugos namai

Kita, prieš tai nenurodyta, 050 grupės tipo darbo aplinka

Viešojo teritorija, nenurodyta

061

Visuomenei nuolat atvira teritorija (magistralės, keliai, stovėjimo aikštelės, stočių ar oro

uostų laukiamieji ir pan.)

062

Transporto priemonės, antžeminės arba bėginės, privačios arba viešosios (visų rūšių: traukiniai, autobusai, automobiliai ir pan.)

063

Teritorija, kuri yra prijungta prie viešų vietų, bet į kurią gali patekti tik įgalioti darbuotojai:

geležinkelio linija, oro uosto peronas, greitkelio kelkraštis

069

Kita, prieš tai nenurodyta, 060 grupės tipo darbo aplinka

070

Namuose, nenurodyta

071

Privatūs namai

072

Bendrojo naudojimo pastato dalys, priestatai, privatus šeimos sodas

079

080

081

082

089

090

091

092

093

099

100

101

102

103

109

110

111

112

119

Kita, prieš tai nenurodyta, 070 grupės tipo darbo aplinka

Sporto zona, nenurodyta

Uždara sporto zona: sporto salė, gimnastikos salė, uždaras baseinas

Atvira sporto zona: sporto aikštynas, lauko baseinas, slidinėjimo trasa

Kita, prieš tai nenurodyta, 080 grupės tipo darbo aplinka

Esanti ore, pakelta, išskyrus statybvietes, nenurodyta

Pakelta: ant stacionaraus paviršiaus (stogo, terasos ir pan.)

Pakelta: stiebas, atrama, kabamoji platforma

Ore: orlaivyje

Kita, prieš tai nenurodyta, 090 grupės tipo darbo aplinka, išskyrus statybvietes

Po žeme, išskyrus statybvietes, nenurodyta

Po žeme: tunelis (kelias, traukinys, vamzdis)

Po žeme: kasykla

Po žeme: kanalizacijos vamzdžiai ir nuotekų kolektoriai

Kita, prieš tai nenurodyta, 100 grupės tipo darbo aplinka, išskyrus statybvietes

Ant arba virš vandens, išskyrus statybvietes, nenurodyta

Jūra arba vandenynas: visų rūšių laivuose, platformose, valtyse, baržose

Ežeras, upė, uostas: visų rūšių laivuose, platformose, valtyse, baržose

Kita, prieš tai nenurodyta, 110 grupės tipo darbo aplinka, išskyrus statybvietes

120

Aukšto slėgio aplinka, išskyrus statybvietes, nenurodyta

121

Aukšto slėgio aplinkoje: po vandeniu (pvz., nardymas)

122

Aukšto slėgio aplinkoje: kameroje

129

Kita, prieš tai nenurodyta, 120 grupės tipo darbo aplinka, išskyrus statybvietes

999

Kita klasifikatoriuje nenurodyta darbo aplinka

 

6 punkte įvardijamas nukrypimas - paskutinis įvykis, nukrypimas nuo normalaus darbo proceso, nuo įprastos būklės, sukėlęs nelaimingą atsitikimą darbe ir koduojama:

10 -

11 –

12 –

13 –

14 –

19 –

20 –

 

21 –

22 –

23 –

24 –

 

29 –

30 -

 

31 –

32 –

 

33 –

 

34 –

 

35 –

39 –

40 –

 

41 –

 

42 –

 

43 –

 

44 –

45 –

49 –

50 -

51 –

52 –

59 –

60-

61 –

62 –

63 –

64 –

69 –

70 –

 

71 –

72 –

73 –

74 –

75 –

79 –

80 -

81 –

82 –

83 –

 

84 –

85 –

 

89 –

99 –

00 -

Nukrypimas dėl elektrinių problemų, sprogimo, gaisro - nespecifikuota

Elektrinė problema dėl įrenginio gedimo – vedanti prie netiesioginio kontakto

Elektrinė problema – vedanti prie tiesioginio kontakto

Sprogimas

Gaisras, užsiliepsnojimas

Kiti, aukščiau nenurodyti, šios grupės nukrypimai

Nukrypimai dėl išsiliejimo, nuvirtimo, nutekėjimo, ištekėjimo, garavimo, išsiskyrimo - nespecifikuota

Kietas būvis – perpildymas, nuvirtimas

Skystas būvis – nutekėjimas, prasisunkimas, ištekėjimas, taškymas, purškimas

Dujinis būvis – garavimas, aerozolio susidarymas, dujų susidarymas

Dulkių/miltelių pavidalo medžiagos – dūmų susidarymas, dulkės/dalelės    suspensijoje/išmetimuose

Kiti, aukščiau nenurodyti, šios grupės nukrypimai

Materialiojo veiksnio  lūžimas, trūkimas, skilimas, paslydimas, kritimas, sugriuvimas - nespecifikuota

Medžiagos lūžimas – per sujungimą, siūles

Lūžimas, trūkimas – medžio, stiklo, metalo, akmens, plastmasės, kitų skeveldrų atsiradimas

Materialaus veiksnio slydimas, kritimas, sugriuvimas – iš viršaus (užkritimas ant nukentėjusiojo)

Materialaus veiksnio slydimas, kritimas, sugriuvimas – iš apačios (nutempia nukentėjusįjį žemyn)

Materialaus veiksnio slydimas, kritimas, sugriuvimas – tame pačiame lygmenyje

Kiti, aukščiau nenurodyti, šios grupės nukrypimai

Mašinos, transporto priemonės/naudojamos įrangos kontrolės praradimas (visiškas, dalinis) - nespecifikuota

Kontrolės praradimas (visiškas arba dalinis) – mašinos (įskaitant nepageidautiną įsijungimą) arba medžiagos, su kuria mašina dirba

Kontrolės praradimas (visiškas arba dalinis) – transporto priemonės arba naudojamos įrangos  (variklinės arba ne)

Kontrolės praradimas (visiškas arba dalinis) – rankinių prietaisų (variklinių arba ne) arba medžiagos, su kuria dirba prietaisas

Kontrolės praradimas (visiškas arba dalinis) – objekto (nešamo, judinamo ir pan.)

Kontrolės praradimas (visiškas arba dalinis) – gyvūno

Kiti, aukščiau nenurodyti, šios grupės nukrypimai

Paslydimas,  užkliuvimas, nukritimas – žmogaus kritimas - nespecifikuota

Žmogaus kritimas – į žemesnį lygį

Paslydimas, užkliuvimas, nukritimas – žmogaus kritimas – tame pačiame lygyje

Kiti aukščiau nenurodyti šios grupės nukrypimai

Kūno judesiai be fizinės įtampos (paprastai sukeliantys išorinį sužeidimą)

Patekimas ant aštraus objekto

Atsiklaupimas, atsisėdimas, pasilenkimas

Pagavimas arba nunešimas (kažkieno arba jėgos)

Nekoordinuoti judesiai, neatsargūs judesiai arba ne laiku atlikti judesiai

Kiti, aukščiau nenurodyti, šios grupės nukrypimai

Kūno judesiai, sukeliantys fizinį stresą (paprastai sukeliantys išorinius sužeidimus) - nespecifikuota

Kėlimas, nešimas, stojimasis

Stūmimas, traukimas

Padėjimas, lenkimasis žemyn

Pakrypimas, pasisukimas

Užmynimas, kojos ar kulkšnies išnirimas, paslydimas be nugriuvimo

Kiti, aukščiau nenurodyti, šios grupės nukrypimai

Šokas, išgąstis, smurtas, agresija, grasinimai - nespecifikuota

Šokas, išgąstis

Smurtas, agresija, grasinimai – tarp įmonės darbuotojų, pavaldžių darbdaviui

Smurtas, agresija, grasinimai – iš pašalinių žmonių, skirti įmonei, darbuotojams, atliekantiems savo pareigas (banko, autobusų vairuotojų apiplėšimas ir pan.)

Agresija, susidūrimas su gyvūnu

Nukentėjusiojo arba trečiojo asmens buvimas, sukeliantis pavojų nukentėjusiam ir galimai kitiems asmenims

Kiti, aukščiau nenurodyti, šios grupės nukrypimai

Kiti nesuklasifikuoti nukrypimai

Nėra informacijos.

 

7 punkte įrašomas kontakto – sužeidimo pobūdžio, dėl kurio buvo nukentėjusysis patyrė žalą sveikatai, pavadinimas ir koduojama:

10 -

 

11 –

12 –

13 –

14 –

15 –

16 –

17 –

19 –

20 -

21 –

22 –

23 –

29 –

 

30 -

 

31 –

32 –

39 –

40 -

41 –

42 –

43 –

44 –

 

45 –

 

49 –

50 -

 

51 –

52 –

53 –

59 –

60 -

61 –

62 –

63 –

64 –

69 –

70 -

71 –

72 –

73 –

79 –

80 -

81 –

82 –

83 –

89 –

99 –

00

Kontaktas su elektros srove, temperatūra, pavojingomis medžiagomis - nespecifikuota

Netiesioginis kontaktas su lankiniu virinimu, kibirkštimi, žaibu (pasyviai)

Tiesioginis kontaktas su elektra, elektros srovės patekimas į kūną

Kontaktas su atvira ugnimi arba karštu arba degančiu objektu ar aplinka

Kontaktas su šaltu arba labai šaltu objektu, arba aplinka

Kontaktas su pavojingomis medžiagomis – per nosį, burną įkvepiant

Kontaktas su pavojingomis medžiagomis – ant/per odą arba akis

Kontaktas su pavojingomis medžiagomis – per virškinimo traktą, prarijus arba valgant

Kiti, aukščiau nenurodyti, šios grupės kontaktai – sužeidimo pobūdžiai

Skendimas, užvertimas, apgaubimas - nespecifikuota

Skendimas skystyje

Užversti žemėmis

Apgaubti, apsupti dujų ar ore esančių dalelių

Kiti, aukščiau nenurodyti, šios grupės kontaktai-sužalojimo pobūdžiai (užpylimas pjuvenomis, grūdais, cementu ir pan.)

Horizontalus ar vertikalus poveikis su arba į nejudantį objektą (nukentėjusiajam judant) - nespecifikuota

Vertikalus judėjimas, susitrenkimas su/arba į objektą (atsirandantis dėl kritimo)

Horizontalus judėjimas, susitrenkimas su/arba į objektą

Kiti, aukščiau nenurodyti, šios grupės kontaktai – sužeidimo pobūdžiai

Atsitrenkimas į judantį objektą, susidūrimas - nespecifikuota

Atsitrenkimas į lekiantį objektą

Atsitrenkimas į krentantį objektą

Atsitrenkimas į svyruojantį objektą

Atsitrenkimas į besisukantį, judantį, transportuojamą objektą, įskaitant transporto priemones

Susidūrimas su objektu, transporto priemone, susidūrimas su asmeniu (nukentėjusiajam judant)

Kiti, aukščiau nenurodyti, šios grupės kontaktai – sužeidimo pobūdžiai

Kontaktas su aštriu, smailiu, šiurkščiu, grubiu Materialiuoju veiksniu - nespecifikuota

Kontaktas su aštriu materialiu veiksniu (peiliu, ašmenimis ir pan.)

Kontaktas su smailiu materialiu veiksniu (vinimi, aštriu įrankiu ir t. t.)

Kontaktas su kietu ar šiurkščiu materialiu veiksniu

Kiti, aukščiau nenurodyti, šios grupės kontaktai – sužeidimo pobūdžiai

Įkliuvimas, suspaudimas ir pan. - nespecifikuota

Suspaudimas, įkliuvimas – į objektą

Suspaudimas, įkliuvimas – po objektu

Suspaudimas, įkliuvimas – tarp objektų

Galūnė, ranka ar pirštas nuplėštas arba nupjautas

Kiti, aukščiau nenurodyti, šios grupės kontaktai – sužeidimo pobūdžiai

Fizinis arba psichinis stresas - nespecifikuota

Fizinis stresas raumenų – kaulų sistemai

Fizinis stresas dėl spinduliuotės, triukšmo, šviesos arba spaudimo

Psichinis stresas arba šokas

Kiti, aukščiau nenurodyti, šios grupės kontaktai – sužeidimo pobūdžiai

Įkandimas, įspyrimas (gyvūno arba žmogaus)

Įkandimas

Vabzdžio arba žuvies įkandimas

Kirtis, spyris, smūgis į galvą, smaugimas

Kiti, aukščiau nenurodyti, šios grupės kontaktai – sužeidimo pobūdžiai

Kiti nesuklasifikuoti kontaktai – sužeidimo pobūdžiai

Nėra informacijos.

 

8 punkte įrašomas sveikatos pakenkimo pobūdžio materialusis veiksnys. Apibūdinamas kaip objektas, prietaisas arba instrumentas, su kuriuo turėjo sąlytį nukentėjusysis, arba psichologinis sužeidimo pobūdis. Jei su sužeidimu yra susiję keli Materialieji veiksniai, reikia koduoti ta veiksnį, kuris yra susijęs su didžiausiu sužeidimu. Pildoma ir koduojama:

Materialių veiksnių grupės

00 01 –   Nėra materialaus veiksnio

00 02 –   Nėra informacijos

00 99 –   Kiti, nepaminėti 00 grupės veiksniai

01 00 –   Statiniai, struktūros, paviršiai – antžeminiai (viduje arba išorėje, stacionarūs arba

kilnojami, laikini arba ne)

01 01 –   Statinių komponentai, struktūriniai komponentai – durys, sienos, pertvaros ir pan., bei

įrengtos kliūtys (langai ir pan.)

01 02 –   Paviršiai ant žemės – žemė ir grindys (viduje ir išorėje, dirbamoji žemė, sporto aikštynai,    slidžios grindys, užgriozdintos grindys, lenta su  vinimis)

01 99 –   Kiti, nepaminėti 01 grupės statiniai, struktūros ir paviršiai ant žemės

Statiniai, struktūros, paviršiai –  antžeminiai (viduje arba išorėje)

02 01 –   Statinio dalys virš žemės – stacionarios (stogai, terasos, durys ir langai, laiptai, krantinės)

02 02 –  Struktūros, paviršiai virš žemės – stacionarūs (įskaitant praėjimus, stacionarias kopėčias,   atramas)

02 03 –   Struktūros, paviršiai virš žemės – kilnojami (įskaitant pastolius, kilnojamąsias kopėčias,

lopšius, kėlimo platformas)

02 04 –   Struktūros, paviršiai virš žemės – laikini (įskaitant laikinus pastolius, įtvirtinimus)

02 05 –  Struktūros, paviršiai virš žemės – plūduriuojantys (įskaitant gręžimo platformas, pastolius ant baržų)

02 99 –   Kiti, nepaminėti 02 grupės statiniai, struktūros, paviršiai po žeme

Statiniai, struktūros, paviršiai – požeminiai (viduje arba išorėje, stacionarūs arba

kilnojami, laikini arba ne)

03 01 –   Iškasos, tranšėjos, gręžiniai, duobės, atidengti šlaitai, garažų duobės

03 02 –   Požeminės zonos, tuneliai

03 03 –   Povandeninė aplinka

03 99 –   Kiti nepaminėti  03 grupės statiniai, struktūros, paviršiai po žeme

 

04 01 –

 

04 02 –

04 03 –

04 99 –

Medžiagų tiekimo ir paskirstymo sistemos, vamzdynai – nespecifikuota

Medžiagų tiekimo ir paskirstymo sistemos, vamzdynai – stacionarūs – dujų, oro,     skystų, kietų medžiagų – įskaitant hoperius

Medžiagų tiekimo ir paskirstymo sistemos, vamzdynai – kilnojami

Nuotekos, kanalizacija

Kitos, nepaminėtos 04 grupės medžiagų tiekimo ir paskirstymo sistemos, vamzdynai

 

 

05 01 –

05 02 –

 

05 99 –

Varikliai, energijos perdavimo ir saugojimo sistemos

Varikliai, energijos generatoriai

Energijos perdavimo ir saugojimo sistemos (mechaninės, pneumatinės, hidraulinės,

elektrinės, įskaitant baterijas ir akumuliatorius)

Kiti, nepaminėti 05 grupės varikliai, energijos perdavimo ir saugojimo sistemos

 

 

06 01 –

06 02 –

 

06 03 –

06 04 –

06 05 –

06 06 –

06 07 –

06 08 –

06 09 –

 

06 10 –

06 11 –

06 12 –

06 13 –

06 14 –

06 15 –

06 99 –

Rankiniai įrankiai be jėgos šaltinio

Rankiniai įrankiai be jėgos šaltinio – pjovimui

Rankiniai įrankiai be jėgos šaltinio – pjaustymui, atskyrimui (įskaitant žirkles, dideles

žirkles, sekatorius)

Rankiniai įrankiai be jėgos šaltinio – drožimui, kalimui, dailinimui, lyginimui, kirtimui

Rankiniai įrankiai be jėgos šaltinio – skutimui, šlifavimui, poliravimui

Rankiniai įrankiai be jėgos šaltinio – gręžimui, tekinimui, sukimui

Rankiniai įrankiai be jėgos šaltinio – kalimui, kniedijimui, sukabinimui

Rankiniai įrankiai be jėgos šaltinio – siuvimui, mezgimui

Rankiniai įrankiai be jėgos šaltinio – suvirinimui, klijavimui

Rankiniai įrankiai be jėgos šaltinio – medžiagų kasybai ir darbui su žeme (įskaitant žemės ūkio įrankius)

Rankiniai įrankiai be jėgos šaltinio – vaškavimui, tepimui, plovimui, valymui

Rankiniai įrankiai be jėgos šaltinio – dažymui

Rankiniai įrankiai be jėgos šaltinio – laikymui vietoje, sugriebimui

Rankiniai įrankiai be jėgos šaltinio – darbui virtuvėje (išskyrus peilius)

Rankiniai įrankiai be jėgos šaltinio – medicininiai ir chirurginiai – aštrūs ir pjaunantys

Rankiniai įrankiai be jėgos šaltinio –  medicininiai ir chirurginiai – nepjaunantys, kiti

Kiti, nepaminėti 06 grupės rankiniai įrankiai be jėgos šaltinio

 

 

Rankiniai arba ranka valdomi įrankiai, mechaniniai

 

07 01 –

07 02 –

 

07 03 –

 

07 04 –

 

07 05 –

07 06 –

07 07 –

07 08 –

07 09 –

 

07 10 –

 

07 11 –

07 12 –

07 13 –

07 14 –

 

07 15 –

07 16 –

07 17 –

07 99 –

Mechaniniai rankiniai įrankiai – pjovimui

Mechaniniai rankiniai įrankiai – pjaustymui, atskyrimui (įskaitant žirkles, dideles žirkles, sekatorius)

Mechaniniai rankiniai įrankiai – drožimui, kalimui, dailinimui (tvoros kirpimui žr. 0902), lyginimui, kirtimui

Mechaniniai rankiniai įrankiai – skutimui, šlifavimui, poliravimui (įskaitant diskinius

rėžiklius)

Mechaniniai rankiniai įrankiai – gręžimui, tekinimui, sukimui

Mechaniniai rankiniai įrankiai – kalimui, kniedijimui, sukabinimui

Mechaniniai rankiniai įrankiai – siuvimui, mezgimui

Mechaniniai rankiniai įrankiai – suvirinimui, klijavimui

Mechaniniai rankiniai įrankiai – medžiagų kasybai ir darbui su žeme (įskaitant žemės ūkio įrankius, betono laužymą)

Mechaniniai rankiniai įrankiai – vaškavimui, tepimui, plovimui, valymui (įskaitant

aukšto slėgio dulkių siurblius)

Mechaniniai rankiniai įrankiai – dažymui

Mechaniniai rankiniai įrankiai – laikymui vietoje, sugriebimui                                          

Mechaniniai rankiniai įrankiai – darbui virtuvėje (išskyrus peilius)

Mechaniniai rankiniai įrankiai – šildymui (įskaitant džiovintuvus, liepsnosvaidžius, lygintuvus)

Mechaniniai rankiniai įrankiai – medicininiai ir chirurginiai – aštrūs ir pjaunantys

Mechaniniai rankiniai įrankiai – medicininiai ir chirurginiai – nepjaunantys, kiti

Pneumatiniai ginklai (nenurodant specifikacijos)

Kiti, nepaminėti 07 grupės rankiniai ar ranka valdomi mechaniniai įrankiai

 

 

Rankiniai įrankiai nenurodant jėgos šaltinio

08 01 –

08 02 –

 

08 03 –

 

08 04 –

08 05 –

08 06 –

08 07 –

08 08 –

08 09 –

 

08 10 –

08 11 –

08 12 –

08 13 –

08 14 –

 

08 15 –

 

08 99

 

09 01

 

09 02

09 03

09 04

09 99

 

Rankiniai įrankiai nenurodant jėgos šaltinio – pjovimui

Rankiniai įrankiai nenurodant jėgos šaltinio – pjaustymui, atskyrimui (įskaitant žirkles,

dideles žirkles, sekatorius)

Rankiniai įrankiai nenurodant jėgos šaltinio – drožimui, kalimui, dailinimui, lyginimui, kirtimui

Rankiniai įrankiai nenurodant jėgos šaltinio – skutimui, šlifavimui, poliravimui

Rankiniai įrankiai nenurodant jėgos šaltinio – gręžimui, tekinimui, sukimui

Rankiniai įrankiai nenurodant jėgos šaltinio – kalimui, kniedijimui, sukabinimui

Rankiniai įrankiai nenurodant jėgos šaltinio – siuvimui, mezgimui

Rankiniai įrankiai nenurodant jėgos šaltinio – suvirinimui, klijavimui

Rankiniai įrankiai nenurodant jėgos šaltinio – medžiagų, žemės kasybai ir žemės ūkio darbams (įskaitant žemės ūkio įrankius)

Rankiniai įrankiai nenurodant jėgos šaltinio – vaškavimui, tepimui, plovimui, valymui

Rankiniai įrankiai nenurodant jėgos šaltinio – dažymui

Rankiniai įrankiai  nenurodant jėgos šaltinio – laikymui vietoje, sugriebimui

Rankiniai įrankiai nenurodant jėgos šaltinio – darbui virtuvėje (išskyrus peilius)

Rankiniai įrankiai nenurodant jėgos šaltinio – medicininiai ir chirurginiai – aštrūs ir

pjaunantys

Rankiniai įrankiai nenurodant jėgos šaltinio – medicininiai ir chirurginiai – nepjaunantys,

kiti.

Kiti, nepaminėti 08 grupės rankiniai įrankiai nenurodant jėgos šaltinio

Portatyvinės ir kilnojamos mašinos ir įrengimai

Portatyvinės ir kilnojamos mašinos – medžiagų kasybai ar žemės darbams kasyklose, karjeruose ir  augalininkystės bei  civilinės statybos darbams

Portatyvinės ir kilnojamos mašinos – žemės darbams, žemės ūkiui

Portatyvinės ir kilnojamos mašinos – (ne žemės darbams) – statybvietėms

Kilnojamosios grindų valymo mašinos

Kitos, nepaminėtos 09 grupės portatyvinės ir kilnojamos mašinos ir įrengimai

Stacionarios mašinos ir įrengimai

10 03 –

 

10 04 –

 

10 05 –

10 06 –

10 07 –

10 08 –

10 09 –

 

10 10 –

 

10 11 –

10 12 –

 

10 13 –

10 14 –

10 15 –

 

10 16 –

10 17 –

10 18 –

10 99 –

Mašinos medžiagų perdirbimui – cheminiams procesams (reakcijoms, fermentavimo procesams)

Mašinos medžiagų perdirbimui – karštiesiems procesams (krosnys, džiovintuvai, degimo krosnys)

Mašinos medžiagų perdirbimui – šaltiesiems procesams (šalčio gamyba)

Mašinos medžiagų perdirbimui – kitiems procesams

Formavimo mašinos – spaudimo, smulkinimo

Formavimo mašinos – lyginimo, valcavimo, ritininiai presai (įskaitant popieriaus presus)

Formavimo mašinos – įpurškimo, štampavimo, pūtimo, sukimo, liejimo, formavimo, lydimo

Mašininiai įrankiai – obliavimui, frezavimui, paviršių apdorojimui, šlifavimui, poliravimui, tekinimui, gręžimui

Mašininiai įrankiai – pjaustymui

Mašininiai įrankiai – pjovimui, skaldymui, karpymui (įskaitant štampų pjovimą, sukirpimo mašinas, žirkles, deguonies pjovimo įrangą)

Mašinos paviršių apdorojimui – valymui, plovimui, džiovinimui, dažymui, spausdinimui

Mašinos paviršių apdorojimui – galvanizavimui, elektrolitiniam paviršių apdorojimui

Surinkimo mašinos (suvirinimo, klijavimo, kalimo, sriegimo, kniedijimo, verpimo,

montavimo, siuvimo, sukabinimo)

Pakavimo, vyniojimo mašinos (pildymo, žymėjimo, uždarymo)

Kitos mašinos specifinei pramonei (įvairios kontrolės ir tikrinimo mašinos)

Specifinės mašinos, naudojamos žemės ūkyje, nepriskirtos pirmiau išvardytoms

Kitos, nepaminėtos 10 grupės stacionarios mašinos ir įrengimai

 

11 01 –

 

11 02 –

11 03 –

 

11 04 –

 

11 05 –

 

11 06 –

 

11 07 –

11 08 –

11 09 –

 

11 99 –

Konvejerinės, transporto ir saugojimo sistemos

Stacionarūs konvejeriai, nuolatinio kėlimo įranga ir sistemos – juostos, eskalatoriai,

lynų keliai, konvejeriai ir pan.)

Elevatoriai, liftai-keltuvai, kaušiniai keltuvai, domkratai ir pan.

Įtvirtinti kranai, kilnojamieji kranai, ant transporto priemonių sumontuoti kranai, tiltiniai

kranai, keltuvai su pakabintais kroviniais

Kilnojamieji kėlimo įtaisai, kėlimo platformos (su jėgos šaltiniu arba ne) – neštuvai ir pan.

Kėlimo įrenginiai, griebtuvai ir tvirtinimo, įvairūs kėlimo įtaisai (įskaitant kobinius,

kablius, virves ir pan.)

Saugojimo sistemos, pakavimo įrengimai, konteineriai (siloso, talpyklos) – stacionarios

talpyklos, bakai, konteineriai ir pan.

Kilnojamosios saugojimo sistemos, pakavimo įrengimai

Saugojimo reikmenys, lentynos, padėklų stelažai, padėklai

Įvairūs pakavimo reikmenys, mažo ir vidutinio dydžio, kilnojami (dėžės, įvairūs

konteineriai, buteliai, įdėklai, gesintuvai)

Kitos, nepaminėtos 11 grupės konvejerinės, transporto ir saugojimo sistemos

 

12 01 –

 

12 02 –

12 03 –

12 04 –

12 99 –

Sausumos transporto priemonės

Sunkiosios transporto priemonės: sunkvežimiai, autobusai, reisiniai autobusai

(keleivinis transportas)

Lengvosios transporto priemonės: prekėms ir keleiviams

Transporto priemonės – dviratės arba triratės, su jėgos šaltiniu arba ne

Kitos transporto priemonės: slidės, ratukinės pačiūžos

Kitos, nepaminėtos 12 grupės kelių transporto priemonės

 

13 01 –

 

13 02 –

 

13 03 –

13 04 –

13 05 –

13 06 –

13 07 –

13 99 –

Kitos transporto priemonės

Transporto priemonės – bėginės, įskaitant kabamuosius vienbėgius geležinkelius: prekėms

Transporto priemonės – bėginės, įskaitant kabamuosius vienbėgius geležinkelius:

keleiviams

Jūrų transporto priemonės: prekinės

Jūrų transporto priemonės: keleivinės

Jūrų transporto priemonės: žvejybinės

Oro transporto priemonės: prekinės

Oro transporto priemonės: keleivinės

Kitos, nepaminėtos 13 grupės transporto priemonės

 

 

14 01 –

 

14 02 –

14 03 –

 

14 04 –

14 05 –

14 06 –

14 07 –

14 08 –

14 09 –

14 10 –

14 11 –

14 12 –

14 99 –

Medžiagos, objektai, produktai, mašinų arba transporto priemonių detalės, laužas, dulkės

Didelės ir smulkios statybinės medžiagos: surenkamieji karkasai, klojiniai, tašai, sijos, plytos ir kt.

Mašinų detalės, transporto priemonių detalės: važiuoklė, karteris, svirtis, ratai ir pan.

Mašininės dalys arba komponentai, mašininiai įrankiai (įskaitant šių materialių veiksnių skeveldras ir nuolaužas)

Sujungimo įtaisai: veržlės, varžtai, sraigtai, vinys ir pan.

Dalelės, dulkės, skeveldros, nuolaužos, tiškalai, šukės, kitos lūženos

Žemės ūkio produktai (įskaitant sėklas, šiaudus, kitus žemės ūkio produktus)

Produktai, naudojami žemės ūkyje ir gyvulininkystėje (įskaitant trąšas, gyvulių pašarus)

Saugomi produktai – įskaitant objektus ir pakavimą saugojimo zonose

Saugojami produktai – rulonuose, ritėse

Mechaniniu kėlimo būdu ar konvejeriniu įrenginiu transportuojami kroviniai

Ant kėlimo prietaiso, krano kabantys kroviniai

Rankomis keliami kroviniai

Kitos, nepaminėtos 14 grupės medžiagos, objektai, produktai, mašinų detalės

 

15 01 –

15 02 –

15 03 –

15 04 –

15 05 –

15 06 –

15 07 –

15 08 –

15 99 –

Cheminės, sprogios, radioaktyviosios, biologinės medžiagos

Kaustinės, koroduojančios medžiagos (kietos, skystos arba dujinės)

Kenksmingos, nuodingos medžiagos (kietos, skystos arba dujinės)

Degios medžiagos (kietos, skystos arba dujinės)

Sprogios medžiagos (kietos, skystos arba dujinės)

Dujos, garai be specifinio poveikio (inertinės gyvybės formoms, troškinančios)

Radioaktyviosios medžiagos

Biologinės medžiagos

Medžiagos, nekeliančios specialių pavojų (vanduo, inertinės medžiagos)

Kitos, nepaminėtos 15 grupės cheminės, sprogios, radioaktyviosios, biologinės medžiagos

 

16 01 –

16 02 –

16 03 –

16 99 –

Saugos prietaisai ir įrengimai

Saugos prietaisai – mašinose

Asmeninės apsauginės priemonės

Avarinės priemonės ir įrengimai

Kiti, nepaminėti 16 grupės saugos prietaisai ir įrengimai

 

17 01 –

17 02 –

17 03 –

 

17 04 –

17 05 –

17 06 –

17 07 –

17 08 –

17 99

Biuro įranga, asmeninė įranga, sporto įranga, ginklai, namų ūkio reikmenys

Baldai

Kompiuterinė, biuro automatinė, reprografinė, nuotolinių ryšių įranga

Mokymo, rašymo, piešimo įranga, įskaitant rašomąsias mašinėles, antspaudavimo mašinas, didintuvus, laikmačius

Sporto ir žaidimų gaminiai ir įranga

Ginklai

Asmeniniai daiktai, drabužiai

Muzikos instrumentai

Namų apyvokos tipo įranga, prietaisai, objektai, baltiniai (profesionaliam naudojimui)

Kita, nepaminėta 17 grupės biuro įranga, asmeninė įranga, sporto įranga, ginklai

 

18 01 –

18 02 –

18 03 –

18 04 –

18 05 –

18 06 –

18 99 –

Gyvieji organizmai ir žmonės

Medžiai, augalai, pasėliai

Gyvuliai ir naminiai gyvūnai

Laukiniai gyvūnai, vabzdžiai, gyvatės

Mikroorganizmai

Užkrečiami virusiniai veiksniai

Žmonės

Kiti, nepaminėti 18 grupės gyvieji organizmai

 

19 01 –

19 02 –

19 03 –

19 99 –

Stambiagabaritinės atliekos

Žaliavų, produktų, medžiagų, objektų stambiagabaritinės atliekos

Chemikalų stambiagabaritinės atliekos

Biologinių medžiagų, augalų, gyvūnų stambiagabaritinės atliekos

Kitos, nepaminėtos 19 grupės stambiagabaritinės atliekos

 

20 01 –

 

20 02 –

20 03 –

20 99 –

Fizikiniai reiškiniai ir gamtos stichijos

Fizikiniai reiškiniai – triukšmas, natūrali spinduliuotė, šviesa, šviesos lankas, slėgis,

hermetinimas, išhermetinimas, slėgis

Gamtos ir atmosferos stichijos (įskaitant vandenį, lietų, krušą, sniegą, ledą, vėją ir pan.)

Stichinės nelaimės (įskaitant potvynius, žemės drebėjimus, potvynio bangas, gaisrus)

Kiti, nepaminėti 20 grupės fizikiniai reiškiniai ir gamtos stichijos

9900

Kiti nesuklasifikuoti  materialūs veiksniai

 

9 punkte įrašomas (pagal poveikio reikšmingumą sveikatos pakenkimui) veiksnio pavadinimas, turėjęs lemiamos įtakos nukentėjusiojo darbuotojo sveikatos pakenkimui ir koduojama:

01 – Veikiantis įrenginys, mechanizmas

02 – Lekiantys, judantys daiktai, ruošiniai, skeveldros, atliekos

03 – Daiktų, ruošinių, krovinių kritimas iš aukščio

04 – Daiktų, ruošinių, krovinių virtimas, poslinkis

05 – Įrenginio, mechanizmo virtimas

06 – Statinio, jo dalies griūtis

07 – Žemių ir kitų medžiagų griūtis

08 – Žmogaus griuvimas dėl slidumos

09 – Žmogaus griuvimas dėl kliuvinio

10 – Žmogaus griuvimas dėl kitų priežasčių (išskyrus 8, 9)

11 – Žmogaus nukritimas (iš aukščio, į gylį (nuo pastato, į šulinį, triumą)

12 – Stacionarios transporto priemonės (transporteriai, konvejeriai ir pan.)

13 – Įmonės vidaus kelių transporto priemonė

14 – Kelių transporto priemonė

15 – Transportuojamas krovinys

16 – Aštrūs daiktai

17 – Įrankiai, kitos rankinės darbo priemonės

18 – Kliuvinys

19 – Birios medžiagos

20 – Dulkės, aerozoliai

21 – Pavojingos, kenksmingos medžiagos

22 – Fizinė perkrova

23 – Emocinė įtampa

24 – Nuskendimas

25 – Užtroškimas

26 – Elektros srovė

27 – Žaibas          

28 – Karštis, ugnis

29 – Sprogimas

30 – Šaltis

31 – Fizikinių reiškinių ( spinduliuotės, vibracijos, triukšmo, elektromagnetinio lauko ir pan.) poveikis

32 – Stichinė galia

33 – Gyvūno poveikis

34 – Augmenijos poveikis

35 – Mikroorganizmų poveikis

36 – Fizinis smurtas

37 – Psichologinis smurtas

39 – Kiti veiksniai (įvardijant)

 

10 punkte :

- vadovaujantis žemiau pateikiamu apibendrintų priežasčių sąrašu, atsižvelgiant į įvykio aplinkybes įrašoma (-os) suredaguota nelaimingo atsitikimo darbe priežastis (-ys), aprašomas, trumpai apibūdinat esmę, kiekvieną priežastį atitinkantis konkretus pažeidimas, lėmęs nelaimingą atsitikimą darbe, įvardijamas pažeisto norminio teisės akto pavadinimas, nurodomas straipsnis/punktas (arba įrašoma jo nuostatos prasmė ir pateikiama nuoroda į atitinkamą akto priedą, kuriame pateikiamas teisės akto tekstas);

- koduojami pirmasis, antrasis bei trečiasis poriniai kodavimo langeliai (priklausomai nuo priežasčių skaičiaus). Jei priežasčių daugiau, laisvi du langeliai po papunkčio „g“ numeruojami skaičiumi 4 ir koduojami tokia pat tvarka, kaip ir pirmieji trys.

 

01 –   Darbo atlikimas nustatyta tvarka neapmokyto ir/ar neatestuoto, neinstruktuoto saugos ir sveikatos darbe klausimais asmens (profesija, pareigos, vardas, pavardė)

02 –   Leidimas atlikti (paskyrimas) darbą asmeniui (įvardijant), kuriam šis darbas buvo neleistinas dėl jo sveikatos būklės

03 –   Technologinio proceso (reglamento, nurodant kas projektavo), gamybos būdo neatitikimas    saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams

04 –   Technologinio proceso (reglamento), nustatytos darbo atlikimo tvarkos pažeidimai

05 –   Saugos ir sveikatos norminio teisės akto (darbuotojams privalomų vykdyti instrukcijų, taisyklių ir kt.) reikalavimų pažeidimas

06 –   Netinkamas darbo vietos įrengimas

07 –   Netinkamas potencialiai pavojingų įrenginių eksploatavimas (aptarnavimas, priežiūra)

08 –  Netinkama potencialiai pavojingų įrenginių priežiūra

09 –   Pavojingų medžiagų netinkamas laikymas, saugojimas

10 –   Darbo priemonės neatitikimas saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams

11 –   Darbo priemonės konstrukcijos trūkumai

12 –   Darbo priemonės gedimas dėl netinkamos jos priežiūros

13 –   Kolektyvinės saugos priemonės neįrengimas

14 –   Netinkamų kolektyvinių saugos priemonių naudojimas

15 –   Netinkamas pavojingų medžiagų transportavimas

16 –   Netinkamas darbų organizavimas

17 –   Darbo aplinkos oro užterštumas pavojingomis medžiagomis

18 –   Darbuotojo neaprūpinimas asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis

19 –   Netinkamų asmeninių apsauginių priemonių darbuotojams davimas

20 –   Duotų tinkamų asmeninių apsauginių priemonių nenaudojimas

21 –   Teritorijos, grindų, praėjimų būklės ar jų priežiūros neatitikimas saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimams

22 –   Eismo taisyklių pažeidimas įmonės teritorijoje

23 –   Netinkamas daiktų, medžiagų sandėliavimas, krovimas

24 –   Vidaus darbo tvarkos pažeidimas

25 –   Saugos ir sveikatos darbe vidinės kontrolės įmonėje nepakankamumas

26 –   Statinio projektavimo pažeidimai

27 –   Kolektyvinių saugos priemonių statybvietėse nebuvimas

29 –   Tinkamų paaukštinimo priemonių statybvietėse nebuvimas

30 –   Netinkama statinių eksploatacija, priežiūra

31 –   Netinkamas potencialiai pavojingų įrenginių eksploatavimas (aptarnavimas, priežiūra) statybvietėse

32 –   Netinkamas darbų organizavimas statybvietėse

33 –   Eismo taisyklių pažeidimas sauskeliuose

34 –   Geležinkelių transporto eismo saugos neužtikrinimas

35 –   Civilinės aviacijos saugos, saugios laivybos neužtikrinimas

36 –   Elektrosaugą reglamentuojančių norminių teisės aktų reikalavimų pažeidimas

37 –   Priešgaisrinės saugos norminių teisės norminių aktų reikalavimų pažeidimas

38 –   Aplinkosaugos norminių teisės aktų reikalavimų pažeidimas

39 –   Smurtiniai nusikalstamų asmenų veiksmai

40 –   Darbo ir poilsio laiko tvarkos pažeidimas

41 –   Neprognozuojamas stichinis reiškinys

42 –   Kiti konkretūs, bet nesuklasifikuoti pažeidimai (įvardijant)

43 -   Saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimų nenustatyta.

Žvaigždutėmis pažymėti šešių langelių kodai ir papunkčių a, b, c, d, e, f, g langeliai koduojami vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus atskirai nustatyta tvarka.

 

11 punkte nurodoma data ir laikas, kada pradėtas ir kada baigtas nelaimingo atsitikimo darbe tyrimas. Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriaus pareigos, vardas, pavardė įrašomi tais atvejais, kai nelaimingą atsitikimą darbe tyrė darbo inspektorius.

Nelaimingo atsitikimo darbe dokumentų bendras lapų kiekis nurodomas raštu ir skaičiais įrašomas į langelius.

Papunkčių a, b, c, d, e, f, g, h langeliai koduojami vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus atskirai nustatyta tvarka.

 

Priedo pakeitimai:

TAR pastaba. Taikoma nuo 2021 m. sausio 1 d.

Nr. EV-349, 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27234

 

 

Įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į

darbą ir iš darbo pildymo metodinių nurodymų

2 priedas

 

N-2 FORMOS AKTO PILDYMAS IR KODAVIMAS

 

N-2 formos akto punktai pildomi ir koduojami vadovaujantis žemiau pateikiamais paaiškinimais ir kodais:

1.1 punkte įrašomas įmonės, kurios darbuotojas nukentėjo dėl nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo, buveinės adresas, kodų langeliuose įrašomas 5 ženklų pašto kodas;

1.2 punkte įrašomi įmonės telefono ir elektroninio pašto adresas, o kodų langeliuose – įmonės kodas. Jei įmonė neturi telefono ar elektroninio pašto, įrašomas žodis „nėra“. Jei įmonės kodas yra sudarytas iš 7 ženklų, tai pirmuose dviejuose langeliuose įrašomi nuliai; jeigu darbdavys yra fizinis asmuo, tai rašoma asmens gimimo data, o pirmame langelyje įrašomas nulis.

1.3 punkte įrašomas įmonės pagrindinės ekonominės veiklos pavadinimas arba, jei įmonės veikla yra įvairi, įrašomas tos veiklos pavadinimas, kurią atitinka įvykio metu atliekamas darbas ir koduojama:

pirmuosiuose kodavimo langeliuose įrašomas keturženklis (4 skaitmenų (klasės) lygmeniu) ekonominės veiklos kodas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus 2 redakciją (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226. Kodavimo langeliuose pirmiausiai įrašomas keturženklis ekonominės veiklos kodas, o kituose dviejuose langeliuose įrašomi nuliai;

antrajame kodavimo langelyje įrašoma:

1 – Privati įmonė (išskyrus toliau nurodytus 3 ir 4 punktus)

2 – Valstybės ar savivaldybės įmonė arba biudžetinė įstaiga

3 – Ūkis, gaminantis produkciją rinkai

4 – Ūkininkai

5 – Užsienio įmonė (filialas)

6 – Fiziniai asmenys

1.4 punkte įrašomas įmonės darbuotojų skaičius žodžiais, o kodo langeliuose – skaitmenimis. Jei darbuotojų skaičius ne keturženklis, tai prieš jį įrašomi nuliai.

1.5 punkte įrašomas įmonės, kurioje nukentėjusysis dirba, atskiro padalinio, kuriame įvyko nelaimingas atsitikimas pakeliui į darbą ar iš darbo, pavadinimas. Jei įmonės padalinys įregistruotas Juridinių asmenų registre kaip atskira įmonė ir turi kodą, įrašomas šis kodas. Tais atvejais, kai nelaimingas atsitikimas pakeliui į darbą ar iš darbo įvyksta įmonėje, o ne jos atskirame padalinyje, šis punktas nepildomas ir nekoduojamas.

2 punkte įrašomas nukentėjusio darbuotojo vardas, pavardė, asmens kodas. Tais atvejais, kai nukentėjęs darbuotojas yra ne Lietuvos Respublikos pilietis, kodo langelyje įrašoma jo gimimo data, o pirmame langelyje įrašomas nulis.

2.1 punkte įrašoma nukentėjusio darbuotojo asmens pilietybė, nurodant šalies pavadinimą, ir koduojama:

1 – Lietuvos Respublikos (LR) pilietis

2 – Ne LR pilietis, bet Europos Sąjungos (ES) šalies pilietis

3 – Už ES ribų esančios šalies pilietis

0 – Pilietybė nežinoma

2.2 punkte įrašomas nukentėjusio darbuotojo užimtumas ir koduojama:

100 –

300 –

 

301 –

 

302 –

 

310 –

 

311 –

 

312 –

 

320 –

 

321 –

 

322 –

 

500 –

900 –

000 –

Savarankiškai dirbantis

Darbuotojas, dirbantis nuolatinį / laikiną (neterminuotos / terminuotos trukmės) darbą ir visą darbo dieną / ne visą darbo dieną, nenurodyta

Darbuotojas, dirbantis nuolatinį / laikiną (neterminuotos / terminuotos trukmės) darbą, visą darbo dieną

Darbuotojas, dirbantis nuolatinį / laikiną (neterminuotos / terminuotos trukmės) darbą, ne visą darbo dieną

Darbuotojas, dirbantis nuolatinį darbą (pagal neterminuotos trukmės darbo sutartį) visą darbo dieną / ne visą darbo dieną, nenurodyta

Darbuotojas, dirbantis nuolatinį darbą (pagal neterminuotos trukmės darbo sutartį) visą darbo dieną

Darbuotojas, dirbantis nuolatinį darbą (pagal neterminuotos trukmės darbo sutartį) ne visą darbo dieną

Darbuotojas, dirbantis laikiną darbą (pagal terminuotos trukmės darbo sutartį) visą darbo dieną / ne visą darbo dieną, nenurodyta

Darbuotojas, dirbantis laikiną darbą (pagal terminuotos trukmės darbo sutartį) visą darbo dieną

Darbuotojas, dirbantis laikiną darbą (pagal terminuotos trukmės darbo sutartį) ne visą darbo dieną, nenurodyta

Mokiniai / praktikantai

Kitas užimtumo statusas

Užimtumo statusas nežinomas

 

2.3 punkte įrašomas nukentėjusiojo profesijos ar darbo pavadinimas pagal darbo sutartį ir langeliuose koduojama vadovaujantis Lietuvos profesijų klasifikatoriumi LPK 2012, patvirtintu Ūkio ministro 2013 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 4-171 (aktuali redakcija nuo 2019 m. kovo 29 d.), kuris parengtas pagal tarptautinį standartinį profesijų klasifikatorių ISCO-08.

3 punkte įrašoma nelaimingo atsitikimo data, valanda, minutės, einamųjų metų savaitės numeris ir koduojama (koduojant minutės atmetamos – neapvalinamos).

 

3.1 punkte lengvo ar sunkaus nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo atveju įrašoma nukentėjusio asmens sužalojimo diagnozė pagal asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą. Mirtino nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo atveju įrašoma mirties priežastis pagal teismo ekspertų išvadas, įrašus asmens mirties liudijime ar asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą. Tais atvejais, kai mirties priežastis teismo ekspertų išvadose, asmens mirties liudijime ar asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumente nenurodyta ar atlikus visus galimus veiksmus nėra galimybės gauti dokumentą apie mirties priežastį, įrašoma „mirties priežastis nenustatyta“.

Pirmuosiuose kodavimo langeliuose įrašomas paveiktos nukentėjusiojo kūno dalies kodas:

00 -

10 -

11 –

12 –

13 –

14 –

15 –

18 –

19 –

20 -

21 –

29 –

30 –

31 –

39 –

40 -

41 –

42 –

43 –

48 –

49 –

50 -

51 –

52 –

53 –

54 –

55 –

58 –

59 –

60 -

61 –

62 –

63 –

64 –

65 –

68 –

69 –

70 -

71 –

78 –

99 –

Paveikta, sužalota kūno dalis nespecifikuota

Galva nespecifikuota

Galva, smegenys ir kaukolės nervai bei kraujagyslės

Veido sritis

Akis (-ys)

Ausis (-ys)

Dantys

Galva, keletas dalių

Galva, kitos aukščiau nenurodytos dalys (nosis ir pan.)

Kaklas, įskaitant stuburo slankstelius

Kaklas, įskaitant kaklo slankstelius

Kaklas, kitos aukščiau nenurodytos dalys (gerklė ir pan.)

Nugara, įskaitant stuburo slankstelius

Nugara, įskaitant stuburo slankstelius

Nugara, kitos aukščiau nenurodytos dalys (jungiamieji raumenys, smegenys ir pan.)

Liemuo ir vidaus organai nespecifikuota

Krūtinės ląsta, šonkauliai, įskaitant sąnarius ir mentes

Krūtinės vidaus organai

Dubens ir pilvo sritis, įskaitant vidaus organus

Liemuo, keletas dalių

Liemuo, kitos aukščiau nenurodytos dalys

Viršutinės galūnės nespecifikuota

Pečiai ir pečių sąnariai (įskaitant raktikaulį)

Ranka, įskaitant alkūnę

Plaštaka

Pirštas (-ai)

Riešas

Viršutinės galūnės keletas dalių

Viršutinės galūnės, kitos aukščiau nenurodytos dalys

Apatinės galūnė nespecifikuota

Klubas ir klubo sąnarys

Koja, įskaitant kelį

Kelis

Pėda

Kojų pirštas (-ai)

Apatinė galūnė, keletas dalių

Apatinė galūnė, kitos aukščiau nenurodytos dalys (blauzda, kulkšnis ir pan.)

Visas kūnas ir keletas kūno dalių nespecifikuota

Visas kūnas (sisteminis poveikis)

Keletas kūno dalių (galva, liemuo, liemuo ir viena iš galūnių ir t.t.)

Paveiktos kitos, kitur nepriskirtos kūno dalys

 

Antruosiuose kodavimo langeliuose įrašomas sveikatos pakenkimo pobūdžio kodas:

010 -

Žaizdos ir paviršiniai sužalojimai

011 –

Paviršiniai sužalojimai: sumušimai, mėlynės, hematoma, odos nutrynimai, įbrėžimai, pūslės, nenuodingų vabzdžių įkandimai, negilios žaizdos, taip pat galvos odos žaizdos ir lengvos traumos svetimkūniams patekus į akis, ausis, t.t. Nepriklauso: nuodingų gyvūnų įkandimai (kodas 071)

012 –

Atviros žaizdos: plėštinės žaizdos, atviros žaizdos, pjautinės žaizdos, sumušimai su žaizdomis bei nagų netekimas; žaizdos, susijusios su raumenų, sausgyslių ir nervų traumomis. Nepriklauso: trauminė amputacija, enukleacija, akies išplėšimas (kodas 040); atviri lūžiai (kodas 022); nudegimai su atviromis žaizdomis (kodas 061); lengvos traumos (kodas 011)

 

019 –

Kitos žaizdos ir paviršiniai sužalojimai

020 -

Kaulų lūžiai

021 –

Uždari lūžiai: paprasti lūžiai; sąnarių lūžiai (išnirimai ir t.t.); lūžiai su vidaus organų ar nervų traumomis

022 –

Atviri lūžiai: lūžiai su minkštų kūno audinių traumomis (atviri lūžiai)

029 –

Kitų tipų kaulų lūžiai

030 -

Išnirimai, sausgyslių ir raumenų patempimai: visi ūmūs raumenų-kaulų pakenkimai dėl raumenų, sausgyslių, raiščių ir sąnarių patempimo

031 –

Išnirimai: kaulų ties sąnariais displazija ir išnirimai. Nepriklauso: lūžio displazija (kodas 021)

032 –

Sausgyslių ir raumenų patempimai: patempimas, sukeliantis išvaržas, ašarojimą ar raumenų, sausgyslių, raiščių (ir sąnarių) plėštines žaizdas bei išvaržas dėl patempimo. Nepriklauso: visi kaulų išnirimai ties sąnariais turi būti klasifikuojami pagal kodą 031; jei jie yra susiję su atvira žaizda, turi būti koduojami grupėje 012

039 –

Kitų tipų išnirimai, sausgyslių ir raumens patempimai

040 –

Amputacija (kūno dalių pašalinimas) dėl traumos: amputacija ir sutraiškymo traumos, enukleacija, įskaitant trauminį akies išplėšimą ar ausies (ausų) netekimą

050 -

Smegenų sukrėtimai ir vidaus organų traumos

051 –

Smegenų sukrėtimai: vidinės kaukolės traumos

052 –

Vidaus organų traumos: krūtinės ląstos traumos, pilvo ir dubens organų traumos

059 –

Kitų tipų smegenų sukrėtimai ir vidaus organų traumos

060 -

Nudegimai, nuplikymai ir nušalimai

061 –

Nudegimai, nuplikymai (terminiai): nudegimai nuo karštų objektų ar atviros ugnies; nuplikymai; pūslės nuo trinties; radiacinis nudegimas (infraraudonieji spinduliai); nudegimai nuo saulės; žaibo pasekmės; nudegimai nuo elektros srovės, nudegimai su atviromis žaizdomis. Nepriklauso: kitas spinduliuotės  poveikis nei nudegimai (kodas 102)

062 –

Cheminiai nudegimai (korozijos): cheminiai nudegimai (tik išoriniai nudegimai). Nepriklauso: nudegimai prarijus korozinių ar kaustinių medžiagų (kodas 071)

063 –

Nušalimai: nukritusios temperatūros efektai (nušalimai); dalinis odos sluoksnio praradimas, nušalimai mirštant audiniams (nekrozė). Nepriklauso: neįprastai žema kūno temperatūra (hipotermija) ir kiti per didelio šalčio efektai (kodas 103)

069 –

Kitų tipų nudegimai, nuplikymai ir nušalimai

070 -

Apsinuodijimai ir infekcijos

071 –

Ūmūs apsinuodijimai: ūmūs toksinių, korozinių ar kaustinių medžiagų įšvirkštimo, nurijimo, absorbavimo ar įkvėpimo poveikis; nuodingų gyvūnų įkandimai; uždusimas nuo anglies monoksido ar kitų toksinių dujų. Nepriklauso: išoriniai cheminiai nudegimai (kodas 062); anafilaksinis šokas (kodas 119)

072 –

Ūmios infekcijos: virusinės, bakteriologinės ir kitos infekcijos

079 –

Kitų tipų apsinuodijimai ir infekcijos

080 -

Paskendimai ir uždusimai

 

081 –

Uždusimai: dusimai ar uždusimai nuo kompresijos, suspaudimo ar užspaudimo; taip pat įeina uždusimai nuo deguonies supresijos ar jo sumažėjimo supančioje atmosferoje ir uždusimai svetimkūniams patekus į kvėpavimo takus. Nepriklauso: uždusimas nuo anglies monoksido ar kitų toksinių dujų (kodas 071)

 

082 –

Paskendimai ir nemirtini panardinimai. Nepriklauso: uždusimai, kaip apibrėžia kodas 081; užgriuvus medžiagoms ar kitoms ne skystoms masėms, pvz., sniegas, žemės ir t.t.

 

089 –

Kitų tipų paskendimai ir uždusimai

 

090 -

Garso, vibracijos ir slėgio poveikis

 

091 –

Ūmus klausos netekimas: dalinis ar visiškas klausos praradimas

 

092 –

Slėgio padariniai: slėgio ar vandens slėgio (barotrauma) sukelti padariniai

 

099 –

Kiti ūmūs garso, vibracijos ir slėgio padariniai: garso trauma, pneumatinio grąžto sindromas, t.t.

 

100 -

Ekstremalių temperatūros svyravimų, šviesos ir spinduliuotės padariniai

 

101 –

Šiluminis ir saulės smūgis: per didelio natūralaus karščio ir izoliacijos padariniai (šiluminiai smūgiai, saulės smūgiai) arba žmogaus sukurtas karštis. Nepriklauso: žaibo sukeltas šokas (kodas 112); saulės nudegimai (kodas 061)

 

102 –

Spinduliuotės padariniai (ne terminiai): rentgeno spindulių, radioaktyviųjų medžiagų, ultravioletinių spindulių, jonizuojančios spinduliuotės sukelti padariniai

 

103 –

Nukritusios temperatūros padariniai: atsitiktinė hipotermija ir kiti nukritusios temperatūros padariniai. Nepriklauso: nušalimai (kodas 063)

 

109 –

Kiti ekstremalių temperatūros svyravimų, šviesos ir spinduliuotės padariniai

 

110

Šokas

 

111 –

Šokas po agresijos ir grasinimų: šokas po žmogaus padarytos agresijos ar grasinimų; pvz., šokas po banko apiplėšimo, klientų ir užsakovų agresijos, „socialinių konfliktų“. Nepriklauso: anafilaksinis šokas (kodas 119); šokas po trauminių sužeidimų (kodas 112)

 

112 –

Trauminis šokas: elektros šokas, žaibo sukeltas šokas, tiesiogiai po traumos ar vėliau pasireiškiantis šokas. Nepriklauso: anafilaksinis šokas (kodas 119); asmenų sukelta agresija ir grėsmė (kodas 111); atvejai be tiesioginių fizinių traumų

 

119 –

Kitų tipų šokas: gyvūnų sukelta agresija be tiesioginių fizinių traumų nukentėjusiajam; gamtinės nelaimės ir kiti įvykiai, tiesiogiai nesukelti žmogaus veiklos ir nesukeliantys tiesioginės fizinės traumos nukentėjusiajam; anafilaksinis šokas

 

120 –

Daugybiniai pakenkimai

 

130

Psichikos sutrikimas (keliantis pavojų savo ar kitų asmenų gyvybei ir sveikatai; sutrikdantis darbingumą ir socialinę adaptaciją)

 

999 –

 

 

000 –

Ši grupė naudojama tiktai klasifikuojant sveikatos pakenkimus, neįtrauktus į klasifikaciją pagal pavadinimus: nervų ir stuburo smegenų traumos; kraujagyslių traumos; pašalinių objektų patekimas į kūną per natūralias ertmes ir t. t.

Sveikatos pakenkimo pobūdis nežinomas

 

 

3.2 punktas pildomas taip, kaip nurodyta akto eilutėje (jei nukentėjusiojo neblaivumas, apsvaigimas nuo narkotinių ar kitų medžiagų nebuvo tikrintas – įrašoma „Nenustatyta“) ir koduojama:

pirmajame kodo langelyje įrašomi blaivumą/apsvaigimą nuo narkotinių ar kitų medžiagų apibūdinantys kodai:

1 – Blaivus (jei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, valstybės tarnautojų, Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme nurodytų valstybės pareigūnų iškvėptame ore, kraujyje ir kituose organizmo skysčiuose (biologinėse organizmo terpėse) nustatyta etilo alkoholio koncentracija yra ne daugiau nei 0,2 promilės; jeigu alkoholis vartotas darbdavio nurodymu ar jam leidus pagal gamybos proceso ar protokolo reikalavimus – ne daugiau nei 0,4 promilės);

2 – Neblaivus (jei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, valstybės tarnautojų, Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme nurodytų valstybės pareigūnų iškvėptame ore, kraujyje ir kituose organizmo skysčiuose (biologinėse organizmo terpėse) nustatyta etilo alkoholio koncentracija yra daugiau nei 0,2 promilės; jeigu alkoholis vartotas darbdavio nurodymu ar jam leidus pagal gamybos proceso ar protokolo reikalavimus – daugiau nei 0,4 promilės);

5 – Nenustatyta;

6 – Apsvaigęs

antrajame įrašomi atitinkami kodai:

1 – jei buvo vartotas alkoholinis (etilo alkoholis) gėrimas;

3 – jei buvo vartotos narkotinės medžiagos;

4 – jei buvo vartota cheminė medžiaga (nustatyta)

5 - jei vartota nenustatyta cheminė medžiaga ar nenustatytas cheminis junginys

 

3.3 punkte įrašomas asmens sveikatos priežiūros, kurioje suteikta medicinos pagalba, pavadinimas, buveinės adresas, telefono ryšio numeris. Kodų langeliuose įrašomas 9 ženklų įmonės kodas.

3.4 punkte nurodoma į kur / iš kur nukentėjusysis vyko ir kodo langelyje įrašomas atitinkamas kodas. Jei nelaimingas atsitikimas pakeliui į darbą ar iš darbo įvyko:

1 – vykstant į darbą iš gyvenamosios (nakvynės) vietos

2 – vykstant iš darbo į gyvenamąją (nakvynės) vietą

3 – vykstant į maitinimosi vietą, esančią už įmonės (darbų atlikimo) teritorijos

4 – vykstant iš maitinimosi vietos, esančios už įmonės (darbų atlikimo) teritorijos

5 – vykstant iš darbo vietos į vietą, kur darbuotojas gauna užmokestį už darbą

6 – vykstant iš vietos, kur darbuotojas gauna užmokestį už darbą, į darbą ar gyvenamąją (nakvynės) vietą

7 – vykstant iš vienos darbovietės į kitą

3.5 punkte nurodoma, kuo ar kaip nukentėjusysis vyko ir kodo langelyje įrašomas atitinkamas kodas. Jei nukentėjusysis vyko:

1 - pėsčiomis

2 – miesto (tarpmiestiniu) maršrutiniu transportu, įskaitant taksi

3 – nuosavu automobiliu, motociklu ar dviračiu

4 – įmonės automobiliu, motociklu ar dviračiu

5 – kita transporto priemone (įvardijant transporto priemonę)

6 – kiti atvejai

4 punkte įrašomas įvykio vietos pavadinimas, adresas ir įvykio vietą atitinkantis kodas. Jei nelaimingas atsitikimas įvyko:

01 - pėstiesiems eiti skirtoje kelio dalyje, šaligatvyje, pėsčiųjų take

02 – pėsčiųjų perėjoje

03 – transporto priemonėms skirtoje kelio dalyje, mašinų stovėjimo aikštelėje, dviračių take

04 – transporto priemonėje

05 – kitoje vietoje

5 punktas nepildomas ir nekoduojamas.

6 punkte aprašomos įvykio aplinkybės ir pateikiami duomenys, kurie reikalingi išvadoms bei nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo priežastims nustatyti. Papunkčių *a, *b ir *c kodų langeliai nekoduojami.

7 punkte įrašomas nukentėjusį darbuotoją sužalojusio veiksnio pavadinimas, kuris atitinkamai koduojamas:

01 – žmogaus griuvimas dėl slidumos

02 – žmogaus griuvimas dėl kelio, šaligatvio, laiptų nelygumų ar kitokių defektų

03 – žmogaus griuvimas dėl kitų priežasčių (išskyrus 01, 02)

04 – žmogaus nukritimas į gylį (į šulinį, iškasą)

05 – daiktų kritimas iš aukščio (ledo varvekliai, kiti krentantys daiktai)

06 - kelių transporto priemonė

07 – stichinė galia

08 – gyvūno poveikis

09 – fizinis smurtas

10 – kiti veiksniai (įvardijant)

8 punkte nurodoma nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo priežastis (-ys) ir atitinkamai koduojama (-os). Jei nelaimingas atsitikimas pakeliui į / iš darbo įvyko:

01 – dėl kelio, šaligatvio, laiptų slidumo

02 – dėl kelio, šaligatvio, laiptų nelygumų ar kitokių defektų

03 – dėl eismo taisyklių pažeidimo sauskeliuose

04 – dėl geležinkelių transporto eismo saugos neužtikrinimo

05 – dėl civilinės aviacijos saugos, saugios laivybos neužtikrinimo

06 – dėl smurtinių nusikalstamų asmenų veiksmų

07 – dėl neprognozuojamo stichinio reiškinio

08 – dėl gyvūnų užpuolimo

09 – dėl kitų konkrečių, bet nesuklasifikuotų priežasčių (įvardijant).

9 punkte nurodoma data ir laikas, kada pradėtas ir kada baigtas nelaimingo atsitikimo pakeliui į/iš darbo tyrimas. Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriaus pareigos, vardas, pavardė įrašomi tais atvejais, kai nelaimingą atsitikimą darbe tyrė darbo inspektorius.

Nelaimingo atsitikimo pakeliui į/iš darbo dokumentų bendras lapų kiekis nurodomas raštu ir skaičiais įrašomas į langelius.

Papunkčių a, b, c, d, e, f, g, h langeliai koduojami vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus atskirai nustatyta tvarka.

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-16, 2015-01-20, paskelbta TAR 2015-01-20, i. k. 2015-00888

Nr. EV-321, 2016-10-11, paskelbta TAR 2016-10-11, i. k. 2016-24950

Nr. EV-234, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12767

TAR pastaba. Taikoma nuo 2021 m. sausio 1 d.

Nr. EV-349, 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27234

 

 

Įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į

darbą ir iš darbo pildymo metodinių nurodymų

3 priedas (rekomenduojamas)

 

 

PRIE NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE TYRIMO AKTŲ PRIDĖTINŲ DOKUMENTŲ INFORMACINIS SĄRAŠAS*

 

1. Darbdavio pažyma apie tai, kad įvykio vieta iki darbo inspektoriaus atvykimo į įvykio vietą nebuvo pakeista, arba aktas apie padarytus pakeitimus.

2. Įvykio vietos fotonuotraukos (negatyvai kartu su visa tyrimo medžiaga saugomi įmonėje), schemos ir apžiūros aktas ir kt. duomenys apie įvykio vietos būklę.

3. Darbo ir kitos sutartys, įsakymai, potvarkiai apie stažuočių, bandomojo laikotarpio skyrimą.

4. Darbdavio pavedimai padalinių (ar darbų) vadovams ir kitiems darbuotojams.

5. Darbo vietos organizavimo dokumentai (darbų vykdymo projektai, reglamentai, technologiniai sprendimai, užduotys, įrašai žurnaluose, paskyros-leidimai, aktai-leidimai, pavedimai ir kiti su darbo organizavimu susiję dokumentai).

Punkto pakeitimai:

Nr. EV-234, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12767

 

6. Darbo ir poilsio laiką nustatantys dokumentai.

7. Dokumentai apie saugos ir sveikatos darbe organizavimą dirbant dviem ir daugiau įmonių vienoje teritorijoje, darbo vietoje.

8. Įmonės vadovo, jo įgaliotų asmenų, darbų vadovų, įgaliotų vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimus, įvykio liudininkų, darbuotojų, asmenų paaiškinimai apie įvykio aplinkybes, jo priežastis, ar laiku buvo suteikta medicinos pagalba ir pan.

9. Dokumentai apie įrenginių būklę, jų priežiūrą (statinių techninio inventorizavimo bylos, pripažinimo tinkamais naudoti aktai, techniniai pasai, CE ženklo suteikimo sertifikatas, priežiūros žurnalai, apžiūrų aktai; darbo priemonių, įrenginių išbandymo bei apžiūrų aktai, jų techniniai dokumentai, izoliacijos ir įžeminimo laidininkų varžų matavimo aktai, kolektyvinės saugos priemonių būklės įvertinimo aktai ir pan.).

10. Asmeninės apsaugos priemonių išdavimą, jų išbandymą, priežiūrą ir jų tinkamumą patvirtinantys nustatytos formos dokumentai (įskaitant duomenis apie CE ženklo buvimą).

11. Nukentėjusiojo bei asmenų, turėjusių įtaką įvykiui, profesinio parengimo, mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, stažavimosi dokumentai (įmonės lokaliniai teisės aktai dėl mokymo tvarkos, mokymo programos, mokymo apskaitos; profesijos ar kvalifikacijos suteikimo ir atestavimo dokumentai, įskaitant išduotus pažymėjimus ir pan.), leidimai mokyti ir atestuoti darbuotojus, išrašai iš darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų, kiti įrodymai, kad nukentėjusysis arba asmuo, turėjęs lemiamą įtaką nelaimei įvykti, buvo apmokytas, atestuotas ir tinkamai instruktuotas darbui, kurį atliekant įvyko nelaimingas atsitikimas darbe.

12. Saugaus darbų atlikimo taisyklės ir kiti įmonių norminiai dokumentai arba jų ištraukos.

13. Darbo aplinkos veiksnių matavimų, rizikos vertinimo rezultatai.

14. Sveikatos patikrinimo (priimant į darbą ir periodinio) dokumentai, išrašai iš ligos istorijos ar jų kopijos.

15. Ekspertų, specialistų išvados, laboratorinių, techninių ir kitų tyrimų, eksperimentų, analizių rezultatai.

16. Kitų institucijų, kurių veikla susijusi su nelaimingo atsitikimo darbe aplinkybėmis, pateikti dokumentai.

17. Pažyma apie meteorologines sąlygas (vėjo kryptį, stiprumą, apledėjimą, matomumą, oro temperatūrą, vandens telkinio ledo storį ir t. t.).         

18. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos arba ekspertų išvados apie nukentėjusiojo asmens sveikatos būklę prieš įvykį, traumos sunkumą, jos charakterį, galimą sužalojimo būdą; tiesioginę ir tarpinę mirties priežastį, ligą, kraujo intoksikaciją ir kt.

19. Išrašai iš darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų, norminių dokumentų (įstatymų, taisyklių, standartų, normų, instrukcijų ir pan.) ar jų patvirtintos kopijos.

20. Elektros, hidraulikos, pneumatikos įrenginių ir tinklo principinės, montavimo schemos.

21. Išrašai (kopijos) iš techninių darbo priemonės (įrenginio), sukėlusio nelaimingą atsitikimą darbe, dokumentų.

22. Sertifikatai, duomenys apie nelaimingo atsitikimo darbe metu įvykio vietoje naudotas medžiagas, darbo priemones.

23. Informacija apie nukentėjusiojo šeimos sudėtį (pirmos eilės įpėdinius) – mirties atveju.

24. Valstybinės darbo inspekcijos bei kitų institucijų pareigūnų, kontroliuojančių saugą darbe bei su ja susijusias sritis, iki nelaimingo atsitikimo darbe dienos darbdaviui įteiktų reikalavimų pažeidimams pašalinti kopijos.

25. VDI inspektoriaus iškart po nelaimingo atsitikimo darbe tyrimo pradžios pareikalautų dokumentų sąrašas su žyma „pateikta“, „nepateikta“ (jei nepateikta  - tai dėl kokių priežasčių).

26. Kiti dokumentai, reikalingi nelaimingo atsitikimo darbe aplinkybėms, traumuojančiam veiksniui nustatyti ir tyrimo išvadoms pagrįsti, bei dokumentai, nelaimingą atsitikimą darbe tyrusio  (-ių) asmens(-ų) nuožiūra.

 

_________________________________

 

* Šis sąrašas rekomendacinis. VDI inspektorius/dvišalė komisija, tiriant nelaimingą atsitikimą darbe, kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia, kokius dokumentus, apibūdinančius įvykio aplinkybes ir priežastis, būtina pridėti prie nelaimingo atsitikimo akto.

 

Įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į

darbą ir iš darbo pildymo metodinių nurodymų

4 priedas

 

 

Nelaimingo atsitikimo darbe, įvykusio ________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, data, nukentėjusiojo vardas, pavardė)

 

TYRIMO DOKUMENTŲ APYRAŠAS

 

Eil. Nr.

 

Dokumento pavadinimas

 

Dokumento pasirašymo data

Dokumento apimtis

Puslapių numeriai byloje*

puslapiais su tekstu

lapais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

(lapų):

 

X

 

 

Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius ________________________________

(parašas, vardas, pavardė, spaudas)

 

_______________________

* – numeruojami (nenutrūkstama skaičių seka) tik puslapiai su tekstu.

Priedo pakeitimai:

Nr. EV-234, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12767

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-16, 2015-01-20, paskelbta TAR 2015-01-20, i. k. 2015-00888

Dėl įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodinių nurodymų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V- 416, pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. EV-321, 2016-10-11, paskelbta TAR 2016-10-11, i. k. 2016-24950

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. V-416 „Dėl įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. EV-40, 2018-02-09, paskelbta TAR 2018-02-09, i. k. 2018-02121

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. V-416 „Dėl Įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. EV-40, 2019-02-19, paskelbta TAR 2019-02-20, i. k. 2019-02716

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. V-416 „Dėl įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. EV-234, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12767

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. V-416 „Dėl Įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. EV-100, 2020-04-20, paskelbta TAR 2020-04-20, i. k. 2020-08226

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. V- 416 „Dėl įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. EV-349, 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27234

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. V-416 „Dėl Įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo