Suvestinė redakcija nuo 2022-09-22

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2022-05-04, i. k. 2022-09461

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SAVANORIŠKŲ VEIKLŲ LIETUVOS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE BESIMOKANTIEMS VAIKAMS, ATVYKUSIEMS Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IŠ UKRAINOS DĖL RUSIJOS FEDERACIJOS KARINIŲ VEIKSMŲ UKRAINOJE, ORGANIZAVIMO IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. gegužės 4 d. Nr. V-694

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 66 straipsnio 1 dalimi ir siekdama įgyvendinti 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“, 3.3 uždavinį „Pritaikyti švietimo sistemą sklandžiai reemigravusių Lietuvos piliečių, lietuvių kilmės asmenų ir atvykusių užsieniečių integracijai bei gerinti sąlygas besimokančiųjų judumui“, taip pat atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 1998 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 914 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 10.1.15 papunktį, Lietuvos Respublikos Seimo 2022 m. kovo 10 d. nutarimą Nr. XIV-932 „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“ bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 23 d. nutarimo Nr. 258 „Dėl lėšų skyrimo“ 3.2 papunktį ir 4 punktą:

1. T v i r t i n u   Savanoriškų veiklų Lietuvos švietimo įstaigose besimokantiems vaikams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u  Nacionalinei švietimo agentūrai organizuoti ir vykdyti konkursą pagal šio įsakymo 1 punktu patvirtintą Savanoriškų veiklų Lietuvos švietimo įstaigose besimokantiems vaikams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašą.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                    Jurgita Šiugždinienė


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo,

mokslo ir sporto ministro

2022 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. V-694

(Lietuvos Respublikos švietimo,

mokslo ir sporto ministro

2022 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. V-1489

redakcija)

 

 

 

SAVANORIŠKŲ VEIKLŲ LIETUVOS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE BESIMOKANTIEMS VAIKAMS, ATVYKUSIEMS Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IŠ UKRAINOS DĖL RUSIJOS FEDERACIJOS KARINIŲ VEIKSMŲ UKRAINOJE, ORGANIZAVIMO IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Savanoriškų veiklų Lietuvos švietimo įstaigose besimokantiems vaikams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato savanoriškos veiklos organizatorių projektų, skirtų savanoriškoms veikloms švietimo įstaigose organizuoti, siekiant sklandaus vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje (toliau – Ukrainos vaikai), integravimo į bendruomenes (toliau – Projektai) atrankos organizavimo, paraiškų teikimo ir vertinimo, lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jų panaudojimą tvarką.

2. Apraše nurodytoms veikloms įgyvendinti numatyta skirti iki 40 000,00 Eur (keturiasdešimties tūkstančių eurų, 00 ct) iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (toliau – Ministerija) numatytų asignavimų, kurie nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 23 d. nutarimo Nr. 258 „Dėl lėšų skyrimo“ 3.2 papunktyje.

3. Projektų atranka vykdoma tęstinės projektų atrankos būdu (toliau – Projektų atranka) – pagal Nacionalinės švietimo agentūros kvietimą gaunamų paraiškų atranka, kuri, vadovaujantis Aprašu, kvietime nurodytu paraiškų gauti finansavimą teikimo laikotarpiu atliekama nuolat, kol yra paskirstoma visa Projektams įgyvendinti šio Aprašo 2 punkte numatyta lėšų suma.

4. Projektų atrankos tikslas – užtikrinti kokybišką savanorių koordinavimą ir jų veiklą su Lietuvos švietimo įstaigose besimokančiais Ukrainos vaikais, finansuojant projekto vykdytojams su savanorių koordinavimu susijusias išlaidas (toliau – Atranka).

5. Projektų atranką finansuoja Ministerija.

6. Projektų atranką organizuoja Nacionalinė švietimo agentūra (toliau – Agentūra).

7. Šiame apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

8. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai – savanoriškos veiklos organizatoriai, kaip jie suprantami pagal Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo 6 straipsnį (toliau – Pareiškėjai), ir atitinkantys visus nurodytus kriterijus:

8.1. įregistruoti Juridinių asmenų registre;

8.2. organizuoja savanorišką veiklą švietimo įstaigose ar kitose institucijose, pvz., bendruomenės namuose, centruose ar kt.;

8.3. turi pakankamai žmogiškųjų išteklių, kad galėtų užtikrinti savanorių veiklos koordinavimo paslaugas ne mažiau kaip 100 Ukrainos vaikų (dirba ne mažiau kaip 5 darbuotojai organizacijoje ar veiklą vykdys ne mažiau kaip 5 savanoriai);

8.4. turi patirties koordinuojant savanorių veiklą švietimo įstaigose ar kitose institucijose, pvz., bendruomenės namuose, centruose ar kt.;

8.5. pateikia bendradarbiavimo sutartis su švietimo įstaigomis, kuriose ugdomi Ukrainos vaikai, planuojantys dalyvauti pareiškėjų organizuojamoje veikloje. Veiklos, kurios padėtų sėkmingai integracijai į mokyklą ir visuomenę (pvz., psichologinės konsultacijos, terapijos, mokymosi pagalbos teikimas, kultūrinės veiklos organizavimas ar kt.) turi būti aptartos su mokyklos vadovo paskirtu atsakingu asmeniu ir nurodytos bendradarbiavimo sutartyje;

8.6. savanoriškos veiklos negali būti orientuotos siekti politinių arba religinių tikslų. 

9. Pagal Aprašą galimi šie partneriai: Lietuvos Respublikoje registruota ir Juridinių asmenų registre nevyriausybinės organizacijos žymą įregistravusi nevyriausybinė organizacija (žymos reikalavimas netaikomas religinėms bendruomenėms ir bendrijoms), su kuria kartu Pareiškėjas koordinuoja savanorių veiklą (yra sudaręs bendradarbiavimo ar jungtinės veiklos sutartį dėl savanorių veiklos koordinavimo ar pasitelkimo bendroms veikloms įgyvendinti). Partneriais nelaikomi asmenys, prisidedantys prie veiklos įgyvendinimo finansiškai, ir (ar) paslaugų teikėjai, prekių ir (ar) daiktų tiekėjai (pvz., rėmėjai), taip pat pelno siekiantys subjektai.

10. Kvietimą teikti paraiškas skelbia Agentūra interneto svetainėje https://www.nsa.smm.lt/ (toliau – Agentūros interneto svetainė). Kvietime nurodoma:

10.1. galimi Pareiškėjai, kurie turi atitikti Aprašo 8 punkte nustatytus reikalavimus;

10.2. tinkamos finansuoti veiklos, kurios turi atitikti Aprašo 17 punktą;

10.3. paraiškų teikimo elektroninis paštas ir Agentūros kontaktinis asmuo, kuris gali konsultuoti paraiškų teikimo klausimais;

10.4. paraiškų teikimo laikotarpis, kuri negali būti ilgesnis kaip 2022 m. lapkričio 18 d.

11. Kvietimas galioja, kol pagal gautas paraiškas bus paskirstyta visa Projektams skiriama valstybės biudžeto lėšų suma, nurodyta Aprašo 2 punkte, bet ne ilgiau kaip iki 2022 m. lapkričio 18 d. 

12. Paraišką dėl savanoriškų veiklų organizatorių projektų, skirtų savanoriškoms veikloms švietimo įstaigose organizuoti, siekiant sklandaus vaikų integravimo į bendruomenes (toliau – Paraiška), parengtą pagal Savanoriškų veiklų organizatorių projektų, skirtų savanoriškoms veikloms švietimo įstaigose organizuoti, siekiant sklandaus vaikų integravimo į bendruomenes finansavimo formą (Aprašo 1 priedas), Pareiškėjai teikia Agentūrai.

13. Paraiškoje turi būti nurodoma:

13.1. duomenys apie Pareiškėją (savanoriškos veiklos organizatoriaus pavadinimas, juridinio asmens kodas, vadovas, kontaktiniai duomenys, patirtis, įgyta koordinuojant savanorių veiklą, ir kt.);

13.2. duomenys apie Projektą (Projekto pavadinimas, planuojamos vykdyti Projekto veiklos ir jų aktualumas, planuojamų pasitelkti savanorių skaičius, Projekto trukmė, apimtis ir įgyvendinimo vieta, vaikų, kuriems Pareiškėjai planuoja teikti pagalbą, skaičius, švietimo įstaigų, su kuriomis sudarytos bendradarbiavimo sutartys, skaičius, Projekto turinys ir laukiami rezultatai ir kt.);

13.3. Projekto veikloms įgyvendinti reikalingas finansavimas ir jo pagrindimas;

13.4.  Pareiškėjo pateikta papildoma informacija, susijusi su Paraiška (neprivaloma);

13.5. Pareiškėjo įsipareigojimas, kad visi savanorišką veiklą vykdantys asmenys bus patikrinti Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre ir gaus registro pažymą ar išrašą, kad jiems netaikomi darbo su vaikais apribojimai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 30 straipsnio 1 dalies 1 punktu;

13.6. Pareiškėjo deklaracija.

14. Paraiškas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, arba pasirašytų Paraiškų skenuotus variantus PDF formatu Pareiškėjai pateikia Agentūrai kvietime teikti Paraiškas nurodytu elektroniniu paštu.

15. Agentūra gautas Paraiškas registruoja Agentūros nustatyta tvarka. Paraiškos, pateiktos kitu nei Apraše nurodytu būdu Agentūroje neregistruojamos ir nevertinamos. Informacija, kad Paraiška gauta ir kad Paraiškai suteiktas numeris, pateikiama pareiškėjui Paraiškoje nurodytu elektroniniu adresu per 2 (dvi) darbo dienas nuo Paraiškos gavimo dienos.

16. Atrankai pasibaigus, pateiktos Paraiškos saugomos ne ilgiau kaip 1 metus po Projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos.

 

III SKYRIUS

TINKAMOS FINANSUOTI VEIKLOS IR TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

17. Pagal Aprašą tinkamomis finansuoti laikomos šios veiklos:

17.1. savanorių veiklos koordinavimo ir organizavimo veikla;

17.2. savanorių ir švietimo įstaigų vadovų paskirtų kuratorių, kurie koordinuos savanorių veiklą švietimo įstaigoje, mokymų organizavimas;

17.3. kultūrinės veiklos organizavimas Ukrainos vaikams ir savanoriams;

17.4. informacijos apie savanoriškos veiklos organizatoriaus vykdomas Projekto veiklas viešinimas;

17.5. bendradarbiavimas su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, teikiant informaciją apie vykdomas veiklas ir teikiamą pagalbą.

18. Tinkamos finansuoti Projektų veiklų išlaidos:

18.1. Pareiškėjo išlaidos:

18.1.1. administravimo išlaidos:

18.1.1.1. Pareiškėjo koordinatoriaus (-ių), partnerio (-ių) koordinatoriaus (-ių) ir (ar) finansininko darbo užmokesčio išlaidos, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas;

18.1.1.2. buhalterinės apskaitos paslaugų išlaidos (jei paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens, jeigu asmuo su Pareiškėju nėra sudaręs darbo sutarties buhalterinės apskaitos paslaugoms teikti);

18.1.1.3. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažymų užsakymo išlaidos, kad savanoriams netaikomi darbo su vaikais apribojimai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 30 straipsnio 1 dalies 1 punktu;

18.1.2. veiklų įgyvendinimo, prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos:

18.1.2.1. ryšio paslaugų išlaidos (internetas, fiksuotasis ir (ar) mobilusis ryšys, paštas);

18.1.2.2. transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos (degalai, tepalai, transporto priemonės nuoma be vairuotojo, autobuso ekonominės klasės ar viešojo transporto bilietai);

18.1.2.3. komandiruočių išlaidos (kelionių bilietai, apgyvendinimas, dienpinigiai) Lietuvos Respublikos teritorijoje;

18.1.2.4. savanorių ir švietimo įstaigų vadovų paskirtų kuratorių, kurie koordinuos savanorių veiklą švietimo įstaigoje, parengimo savanoriškai veiklai bei kvalifikacijos tobulinimo išlaidos. Jeigu savanoris baigė privalomus mokymus, tačiau dėl objektyvių priežasčių, kurių nebuvo įmanoma numatyti privalomų mokymų metu, negalėjo vykdyti savanoriškos veiklos ir pasirašyti sutarties su Pareiškėju ir švietimo įstaiga, tokios patirtos mokymų išlaidos laikomos tinkamomis;

18.1.2.5. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo (išskyrus materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo) išlaidos (apsaugos priemonės, COVID-19 ligos profilaktiniai tyrimai ir kitos su savanorio veikla susijusios būtinosios prekės ar paslaugos);

18.2. savanorio patiriamos išlaidos numatytos ir kompensuojamos Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo ir Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1-330 „Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

19. Paraiškoje numatoma teikti savanorių pagalba turi apimti Ukrainos vaikus, kurie ugdomi Lietuvos švietimo įstaigose pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio bei bendrojo ugdymo programas. Mokyklų sąrašą, kuriose ugdomi Ukrainos vaikai, savanoriškos veiklos organizatoriai gali gauti susisiekę su savivaldybėse esančiais koordinatoriais, kurių kontaktai pateikiami Ministerijos tinklalapyje adresu https://smsm.lrv.lt/lt/informacija-del-karo-pabegeliu-is-ukrainos/smsm-ir-savivaldybiu-kontaktai-konsultacijoms-kontakti-dlia-konsultatsii-contacts-for-consultations.

20. Vienos Paraiškos didžiausia leistina finansuoti suma sudaro iki 15 000,00 Eur (penkiolikos tūkstančių eurų, 00 ct).

 

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMO ORGANIZAVIMAS IR ATRANKA

 

21. Paraiškų vertinimą atlieką Agentūros direktoriaus įsakymu sudaryta 5 narių komisija (toliau – Atrankos komisija), kurią sudaro Agentūros darbuotojai bei pakviesti išoriniai ekspertai (toliau – Atrankos komisijos nariai). Atrankos komisijos nariai turi pasirašyti Atrankos komisijos nario konfidencialumo pasižadėjimą ir nešališkumo deklaraciją (Aprašo 2 priedas).

22. Atrankos komisija savo veikloje vadovaujasi skaidrumo, nešališkumo, konfidencialumo, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais.

23. Agentūra skiria atsakingus asmenis Atrankos komisijos darbui užtikrinti, ją techniškai aptarnauti, Pareiškėjams konsultuoti;

24. Paraiškų vertinimą sudaro du etapai – Paraiškų administracinės atitikties vertinimas ir Paraiškų tinkamumo finansuoti ir ekspertinis vertinimas.

25. Paraiškų administracinės atitikties vertinimo metu Atrankos komisija vertina Pareiškėjų pateiktų Paraiškų atitiktį Aprašo 8, 13 ir 14 punktams ir Paraiškos formai (Aprašo 1 priedas). Jeigu Paraiška neatitinka Aprašo 8, 13 ir 14 punktuose nurodytų reikalavimų arba informacija pateikta netinkamai, Agentūra kreipiasi į Pareiškėją, nurodydama Pareiškėjui pateikti privalomus dokumentus ar paaiškinimus raštu per 2 (dvi) darbo dienas nuo nurodymo gavimo dienos. Agentūra prašo Pareiškėjo pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją vieną kartą. Jeigu Pareiškėjas nepateikė Agentūrai trūkstamų dokumentų ar paaiškinimų raštu per nustatytą terminą, Atrankos komisija priima sprendimą atmesti Paraišką.

26. Atrankos komisijos sprendimas atmesti Paraišką Aprašo 25 punkte numatytu atveju įforminamas Atrankos komisijos protokolu. Apie šį sprendimą Atrankos komisija per 3 (tris) darbo dienas Paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu informuoja Pareiškėją, nurodydama Paraiškos atmetimo priežastis.

27. Paraiškos, atitikusios administracinės atitikties vertinimo reikalavimus, gali būti vertinamos tinkamumo finansuoti ir ekspertinio vertinimo etape, kurio metu Atrankos komisija vertina Paraiškų atitiktį Aprašo 17, 18 ir 20 punktams, užpildydama Paraiškos tinkamumo finansuoti ir ekspertinio vertinimo ataskaitą pagal Aprašo 3 priede nustatytą formą. Vieną Paraišką vertina ne mažiau kaip 2 Atrankos komisijos nariai. Atrankos komisija turi teisę pareikalauti Pareiškėjo pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius arba patikslinančius Paraiškoje pateiktą informaciją. Atrankos komisija, vertindama Paraiškos atitiktį Aprašo 28 punkte nustatytiems ekspertinio vertinimo kriterijams, skiria balus. Paraiškų, kurios surinko mažiau negu 7 balus, siūloma nefinansuoti.

28. Paraiškų ekspertinio vertinimo kriterijai:

28.1. Projektų veiklų aktualumas ir atitiktis bendradarbiavimo sutartyse, sudarytose su švietimo įstaigomis, sutartoms veikloms – vertinama nuo 1 iki 3 balų;

28.2. švietimo įstaigų, su kuriomis sudarytos bendradarbiavimo sutartys, aprėptis – vertinama nuo 1 iki 3 balų (iki 5 švietimo įstaigų – 1 balas; 5–10 švietimo įstaigų – 2 balai; 10 ir daugiau švietimo įstaigų – 3 balai);

28.3. Projekto efektyvumas, vaikų, kurie gaus pagalbą, aprėptis – vertinama nuo 1 iki 3 balų (100 vaikų – 1 balas; 101–150 vaikų – 2 balai; 151 ir daugiau vaikų – 3 balai);

28.4. Projekto tęstinumo užtikrinimas – vertinama nuo 0 iki 1 balo.

29. Balams pasiskirsčius po lygiai, prioritetas teikiamas toms Paraiškoms, kurios atitinka bent vieną iš toliau išvardytų sąlygų:

29.1. Paraiška, kurioje numatytas didesnis skaičius vaikų, kuriems bus teikiama savanorių pagalba;

29.2. Paraiška, kurioje pateiktas didesnis bendradarbiavimo sutarčių su švietimo įstaigomis skaičius.

30. Atrankos komisija susipažįsta su Paraiškomis ir ne vėliau kaip per 5 dienas įvertina jas Aprašo IV skyriuje nustatyta tvarka ir, atsižvelgdama į Paraiškų tinkamumo finansuoti ir ekspertinio vertinimo ataskaitas, sudaro siūlomų finansuoti Projektų sąrašą, kuris įforminamas Atrankos komisijos protokolu ir teikiamas tvirtinti Agentūros direktoriaus įsakymu. 

31. Siūlomų finansuoti Projektų sąraše nurodoma:

31.1. siūlomas finansuoti Projektas ar jų sąrašas (nurodant Projekto pavadinimą, Pareiškėją, Pareiškėjo juridinio asmens kodą, partnerį (-ius) (jeigu Projektas bus įgyvendinamas kartu su partneriais), Projektui siūlomą skirti finansavimo sumą, kuri neviršija Aprašo 20 punkte nustatytos finansavimo sumos);

31.2. siūlomas (-i) finansuoti Projektas (-ai), kurio (-ių) finansavimo suma yra mažesnė, nei nurodyta Paraiškoje (tuo atveju, jeigu Paraiškai finansuoti trūksta kvietime teikti Paraiškas numatytų lėšų arba jeigu Atrankos komisija argumentuotai pagrindžia tokio sprendimo priežastis), nurodant Projekto pavadinimą, Pareiškėją, Pareiškėjo juridinio asmens kodą, partnerį (-ius) (jeigu Projektas bus įgyvendinamas kartu su partneriais), Projektui siūlomą skirti finansavimo sumą;

31.3. siūlomas nefinansuoti Projektas ar jų sąrašas (jeigu Paraiškų ekspertinio vertinimo metu Paraiškos surinko mažiau nei 7 balus arba Paraiškose nurodytos Projektų veiklos ir (arba) išlaidos nėra tinkamos finansuoti pagal Aprašo 17 ir 18 punktų nuostatas arba projekto finansavimui neužteko lėšų pagal Aprašo 2 punktą.

32. Atrankos komisija veikia laikydamasi šių nuostatų:

32.1. posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Atrankos komisijos narių;

32.2. Atrankos komisija sprendimus priima atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimo teisė suteikiama Atrankos komisijos pirmininkui, kuris išrenkamas pirmojo Atrankos komisijos posėdžio metu Atrankos komisijos narių paprasta balsų dauguma;

32.3. posėdžiai protokoluojami. Posėdžius protokoluoja Atrankos komisijos narių balsų dauguma išrinktas sekretorius, kuris yra Atrankos komisijos narys;

32.4. pasibaigus Atrankos komisijos posėdžiui, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas parengiamas posėdžio protokolo projektas ir elektroniniu paštu siunčiamas derinti visiems posėdyje dalyvavusiems Atrankos komisijos nariams;

32.5. Atrankos komisijos nariai, gavę protokolą, per 2 darbo dienas gali pateikti pastabas. Per nustatytą laiką nepateikus pastabų, laikoma, kad protokolo projektui Atrankos komisijos narys pritaria;

32.6. įvertinus gautas pastabas arba jų negavus per Aprašo 32.5 papunktyje nustatytą terminą, Atrankos komisijos pirmininkas ir sekretorius pasirašo protokolą ir jį išsiunčia elektroniniu paštu visiems Atrankos komisijos nariams ir Agentūros direktoriui.

 

V SKYRIUS

SPRENDIMAS DĖL PROJEKTŲ FINANSAVIMO

 

33. Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtintas siūlomų finansuoti Projektų sąrašas kartu su Paraiškų tinkamumo finansuoti ir ekspertinio vertinimo ataskaitomis teikiami Ministerijai.

34. Ministerija, nustačiusi, kad jai pateiktos Paraiškų tinkamumo finansuoti ir ekspertinio vertinimo ataskaitos užpildytos netinkamai, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Paraiškų vertinimo ataskaitų gavimo dienos turi apie tai informuoti Agentūrą ir nustatyti ne ilgesnį kaip 2 (dviejų) dienų terminą, per kurį Agentūra turi jas pataisyti.

35. Sprendimą dėl lėšų skyrimo priima Ministerija, atsižvelgdama į Agentūros pateiktą siūlomų finansuoti Projektų sąrašą ir Paraiškų tinkamumo finansuoti ir ekspertinio vertinimo ataskaitas. 

36. Sprendimas dėl lėšų skyrimo tvirtinamas švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu, kuriame nurodoma:

36.1teisinis pagrindas finansuoti Projektą (-us);

36.2. Projektas arba sąrašas Projektų, kurie finansuojami (nurodant Projekto pavadinimą, Pareiškėjo pavadinimą, juridinio asmens kodą ir Projektui įgyvendinti skiriamą finansavimo sumą);

36.3. Projektas arba sąrašas Projektų, kurie nefinansuojami (nurodant Projekto pavadinimą, Pareiškėjo pavadinimą, juridinio asmens kodą);

36.4. sprendimo dėl Projektų finansavimo apskundimo tvarka.

37. Ministerijos sprendimas dėl lėšų skyrimo per 1 (vieną) darbo dieną išsiunčiamas Agentūros direktoriui elektroniniu paštu.

38.  Informacija apie Ministerijos sprendimą dėl lėšų skyrimo per 2 (dvi) darbo dienas nuo Ministerijos sprendimo dėl lėšų skyrimo priėmimo dienos paskelbiama Agentūros interneto svetainėje.

39. Agentūra informuoja Pareiškėjus Paraiškoje nurodytu el. pašto adresu apie Ministerijos sprendimą dėl lėšų skyrimo per 2 (dvi) darbo dienas nuo švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymo gavimo dienos.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR ATSISKAITYMAS

 

40. Su Pareiškėju, kurio Projektui skirtas finansavimas, sudaroma Lėšų naudojimo sutartis pagal Lėšų naudojimo sutarties formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-75 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos lėšų planavimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Sutartis). Sudarius Sutartį, Pareiškėjas tampa Projekto vykdytoju.

41. Pareiškėjui atsisakius sudaryti Sutartį per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Ministerijos sprendimo dėl lėšų skyrimo priėmimo dienos, Ministerijos sprendimas dėl lėšų skyrimo šio Pareiškėjo Projektui pripažįstamas netekusiu galios.

42. Sutartis su Pareiškėju sudaroma 2022 metams. Projektui įgyvendinti 2022 metams skirtos valstybės biudžeto lėšos turi būti naudojamos tik Aprašo 43 punkte nurodytu laikotarpiu.

43. Lėšos Pareiškėjams skiriamos veikloms įgyvendinti iki 2022 m. gruodžio 23 d.

44. Projektų vykdytojai Projektui įgyvendinti skirtas ir pervestas, tačiau nepanaudotas valstybės biudžeto lėšas privalo grąžinti į Sutartyje nurodytą Ministerijos sąskaitą ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 30 d.

45. Projekto vykdytojas privalo teikti Sutartyje nurodytas ataskaitas, vadovaudamasis Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos lėšų planavimo ir naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-75 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos lėšų planavimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, Sutartyje nustatytais terminais.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

46. Už informacijos ir su Projektu bei jo įgyvendinimu susijusių duomenų tikslumą, teisėtumą, gautų valstybės biudžeto lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą atsako Pareiškėjas. Dokumentus, susijusius su Projektu bei jo įgyvendinimu (Paraišką, buhalterinės apskaitos dokumentus, darbo užmokesčio, paslaugų pirkimo ir (ar) teikimo sutartis, ataskaitas ir kt.), Pareiškėjas privalo tvarkyti ir saugoti dokumentų tvarkymą ir saugojimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

47. Pareiškėjas, teikiantis Paraišką, atsako už joje pateiktų Projekto veiklų kokybę ir teisingos informacijos pateikimą.

48. Pareiškėjų tvarkomi asmens duomenys, Pareiškėjų duomenys, pateikti Ministerijai ir Agentūrai tvarkomi, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nuostatomis. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – identifikuoti Pareiškėjus, įvertinti asmenų teisę vykdyti Projektą, įvertinti Pareiškėjų atitiktį reikalavimams bei teisę gauti Projektų finansavimą, tvarkyti Ministerijos ir Agentūros darbuotojams finansavimo apskaitą, tinkamai organizuoti Projektų finansavimą, įgyvendinimą ir vykdyti kontrolę. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

49. Pareiškėjas, Projekto vykdytojas privalo laikytis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teisinę apsaugą, reikalavimų.

50. Informacija apie pateiktas Paraiškas yra skelbiama viešai, laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų.

51. Atrankos komisijos posėdžių protokolai ir visa kita su Atranka susijusi informacija saugoma Agentūroje dokumentų tvarkymą ir saugojimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

52. Ministerija, Agentūra ir Atrankos komisija neprisiima atsakomybės, jei dėl Paraiškoje nurodytų klaidingų kontaktinių duomenų (adreso, telefono, elektroninio pašto adreso ir kt.) Pareiškėjo nepasiekia laiškai arba su Pareiškėju negalima susisiekti kitu būdu.

 

__________________

 

part_a956f5ade7f04c8bbf631669fd9c6792_end


Savanoriškų veiklų Lietuvos švietimo įstaigose

besimokantiems vaikams, atvykusiems į

Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos

Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje,

organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

(Paraiškos dėl savanoriškų veiklų organizatorių projektų, skirtų savanoriškoms veikloms švietimo įstaigose organizuoti, siekiant sklandaus vaikų integravimo į bendruomenes, finansavimo forma)

 

PARAIŠKA DĖL SAVANORIŠKŲ VEIKLŲ ORGANIZATORIŲ PROJEKTŲ, SKIRTŲ SAVANORIŠKOMS VEIKLOMS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE ORGANIZUOTI, SIEKIANT SKLANDAUS VAIKŲ INTEGRAVIMO Į BENDRUOMENES, FINANSAVIMO

 

 

2022 m. ________________  _____ d.

(mėnuo)

 

________________________________

(vieta)

 

1. DUOMENYS APIE PAREIŠKĖJĄ

Juridinio asmens pavadinimas

Nurodomas visas juridinio asmens pavadinimas, registruotas Juridinių asmenų registre. Pildoma didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis, kaip nurodyta Juridinių asmenų registre.

Juridinio asmens kodas

Nurodomas juridinio asmens kodas, nurodytas Juridinių asmenų registre.

Telefono numeris

Nurodomas pareiškėjo telefono numeris.

El. pašto adresas

Nurodomas paraišką teikiančio juridinio asmens elektroninio pašto adresas.

Juridinio asmens vadovas

Nurodomas paraišką teikiančios organizacijos vadovo arba pareiškėjo vardu įgalioto asmens vardas ir pavardė.

Kontaktinio asmens vardas, pavardė, pareigos, tel., el. p.

Nurodomas už paraišką atsakingo asmens vardas ir pavardė. Už paraišką atsakingas asmuo gali būti ir organizacijos vadovas, jeigu jis tiesiogiai susijęs su projekto rengimu ir galės atsakyti į klausimus, susijusius su projekto rengimu ir teikimu vertinti.

Savanorių koordinavimo patirtis

Nurodyti, kokią savanorių koordinavimo patirtį, kiek laiko, turi juridinis asmuo.

 

Ar projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais)? Jeigu taip, įrašomas partnerio pavadinimas (jei fizinis asmuo – vardas, pavardė)

o Taip (jeigu projektas bus įgyvendinamas su partneriu (-iais), pažymimas šis punktas ir įrašomas partnerio pavadinimas).

 

o Ne (jeigu projektą įgyvendinantis pareiškėjas neturi partnerių, pažymimas šis punktas).

 

 

2. DUOMENYS APIE PROJEKTĄ

 

2.1. Bendrosios nuostatos

2.1.1. Projekto pavadinimas

Nurodomas projekto pavadinimas.

2.1.2. Planuojamos vykdyti veiklos, jų aktualumas

Nurodomos veiklos, kurias planuojama įgyvendinti, ir pagrindžiamas jų aktualumas.

2.1.3. Veiklų metodai

Nurodyti, kokiais metodais bus vykdomos veiklos, ar yra galimybė savanorystei kontaktiniu ar nekontaktiniu būdu ir pan.

2.1.4. Projekto trukmė, apimtis, įgyvendinimo vieta

Nurodoma planuojama projekto trukmė (mėnesiais) ir planuojamas projekto dalyvių (vaikų), kuriems bus teikiama pagalba, skaičius. Nurodoma, kur bus įgyvendinama savanoriška veikla, pvz., švietimo įtaigoje, bendruomenės centre ar kt.

2.1.5. Projekte dalyvausiančių asmenų skaičius

Nurodomas vaikų, kurie gaus pagalbą ir savanorių, teiksiančių pagalbą, skaičius (preliminarus, jei nėra žinoma iš anksto).

2.1.6. Švietimo įstaigos, su kuriomis sudarytos bendradarbiavimo sutartys

Nurodomas švietimo įstaigų, su kuriomis sudarytos bendradarbiavimo sutartys dėl savanoriškos veiklos vykdymo jų mokyklose besimokantiems vaikams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, bendras skaičius ir mokyklos (-ų) pavadinimas (-ai).

2.2. Projekto turinys

Mėnuo

Veikla

Trumpas veiklų aprašymas

Nurodomas veiklų įgyvendinimo laikotarpis mėnesiais

Nurodoma, kokia konkrečiai veikla bus įgyvendinama pagal Aprašo 17 punktą, taip pat Apraše nenurodyta įgyvendinama papildoma veikla (jeigu bus)

Trumpai detalizuojama planuojama veikla, pvz., pamokos nuotoliniu, kontaktiniu būdu, kokiam vaikų skaičiui, kiek pamokų, ar bus atliekami namų darbai ir pan.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Laukiami projekto rezultatai ir galimas projekto tęstinumas (jeigu numatomas)

Apibūdinama projekto siekiama nauda ir jo tęstinumo galimybės be finansavimo iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos asignavimų.

 

 

 

3. PROJEKTO FINANSAVIMAS

 

Suma (Eur)

3.1. Prašoma skirti projekto finansavimo suma

Nurodoma projektui įgyvendinti prašoma skirti suma (Eur)

3.1.1. Tinkamų finansuoti išlaidų pavadinimas, suma ir išlaidų poreikio pagrindimas

Nurodomos sumos pagal kiekvieną tinkamų finansuoti išlaidų kategoriją (pagal Aprašo 18 punktą) ir pateikiamas išlaidų poreikio pagrindimas

3.1.1.1. administravimo išlaidos:

 

3.1.1.1.1. pareiškėjo koordinatoriaus (-ių), partnerio (-ių) koordinatoriaus (-ių) ir (ar) finansininko darbo užmokesčio išlaidos, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas

 

3.1.1.1.2. buhalterinės apskaitos paslaugų išlaidos (jei paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens, jeigu asmuo su pareiškėju nėra sudaręs darbo sutarties buhalterinės apskaitos paslaugoms teikti)

 

3.1.1.1.3. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažymų užsakymo išlaidos, kad savanoriams netaikomi darbo su vaikais apribojimai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 30 straipsnio 1 dalies 1 punktu

 

3.1.1.2. veiklų įgyvendinimo, prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos:

 

3.1.1.2.1. ryšio paslaugų išlaidos (internetas, fiksuotasis ir (ar) mobilusis ryšys, paštas)

 

3.1.1.2.2. transporto išlaikymo išlaidos (degalai, tepalai, transporto priemonės nuoma be vairuotojo) ir transporto paslaugų išlaidos (autobuso ekonominės klasės ar viešojo transporto bilietai, transporto priemonės nuoma su vairuotoju)

 

3.1.1.2.3. komandiruočių išlaidos (kelionių bilietai, apgyvendinimas, dienpinigiai) Lietuvos Respublikos teritorijoje

 

3.1.1.2.4. savanorių ir švietimo įstaigų vadovų paskirtų kuratorių, kurie koordinuos savanorių veiklą švietimo įstaigojeparengimo savanoriškai veiklai bei kvalifikacijos tobulinimo išlaidos

 

3.1.1.2.5. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo (išskyrus materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo) išlaidos (apsaugos priemonės, COVID-19 ligos profilaktiniai tyrimai ir kitos su savanorio veikla susijusios būtinosios prekės ar paslaugos)

 

3.1.1.3. savanorio patiriamos išlaidos

 

Iš viso

Nurodoma suma (Eur)

3.2. Kitų finansavimo šaltinių lėšos (jei yra)

 

3.2.1. Tinkamų finansuoti išlaidų pavadinimas, suma

 

Nurodomos tinkamos finansuoti išlaidos, kurios finansuojamos iš kitų finansavimo šaltinių

 

3.3. Paslaugų pirkimas ir jo pagrindimas

Apibūdinti, kaip bus perkamos paslaugos (pvz., laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo; asociacijos patvirtintos paslaugų pirkimo tvarkos ar kt.)

 

4. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

 

Nurodoma papildoma pareiškėjo informacija, susijusi su paraiška).

 

 

5. PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

 

Teikdamas (-a) paraišką, patvirtinu, kad:

1) šioje paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga;

2) esu susipažinęs (-usi) su Savanoriškų veiklų Lietuvos švietimo įstaigose besimokantiems vaikams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, organizavimo ir finansavimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatytais reikalavimais ir įsipareigojimais;

3) juridiniam asmeniui, kuriam aš atstovauju, nėra iškeltos bylos dėl bankroto, jis nėra likviduojamas;

4) sutinku, kad paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys, duomenys yra klaidingi arba paraiška ir prie jos pridedami dokumentai pateikiami priemonės įgyvendinimui pasibaigus;

5) juridinis asmuo, kuriam aš atstovauju, vykdys Apraše nustatytas sąlygas, nepažeisdamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų;

6) įsipareigoju bendradarbiauti su Nacionaline švietimo agentūra ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir (arba), Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai paprašius, per nustatytą terminą pateikti visą su finansavimu, jo panaudojimu susijusią informaciją projekto įgyvendinimo ir finansavimo naudojimo laikotarpiu ir 12 mėnesių po to, kai finansavimas pasibaigęs;

7) įsipareigoju užtikrinti, kad kiekvienam mano ir partnerio (-ių) savanoriui, teikiančiam pagalbą vaikams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, bus surengti mokymai savanoriškos veiklos įgyvendinimo ir kitomis su jo veikla susijusiomis temomis ir kad kiekvienas savanoris bus informuotas apie savo teises, pareigas įgyvendinant savanorišką veiklą;

8) juridinis asmuo, kuriam aš atstovauju, įsipareigoja laikytis sutarties nuostatų, kuri bus pasirašyta su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, atlikus paraiškų atitikties nustatytiems kriterijams vertinimą;

9) sutinku, kad juridinio asmens duomenys, kuriam aš atstovauju, būtų tvarkomi Savanoriškų veiklų Lietuvos švietimo įstaigose besimokantiems vaikams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo nustatytais tikslais;

10) įsipareigojimu, kad visi savanorišką veiklą vykdantys asmenys bus patikrinti Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre ir gaus registro pažymą ar išrašą, kad jiems netaikomi darbo su vaikais apribojimai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 30 straipsnio 1 dalies 1 punktu;

11) suprantu ir žinau, kad projekto vadovas ir vykdytojai, vykdydami savo veiklą, privalo laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teisinę apsaugą, reikalavimų;

12) esu informuotas (-a), kad turiu teisę žinoti, kaip tvarkomi mano asmens duomenys, reikalauti ištaisyti, ištrinti mano asmens duomenis (teisė būti pamirštam), apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, jei jie tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taip pat nesutikti (teisiškai pagrindžiant), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, įgyvendinti teisę į duomenų perkeliamumą;

13) esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens ir (arba) juridinio asmens, kuriam aš atstovauju, duomenys būtų saugomi iki gauto finansavimo naudojimo kontrolės laikotarpio pabaigos;

14) esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi, siekiant nustatyti mano, kaip asmens, teikiančio paraišką, tapatybę.

 

 

 

_____________________________________________________

 

A. V.

(Projekto vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

 

 

_________________________

 

 

part_44c02ecc168943c6b34e4b3c961c148f_end


Savanoriškų veiklų Lietuvos švietimo įstaigose

besimokantiems vaikams, atvykusiems į

Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos

Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje,

organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Atrankos komisijos nario konfidencialumo pasižadėjimo ir nešališkumo deklaracijos forma)

 

 

atrankos KOMISIJOS nario

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS ir Nešališkumo deklaracija

 

20__ m._____________ d. Nr. ______ 

 

_______________________

(vieta)

 

Būdamas paraiškų atrankos komisijos dėl savanoriškų veiklų Lietuvos švietimo įstaigose besimokantiems vaikams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, nariu, pasižadu:

1. Objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis visų projektų pareiškėjų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principais, atlikti man pavestas pareigas (užduotis).

2. Saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma, vertinant savanoriškų veiklų Lietuvos švietimo įstaigose besimokantiems vaikams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, projektus.

3. Man patikėtus dokumentus, kuriuose yra konfidenciali informacija, saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti.

4. Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro:

4.1. savanoriškų veiklų Lietuvos švietimo įstaigose besimokantiems vaikams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, projektų duomenys ir turinys;

4.2. projektų vertinimo išvados;

4.3. projektų vertinimo rezultatų duomenys;

4.4. kita informacija, susijusi su paraiškų, projektų nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir palyginimu, jeigu jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams.

5. Patvirtinu, kad atsisakysiu vertinti man pateiktą projektą, jei paaiškės, kad aš esu:

5.1. projektą pateikusios organizacijos narys (-ė);

5.2. dalyvauju projektą pateikusios organizacijos valdymo organų veikloje;

5.3. esu įtrauktas (-a) į projekto, kuris yra vertinimo stadijoje, vykdymo procesą;

5.4. galiu nesuderinti viešųjų ir privačių interesų ir galiu būti šališkas (-a).

6. Esu perspėtas (-a), kad, pažeidęs (-usi) šį pasižadėjimą, atsakysiu teisės aktų nustatyta tvarka ir turėsiu atlyginti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai padarytus nuostolius.

____________________               ____________                             _________________

(pareigos)                                                (parašas)                                            (vardas ir pavardė)

 

 

part_b1a177a82447441b83cec7dfbf9bc809_end


Savanoriškų veiklų Lietuvos švietimo įstaigose

besimokantiems vaikams, atvykusiems į

Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos

Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje,

organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Paraiškos tinkamumo finansuoti ir ekspertinio vertinimo ataskaitos forma)

 

PARAIŠKOS TINKAMUMO FINANSUOTI IR EKSPERTINIO VERTINIMO ATASKAITA

 

___________________________

(data)

 

_____________________________

(vieta)

 

Aš, toliau pasirašęs atrankos komisijos narys, patvirtinu, kad:

         šio projekto finansavimo ar nefinansavimo atveju neturėsiu tiesioginės ar netiesioginės, materialios ar asmeninės naudos;

         šio projekto finansavimo negaliu vertinti dėl tiesioginio ar netiesioginio interesų konflikto.

 

I.  Tinkamumo vertinimas  

Paraiškėjo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

Paraiškos numeris

 

Tinkamumo finansuoti vertinimo kriterijai

Taip

Ne

Pastabos

1. Pareiškėjas konkursui pateikė 1 (vieną) paraišką.

 

 

 

2. Projektas skirtas teikti savanoriškos veiklos paslaugas vaikams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje.

 

 

 

3. Projekte numatytos veiklos atitinka Aprašo 17 punktą.

 

 

 

4. Paraiškoje prašomo projekto išlaidų kategorijos atitinka Aprašo 18 punktą.

 

 

 

5. Pateiktos bendradarbiavimo sutartys su švietimo įstaigomis, kuriose ugdomi Ukrainos vaikai, planuojantys dalyvauti pareiškėjų organizuojamoje veikloje (pagal Aprašo 8.5 papunktį).

 

 

 

6. Prašoma finansuoti suma neviršija maksimalios leistinos finansuoti sumos, t. y. 15 000,00 Eur (penkiolika tūkstančių eurų, 00 ct). Jei projektui vykdyti reikalinga suma viršija maksimalią leistiną finansuoti sumą, turi būti numatyti kiti finansavimo šaltiniai.

 

 

 

7. Prašoma Projekto finansavimo suma viršija galimą finansuoti sumą, tačiau Pareiškėjas sutinka įgyvendinti projektą mažesne apimtimi už mažesnę skiriamą lėšų sumą.

 

 

 

8. Prašoma Projekto finansavimo suma viršija galimą finansuoti sumą ir Pareiškėjas nesutinka įgyvendinti projekto mažesne apimtimi ar už mažesnę skiriamą lėšų sumą.

 

 

 

TINKAMUMO VERTINIMO IŠVADA (pažymėti):

 

Paraiška tinkama finansuoti

 

Paraiška netinkama finansuoti

PRIORITETAS FINANSAVIMUI GAUTI:

 

Paraiškoje numatytas didesnis nei kitose paraiškose skaičius vaikų, kuriems bus teikiama savanorių pagalba;

 

Paraiškoje pateiktas didesnis nei kitose paraiškose bendradarbiavimo sutarčių su švietimo įstaigomis skaičius.

 

 

II. Ekspertinis vertinimas:

 

Vertinimo kriterijai

Galimas įvertis (balais)1

Įvertis

(balais)

1. Projektų veiklų aktualumas ir atitiktis bendradarbiavimo sutartyse, sudarytose su švietimo įstaigomis, sutartoms veikloms

(1–3)

 

2. Švietimo įstaigų, su kuriomis sudarytos bendradarbiavimo sutartys, aprėptis

(1–3)

 

3. Projekto efektyvumas, vaikų, kurie gaus pagalbą, aprėptis

(1–3)

 

4. Projekto tęstinumo užtikrinimas 

(0–1)

 

Įverčių suma pagal kriterijus:

(3–10)

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1Skliaustuose nurodyti galimi įverčiai. Įverčių paaiškinimas: skliaustų kairėje pusėje – galimas minimalus balas, dešinėje – galimas maksimalus balas.

 

III. Kitos pastabos: ______________________________________________________________.

 

Data _________________________

 

Atrankos komisijos narys

_________________                                     ___________________________

(parašas)                                                          (vardas ir pavardė)

______________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1489, 2022-09-21, paskelbta TAR 2022-09-21, i. k. 2022-19203

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. V-694 „Dėl Savanoriškų veiklų Lietuvos švietimo įstaigose besimokantiems vaikams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_f595d03c913f404d817bfca2d468aa0b_end