Suvestinė redakcija nuo 2021-09-04

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-12-02, i. k. 2014-18493

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl PaGALBOS UŽ ĮSIGYTUS ŪKINIUS GYVŪNUS TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m. gruodžio 2 d. Nr. 3D-914

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 11.2 ir 12.1 papunkčiais,

Preambulės pakeitimai:

Nr. 3D-209, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-23, i. k. 2020-05912

 

t v i r t i n u Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                           Virginija Baltraitienė

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2014-11-12 raštu Nr. ((1.16-0203)-5K-1424167)

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

2014-11-12raštu Nr. (9.8-25)6V-2384

 

SUDERINTA

Lietuvos savivaldybių asociacijos

2014-11-14 raštu Nr. (18)-SD-831

 

SUDERINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

2014-11-13 raštu Nr. B6-(1.19)-2926

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2014 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-914

 

PAGALBOS UŽ ĮSIGYTUS ŪKINIUS GYVŪNUS TEIKIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimo taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. vasario 21 d. Komisijos reglamentu (ES) 2019/316,  atsižvelgiant į Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrąsias administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Bendrosios administravimo taisyklės), ir į Pagrindinių reikalavimų prisiimant įsipareigojimus mokėti paramą iš valstybės biudžeto lėšų žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės srityse aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 3D-652 „Dėl Pagrindinių reikalavimų prisiimant įsipareigojimus mokėti paramą iš valstybės biudžeto lėšų žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės srityse aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas)

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-587, 2018-08-27, paskelbta TAR 2018-08-28, i. k. 2018-13447

Nr. 3D-527, 2019-09-20, paskelbta TAR 2019-09-20, i. k. 2019-14939

Nr. 3D-555, 2021-09-03, paskelbta TAR 2021-09-03, i. k. 2021-18799

 

2. Taisyklių tikslas – nustatyti nereikšmingos (de minimis) pagalbos už įsigytus kitų rūšių, išskyrus kiaules, ūkinius gyvūnus (toliau – pagalba) teikimo iš valstybės biudžeto lėšų tvarką šių taisyklių 5 punkte nurodytiems pareiškėjams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-587, 2018-08-27, paskelbta TAR 2018-08-28, i. k. 2018-13447

Nr. 3D-91, 2019-02-21, paskelbta TAR 2019-02-22, i. k. 2019-02910

Nr. 3D-555, 2021-09-03, paskelbta TAR 2021-09-03, i. k. 2021-18799

 

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Neteko galios nuo 2021-09-04

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-555, 2021-09-03, paskelbta TAR 2021-09-03, i. k. 2021-18799

 

3.2. Neteko galios nuo 2021-09-04

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-555, 2021-09-03, paskelbta TAR 2021-09-03, i. k. 2021-18799

 

3.3. pagalbos gavėjas – pareiškėjas, kuris atitinka visus reikalavimus gauti pagalbą ir kuriam skiriama pagalba;

3.4. paraiška gauti pagalbą (toliau – paraiška) – šių taisyklių 1 priede nustatytos formos dokumentas, kuriuo prašoma skirti pagalbą už kitų rūšių ūkinių gyvūnų, išskyrus kiaules, įsigijimą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-587, 2018-08-27, paskelbta TAR 2018-08-28, i. k. 2018-13447

Nr. 3D-555, 2021-09-03, paskelbta TAR 2021-09-03, i. k. 2021-18799

 

3.5. pareiškėjas – ūkinių gyvūnų laikytojas, šių taisyklių nustatyta tvarka savivaldybei teikiantis paraišką gauti pagalbą;

3.6. patikra vietoje (toliau – patikra) – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) darbuotojų atliekamas fizinis ir (arba) administracinis pareiškėjo paraiškoje gauti pagalbą pateiktų duomenų ir ūkinių gyvūnų įsigijimo įrodymo dokumentų patikrinimas vietoje pagal Agentūros direktoriaus patvirtintą tvarką;

3.7. pirminė gamyba – kaip apibrėžta 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 178/2002, nustatančiame maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančiame Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančiame su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 463), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 652/2014 (OL 2014 L 189, p. 14);

3.8. ūkinis gyvūnas – gyvūnas laikomas ar veisiamas maistui, kailiams, vaistams ir kitai produkcijai gauti, darbo ir kitais ūkininkavimo tikslais.

3.9. ūkinio gyvūno laikytojas – asmuo, kuris yra ūkinio gyvūno savininkas ar jį laiko atlygintinai ar neatlygintinai;

3.10. ūkinių gyvūnų įsigijimo įrodymo dokumentai – sąskaita faktūra, mokėjimo nurodymas, pinigų priėmimo kvitas, kasos pajamų orderio kvitas ir kiti dokumentai, kuriuose yra informacija apie ūkinį gyvūną, pirkimo datą, mokėjimo sumą ir kuriais įrodoma, kad pagal išlaidų pagrindimo dokumentus buvo atliktas mokėjimas;

3.11. Žemės ūkio ministerijos informacinė sistema (toliau – ŽŪMIS)  –  prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos reguliavimo srities priskirtų institucijų ir įstaigų teikiamų paslaugų informacinė Sistema.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-342, 2015-04-30, paskelbta TAR 2015-04-30, i. k. 2015-06573

 

4. Kitos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatyme ir Bendrosiose administravimo taisyklėse.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI GAUTI PAGALBĄ IR JOS DYDIS

 

5. Pagalba teikiama pareiškėjams, kurie:  

5.1. gavo pagalbą pagal šias taisykles 2018 metais (nuo spalio 16 d.) ir (arba) 2019 metais, ir (arba) 2020 metais, bet bendra gautos pagalbos suma nesiekia 7 punkte nurodytos pagalbos sumos;

5.2. nuo pagalbos pagal šias taisykles gavimo dienos nelaiko kiaulių ir augina kitų rūšių ūkinius gyvūnus bei įsipareigoja laikytis anksčiau prisiimtų įsipareigojimų ketverius metus nuo pagalbos gavimo auginti kitų rūšių ūkinius gyvūnus, išskyrus kiaules;

5.3. įsigijo kitų rūšių ūkinių gyvūnų, išskyrus kiaules, kurie vadovaujantis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Registravimo ir ženklinimo aprašas), nustatyta tvarka buvo suženklinti ir (arba) registruoti Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje (toliau – CDB);

5.4. nėra gavę valstybės pagalbos, kuri buvo suteikta pagalbos teikėjo Lietuvoje ir Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, arba yra grąžinę visą neteisėtos ir nesuderinamos valstybės pagalbos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-91, 2019-02-21, paskelbta TAR 2019-02-22, i. k. 2019-02910

Nr. 3D-555, 2021-09-03, paskelbta TAR 2021-09-03, i. k. 2021-18799

 

6. Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos, patirtos einamaisiais metais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-587, 2018-08-27, paskelbta TAR 2018-08-28, i. k. 2018-13447

Nr. 3D-91, 2019-02-21, paskelbta TAR 2019-02-22, i. k. 2019-02910

Nr. 3D-209, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-23, i. k. 2020-05912

Nr. 3D-555, 2021-09-03, paskelbta TAR 2021-09-03, i. k. 2021-18799

 

7. Pagal šias taisykles atlyginama iki 90 procentų, bet ne daugiau kaip 2 000 Eur vienam pareiškėjui kitų ūkinių gyvūnų, išskyrus kiaules, įsigijimo išlaidų per 4 metus (keturi metai suprantami, kaip praėję treji kalendoriniai metai ir einamieji metai).

Tuo atveju, jei lėšų poreikis pagalbai išmokėti viršija kvietime nurodytą pagalbos lėšų sumą ir papildomai visoms tinkamoms finansuoti paraiškoms lėšos nėra skiriamos ar skiriama tik jų dalis, pareiškėjams išmokama suma mažinama proporcingai trūkstamų lėšų kiekiui.

Pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) už įsigytus ūkinius gyvūnus nėra tinkama finansuoti išlaida, išskyrus atvejus, kai jį faktiškai ir galutinai sumoka pareiškėjas ne PVM mokėtojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-587, 2018-08-27, paskelbta TAR 2018-08-28, i. k. 2018-13447

Nr. 3D-91, 2019-02-21, paskelbta TAR 2019-02-22, i. k. 2019-02910

Nr. 3D-209, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-23, i. k. 2020-05912

Nr. 3D-555, 2021-09-03, paskelbta TAR 2021-09-03, i. k. 2021-18799

 

8. Bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma, suteikta vienam pareiškėjui  (t. y. vienai įmonei, kaip ji apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 2 straipsnio 2 dalyje), per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį negali būti didesnė kaip 25 000 Eur, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 3 straipsnio 3 a dalyje.

Bendra pirminės gamybos sektoriuje veiklą vykdantiems ūkio subjektams skiriamos nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį neturi viršyti Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 II priede nurodytos nacionalinės ribos. Pagal de minimis pagalbos priemones, naudingas tik vieno atskiro produkto sektoriui, kaip jis apibrėžtas reglamento (ES) Nr. 1408/2013 2 straipsnio 3 dalyje, bendra teikiama de minimis pagalbos suma per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį negali viršyti 50 proc. reglamento (ES) Nr. 1408/2013 II priede nurodytos nacionalinės ribos. Jei suteikus pagalbą pagal taisykles būtų viršytos šiame punkte nurodytos ribos, skiriant pagalbą pagalbos suma sumažinama tiek, kad pirmiau nurodytos ribos nebūtų viršytos.

Jei pareiškėjas vykdo veiklą keliuose sektoriuose, teikiama pagalba sumuojama vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 5 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatomis.

Jei dvi įmonės susijungia arba viena įsigyja kitą, arba kai viena įmonė suskaidoma į dvi ar daugiau atskirų įmonių, apskaičiuojant, ar suteikus pagalbą pagalbos gavėjui nebus viršytos šiame punkte nurodytos  ribos, turi būti taikomos Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 3 straipsnio 8 ir 9 dalies nuostatos.

Pagalba, teikiama pagal šias taisykles, negali būti sumuojama su valstybės pagalba, skiriama toms pačioms tinkamoms finansuoti išlaidoms, jeigu dėl tokio pagalbos sumavimo būtų viršytas atitinkamuose valstybės pagalbą reglamentuojančiuose teisės aktuose arba Europos Komisijos priimtuose sprendimuose nustatytas didžiausias atitinkamas pagalbos intensyvumas arba nustatyta pagalbos suma.

Teikiant pagalbą, turi būti tenkinamos reglamento (ES) Nr. 1408/2013 1 straipsnio nuostatos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-587, 2018-08-27, paskelbta TAR 2018-08-28, i. k. 2018-13447

Nr. 3D-527, 2019-09-20, paskelbta TAR 2019-09-20, i. k. 2019-14939

Nr. 3D-555, 2021-09-03, paskelbta TAR 2021-09-03, i. k. 2021-18799

 

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR PAGALBOS SKYRIMAS

 

9. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – ministerija) savo interneto svetainėje http://zum.lrv.lt/ viešai skelbia paraiškų priėmimą dėl pagalbos suteikimo ūkiniams gyvūnams (išskyrus kiaules) įsigyti, nurodydama paraiškų priėmimo terminus, paraiškų pateikimo vietą, informaciją, kur galima rasti šias taisykles ir paraiškų formas. Taip pat kvietime nurodoma visoms teikiamoms paraiškoms kvietimo laikotarpiui skiriama bendra lėšų suma, intensyvumas ir kita informacija, nurodyta Apraše.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-342, 2015-04-30, paskelbta TAR 2015-04-30, i. k. 2015-06573

Nr. 3D-729, 2015-09-25, paskelbta TAR 2015-09-25, i. k. 2015-14278

Nr. 3D-587, 2018-08-27, paskelbta TAR 2018-08-28, i. k. 2018-13447

 

10. Paraiškų priėmimo laikotarpiu pareiškėjas kreipiasi į savivaldybės administraciją pagal fizinio asmens gyvenamąją vietą arba juridinio asmens buveinės adresą ir pateikia šiuos dokumentus:

10.1. asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, jeigu fizinis asmuo;

10.2. paraišką, ūkinių gyvūnų įsigijimo įrodymo dokumentų originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas;

10.3. pagal poreikį kitus dokumentus, patvirtinančius pareiškėjo atitiktį Taisyklių reikalavimams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-555, 2021-09-03, paskelbta TAR 2021-09-03, i. k. 2021-18799

 

11. Savivaldybės administracijos darbuotojas patikrina:

11.1. ar pateikti ūkinių gyvūnų įsigijimo įrodymo dokumentai;

11.2. ar įrašyti rekvizitai yra teisingi (esant netikslumų, pareiškėjas pateiktus duomenis pataiso);

11.3. duomenis VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (toliau – ŽŪIKVC) CDB:

11.3.1. ar nuo pagalbos gavimo pagal šias taisykles dienos nelaiko kiaulių ir augina kitų rūšių ūkinius gyvūnus;

11.3.2. nuo 2021 sausio 1 d. įregistruotą skaičių kitų rūšių ūkinių gyvūnų, išskyrus kiaules, dėl kurių pareiškėjas, vadovaudamasis šiomis taisyklėmis, prašo pagalbos, ir ūkinių gyvūnų bandos laikymo vietą. Jei nesutampa pagalbos paraiškoje nurodytas ir Ūkinių gyvūnų registre įrašytas ūkinių gyvūnų skaičius, pagalba teikiama tik už įregistruotą ūkinių gyvūnų skaičių;

11.4. paraiškoje nurodytą prašomą pagalbos sumą;

11.5. ar yra visi reikalingi pateikti dokumentai ir, jei reikia, prašo pateikti papildomus dokumentus, reikalingus paraiškai tinkamai įvertinti;

11.6. ar bendra gautos pagalbos suma nesiekia 7 punkte nurodytos pagalbos sumos;

11.7. ar suteikus paraiškoje nurodytą pagalbos sumą, nebus viršyta taisyklių 7 punkte nurodyta pagalbos suma.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-91, 2019-02-21, paskelbta TAR 2019-02-22, i. k. 2019-02910

Nr. 3D-555, 2021-09-03, paskelbta TAR 2021-09-03, i. k. 2021-18799

 

12. Paraiškos įvertinimos per 20 darbo dienų nuo paraiškos gavimo savivaldybėje dienos, išskyrus atvejus, kai pareiškėjui išsiųstas paklausimas dėl papildomos informacijos ir (ar) dokumentų pateikimo. Gavus atsakymą į paklausimą, paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 10 darbo dienų. Įvertinęs paraiškas, savivaldybės administracijos darbuotojas užpildo Įsigytų kitų rūšių ūkinių gyvūnų duomenų suvestinę (2 priedas) ir pateikia ją Agentūrai per ŽŪMIS informacinę sistemą, o užpildyta duomenų suvestinė ir savivaldybės administracijos patvirtinti paraiškų (1 priedas) originalai išsiunčiami Agentūrai paštu).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-342, 2015-04-30, paskelbta TAR 2015-04-30, i. k. 2015-06573

 

13. Agentūra, gavusi 12 punkte nurodytus duomenis:

13.1. atlieka patikras, pasirinktinai patikrindama penkis procentus pagalbos gavėjų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-555, 2021-09-03, paskelbta TAR 2021-09-03, i. k. 2021-18799

 

13.2. vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registro nuostatai), ir Suteiktos valstybės pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1S-120/2015 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ , patikrina, ar bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma, pridėjus pagal taisykles apskaičiuotą pagalbos vertę, neviršija leidžiamų nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydžių, nurodytų taisyklių 8 punkte;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-587, 2018-08-27, paskelbta TAR 2018-08-28, i. k. 2018-13447

 

13.3. per 15 darbo dienų priima sprendimą dėl pagalbos skyrimo ar neskyrimo;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-209, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-23, i. k. 2020-05912

 

13.4. registruotu laišku per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos informuoja pareiškėjus apie sprendimą dėl pagalbos neskyrimo, nurodydama neskyrimo motyvus ir apskundimo tvarką. Informacija apie pareiškėjui apskaičiuotą pagalbos sumą bei pritaikytas sankcijas skelbiama Agentūros informaciniame portale https://portal.nma.lt;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-587, 2018-08-27, paskelbta TAR 2018-08-28, i. k. 2018-13447

Nr. 3D-209, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-23, i. k. 2020-05912

 

13.5. vadovaudamasi Registro nuostatais, per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl pagalbos skyrimo priėmimo pateikia Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui informaciją apie pagalbos gavėjams skiriamą pagalbą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-587, 2018-08-27, paskelbta TAR 2018-08-28, i. k. 2018-13447

 

13.6. prireikus vadovaudamasi Registro nuostatais tikslina Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui pateiktą informaciją apie suteiktą pagalbą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-587, 2018-08-27, paskelbta TAR 2018-08-28, i. k. 2018-13447

 

13.7. užsako lėšas ir išmoka jas pagalbos gavėjams Bendrosiose administravimo taisyklėse numatyta tvarka.

14. Priėmus sprendimą skirti pagalbą, pareiškėjas tampa pagalbos gavėju.

15. Grąžintinos lėšos administruojamos vadovaujantis Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitas iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamas priemones, administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 3D-750 „Dėl Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitas iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamas priemones, administravimo taisyklių patvirtinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-587, 2018-08-27, paskelbta TAR 2018-08-28, i. k. 2018-13447

 

16. Agentūra Žemės ūkio ministerijai ataskaitas teikia Bendrųjų administravimo taisyklių nustatyta tvarka ir terminais.

17. Kiti klausimai, kurių nereglamentuoja šios taisyklės, sprendžiami vadovaujantis Bendrosiomis administravimo taisyklėmis.

 

IV SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

 

18. Už pateiktos informacijos teisingumą atsako ją pateikę pareiškėjai.

19. Už kiekvieno pareiškėjo prašomos pagalbos sumos teisingumą atsako savivaldybės administracija.

20. Už sprendimą dėl pagalbos skyrimo ar neskyrimo, lėšų išmokėjimą pagalbos gavėjams ir jų apskaitą,  neteisėtai išmokėtų lėšų susigrąžinimą atsako Agentūra.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-587, 2018-08-27, paskelbta TAR 2018-08-28, i. k. 2018-13447

 

21. Pareiškėjai, gavę pagalbą neteisėtai, arba asmenys, prisidėję prie neteisėto pagalbos gavimo (sąmoningai patvirtinę klaidingus duomenis), atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

22. Agentūros konkrečių valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų veiksmus (neveikimą) pareiškėjai gali apskųsti Agentūros direktoriui raštu per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai jie sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius veiksmus (neveikimą).

23. Savivaldybės administracijos konkrečių darbuotojų veiksmus (neveikimą) pareiškėjai gali apskųsti savivaldybės administracijos direktoriui raštu per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai jie sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius veiksmus (neveikimą).

24. Agentūros ir savivaldybės administracijos sprendimai arba veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-91, 2019-02-21, paskelbta TAR 2019-02-22, i. k. 2019-02910

 

25. Patikros vietoje atliekamos remiantis teisės aktų nuostatomis, reglamentuojančiomis patikrų atlikimo tvarką, bei Agentūros darbo procedūrų aprašais. Tikrinama ne mažiau kaip 5 proc. pagalbos gavėjų. Jei patikros vietoje metu Agentūros darbuotojai nustato, kad pagalbos gavėjas nesilaiko įsipareigojimo 4 metus nelaikyti kiaulių, jis privalo grąžinti visą gautą pagalbą.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-587, 2018-08-27, paskelbta TAR 2018-08-28, i. k. 2018-13447

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-91, 2019-02-21, paskelbta TAR 2019-02-22, i. k. 2019-02910

 

26. Savivaldybė ir Agentūra privalo ne trumpiau kaip 10 metų nuo pagalbos suteikimo dienos saugoti visą su pagalbos teikimu susijusią informaciją ir dokumentus.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-587, 2018-08-27, paskelbta TAR 2018-08-28, i. k. 2018-13447

 

_________________

 

Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus

teikimo taisyklių

1 priedas

 

(Paraiškos gauti pagalbą forma)

(Pildoma didžiosiomis raidėmis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vardas

Pavardė arba įmonės pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens (įmonės) kodas

valdos atpažinties numeris (jeigu turi)                  Telefono Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybė

(pagal gyvenamąją / registracijos vietą)

Seniūnija (pagal gyvenamąją / registracijos vietą)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaimas, miestelis ir kt.

(pagal gyvenamąją vietą)

Adresas (gatvė, namo Nr., buto Nr.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašto indeksas

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banko kodas

 

 

 

Banko atsiskaitomosios sąskaitos Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PVM mokėtojo kodas (pildoma, jei pareiškėjas PVM mokėtojas)

 

 

__________________ savivaldybei

PARAIŠKA GAUTI PAGALBĄ

 

___________________ Nr. ______

(data)

 

 

Kitų rūšių ūkinių gyvūnų bandos numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išlaidų pavadinimas

 

 

Pirktas ūkinių gyvūnų skaičius, vnt.

 

 

 

 

 

 

 

Patirta išlaidų kitų rūšių ūkiniams gyvūnams, išskyrus kiaules, įsigyti Eur be PVM

 

 

 

 

 

 

 

Patirta išlaidų kitų rūšių  ūkiniams gyvūnams, išskyrus kiaules, įsigyti Eur su PVM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prašau suteikti pagalbą už ūkinių gyvūnų įsigijimą ____________________________________________ Eur.

 

Esu susijęs su kitais ūkio subjektais Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais ryšiais

(Jeigu pažymima „Taip“, žemiau esančioje eilutėje nurodomas teisinis pagrindas (sutartys ar kt.), įmonių pavadinimai / vardai ir pavardės, įmonių / asmens kodai)

Taip □

Ne  □  

 

1.

2.

...

Mano įmonė per pastaruosius trejus finansinius metus susijungė su kita įmone, arba mano įmonė įsigijo kitą įmonę, arba kita įmonė įsigijo mano įmonę

(Jeigu pažymima „Taip“, toliau esančioje eilutėje nurodomi susijusių įmonių pavadinimai / vardai ir pavardės, įmonių / asmens kodai)

Taip □

Ne  □  

 

1.

2.

...

Mano įmonė per pastaruosius trejus finansinius metus buvo įkurta suskaidžius kitą įmonę

(Jeigu pažymima „Taip“, žemiau esančioje eilutėje nurodoma suskaidymo data, suskaidytos įmonės pavadinimas, įmonės kodas, taip pat iki suskaidymo veikusiai įmonei suteiktos nereikšmingos (de minimis) pagalbos (jeigu tokia pagalba buvo suteikta) dydis pagal Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 ir kokiai veiklai (jeigu vykdo kelias veiklas) ji buvo panaudota)

Taip □

Ne  □  

 

1.

2.

...

 

Patvirtinu, kad nuo pagalbos pagal šias taisykles gavimo dienos nelaikau kiaulių ir auginu kitų rūšių ūkinius gyvūnus bei įsipareigoju laikytis anksčiau prisiimtų įsipareigojimų ketverius metus nuo pagalbos gavimo auginti kitų rūšių ūkinius gyvūnus, išskyrus kiaules.

Patvirtinu, kad nesu gavę valstybės pagalbos, kuri buvo suteikta pagalbos teikėjo Lietuvoje ir Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, arba esu grąžinęs visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.

Įsipareigoju gavęs Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos reikalavimą (raštą, pranešimą) dėl pagalbos (jos dalies) ir (arba) permokėtos pagalbos (jos dalies) grąžinimo ir (ar) palūkanų sumokėjimo, per reikalavime nurodytą terminą grąžinti Agentūrai jos išmokėtą ir (ar) permokėtą pagalbą (jos dalį) ir sumokėti palūkanas (jei nurodyta).

Esu informuotas (-a), kad tuo atveju, jei patikros vietoje metu neturėsiu ūkinių gyvūnų įsigijimo įrodymo dokumentų, neteksiu teisės į pagalbą, jei patirtos išlaidos bus mažesnės nei nurodyta pagalbos paraiškoje – bus atlygintos tik tos išlaidos, kurioms pagrįsti bus pateikti ūkinių gyvūnų įsigijimo įrodymo dokumentai.

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad Agentūra tikrins pateiktus duomenis kituose valstybės registruose ir duomenų bazėse. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad esu atsakingas (-a) už reikiamų dokumentų ir (arba) pažymų pateikimą Agentūrai laiku.

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad paraiškoje gauti pagalbą ir kituose Agentūrai pateiktuose dokumentuose esantys mano asmens ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenys ir kiti duomenys būtų apdorojami ir saugomi pagalbos  administravimo informacinėse sistemose ir kad Agentūra gautų mano asmens ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenis ir kitus duomenis iš kitų juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių paramos administravimo klausimais.

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad  informacija apie mano prašomą ir gautą pagalbą bus viešinama visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduota audito ir tyrimų institucijoms,  siekiant apsaugoti Europos Sąjungos  ir Lietuvos Respublikos interesus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

Esu informuotas (-a), kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“),  apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taip pat nesutikti (teisiškai pagrindžiant), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, bei teisę į duomenų perkeliamumą.

Esu informuotas (-a), kad duomenų valdytoja yra Agentūra.

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad Agentūros tvarkomi mano asmens duomenys (kategorijos) bei detalesnė informacija apie mano asmens duomenų tvarkymą yra nurodyta www.nma.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens duomenys yra saugomi iki išmokų mokėjimo, administravimo ir priežiūros laikotarpio pabaigos, vėliau šie duomenys archyvuojami bei perduodami valstybės archyvams.

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens duomenys yra tvarkomi šiais asmens duomenų tvarkymo tikslais bei teisiniais pagrindais: asmens, teikiančio paramos paraišką tapatybės nustatymo, paramos administravimo, mokėjimo ir kontrolės,  paramos viešinimo tikslais įgyvendinant Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrąsias administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“, Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimo taisykles.

Patvirtinu, kad nesieksiu susigrąžinti PVM iš valstybės biudžeto, jei PVM pripažinta tinkama finansuoti išlaida.

 

 

_______________                           ___________________

(parašas)                                              (vardas ir pavardė)

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-587, 2018-08-27, paskelbta TAR 2018-08-28, i. k. 2018-13447

Nr. 3D-91, 2019-02-21, paskelbta TAR 2019-02-22, i. k. 2019-02910

Nr. 3D-555, 2021-09-03, paskelbta TAR 2021-09-03, i. k. 2021-18799

 

 

Pagalbos  už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimo taisyklių

2 priedas

 

sigytų kitų rūšių ūkinių gyvūnų duomenų suvestinės forma)

 

_______________________SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

 

 

įsigytų kitų RŪŠIŲ ūkinių gyvūnų DUOMENŲ SUVESTINĖ

 

(pildo savivaldybės administracija, suvesdama duomenis į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos  informacinę sistemą)

 

_____________  Nr._________

(data)                    

 

 

 

Eil. Nr.

 

Asmens / įmonės kodas

 

 

Asmens vardas

 

 

Asmens pavardė / įmonės pavadinimas

 

Įsigytų ūkinių gyvūnų skaičius

 

Pagalbos paraiškoje nurodyta patirtų išlaidų suma su PVM, Eur

 

Pagalbos paraiškoje nurodyta patirtų išlaidų suma be PVM,  Eur

 

Apskaičiuota pagalbos suma, Eur

 

Išmokos kodas

 

Banko kodas

 

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.

 

Savival-dybės kodas

 

Gatvės pavadinimas, namo Nr.

 

Gyvenamosios
vietovės pavadinimas

 

Seniūnijos pavadinimas

 

Pašto kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________

 

* Išmokos kodas kitų rūšių ūkinių gyvūnų (išskyrus kiaules) įsigijimui – 24201

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-587, 2018-08-27, paskelbta TAR 2018-08-28, i. k. 2018-13447

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-342, 2015-04-30, paskelbta TAR 2015-04-30, i. k. 2015-06573

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 3D-914 "Dėl Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-729, 2015-09-25, paskelbta TAR 2015-09-25, i. k. 2015-14278

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 3D-914 „Dėl Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-587, 2018-08-27, paskelbta TAR 2018-08-28, i. k. 2018-13447

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 3D-914 „Dėl Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-91, 2019-02-21, paskelbta TAR 2019-02-22, i. k. 2019-02910

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 3D-914 „Dėl Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-527, 2019-09-20, paskelbta TAR 2019-09-20, i. k. 2019-14939

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 3D-914 „Dėl Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-209, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-23, i. k. 2020-05912

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 3D-914 „Dėl Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-477, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-06-25, i. k. 2020-13950

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 3D-914 "Dėl Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-555, 2021-09-03, paskelbta TAR 2021-09-03, i. k. 2021-18799

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 3D-914 „Dėl Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo