Suvestinė redakcija nuo 2020-12-16

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-05-18, i. k. 2020-10544

 

image4LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL POLITINIŲ PARTIJŲ, EUROPOS POLITINIŲ PARTIJŲ AR EUROPOS POLITINIŲ FONDŲ IR RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ AR BENDRIJŲ TEISINGUMO MINISTERIJAI TEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. gegužės 18 d. Nr. 1R-137

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“, 12.1 papunkčiu:

1. Tvirtinu  pridedamus:

1.1. Politinių partijų, Europos politinių partijų ar Europos politinių fondų Teisingumo ministerijai teikiamų dokumentų sąrašą.

1.2. Religinių bendruomenių ar bendrijų Teisingumo ministerijai teikiamų dokumentų sąrašą.

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymą Nr. 1R-275 „Dėl Dokumentų, pateikiamų Teisingumo ministerijai, steigiant politines partijas jų filialus ar atstovybes, keičiant jų steigimo dokumentus ir registro duomenis, jas reorganizuojant ir pertvarkant bei steigiant religines bendruomenes, bendrijas ir centrus, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti juridinius asmenis, filialus ar atstovybes, keičiant jų įstatus ar juos atitinkančius dokumentus ir registro duomenis, išbraukiant juos iš Juridinių asmenų registro, sąrašų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                                Elvinas Jankevičius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2020 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 1R-137

 

POLITINIŲ PARTIJŲ, EUROPOS POLITINIŲ PARTIJŲ AR EUROPOS POLITINIŲ FONDŲ TEISINGUMO MINISTERIJAI TEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

 

1. Steigiant politinę partiją Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai pateikiami šie dokumentai:

1.1. laisvos formos prašymas patvirtinti pateikiamų duomenų tikrumą, įstatų, programos bei kitų dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams;

1.2. Juridinių asmenų registro tvarkytojo nustatytos formos prašymas (JAR-1 forma ir kitos susijusios formos) (toliau – nustatytos formos prašymas) įregistruoti juridinį asmenį Juridinių asmenų registre (toliau – Registras). Prašymo forma skelbiama Juridinių asmenų registro tvarkytojo – valstybės įmonės Registrų centro – interneto svetainėje adresu www.registrucentras.lt;

1.3. steigimo dokumentas (statutas, įstatai) (2 egzemplioriai);

1.4. programa (1 egzempliorius);

1.5. steigiamojo suvažiavimo protokolas, kuriame turi būti nurodyti politinės partijos suvažiavimo laikas ir vieta, steigėjų, dalyvavusių suvažiavime ir balsavusių už politinės partijos įsteigimą, skaičius, sprendimai dėl valdymo ir kitų organų išrinkimo, buveinės nustatymo tvarka. Prie protokolo turi būti pridėtas steigėjų, dalyvavusių suvažiavime ir balsavusių už politinės partijos įsteigimą, sąrašas su nurodytais kiekvieno steigėjo pavarde, vardu, asmens kodu, pilietybe, gyvenamosios vietos adresu, žyma apie nepriklausymą kitoms politinėms partijoms. Šie duomenys turi būti patvirtini kiekvieno steigėjo parašu. Jei suvažiavime steigėjams atstovauja kitas asmuo, pateikiami rašytinės formos įgaliojimai. Tokiu atveju steigėjų, dalyvavusių suvažiavime, sąraše reikia nurodyti kiekvieno atstovo turimų įgaliojimų skaičių. Įgaliojime, neskaitant kitų, remiantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, privalomų duomenų, turi būti nurodyti tie patys įgaliotojo ir steigėjo  duomenys. Visi įgaliojimai turi būti sunumeruoti ir sugrupuoti pagal dalyvavusius suvažiavime steigėjus (atstovus);

1.6. bendras politinės partijos steigėjų sąrašas kompiuterinėje laikmenoje „Microsoft Office Excel“ formatu su nurodytais kiekvieno steigėjo pavarde, vardu, asmens kodu, pilietybe ir gyvenamosios vietos adresu;

1.7. politinės partijos simbolių, vėliavų pavyzdžiai arba jų eskizai, jeigu yra numatyti steigimo dokumente;

1.8. Registro tvarkytojo patvirtinimas, kad juridinio asmens pavadinimas laikinai įtrauktas į Registrą;

1.9. jeigu pavadinime vartojamas žodis „katalikų“, – rašytinis Katalikų Bažnyčios vadovybės (vyskupo) sutikimas;

1.10. savininko ar bendraturčių laisvos formos sutikimas suteikti patalpas politinės partijos buveinei įregistruoti;

1.11. nustatytos formos prašymą pasirašiusio fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija (toliau – asmens dokumento kopija).

2. Steigiant politinės partijos filialą ar atstovybę, Teisingumo ministerijai pateikiami šie dokumentai:

2.1. laisvos formos prašymas patvirtinti pateikiamų duomenų tikrumą, nuostatų ir kitų dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams;

2.2. nustatytos formos prašymas įregistruoti filialą ar atstovybę Registre;

2.3. filialo ar atstovybės nuostatai (2 egzemplioriai);

2.4. politinės partijos organo sprendimas, surašytas pagal Civilinio kodekso 2.90 ir 2.91 straipsniuose nustatytus reikalavimus, steigiant filialą ar atstovybę ir skiriant jų valdymo organus. Prie sprendimo turi būti pridėtas organo narių, dalyvavusių priimant sprendimą, sąrašas su dalyvių parašais arba patvirtinta jo kopija;

2.5. Registro tvarkytojo patvirtinimas, kad juridinio asmens pavadinimas laikinai įtrauktas į Registrą;

2.6. savininko ar bendraturčių laisvos formos sutikimas suteikti patalpas filialo ar atstovybės buveinei įregistruoti;

2.7. asmens dokumento kopija.

3. Pasikeitus politinės partijos steigimo dokumentui, Teisingumo ministerijai pateikiami šie dokumentai:

3.1. laisvos formos prašymas patvirtinti keičiamų įstatų, programos ir kitų keičiamų dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams;

3.2. nustatytos formos prašymas įregistruoti pakeitimus Registre;

3.3. politinės partijos suvažiavimo, priėmusio sprendimą pakeisti steigimo dokumentą, protokolas, surašytas pagal Civilinio kodekso 2.90 ir 2.91 straipsniuose nustatytus reikalavimus. Prie protokolo turi būti pridėtas politinės partijos suvažiavimo dalyvių sąrašas su parašais arba patvirtinta jo kopija. Jei politinės partijos suvažiavimas vyko nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis (toliau – nuotolinis būdas), prie protokolo turi būti pridėtas suvažiavimo pirmininko pasirašytas politinės partijos suvažiavimo dalyvių sąrašas bei kompiuterinė laikmena su suvažiavimo vaizdo konferencijos įrašu ir momentinėmis ekrano kopijomis, iš kurių būtų galima tinkamai nustatyti suvažiavimo dalyvių tapatybes;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1R-426, 2020-12-15, paskelbta TAR 2020-12-15, i. k. 2020-27358

 

3.4. politinės partijos organo, priėmusio sprendimą sušaukti suvažiavimą, posėdžio protokolas, surašytas pagal Civilinio kodekso 2.90 ir 2.91 straipsniuose nustatytus reikalavimus, ar sprendimas, pasirašytas visų organo narių, jei protokolas nerašomas. Prie protokolo turi būti pridėtas politinės partijos organo narių, dalyvavusių priimant sprendimą, sąrašas su dalyvių parašais arba patvirtinta jo kopija. Jei posėdis vyko nuotoliniu būdu, prie protokolo turi būti pridėtas posėdžio pirmininko pasirašytas politinės partijos organo narių, dalyvavusių priimant sprendimą, sąrašas bei kompiuterinė laikmena su posėdžio vaizdo konferencijos įrašu ir momentinėmis ekrano kopijomis, iš kurių būtų galima tinkamai nustatyti posėdžio dalyvių tapatybes;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1R-426, 2020-12-15, paskelbta TAR 2020-12-15, i. k. 2020-27358

 

3.5. steigimo dokumento pakeitimai  (lyginamasis variantas) (1 egzempliorius) ir visas pakeistas steigimo dokumento tekstas (2 egzemplioriai);

3.6. jeigu keičiamas politinės partijos pavadinimas:

3.6.1. viešo paskelbimo apie pavadinimo pakeitimą arba pranešimo apie tai visiems kreditoriams raštu kopijos;

3.6.2. Registro tvarkytojo patvirtinimas, kad juridinio asmens pavadinimas laikinai įtrauktas į Registrą;

3.6.3. atsiradus aplinkybėms, nurodytoms šio sąrašo 1.9 papunktyje, – šio sąrašo 1.9 papunktyje nurodytas dokumentas;

3.7. savininko ar bendraturčių laisvos formos sutikimas suteikti patalpas buveinei įregistruoti, jeigu keičiamas buveinės adresas;

3.8. pasikeitus tik politinės partijos programai, Teisingumo ministerijai pateikiamas pakeistas programos tekstas ir suvažiavimo, per kurį pakeista programa, protokolas, surašytas pagal Civilinio kodekso 2.90 ir 2.91 straipsniuose nustatytus reikalavimus. Prie protokolo turi būti pridėtas politinės partijos suvažiavimo dalyvių sąrašas su parašais arba patvirtinta jo kopija. Jei politinės partijos suvažiavimas vyko nuotoliniu būdu, prie protokolo turi būti pridėtas suvažiavimo pirmininko pasirašytas politinės partijos suvažiavimo dalyvių sąrašas bei kompiuterinė laikmena su suvažiavimo vaizdo konferencijos įrašu ir momentinėmis ekrano kopijomis, iš kurių būtų galima tinkamai nustatyti suvažiavimo dalyvių tapatybes;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1R-426, 2020-12-15, paskelbta TAR 2020-12-15, i. k. 2020-27358

 

3.9. asmens dokumento kopija;

4. Pasikeitus politinės partijos Registro duomenims, Teisingumo ministerijai pateikiami šie dokumentai:

4.1. laisvos formos prašymas patvirtinti keičiamų duomenų tikrumą ir dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams;

4.2. nustatytos formos prašymas įregistruoti pakeitimus Registre;

4.3. politinės partijos suvažiavimo, kuriame buvo priimtas sprendimas pakeisti Registro duomenis, protokolas, surašytas pagal Civilinio kodekso 2.90 ir 2.91 straipsniuose nustatytus reikalavimus. Prie protokolo turi būti pridėtas politinės partijos suvažiavimo dalyvių sąrašas su parašais arba patvirtinta jo kopija. Jei politinės partijos suvažiavimas vyko nuotoliniu būdu, prie protokolo turi būti pridėtas suvažiavimo pirmininko pasirašytas politinės partijos suvažiavimo dalyvių sąrašas bei kompiuterinė laikmena su suvažiavimo vaizdo konferencijos įrašu ir momentinėmis ekrano kopijomis, iš kurių būtų galima tinkamai nustatyti suvažiavimo dalyvių tapatybes;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1R-426, 2020-12-15, paskelbta TAR 2020-12-15, i. k. 2020-27358

 

4.4. politinės partijos organo, priėmusio sprendimą sušaukti suvažiavimą, posėdžio protokolas, surašytas pagal Civilinio kodekso 2.90 ir 2.91 straipsniuose nustatytus reikalavimus, ar sprendimas, pasirašytas visų organo narių, jei protokolas nerašomas. Prie protokolo turi būti pridėtas politinės partijos organo narių, dalyvavusių priimant sprendimą, sąrašas su dalyvių parašais arba patvirtinta jo kopija. Jei posėdis vyko nuotoliniu būdu, prie protokolo turi būti pridėtas posėdžio pirmininko pasirašytas politinės partijos organo narių, dalyvavusių priimant sprendimą, sąrašas bei kompiuterinė laikmena su posėdžio vaizdo konferencijos įrašu ir momentinėmis ekrano kopijomis, iš kurių būtų galima tinkamai nustatyti posėdžio dalyvių tapatybes;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1R-426, 2020-12-15, paskelbta TAR 2020-12-15, i. k. 2020-27358

 

4.5. kompetentingo organo sprendimas, surašytas pagal Civilinio kodekso 2.90 ir 2.91 straipsniuose nustatytus reikalavimus, patvirtinantis Registro duomenų pakeitimų teisėtumą, jeigu keičiami Registro duomenys. Prie sprendimo turi būti pridėtas politinės partijos organo narių, dalyvavusių priimant sprendimą, sąrašas su parašais arba patvirtinta jo kopija. Jei posėdis vyko nuotoliniu būdu, prie protokolo turi būti pridėtas posėdžio pirmininko pasirašytas politinės partijos organo narių, dalyvavusių priimant sprendimą, sąrašas bei kompiuterinė laikmena su posėdžio vaizdo konferencijos įrašu ir momentinėmis ekrano kopijomis, iš kurių būtų galima tinkamai nustatyti posėdžio dalyvių tapatybes;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1R-426, 2020-12-15, paskelbta TAR 2020-12-15, i. k. 2020-27358

 

4.6. savininko ar bendraturčių laisvos formos sutikimas suteikti patalpas buveinei įregistruoti, jeigu keičiamas buveinės adresas;

4.7. asmens dokumento kopija.

5. Pasikeitus politinės partijos filialo ar atstovybės nuostatams ir (ar) Registro duomenims, Teisingumo ministerijai pateikiami šie dokumentai:

5.1. laisvos formos prašymas patvirtinti pateikiamų duomenų tikrumą, nuostatų ir kitų dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams;

5.2. nustatytos formos prašymas įregistruoti pakeitimus Registre;

5.3. filialo ar atstovybės nuostatų pakeitimai (lyginamasis variantas) (1 egzempliorius) ir visas pakeistas nuostatų tekstas (2 egzemplioriai);

5.4. politinės partijos organo sprendimas, surašytas pagal Civilinio kodekso 2.90 ir 2.91 straipsniuose nustatytus reikalavimus, pakeisti filialo ar atstovybės nuostatus ar skirti jų valdymo organus. Prie sprendimo turi būti pridėtas organo narių, dalyvavusių priimant sprendimą, sąrašas su dalyvių parašais arba patvirtinta jo kopija. Jei posėdis vyko nuotoliniu būdu, prie protokolo turi būti pridėtas posėdžio pirmininko pasirašytas politinės partijos organo narių, dalyvavusių priimant sprendimą, sąrašas bei kompiuterinė laikmena su posėdžio vaizdo konferencijos įrašu ir momentinėmis ekrano kopijomis, iš kurių būtų galima tinkamai nustatyti posėdžio dalyvių tapatybes;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1R-426, 2020-12-15, paskelbta TAR 2020-12-15, i. k. 2020-27358

 

5.5. savininko ar bendraturčių laisvos formos sutikimas suteikti patalpas buveinei įregistruoti, jeigu keičiamas buveinės adresas;

5.6. asmens dokumento kopija.

6. Reorganizuojant politinę partiją Teisingumo ministerijai pateikiami šie dokumentai:

6.1. Reorganizuojant politinę partiją prijungimo ar išdalijimo būdu,  reorganizuojamos politinės partijos ir dalyvaujančios reorganizavime politinės partijos dokumentų ir duomenų teikėjai pateikia:

6.1.1. laisvos formos prašymą patvirtinti teikiamų duomenų tikrumą;

6.1.2. nustatytos formos prašymą įregistruoti teisinį statusą Registre;

6.1.3. valdymo organų, priėmusių sprendimą parengti reorganizavimo sąlygas, pagal Civilinio kodekso 2.90 ir 2.91 straipsniuose nustatytus reikalavimus surašytus posėdžių protokolus ar sprendimus, pasirašytus visų organo narių, jei protokolas nerašomas. Prie protokolų turi būti pridėti organų narių, dalyvavusių priimant sprendimą, sąrašai su dalyvių parašais arba patvirtintos jų kopijos. Jei posėdis vyko nuotoliniu būdu, prie protokolo turi būti pridėtas posėdžio pirmininko pasirašytas politinės partijos organo narių, dalyvavusių priimant sprendimą, sąrašas bei kompiuterinė laikmena su posėdžio vaizdo konferencijos įrašu ir momentinėmis ekrano kopijomis, iš kurių būtų galima tinkamai nustatyti posėdžio dalyvių tapatybes;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1R-426, 2020-12-15, paskelbta TAR 2020-12-15, i. k. 2020-27358

 

6.1.4. reorganizavimo sąlygas, parengtas pagal Civilinio kodekso 2.99 straipsnio 1 dalyje numatytus reikalavimus;

6.1.5. trijų viešų paskelbimų apie reorganizavimo sąlygas kopijas arba viešo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygas ir pranešimo apie tai visiems kreditoriams raštu kopijas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1R-426, 2020-12-15, paskelbta TAR 2020-12-15, i. k. 2020-27358

 

6.1.6. asmens dokumento kopiją.

6.2. Kai priimtas sprendimas dėl reorganizavimo ir patvirtintos reorganizavimo sąlygos, politinių partijų dokumentų ir duomenų teikėjai per įstatymuose ir reorganizavimo sąlygose nustatytą terminą pateikia:

6.2.1. laisvos formos prašymą patvirtinti teikiamų duomenų tikrumą;

6.2.2. nustatytos formos prašymą įregistruoti pakeistus Registro duomenis Registre;

6.2.3. sprendimą dėl reorganizavimo, kuriuo buvo patvirtintos reorganizavimo sąlygos (ne vėliau kaip per 3 dienas nuo jo priėmimo);

6.2.4. politinės partijos suvažiavimo, kuriame buvo priimtas sprendimas dėl reorganizavimo ir patvirtintos reorganizavimo sąlygos, protokolą, surašytą pagal Civilinio kodekso 2.90 ir 2.91 straipsniuose nustatytus reikalavimus. Prie protokolo turi būti pridėtas politinės partijos suvažiavimo dalyvių sąrašas su parašais arba patvirtinta jo kopija. Jei politinės partijos suvažiavimas vyko nuotoliniu būdu, prie protokolo turi būti pridėtas suvažiavimo pirmininko pasirašytas politinės partijos suvažiavimo dalyvių sąrašas bei kompiuterinė laikmena su suvažiavimo vaizdo konferencijos įrašu ir momentinėmis ekrano kopijomis, iš kurių būtų galima tinkamai nustatyti suvažiavimo dalyvių tapatybes;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1R-426, 2020-12-15, paskelbta TAR 2020-12-15, i. k. 2020-27358

 

6.2.5. politinės partijos organo, priėmusio sprendimą sušaukti suvažiavimą, posėdžio protokolą, surašytą pagal Civilinio kodekso 2.90 ir 2.91 straipsniuose nustatytus reikalavimus, ar sprendimą, pasirašytą visų organo narių, jei protokolas nerašomas. Prie protokolo turi būti pridėtas politinės partijos organo narių, dalyvavusių priimant sprendimą, sąrašas su dalyvių parašais arba patvirtinta jo kopija. Jei posėdis vyko nuotoliniu būdu, prie protokolo turi būti pridėtas posėdžio pirmininko pasirašytas politinės partijos organo narių, dalyvavusių priimant sprendimą, sąrašas bei kompiuterinė laikmena su posėdžio vaizdo konferencijos įrašu ir momentinėmis ekrano kopijomis, iš kurių būtų galima tinkamai nustatyti posėdžio dalyvių tapatybes;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1R-426, 2020-12-15, paskelbta TAR 2020-12-15, i. k. 2020-27358

 

6.2.6. asmens dokumento kopija.

6.3. Po reorganizavimo tęsiančių veiklą politinių partijų dokumentų ir duomenų teikėjai pateikia:

6.3.1. laisvos formos prašymą patvirtinti pateikiamų duomenų tikrumą, įstatų, programos ir kitų dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams;

6.3.2. nustatytos formos prašymą įregistruoti pakeistus Registro duomenis Registre;

6.3.3. steigimo dokumento pakeitimus (lyginamąjį variantą) (1 egzempliorių) ir visą pakeistą steigimo dokumento tekstą (2 egzempliorius);

6.3.4. programos tekstą (jeigu programa keičiama);

6.3.5. politinės partijos suvažiavimo, kuriame buvo priimtas sprendimas dėl steigimo dokumentų ir Registro duomenų pakeitimo, valdymo ir kitų organų išrinkimo protokolą, surašytą pagal Civilinio kodekso 2.90 ir 2.91 straipsniuose nustatytus reikalavimus. Prie protokolo turi būti pridėtas politinės partijos suvažiavimo dalyvių sąrašas su parašais arba patvirtinta jo kopija. Jei politinės partijos suvažiavimas vyko nuotoliniu būdu, prie protokolo turi būti pridėtas suvažiavimo pirmininko pasirašytas politinės partijos suvažiavimo dalyvių sąrašas bei kompiuterinė laikmena su suvažiavimo vaizdo konferencijos įrašu ir momentinėmis ekrano kopijomis, iš kurių būtų galima tinkamai nustatyti suvažiavimo dalyvių tapatybes;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1R-426, 2020-12-15, paskelbta TAR 2020-12-15, i. k. 2020-27358

 

6.3.6. politinės partijos organo, priėmusio sprendimą sušaukti suvažiavimą, posėdžio protokolą, surašytą pagal Civilinio kodekso 2.90 ir 2.91 straipsniuose nustatytus reikalavimus, ar sprendimą, pasirašytą visų organo narių, jei protokolas nerašomas. Prie protokolo turi būti pridėtas politinės partijos organo narių, dalyvavusių priimant sprendimą, sąrašas su dalyvių parašais arba patvirtinta jo kopija. Jei posėdis vyko nuotoliniu būdu, prie protokolo turi būti pridėtas posėdžio pirmininko pasirašytas politinės partijos organo narių, dalyvavusių priimant sprendimą, sąrašas bei kompiuterinė laikmena su posėdžio vaizdo konferencijos įrašu ir momentinėmis ekrano kopijomis, iš kurių būtų galima tinkamai nustatyti posėdžio dalyvių tapatybes;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1R-426, 2020-12-15, paskelbta TAR 2020-12-15, i. k. 2020-27358

 

6.3.7. asmens dokumento kopija.

6.4. Reorganizuotos politinės partijos dokumentų ir duomenų teikėjai, kai priimtas sprendimas dėl reorganizavimo ir patvirtintos reorganizavimo sąlygos, pateikia:

6.4.1. laisvos formos prašymą patvirtinti pateikiamų dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams;

6.4.2. suvažiavimo, kuriame buvo priimtas sprendimas dėl politinės partijos reorganizavimo ir patvirtintos reorganizavimo sąlygos, protokolą, surašytą pagal Civilinio kodekso 2.90 ir 2.91 straipsniuose nustatytus reikalavimus. Prie protokolo turi būti pridėtas politinės partijos suvažiavimo dalyvių sąrašas su parašais arba patvirtinta jo kopija. Jei politinės partijos suvažiavimas vyko nuotoliniu būdu, prie protokolo turi būti pridėtas suvažiavimo pirmininko pasirašytas politinės partijos suvažiavimo dalyvių sąrašas bei kompiuterinė laikmena su suvažiavimo vaizdo konferencijos įrašu ir momentinėmis ekrano kopijomis, iš kurių būtų galima tinkamai nustatyti suvažiavimo dalyvių tapatybes;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1R-426, 2020-12-15, paskelbta TAR 2020-12-15, i. k. 2020-27358

 

6.4.3. politinės partijos organo, priėmusio sprendimą sušaukti suvažiavimą, posėdžio protokolą, surašytą pagal Civilinio kodekso 2.90 ir 2.91 straipsniuose nustatytus reikalavimus, ar sprendimą, pasirašytą visų organo narių, jei protokolas nerašomas. Prie protokolo turi būti pridėtas politinės partijos organo narių, dalyvavusių priimant sprendimą, sąrašas su dalyvių parašais arba patvirtinta jo kopija. Jei posėdis vyko nuotoliniu būdu, prie protokolo turi būti pridėtas posėdžio pirmininko pasirašytas politinės partijos organo narių, dalyvavusių priimant sprendimą, sąrašas bei kompiuterinė laikmena su posėdžio vaizdo konferencijos įrašu ir momentinėmis ekrano kopijomis, iš kurių būtų galima tinkamai nustatyti posėdžio dalyvių tapatybes;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1R-426, 2020-12-15, paskelbta TAR 2020-12-15, i. k. 2020-27358

 

6.4.4. Juridinių asmenų registro tvarkytojo nustatytos formos prašymą išregistruoti politinę partiją iš Registro (JAR-4 forma) (toliau – nustatytos formos prašymas išregistruoti iš Registro);

6.4.5. asmens dokumento kopiją.

6.5. Reorganizuojant politinę partiją sujungimo ar padalijimo būdu, reorganizuojamų politinių partijų dokumentų ir duomenų teikėjai pateikia:

6.5.1. laisvos formos prašymą patvirtinti pateikiamų duomenų tikrumą;

6.5.2. nustatytos formos prašymą įregistruoti teisinį statusą Registre;

6.5.3. valdymo organų, priėmusių sprendimą parengti reorganizavimo sąlygas, posėdžių protokolus, surašytus pagal Civilinio kodekso 2.90 ir 2.91 straipsniuose nustatytus reikalavimus, ar sprendimus, pasirašytus visų organo narių, jei protokolas nerašomas. Prie protokolų turi būti pridėti organų narių, dalyvavusių priimant sprendimus, sąrašai su dalyvių parašais arba patvirtintos jų kopijos. Jei posėdžiai vyko nuotoliniu būdu, prie protokolų turi būti pridėti posėdžių pirmininkų pasirašyti politinių partijų organų narių, dalyvavusių priimant sprendimus, sąrašai bei kompiuterinės laikmenos su posėdžių vaizdo konferencijos įrašais ir momentinėmis ekrano kopijomis, iš kurių būtų galima tinkamai nustatyti posėdžių dalyvių tapatybes;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1R-426, 2020-12-15, paskelbta TAR 2020-12-15, i. k. 2020-27358

 

6.5.4. reorganizavimo sąlygas, parengtas pagal Civilinio kodekso 2.99 straipsnio 1 dalyje numatytus reikalavimus;

6.5.5. trijų viešų paskelbimų apie reorganizavimo sąlygas kopijas arba viešo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygas ir pranešimo apie tai visiems kreditoriams raštu vieną kartą kopijas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1R-426, 2020-12-15, paskelbta TAR 2020-12-15, i. k. 2020-27358

 

6.5.6. asmens dokumento kopiją.

6.6. Reorganizuojamų politinių partijų dokumentų ir duomenų teikėjai, kai priimtas sprendimas dėl reorganizavimo ir patvirtintos reorganizavimo sąlygos, per įstatymuose ir reorganizavimo sąlygų apraše nustatytą terminą pateikia:

6.6.1. laisvos formos prašymą patvirtinti pateikiamų duomenų tikrumą, įstatų, programos ir kitų dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams;

6.6.2. sprendimą dėl reorganizavimo, kuriuo buvo patvirtintos reorganizavimo sąlygos, ne vėliau kaip per 3 dienas nuo jo priėmimo;

6.6.3. nustatytos formos prašymą įregistruoti naują politinę partiją Registre, pasirašytą visų reorganizuojamų politinių partijų dokumentų ir duomenų teikėjų;

6.6.4. suvažiavimo, kuriame buvo priimtas sprendimas dėl politinių partijų reorganizavimo ir patvirtintos reorganizavimo sąlygos, protokolą, surašytą pagal Civilinio kodekso 2.90 ir 2.91 straipsniuose nustatytus reikalavimus. Prie protokolo turi būti pridėtas politinės partijos suvažiavimo dalyvių sąrašas su parašais arba patvirtinta jo kopija. Jei politinės partijos suvažiavimas vyko nuotoliniu būdu, prie protokolo turi būti pridėtas suvažiavimo pirmininko pasirašytas politinės partijos suvažiavimo dalyvių sąrašas bei kompiuterinė laikmena su suvažiavimo vaizdo konferencijos įrašu ir momentinėmis ekrano kopijomis, iš kurių būtų galima tinkamai nustatyti suvažiavimo dalyvių tapatybes;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1R-426, 2020-12-15, paskelbta TAR 2020-12-15, i. k. 2020-27358

 

6.6.5. politinės partijos organo, priėmusio sprendimą sušaukti suvažiavimą, posėdžio protokolą, surašytą pagal Civilinio kodekso 2.90 ir 2.91 straipsniuose nustatytus reikalavimus, ar sprendimą, pasirašytą visų organo narių, jei protokolas nerašomas. Prie protokolo turi būti pridėtas organo narių, dalyvavusių priimant sprendimą, sąrašas su dalyvių parašais arba patvirtinta jo kopija. Jei posėdis vyko nuotoliniu būdu, prie protokolo turi būti pridėtas posėdžio pirmininko pasirašytas politinės partijos organo narių, dalyvavusių priimant sprendimą, sąrašas bei kompiuterinė laikmena su posėdžio vaizdo konferencijos įrašu ir momentinėmis ekrano kopijomis, iš kurių būtų galima tinkamai nustatyti posėdžio dalyvių tapatybes;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1R-426, 2020-12-15, paskelbta TAR 2020-12-15, i. k. 2020-27358

 

6.6.6. naujos politinės partijos steigimo dokumentą (2 egzempliorius);

6.6.7. programą (1 egzempliorių);

6.6.8. politinės partijos suvažiavimo, kuriame buvo priimtas sprendimas dėl steigimo dokumentų ir Registro duomenų pakeitimo, valdymo ir kitų organų išrinkimo protokolą, surašytą pagal Civilinio kodekso 2.90 ir 2.91 straipsniuose nustatytus reikalavimus. Prie protokolo turi būti pridėtas politinės partijos suvažiavimo dalyvių sąrašas su parašais arba patvirtinta jo kopija. Jei politinės partijos suvažiavimas vyko nuotoliniu būdu, prie protokolo turi būti pridėtas suvažiavimo pirmininko pasirašytas politinės partijos suvažiavimo dalyvių sąrašas bei kompiuterinė laikmena su suvažiavimo vaizdo konferencijos įrašu ir momentinėmis ekrano kopijomis, iš kurių būtų galima tinkamai nustatyti suvažiavimo dalyvių tapatybes;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1R-426, 2020-12-15, paskelbta TAR 2020-12-15, i. k. 2020-27358

 

6.6.9. politinės partijos organo, priėmusio sprendimą sušaukti suvažiavimą, posėdžio protokolą, surašytą pagal Civilinio kodekso 2.90 ir 2.91 straipsniuose nustatytus reikalavimus, ar sprendimą, pasirašytą visų organo narių, jei protokolas nerašomas. Prie protokolo turi būti pridėtas politinės partijos organo narių, dalyvavusių priimant sprendimą, sąrašas su dalyvių parašais arba patvirtinta jo kopija. Jei posėdis vyko nuotoliniu būdu, prie protokolo turi būti pridėtas posėdžio pirmininko pasirašytas politinės partijos organo narių, dalyvavusių priimant sprendimą, sąrašas bei kompiuterinė laikmena su posėdžio vaizdo konferencijos įrašu ir momentinėmis ekrano kopijomis, iš kurių būtų galima tinkamai nustatyti posėdžio dalyvių tapatybes;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1R-426, 2020-12-15, paskelbta TAR 2020-12-15, i. k. 2020-27358

 

6.6.10. dalyvių (narių) sąrašą su nurodytais kiekvieno dalyvio (nario) pavarde, vardu, asmens kodu, pilietybe, gyvenamosios vietos adresu, žyma apie nepriklausymą kitoms politinėms partijoms arba išstojimą iš jų. Šie duomenys turi būti patvirtinti kiekvieno dalyvio (nario) parašu, taip pat asmens, sudariusio sąrašą, parašu. Kartu su dalyvių (narių) sąrašu pateikiamas bendras politinės partijos narių sąrašas kompiuterinėje laikmenoje „Microsoft Office Excel“ formatu su nurodytais kiekvieno nario pavarde, vardu, asmens kodu, pilietybe ir gyvenamosios vietos adresu;

6.6.11. politinės partijos simbolių, vėliavų pavyzdžius arba jų eskizus, jeigu yra numatyti steigimo dokumente (statute, įstatuose);

6.6.12. Registro tvarkytojo patvirtinimą, kad juridinio asmens pavadinimas laikinai įtrauktas į Registrą;

6.6.13. atsiradus aplinkybėms, nurodytoms šio sąrašo 1.9 papunktyje, – tame papunktyje nurodytą dokumentą;

6.6.14. savininko ar bendraturčių laisvos formos sutikimą suteikti patalpas politinės partijos buveinei įregistruoti;

6.6.15. nustatytos formos prašymą išregistruoti iš Registro;

6.6.16. asmens dokumento kopiją.

7. Pertvarkant juridinį asmenį į politinę partiją, Teisingumo ministerijai pateikiami šie dokumentai:

7.1. laisvos formos prašymas patvirtinti pateikiamų duomenų tikrumą, įstatų, programos ir kitų dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams;

7.2. nustatytos formos prašymas įregistruoti pakeitimus Registre;

7.3. steigimo dokumento tekstas (2 egzemplioriai);

7.4. programa (1 egzempliorius);

7.5. politinės partijos suvažiavimo, kuriame turi būti priimti sprendimai dėl pertvarkymo, valdymo ir kitų organų išrinkimo, buveinės nustatymo tvarkos, protokolas, surašytas pagal Civilinio kodekso 2.90 ir 2.91 straipsniuose nustatytus reikalavimus. Prie protokolo turi būti pridėtas politinės partijos suvažiavimo dalyvių sąrašas su parašais arba patvirtinta jo kopija;

7.6. organo, priėmusio sprendimą sušaukti suvažiavimą, posėdžio protokolas, surašytas pagal Civilinio kodekso 2.90 ir 2.91 straipsniuose nustatytus reikalavimus, ar sprendimas, pasirašytas visų organo narių, jei protokolas nerašomas. Prie protokolo pridedamas juridinio asmens organo narių, dalyvavusių priimant sprendimą, sąrašas su dalyvių parašais arba patvirtinta jo kopija. Jei posėdis vyko nuotoliniu būdu, prie protokolo turi būti pridėtas posėdžio pirmininko pasirašytas politinės partijos organo narių, dalyvavusių priimant sprendimą, sąrašas bei kompiuterinė laikmena su posėdžio vaizdo konferencijos įrašu ir momentinėmis ekrano kopijomis, iš kurių būtų galima tinkamai nustatyti posėdžio dalyvių tapatybes;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1R-426, 2020-12-15, paskelbta TAR 2020-12-15, i. k. 2020-27358

 

7.7. suvažiavimo dalyvių (narių) sąrašas, kuriame turi būti nurodyti kiekvieno dalyvio (nario) pavardė, vardas, asmens kodas, pilietybė, gyvenamosios vietos adresas, žyma apie nepriklausymą kitoms politinėms partijoms. Šie duomenys turi būti patvirtinti kiekvieno dalyvio (nario) parašu, taip pat asmens, sudariusio sąrašą, parašu. Kartu su dalyvių (narių) sąrašu pateikiamas bendras politinės partijos narių sąrašas kompiuterinėje laikmenoje „Microsoft Office Excel“ formatu su nurodytais kiekvieno nario pavarde, vardu, asmens kodu, pilietybe ir gyvenamosios vietos adresu;

7.8. politinės partijos simbolių, vėliavų pavyzdžiai arba jų eskizai, jeigu yra numatyti steigimo dokumente;

7.9. pertvarkomo į politinę partiją juridinio asmens trijų viešų paskelbimų apie pertvarkymą kopijos arba viešo paskelbimo apie pertvarkymą ir pranešimo apie tai visiems kreditoriams raštu vieną kartą kopija;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1R-426, 2020-12-15, paskelbta TAR 2020-12-15, i. k. 2020-27358

 

7.10. atsiradus aplinkybėms, nurodytoms šio sąrašo 1.9 papunktyje, – tame papunktyje nurodytas dokumentas;

7.11. savininko ar bendraturčių laisvos formos sutikimas suteikti patalpas politinės partijos buveinei įregistruoti;

7.12. asmens dokumento kopija.

8. Priėmus sprendimą likviduoti politinę partiją, ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie sprendimą likviduoti politinę partiją dieną Teisingumo ministerijai pateikiami šie dokumentai:

8.1. laisvos formos prašymas patvirtinti pateikiamų duomenų tikrumą;

8.2. nustatytos formos prašymas įregistruoti teisinį statusą Registre;

8.3. sprendimas likviduoti politinę partiją;

8.4. suvažiavimo, kuriame buvo priimtas sprendimas dėl politinės partijos likvidavimo, protokolas, surašytas pagal Civilinio kodekso 2.90 ir 2.91 straipsniuose nustatytus reikalavimus. Prie protokolo turi būti pridėtas politinės partijos suvažiavimo dalyvių sąrašas arba patvirtinta jo kopija. Jei politinės partijos suvažiavimas vyko nuotoliniu būdu, prie protokolo turi būti pridėtas suvažiavimo pirmininko pasirašytas politinės partijos suvažiavimo dalyvių sąrašas bei kompiuterinė laikmena su suvažiavimo vaizdo konferencijos įrašu ir momentinėmis ekrano kopijomis, iš kurių būtų galima tinkamai nustatyti suvažiavimo dalyvių tapatybes;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1R-426, 2020-12-15, paskelbta TAR 2020-12-15, i. k. 2020-27358

 

8.5. politinės partijos organo, priėmusio sprendimą sušaukti suvažiavimą, posėdžio protokolas, surašytas pagal Civilinio kodekso 2.90 ir 2.91 straipsniuose nustatytus reikalavimus, ar sprendimas, pasirašytas visų organo narių, jei protokolas nerašomas. Prie protokolo turi būti pridėtas organų narių, dalyvavusių priimant sprendimą, sąrašas su dalyvių parašais arba patvirtinta jo kopija. Jei posėdis vyko nuotoliniu būdu, prie protokolo turi būti pridėtas posėdžio pirmininko pasirašytas politinės partijos organo narių, dalyvavusių priimant sprendimą, sąrašas bei kompiuterinė laikmena su posėdžio vaizdo konferencijos įrašu ir momentinėmis ekrano kopijomis, iš kurių būtų galima tinkamai nustatyti posėdžio dalyvių tapatybes;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1R-426, 2020-12-15, paskelbta TAR 2020-12-15, i. k. 2020-27358

 

8.6. dokumentas, patvirtinantis likvidatoriaus ar likvidacinės komisijos pirmininko duomenis, jo teisių ribas;

8.7. trijų viešų paskelbimų apie likvidavimą kopijas arba viešo paskelbimo apie likvidavimą ir pranešimo apie tai visiems kreditoriams raštu kopijas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1R-426, 2020-12-15, paskelbta TAR 2020-12-15, i. k. 2020-27358

 

8.8. asmens dokumento kopija.

9. Atlikus politinės partijos likvidavimo procedūrą, Teisingumo ministerijai pateikiami šie dokumentai:

9.1. laisvos formos prašymas patvirtinti pateikiamų duomenų tikrumą;

9.2. nustatytos formos prašymas išregistruoti iš Registro;

9.3. likvidavimo aktas;

9.4. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatytų subjektų, įgaliotų priimti likviduojamų juridinių asmenų dokumentus saugoti, išduotą pažymą, patvirtinančią, kad dokumentai perduoti toliau saugoti arba perduotinų toliau saugoti dokumentų nėra;

9.5. asmens dokumento kopija.

10. Užregistravus Europos politinę partiją ar Europos politinį fondą Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų registre, Teisingumo ministerijai pateikiami šie dokumentai:

10.1. laisvos formos prašymas patvirtinti pateikiamų duomenų ir dokumentų tikrumą;

10.2. nustatytos formos prašymas;

10.3. Europos politinės partijos ar Europos politinio fondo statutas (2 egzemplioriai);

10.4. Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų registro standartinės formos išrašas, kad Europos politinė partija ar Europos politinis fondas yra įregistruotas Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų registre;

10.5. savininko ar bendraturčių laisvos formos sutikimas suteikti patalpas Europos politinės partijos ar Europos politinio fondo buveinei įregistruoti;

10.6. asmens dokumento kopija.

11. Pasikeitus Europos politinės partijos ar Europos politinio fondo statutui ir (ar) Registro duomenims, Teisingumo ministerijai pateikiami šie dokumentai:

11.1. laisvos formos prašymas patvirtinti keičiamų duomenų ir dokumentų tikrumą;

11.2. nustatytos formos prašymas įregistruoti pakeitimus Registre;

11.3. steigimo dokumento pakeitimai (lyginamasis variantas) (1 egzempliorius) ir visas pakeistas statuto tekstas (2 egzemplioriai);

11.4. kompetentingo organo sprendimas, patvirtinantis Registro duomenų pakeitimų teisėtumą, jeigu keičiami Registro duomenys;

11.5. savininko ar bendraturčių laisvos formos sutikimas suteikti patalpas buveinei įregistruoti, jeigu keičiamas buveinės adresas;

11.6. asmens dokumento kopija.

12. Įsigaliojus Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijos sprendimui išbraukti Europos politinę partiją ar Europos politinį fondą iš Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų registro, Teisingumo ministerijai pateikiami šie dokumentai:

12.1. laisvos formos prašymas patvirtinti pateikiamų duomenų tikrumą;

12.2. nustatytos formos prašymas įregistruoti teisinį statusą Registre;

12.3. Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų registro standartinės formos išrašas dėl Europos politinės partijos ar Europos politinio fondo išbraukimo iš Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų registro;

12.4. viešo paskelbimo apie likvidavimą ir pranešimo apie tai visiems kreditoriams raštu kopijas;

12.5. dokumentas, patvirtinantis likvidatoriaus ar likvidacinės komisijos pirmininko duomenis, jo teisių ribas;

12.6. asmens dokumento kopija.

13. Atlikus Europos politinės partijos ar Europos politinio fondo likvidavimo procedūrą, Teisingumo ministerijai pateikiami šie dokumentai:

13.1. laisvos formos prašymas patvirtinti pateikiamų duomenų tikrumą;

13.2. nustatytos formos prašymas išregistruoti iš Registro;

13.3. likvidavimo aktas;

13.4. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatytų subjektų, įgaliotų priimti likviduojamų juridinių asmenų dokumentus saugoti, išduotą pažymą, patvirtinančią, kad dokumentai perduoti toliau saugoti ar perduotinų toliau saugoti dokumentų nėra;

13.5. asmens dokumento kopija.

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2020 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 1R-137

 

RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ AR BENDRIJŲ TEISINGUMO MINISTERIJAI TEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

 

1. Tradicinės religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigti juridiniai asmenys, norintys būti įtraukti į Juridinių asmenų registrą (toliau – Registras), Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai pateikia:

1.1. pranešimą, kuriame nurodomi juridinio asmens pavadinimas, buveinė, valdymo organų nariai, turintys teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorius, elektroninio pašto adresas korespondencijai ir kontaktinis mobiliojo telefono numeris. Vietoje valdymo organų narių pateikiamų duomenų tradicinė religinė bendruomenė, bendrija ar centras gali nurodyti į Registrą įtraukti įrašą, kad juridinis asmuo veikia pagal konkrečios tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos kanonus, statutus ar kitas normas. Pranešime gali būti nurodytas asmuo, kuriam yra suteikta teisė juridinio asmens vardu naudotis valstybės institucijų teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis elektroninėmis paslaugomis, šios teisės galiojimo pradžios ir pabaigos datos. Pranešime apie tradicinių religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtus juridinius asmenis turi būti patvirtinta, kad įsteigtas juridinis asmuo pagal religinės bendruomenės ar bendrijos kanonus, statutus ar kitas normas gali savo vardu įgyti ir turėti teisių bei pareigų, būti ieškovas ir atsakovas teisme. Pranešimas turi būti pasirašytas pagal konkrečios religinės bendruomenės ar bendrijos kanonus, statutus ar kitas normas kompetentingos vadovybės;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1R-426, 2020-12-15, paskelbta TAR 2020-12-15, i. k. 2020-27358

 

1.2. pagal konkrečios religinės bendruomenės ar bendrijos kanonus, statutus ar kitas normas pasirašytą kompetentingos vadovybės sprendimą, patvirtinantį Registrui pateikiamų duomenų teisėtumą;

1.3. savininko ar bendraturčių laisvos formos sutikimą suteikti patalpas juridinio asmens buveinei įregistruoti;

1.4. pranešimą pasirašiusio fizinio asmens, fizinių asmenų, turinčių teisę veikti juridinio asmens vardu, fizinio asmens, kuriam suteikta teisė naudotis valstybės institucijų teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis elektroninėmis paslaugomis, tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijas.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1R-426, 2020-12-15, paskelbta TAR 2020-12-15, i. k. 2020-27358

 

2. Steigiant tradicinių religinių bendruomenių, bendrijų ar centrų, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų filialą ar atstovybę, Teisingumo ministerijai filialo ar atstovybės steigėjas pateikia:

2.1. pranešimą, kuriame nurodomas filialo ar atstovybės pavadinimas, buveinė, filialo ar atstovybės valdymo organų narių duomenys, elektroninio pašto adresas korespondencijai ir kontaktinis mobiliojo telefono numeris. Pranešimas turi būti pasirašytas pagal konkrečios religinės bendruomenės ar bendrijos kanonus, statutus ar kitas normas kompetentingos vadovybės;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1R-426, 2020-12-15, paskelbta TAR 2020-12-15, i. k. 2020-27358

 

2.2. dokumentą, patvirtinantį filialo ar atstovybės valdymo organo paskyrimą ar išrinkimą;

2.3. savininko ar bendraturčių laisvos formos sutikimą suteikti patalpas juridinio asmens filialo buveinei įregistruoti;

2.4. pranešimą pasirašiusio fizinio asmens, fizinių asmenų, turinčių teisę veikti juridinio asmens filialo ar atstovybės vardu, tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijas.

3. Steigiant kitą religinę bendruomenę, bendriją, centrą ar jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti juridinį asmenį, Teisingumo ministerijai pateikiami šie dokumentai:

3.1. laisvos formos prašymas patvirtinti pateikiamų duomenų tikrumą, įstatų ar juos atitinkančių dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams;

3.2. Juridinių asmenų registro tvarkytojo nustatytos formos prašymas (JAR-1 forma ir kitos susijusios formos) (toliau – nustatytos formos prašymas) įregistruoti religinę bendruomenę, bendriją bei centrą, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtą juridinį asmenį Registre. Prašymo forma skelbiama Juridinių asmenų registro tvarkytojo – valstybės įmonės Registrų centro – interneto svetainėje adresu www.registrucentras.lt;

3.3. įstatai ar juos atitinkantys dokumentai (2 egzemplioriai);

3.4. steigiamojo susirinkimo protokolas, kuriame turi būti nurodyti steigiamojo susirinkimo laikas ir vieta, steigėjų, dalyvavusių susirinkime, skaičius, taip pat įstatų ar juos atitinkančių dokumentų patvirtinimas, valdymo organų išrinkimas, buveinės nustatymas. Steigiant religinę bendruomenę papildomai pateikiamas steigiamajame susirinkime dalyvavusių steigėjų – pilnamečių Lietuvos Respublikos piliečių, kurių turi būti ne mažiau kaip 15, sąrašas su nurodytais kiekvieno steigėjo vardu ir pavarde, gimimo data arba asmens kodu, gyvenamąja vieta, parašu. Steigiant religinę bendriją, – religinių bendruomenių, sudarančių bendriją, sąrašas su nurodytais jų pavadinimais, identifikavimo kodais, buveinėmis, vadovais. Steigiant religinį centrą ar religinių bendruomenių, bendrijų ar centrų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti juridinį asmenį, vietoje steigiamojo susirinkimo protokolo galima pateikti kitą juridinio asmens įsteigimą patvirtinantį dokumentą atsižvelgiant į konkrečios religinės bendruomenės ar bendrijos įstatus ar juos atitinkančius dokumentus, kuriuose turi būti nurodyti steigėjų pavadinimai, identifikavimo kodai, buveinės, vadovai;

3.5. jeigu pavadinime vartojamas žodis „katalikų“, pateikiamas raštiškas Katalikų Bažnyčios vadovybės (vyskupo) sutikimas;

3.6. savininko ar bendraturčių laisvos formos sutikimas suteikti patalpas juridinio asmens buveinei įregistruoti;

3.7. nustatytos formos prašymą pasirašiusio fizinio asmens, fizinių asmenų, turinčių teisę veikti juridinio asmens vardu, tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos;

3.8. jeigu valdymo organo narys yra užsienio fizinis asmuo, pateikiama jo tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

4. Steigiant kitos religinės bendruomenės, bendrijos, centro ar jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigto juridinio asmens filialą ar atstovybę, Teisingumo ministerijai pateikiami šie dokumentai:

4.1. laisvos formos prašymas patvirtinti pateikiamų duomenų tikrumą, nuostatų atitiktį įstatymų reikalavimams;

4.2. nustatytos formos prašymas įregistruoti filialą ar atstovybę Registre;

4.3. filialo ar atstovybės nuostatai (2 egzemplioriai);

4.4. kompetentingo organo sprendimas įsteigti filialą ar atstovybę, patvirtinti jos nuostatus, nustatyti jos buveinę;

4.5. dokumentas, patvirtinantis filialo ar atstovybės valdymo organo paskyrimą ar išrinkimą;

4.6. savininko ar bendraturčių laisvos formos sutikimas suteikti patalpas juridinio asmens filialo ar atstovybės buveinei įregistruoti;

4.7. nustatytos formos prašymą pasirašiusio fizinio asmens, fizinių asmenų, turinčių teisę veikti juridinio asmens filialo ar atstovybės vardu, tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos;

4.8. jeigu valdymo organo narys yra užsienio fizinis asmuo, pateikiamas jo tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija.

5. Pasikeitus tradicinių religinių bendruomenių, bendrijų ar centrų, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų Registro duomenims: pavadinimui, buveinei, valdymo organų nariams, turintiems teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorius, asmeniui, kuriam yra suteikta teisė juridinio asmens vardu naudotis valstybės institucijų teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis elektroninėmis paslaugomis, jam suteiktų įgaliojimų pradžios ir pabaigos datoms, elektroninio pašto adresui korespondencijai ir kontaktiniam mobiliojo telefono numeriui, taip pat pasikeitus jų filialų ar atstovybių duomenims, Teisingumo ministerijai pateikiami šie dokumentai:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-426, 2020-12-15, paskelbta TAR 2020-12-15, i. k. 2020-27358

5.1. pranešimas dėl duomenų pakeitimų įtraukimo į Registrą. Pranešimas turi būti pasirašytas pagal konkrečios religinės bendruomenės ar bendrijos kanonus, statutus ar kitas normas kompetentingos vadovybės;

5.2. kompetentingos vadovybės sprendimas, patvirtinantis Registro duomenų pakeitimų teisėtumą, jeigu keičiami Registro duomenys;

5.3. jeigu keičiamas tradicinės religinės bendruomenės, bendrijos, centro, tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigto juridinio asmens pavadinimas, – viešo paskelbimo apie pavadinimo pakeitimą arba pranešimo apie tai visiems kreditoriams raštu kopijos. Jei juridinis asmuo neturi kreditorių, tai patvirtinama pranešime, o šiame papunktyje nurodyti dokumentai nepateikiami;

5.4. savininko ar bendraturčių laisvos formos sutikimas suteikti patalpas juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės buveinei įregistruoti, jeigu ji yra keičiama;

5.5. pranešimą pasirašiusio fizinio asmens, fizinių asmenų, turinčių teisę veikti juridinio asmens vardu, fizinio asmens, kuriam suteikta teisė naudotis valstybės institucijų teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis elektroninėmis paslaugomis, tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1R-426, 2020-12-15, paskelbta TAR 2020-12-15, i. k. 2020-27358

 

6. Pasikeitus kitų religinių bendruomenių, bendrijų ar centrų, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų įstatams ar juos atitinkantiems dokumentams arba Registro duomenims, Teisingumo ministerijai pateikiami šie dokumentai:

6.1. laisvos formos prašymas patvirtinti pateikiamų duomenų tikrumą, įstatų ar juos atitinkančių dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams;

6.2. nustatytos formos prašymas įregistruoti dokumentų ar duomenų pakeitimus Registre;

6.3. įstatų ar juos atitinkančių dokumentų pakeitimai  (lyginamasis variantas) (1 egzempliorius) ir visas pakeistas tekstas (2 egzemplioriai), jeigu keičiami įstatai ar juos atitinkantys dokumentai;

6.4. įstatų ar juos atitinkančių dokumentų pakeitimo teisėtumą patvirtinantis kompetentingo organo sprendimas pakeisti įstatus;

6.5. kompetentingo organo sprendimas, patvirtinantis Registro duomenų pakeitimų teisėtumą, jeigu keičiami Registro duomenys;

6.6. jeigu keičiamas pavadinimas:

6.6.1. atsiradus aplinkybėms, nurodytoms šio sąrašo 3.5 papunktyje, – tame papunktyje nurodytas dokumentas;

6.6.2. viešo paskelbimo apie pavadinimo pakeitimą arba pranešimo apie tai visiems kreditoriams raštu kopijos. Jei juridinis asmuo neturi kreditorių, tai patvirtinama pranešime, o šiame papunktyje nurodyti dokumentai nepateikiami;

6.7. savininko ar bendraturčių laisvos formos sutikimas suteikti patalpas juridinio asmens buveinei įregistruoti, jeigu ji yra keičiama;

6.8. nustatytos formos prašymą pasirašiusio fizinio asmens, fizinių asmenų, turinčių teisę veikti juridinio asmens vardu, tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos;

6.9. jeigu valdymo organo narys yra užsienio fizinis asmuo, pateikiamas jo tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija.

7. Pasikeitus kitos religinės bendruomenės, bendrijos, centro, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigto juridinio asmens filialo ar atstovybės nuostatams ar Registro duomenims, Teisingumo ministerijai pateikiami šie dokumentai:

7.1. laisvos formos prašymas patvirtinti pateikiamų duomenų tikrumą, nuostatų atitiktį įstatymų reikalavimams;

7.2. nustatytos formos prašymas įregistruoti filialo ar atstovybės duomenų ir dokumentų pakeitimus;

7.3. filialo ar atstovybės įstatų ar juos atitinkančių dokumentų pakeitimai (lyginamasis variantas) (1 egzempliorius) ir visas pakeistas tekstas (2 egzemplioriai), jeigu keičiami nuostatai;

7.4. kompetentingo organo sprendimas pakeisti filialo ar atstovybės nuostatus, jeigu jie yra keičiami;

7.5. kompetentingo organo sprendimas, patvirtinantis Registro duomenų pakeitimų teisėtumą, jei jie yra keičiami;

7.6. jei keičiamas pavadinimas ir atsiranda aplinkybės, nurodytos šio sąrašo 3.5 papunktyje, – tame papunktyje nurodytas dokumentas;

7.7. savininko ar bendraturčių laisvos formos sutikimas suteikti patalpas filialo ar atstovybės buveinei įregistruoti, jeigu ji yra keičiama;

7.8. nustatytos formos prašymą pasirašiusio fizinio asmens, fizinių asmenų, turinčių teisę veikti juridinio asmens filialo ar atstovybės vardu, tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos;

7.9. jeigu valdymo organo narys yra užsienio fizinis asmuo, pateikiamas jo tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija.

8. Tradicinės religinės bendruomenės, bendrijos ar centrai, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigti juridiniai asmenys, norintys būti išbraukti iš Registro, taip pat norintys išbraukti iš Registro jų įsteigtą filialą ar atstovybę, Teisingumo ministerijai pateikia:

8.1. pranešimą, kuriame nurodomas iš Registro išbrauktino juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės pavadinimas, juridinio asmens kodas arba filialo ar atstovybės kodas. Pranešimas turi būti pasirašytas pagal konkrečios religinės bendruomenės ar bendrijos kanonus, statutus ar kitas normas kompetentingos vadovybės;

8.2. kompetentingos vadovybės sprendimą dėl tradicinės religinės bendruomenės, bendrijos ar centro, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigto juridinio asmens jų filialo ar atstovybės veiklos nutraukimo;

8.3. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatytų subjektų, įgaliotų priimti likviduojamų juridinių asmenų dokumentus saugoti, išduotą pažymą, patvirtinančią, kad dokumentai perduoti toliau saugoti arba perduotinų toliau saugoti dokumentų nėra;

8.4. pranešimą pasirašiusio fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

9. Priėmus sprendimą likviduoti kitą religinę bendruomenę, bendriją, centrą, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtą juridinį asmenį, Teisingumo ministerijai pateikiami šie dokumentai:

9.1. laisvos formos prašymas patvirtinti pateikiamų duomenų tikrumą;

9.2. nustatytos formos prašymas įregistruoti teisinį statusą Registre;

9.3. kompetentingo organo sprendimas likviduoti juridinį asmenį ir paskirti likvidatorių ar likvidacinę komisiją;

9.4. nustatytos formos prašymą pasirašiusio fizinio asmens, taip pat likvidatoriaus ar likvidacinės komisijos pirmininko asmens dokumentų kopijos.

10. Atlikus kitos religinės bendruomenės, bendrijos ar centro, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų likvidavimo procedūrą, Teisingumo ministerijai pateikiami šie dokumentai:

10.1. laisvos formos prašymas patvirtinti pateikiamų duomenų tikrumą;

10.2. Juridinių asmenų registro tvarkytojo nustatytos formos prašymas (JAR-4 forma) išregistruoti juridinį asmenį;

10.3. juridinio asmens likvidavimo aktas;

10.4. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatytų subjektų, įgaliotų priimti likviduojamų juridinių asmenų dokumentus saugoti, išduotą pažymą, patvirtinančią, kad dokumentai perduoti toliau saugoti arba perduotinų toliau saugoti dokumentų nėra;

10.5. nustatytos formos prašymą pasirašiusio fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-426, 2020-12-15, paskelbta TAR 2020-12-15, i. k. 2020-27358

Dėl teisingumo ministro 2020 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. 1R-137 „Dėl Politinių partijų, Europos politinių partijų ar Europos politinių fondų ir religinių bendruomenių ar bendrijų teisingumo ministerijai teikiamų dokumentų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo