Suvestinė redakcija nuo 2023-04-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-04-23, i. k. 2014-04666

 

Nauja redakcija nuo 2023-04-01:

Nr. ĮV-230, 2023-03-27, paskelbta TAR 2023-03-27, i. k. 2023-05335

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl SPECIALIŲJŲ Kvalifikacinių reikalavimų LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS, APSKRIČIŲ, SAVIVALDYBIŲ VIEŠŲJŲ IR VALSTYBINĖS REIKŠMĖS BIBLIOTEKŲ vadovams patvirtinimo

 

2014 m. balandžio 11 d. Nr. ĮV-258

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo 6¹ straipsnio 3 dalimi ir įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimą Nr. 231 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymą“ bei siekdamas, kad bibliotekose dirbtų kvalifikuoti specialistai, atitinkantys vadovams keliamus reikalavimus,

t v i r t i n u Specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, apskričių, savivaldybių viešųjų ir valstybinės reikšmės bibliotekų vadovams (pridedama).

 

 

Kultūros ministras                                                                                                       Šarūnas Birutis

 

 

Patvirtinta. Neteko galios nuo 2018-07-14

Priedo naikinimas:

Nr. ĮV-567, 2018-07-12, paskelbta TAR 2018-07-13, i. k. 2018-11888

 

Priedas. Neteko galios nuo 2018-07-14

Priedo naikinimas:

Nr. ĮV-567, 2018-07-12, paskelbta TAR 2018-07-13, i. k. 2018-11888

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2014 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. ĮV-258

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2023 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. ĮV-230

 redakcija)

 

 

SPECIALIEJI kvalifikaciniai reikalavimai Lietuvos nacionalinės martyno mažvydo bibliotekos, apskričių, savivaldybių viešųjų ir valstybinės reikšmės bibliotekų vadovams

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, apskričių, savivaldybių viešųjų ir valstybinės reikšmės vadovams (toliau – kvalifikaciniai reikalavimai) nustato specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos (toliau – Nacionalinė biblioteka), apskričių ir savivaldybių viešųjų bibliotekų, valstybinės reikšmės bibliotekų (toliau – bibliotekos) vadovams, taikomus organizuojant konkursus šioms pareigoms eiti.

2. Kvalifikaciniuose reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI BIBLIOTEKŲ VADOVAMS

 

3. Bibliotekų vadovai turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus:

3.1. Nacionalinės bibliotekos vadovas turi turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus humanitarinių mokslų, socialinių mokslų, ugdymo mokslų studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo patirtį įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams arba verslo ir viešosios vadybos, teisės studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros arba informacinės veiklos srityje veikiančiai įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams;

3.2. apskričių viešųjų ir valstybinės reikšmės bibliotekų vadovai turi turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus humanitarinių mokslų, socialinių mokslų, ugdymo mokslų studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams arba verslo ir viešosios vadybos, teisės studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros arba informacinės veiklos srityje veikiančiai įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams;

3.3. savivaldybių viešųjų bibliotekų vadovai turi turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus humanitarinių mokslų, socialinių mokslų, ugdymo mokslų studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams arba verslo ir viešosios vadybos, teisės studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros arba informacinės veiklos srityje veikiančiai įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams;

3.4. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą,  Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-884 „Dėl Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos bibliotekininkų etikos kodeksą ir kitus su bibliotekų administravimu ir veikla susijusius teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai;

3.5. mokėti lietuvių kalbą trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarime Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;

3.6. mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių):

3.6.1. Nacionalinės bibliotekos, apskričių viešųjų ir valstybinės reikšmės bibliotekų vadovai – ne žemesniu kaip B2 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);

3.6.2. savivaldybių viešųjų bibliotekų vadovai – ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);

3.7. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint), interneto naršyklėmis ir vaizdo konferencijoms skirtomis programomis (Zoom, Microsoft Teams ar pan.);

3.8. išmanyti dokumentų valdymą reglamentuojančius teisės aktus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

 

–––––––––––––––

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-493, 2014-06-25, paskelbta TAR 2014-06-30, i. k. 2014-09334

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. ĮV-258 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų bibliotekų, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovams aprašo ir konkurso Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, apskričių ir savivaldybių viešųjų bibliotekų bei valstybinės reikšmės bibliotekų, išskyrus Vilniaus universiteto biblioteką, vadovų pareigoms organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-567, 2018-07-12, paskelbta TAR 2018-07-13, i. k. 2018-11888

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. ĮV-258 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų bibliotekų, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovams aprašo ir Konkurso Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, apskričių ir savivaldybių viešųjų bibliotekų bei valstybinės reikšmės bibliotekų, išskyrus Vilniaus universiteto biblioteką, vadovų pareigoms organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-334, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-16, i. k. 2021-05240

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. ĮV-258 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų bibliotekų, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovams aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-204, 2022-02-24, paskelbta TAR 2022-02-24, i. k. 2022-03559

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. ĮV-258 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų bibliotekų, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovams aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-230, 2023-03-27, paskelbta TAR 2023-03-27, i. k. 2023-05335

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. ĮV-258 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų bibliotekų, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovams aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_4dab7e84612d4cd583482079bce61e73_end