Suvestinė redakcija nuo 2021-10-14

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-03-28, i. k. 2019-04865

 

 

 

VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

įsakymas

DĖL Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant Telekomunikacijų galinius įrenginius, tvarkos aprašO PATVIRTINIMO

 

2019 m. kovo 28 d. Nr. 27V-63

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 11 straipsnio 1 dalimi, Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“,

Preambulės pakeitimai:

Nr. 27V-87, 2021-08-04, paskelbta TAR 2021-08-04, i. k. 2021-17028

 

t v i r t i n u Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                                              Gediminas Miškinis

 

 

PATVIRTINTA

Valstybės tarnybos departamento prie

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministerijos direktoriaus

2019 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 27V-63

(Valstybės tarnybos departamento prie

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministerijos direktoriaus

2020 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 27V-147

redakcija)

 

PRETENDENTŲ VERTINIMO KOMISIJOJE, NAUDOJANT TELEKOMUNIKACIJŲ GALINIUS ĮRENGINIUS, TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau TGĮ), organizavimą ir vykdymą, TGĮ taikomus reikalavimus, TGĮ testavimą ir veiksmus TGĮ techninių sutrikimų atvejais.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme bei Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Priėmimo tvarkos aprašas).

3. Pretendentų vertinimas komisijoje, naudojant TGĮ, Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės tarnybos departamentas) direktoriaus sprendimu gali būti vykdomas šiais būdais:

3.1. kai komisijos nariai, pretendentai ir Priėmimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka stebėtojo teisėmis dalyvaujantys asmenys (toliau – stebėtojai) yra Valstybės tarnybos departamento ir valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos, kurioje vykdomas pretendentų vertinimas komisijoje, naudojant TGĮ (toliau – įstaigos), patalpose;

3.2. kai komisijos nariai yra Valstybės tarnybos departamento ir įstaigos patalpose, o pretendentai ir stebėtojai – nutolusiose vietose. Esant nepaprastosios padėties, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų atvejams, paskelbus karantiną arba kitais nuo komisijos nario (-ių) valios nepriklausančiais atvejais, komisijos narys (-iai) taip pat gali būti kitose nutolusiose vietose;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 27V-74, 2021-06-25, paskelbta TAR 2021-06-25, i. k. 2021-14289

 

3.3. kai komisijos pirmininkas, nariai ir sekretorius (-iai), dalis pretendentų ir stebėtojai yra Valstybės tarnybos departamento ir (ar) įstaigos patalpose, o dalis pretendentų (dėl jų ligos, komandiruotės, gyvenamosios ar darbo vietos užsienio valstybėje, ar kitais nenumatytais nuo pretendento valios nepriklausančiais atvejais) – kitose nutolusiose vietose.

 

II SKYRIUS

TGĮ TAIKOMI REIKALAVIMAI IR TGĮ TESTAVIMAS

 

4. Valstybės tarnybos departamento ir įstaigų naudojamiems TGĮ taikomi minimalūs techniniai reikalavimai nustatyti Aprašo 1 priede. Jeigu komisijos nariai, pretendentai ir stebėtojai jungiasi iš nutolusių vietų, jų naudojamiems TGĮ taikomi minimalūs techniniai reikalavimai nustatyti Aprašo 2 priede. Jeigu pretendentų vertinimo komisijoje metu taikomas testas, atliekamas iš nutolusių vietų Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (toliau – VATIS), pretendentai turi naudoti kompiuterį, kuriam taikomi minimalūs techniniai reikalavimai nustatyti Aprašo 2 priedo 1-3 punktuose, ir Google Chrome naršyklę.

Punkto pakeitimai:

Nr. 27V-46, 2021-03-30, paskelbta TAR 2021-03-30, i. k. 2021-06460

 

5. Pretendentų vertinimo komisijoje metu gali būti naudojami tik ištestuoti Valstybės tarnybos departamento, įstaigų, komisijos narių, pretendentų ir stebėtojų, naudojami TGĮ.

6. Pretendentų vertinimą komisijoje, naudojant TGĮ, inicijuoja Valstybės tarnybos departamentas. Valstybės tarnybos departamentas ir įstaigos jungiasi nuotoliniu būdu pasinaudodami prisijungimo nuorodomis, kurias sukuria Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas) kompiuterinių darbo vietų priežiūros specialistai, atsakingi už TGĮ techninę priežiūrą (toliau – KDV priežiūros specialistai). Komisijos nariams, pretendentams ir (ar) stebėtojams, kurie pretendentų vertinime komisijoje dalyvauja iš nutolusių vietų, Informatikos ir ryšių departamento KDV priežiūros specialistų jiems sukurtas prisijungimo nuorodas pateikia Valstybės tarnybos departamentas.

7. KDV priežiūros specialistai ir įstaigų atsakingi valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, vykdantys techninę TGĮ priežiūrą pretendentų vertinimo komisijoje metu, (toliau – įstaigos atsakingi darbuotojai, vykdantys techninę TGĮ priežiūrą) ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios turi kartu ištestuoti įstaigų numatomus naudoti TGĮ, jeigu jie nebuvo ištestuoti. Jeigu įstaigų numatomi naudoti TGĮ buvo ištestuoti, Valstybės tarnybos departamentas turi pateikti įstaigų atsakingiems darbuotojams, vykdantiems techninę TGĮ priežiūrą, tik prisijungimo nuorodas.

8. Komisijos narių, pretendentų ir stebėtojų, kurie pretendentų vertinime komisijoje dalyvauja iš nutolusių vietų, naudojamus TGĮ turi ištestuoti patys komisijos nariai, pretendentai ir stebėtojai.

Valstybės tarnybos departamento Atrankų skyriaus arba Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus atstovas, atsakingas už konkurso į įstaigos vadovo ar karjeros valstybės tarnautojo pareigas (toliau – konkursas) administravimą, ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios komisijos nariams elektroniniu paštu, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios pretendentams per VATIS ir ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios stebėtojams jų nurodytu elektroniniu paštu turi išsiųsti informacinį pranešimą dėl komisijos narių, pretendentų ir stebėtojų naudojamų TGĮ testavimo (toliau – Informacinis pranešimas), kuriame pateikiamos prisijungimo nuorodos.

Komisijos nariai, pretendentai ir stebėtojai, gavę Informacinį pranešimą, turi patikrinti, ar jų naudojami TGĮ atitinka minimalius techninius reikalavimus, nustatytus Aprašo 2 priede, pagal Informaciniame pranešime pateiktą informaciją turi ištestuoti jų naudojamus TGĮ ir atlikti bandomąjį prisijungimą Informaciniame pranešime pateiktomis prisijungimo nuorodomis (komisijos nariai – ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios, pretendentai ir stebėtojai – ne vėliau kaip iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios).

Punkto pakeitimai:

Nr. 27V-46, 2021-03-30, paskelbta TAR 2021-03-30, i. k. 2021-06460

Nr. 27V-87, 2021-08-04, paskelbta TAR 2021-08-04, i. k. 2021-17028

 

9. Jeigu Aprašo 3.3 papunktyje nurodytos aplinkybės, dėl kurių pretendentas turi teisę dalyvauti pretendentų vertinime komisijoje iš nutolusių vietų, atsirado ne mažiau kaip likus 1 darbo dienai iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios, tai pretendentas apie šias aplinkybes elektroniniu paštu turi informuoti Valstybės tarnybos departamento Atrankų skyriaus arba Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus atstovą, atsakingą už konkurso administravimą, ir pateikti šias aplinkybes patvirtinančių dokumentų kopijas. Jeigu Aprašo 3.3 papunktyje nurodytos aplinkybės, dėl kurių pretendentas turi teisę dalyvauti pretendentų vertinime komisijoje iš nutolusių vietų, yra susijusios su nepaprastąja padėtimi, ekstremaliaisiais įvykiais ar ekstremaliųjų situacijų atvejais, paskelbtu karantinu, ir atsirado ne vėliau kaip prieš 1 darbo valandą iki vertinimo komisijoje pradžios, pateikti šias aplinkybes patvirtinančių dokumentų kopijų nereikia, išskyrus atvejus, kai Valstybės tarnybos departamentui iškyla pagrįstų abejonių dėl pateiktos informacijos tikrumo.

Valstybės tarnybos departamento Atrankų skyriaus arba Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus atstovas, gavęs pretendento pranešimą apie atsiradusias Aprašo 3.3 papunktyje nurodytas aplinkybes, dėl kurių pretendentas turi teisę dalyvauti pretendentų vertinime komisijoje iš nutolusių vietų, ir jas patvirtinančių dokumentų kopijas,  nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, o gavęs pretendento pranešimą apie Aprašo 3.3 papunktyje nurodytas aplinkybes, dėl kurių pretendentas turi teisę dalyvauti pretendentų vertinime komisijoje iš nutolusių vietų, yra susijusios su nepaprastąja padėtimi, ekstremaliaisiais įvykiais ar ekstremaliųjų situacijų atvejais, paskelbtu karantinu, nedelsiant, bet ne vėliau kaip iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios, apie tai informuoja komisijos pirmininką ir sekretorių. Komisijos pirmininkas, įvertinęs pretendento pranešime ir pateiktų dokumentų kopijose, kai dokumentus pateikti privaloma, nurodytą informaciją, priima sprendimą leisti ar neleisti pretendentui dalyvauti pretendentų vertinime komisijoje ir apie tai pretendentas informuojamas per VATIS, o nesant galimybių informuoti per VATIS – elektroniniu paštu. Jeigu priimamas sprendimas neleisti pretendentui dalyvauti pretendentų vertinime komisijoje, turi būti nurodyti tokio sprendimo priėmimo motyvai. 

Komisijos pirmininkui, priėmus sprendimą leisti pretendentui dalyvauti komisijos vertinime, Valstybės tarnybos departamento Atrankų skyriaus arba Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus atstovas, atsakingas už konkurso administravimą, arba kitas Valstybės tarnybos departamento atstovas, ne vėliau kaip iki vertinimo komisijoje pradžios turi išsiųsti pretendentui per VATIS Informacinį pranešimą, kuriame pateikiamos prisijungimo nuorodos. Pretendentas, gavęs Informacinį pranešimą, iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios turi patikrinti, ar jo naudojami TGĮ atitinka minimalius techninius reikalavimus, nustatytus Aprašo 2 priede, pagal Informaciniame pranešime pateiktą informaciją turi ištestuoti jo naudojamus TGĮ ir atlikti bandomąjį prisijungimą Informaciniame pranešime pateiktomis prisijungimo nuorodomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 27V-87, 2021-08-04, paskelbta TAR 2021-08-04, i. k. 2021-17028

 

10. Jeigu pretendentų vertinimo komisijoje metu taikomas testas, atliekamas iš nutolusių vietų VATIS, Valstybės tarnybos departamento Atrankų skyriaus arba Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus atstovas šiam testui pretendentus užregistruoja VATIS ir pretendentams suteiktą unikalų prisijungimo prie testo laikymo kodą bei prisijungimo prie testo nuorodą pateikia per VATIS atskiru informaciniu pranešimu iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios. Pretendentas yra atsakingas už suteikto kodo konfidencialumo išsaugojimą iki testo, atliekamo iš nutolusių vietų VATIS, pabaigos.

Papildyta punktu:

Nr. 27V-46, 2021-03-30, paskelbta TAR 2021-03-30, i. k. 2021-06460

 

11. Dėl naudojamų TGĮ testavimo metu ar atliekant bandomąjį prisijungimą bei pretendentų vertinimo metu atsiradusių trikdžių šalinimo komisijos nariai, pretendentai ir stebėtojai gali konsultuotis su KDV priežiūros specialistais, kurių kontaktiniai duomenys nurodyti Informaciniame pranešime.

Punkto pakeitimai:

Nr. 27V-46, 2021-03-30, paskelbta TAR 2021-03-30, i. k. 2021-06460

 

12. Jeigu komisija pagal pretendentų vertinimo organizavimo planą nusprendžia taikyti testą, sprendžiamą popierine forma, Aprašo 9 punkto nuostatos netaikomos ir pretendentui, kuriam atsirado Aprašo 3.3 papunktyje nurodytos aplinkybės, nesudaroma galimybė pretendentų vertinime komisijoje dalyvauti iš nutolusių vietų.

Jeigu komisija pagal pretendentų vertinimo organizavimo planą nusprendžia taikyti testą, atliekamą Valstybės tarnybos departamente VATIS, pretendentui, kuriam atsirado Aprašo 3.3 papunktyje nurodytos aplinkybės, gali būti leidžiama laikyti testą, atliekant jį iš nutolusių vietų VATIS, jeigu tai leidžia padaryti techninės galimybės. Jeigu pretendentui leidžiama laikyti testą, atliekant jį iš nutolusių vietų VATIS, Valstybės tarnybos departamento Atrankų skyriaus arba Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus atstovas atlieka Aprašo 10 punkte nurodytus veiksmus. Jeigu nėra techninių galimybių pretendentui laikyti testą, atliekant jį iš nutolusių vietų VATIS, pretendentui neleidžiama dalyvauti pretendentų vertinime komisijoje iš nutolusių vietų ir apie tai pažymima protokole.

Punkto pakeitimai:

Nr. 27V-46, 2021-03-30, paskelbta TAR 2021-03-30, i. k. 2021-06460

 

13. Visi pretendentų vertinimo komisijoje dalyvaujantys asmenys, esantys skirtingų pretendentų vertinimo komisijoje vietų patalpose, turi matyti vaizdą ir girdėti vienas kitam žodžiu pateikiamą informaciją.

 

III SKYRIUS

PRETENDENTŲ VERTINIMO KOMISIJOJE, NAUDOJANT TGĮ, ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

 

14. Pretendentų vertinimas komisijoje, naudojant TGĮ, vykdomas vadovaujantis Priėmimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 27V-74, 2021-06-25, paskelbta TAR 2021-06-25, i. k. 2021-14289

 

15. Pretendentų vertinimo komisijoje metu patalpose gali būti tik komisijos nariai, pretendentai, stebėtojai. Jeigu pretendentų vertinimo komisijoje metu taikomas testas, atliekamas iš nutolusių vietų VATIS, pretendentams išeiti iš patalpos testo atlikimo metu be komisijos nario leidimo, draudžiama. Komisijos nariai gali būti atitinkamai tik Valstybės tarnybos departamento ir (ar) įstaigos patalpose. Esant Aprašo 3.2 nurodytoms aplinkybėms komisijos nariai gali būti nutolusiose vietose. Antrasis sekretorius – įstaigos atstovas, kuris nėra komisijos narys, įstaigos patalpose gali būti tik tuomet, kai nustatoma pretendentų ir stebėtojų asmens tapatybė, pretendentai žodžiu supažindinami su vertinimo eiga ir jie atlieka popierinės formos testus bei vykdomas šių testų rezultatų įvertinimas ir vertinimo balų skaičiavimas. Pretendentai ir stebėtojai Aprašo 3 punkte nustatytais atvejais gali būti atitinkamai Valstybės tarnybos departamento ar įstaigos patalpose arba nutolusiose vietose. KDV priežiūros specialistai, Valstybės tarnybos departamento atsakingi valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, vykdantys techninę TGĮ priežiūrą pretendentų vertinimo komisijoje metu, (toliau – Valstybės tarnybos departamento atsakingi darbuotojai, vykdantys techninę TGĮ priežiūrą) ir įstaigos atsakingi darbuotojai, vykdantys techninę TGĮ priežiūrą, gali būti atitinkamai Valstybės tarnybos departamento ir įstaigos patalpose tik, kai šalina atsiradusius TGĮ techninius sutrikimus ir (ar) TGĮ atkuriamo vaizdo ir garso sutrikimus, arba turi būti pasiekiami telefonu ir kviečiami ne vėliau kaip per 10 minučių atvykti, jeigu TGĮ techniniai sutrikimai ir (ar) TGĮ atkuriamo vaizdo ir garso sutrikimai negali būti šalinami nuotoliniu būdu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 27V-46, 2021-03-30, paskelbta TAR 2021-03-30, i. k. 2021-06460

 

16. KDV priežiūros specialistai ar Valstybės tarnybos departamento atsakingi darbuotojai, vykdantys techninę TGĮ priežiūrą, ir įstaigos atsakingi darbuotojai, vykdantys techninę TGĮ priežiūrą, turi atlikti atitinkamai Valstybės tarnybos departamento ir įstaigos techninę TGĮ priežiūrą ir, esant techniniams sutrikimams, juos, vadovaujantis Aprašo 24 ir 25 punktais, pašalinti. Pretendentų vertinime komisijoje iš nutolusių vietų dalyvaujantys komisijos nariai, naudojantys ne Valstybės tarnybos departamento ar įstaigos TGĮ, pretendentai ir stebėtojai jų naudojamų TGĮ techninius sutrikimus, vadovaujantis Aprašo 25 punkto pirmąja pastraipa ir 26 punktu, turi pašalinti atitinkamai patys komisijos nariai, pretendentai ir stebėtojai. Siekiant sumažinti pretendentų vertinimo komisijoje metu atsiradusius techninius sutrikimus, komisijos nariai pretendentų vertinimo komisijoje metu gali išjungti kamerą ir (ar) mikrofoną, jeigu tuo metu nebendrauja su pretendentu.

17. Jeigu pretendentai ir stebėtojai yra įstaigos patalpose, tai komisijos pirmininkas skiria kartu su pretendentais ir stebėtojais esantį komisijos narį nustatyti pretendentų ir stebėtojų asmens tapatybę, patikrinant pretendentų ir stebėtojų pateiktus galiojančius asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Jeigu Aprašo 19 punkto trečiojoje pastraipoje nurodytu atveju Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymu yra paskirtas antrasis sekretorius – įstaigos atstovas, kuris nėra komisijos narys, tai komisijos pirmininkas gali jį paskirti nustatyti pretendentų ir stebėtojų asmens tapatybę. Komisijos sekretorius protokole įrašo, kas yra paskirtas nustatyti pretendentų ir stebėtojų asmens tapatybę. Komisijos narys ar antrasis sekretorius – įstaigos atstovas, kuris nėra komisijos narys, patvirtinęs pretendentų ir stebėtojų asmens tapatybę užpildo Asmens tapatybės patvirtinimo formą (Aprašo 3 priedas).

Jeigu pretendentai ir stebėtojai yra nutolusiose vietose, jų asmens tapatybę pretendentų vertinimo komisijoje metu patikrina komisijos sekretorius pagal pretendentų ir stebėtojų per internetinę kamerą parodytus galiojančius asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Jeigu nėra galimybės įsitikinti pretendento ar stebėtojo asmens tapatybe pagal jo per internetinę kamerą parodytą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pretendentas ar stebėtojas komisijos sekretoriaus nurodytu elektroniniu paštu turi atsiųsti savo galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (skenuotą arba foto nuotrauką). Pretendentui ar stebėtojui nepateikus galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ar neparodžius jo per internetinę kamerą, ar nepateikus jo kopijos, atitinkamai pretendentui ar stebėtojui neleidžiama dalyvauti pretendentų vertinimo komisijoje ir apie tai pažymima protokole.

18. Prieš pretendentų vertinimą komisijoje stebėtojai turi pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą neatskleisti asmens duomenų paslapties. Kai stebėtojo tapatybė nustatoma Aprašo 17 punkto antrojoje pastraipoje nurodytu būdu, stebėtojas iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios turi atsiųsti elektroniniu paštu konkurso komisijos sekretoriui pasirašytą konfidencialumo pasižadėjimą neatskleisti asmens duomenų paslapties. Stebėtojai turi užtikrinti konkurso komisijoje vertinamiems pretendentams teikiamų klausimų ir užduočių konfidencialumą.

19. Jeigu komisija pagal pretendentų vertinimo organizavimo planą nusprendžia taikyti testą, komisijos pirmininkas turi priimti sprendimą, kuris (-ie) komisijos narys (-iai) atliks testo rezultatų įvertinimą ir vertinimo balų skaičiavimą. 

Jeigu testai sprendžiami popierine forma įstaigos patalpose ir priimtas sprendimas šių testo rezultatų įvertinimą ir vertinimo balų skaičiavimą atlikti Valstybės tarnybos departamento patalpose esančiam (-tiems) komisijos nariui (-iams), įstaigos komisijos narys (-iai) pretendentų popierine forma atliktų testų skanuotas kopijas turi atsiųsi komisijos pirmininko nurodytu elektroniniu paštu (-ais).

Jeigu testai sprendžiami popierine forma įstaigos patalpose ir priimtas sprendimas šių testo rezultatų įvertinimą ir vertinimo balų skaičiavimą atlikti įstaigos patalpose esančiam (-iems) komisijos nariui (-iams), tai kartu su pretendentais esantis (-ys) komisijos narys (-iai) atlieka pretendentų testo užduočių įvertinimą ir įvertinimo rezultatus per internetinę kamerą parodo komisijos pirmininkui ir sekretoriui. Jeigu nėra galimybės testo užduočių įvertinimo rezultatus parodyti per internetinę kamerą, tai kartu su pretendentais esantis (-ys) komisijos narys (-iai), testo užduočių įvertinimo rezultatus įgarsina žodžiu. Jeigu kartu su pretendentais yra tik vienas komisijos narys, jam padėti atlikti pretendentų testo užduočių įvertinimą Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymu gali būti paskiriamas antrasis sekretorius – įstaigos atstovas, kuris nėra komisijos narys.

Pretendentai, esantys kitose nutolusiose vietose, popierine forma atliktus testus komisijos nariams atsiunčia komisijos pirmininko nurodytu elektroniniu paštu.

Jeigu pretendentų vertinimo komisijoje metu taikomas testas, atliekamas VATIS, testo ar jo dalies sprendimo rezultatas pretendentui pateikiamas VATIS ir (ar) pristatomas žodžiu pretendentų vertinimo komisijoje metu. Testo ar jo dalies, atlikto VATIS, rezultatas galioja tik konkrečiam konkursui. Pasibaigus testo ar testo daliai atlikti skirtam laikui VATIS, testo ar jo dalies sprendimas nutraukiamas automatiškai, o nespėjus laiku atlikti testo ar jo testo dalies, papildomas laikas VATIS nesuteikiamas.

Atliktų testų galutinius įvertinimo rezultatus komisijos sekretorius įrašo į protokolą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 27V-46, 2021-03-30, paskelbta TAR 2021-03-30, i. k. 2021-06460

Nr. 27V-87, 2021-08-04, paskelbta TAR 2021-08-04, i. k. 2021-17028

 

20. Jeigu pagal komisijos sudarytą vertinimo organizavimo planą pretendentai raštu atlieka praktinę užduotį, esė, namų darbų užduotį (toliau – raštu atliktos užduotys), tai komisijos nariai atlieka pretendentų raštu atliktų užduočių įvertinimą.

Pretendentų, esančių Valstybės tarnybos departamento patalpose, raštu atliktas užduotis komisijos nariui (-iams), esančiam (-iems) įstaigos patalpose ar kitoje nutolusioje vietoje, atsiunčia komisijos sekretorius komisijos pirmininko nurodytu elektroniniu paštu.

Pretendentų, esančių įstaigos patalpose, raštu atliktas užduotis komisijos narys (-iai), esantis (-ys) įstaigos patalpose, atsiunčia komisijos pirmininkui jo nurodytu elektroninio paštu.

Pretendentai, esantys kitose nutolusiose vietose, raštu atliktas užduotis komisijos nariams atsiunčia komisijos pirmininko nurodytu elektroniniu paštu.

Komisijos nariai užduočių įvertinimo rezultatus – balus įrašo į individualaus vertinimo lenteles.

21.Valstybės tarnybos departamentas per 5 darbo dienas nuo pretendentų vertinimo komisijoje pabaigos informuoja per VATIS atrinktą (-us) pretendentą (-us) apie jo (-ų) vertinimo komisijoje rezultatą ir pateikia į pareigas priimančiam asmeniui Priėmimo tvarkos aprašo 52 punkte nurodytą informaciją apie atrinktą (-us) pretendentą (-us).

Jeigu pretendentams ar stebėtojams nėra techninių galimybių stebėti balų skaičiavimą ir rezultatų paskelbimą dėl Valstybės tarnybos departamento ir (ar) įstaigos naudojamų TGĮ sutrikimų ir (ar) neatitikimo taikomiems minimaliems techniniams reikalavimams, nustatytiems Aprašo 1 priede (kompiuteris negali atvaizduoti aukštos raiškos (1080p) vaizdo transliacijos su palaikoma „Microsoft Windows“ operacinės sistemos versija, naujausia „Google Chrome“ ar (ir) „Microsoft Edge“ naršyklės versija, įdiegta Microsoft TEAMS programėle, išorinis erdvinis mikrofonas nefiksuoja visoje patalpoje esančių garsų, internetinė kamera neperduoda vaizdo, internetinio greičio sparta Lietuvos teritorijoje yra mažesnė nei 100 Mb/s), jų prašymu Valstybės tarnybos departamentas per 5 darbo dienas nuo šio prašymo gavimo pateikia protokolo išrašą, nurodydamas jame pretendentų vardus, pavardes, užimtas vietas (eiliškumą) ir gautus balus. Susipažinę su protokolo išrašu, stebėtojai ir pretendentai jį turi sunaikinti.

Jeigu pretendentui (-ams) ar stebėtojui (-ams) nėra techninių galimybių stebėti balų skaičiavimą ir rezultatų paskelbimą dėl pretendento (-ų) ar stebėtojo (-ų) TGĮ neturėjimo ar jo (-ų) naudojamų TGĮ sutrikimo ir neatitikimo taikomiems minimaliems techniniams reikalavimams, nustatytiems Aprašo 2 priede (įrenginyje sutrinka ir nepertraukiamai neveikia laidinis ar mobilusis interneto ryšys, integruoti į įrenginį mikrofonas, kamera, arba jei nėra integruoti – prijungti per USB, neperduoda ir nepriima vaizdo ir (ar) garso), Valstybės tarnybos departamentas  per VATIS informuoja  pretendentą (-us) apie jo (-ų) vertinimo komisijoje rezultatus (užimtą vietą (-as) (eiliškumą) ir gautą balą (-us), o stebėtojo (-ų) prašymu Valstybės tarnybos departamentas per 5 darbo dienas nuo šio prašymo gavimo pateikia protokolo išrašą, nurodydamas jame pretendentų vardus, pavardes, užimtas vietas (eiliškumą) ir gautus balus. Susipažinęs (-ę) su protokolo išrašu, stebėtojas (-ai) jį turi sunaikinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 27V-87, 2021-08-04, paskelbta TAR 2021-08-04, i. k. 2021-17028

Nr. 27V-116, 2021-10-13, paskelbta TAR 2021-10-13, i. k. 2021-21462

 

22. Komisijos narys (-iai), esantis (-ys) Valstybės tarnybos departamento ir įstaigos patalpose ar nutolusiose vietose, individualaus vertinimo lentelėje (-ėse) įrašytus pretendentams skirtus balus įgarsina žodžiu ir (ar) užpildytą (-as) individualaus vertinimo lentelę (-es) per internetinę kamerą parodo komisijos pirmininkui ir sekretoriui. Šiuos pretendentams skirtus balus komisijos sekretorius įrašo į protokolą. Komisijos nario (-ių), esančio (-ių) įstaigos patalpose ar nutolusiose vietose ir pretendentų, dalyvaujančių pretendentų vertinime komisijoje iš nutolusių vietų, prašymu susipažinti su protokolu, komisijos sekretorius per internetinę kamerą parodo protokole įrašytus pretendentams skirtus balus. Jeigu nėra galimybės protokolo parodyti per internetinę kamerą, komisijos sekretorius pretendentams skirtus balus įgarsina žodžiu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 27V-74, 2021-06-25, paskelbta TAR 2021-06-25, i. k. 2021-14289

 

23. Komisijos narys (-iai), esantis (-ys) įstaigos patalpose arba kitose nutolusiose vietose, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pretendentų vertinimo komisijoje pabaigos Valstybės tarnybos departamentui pateikia Asmens tapatybės patvirtinimo (Aprašo 3 priedas) ir komisijos nario (-ių) individualaus vertinimo lentelės (-ių) skanuotas kopijas bei pretendentų spręstų popierinės formos testų ir raštu atliktų užduočių atsakymų originalus. Valstybės tarnybos departamentui elektroniniu paštu patvirtinus, kad gavo Asmens tapatybės patvirtinimo (Aprašo 3 priedas) ir komisijos nario (-ių) individualaus vertinimo lentelės (-ių) skanuotas kopijas, komisijos narys (-iai), esantis (-ys) įstaigos patalpose ar kitose nutolusiose vietose, nedelsiant turi sunaikinti šių dokumentų originalus.

 

IV SKYRIUS

VEIKSMAI TGĮ TECHNINIŲ SUTRIKIMŲ ATVEJAIS

 

24. Jeigu TGĮ testavimo, nurodyto Aprašo 7 punkte, metu fiksuojami Valstybės tarnybos departamento ir (ar) įstaigos, naudojamų TGĮ, techniniai sutrikimai ir (arba) TGĮ atkuriamo vaizdo ir garso sutrikimai, ir šių sutrikimų nepavyksta pašalinti ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios, gali būti nustatyta kita pretendentų vertinimo komisijoje data.

25. Jeigu atliekant pretendentų vertinimą komisijoje (pvz., vertinant konkretų pretendentą, įvertinus tik dalį pretendentų, komisijos nariams skaičiuojant balus) atsiranda TGĮ techninių sutrikimų ir (arba) TGĮ atkuriamo vaizdo ir garso sutrikimų, sutrikimai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 minučių, turi būti pašalinti ir pretendentų vertinimas komisijoje toliau tęsiamas. Jeigu sprendžiant testą, atliekamą VATIS, atsiranda Valstybės tarnybos departamento naudojamų TGĮ techninių sutrikimų ir (arba) TGĮ atkuriamo vaizdo ir garso sutrikimų, sutrikimai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 minučių, turi būti pašalinti ir testo sprendimas, atliekamas VATIS, vykdomas po šių sutrikimų pašalinimo. Jeigu sprendžiant testą, atliekamą nuotoliniu būdu VATIS, atsiranda pretendento ar stebėtojo naudojamų TGĮ techninių sutrikimų ir (arba) TGĮ atkuriamo vaizdo ir garso sutrikimų, sutrikimai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 minučių, turi būti pašalinti.

Jeigu Valstybės tarnybos departamento ir (ar) įstaigos, komisijos nario (-ių) esančio (-ių) nutolusioje (-se) vietoje (-se), naudojamų TGĮ, techninių sutrikimų ir (arba) TGĮ atkuriamo vaizdo ir garso sutrikimų nepavyksta pašalinti per 30 minučių, tai pretendentų vertinimo komisijoje procedūrai užbaigti organizuojamas kitas pretendentų vertinimo komisijos posėdis, naudojant TGĮ, kuriame vertinami tik nevertinti pretendentai, o balų skaičiavime ir rezultatų paskelbime turi teisę dalyvauti visi pretendentai.

Jeigu sprendžiant testą, atliekamą VATIS, atsiradusių Valstybės tarnybos departamento naudojamų TGĮ techninių sutrikimų ir (arba) TGĮ atkuriamo vaizdo ir garso sutrikimų, nepavyksta pašalinti per 30 minučių, gali būti nustatyta kita pretendentų vertinimo komisijoje data.

Jeigu sprendžiant testą, atliekamą nuotoliniu būdu VATIS, atsiranda pretendento naudojamų TGĮ techninių sutrikimų ir (arba) TGĮ atkuriamo vaizdo ir garso sutrikimų, kuriuos jam pavyko pašalinti per 30 minučių nuo šių sutrikimų atsiradimo momento, komisijos sprendimu tokiam pretendentui gali būti leidžiama tęsti spręsti testą, atliekamą nuotoliniu būdu VATIS, arba atlikti jį pakartotinai (tą pačią dieną ir tik vieną kartą). TGĮ techninių sutrikimų ir (arba) TGĮ atkuriamo vaizdo ir garso sutrikimų šalinimui panaudotas testo atlikimo laikas papildomai nepridedamas prie bendro testo, atliekamo nuotoliniu būdu VATIS, sprendimo laiko.

Punkto pakeitimai:

Nr. 27V-46, 2021-03-30, paskelbta TAR 2021-03-30, i. k. 2021-06460

 

26. Jeigu pretendentas, kurio vertinimo metu, ar stebėtojas pretendentų vertinimo komisijoje metu, arba pretendentas ar stebėtojas testo, atliekamo nuotoliniu būdu VATIS, sprendimo metu, vadovaujantis Aprašo 25 punkto pirmojoje pastraipoje nustatyta tvarka, atsisako arba negali pašalinti atitinkamai pretendento ar stebėtojo naudojamų TGĮ techninių sutrikimų ir (arba) TGĮ atkuriamo vaizdo ir garso sutrikimų, arba komisijos sekretoriui ne vėliau kaip per 30 minučių nuo šių sutrikimų atsiradimo momento nepavyksta prisiskambinti pretendentui ar stebėtojui dėl atitinkamai pretendento ar stebėtojo naudojamų TGĮ techninių sutrikimų ir (arba) TGĮ atkuriamo vaizdo ir garso sutrikimų pašalinimo, atitinkamai tokiam pretendentui ar stebėtojui neleidžiama dalyvauti pretendentų vertinime komisijoje ir apie tai pažymima protokole.

Punkto pakeitimai:

Nr. 27V-46, 2021-03-30, paskelbta TAR 2021-03-30, i. k. 2021-06460

 

27. Aprašo 24 punkto ir 25 punkto antrojoje ir trečiojoje pastraipose nustatytais atvejais komisijos nariams apie pretendentų vertinimo komisijoje datą, laiką ir vietą Valstybės tarnybos departamentas praneša elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios, pretendentams apie pretendentų vertinimo komisijoje datą, laiką, vietą ir eigą, Priėmimo tvarkos aprašo 32 punkte nurodytą informaciją apie pretendentų vertinimo komisijoje metu taikytinus vertinimo kriterijus ir metodus, vertinimo balų skaičiavimo procedūrą, prašymo atsiėmimą, nusprendus nedalyvauti pretendentų vertinime komisijoje – per VATIS ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios, stebėtojams apie pretendentų vertinimo komisijoje datą, laiką ir vietą – elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios.

Punkto pakeitimai:

Nr. 27V-46, 2021-03-30, paskelbta TAR 2021-03-30, i. k. 2021-06460

Nr. 27V-87, 2021-08-04, paskelbta TAR 2021-08-04, i. k. 2021-17028

 

28. Pretendentai, kurie nusprendžia nedalyvauti pretendentų vertinime komisijoje, turi VATIS atsiimti prašymą dalyvauti konkurse iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios.

Stebėtojai, kurie nusprendžia nedalyvauti pretendentų vertinime komisijoje, turi apie tai informuoti Valstybės tarnybos departamento Atrankų skyriaus arba Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus atstovą, atsakingą už konkurso administravimą, jo nurodytu elektroniniu paštu iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios.

Punkto pakeitimai:

Nr. 27V-87, 2021-08-04, paskelbta TAR 2021-08-04, i. k. 2021-17028

 

29. Pretendentų vertinimo komisijoje metu pretendentams leidžiama naudotis tik komisijos leidžiamomis pagalbinėmis priemonėmis. Komisijai nustačius, kad pretendentas klastoja duomenis, teikia klaidingus duomenis ar informaciją apie save, atskleidžia pretendentų vertinimo komisijoje klausimus ar užduotis tretiesiems asmenims, konsultuojasi dėl atsakymų su trečiaisiais asmenimis, daro garso ar vaizdo įrašus, naudoja kitas technines ar pagalbines priemones ar kitaip piktnaudžiauja savo teisėmis, komisijos sprendimu gali būti pašalintas iš pretendentų vertinimo komisijoje ir (ar) anuliuotas jo rezultatas ir apie tai pažymima protokole.

Komisijai nustačius, kad stebėtojas klastoja duomenis, teikia klaidingus duomenis ar informaciją apie save, atskleidžia pretendentų vertinimo komisijoje klausimus ar užduotis tretiesiems asmenims ar kitaip piktnaudžiauja savo teisėmis, daro garso ar vaizdo įrašus, naudoja kitas technines priemones ar kitaip trukdo komisijos darbui, komisijos sprendimu gali būti nebeleidžiama stebėti pretendentų vertinimo komisijoje, ir apie tai pažymima protokole.

Pretendentai, kurie yra pašalinti iš pretendentų vertinimo komisijoje, ir stebėtojai, kuriems neleidžiama stebėti pretendentų vertinimo komisijoje, komisijos akivaizdoje turi sunaikinti pretendentų vertinimo komisijoje metu techninėmis priemonėmis užfiksuotą informaciją.

Komisijai bet kuriuo momentu paprašius, pretendentas ar stebėtojas, esantis kitoje nutolusioje vietoje, turi parodyti visos patalpos, kurioje tuo metu yra, vaizdą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 27V-46, 2021-03-30, paskelbta TAR 2021-03-30, i. k. 2021-06460

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Visi pretendentų vertinime komisijoje, naudojant TGĮ, dalyvavę asmenys privalo laikytis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir neatskleisti asmens duomenų, užtikrinti klausimų ir užduočių konfidencialumą ir jų neviešinti tretiesiems asmenims. Komisija privalo užtikrinti Priėmimo tvarkos apraše nustatytų procedūrų laikymąsi.

Punkto pakeitimai:

Nr. 27V-46, 2021-03-30, paskelbta TAR 2021-03-30, i. k. 2021-06460

 

31. Pretendentų vertinimo komisijoje eigai fiksuoti ir vertinimo objektyvumui užtikrinti daromas skaitmeninis garso ir (ar) vaizdo įrašas. Skaitmeninis garso ir (ar) vaizdo įrašas daromas viso pretendentų vertinimo komisijoje metu, išskyrus pertraukas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 27V-116, 2021-10-13, paskelbta TAR 2021-10-13, i. k. 2021-21462

 

32. Aprašo 23 punkte nurodytų dokumentų originalai ir skanuotos kopijos pridedami prie protokolo originalo. Laikmena su skaitmeniniu garso ir (ar) vaizdo įrašu pridedama prie protokolo skanuotos kopijos, saugomos Informatikos ir ryšių departamento administruojamuose serveriuose. Šiame punkte nurodyti dokumentai ir laikmena su skaitmeniniu garso ir (ar) vaizdo įrašu saugomi Priėmimo tvarkos aprašo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų saugojimą, nustatyta tvarka. Testų, atliktų VATIS, rezultatai saugomi VATIS.

Punkto pakeitimai:

Nr. 27V-46, 2021-03-30, paskelbta TAR 2021-03-30, i. k. 2021-06460

Nr. 27V-116, 2021-10-13, paskelbta TAR 2021-10-13, i. k. 2021-21462

 

33. Su protokolu, savo spręstais testais ir raštu atliktomis užduotimis bei vertinimo komisijoje skaitmeniniu garso ir (ar) vaizdo įrašu susipažinti pretendentai gali, vadovaujantis Asmens duomenų tvarkymo, saugojimo ir šių duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybės tarnybos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2019 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 27V-94 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo, saugojimo ir šių duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybės tarnybos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 27V-116, 2021-10-13, paskelbta TAR 2021-10-13, i. k. 2021-21462

 

34. Veiksmai, neveikimas, kuriais pažeidžiamos šio Aprašo nuostatos, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 27V-46, 2021-03-30, paskelbta TAR 2021-03-30, i. k. 2021-06460

 

______________

 

Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant

telekomunikacijų galinius įrenginius, tvarkos

aprašo

1 priedas

 

 

TELEKOMUNIKACIJŲ GALINIAMS ĮRENGINIAMS TAIKOMI MINIMALŪS TECHNINIAI REIKALAVIMAI

 

 

Telekomunikacijų galiniai įrenginiai turi atitikti šiuos minimalius techninius reikalavimus:

1. Kompiuteris, galintis atvaizduoti aukštos raiškos (1080p) vaizdo transliaciją su palaikoma „Microsoft Windows“ operacinės sistemos versija, naujausia „Google Chrome“ ar (ir) „Microsoft Edge“ naršyklės versija, įdiegta Microsoft TEAMS programėlė.

2. Minimalaus matymo kampo (ne mažesnio kaip 78 laipsniai) internetinė kamera, pritaikyta vaizdo konferencijų organizavimui.

3. Išorinis erdvinis mikrofonas, fiksuojantis visoje patalpoje esančius garsus.

4. Televizorius arba projektorius (įstrižainė ne mažesnė kaip 42 coliai).

5. Internetinio greičio sparta Lietuvos teritorijoje ne mažesnė nei 100 Mb/s.

 

______________

 

Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant

telekomunikacijų galinius įrenginius, tvarkos

aprašo

2 priedas

 

 

TELEKOMUNIKACIJŲ GALINIAMS ĮRENGINIAMS TAIKOMI MINIMALŪS TECHNINIAI REIKALAVIMAI

 

 

1. Telekomunikacijų galiniai įrenginiai turi atitikti šiuos minimalius techninius reikalavimus:

1.1. įrenginyje turi būti laidinis ar mobilusis interneto ryšys ne mažiau nei 4Mbps (atsisiuntimas)/128 kbps (išsiuntimas) greitaveikos, kuris netrūkinėtų (veiktų nepertraukiamai);

1.2. integruoti į įrenginį mikrofonas, kamera, arba jei nėra integruoti – prijungti per USB.

2. Įrenginiuose su Windows operacine sistema turi būti:

2.1 operacinė sistema: „Windows 10“ „Windows 8.1“„ įdiegta  Microsoft Teams programėlė ir Google chrome ar (ir) Microsoft Edge naršyklė;

2.2. procesorius: mažiausia 1.6 GHz, 2 branduolių;

2.3. operatyvioji atmintis: mažiausia 4 GB;

2.4. standusis diskas: 3 GB laisvos vietos diske;

2.5. ekranas: 1024 x 768 ekrano skiriamoji geba.

3. Įrenginiuose su macOS turi būti:

3.1. operacinė sistema: „OS X 10.10“ arba aukštesnė versija, įdiegta Microsoft Teams programėlė ir Safari  naršyklė;

3.2. procesorius: mažiausiai Intel Core Duo processor;

3.3. operatyvioji atmintis: mažiausia 4 GB;

3.4. standusis diskas: 1,5 GB laisvos vietos diske;

3.5. ekranas: 1280 x 800 ekrano skiriamoji geba; papildoma programinė įranga: paskutinė versija „QuickTime“.

4. Reikalavimai telefonams, planšetiniams kompiuteriams:

4.1. su Android operacine sistema: Android 8, Android 9, Android 10 operacinės sistemos versijos, įdiegta Microsoft Teams programėlė;

4.2. su iOS operacine sistema: 12 iOS, 13 iOS operacinės sistemos versijos, įdiegta Microsoft Teams programėlė.

5. Rekomendacija: veikimo užtikrinimui naudoti paskutinę iOS ar Android versiją.

Pastaba. Detalus reikalavimų telekomunikacijų galiniams įrenginiams sąrašas pateikiamas: https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/hardware-requirements-for-the-teams-app

 

______________

 

Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant

telekomunikacijų galinius įrenginius, tvarkos

aprašo

3 priedas

 

(Asmens tapatybės patvirtinimo formos pavyzdys)

 

ASMENS TAPATYBĖS PATVIRTINIMAS

 

Aš, ______________________________________________________________________ ,

                 (Komisijos nario (antrojo sekretoriaus – įstaigos atstovo) vardas, pavardė)

 

patvirtinu šio (-ių) asmens (-ų), kuris (-ie) (nurodoma data) dalyvavo pretendentų vertinime komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, (nurodomas įstaigos pavadinimas ir adresas, kurioje vyko pretendentų vertinimas komisijoje) ir pateikė galiojantį (-ius) asmens tapatybę patvirtinantį (-ius) dokumentą (-us|):

 

Pretendento/stebėtojo vardas (-ai), pavardė (-ės)

Gimimo data

Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas, numeris, išdavimo data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________

(Komisijos nario (antrojo sekretoriaus – įstaigos atstovo) parašas)

 

______________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybės tarnybos departamentas, Įsakymas

Nr. 27V-15, 2020-02-27, paskelbta TAR 2020-03-02, i. k. 2020-04523

Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 27V- 63 „Dėl Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybės tarnybos departamentas, Įsakymas

Nr. 27V-68, 2020-06-08, paskelbta TAR 2020-06-08, i. k. 2020-12515

Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 27V-63 „Dėl Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Valstybės tarnybos departamentas, Įsakymas

Nr. 27V-94, 2020-08-27, paskelbta TAR 2020-08-27, i. k. 2020-17897

Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 27V-63 „Dėl Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Valstybės tarnybos departamentas, Įsakymas

Nr. 27V-147, 2020-12-29, paskelbta TAR 2020-12-29, i. k. 2020-28912

Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 27V-63 „Dėl Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Valstybės tarnybos departamentas, Įsakymas

Nr. 27V-46, 2021-03-30, paskelbta TAR 2021-03-30, i. k. 2021-06460

Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 27V-63 "Dėl Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Valstybės tarnybos departamentas, Įsakymas

Nr. 27V-74, 2021-06-25, paskelbta TAR 2021-06-25, i. k. 2021-14289

Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 27V-63 „Dėl Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Valstybės tarnybos departamentas, Įsakymas

Nr. 27V-87, 2021-08-04, paskelbta TAR 2021-08-04, i. k. 2021-17028

Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 27V-63 Dėl Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Valstybės tarnybos departamentas, Įsakymas

Nr. 27V-116, 2021-10-13, paskelbta TAR 2021-10-13, i. k. 2021-21462

Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 27V-63 „Dėl Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo