Suvestinė redakcija nuo 2020-05-07 iki 2020-05-10

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2020-03-14, i. k. 2020-05466

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL karantino lietuvos respublikoS TERITORIJOJE PASKELBIMO

 

2020 kovo 14 d. Nr. 207

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 21 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 1 punktu, atsižvelgdama į nepalankią epideminę COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) situaciją ir sveikatos apsaugos ministro teikimą, taip pat į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos 2020 m. kovo 14 d. pasiūlymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Paskelbti trečią (visiškos parengties) civilinės saugos sistemos parengties lygį.

2. Paskelbti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje karantiną.

3. Patvirtinti šį karantino režimą:

3.1. Dėl judėjimo per sieną ir šalies viduje:

3.1.1. Uždrausti užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką, išskyrus užsieniečius, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečių šeimos nariai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), sutuoktiniai, globėjai), taip pat ekipažų ir įgulų narius, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, taip pat asmenis, turinčius teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, asmenis, turinčius imunitetų ir privilegijų pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių ir 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių, ir NATO bei NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujančius asmenis ir juos aptarnaujantį personalą bei jų šeimos narius, sveikatos priežiūros specialistus, atvykstančius teikti transplantacijos paslaugų, taip pat šio nutarimo 3.1.3 papunktyje nurodytas išimtis ir užsieniečius, kuriems išimtiniais atvejais leidžiama atvykti į Lietuvos Respubliką atskiru atitinkamos valdymo srities ministro leidimu ir kurių atvykimui pritaria Vyriausybė. Ekipažų ir įgulų nariai, vykdantys tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, per Lietuvos Respublikos teritoriją vyksta be būtinojo sustojimo.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 222, 2020-03-16, paskelbta TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05482

Nr. 232, 2020-03-18, paskelbta TAR 2020-03-18, i. k. 2020-05611

Nr. 264, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-25, i. k. 2020-05971

Nr. 314, 2020-04-01, paskelbta TAR 2020-04-01, i. k. 2020-06729

Nr. 345, 2020-04-08, paskelbta TAR 2020-04-08, i. k. 2020-07269

Nr. 398, 2020-04-22, paskelbta TAR 2020-04-22, i. k. 2020-08311

 

3.1.2. Valstybės sienos kirtimas vykdomas per šiuos tarptautinius valstybės sienos perėjimo punktus:

3.1.2.1. automobilių kelių: Kalvarija–Budziskas, Saločiai–Grenstalė, Būtingė–Rucava, Smėlynė–Medumi, Medininkai–Kamenyj Log, Raigardas–Privalka, Kybartai–Černyševskoje, Panemunė–Sovetsk, Šalčininkai–Benekainys, Lazdijai–Aradninkai. Asmenų ir (ar) jų lengvųjų asmeninės paskirties automobilių atvykimas į Lietuvos Respublikos teritoriją leidžiamas tik per šiuos tarptautinius valstybės sienos perėjimo punktus: Kalvarija–Budziskas, Saločiai–Grenstalė. Diplomatiniam transportui leidžiama vykti per visus automobilių kelių valstybės sienos perėjimo punktus. Išimtiniais atvejais, gavus Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadovo ar jo įgalioto asmens leidimą, asmenų ir (ar) jų lengvųjų asmeninės paskirties automobilių atvykimas į Lietuvos Respubliką leidžiamas ir per kitus šiame papunktyje nurodytus tarptautinius valstybės sienos perėjimo punktus.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 314, 2020-04-01, paskelbta TAR 2020-04-01, i. k. 2020-06729

Nr. 345, 2020-04-08, paskelbta TAR 2020-04-08, i. k. 2020-07269

 

3.1.2.2. geležinkelio: Vilniaus geležinkelio stoties, Stasylos–Benekainys, Kena–Gudagojis, Šeštokai–Trakiškės. Valstybės sienos kirtimas, vykdant komercinį ir (ar) tarptautinį krovinių vežimą, papildomai vykdomas per šiuos geležinkelio tarptautinius valstybės sienos perėjimo punktus: Stasylos–Benekainys, Pagėgiai–Sovetsk, Joniškis–Meitenė, Turmantas–Kurcums, Kybartai-Nesterov;

3.1.2.3. oro uostų: Vilniaus, Kauno, Palangos ir Šiaulių tarptautinių oro uostų pasienio kontrolės punktus;

3.1.2.4. jūrų uostų: Pilies, Malkų įlankos, Būtingės naftos terminalo ir Molo pasienio kontrolės punktus.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 222, 2020-03-16, paskelbta TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05482

Nr. 232, 2020-03-18, paskelbta TAR 2020-03-18, i. k. 2020-05611

Nr. 264, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-25, i. k. 2020-05971

 

3.1.3. Leidžiamas asmenų, grįžtančių į savo gyvenamosios vietos valstybę arba dėl kurių yra motyvuotas užsienio valstybės prašymas, tranzitas per Lietuvos Respublikos teritoriją be būtinojo sustojimo, suformavus asmenų ar transporto priemonių grupes ir užtikrinus šių grupių privalomą palydą (konvojų) nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos per tarptautinius sienos kirtimo punktus. Supaprastintas asmenų tranzitas iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal per Lietuvos Respublikos teritoriją vykdomas tik per Kenos geležinkelio pasienio kontrolės punktą ir Kybartų geležinkelio pasienio kontrolės punktą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro nustatytomis sąlygomis.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 222, 2020-03-16, paskelbta TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05482

Nr. 232, 2020-03-18, paskelbta TAR 2020-03-18, i. k. 2020-05611

Nr. 249, 2020-03-22, paskelbta TAR 2020-03-22, i. k. 2020-05864

Nr. 264, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-25, i. k. 2020-05971

Nr. 398, 2020-04-22, paskelbta TAR 2020-04-22, i. k. 2020-08311

 

3.1.4. Neteko galios nuo 2020-05-04

Papunkčio naikinimas:

Nr. 428, 2020-04-29, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-08921

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 232, 2020-03-18, paskelbta TAR 2020-03-18, i. k. 2020-05611

 

3.1.5. Asmenims, grįžusiems ar atvykusiems iš užsienio valstybių, privaloma 14 dienų izoliacija, išskyrus ekipažų ir įgulų narius, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, sveikatos priežiūros specialistus, atvykstančius teikti transplantacijos paslaugų, bei oficialių delegacijų narius, diplomatus ir specialiuosius kurjerius, dirbančius tranzitiniuose traukiniuose, nurodytuose šio nutarimo 3.1.3 papunktyje, užsienio valstybių piliečius, tranzitu vykstančius per Lietuvos Respubliką su privaloma palyda (konvojumi) į savo gyvenamosios vietos valstybę, neturinčius COVID-19 ligos (koronavirusinės infekcijos) simptomų. Ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, izoliacija privaloma nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos teritorijos dienos, bet ne ilgiau kaip 14 dienų. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos šio nutarimo 3.1.2 papunktyje nurodytuose tarptautiniuose valstybės sienos perėjimo punktuose organizuoja visų asmenų, grįžusių ar atvykusių iš užsienio valstybių, patikrinimą dėl COVID-19 ligos (koronavirusinės infekcijos) simptomų. Nustačius tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją vykstantiems ekipažų ar įgulų nariams, kurie vykdo tarptautinius komercinius vežimus bet kokios rūšies transporto priemonėmis, COVID-19 ligos (koronavirusinės infekcijos) simptomų, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos privalo į Lietuvos Respublikos teritoriją šių asmenų neįleisti, išskyrus Lietuvos Respublikos piliečius ir asmenis, turinčius teisę gyventi Lietuvos Respublikoje.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 222, 2020-03-16, paskelbta TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05482

Nr. 232, 2020-03-18, paskelbta TAR 2020-03-18, i. k. 2020-05611

Nr. 264, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-25, i. k. 2020-05971

Nr. 314, 2020-04-01, paskelbta TAR 2020-04-01, i. k. 2020-06729

Nr. 345, 2020-04-08, paskelbta TAR 2020-04-08, i. k. 2020-07269

Nr. 398, 2020-04-22, paskelbta TAR 2020-04-22, i. k. 2020-08311

 

3.1.6. Ribojamas keliaujančiųjų tarpmiestinio ir priemiestinio reguliaraus susisiekimo keleivinio transporto maršrutais intensyvumas – leidžiama užimti tik sėdimas vietas ne mažesniu kaip 1 metro atstumu. Turi būti taikomos ypatingos saugos priemonės – transporto priemonės dezinfekuojamos kiekvieno maršruto pradinėje ir galinėje stotelėse. Šią nuostatą rekomenduojama taikyti ir vykdant keleivių vežimą viešuoju miesto transportu.

3.1.7. Draudžiamas kruizinių laivų patekimas į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą.

3.1.8. Apsaugos priemonių, nurodytų 2020 m. balandžio 23 d. Komisijos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/568, kuriuo tam tikrus gaminius leidžiama eksportuoti tik pagal eksporto leidimą, I priede (asmeninės apsaugos ir I klasės medicinos priemonės: apsauginiai akiniai ir skydeliai, burnos ir nosies apsaugos priemonės, apsauginiai drabužiai), eksportas į trečiąsias šalis, išskyrus Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/568 2 straipsnio 4 ir 5  dalyse nurodytas išimtis, leidžiamas tik valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu. Kitų prekių judėjimas neribojamas.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 314, 2020-04-01, paskelbta TAR 2020-04-01, i. k. 2020-06729

Nr. 428, 2020-04-29, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-08921

 

3.1.9. Neteko galios nuo 2020-04-10

Papunkčio naikinimas:

Nr. 345, 2020-04-08, paskelbta TAR 2020-04-08, i. k. 2020-07269

Papildyta papunkčiu:

Nr. 264, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-25, i. k. 2020-05971

 

3.1.10. Įpareigoti asmenis:

3.1.10.1. parkuose ir kitose atvirose viešosiose vietose lankytis ir būti ne didesnėmis nei 2 asmenų grupėmis, išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius ir globėjus, rūpintojus, laikytis saugaus kontakto (didesnis nei 2 metrų atstumas ir trumpesnis nei 15 minučių kontaktas), vengti tiesioginio fizinio kontakto, laikytis asmens higienos reikalavimų;

3.1.10.2. vyresnius nei 6 metų, viešosiose vietose dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), išskyrus:

3.1.10.2.1. valgant ir geriant viešojo maitinimo organizavimo vietose, nurodytose šio nutarimo 3.2.6.2 papunktyje;

3.1.10.2.2. sportininkus, kai jie sportuoja aukšto meistriškumo sporto pratybose;

3.1.10.2.3. už gyvenamosios vietovės (miestų, miestelių, kaimų, viensėdžių, sodininkų bendrijų) ribų ir kai šalia nėra kitų asmenų 20 metrų spinduliu, išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius ir globėjus, rūpintojus.

3.1.10.2.4. maudantis paviršiniuose vandens telkiniuose ar užsiimant vandens sportu ir pramogomis.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 451, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-06, i. k. 2020-09548

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 428, 2020-04-29, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-08921

 

3.1.11. Draudžiama į Lietuvos Respubliką keleiviniais laivais (keltais) vežti keleivius ir (ar) gabenti jų lengvuosius asmeninės paskirties automobilius, išskyrus keltu, kurio  maršrutas Kylis–Klaipėda–Kylis. Užsienio reikalų ministro teikimu išimtiniais atvejais sprendimą dėl leidimo priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 314, 2020-04-01, paskelbta TAR 2020-04-01, i. k. 2020-06729

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 345, 2020-04-08, paskelbta TAR 2020-04-08, i. k. 2020-07269

 

3.1.12. Skrydžiai keleiviams vežti į Lietuvos Respublikos tarptautinius oro uostus vykdomi tik gavus Lietuvos transporto saugos administracijos išduotą atskirą leidimą oro susisiekimui vykdyti pagal susisiekimo ministro pavedimą, atsižvelgiant į užsienio reikalų ministro teikimą, išskyrus skrydžių maršrutus, kurių atnaujinimui pritaria Vyriausybė užsienio reikalų ministro siūlymu.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 314, 2020-04-01, paskelbta TAR 2020-04-01, i. k. 2020-06729

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 428, 2020-04-29, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-08921

 

3.1.13. Nuo 2020 m. balandžio 10 d. 20:00 val. iki 2020 m. balandžio 13 d. 20:00 val. Lietuvos Respublikos teritorijoje ribojamas asmenų atvykimas į ne savo gyvenamosios vietos savivaldybės miestus ar miestelius, išskyrus atvejus, kai vykstama dėl artimųjų giminaičių mirties ar atlikti darbo, kai darbo vieta yra kitoje savivaldybėje, ar dėl būtinosios medicinos pagalbos. Šis ribojimas netaikomas asmenims, kurie vyksta į kitą nei savo gyvenamosios vietos savivaldybę, kurioje turi nekilnojamojo turto, priklausančio jiems nuosavybės teise;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 345, 2020-04-08, paskelbta TAR 2020-04-08, i. k. 2020-07269

 

3.1.14. Nuo 2020 m. balandžio 16 d. 07:00 val. iki 2020 m. balandžio 24 d. 24:00 val. draudžiamas:  

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 398, 2020-04-22, paskelbta TAR 2020-04-22, i. k. 2020-08311

3.1.14.1. asmenų atvykimas į Nemenčinės miestą, išskyrus grįžtančius į Nemenčinės miestą jo gyventojus, Nemenčinės mieste dirbančius iš kitų teritorijų atvykstančius asmenis, taip pat asmenis, turinčius Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) leidimą;

3.1.14.2. asmenų išvykimas iš Nemenčinės miesto, išskyrus gyventojus, išvykstančius dėl darbo santykių kitose teritorijose, Nemenčinės mieste dirbančius kitų teritorijų gyventojus, taip pat asmenis, dėl būtinosios medicinos pagalbos vykstančius į kitą teritoriją, ir asmenis, turinčius NVSC leidimą;

3.1.14.3. transporto judėjimas Nemenčinės mieste, išskyrus judėjimą, susijusį su keleivių vežimu, krovinių pervežimu ir prekyba, gyventojų judėjimą asmeninės paskirties transporto priemonėmis ir asmenų, nurodytų šio nutarimo 3.1.14.1 ir 3.1.14.2 papunkčiuose, judėjimą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 371, 2020-04-15, paskelbta TAR 2020-04-15, i. k. 2020-07860

 

3.2. Dėl viešojo ir privataus sektoriaus veiklos:

3.2.1. Valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai būtina atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje. Privaloma užtikrinti būtinųjų neatidėliotinų funkcijų (darbų) atlikimą. Privačiajam sektoriui rekomenduojama dirbti tokia pat darbo organizavimo forma kaip ir viešajame sektoriuje.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 222, 2020-03-16, paskelbta TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05482

 

3.2.11. Valstybės ir savivaldybės biudžetinių įstaigų, sveikatos priežiūros įstaigų, nesvarbu, koks jų pavaldumas ir teisinė forma, darbuotojams prastova skelbiama tik išnaudojus visas įmanomas darbo organizavimo formas bei būdus, įskaitant ir kvalifikacijos tobulinimą nuotoliniu būdu, jeigu, Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ir karantiną, darbdavys negali duoti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo ir nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu arba darbuotojas nesutinka dirbti kito pasiūlyto darbo.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 314, 2020-04-01, paskelbta TAR 2020-04-01, i. k. 2020-06729

 

3.2.1.2 Leidžiama organizuoti transporto priemonių valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo egzaminus ir aviacijos, jūrininkų bei transporto priemonių A1, A2 ir A kategorijų (kai mokinys ir vairavimo instruktorius naudojasi skirtingomis transporto priemonėmis, o ryšys tarp jų palaikomas laisvų rankų įranga) vairavimo praktinius mokymus.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 398, 2020-04-22, paskelbta TAR 2020-04-22, i. k. 2020-08311

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 428, 2020-04-29, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-08921

 

3.2.2. Draudžiamas kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigų lankymas ir fizinis lankytojų aptarnavimas. Šis draudimas netaikomas atrankos į olimpines ir paralimpines žaidynes reikalavimus įvykdžiusių sportininkų ir olimpinių rinktinių kandidatų, kurčiųjų, pasaulio ar Europos čempionatams besirengiančių sportininkų, nacionalinių rinktinių ar kitų komandinių sporto turnyrams (lygoms) besirengiančių sportininkų aukšto meistriškumo sporto pratyboms. Taip pat šis draudimas netaikomas ne didesnių nei 2 asmenų grupių, išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus:

3.2.2.1. laisvalaikio užsiėmimams atviroje erdvėje, jeigu užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m plotas, tenkantis vienam lankytojui, ir ne mažesnis nei 10 m atstumas tarp asmenų ir (ar) asmenų grupių;

3.2.2.2. pažintinių ir mokomųjų takų (išskyrus apžvalgos bokštus), parkų, zoologijos, botanikos sodų, esančių atvirose lauko erdvėse, lankymui, jeigu užtikrinamas ne mažesnis nei 2 m atstumas tarp asmenų ir (ar) asmenų grupių;

3.2.2.3. sportininkų aukšto meistriškumo sporto pratyboms atviruose sporto paskirties inžineriniuose statiniuose, jeigu užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m plotas, tenkantis vienam asmeniui, ir ne mažesnis nei 10 m atstumas tarp asmenų ir (ar) asmenų grupių;

3.2.2.4. archyvų, bibliotekų ir muziejų lankymui, jeigu užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m plotas, tenkantis vienam lankytojui, ir ne mažesnis nei 2 m atstumas tarp asmenų ir (ar) asmenų grupių.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 428, 2020-04-29, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-08921

 

3.2.3. Draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami renginiai bei susibūrimai. Šis draudimas netaikomas renginiams atvirose erdvėse, kai renginio metu neišlipama iš automobilio ir automobilyje yra ne daugiau kaip 2 asmenys, išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 371, 2020-04-15, paskelbta TAR 2020-04-15, i. k. 2020-07860

 

3.2.4. Draudžiama sveikatinimo paslaugų centrų, teikiančių poilsio paslaugas, veikla. Sanatorijose galima teikti tik medicininės reabilitacijos paslaugas.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 222, 2020-03-16, paskelbta TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05482

Nr. 428, 2020-04-29, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-08921

 

3.2.5. Apgyvendinimo paslaugų teikimas, patalpų ir butų nuoma bei kitoks jų suteikimas trumpalaikiam fizinių asmenų apgyvendinimui gali būti draudžiami kiekvienoje savivaldybėje atskiru savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu. Viešbučių ir kitos patalpos naudojamos asmenims izoliuoti atskiru savivaldybių ir apgyvendinimo paslaugų teikėjų susitarimu arba savivaldybės administracijos direktoriaus reikalavimu.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 264, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-25, i. k. 2020-05971

Nr. 314, 2020-04-01, paskelbta TAR 2020-04-01, i. k. 2020-06729

 

3.2.6. Draudžiama viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų veikla. Šis draudimas netaikomas:

3.2.6.1. kai maistas tiekiamas išsinešti arba pristatomas fiziniams ir juridiniams asmenims kitais būdais;

3.2.6.2. kai viešasis maitinimas organizuojamas atvirose erdvėse.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 222, 2020-03-16, paskelbta TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05482

Nr. 398, 2020-04-22, paskelbta TAR 2020-04-22, i. k. 2020-08311

 

3.2.7. Leidžiama parduotuvių, turgaviečių ir kitų viešųjų prekybos vietų veikla, jeigu užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m vienam pirkėjui tenkantis prekybos plotas arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas pirkėjas.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 398, 2020-04-22, paskelbta TAR 2020-04-22, i. k. 2020-08311

Nr. 428, 2020-04-29, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-08921

 

3.2.8. Draudžiama teikti grožio paslaugas. Šis draudimas netaikomas plaukų priežiūros ir nagų priežiūros paslaugoms, jeigu paslaugų teikimo vietose ribojamas paslaugų gavėjų ir kitų lankytojų srautas – užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m paslaugos teikimo vietos patalpų plotas, tenkantis vienam paslaugos gavėjui arba kitam lankytojui, arba vienu metu paslaugos teikiamos ne daugiau kaip vienam paslaugos gavėjui.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 398, 2020-04-22, paskelbta TAR 2020-04-22, i. k. 2020-08311

 

3.2.8.1 Leidžiama teikti paslaugų teikimo vietose, išskyrus šio nutarimo kituose papunkčiuose nustatytus paslaugų teikimo draudimus, paslaugas, jeigu paslaugų teikimo vietose ribojamas paslaugų gavėjų ir kitų lankytojų srautas – užtikrinamas ne mažesnis kaip 10  kv. m paslaugos teikimo vietos patalpų plotas, tenkantis vienam paslaugos gavėjui arba kitam lankytojui, arba vienu metu paslaugos teikiamos ne daugiau kaip vienam paslaugos gavėjui.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 371, 2020-04-15, paskelbta TAR 2020-04-15, i. k. 2020-07860

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 398, 2020-04-22, paskelbta TAR 2020-04-22, i. k. 2020-08311

Nr. 428, 2020-04-29, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-08921

 

3.2.82. Šio nutarimo 3.2.12, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.81 ir 3.2.13 papunkčiuose nurodytose prekybos ir paslaugų teikimo arba veiklos vykdymo vietose, kuriose veikla nedraudžiama, turi būti užtikrintos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu nustatytos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 371, 2020-04-15, paskelbta TAR 2020-04-15, i. k. 2020-07860

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 398, 2020-04-22, paskelbta TAR 2020-04-22, i. k. 2020-08311

Nr. 428, 2020-04-29, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-08921

Nr. 451, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-06, i. k. 2020-09548

 

3.2.9. Draudžiama lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų salonų veikla.

3.2.10. Draudžiamas nuteistųjų ir suimtųjų lankymas, išskyrus jų susitikimus su gynėjais.

3.2.11. Rekomenduojama atsiskaityti ne grynaisiais pinigais.

3.2.12. Karantino laikotarpiu ir 14 kalendorinių dienų, pasibaigus karantino laikotarpiui, degalų pardavimo vietose gali būti prekiaujama benzinu, kuriame yra mažiau nei 10 procentų biodegalų, užtikrinant kokybės standarto reikalavimus. Bioetanolis, nepanaudotas biodegalų gamybai, naudojamas medicininėms arba dezinfekcinėms reikmėms.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 264, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-25, i. k. 2020-05971

 

3.2.13. Ribojamas plaukiojimas mažaisiais, pramoginiais, sportiniais, asmeniniais, tradiciniais laivais ir kitais plūduriuojančiais įrenginiais ar priemonėmis. Plukdant didesnes nei 2 asmenų grupes, tarp keleivių (išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus) turi būti išlaikomas ne mažesnis nei 1 m atstumas ir užtikrintos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu nustatytos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 314, 2020-04-01, paskelbta TAR 2020-04-01, i. k. 2020-06729

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 345, 2020-04-08, paskelbta TAR 2020-04-08, i. k. 2020-07269

Nr. 451, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-06, i. k. 2020-09548

 

3.3. Dėl švietimo įstaigų darbo organizavimo.

Stabdomi ugdymo ir vaikų priežiūros procesas bei švietimo veikla visose švietimo įstaigose, dienos ir užimtumo centruose, organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu būdu.

3.4. Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo:

3.4.1. Sveikatos priežiūros specialistų, aukštųjų universitetinių ir neuniversitetinių mokyklų studentų, rezidentų ir infrastruktūros pasitelkimas, nesvarbu, koks jų pavaldumas. Prireikus sveikatos priežiūros specialistai ir kartu su jais dirbantys darbuotojai (medicinos personalą aptarnaujantis personalas) laikinai gali būti perkeliami į kitą sveikatos priežiūros įstaigą arba laikinai keičiamos jų darbo funkcijos, kad būtų užtikrintas tinkamas sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas.

3.4.2. Veiklos perorganizavimas valdant pacientų srautus, infrastruktūrą ir materialiuosius bei žmogiškuosius išteklius.

3.4.3. Stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, nepaisant paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavaldumo ir teisinės formos:

3.4.3.1. Teikiamos stacionarinės sveikatos priežiūros paslaugos, kurių nesuteikus pacientui atsirastų būtinosios medicinos pagalbos poreikis arba labai pablogėtų jo būklė.

3.4.3.2. Draudžiama lankyti pacientus, išskyrus terminalinės būklės pacientus ir vaikus iki 14 metų gydančio gydytojo leidimu.

3.4.4. Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, nepaisant paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavaldumo ir teisinės formos:

3.4.4.1. Nuotoliniu būdu teikiamos šios paslaugos: vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymas, konsultacijos, elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimas ir tęsimas, gydytojų tarpusavio konsultacijos, būtinųjų tyrimų paskyrimas, slaugytojo konsultacijos.

3.4.4.2. Teikiama ambulatorinė pagalba ir paslaugos, kurių nesuteikus pacientui atsirastų būtinosios medicinos pagalbos poreikis  arba labai pablogėtų jo būklė.

3.4.4.3. Ribojamas paslaugų namuose teikimas, išskyrus ambulatorinės slaugos ir paliatyviosios pagalbos paslaugas namuose, kurių nesuteikus pacientui atsirastų būtinosios medicinos pagalbos poreikis arba labai pablogėtų jo sveikatos būklė.

3.4.4.4. Profilaktinių patikrinimų ir prevencinių programų bei karinės medicinos ekspertizės, kuri atliekama Lietuvos kariuomenės padaliniuose, vykdančiuose sveikatinimo veiklą, taip pat specializuotosios medicininės ekspertizės, kuri atliekama Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre, perorganizavimas, numatant pacientų srautų valdymą.

3.4.4.5. Planinių skiepijimų perorganizavimas, numatant pacientų srautų valdymą.

3.4.5. Planinės stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (įskaitant dienos chirurgijos paslaugas ir paslaugas, teikiamas dienos stacionare), planinės stacionarinės medicininės reabilitacijos paslaugos, planinės ambulatorinės konsultacijos, diagnostinės, profilaktinės ir gydomosios asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugos  atidedamos ir gali būti pradėtos teikti tik tada, kai įstaiga, nepaisant jos pavaldumo ir teisinės formos, parengia, suderina su įstaigos infekcijų kontrolės specialistu (jei tokį specialistą turi), o stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos, nurodytos Sveikatos priežiūros paslaugų dėl koronaviruso (COVID-19) organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl koronaviruso (COVID-19) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8 punkte, – ir su Paslaugų dėl COVID-19 teikimą atitinkamoje veikimo teritorijoje organizuojančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga, ir patvirtina Planinių stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo įstaigoje planą ir (ar) Planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo įstaigoje planą ir pateikia Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Šiuose planuose privalo būti numatyta būtinosios medicinos pagalbos paslaugoms, planinėms paslaugoms teikti skirta ir rezerve esanti įstaigos infrastruktūra, didelės rizikos grupei ir mažos rizikos grupei priskiriamų pacientų srautų valdymo tvarka, sveikatos priežiūros paslaugų (paslaugų grupės) teikimo tvarka, personalo darbo organizavimo ir priemonių, skirtų galimam COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) išplitimui kitose įstaigose (kai darbuotojas dirba ir kitose įstaigose) valdyti, taip pat asmeninių apsaugos priemonių pagal saugumo lygius priskyrimo įstaigos personalui ir pacientams tvarka.

3.4.6. Įstaigos, kurios priklauso Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai (toliau – LNSS), visus paciento duomenis, susijusius su teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, įskaitant epikrizes, siuntimus, atsakymus į siuntimus, medicininius vaizdus ir jų aprašymus, privalo tvarkyti tik per Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą, o įstaigos, kurios nepriklauso LNSS, šių duomenų tvarkymą ir jų atsekamumą užtikrina per įstaigos informacinę sistemą.

3.4.7. Planinių stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo įstaigoje plano ir Planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo įstaigoje plano reikalavimai nustatomi valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais.

3.4.8. Odontologijos paslaugų teikimo atidėjimas, išskyrus būtinąją medicinos pagalbą.

3.4.9. Vaistinių veiklos perorganizavimas, siekiant išvengti tiesioginio asmenų kontakto.

3.4.10. Visuomenės sveikata:

3.4.10.1. Visuomenės sveikatos stiprinimo, lėtinių neinfekcinių ligų prevencijos priemonių atidėjimas.

3.4.10.2. Visuomenės sveikatos saugos kontrolės planinių patikrinimų atidėjimas.

3.4.10.3. Kitų nebūtinų visuomenės sveikatos priemonių atidėjimas.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 428, 2020-04-29, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-08921

 

3.5. Dėl socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbo organizavimo:

3.5.1. Draudžiamas lankymas visose stacionariose socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio ir bendruomeninio gyvenimo namuose.

3.5.2. Kitose socialinių paslaugų įstaigose kontaktuoti su klientu leidžiama tik užtikrinant būtinąsias socialines paslaugas.

3.5.3. Draudžiama veikla vaikų, žmonių su negalia ir pagyvenusių žmonių dienos ir užimtumo centruose. Savivaldybių administracijos privalo užtikrinti vaikų ir žmonių su negalia priežiūrą, maitinimo organizavimą ir nuotolinį mokymą įstaigose, kai yra tėvų, įtėvių, globėjų ar rūpintojų kreipimasis ir pateikiama darbdavio pažyma dėl būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje, arba kai vaikų, žmonių su negalia priežiūros neįmanoma užtikrinti namuose.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 264, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-25, i. k. 2020-05971

Nr. 398, 2020-04-22, paskelbta TAR 2020-04-22, i. k. 2020-08311

 

4. Pavesti:

4.1. valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovui, gavus atsakingos ministerijos siūlymą dėl būtinų karantino priemonių nustatymo, – nustatyti konkrečias karantino režimo priemones;

4.2. valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigoms ir įmonėms – kiekvieną dieną iki 7.00 val. ryto pateikti Sveikatos apsaugos ministerijai arba jos įgaliotai institucijai statistinius duomenis pagal valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu patvirtintą statistinių duomenų, apimančių pastarąsias 24 valandas ir užfiksuotų ne vėliau kaip iki 3.00 val. nakties, sąrašą;

4.3. valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigoms ir įmonėms – užtikrinti joms valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu skirtų priemonių priėmimą ir (ar) atsiėmimą 24 val. per parą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 345, 2020-04-08, paskelbta TAR 2020-04-08, i. k. 2020-07269

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 264, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-25, i. k. 2020-05971

 

5. Rekomenduoti visoms Lietuvoje veikiančioms religinėms bendruomenėms neorganizuoti religinių apeigų, kad būtų išvengta viešų susibūrimų.

6. Karantino režimo trukmė – nuo 2020 m. kovo 16 d. 00:00 val. iki gegužės 31 d. 24:00 val.

Punkto pakeitimai:

Nr. 264, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-25, i. k. 2020-05971

Nr. 345, 2020-04-08, paskelbta TAR 2020-04-08, i. k. 2020-07269

Nr. 398, 2020-04-22, paskelbta TAR 2020-04-22, i. k. 2020-08311

Nr. 451, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-06, i. k. 2020-09548

 

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                          Aurelijus Veryga

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 222, 2020-03-16, paskelbta TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05482

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 232, 2020-03-18, paskelbta TAR 2020-03-18, i. k. 2020-05611

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 249, 2020-03-22, paskelbta TAR 2020-03-22, i. k. 2020-05864

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 264, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-25, i. k. 2020-05971

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 314, 2020-04-01, paskelbta TAR 2020-04-01, i. k. 2020-06729

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 345, 2020-04-08, paskelbta TAR 2020-04-08, i. k. 2020-07269

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 371, 2020-04-15, paskelbta TAR 2020-04-15, i. k. 2020-07860

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 398, 2020-04-22, paskelbta TAR 2020-04-22, i. k. 2020-08311

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 428, 2020-04-29, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-08921

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 451, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-06, i. k. 2020-09548

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo