Suvestinė redakcija nuo 2021-11-05

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2018-06-21, i. k. 2018-10207

 

Nauja redakcija nuo 2021-11-05:

Nr. KS-183, 2021-11-03, paskelbta TAR 2021-11-04, i. k. 2021-22935

 

LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS  PLANINIŲ PATIKRINIMŲ KONTROLINIŲ KLAUSIMYNŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. birželio 20 d. Nr. KS-37

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“, 7.4 papunkčiu, Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau – Komisija) nusprendžia:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Ūkio subjekto, vykdančio radijo programos transliavimo veiklą, planinio patikrinimo kontrolinį klausimyną;

1.2. ūkio subjekto, vykdančio radijo ir (ar) televizijos programų retransliavimo veiklą ir (ar) teikiančio Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, planinio patikrinimo kontrolinį klausimyną;

1.3. ūkio subjekto, vykdančio televizijos programos transliavimo veiklą, planinio patikrinimo kontrolinį klausimyną;

1.4. ūkio subjekto, teikiančio užsakomąsias audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas, planinio patikrinimo kontrolinį klausimyną.

 

 

 

Pirmininko pavaduotojas                                                                                Mantas Martišius 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos

2018 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. KS-37 (Lietuvos radijo ir televizijos komisijos

2021 m. lapkričio 3 d.

sprendimo Nr. KS-183 redakcija)

 

 

Ūkio subjekto, vykdančio radijo programOS transliavimo veiklą, planinio patikrinimo KONTROLINIS KLAUSIMYNAS

 

(Lietuvos radijo ir televizijos komisijos administracijos 20__  m. ____________  d. patikrinimo akto Nr. ___ priedas)

 

I. BENDRA INFORMACIJA

 

1. Radijo programos (-ų) transliuotojo pavadinimas:____________________________________

2. Įmonės kodas: ________________________________________________________________

3. Kontaktai (el. paštas; tel. Nr.): ___________________________________________________

4.Adresas:_____________________________________________________________________

5. Transliuojama (-os) radijo programa (-os):__________________________________________

6. Ūkio subjektą atstovaujantis asmuo (pareigos, vardas, pavardė):_________________________

7. Patikrinimo pradžios ir pabaigos datos: ____________________________________________

8. Patikrinimo teisinis pagrindas: ___________________________________________________

_______________________________________________

 

II. KONTROLINIAI KLAUSIMAI

 

 

 

Eil. Nr.

 

Klausimas

Atitiktis teisės aktų reikalavimams

Pastabos

Taip

Ne

Neaktualu (nevertinta)

 

1.

Ar laikomasi draudimo radijo programose skelbti informaciją, kurioje:

 

 

 

 

 

1.1.

skleidžiama dezinformacija, karo propaganda, kurstomas karas, raginama prievarta pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą – pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į jos nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą? ([1], 19 str. 1 d. 1 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

skatinami ar kurstomi teroristiniai nusikaltimai? ([1], 19 str. 1 d. 2 p.)

 

 

 

 

 

 

1.3.

skleidžiama ar kurstoma neapykanta, tyčiojimasis, niekinimas, kurstoma diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, negalios, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu? ([1], 19 str. 1 d. 3 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

skleidžiama, propaguojama ar reklamuojama pornografija, taip pat propaguojamos ir (ar) reklamuojamos seksualinės paslaugos, lytiniai iškrypimai? ([1], 19 str. 1 d. 4 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.

propaguojamas ir (ar) reklamuojamas narkotinių, psichotropinių ir (ar) kitų psichologinę priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimas, taip pat psichologinė priklausomybė nuo azartinių lošimų? ([1], 19 str. 1 d. 5 p.)

 

 

1.6.

tyčiojamasi iš žmogaus ar žmonių grupės arba žmogus ar žmonių grupė niekinami dėl tautybės, rasės, lyties, kilmės, neįgalumo, seksualinės orientacijos, socialinės padėties, kalbos, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar kitais panašiais pagrindais? ([2], 4 str. 2 d. 12 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.

pateikiamas savitikslis smurtas? ([2], 4 str. 4 d.)

 

 

2.

Ar laikomasi draudimo skleisti informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą? ([1], 19 str. 2 d.)

 

 

3.

Ar laikomasi draudimo skleisti neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančią informaciją, susijusią su asmens duomenimis:

 

 

 

 

 

3.1.

kai siejant su nusikalstama veika ar kitais teisės pažeidimais skelbiami nuo teisėsaugos institucijų ar teismo nesislapstančio įtariamojo padarius nusikalstamą veiką, kaltinamojo, nuteistojo ar nuo nusikalstamos veikos arba kitų teisės pažeidimų nukentėjusio nepilnamečio (aukos) asmens duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti jo asmens tapatybę? ([2], 6 str. 1 p.)

 

 

3.2.

kai skelbiami save sužalojusio ar mėginusio tai padaryti, nusižudžiusio ar mėginusio nusižudyti nepilnamečio asmens duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti jo asmens tapatybę? ([2], 6 str. 2 p.)

 

 

3.3.

kuria, pateikiant duomenis apie nepilnametį, žeminamas jo orumas ir (ar) pažeidžiami jo interesai? ([2], 6 str. 3 p.)

 

 

3.4.

kai piktnaudžiaujant nepilnamečių pasitikėjimu ir nepatyrimu, neigiamų socialinių reiškinių kontekste pateikiamos nepilnamečių nuomonės ir vertinimai? ([2], 6 str. 4 p.)

 

 

4.

Radijo programos, transliuojamos ne lietuvių kalba, yra verčiamos į lietuvių kalbą, išskyrus mokomąsias, progines, specialiąsias, muzikines ir retransliuojamas užsienio valstybių programas, taip pat transliuotojų sukurtas radijo programas, skirtas Lietuvos tautinėms mažumoms? ([1], 34 str. 3 d.)

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Prieš programų, kuriose skleidžiama neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi daranti viešoji informacija, transliavimą, po reklamos intarpų ir per programos anonsą yra įspėjama žodžiu, kad informacija gali daryti neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi?

([3], 18 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Transliuotų radijo programų įrašai saugomi ne trumpiau kaip vienus metus nuo tos dienos, kai radijo programa buvo ištransliuota? ([1], 35 str. 1 d.)

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Transliuojami reklamos intarpai yra aiškiai atskirti nuo kitų programos dalių garsinėmis priemonėmis jų transliavimo pradžioje ir pabaigoje. Reklamos intarpo pradžioje yra aiškiai pasakomas žodis „Reklama“, reklamos intarpo pabaigoje naudojamos bet kurios garsinės priemonės, pavyzdžiui, radijo programos šaukinys? ([4], 52 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Reklama nedaro neigiamo poveikio nepilnamečių psichikos sveikatai, fiziniam, protiniam ir doroviniam vystymuisi ir atitinka šiuos reikalavimus:

 

 

 

 

 

8.1.

tiesiogiai neskatina nepilnamečių pirkti ar išsinuomoti, ar rinktis prekę ar paslaugą, naudojantis nepilnamečių nepatyrimu ir patiklumu? ([2], 8 str. 3 d. 1 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.

tiesiogiai neskatina nepilnamečių įtikinėti savo tėvus ar kitus asmenis pirkti reklamuojamas prekes ar paslaugas? ([2], 8 str. 3 d. 2 p.)

 

 

8.3.

neformuoja nepilnamečių nuomonės, kad tam tikrų paslaugų ar prekių naudojimas suteiks jiems fizinį, psichologinį ar socialinį pranašumą prieš bendraamžius? ([2], 8 str. 3 d. 3 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.

joje nesinaudojama nepilnamečių pasitikėjimu tėvais, mokytojais ar kitais asmenimis? ([2], 8 str. 3 d. 4 p.)

 

 

8.5.

joje nepateikiami nepilnamečiai, patekę į pavojingas situacijas, kai nėra viešojo intereso? ([2], 8 str. 3 d. 5 p.)

 

 

9.

Ar laikomasi draudimo transliuoti paslėptą reklamą? ([1], 39 str. 1 d.)

 

 

10.

Ar remiamos radijo programos ir (ar) atskiros programos atitinka šiuos reikalavimus:

 

 

 

 

 

10.1.

jokiomis aplinkybėmis jų turinys ir transliavimo laikas netvarkomas taip, kad būtų daromas poveikis radijo programos transliuotojui, jo redakcinei atsakomybei ir nepriklausomumui? ([1], 40 str. 1 d. 1 p.)

 

 

10.2.

jose nėra tiesiogiai skatinama pirkti ar nuomoti prekes ar paslaugas, ypač darant specialias reklamines nuorodas į šias prekes ar paslaugas? ([1], 40 str. 1 d. 2 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3.

vartotojai yra aiškiai informuojami apie esamą rėmimo susitarimą. Programos pradžioje, jos metu ir (ar) pabaigoje tinkamu būdu pateikiant rėmėjo pavardę (pavadinimą), jo skiriamąjį ženklą, interneto svetainės adresą, yra aiškiai informuojama, kad programa yra remiama? ([1], 40 str. 1 d. 3 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Ar laikomasi draudimo rėmėjo pristatyme skelbti šią reklaminę informaciją apie rėmėjo prekes ir (ar) paslaugas:

 

 

 

 

 

11.1.

savybes, privalumus ir (ar) vartoti aukščiausio laipsnio būdvardžius?

([4], 45.1 p.)

 

 

11.2.

sudėtį, poveikį, kokybę ir informaciją apie gautus apdovanojimus? ([4], 45.2 p.)

 

 

11.3.

kainą, naujumą rinkoje? ([4], 45.3 p.)

 

 

11.4.

kitą reklaminio pobūdžio informaciją, išskiriančią rėmėjo prekę ar paslaugą?

([4], 45.4 p.)

 

 

12.

Ar laikomasi draudimo remti žinių programas? ([1], 40 str. 4 d.)

 

 

 

13.

Ar programos rėmėjo pristatyme aiškiai nurodoma, kokią programą jis remia? ([4], 46 p.)

 

 

14.

Ar laikomasi transliavimo licencijos radijo programai transliuoti sąlygų?*

*Taikoma tik turintiems transliavimo licenciją radijo programai transliuoti

([1], 48 str. 1 d. 7 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Ar ketvirtinės ataskaitos apie finansinius rezultatus yra teikiamos laikantis nustatytų terminų (ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 30 dienos)?

([5], 15 p.)

 

 

 

 

 

 

 

16.

Ar radijo programoje ne rečiau kaip vieną kartą per valandą skelbiamas transliuojamos ar retransliuojamos radijo programos pavadinimas?

([1], 38 str. 9 d.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. TEISĖS AKTŲ ŽYMĖJIMAS KLAUSIMYNE

 

1. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas;

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimas Nr. 1121 „Dėl Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo ir skleidimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4. Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2012 m. balandžio 11 d. sprendimas Nr. KS-58 „Dėl reikalavimų komerciniams audiovizualiniams pranešimams ir reklamos transliavimui, radijo programų ir atskirų programų rėmimo radijo ir (ar) televizijos programose įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

5. Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimas Nr. KS-167 „Dėl informacijos apie veiklą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pastaba. Taikant kontrolinį klausimyną turi būti vadovaujamasi aktualiomis šiame sąraše nurodytomis teisės aktų redakcijomis.

 

______________________________

________________________

_____________________________

(patikrinimą atlikusio darbuotojo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos

2018 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. KS-37

(Lietuvos radijo ir televizijos komisijos

2021 m. lapkričio 3 d. sprendimo Nr. KS-183 redakcija)

 

 

Ūkio subjekto, vykdančio radijo ir (ar) televizijos programų retransliavimo veiklą ir (ar) teikiančio Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, planinio patikrinimo KONTROLINIS KLAUSIMYNAS

 

(Lietuvos radijo ir televizijos komisijos administracijos 20__  m. ____________  d. patikrinimo akto Nr. ___ priedas)

 

I. BENDRA INFORMACIJA

 

1. Retransliuotojo ar asmens, teikiančio Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, pavadinimas: ________________________________

2. Įmonės kodas: ___________________________________________________________________

3. Kontaktai (el. paštas; tel. Nr.): ______________________________________________________

4. Adresas:________________________________________________________________________

5. Ūkio subjektą atstovaujantis asmuo (pareigos, vardas, pavardė):____________________________

6. Patikrinimo pradžios ir pabaigos datos: _______________________________________________

7. Patikrinimo teisinis pagrindas: ______________________________________________________

____________________________________________________________

 

II. KONTROLINIAI KLAUSIMAI

 

 

 

Eil. Nr.

 

Klausimas

Atitiktis teisės aktų reikalavimams

Pastabos

Taip

Ne

Neaktualu (nevertinta)

 

1.

Ar yra laikomasi įpareigojimo retransliuoti, platinti internete visas nekoduotas nacionalines Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (toliau – LRT) programas?

([1], 33 str. 5 d.)

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ar yra laikomasi draudimo keisti retransliuojamas ir (ar) platinamas internete radijo ir (ar) televizijos programas ar atskiras programas ar įterpti į jas bet kokią kitą informaciją?*

*Retransliuojamos ir (ar) platinamos internete televizijos programos pakeitimu nelaikomas specialių techninių priemonių naudojimas, siekiant užtikrinti nepilnamečių apsaugą nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio jų psichikos sveikatai, fiziniam, protiniam ir doroviniam vystymuisi, pritaikyti neįgaliesiems ar užtikrinti kitų radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų išimtines teises į televizijos programas ar atskiras programas

([1], 33 str. 8 d.)

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Ar yra vykdomi Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (toliau – Komisija) sprendimai laikinai sustabdyti televizijos programų, kuriose buvo paskleista neskelbtina informacija,  retransliavimą ir (ar) platinimą internete Lietuvos Respublikoje tokio Komisijos sprendimo galiojimo laikotarpiu?*

* Televizijos programa (programos), dėl kurios (kurių) priimtas Komisijos sprendimas, negali būti retransliuojama ir platinama internete nei pagrindiniame, nei už papildomą mokestį platinamuose televizijos programų paketuose, taip pat negali būti sudaryta galimybė vartotojui įtraukti tokią televizijos programą į individualų televizijos programų paketą

([1], 341 str. 3 d., 4 d.. 9 d.)

 

 

 

 

4.

Ar pagrindinis ir papildomas televizijos programų paketai atitinka jiems keliamus reikalavimus:

 

 

 

 

 

4.1.

Pagrindinis televizijos programų paketas teikiamas visiems televizijos programų retransliuotojo ir (ar) televizijos programų platintojo internete vartotojams? ([2], 6 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.

Pagrindiniame televizijos programų pakete yra retransliuojamos ir platinamos internete visos nekoduotos nacionalinės LRT transliuojamos televizijos programos ir kitos televizijos programos, kurioms Komisija suteikė privalomai retransliuojamos ir (ar) platinamos internete programos statusą? ([2], 13.1 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Ar yra laikomasi reikalavimo, kad televizijos programos oficialiomis Europos Sąjungos kalbomis, sudarytų ne mažiau kaip 90 procentų programų kiekio teikiant Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ar atskirų programų platinimo internete paslaugas ir (ar) ne mažiau kaip 90 procentų retransliuojamų televizijos programų kiekio kiekviename jų vartotojams siūlomame pagrindiniame televizijos programų pakete?*

*Šis reikalavimas netaikomas už papildomą mokestį platinamiems televizijos programų paketams

([1], 34 str. 5 d.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Ar sudarydami galimybę pasirinkti, kuria kalba retransliuoti ir (ar) platinti internete tokią pačią televizijos programą – oficialia Europos Sąjungos ar kita kalba, retransliuotojai ir (ar) asmenys, teikiantys Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ar atskirų programų platinimo internete paslaugas, užtikrina, kad televizijos programa ar atskira programa būtų retransliuojama ir (ar) platinama internete oficialia Europos Sąjungos kalba? ([1], 34 str. 5 d.)

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Ar savo interneto svetainėje (jei tokią turi) viešai skelbia išsamų, teisingą ir nuolat atnaujinamą televizijos programų paketus sudarančių televizijos programų sąrašą? ([2], 7 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Ar laikomasi licencijos sąlygų?*

*Taikoma tik turintiems retransliuojamo turinio licenciją ([1], 48 str. 1 d. 7 p.)

 

 

9.

Ar ketvirtinės ataskaitos apie finansinius rezultatus yra teikiamos laikantis nustatytų terminų (ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 30 dienos)?

([3], 15 p.)

 

10.

Ar teikiama Komisijai išsami, teisinga ir tiksli informacija apie retransliuojamas ir (ar) platinamas televizijos programas ir (ar) atskiras programas? Ar informacija apie retransliuojamų ir (ar) platinamų internete televizijos ir (ar) atskirų programų pasikeitimus teikiama Komisijai laikantis nustatytų terminų (ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tokių pasikeitimų dienos)?

([3], 10 p., 19 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. TEISĖS AKTŲ ŽYMĖJIMAS KLAUSIMYNE

 

1. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas;

2. Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2015 m. rugsėjo 23 d. sprendimas Nr. KS-171 „Dėl televizijos programų paketų sudarymo taisyklių patvirtinimo“; 

3. Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimas Nr. KS-167 „Dėl informacijos apie veiklą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4. Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2016 m. sausio 12 d. sprendimas Nr. KS-16 „Dėl įpareigojimo retransliuoti televizijos programas, pirmenybę teikiant oficialioms Europos Sąjungos kalboms“.

Pastaba. Taikant kontrolinį klausimyną turi būti  vadovaujamasi aktualiomis šiame sąraše nurodytomis teisės aktų redakcijomis.

 

 

 

 

 

 

(patikrinimą atlikusio darbuotojo pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos

2018 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. KS-37

(Lietuvos radijo ir televizijos komisijos

2021 m. lapkričio 3 d. sprendimo Nr. KS-183 redakcija)

 

 

Ūkio subjekto, vykdančio televizijos programos transliavimo veiklą, planinio patikrinimo KONTROLINIS KLAUSIMYNAS

 

(Lietuvos radijo ir televizijos komisijos administracijos 20__  m. ____________  d. patikrinimo akto Nr. ___ priedas)

 

I. BENDRA INFORMACIJA

 

1. Televizijos programos (-ų) transliuotojo pavadinimas:____________________________________

2. Įmonės kodas: ___________________________________________________________________

3. Kontaktai (el. paštas; tel. Nr.): ______________________________________________________

4. Adresas:________________________________________________________________________

5. Transliuojama (-os) televizijos programa (-os):_________________________________________

6. Ūkio subjektą atstovaujantis asmuo (pareigos, vardas, pavardė):____________________________

7. Patikrinimo pradžios ir pabaigos datos: _______________________________________________

8. Patikrinimo teisinis pagrindas: ______________________________________________________

_____________________________________________________________

 

II. KONTROLINIAI KLAUSIMAI

 

 

 

Eil. Nr.

 

 

Klausimas

Atitiktis teisės aktų reikalavimams

Pastabos

Taip

Ne

Neaktualu (nevertinta)

 

1.

Ar laikomasi draudimo televizijos programose skelbti informaciją, kurioje:

 

 

 

 

 

1.1.

skleidžiama dezinformacija, karo propaganda, kurstomas karas, raginama prievarta pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą – pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į jos nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą? ? ([1], 19 str. 1 d. 1 p.)

 

 

1.2.

skatinami ar kurstomi teroristiniai nusikaltimai? ([1], 19 str. 1 d. 2 p.)

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

skleidžiama ar kurstoma neapykanta, tyčiojimasis, niekinimas, kurstoma diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, negalios, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu? ([1], 19 str. 1 d. 3 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

skleidžiama, propaguojama ar reklamuojama pornografija, taip pat propaguojamos ir (ar) reklamuojamos seksualinės paslaugos, lytiniai iškrypimai? ([1], 19 str. 1 d. 4 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.

propaguojamas ir (ar) reklamuojamas narkotinių, psichotropinių ir (ar) kitų psichologinę priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimas, taip pat psichologinė priklausomybė nuo azartinių lošimų? ([1], 19 str. 1 d. 5 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.

tyčiojamasi iš žmogaus ar žmonių grupės arba žmogus ar žmonių grupė niekinami dėl tautybės, rasės, lyties, kilmės, neįgalumo, seksualinės orientacijos, socialinės padėties, kalbos, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar kitais panašiais pagrindais? ([2], 4 str. 2 d. 12 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.

pateikiamas savitikslis smurtas? ([2], 4 str. 4 d.)

 

 

2.

Ar laikomasi draudimo skleisti informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą? ([1], 19 str. 2 d.)

 

 

3.

Televizijos programos, transliuojamos ne lietuvių kalba, yra verčiamos į lietuvių kalbą arba rodomos su lietuviškais subtitrais, išskyrus mokomąsias, progines, specialiąsias, muzikines ir retransliuojamas užsienio valstybių programas, taip pat televizijos programų transliuotojų sukurtas programas, skirtas Lietuvos tautinėms mažumoms? ([1], 34 str. 3 d.)

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Ar laikomasi draudimo rodyti audiovizualinius kūrinius, išverstus iš oficialios Europos Sąjungos kalbos į ne Europos Sąjungos kalbą? ([1], 34 str. 4 d.)

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Programos, kuriose skleidžiama neigiamą poveikį nepilnamečiams daranti informacija, yra pažymėtos atitinkamais indeksais ir transliuojamos atitinkamu laiku:

 

 

 

 

 

5.1.

programos yra pažymėtos indeksu „S“ ir transliuojamos nuo 23 iki 6 valandos, kai jose skleidžiama informacija daro neigiamą poveikį nepilnamečiams?

([2], 7 str. 2 d. 1 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.

programos yra pažymėtos indeksu „N-14“ ir transliuojamos nuo 21 iki 6 valandos, kai jose skleidžiama informacija daro neigiamą poveikį jaunesniems negu 14 metų nepilnamečiams?

([2], 7 str. 2 d. 2 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.

programos yra pažymėtos indeksu „N-7“, kai jose skleidžiama informacija daro neigiamą poveikį jaunesniems negu 7 metų nepilnamečiams?

([2], 7 str. 2 d. 3 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Ar laikomasi draudimo skleisti neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančią informaciją, susijusią su asmens duomenimis:

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.

kai siejant su nusikalstama veika ar kitais teisės pažeidimais skelbiami nuo teisėsaugos institucijų ar teismo nesislapstančio įtariamojo padarius nusikalstamą veiką, kaltinamojo, nuteistojo ar nuo nusikalstamos veikos arba kitų teisės pažeidimų nukentėjusio nepilnamečio (aukos) asmens duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti jo asmens tapatybę? ([2], 6 str. 1 p.)

 

 

6.2.

kai skelbiami save sužalojusio ar mėginusio tai padaryti, nusižudžiusio ar mėginusio nusižudyti nepilnamečio asmens duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti jo asmens tapatybę? ([2], 6 str. 2 p.)

 

 

6.3.

kuria, pateikiant duomenis apie nepilnametį, žeminamas jo orumas ir (ar) pažeidžiami jo interesai? ([2], 6 str. 3 p.)

 

6.4.

kai piktnaudžiaujant nepilnamečių pasitikėjimu ir nepatyrimu, neigiamų socialinių reiškinių kontekste pateikiamos nepilnamečių nuomonės ir vertinimai? ([2], 6 str. 4 p.)

 

 

6.5.

kai neigiamų socialinių reiškinių kontekste pateikiami nepilnamečio atvaizdas arba kiti jo asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai teisėsaugos institucijų ar pareigūnų iniciatyva ar prašymu laikinai (ne ilgiau negu ieškomas nepilnametis surandamas) paskleidžiami ieškomo nepilnamečio atvaizdas ir (ar) būtini kiti jo asmens duomenys, siekiant jį surasti? ([2], 6 str. 5 p.)

 

 

7.

Ar skelbiama informacija apie galimybę dėl Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimų kreiptis į Komisiją ir apie galimybę dėl Visuomenės informavimo etikos kodekso pažeidimų kreiptis į Visuomenės informavimo etikos komisiją? ([6], 1.1 p., 1.2 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Ar televizijos programų įrašai saugomi ne trumpiau kaip vienus metus nuo tos dienos, kai televizijos programa buvo ištransliuota? ([1], 35 str. 1 d.)

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Ar televizijos programų transliuotojai daugiau kaip pusę televizijos programos laiko, kuris lieka atėmus laiką, skirtą žinių, sporto, žaidimų, reklamos programoms, teleteksto paslaugoms ir teleparduotuvei, kai tai yra įmanoma, skiria Europos kūriniams ir ne mažiau kaip 10 procentų televizijos programos laiko, kuris lieka atėmus laiką, skirtą žinių, sporto, žaidimų, reklamos programoms, teleteksto paslaugoms ir teleparduotuvei, kai tai yra įmanoma, skiria Europos kūriniams, sukurtiems nepriklausomų kūrėjų ne anksčiau kaip per pastaruosius 5 metus?*

*Reikalavimas netaikomas vietinėms televizijos programoms

([1], 37 str. 5 d.)

 

 

 

 

 

 

 

10.

Ar teleparduotuvės ir televizijos reklamos išskyrime (skirtuke) aiškiai matomas žodis „Reklama“, televizijos reklamos intarpo pradžioje transliuojant skirtuką su žodžiu „Reklama“? Ar po televizijos reklamos intarpo transliuojant anonsus ir po jų vėl televizijos reklamą transliuojamo televizijos reklamos intarpo pradžioje transliuojamas skirtukas su žodžiu „Reklama“? ([4], 11 p., 12 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Ar komerciniai audiovizualiniai pranešimai nedaro neigiamo poveikio nepilnamečių psichikos sveikatai, fiziniam, protiniam ir doroviniam vystymuisi ir atitinka šiuos reikalavimus:

 

 

 

 

 

11.1.

tiesiogiai neskatina nepilnamečių pirkti ar išsinuomoti, ar rinktis prekę ar paslaugą, naudojantis nepilnamečių nepatyrimu ir patiklumu? ([2], 8 str. 3 d. 1 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2.

tiesiogiai neskatina nepilnamečių įtikinėti savo tėvus ar kitus asmenis pirkti reklamuojamas prekes ar paslaugas? ([2], 8 str. 3 d. 2 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3.

neformuoja nepilnamečių nuomonės, kad tam tikrų paslaugų ar prekių naudojimas suteiks jiems fizinį, psichologinį ar socialinį pranašumą prieš bendraamžius? ([2], 8 str. 3 d. 3 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

11.4.

juose nesinaudojama nepilnamečių pasitikėjimu tėvais, mokytojais ar kitais asmenimis? ([2], 8 str. 3 d. 4 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

11.5.

juose nerodomi nepilnamečiai, patekę į pavojingas situacijas, kai nėra viešojo intereso? ([2], 8 str. 3 d. 5 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ar laikomasi draudimo transliuoti paslėptus komercinius audiovizualinius pranešimus? ([4], 6 p.)

 

 

13.

Ar televizijos reklamos, teleparduotuvės intarpams skirtas suminis laikas sudaro ne daugiau kaip 20 procentų laiko per laikotarpį nuo 6 iki 18 valandos (t. y. ne daugiau kaip 2 valandos 24 minutės per 12 valandų) ir ne daugiau kaip 20 procentų laiko per laikotarpį nuo 18 iki 24 valandos (t. y. ne daugiau kaip 1 valanda 12 minučių per 6 valandas)? ([4], 22 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Ar televizijos reklama ir teleparduotuvė įterpiamos į programas sugrupuotos, ne mažiau kaip po dvi televizijos reklamas ir (ar) teleparduotuves viename intarpe?*

*Netaikoma kai televizijos reklama ir (ar) teleparduotuvė yra ilgesnė nei 40 sekundžių arba įterpiant televizijos reklamą ir (ar) teleparduotuvę sporto ir (ar) kitų renginių, kuriuose daromos natūralios pertraukos, transliavimo metu, tačiau tik per minėtų renginių natūralias pertraukas ([4], 15 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Ar transliuojant televizijos filmus (išskyrus kelių serijų filmus, serialus ir dokumentinius filmus), kinematografijos kūrinius ir žinių programas televizijos reklama ir (ar) teleparduotuvė rodomos vieną kartą per programoje nustatytą ne trumpesnį kaip 30 minučių laikotarpį? ([4], 18 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Ar transliuojant vaikams skirtas programas, televizijos reklama ir (ar) teleparduotuvė rodomos vieną kartą per kiekvieną programoje nustatytą ne trumpesnį kaip 30 minučių laikotarpį, jeigu numatoma jos trukmė yra ilgesnė kaip 30 minučių?*

*Jeigu vaikams skirta programa yra sudaryta iš daugiau nei vieno audiovizualinio kūrinio, televizijos reklama ir (ar) teleparduotuvė į šiuos audiovizualinius kūrinius gali būti įterpiami vieną kartą per kiekvieną ne trumpesnį kaip 30 minučių laikotarpį ir tik tuomet, jei jų trukmė yra ilgesnė kaip 30 minučių ([4], 20 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Ar remiamos programos atitinka šiuos reikalavimus:

 

 

 

 

 

17.1.

jokiomis aplinkybėmis jų turinys ir transliavimo laikas netvarkomas taip, kad būtų daromas poveikis visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugos teikėjui, jo redakcinei atsakomybei ir nepriklausomumui? ([1], 40 str. 1 d. 1 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

17.2.

jose nėra tiesiogiai skatinama pirkti ar nuomoti prekes ar paslaugas, ypač darant specialias reklamines nuorodas į šias prekes ar paslaugas? ([1], 40 str. 1 d. 2 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

17.3.

vartotojai yra aiškiai informuojami apie esamą rėmimo susitarimą. Programos pradžioje, jos metu ir (ar) pabaigoje tinkamu būdu pateikiant rėmėjo pavardę (pavadinimą), logotipą ir (ar) kitą ženklą, pavyzdžiui, nuorodą į jo produktą (produktus) ar paslaugą (paslaugas) arba jų skiriamąjį ženklą, interneto svetainės adresą, būtina aiškiai parodyti, kad programa yra remiama?

([1], 40 str. 1 d. 3 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Ar laikomasi draudimo rėmėjo pristatyme skelbti šią reklaminę informaciją apie rėmėjo prekes ir (ar) paslaugas:

 

 

 

 

 

18.1.

savybes, privalumus ir (ar) vartoti aukščiausio laipsnio būdvardžius?

([4], 45.1 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

18.2.

sudėtį, poveikį, kokybę ir informaciją apie gautus apdovanojimus? ([4], 45.2 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

18.3.

kainą, naujumą rinkoje? ([4], 45.3 p.)

 

 

 

 

 

 

 

18.4.

kitą reklaminio pobūdžio informaciją, išskiriančią rėmėjo prekę ar paslaugą?

([4], 45.4 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

Ar rėmėjo pristatymas rodomas tik remiamos programos transliavimo metu ir (ar) remiamos programos anonso transliavimo metu? ([4], 47 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Ar žinių programos nėra remiamos? ([1], 40 str. 4 d.)

 

 

21.

Ar programos, į kurias įtrauktas prekių rodymas, atitinka šiuos reikalavimus:

 

 

 

 

 

21.1.

jokiomis aplinkybėmis nedaroma įtaka programos turiniui, programų transliavimo laikui, visuomenės audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjo redakcinei atsakomybei ir nepriklausomumui?

([1], 401 str. 1 d. 1 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

21.2.

nėra tiesiogiai skatinama pirkti ar nuomoti prekes ar paslaugas, ypač darant specialias reklamines nuorodas į šias prekes ar paslaugas?

([1], 401 str. 1 d. 2 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

21.3.

nėra nepagrįstai didinama galimybė pastebėti konkrečią prekę, paslaugą ar prekės ženklą? ([1], 401 str. 1 d. 3 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

21.4.

žiūrovai yra aiškiai informuojami apie prekių rodymą: programos pradžioje ir pabaigoje, taip pat ir atnaujinus programos rodymą po į ją įsiterpusios televizijos reklamos, teleparduotuvės ir (ar) anonsų intarpo ne trumpiau kaip 5 sekundes ekrano apačioje kairėje pusėje aiškiai rodoma raidė „P“? ([4], 36 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Ar televizijos programoje ne rečiau kaip vieną kartą per valandą skelbiamas transliuojamos televizijos programos pavadinimas?*

*Jeigu televizijos programos trukmė yra trumpesnė kaip viena valanda, tokios televizijos programos pavadinimas skelbiamas jos pabaigoje ([1], 38 str. 9 d.)

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

Ar laikomasi draudimo rodyti prekių rodymą vaikams skirtose programose, žinių programose? ([4], 38.1 p., 38.2 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

Ar laikomasi transliavimo licencijos televizijos programai transliuoti sąlygų?*

*Taikoma tik turintiems transliavimo licenciją televizijos programai transliuoti ([1], 48 str. 1 d. 7 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

Ar ketvirtinės ataskaitos apie finansinius rezultatus yra teikiamos laikantis nustatytų terminų (ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 30 dienos)? ([5], 15 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

III. TEISĖS AKTŲ ŽYMĖJIMAS KLAUSIMYNE

 

1. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas;

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimas Nr. 1121 „Dėl Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo ir skleidimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4. Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2012 m. balandžio 11 d. sprendimas Nr. KS-58 „Dėl reikalavimų komerciniams audiovizualiniams pranešimams ir reklamos transliavimui, radijo programų ir atskirų programų rėmimo radijo ir (ar) televizijos programose įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

5. Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimas Nr. KS-167 „Dėl informacijos apie veiklą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

6. Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2021 m. vasario 3 d. sprendimas Nr. KS-12 „Dėl informacijos apie Lietuvos radijo ir televizijos komisiją ir Visuomenės informavimo etikos komisiją skelbimo tvarkos“.

Pastaba. Taikant kontrolinį klausimyną turi būti  vadovaujamasi aktualiomis šiame sąraše nurodytomis teisės aktų redakcijomis.

 

 

 

 

 

 

(patikrinimą atlikusio darbuotojo pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos

2018 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. KS-37

(Lietuvos radijo ir televizijos komisijos

2021 m. lapkričio 3 d. sprendimo Nr. KS-183 redakcija)

 

Ūkio subjekto, teikiančio užsakomąsias audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas, planinio patikrinimo kontrolinis klausimynas

 

(Lietuvos radijo ir televizijos komisijos administracijos 20__  m. ____________  d. patikrinimo akto Nr. ___ priedas)

 

I. BENDRA INFORMACIJA

 

1. Užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjo pavadinimas: ___________________

2. Įmonės kodas: ___________________________________________________________________

3. Kontaktai (el. paštas; tel. Nr.): ______________________________________________________

4. Adresas:________________________________________________________________________

5. Ūkio subjektą atstovaujantis asmuo (pareigos, vardas, pavardė):____________________________

6. Patikrinimo pradžios ir pabaigos datos: _______________________________________________

7. Patikrinimo teisinis pagrindas: ______________________________________________________

_________________________________________________

 

II. KONTROLINIAI KLAUSIMAI

 

 

 

Eil. Nr.

 

 

Klausimas

Atitiktis teisės aktų reikalavimams

Pastabos

Taip

Ne

Neaktualu (nevertinta)

 

1.

Ar laikomasi draudimo programose skelbti informaciją, kurioje:

 

 

 

 

 

 

1.1.

skleidžiama dezinformacija, karo propaganda, kurstomas karas, raginama prievarta pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą – pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į jos nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą? ([1], 19 str. 1 d. 1 p.)

 

 

1.2.

skatinami ar kurstomi teroristiniai nusikaltimai? ([1], 19 str. 1 d. 2 p.)

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

skleidžiama ar kurstoma neapykanta, tyčiojimasis, niekinimas, kurstoma diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, negalios, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu? ([1], 19 str. 1 d. 3 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

skleidžiama, propaguojama ar reklamuojama pornografija, taip pat propaguojamos ir (ar) reklamuojamos seksualinės paslaugos, lytiniai iškrypimai? ([1], 19 str. 1 d. 4 p.)

 

 

 

 

 

 

 

1.5.

propaguojamas ir (ar) reklamuojamas narkotinių, psichotropinių ir (ar) kitų psichologinę priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimas, taip pat psichologinė priklausomybė nuo azartinių lošimų? ([1], 19 str. 1 d. 5 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.

tyčiojamasi iš žmogaus ar žmonių grupės arba žmogus ar žmonių grupė niekinami dėl tautybės, rasės, lyties, kilmės, neįgalumo, seksualinės orientacijos, socialinės padėties, kalbos, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar kitais panašiais pagrindais? ([2], 4 str. 2 d. 12 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.

pateikiamas savitikslis smurtas? ([2], 4 str. 4 d.)

 

 

2.

Ar laikomasi draudimo skleisti informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą? ([1], 19 str. 2 d.)

 

 

3.

Ar laikomasi draudimo skleisti neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančią informaciją, susijusią su asmens duomenimis:

 

 

 

 

 

3.1.

kai siejant su nusikalstama veika ar kitais teisės pažeidimais skelbiami nuo teisėsaugos institucijų ar teismo nesislapstančio įtariamojo padarius nusikalstamą veiką, kaltinamojo, nuteistojo ar nuo nusikalstamos veikos arba kitų teisės pažeidimų nukentėjusio nepilnamečio (aukos) asmens duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti jo asmens tapatybę? ([2], 6 str. 1 p.)

 

 

3.2.

kai skelbiami save sužalojusio ar mėginusio tai padaryti, nusižudžiusio ar mėginusio nusižudyti nepilnamečio asmens duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti jo asmens tapatybę?

([2], 6 str. 2 p.)

 

 

3.3.

kuria, pateikiant duomenis apie nepilnametį, žeminamas jo orumas ir (ar) pažeidžiami jo interesai? ([2], 6 str. 3 p.)

 

 

3.4.

kai piktnaudžiaujant nepilnamečių pasitikėjimu ir nepatyrimu, neigiamų socialinių reiškinių kontekste pateikiamos nepilnamečių nuomonės ir vertinimai? ([2], 6 str. 4 p.)

 

 

3.5.

kai neigiamų socialinių reiškinių kontekste pateikiami nepilnamečio atvaizdas arba kiti jo asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai teisėsaugos institucijų ar pareigūnų iniciatyva ar prašymu laikinai (ne ilgiau negu ieškomas nepilnametis surandamas) paskleidžiami ieškomo nepilnamečio atvaizdas ir (ar) būtini kiti jo asmens duomenys, siekiant jį surasti? ([2], 6 str. 5 p.)

 

 

4.

Užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai užtikrina, kad audiovizualiniai kūriniai, kurie galėtų daryti neigiamą poveikį nepilnamečių psichikos sveikatai, fiziniam, protiniam ar doroviniam vystymuisi programos žiūrėjimo lange ir kataloge yra pažymėti atitinkamais indeksais:

 

 

 

 

 

4.1.

audiovizualiniai kūriniai yra pažymėti indeksu „S“, kai juose skleidžiama informacija daro neigiamą poveikį nepilnamečiams? ([3], 8 p.)

 

 

 

 

4.2.

audiovizualiniai kūriniai yra pažymėti indeksu „N-14“, kai juose skleidžiama informacija daro neigiamą poveikį jaunesniems negu 14 metų nepilnamečiams? ([3], 8 p.)

 

 

 

 

 

 

 

4.3.

audiovizualiniai kūriniai yra  pažymėti indeksu „N-7“, kai juose skleidžiama informacija daro neigiamą poveikį jaunesniems negu 7 metų nepilnamečiams? ([3], 8 p.)

 

 

 

 

 

 

 

5.

Ar skelbiama informacija apie galimybę dėl Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimų kreiptis į Komisiją ir apie galimybę dėl Visuomenės informavimo etikos kodekso pažeidimų kreiptis į Visuomenės informavimo etikos komisiją? ([5], 1.1 p., 1.2 p.)

 

 

 

 

 

 

 

6.

Audiovizualinių kūrinių įrašai saugomi ne trumpiau kaip vienus metus nuo tos dienos, kai jie buvo įtraukti į užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjo siūlomą katalogą? ([1], 35 str. 1 d.)

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Ar ketvirtinės ataskaitos apie finansinius rezultatus yra teikiamos laikantis nustatytų terminų (ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 30 dienos)?

([4], 15 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai užtikrina, kad ne mažiau kaip 30 procentų programų užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų kataloge būtų Europos kūriniai*

*Šios dalies reikalavimai netaikomi tiems užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjams, kurių bendra metinė apyvarta, įskaitant jų ir su jais susijusių įmonių apyvartą, yra maža (sudaro mažiau kaip vieną procentą bendrų pajamų, gaunamų iš Lietuvos audiovizualinių paslaugų rinkos) arba kurių auditorija yra nedidelė (užsakomosios audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos auditorijos dalis Lietuvoje nesiekia vieno procento)

([1], 37 str. 6 d.)

 

 

 

 

 

 

 

 

III. TEISĖS AKTŲ ŽYMĖJIMAS KLAUSIMYNE

 

1. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas;

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimas Nr. 1121 „Dėl Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo ir skleidimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4. Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimas Nr. KS-167 „Dėl informacijos apie veiklą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

5. Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2021 m. vasario 3 d. sprendimas Nr. KS-12 „Dėl informacijos apie Lietuvos radijo ir televizijos komisiją ir Visuomenės informavimo etikos komisiją skelbimo tvarkos“.

Pastaba. Taikant kontrolinį klausimyną turi būti  vadovaujamasi aktualiomis šiame sąraše nurodytomis teisės aktų redakcijomis.

 

 

 

 

 

 

(patikrinimą atlikusio darbuotojo pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos radijo ir televizijos komisija, Sprendimas

Nr. KS-46, 2019-08-28, paskelbta TAR 2019-09-02, i. k. 2019-13869

Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2018 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. KS-37 „Dėl Ūkio subjektų veiklos planinių patikrinimų kontrolinių klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos radijo ir televizijos komisija, Sprendimas

Nr. KS-32, 2021-03-10, paskelbta TAR 2021-03-10, i. k. 2021-04988

Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2018 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. KS-37 „Dėl ūkio subjektų veiklos planinių patikrinimų kontrolinių klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos radijo ir televizijos komisija, Sprendimas

Nr. KS-183, 2021-11-03, paskelbta TAR 2021-11-04, i. k. 2021-22935

Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2018 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. KS-37 „Dėl Ūkio subjektų veiklos  planinių patikrinimų kontrolinių klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo