Suvestinė redakcija nuo 2020-05-22

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-04-11, i. k. 2014-04359

 

Nauja redakcija nuo 2018-09-22:

Nr. ĮV-692, 2018-09-21, paskelbta TAR 2018-09-21, i. k. 2018-14887

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ NACIONALINIŲ, RESPUBLIKINIŲ IR SAVIVALDYBIŲ MUZIEJŲ VADOVAMS IR NACIONALINIŲ, RESPUBLIKINIŲ IR SAVIVALDYBIŲ MUZIEJŲ vadovų PAVADUOTOJAMS – VYRIAUSIESIEMS FONDŲ SAUGOTOJAMS PATVIRTINIMO

 

2014 m. balandžio 8 d. Nr. ĮV- 243

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos muziejų įstatymo 7 straipsnio 4 dalimi ir 9 straipsnio 3 dalimi:

T v i r t i n u Kvalifikacinius reikalavimus nacionalinių, respublikinių ir savivaldybių muziejų vadovams ir nacionalinių, respublikinių ir savivaldybių muziejų vadovų pavaduotojams – vyriausiesiems fondų saugotojams (pridedama).

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                                          Šarūnas Birutis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2014 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-243

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2018 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. ĮV-692  redakcija)

 

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI NACIONALINIŲ, RESPUBLIKINIŲ IR SAVIVALDYBIŲ MUZIEJŲ VADOVAMS IR NACIONALINIŲ, RESPUBLIKINIŲ IR SAVIVALDYBIŲ MUZIEJŲ VADOVŲ PAVADUOTOJAMS – VYRIAUSIESIEMS FONDŲ SAUGOTOJAMS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Kvalifikaciniai reikalavimai nacionalinių, respublikinių ir savivaldybių muziejų vadovams ir nacionalinių, respublikinių ir savivaldybių muziejų vadovų pavaduotojams – vyriausiesiems fondų saugotojams (toliau – kvalifikaciniai reikalavimai) nustato kvalifikacinius reikalavimus nacionalinių, respublikinių ir savivaldybių muziejų vadovams ir vadovų pavaduotojams – vyriausiesiems fondų saugotojams, taikomus organizuojant konkursus šioms pareigoms eiti.

2.  Kvalifikaciniuose reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos muziejų įstatyme, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI NACIONALINIŲ, RESPUBLIKINIŲ IR SAVIVALDYBIŲ MUZIEJŲ VADOVAMS

 

3.  Muziejų, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovai turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

3.1. nacionalinių muziejų vadovai turi turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus humanitarinių mokslų, socialinių mokslų, menų studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo patirtį įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams arba verslo ir viešosios vadybos mokslų, teisės studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros srityje veikiančiai įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. ĮV-635, 2020-05-20, paskelbta TAR 2020-05-21, i. k. 2020-10718

 

3.2. respublikinių muziejų vadovai turi turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus humanitarinių mokslų, socialinių mokslų, menų studijų krypčių grupių studijas arba muziejaus rinkinio profilį atitinkančias kitas studijų krypties studijas ir ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams arba verslo ir viešosios vadybos mokslų, teisės studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros srityje veikiančiai įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. ĮV-635, 2020-05-20, paskelbta TAR 2020-05-21, i. k. 2020-10718

 

3.3. savivaldybių muziejų vadovai turi turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus humanitarinių mokslų, socialinių mokslų, menų studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams arba verslo ir viešosios vadybos mokslų, teisės studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros srityje veikiančiai įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. ĮV-635, 2020-05-20, paskelbta TAR 2020-05-21, i. k. 2020-10718

 

3.4. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymą, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, bei kitus su muziejų administravimu ir veikla susijusius teisės aktus ir gebėti juos pritaikyti praktikoje;

3.5. būti susipažinę su muziejų srities tarptautiniais dokumentais (Hagos konvencija, UNIDROIT konvencija, Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencija, Konvencija dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo);

3.6. išmanyti Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, ir Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Muziejų etikos kodeksą;

3.7. būti susipažinę su Lietuvos muziejų sistema, muziejų veiklos tendencijomis Lietuvoje ir užsienyje, išmanyti ir taikyti muziejų srities taikomuosius tyrimus, gebėti prognozuoti muziejų sektoriaus raidos perspektyvas;

3.8. gerai mokėti valstybinę kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;

3.9. mokėti užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių):

3.9.1. nacionalinių muziejų vadovai – ne žemesniu kaip B2 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);

3.9.2. respublikinių ir savivaldybių muziejų vadovai – ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).

3.10. išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.11. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių ir mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

3.12. Muziejų vadovai, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, turi turėti šias kompetencijas, kurios vertinamos konkurso į muziejaus vadovo pareigas metu:

3.12.1. strateginio valdymo (gebėjimas kurti, formuoti ir įgyvendinti muziejaus strategines veiklos kryptis, inicijuoti ir valdyti strateginius pokyčius, sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti muziejaus strategijos procesus, priimti tinkamus sprendimus, nustatyti veiklos prioritetus, užtikrinti muziejaus tikslų įgyvendinimą, plėtoti partnerystes nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis);

3.12.2. žmogiškųjų išteklių valdymo (gebėjimas užtikrinti veiksmingą komandinį darbą, motyvuoti darbuotojus, siekiant muziejaus misijos ir tikslų įgyvendinimo, žmonių grupių procesų išmanymas, darbuotojų atrankos ir motyvacinės sistemos užtikrinimas, sąlygų sudarymas darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui laiku, bendravimo ir bendradarbiavimo tiek muziejaus viduje, tiek su visomis suinteresuotomis šalimis skatinimas);

3.12.3. materialinių ir finansinių išteklių valdymo (gebėjimas veiksmingai valdyti materialinius, finansinius išteklius, jų šaltinius bei paskirstyti pagal prioritetus, inicijuoti papildomų išteklių pritraukimą, užtikrinti, kad visi ištekliai būtų valdomi skaidriai ir už jų panaudojimą atsiskaitoma);

3.12.4. infrastruktūros valdymo (gebėjimas racionaliai ir veiksmingai valdyti ir tobulinti muziejaus infrastruktūrą);

3.12.5. veiklos procesų pagrindų išmanymo (veiklos procesų analitika ir valdymas, gebėjimas teikti ir plėtoti kokybiškas paslaugas, efektyvaus ir produktyvaus valdymo išmanymas, muziejaus veiklos planavimas iš anksto numatant galimas stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes, geriausio veiklos rezultato su mažiausiomis sąnaudomis siekimas, suinteresuotų asmenų įtraukimas į muziejaus veiklos gerinimo procesus);

3.12.6. rinkodaros išmanymo (paslaugų portfelio optimizavimas ir valdymas, rinkodaros strateginių, taktinių ir operatyvinių veiklų planavimo, rinkodaros procesų išmanymas, gebėjimas naudoti komunikacijos priemones);

3.12.7. lyderystės ir kūrybiškumo (aiškių tikslų sau ir pavaldiems asmenims iškėlimas ir jų įgyvendinimas, muziejaus valdymo nuolatinis tobulinimas, remiantis muziejaus misija, vizija ir tikslais, naujovių diegimo skatinimas, paslaugų kokybės gerinimas, kūrybinio mąstymo taikymo principai ir metodai).

III SKYRIUS

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI NACIONALINIŲ, RESPUBLIKINIŲ IR SAVIVALDYBIŲ MUZIEJŲ VADOVŲ PAVADUOTOJAMS – VYRIAUSIESIEMS FONDŲ SAUGOTOJAMS

4. Muziejų, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovų pavaduotojai vyriausieji fondų saugotojai turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

4.1. nacionalinių muziejų vadovų pavaduotojai – vyriausieji fondų saugotojai turi turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, ne mažesnę nei 3 metų vadovaujamo darbo įmonės, įstaigos ar organizacijos padaliniams ar vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį bei ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį kultūros srityje;

4.2. respublikinių muziejų vadovų pavaduotojai – vyriausieji fondų saugotojai turi turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, ne mažesnę nei 2 metų vadovaujamo darbo įmonės, įstaigos ar organizacijos padaliniams ar vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį bei ne mažesnę nei 2 metų darbo patirtį kultūros srityje;

4.3. savivaldybių muziejų vadovų pavaduotojai – vyriausieji fondų saugotojai turi turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, ne mažesnę nei 1 metų vadovaujamo darbo įmonės, įstaigos ar organizacijos padaliniams ar vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį bei ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį kultūros srityje;

4.4. būti susipažinę su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu;

4.5. išmanyti Lietuvos Respublikos muziejų įstatymą, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, bei kitus su muziejų veikla susijusius teisės aktus ir gebėti juos pritaikyti praktikoje;

4.6. išmanyti Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, ir  Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Muziejų etikos kodeksą;

4.7. gebėti organizuoti dokumentų tvarkymą, apibendrinti gautą informaciją ir priimti optimalius sprendimus;

4.8. gerai mokėti valstybinę kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus.

4.9. nacionalinių ir respublikinių muziejų vadovų pavaduotojai – vyriausieji fondų saugotojai turi mokėti užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);

4.10. išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.11. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių ir mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

5. Kvalifikaciniai reikalavimai įrašomi į nacionalinių, respublikinių ir savivaldybių muziejų vadovų ir nacionalinių, respublikinių ir savivaldybių muziejų vadovų pavaduotojų – vyriausiųjų fondų saugotojų pareigybių aprašymus, esant poreikiui, pareigybės aprašyme gali būti nustatyti papildomi kvalifikaciniai reikalavimai.

______________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-692, 2018-09-21, paskelbta TAR 2018-09-21, i. k. 2018-14887

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. ĮV-243 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų nacionalinių ir respublikinių muziejų direktoriams bei direktorių pavaduotojams - vyriausiesiems fondų saugotojams patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-635, 2020-05-20, paskelbta TAR 2020-05-21, i. k. 2020-10718

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. ĮV-243 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų nacionalinių, Respublikinių ir savivaldybių muziejų vadovams ir nacionalinių, Respublikinių ir savivaldybių muziejų vadovų pavaduotojams – vyriausiesiems fondų saugotojams patvirtinimo“ pakeitimo