Suvestinė redakcija nuo 2019-07-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-06-14, i. k. 2018-09940

 

 

LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGOS PREZIDENTAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKYMO ĮSTAIGŲ, RENGIANČIŲ BURINIŲ JACHTŲ LAIVAVEDŽIUS, AKREDITAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. birželio 13 d. Nr. 34

Vilnius

 

Vadovaudamasis „Burinių jachtų laivavedžių diplomavimo taisyklių”, patvirtintų  Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidento 2017 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 74 „Dėl Burinių jachtų laivavedžių diplomavimo taisyklių patvirtinimo” 66 punktu bei 2018 m. birželio 12 d. Lietuvos buriuotojų sąjungos Tarybos pritarimu bei siūlymu teikti tvirtinti Mokymo įstaigų, rengiančių burinių jachtų laivavedžius, akreditavimo nuostatus Lietuvos  buriuotojų sąjungos prezidento įsakymu:

1.  T v i r t i n u Mokymo įstaigų, rengiančių burinių jachtų laivavedžius, akreditavimo nuostatus (pridedama).

2.  N u s t a t a u, kad:

2.1. Vykdyti burinių jachtų laivavedžių, siekiančių laikyti Burinių jachtų laivavedžių diplomavimo taisyklių 8 punkte nurodytus Atviros jūros burinės jachtos vado bei Vandenynų burinės jachtos vado kvalifikacinius egzaminus mokymus ir išduoti šiems egzaminams laikyti būtinus atitinkamų buriavimo mokymo kursų baigimo pažymėjimus, gali tik akredituota mokymo įstaiga pagal patvirtintas akredituotas programas;

2.2. mokymo įstaigoms Lietuvos buriuotojų sąjungos išduoti akreditavimo liudijimai, suteikiantys mokymo įstaigoms teisę rengti burinių jachtų laivavedžius, galioja neterminuotai;

2.3.   Šio įsakymo 1 punkte nurodytas teisės aktas, išskyrus jo 6-7 punktus, įsigalioja 2018 m. birželio 14 dieną;

2.4. Šio įsakymo 1 punkte nurodyto teisės akto 6-7 punktai įsigalioja 2018 m. liepos 1 dieną.

2.5. mokymo įstaigos, rengiančios burinių jachtų laivavedžius, iki 2018 m. liepos 1 d. turi įvertinti savo burinių jachtų laivavedžių mokymo programas ir pateikti jų įvertinimo ataskaitas bei prašymą akredituoti mokymo įstaigą Lietuvos buriuotojų sąjungai, o įvertinimo metu nustačius neatitikimų 1 punkte nurodytiems nuostatams, atsižvelgdamos į vykdomų burinių jachtų laivavedžių mokymo programų pobūdį, privalo nustatyti, pagrįsti ir suderinti su Lietuvos buriuotojų sąjunga būtinų mokymo programų ir naudojamų priemonių apimtis bei terminus, kad mokymo įstaiga atitiktų 1 punkte nurodytus reikalavimus ir būtų akredituota iki šio įsakymo įsigaliojimo.

 

 

 

Prezidentas                                                                                                      Naglis Nasvytis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidento

2018 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 34

 

 

 

 

MOKYMO ĮSTAIGŲ, RENGIANČIŲ BURINIŲ JACHTŲ LAIVAVEDŽIUS, AKREDITAVIMO NUOSTATAI

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokymo įstaigų, rengiančių burinių jachtų laivavedžius, akreditavimo nuostatai (toliau – nuostatai) nustato reikalavimus Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje ar Europos ekonominėje erdvėje įregistruotoms mokymo įstaigoms, įmonėms, organizacijoms ir jų filialams Lietuvos Respublikoje (toliau – mokymo įstaigos) mokantiems asmenis (toliau – mokinius), siekiančius laikyti Burinių jachtų laivavedžių diplomavimo taisyklių 8 punkte nurodytus Atviros jūros burinės jachtos vado bei Vandenynų burinės jachtos vado kvalifikacinius egzaminus ir išduodančioms šiems egzaminams laikyti būtinus atitinkamų buriavimo mokymo kursų baigimo pažymėjimus, ir šių mokymo įstaigų akreditavimo, atsisakymo akredituoti, akreditavimo galiojimo sustabdymo, akreditavimo galiojimo sustabdymo panaikinimo ir akreditavimo panaikinimo tvarką ir akreditavimo atliekančios institucijos teises bei pareigas.

2. Šiuose nuostatuose vartojama sąvoka - akreditavimas - procedūra, kurios metu įgaliota institucija pripažįsta, kad mokymo įstaiga kompetentinga rengti tam tikros kvalifikacijos burinių jachtų laivavedžius.

 

II SKYRIUS

AKREDITAVIMĄ VYKDANTI INSTITUCIJA IR JOS ĮGALIOJIMAI

 

3. Mokymo įstaigų akreditavimą, suteikiantį teisę mokyti asmenis teorijos ir praktikos, būtinos specialisto laipsnio diplomui ir diplomo patvirtinimui ar kvalifikacijos liudijimui bei laivavedžio kvalifikacijos liudijimui ar laivavedžio tarptautiniam kvalifikacijos liudijimui gauti, vykdo ir išduoti burinių jachtų laivavedžių kursų baigimo pažymėjimus, suteikiančius teisę laikyti burinių jachtų laivavedžių atitinkamus kvalifikacijos egzaminus, vykdo Lietuvos buriuotojų sąjungos Taryba (toliau – Taryba).

4. Taryba turi teisę:

4.1. sudaryti Akreditavimo komisiją ir skirti jos narius;

4.2. priimti sprendimą dėl mokymo įstaigos ir (arba) naujos mokymo programos akreditavimo;

4.3. sustabdyti mokymo įstaigos akreditavimo galiojimą ir (arba) panaikinti mokymo įstaigos akreditavimo galiojimo sustabdymą, panaikinti mokymo įstaigos akreditavimo galiojimą;

4.4. sustabdyti mokymo programos vykdymą, panaikinti mokymo programos vykdymo sustabdymą arba panaikinti mokymo programą;

4.5. paskirti LBS diplomavimo veiklos kontrolės komisiją vykdyti akredituotų mokymo įstaigų veiklos priežiūrą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 15, 2019-06-17, paskelbta TAR 2019-06-17, i. k. 2019-09731

 

4.6. vadovaudamasi šiais nuostatais, priimti kitus sprendimus.

5. LBS Generalinis sekretorius LBS interneto svetainėje tvarko ir viešai skelbia akredituotų mokymo įstaigų sąrašą, sąraše ir išduotose akreditavimo liudijimuose nurodydamas:

5.1. įrašo numerį;

5.2. mokymo įstaigos pavadinimą, įmonės kodą ir adresą;

5.3. mokymo programos pavadinimą;

5.4. mokymo įstaigos ar mokymo programos akreditavimo datą, mokymo įstaigos akreditavimo galiojimo ar mokymo programos vykdymo sustabdymo datą, mokymo įstaigos akreditavimo ar mokymo programos vykdymo galiojimo sustabdymo panaikinimo datą ar mokymo įstaigos akreditavimo galiojimo ar mokymo programos panaikinimo datą.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI MOKYMO VYKDYTOJAMS

 

6. Vykdyti burinių jachtų laivavedžių, siekiančių laikyti Burinių jachtų laivavedžių diplomavimo taisyklių 8 punkte nurodytus Atviros jūros burinės jachtos vado bei Vandenynų burinės jachtos vado kvalifikacinius egzaminus mokymus ir išduoti šiems egzaminams laikyti būtinus atitinkamų buriavimo mokymo kursų baigimo pažymėjimus, gali tik akredituota mokymo įstaiga pagal patvirtintas akredituotas programas. Mokymo įstaiga, prieš pateikdama LBS prašymą dėl akreditavimo, turi atitikti šiuos reikalavimus:

6.1. turėti burinių jachtų laivavedžių teorinio ir praktinio mokymo programas (toliau – mokymo programos), kuriose turi būti nurodyta:

6.1.1. mokymo programos pavadinimas;

6.1.2. mokymo tikslai ir uždaviniai;

6.1.3. mokymo programos anotacija;

6.1.4. mokymo metodai;

6.1.5. detali mokymo trukmė, išskiriant atskirų disciplinų ar modulių mokymo trukmę, teorinius ir praktinius užsiėmimus;

6.1.6. pagrindinė literatūra;

6.1.7. minimalūs reikalavimai asmenims, norintiems mokytis pagal mokymo programą;

6.1.8. koks dokumentas išduodamas, baigus mokymo programą;

6.1.9. maksimalus asmenų skaičius grupėje;

6.1.10. žinių ir praktinių įgūdžių vertinimo metodai ir kriterijai;

6.1.11. mokymo programai būtinos mokymo priemonės;

6.1.12. reikalavimai burinių jachtų laivavedžių mokymo programos mokytojų (toliau – mokytojai) ar burinių jachtų praktinio valdymo instruktorių (toliau – instruktoriai) kvalifikacijai bei informacija apie instruktorių atitiktį nepriekaištingos reputacijos reikalavimams.

6.2. turėti mokymams vykdyti tinkamą patalpą;

6.3. jei mokymo procese naudojama mokomoji įranga (navigacinė, radijo ryšio ir panašiai), ji turi veikti taip, kad mokinys įgautų reikiamų įgūdžių.

7. Mokytojai ir instruktoriai turi atitikti šiuos minimalius jiems keliamus reikalavimus:

7.1. mokytojas ir instruktorius, mokantis asmenis vidaus ar pakrančių vandenų jachtos vado kvalifikaciniam laipsniui įgyti, privalo turėti ne žemesnį kaip atviros jūros jachtos vado kvalifikacinį laipsnį arba mokytojas, mokantis asmenis vidaus ar pakrančių vandenų jachtos vado kvalifikaciniam laipsniui įgyti, privalo turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį jūrų ar vidaus vandenų laivavedžio išsilavinimą;

7.2. mokytojas ir instruktorius, mokantis asmenis atviros jūros ir vandenynų jachtos vado kvalifikaciniam laipsniui įgyti, privalo turėti aukštesnį už vidurinį išsilavinimą;

7.3. mokytojas ir instruktorius, mokantis asmenis atviros jūros ir vandenynų jachtos vado  kvalifikaciniam laipsniui įgyti, privalo turėti ne žemesnio lygio kaip vandenynų burinės jachtos vado kvalifikacijos laipsnį penkerius metus arba mokytojas, mokantis asmenis atviros jūros ir vandenynų jachtos vado kvalifikaciniam laipsniui įgyti, privalo turėti aukštesnįjį jūrų laivavedžio išsilavinimą.

 

IV SKYRIUS

MOKYMO ĮSTAIGŲ IR MOKYMO PROGRAMŲ AKREDITAVIMO TVARKA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

MOKYMO ĮSTAIGŲ, MOKYMO PROGRAMŲ AKREDITAVIMAS

 

8. Prašymą akredituoti mokymo programą gali pateikti tik akredituota mokymo įstaiga arba mokymo įstaiga, vienu kartu su prašymu akredituoti mokymo programą, teikianti prašymą akredituoti mokymo įstaigą. Mokymo įstaiga, siekianti būti akredituota, LBS pateikia:

8.1. prašymą dėl akreditavimo (Nuostatų 1 priedas), kuriame turi būti nurodyta:

8.1.1. kai mokymus planuoja vykdyti juridinis asmuo - mokymo įstaigos pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefono ir fakso (jeigu yra) numeris, el. paštas, internetinės svetainės adresas (jeigu yra);

8.1.2. kai mokymus planuoja vykdyti fizinis asmuo - vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono ir fakso (jeigu yra) numeris, el. paštas, internetinės svetainės adresas (jeigu yra);

8.2. mokymo vietos adresas;

8.3. mokytojų ir instruktorių sąrašas, kuriame nurodoma jų kvalifikacija ir buriavimo stažas bei informacija apie instruktorių atitiktį nepriekaištingos reputacijos reikalavimams;

8.4. planuojamos mokyti mokymo programos;

8.5. mokymo procese planuojamų naudoti (valdomų nuosavybės teise, panaudos, bendradarbiavimo ar kitais pagrindais) burinių jachtų sąrašas.

9. Akredituota mokymo įstaiga, siekianti akredituoti mokymo programą, LBS pateikia:

9.1. laisvos formos prašymą, kuriame turi būti nurodyta:

9.1.1. kai mokymus planuoja vykdyti juridinis asmuo - mokymo įstaigos pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefono ir fakso (jeigu yra) numeris, el. paštas, internetinės svetainės adresas (jeigu yra);

9.1.2. kai mokymus planuoja vykdyti fizinis asmuo - vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono ir fakso (jeigu yra) numeris, el. paštas, internetinės svetainės adresas (jeigu yra);

9.2. siekiama akredituoti mokymo programa, atitinkanti nuostatų 6.1 papunktyje nustatytus reikalavimus.

9.3. turimos mokymo literatūros, nenurodytos nuostatų 6.1.6 papunktyje, sąrašas.

10. Sprendimas akredituoti mokymo įstaigą ar mokymo programą arba motyvuotas sprendimas neakredituoti pateikiamas per 30 darbo dienų nuo prašymo ir prašymą pagrindžiančių visų dokumentų gavimo.

11. LBS per 7 darbo dienas patikrina pirminius mokymo įstaigos pateiktus dokumentus. Nustačiusi, kad pateikti dokumentai neatitinka nustatytų reikalavimų, pateikti ne visi reikiami dokumentai, dokumentuose yra klaidingų ir (ar) netikslių duomenų, nustato 5 darbo dienų terminą trūkumams pašalinti. Terminas, per kurį mokymo įstaiga teikia trūkstamus dokumentus ir (ar) duomenis, į sprendimo dėl mokymo įstaigos ar mokymo programos akreditavimo priėmimo terminą neskaičiuojamas.

12. Akreditavimo komisija, patikrina konkrečios mokymo įstaigos pasiruošimą rengti atitinkamos kvalifikacinio laipsnio burinių jachtų laivavedžius. Remdamasi patikrinimo rezultatais, Akreditavimo komisija surašo aktą (Nuostatų 2 priedas), kurį pateikia LBS Tarybai, teikdama pasiūlymus dėl mokymo įstaigos ar mokymo programos akreditavimo.

13. Jeigu Akreditavimo komisijos patikrinimo rezultatai teigiami, LBS akredituoja mokymo įstaigą arba mokymo programą ir mokymo įstaiga arba mokymo programa įtraukiama į akredituotų mokymo įstaigų sąrašą ir apie tai per 5 darbo dienas informuojama mokymo įstaiga. Akredituotai mokymo įstaigai išduodamas akreditavimo liudijimas, patvirtinantis akredituotos mokymo įstaigos akredituotas mokymo programas (Nuostatų 3 priedas).

14. Mokymo įstaiga arba mokymo programa laikomos akredituotomis nuo įtraukimo į akredituotų mokymo įstaigų ir (arba) programų sąrašą dienos.

15. Pasikeitus mokymo įstaigos duomenims (pvz. pavadinimui, adresui, telefono ar fakso numeriui, teisinei formai, kodui), mokymo įstaiga per 30 dienų turi pateikti LBS prašymą pakeisti duomenis, nurodydama jame naujus duomenis. LBS per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo pakeičia duomenis akredituotų mokymo įstaigų sąraše bei išduoda akreditacijos liudijimą su pakeistais duomenimis.

16. Mokymo įstaiga, siekianti pakeisti ar įregistruoti naują mokytoją ar instruktorių, pateikia prašymą ir atitinkamus dokumentus. LBS per 10 darbo dienų nuo prašymo ir atitinkamų dokumentų gavimo jį išnagrinėja, priima sprendimą leisti arba atsisakyti leisti vykdyti prašyme nurodytus pakeitimus ir apie tai informuoja mokymo įstaigą.

17. Sprendimas nesuteikti akreditavimo mokymo įstaigai ar mokymo programai bei Nuostatų 16 punkte nurodytas sprendimas atsisakyti leisti vykdyti prašyme nurodytus pakeitimus priimamas kai mokymo įstaiga neatitinka nuostatų 6-7 punktuose nustatytų atitinkamų reikalavimų.

18. Priėmusi sprendimą atsisakyti akredituoti mokymo įstaigą ar naują mokymo programą, LBS apie tai per 5 darbo dienas informuoja mokymo įstaigą raštu, nurodydama atsisakymo akredituoti mokymo įstaigą ar mokymo programą priežastis.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

AKREDITAVIMO GALIOJIMO IR MOKYMO PROGRAMŲ VYKDYMO SUSTABDYMAS, SUSTABDYMO PANAIKINIMAS AR AKREDITAVIMO GALIOJIMO IR MOKYMO PROGRAMŲ PANAIKINIMAS

 

19. LBS, nustačiusi, kad mokymo įstaiga pažeidžia šių nuostatų reikalavimus ir tai turi įtakos visam mokymo procesui (pvz. mokymus veda šių Nuostatų 7 punkte nustatytų reikalavimų neatitinkantis asmuo, mokymo įstaiga neturi mokymų klasės, mokymo įstaiga vykdo mokymus pagal neakredituotą programą ir pan.), ne vėliau kaip per 30 dienų įspėja mokymo įstaigą apie galimą akreditavimo galiojimo sustabdymą ir nustato ne trumpesnį kaip 15 darbo dienų ir ne ilgesnį kaip 60 darbo dienų nuo įspėjimo gavimo terminą, per kurį nustatyti pažeidimai turi būti pašalinti.

20. LBS, nustačiusi, kad šių nuostatų reikalavimų pažeidimai neturi įtakos visam mokymo procesui, o tik atskiroms mokymo programų temoms (pvz. neturi kai kurių programų temų praktiniams mokymams vykdyti reikiamų ar tinkamų priemonių (kurso nustatymo, apskaičiavimo jūrlapiuose praktinių užsiėmimų metu neturi  tinkamų mokymams jūrlapių; radijo ryšio vykdymo praktinio mokymo metu  neturi tam skirtų veikiančių radijo ryšio priemonių ir panašiai), ne vėliau kaip per 30 dienų įspėja mokymo įstaigą apie galimą mokymo programos vykdymo sustabdymą ir nustato ne trumpesnį kaip 15 darbo dienų ir ne ilgesnį kaip 60 darbo dienų nuo įspėjimo gavimo terminą, per kurį nustatyti pažeidimai turi būti pašalinti.

21. Mokymo įstaiga, per nustatytą terminą pašalinusi visus pažeidimus, privalo pranešti apie nustatytų trūkumų pašalinimą LBS. Akreditavimo komisija per 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos turi atlikti pakartotiną patikrinimą ir įvertinti mokymo įstaigos pateiktą informaciją.

22. Jeigu mokymo įstaiga pašalina visus pažeidimus, LBS panaikina įspėjimą apie galimą akreditavimo galiojimo ar mokymo programos vykdymo sustabdymą, apie tai per 5 darbo dienų laikotarpį informuodama mokymo įstaigą.

23. Jeigu per nustatytą terminą pažeidimai nepašalinami, LBS priima sprendimą dėl mokymo įstaigos akreditavimo galiojimo ar mokymo programos vykdymo sustabdymo.

24. Mokymo įstaigos akreditavimo galiojimas ar mokymo programos vykdymas sustabdomas LBS sprendimu, kai:

24.1. patikrinimo metu nustatyta, kad vykdomi mokymai ir turimos priemonės  neatitinka mokymo programų, mokymai vykdomi su tam netinkančiomis ir (arba) mokymams nepritaikytomis mokymo priemonėmis;

24.2. mokymai nėra  vykdomi nustatytu laiku;

24.3. pakeisti mokytojai ar instruktoriai nesilaikant šių Nuostatų reikalavimų;

24.4. mokymo įstaiga nepašalina pažeidimų per įspėjime apie galimą akreditavimo galiojimo ar programos vykdymo sustabdymą nustatytą terminą;

24.5. mokymo įstaiga pateikia prašymą sustabdyti jos akreditavimo galiojimą ar mokymo programos vykdymą. Šis terminas negali būti ilgesnis kaip 12 mėnesių. Jei iki šio termino pabaigos mokymo įstaiga neatnaujina veiklos ir nepateikia LBS motyvuoto prašymo panaikinti akreditavimo sustabdymą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų priimamas sprendimas panaikinti akreditavimą ir apie priimtą sprendimą išsiunčiamas pranešamas mokymo įstaigai per 5 darbo  dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

25. Sustabdžiusi mokymo įstaigos akreditavimo galiojimą ir (arba) mokymo programos vykdymą 24.1-24.4 papunkčiuose nurodytais atvejais, LBS per 5 darbo dienas raštu praneša apie tai mokymo įstaigai ir nurodo pašalinti pažeidimus per 30 darbo dienų. Trūkumų šalinimo terminas gali būti pratęstas iki 6 mėnesių motyvuotu mokymo įstaigos prašymu. Terminas gali būti pratęstas  vieną kartą.

26. Mokymo įstaiga, per nustatytą terminą pašalinusi visus pažeidimus, privalo apie tai pranešti LBS, o LBS Akreditavimo komisija per 10 darbo dienų tai patikrinti. Vykdant patikrinimą yra surašomas Akredituotos mokymo įstaigos patikrinimo aktas (Nuostatų 4 priedas), kuriame nurodoma, tikrinama kokie buvo nustatyti pažeidimai, kaip ir kokiomis priemonėmis kiekvienas jų yra pašalintas, ar po atliktų veiksmų, pakeitimų mokymo įstaiga atitinka Nuostatų reikalavimus, dėl kurių buvo nustatyti pažeidimai.   LBS Akreditavimo komisija, nustačiusi, kad pažeidimai pašalinti, priima sprendimą panaikinti akreditavimo galiojimo ar mokymo programos vykdymo sustabdymą ir apie tai LBS per 5 darbo dienas informuoja mokymo įstaigą.

27. Mokymo įstaigos akreditavimo galiojimas ar mokymo programos akreditavimas panaikinami, kai:

27.1. mokymo įstaiga pateikia prašymą panaikinti jo akreditavimo galiojimą ar mokymo programą;

27.2. per šių nuostatų 25 punkte nurodytą laiką nepašalinami pažeidimai, dėl kurių akreditavimo galiojimas ar mokymo programa buvo sustabdyti;

27.3. pateikiami suklastoti ir klaidingi duomenys;

27.4. mokymo įstaiga (juridinis asmuo) likviduojamas.

27.5. mokymus vykdantis fizinis asmuo priima sprendimą nutraukti šią veiklą.

28. Priėmusi sprendimą panaikinti mokymo įstaigos akreditavimo galiojimą ar mokymo programą, LBS per 5 darbo dienas praneša apie tai mokymo įstaigai.

29. Jei mokymo įstaigą ar mokymo programą atsisakoma akredituoti, pakartotinai dėl to galima kreiptis šių nuostatų IV skyriaus nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Akredituotų mokymo įstaigų veiklos priežiūrą vykdo LBS diplomavimo veiklos kontrolės komisija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 15, 2019-06-17, paskelbta TAR 2019-06-17, i. k. 2019-09731

 

31. Akredituotų mokymo įstaigų vadovai atsako už tai, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių jų veiklą, taip pat šių nuostatų reikalavimų.

32. Akredituotos mokymo įstaigos turi teisę:

32.1. pagal akredituotą mokymo programą teikti asmenims teorinį ir praktinį pasirengimą, būtiną burinei jachtai valdyti;

32.2. asmenims, baigusiems mokymo kursus pagal akredituotą mokymo programą, išduoti kursų baigimo pažymėjimus, suteikiančius teisę laikyti Diplomavimo taisyklių 8.1-8.4 papunkčiuose nurodytų burinių jachtų laivavedžių kvalifikacijos egzaminus;

32.3. teikti prašymą LBS paaiškinti, dėl kokių priežasčių atsisakoma akredituoti mokymo įstaigą ar mokymo programą, kai akreditavimo galiojimas ar mokymo programos vykdymas sustabdomas arba akreditavimo galiojimas ar mokymo programa panaikinami;

32.4. Mokymo įstaiga gali sudaryti mokymo grupes ne daugiau kaip iš 30 asmenų.

33. Mokymo įstaiga, pasibaigus laivavedžių mokymo kursams, užpildo kursų baigimo protokolą ir asmenims, išklausiusiems mokymo kursus pagal patvirtintas programas, išduoda kursų baigimo pažymėjimą (nurodant mokymo įstaigą, asmens vardą, pavardę, asmens  kodą, kursų vykdymo laiką, vietą, mokymo programos pavadinimą, kursų baigimo pažymėjimo išdavimo datą ir numerį). Šio protokolo patvirtintą  kopiją mokymo įstaiga turi pateikti LBS per 10  darbo dienų nuo protokolo patvirtinimo  dienos.

34. LBS generalinis sekretorius paskelbia LBS interneto svetainėje informaciją apie mokymo įstaigos akreditavimą, jo galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ar akreditavimo galiojimo panaikinimą, taip pat apie mokymo programos akreditavimą, vykdymo sustabdymą, vykdymo sustabdymo panaikinimą ar mokymo programos panaikinimą per 5 darbo dienas nuo atitinkamo sprendimo priėmimo Skelbime nurodoma:

34.1. įrašo numeris;

34.2. mokymo įstaigos pavadinimas, įmonės kodas ir adresas arba fizinio asmens vardas, pavardė;

34.3. akredituotų mokymo programų pavadinimas;

34.4. mokymo programos, kurios vykdymas sustabdytas, pavadinimas;

34.5. akreditavimo, jo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo datos;

34.6. mokymo programos vykdymo sustabdymo, vykdymo sustabdymo panaikinimo ar panaikinimo datos.

35. Už mokymo įstaigos akreditavimą, mokymo įstaigai išduoto akreditavimo liudijimo duomenų pakeitimą nuostatų 15 punkte nurodytu atveju, akreditavimo liudijimo dublikato išdavimą, mokymo programų akreditavimą, mokymo programų akreditavimo liudijimo dublikato išdavimą yra nustatytas LBS mokestis (Nuostatų 5 priedas), kuris yra  mokamas po teigiamo sprendimo išduoti aukščiau šiame punkte nurodytus dokumentus priėmimo, bet ne vėliau kaip iki dokumento išdavimo jo gavėjui.

36. Akreditavimo komisijos sprendimai yra įforminami aktuose ir yra tvarkomi bei saugomi LBS nustatyta tvarka.

37. Akreditavimo komisijos sprendimai gali būti  skundžiami LBS Tarybai per 20 kalendorinių dienų nuo skundžiamo sprendimo priėmimo dienos. LBS Tarybos sprendimas skundžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.

_______________________

 

 

Mokymo įstaigų, rengiančių burinių

jachtų laivavedžius, akreditavimo

nuostatų

1 priedas

 

 

(Prašymo dėl akreditavimo forma)

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

(juridinio asmens, kitos organizacijos, jų filialo teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefonas, faksas, elektroninis paštas / fizinio asmens kodas (jeigu jis jį turi) arba tiksli gimimo data, korespondencijos adresas, telefonas, faksas, elektroninis paštas)

 

 

 

Lietuvos buriuotojų sąjungai

 

 

 

PRAŠYMAS DĖL AKREDITAVIMO

 

 

 

___(data)____Nr.__________

 

Prašau akredituoti:*

 

Mokymo įstaigą

Mokymo programą

*Pageidaujamą veiksmą pažymėti x.

 

Išduotą akreditavimo liudijimą norime gauti:

 

 

1. tiesiogiai Lietuvos buriuotojų sąjungoje

2. registruotu laišku

(kas reikalinga, pabraukti)

PRIDEDAMA:**

 

1.

Įmonės įregistravimo pažymėjimo kopija ar kitas įmonės registraciją patvirtinantis dokumentas arba  fizinio asmens veiklos teisinis pagrindas, dokumento kopija_____lapų.

2.

Įmonės įstatų kopija,___lapų.

3.

Informacija apie nuolatinę mokymų klasę (adresas,  patalpų valdymo pagrindas,  kita svarbi informacija ir dokumentai), ____lapų

4.

Planuojamos mokyti mokymo programos ( kai kreipiamasi dėl mokymo įstaigos akreditavimo), ___lapų.

5.

Informacija apie turimą ir mokymo procese planuojamą naudoti mokomąją įrangą (navigacinė, radijo ryšio ir k.t.), ___lapų.

6.

Informacija apie turimą literatūrą, ____lapų.

7.

Mokytojai ir jų kvalifikaciją bei nepriekaištingą reputaciją pagrindžiantys dokumentai, ___lapų.

8.

Instruktoriai ir jų kvalifikaciją bei nepriekaištingą reputaciją pagrindžiantys dokumentai, ____lapų.

9.

Mokymo procese naudojamų burinių jachtų sąrašas, ____lapų.

10.

Planuojamos mokyti mokymo programos ir detalūs jų aprašymai vadovaujantis nuostatų 6.1 p. reikalavimais, ____lapų.

** pateiktus dokumentus pažymėti x.

 

 

 

(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)


 

Mokymo įstaigų, rengiančių burinių jachtų

laivavedžius, akreditavimo nuostatų

2 priedas

 

(Akreditavimo komisijos akto forma)

 

 

LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGA

 

AKREDITAVIMO KOMISIJOS AKTAS

 

____(data)__________Nr.________________

 

Akreditavimo komisijos pirmininkas:___(nurodoma vardas, pavardė)____________

 

Akreditavimo komisijos nariai: :___(nurodoma vardai, pavardės)________________

 

Akreditavimo komisija patikrino: (pareiškėjo pavadinimas, rekvizitai, gauto prašymo data ir Nr.)

 

Prašymą akredituoti:

 

□ 1. mokymo įstaigą

 

□ 2. mokymo programą

 

Nustatyta, kad yra pateikti šie dokumentai ir informacija :

 

Eil. Nr.

 

Pateikti dokumentai ir informacija

Informacija, apie pateiktų dokumentų ir informacijos atitiktį keliamiems reikalavimams (atitinka/neatitinka)

Pastabos

1.

Įmonės įregistravimo pažymėjimo kopija ar kitas įmonės registraciją patvirtinantis dokumentas arba  fizinio asmens veiklos teisinis pagrindas, dokumento kopija_____lapų.

 

 

2.

Įmonės įstatų kopija,___lapų.

 

 

3.

Informacija apie nuolatinę mokymų klasę (adresas,  patalpų valdymo pagrindas,  kita svarbi informacija ir dokumentai), ____lapų

 

 

4.

Planuojamos mokyti mokymo programos ( kai kreipiamasi dėl mokymo įstaigos akreditavimo), ___lapų.

 

 

5.

Informacija apie turimą ir mokymo procese planuojamą naudoti mokomąją įrangą (navigacinė, radijo ryšio ir k.t.), ___lapų.

 

 

6.

Informacija apie turimą literatūrą, ____lapų.

 

 

7.

Mokytojai ir jų kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai, ___lapų.

 

 

8.

Instruktoriai ir jų kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai, ____lapų.

 

 

9.

Mokymo procese naudojamų burinių jachtų sąrašas, ____lapų.

 

 

10.

Planuojamos mokyti mokymo programos ir detalūs jų aprašymai vadovaujantis nuostatų 6.1 p. reikalavimais, ____lapų.

 

 

 

Sprendimas* :

 

Pateikti dokumentai atitinka keliamus reikalavimus,

siūloma išduoti akreditavimo liudijimą

Pastabos:

Prašymas buvo/nebuvo tikslintas

Pateikti dokumentai neatitinka keliamų reikalavimų,

siūloma kreiptis papildomai dėl trūkstamų dokumentų ir informacijos pateikimo

Pastabos:

Trūkstami dokumentai ir informacija:

 

Pateikti dokumentai neatitinka keliamų reikalavimų, po kreipimosi dėl trūkstamų dokumentų ir informacijos pateikimo  informacija ir dokumentai nepateikti, todėl

siūloma neišduoti akreditavimo liudijimo

Pastabos:

Pirmo kreipimosi data:

Parašymo patikslinti išsiuntimo data, rašto Nr.

*Pageidaujamą veiksmą pažymėti x.

 

 

 

Komisijos pirmininkas:  __(vardas, pavardė)______ ________(parašas)__________

 

Komisijos narys:             __(vardas, pavardė)______            ________(parašas)__________

 

Mokymo įstaigų, rengiančių burinių jachtų

laivavedžius, akreditavimo nuostatų

3 priedas

 

(Mokymo įstaigos akreditavimo liudijimo forma)

 

 

LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGA

 

MOKYMO ĮSTAIGOS

 

AKREDITAVIMO LIUDIJIMAS Nr. ____

 

Vadovaujantis Mokymo įstaigų, rengiančių burinių jachtų laivavedžius, akreditavimo nuostatais

 

________________________________________________________________________________

 

(mokymo įstaigos, įmonės, organizacijos pavadinimas, kodas, adresas, telefonas, faksas)

 

 

 

yra akredituota mokymo įstaiga ir turi teisę suteikti asmenims teorinį ir praktinį pasirengimą,

 

                                                                               

 

būtiną burinių jachtų laivavedžių kvalifikacijos dokumentams gauti pagal šiame liudijime išvardytas mokymo programas:

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

(mokymo programos pavadinimas)

 

__________________________________________________________________________________

 

 

 

__________________________________________________________________________________

 

 

 

___________________________________________________________________________________

 

 

 

Liudijimas išduotas _____________________

 

 

 

Registracijos Nr. ________

 

 

 

Prezidentas                              (parašas)                                              (vardas ir pavardė)

 

Mokymo įstaigų, rengiančių burinių jachtų

laivavedžius, akreditavimo nuostatų

4 priedas

 

(Akredituotos mokymo įstaigos patikrinimo akto forma)

 

 

LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGA

 

AKREDITUOTOS MOKYMO ĮSTAIGOS

 

PATIKRINIMO AKTAS

 

____(data)__________Nr.________________

 

Akreditavimo komisijos pirmininkas:___(nurodoma vardas, pavardė)____________

 

Akreditavimo komisijos nariai: :___(nurodoma vardai, pavardės)________________

 

Akreditavimo komisija patikrino: (pareiškėjo pavadinimas, rekvizitai)

 

Atliktas:

 

□ 1. Pirminis patikrinimas

 

□ 2. Pakartotinas patikrinimas po trūkumų pašalinimo. Pirminio patikrinimo data ir patikrinimo akto Nr.:

 

Atliekant patikrinimą pateikti šie dokumentai ir informacija :

 

Eil. Nr.

 

Pateikti dokumentai ir informacija

Informacija, apie pateiktų dokumentų ir informacijos atitiktį keliamiems reikalavimams (atitinka/neatitinka)

Žyma ar buvo prašoma pateikti:  Taip/Ne; pastabos

1.

Įmonės įregistravimo pažymėjimo kopija ar kitas įmonės registraciją patvirtinantis dokumentas arba  fizinio asmens veiklos teisinis pagrindas, dokumento kopija_____lapų.

 

 

2.

Įmonės įstatų kopija,___lapų.

 

 

3.

Informacija apie mokymų klasę (adresas,  patalpų valdymo pagrindas,  kita svarbi informacija ir dokumentai), ____lapų

 

 

4.

Mokymo programos ___lapų.

 

 

5.

Informacija apie turimą ir mokymo procese naudojamą mokomąją įrangą (navigacinė, radijo ryšio ir k.t.), ___lapų.

 

 

6.

Informacija apie turimą literatūrą, ____lapų.

 

 

7.

Mokytojai ir jų kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai, ___lapų.

 

 

8.

Instruktoriai ir jų kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai, ____lapų.

 

 

9.

Mokymo procese naudojamų burinių jachtų sąrašas, ____lapų.

 

 

10.

Kita

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprendimas* :

 

Pateikti dokumentai atitinka keliamus reikalavimus,

Siūloma:

Pastabos:

Pateikti dokumentai neatitinka keliamų reikalavimų,

Siūloma:

Pastabos:

Trūkstami dokumentai ir informacija:

*Pageidaujamą veiksmą pažymėti x.

 

 

 

Komisijos pirmininkas:  __(vardas, pavardė)______ ________(parašas)__________

 

Komisijos narys:             __(vardas, pavardė)______            ________(parašas)__________

 

 

 

Mokymo įstaigų, rengiančių burinių jachtų

laivavedžius, akreditavimo nuostatų

5 priedas

 

 

 

MOKYMO ĮSTAIGOMS TEIKIAMŲ AKREDITAVIMO PASLAUGŲ MOKESČIŲ DYDŽIAI

 

 

1.   Mokymo įstaigos akreditavimas - 200 Eur;

2.   Mokymo įstaigai išduoto akreditavimo liudijimo  išdavimas,  liudijimo duomenų pakeitimas Nuostatų 15 punkte nurodytu atveju - 20 Eur;

3.   Akreditavimo liudijimo dublikato išdavimas - 40 Eur;

4.   Vienos mokymo programos akreditavimas - 60 Eur;

5.   Vienos mokymo programos akreditavimo liudijimo dublikato išdavimas - 60 Eur.

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos buriuotojų sąjunga, Įsakymas

Nr. 15, 2019-06-17, paskelbta TAR 2019-06-17, i. k. 2019-09731

Dėl Lietuvos buriuotojų sąjungos Prezidento 2018 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. 34 „Dėl Mokymo įstaigų, rengiančių burinių jachtų laivavedžius, akreditavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo