Suvestinė redakcija nuo 2019-06-19 iki 2020-04-28

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-09-25, i. k. 2018-15010

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS NR. 02.3.1-CPVA-V-526-01-0006 „ELEKTRONINĖS PASLAUGOS EAIS „SKAITMENINĖ SKAITYKLA“ SUKŪRIMAS“ IR NR. 02.3.1-CPVA-V-526-01-0007 „INFORMACINĖS SISTEMOS E-KINAS MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA“

 

2018 m. rugsėjo 25 d. Nr. 3-479

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.11 papunkčiu ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 153 ir 154 punktais, atsižvelgdamas į 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-526 priemonės „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 3-265 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-526 priemonės „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 57 punktą, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės 02.3.1-CPVA-V-526 „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 3-638 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės 02.3.1-CPVA-V-526 „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo patvirtinimo“, VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros 2018 m. rugsėjo 6 d. raštu Nr. 2018/2-5322 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo 02.3.1-CPVA-V-526 priemonės „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida” projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitos“ pateiktą projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitą Nr. 1 ir VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros 2018 m. rugsėjo 12 d. raštu Nr. 2018/2-5398 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo 02.3.1-CPVA-V-526 priemonės „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida” valstybės projektų sąrašo projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitos“ pateiktą projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitą Nr. 1:

1. S k i r i u šio įsakymo priede nurodytiems projektams nustatyto dydžio finansavimą iš Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-526 priemonės „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida“ konkrečiam uždaviniui 2.3.1 „Padidinti elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų prieinamumą ir kokybę“ įgyvendinti valstybės biudžete Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai pagal programos „Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas“ (programos kodas 01.008) priemonę „Sukurti pažangias viešąsias ir administracines elektronines paslaugas“ (programos priemonės kodas 01.008.01.01.07); finansavimo šaltiniai 1.3.2.7.1 („2014−2020 m. ES struktūrinė parama“) ir 1.2.2.7.1 („2014−2020 m. ES struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšos“); išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas 4.6.1.1 („Ryšių valdymas ir kontrolė“); ekonominė klasifikacija 2.9.2.2.1.02 („Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms kitiems valdžios sektoriaus subjektams“) numatytų lėšų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-292, 2019-06-18, paskelbta TAR 2019-06-18, i. k. 2019-09796

 

2. Informuoju, kad šis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                                Rokas Masiulis

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2018 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 3-479

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2019 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 3-292 redakcija)

priedas

 

 

FINANSUOJAMI PROJEKTAI

 

Eil. Nr.

Paraiškos kodas

Pareiškėjo pavadinimas

Pareiškėjo juridinio asmens kodas

Projekto pavadinimas

Projekto partneriai

Projektui skiriamos finansavimo lėšos:

iš viso iki,

Eur

iš jų valstybės pagalba iki, Eur

iš jų de minimis  pagalba iki, Eur

iš jų:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos iki, Eur

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos iki, Eur

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

02.3.1-CPVA-V-526-01-0006

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

188697087

Elektroninės paslaugos EAIS „Skaitmeninė skaitykla“ sukūrimas

-

2 916 307,99

-

-

2 897 819,71

18 488,28

2.

02.3.1-CPVA-V-526-01-0007

Lietuvos centrinis valstybės archyvas

190764187

Informacinės sistemos
E-KINAS modernizavimas ir plėtra

-

3 411 322,57

-

-

3 395 785,67

15 536,90

Iš viso:

6 327 630,56

-

-

6 293 605,38

34 025,18

 

____________________________________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3-292, 2019-06-18, paskelbta TAR 2019-06-18, i. k. 2019-09796

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-292, 2019-06-18, paskelbta TAR 2019-06-18, i. k. 2019-09796

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 3-479 „Dėl finansavimo skyrimo projektams Nr. 02.3.1-CPVA-V-526-01-0006 „Elektroninės paslaugos EAIS „Skaitmeninė skaitykla“ sukūrimas“ ir Nr. 02.3.1-CPVA-V-526-01-0007 „Informacinės sistemos E-kinas modernizavimas ir plėtra“ pakeitimo