LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRo

2013 m. gruodžio 18 d. įsakymo nr. 1-239 „dėl informacijos, reikalingos LIETUVOS RESPUBLIKOS naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo nuostatoms įgyvendinti, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2015 m. kovo 6 d. Nr. 1-59

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. gruodžio 18 d. įsakymą Nr. 1-239 „Dėl Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo nuostatoms įgyvendinti, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo 5 ir 19 straipsniais,“.

2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo nuostatoms įgyvendinti, teikimo tvarkos aprašą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                                  Rokas Masiulis


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2013 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1-239

(2015 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 1-59

redakcija)

 

INFORMACIJOS, REIKALINGOS LIETUVOS RESPUBLIKOS NAFTOS PRODUKTŲ IR NAFTOS VALSTYBES ATSARGŲ ĮSTATYMO NUOSTATOMS ĮGYVENDINTI, TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybes atsargų įstatymo nuostatoms įgyvendinti, teikimo tvarkos aprašas (toliau – Informacijos aprašas) nustato teikiamos informacijos apimtį ir jos teikimo tvarką, reikalingą Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo nuostatoms įgyvendinti.

2. Informacijos aprašo reikalavimai taikomi Lietuvos statistikos departamentui, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija), Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas), valstybės įmonei Lietuvos naftos produktų agentūrai ir įpareigotosioms įmonėms.

3. Informacijos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

II. INFORMACIJOS TEIKIMO TVARKA

 

4. Lietuvos statistikos departamentas kiekvienais metais pateikia Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai (toliau  – Energetikos ministerija) duomenis už ataskaitinius metus ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 20 d.:

4.1. žalios naftos, NGL (gamtinių dujų kondensato), naftos perdirbimo gamyklų žaliavos ir kitų angliavandenilių (kaip jie apibrėžti 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1099/2008 dėl energetikos statistikos B priedo 4 skirsnyje) grynojo importo, pakoreguoto atsižvelgiant į bet kokius atsargų svyravimus, duomenis už praėjusius metus;

4.2. grynojo visų kitų naftos produktų, išskyrus pirminį benziną, importo, pakoreguoto atsižvelgiant į bet kokius atsargų svyravimus, duomenis už ataskaitinius metus;

4.3. automobilinio benzino, aviacinio benzino, benzininių reaktyvinių degalų (pirminių benzino reaktyvinių degalų arba JP4), žibalinių reaktyvinių degalų, kitų rūšių žibalo, gazolio ir (arba) dyzelino (distiliacinės alyvos) ir mazuto (turinčio didelį kiekį sieros ir nedidelį kiekį sieros) faktinių bendrųjų vidaus pristatymų duomenis už ataskaitinius metus;

4.4. duomenis apie automobilinio benzino, dyzelino ir mazuto grynąjį importą per ataskaitinius metus įmonių, kurių grynojo importo (ar įvežtų) naftos produktų kiekis viršijo 1 000 tonų automobilinio benzino ar mazuto, arba 2 500 tonų dyzelino, jei buvo gautas raštiškas minėtų įmonių sutikimas. Įmonė, nepateikusi raštiško duomenų teikimo sutikimo Lietuvos statistikos departamentui, šiame papunktyje nurodytus duomenis pateikia Energetikos ministerijai.

4.5. naftos perdirbimo įmonių duomenis apie automobilinio benzino, dyzelino ir mazuto kiekius, realizuotus vidaus rinkoje per ataskaitinius metus, jeigu šios apimtys viršijo 1 000 tonų automobilinio benzino ar mazuto, arba 2 500 tonų dyzelino, ir jei buvo gautas raštiškas minėtų įmonių sutikimas. Įmonė, nepateikusi raštiško duomenų teikimo sutikimo Lietuvos statistikos departamentui, šiame papunktyje nurodytus duomenis pateikia Energetikos ministerijai.

5. Energetikos ministerija kiekvienais metais pateikia įmonių, kurios įpareigotos kaupti bei tvarkyti naftos produktų ir naftos valstybės atsargas einamaisiais metais nuo balandžio 1 d. iki gruodžio 31 d., sąrašą Lietuvos statistikos departamentui ir valstybės įmonei Lietuvos naftos produktų agentūrai iki einamųjų metų balandžio 20 d.

6. Valstybinė mokesčių inspekcija pateikia disponuojamus duomenis Energetikos ministerijai apie naftos produktų atgabenimą iš Europos Sąjungos valstybės narių pagal atskirus gavėjus; benzino, dyzelino, šildymui skirtų gazolių, suskystintų naftos dujų išleidimą į vidaus rinką (apibendrinta informacija) ir pagal tarifines grupes; degalų realizaciją degalinėse už ataskaitinius metus ir ataskaitinius duomenis už kiekvieną ketvirtį, jam pasibaigus per 20 kalendorinių dienų.

7. Muitinės departamentas pateikia Energetikos ministerijai duomenis apie naftos ir naftos produktų išleidimą į laisvą apyvartą kiekvieną ketvirtį, jam pasibaigus per 20 kalendorinių dienų. Duomenis pateikiami pagal įmones, nurodant prekių grupės pavadinimus, svorio matavimo vienetus ir prekių kodus, klasifikuojamus Kombinuotosios nomenklatūros (patvirtintos 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistikos nomenklatūros bei dėl Bendrųjų muitų tarifo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 2 tomas, p. 382) su paskutiniais pakeitimais) 2709–2711 pozicijose. Pasikeitus Kombinuotajai nomenklatūrai, yra nurodami prekių kodai ir (ar) jų aprašymai, paskelbti galiojančioje Kombinuotosios nomenklatūros versijoje.

8. Įpareigotosios įmonės pateikia valstybės įmonei Lietuvos naftos produktų agentūrai duomenis apie sukauptų naftos produktų ir naftos valstybės atsargų kiekius, rūšis, savininkus, laikymo (saugojimo) vietas, atsargų kaupimo būdą (nuosavybės ar reikalavimo teisių būdu), informaciją apie atsargų saugojimą pagal sutartis kitose šalies įmonėse ir (ar) kitos Europos Sąjungos valstybės narės įmonėse, už kiekvieną ataskaitinį mėnesį ne vėliau kaip iki kito mėnesio paskutinės darbo dienos.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

9.  Ginčai, iškilę dėl Informacijos aprašo pažeidimų, sprendžiami šalių susitarimu.

10. Nepavykus ginčų išspręsti tarpusavio susitarimu, ginčai sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

____________________________