Suvestinė redakcija nuo 2022-04-01

 

Įstatymas paskelbtas: TAR 2021-07-08, i. k. 2021-15524

 

Nauja redakcija nuo 2022-04-01:

Nr. XIV-861, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-30, i. k. 2021-27779

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO NR. IX-2112 401 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m. birželio 29 d. Nr. XIV-465

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 401 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 401 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4) juridinio asmens vadovui ar kitam atsakingam asmeniui arba individualia veikla užsiimančiam asmeniui per paskutinius vienus metus iki jo vertinimo dienos nebuvo paskirta 1 500 eurų ar didesnė bauda už padarytą administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 95, 961, 99, 127, 132, 134, 137, 142, 143, 150, 151, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 187, 188, 1881, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 198, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 223, 3621, 505, 546 straipsniuose, ir (ar) jam nebuvo paskirta bauda už šiame punkte nurodytuose Administracinių nusižengimų kodekso straipsniuose numatytą administracinį nusižengimą, padarytą pakartotinai. Šiame punkte pakartotinis administracinis nusižengimas suprantamas taip, kaip tai nustatyta Administracinių nusižengimų kodekso 40 straipsnyje.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. balandžio 1 d.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-861, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-30, i. k. 2021-27779

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 40-1 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIV-465 pakeitimo įstatymas