Suvestinė redakcija nuo 2021-11-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-08-01, i. k. 2014-10753

 

Nauja redakcija nuo 2020-10-08:

Nr. 4-863, 2020-10-07, paskelbta TAR 2020-10-07, i. k. 2020-20913

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISINIO METROLOGINIO REGLAMENTAVIMO SRITIMS PRISKIRTŲ MATAVIMO PRIEMONIŲ ir jų GRUPIŲ IR LAIKO INTERVALŲ TARP PERIODINIŲ MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKRŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. rugpjūčio 1 d. Nr. 4-523

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi, 19 straipsnio 8 dalimi ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ 1.11.1 papunktį:

1. T v i r t i n u  Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių ir jų grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad matavimo priemonių patikros, atliktos iki šio įsakymo įsigaliojimo, rezultatai galioja laiko intervalą, nustatytą šiuo įsakymu, skaičiuojant nuo patikros atlikimo datos.

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                                                 Evaldas Gustas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

ekonomikos ir inovacijų ministro

2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 4-523

 

 

TEISINIO METROLOGINIO REGLAMENTAVIMO SRITIMS PRISKIRTŲ MATAVIMO PRIEMONIŲ IR JŲ GRUPIŲ IR LAIKO INTERVALŲ TARP PERIODINIŲ MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKRŲ SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Matavimo priemonės pavadinimas

Laiko intervalas tarp periodinių patikrų, ............ metai (-ų)

1.

GEOMETRINIŲ DYDŽIŲ MATAVIMO PRIEMONĖS

 

1.1.

Ilgio matai (metrolazdės, liniuotės, ruletės (taip pat su svareliu), išskyrus naudojamus medienos ir žemės naudmenų matavimams atlikti:

 

1.1.1.

metaliniai;

2

1.1.2.

iš kitų medžiagų;

2

1.1.3.

naudojami pieno šaldytuvuose-talpyklose

5

1.2.

Ilgio matai, naudojami medienos ir žemės naudmenų  matavimams atlikti (išskyrus matavimo priemones, naudojančias globalinės padėties nustatymo sistemos (GPS) imtuvus)

3

1.3.

Matmenų matavimo priemonės (medžiagų ilgio, medžiagų ploto ir kelių matmenų matavimo priemonės)

2

1.4.

Matavimo sietai

2

1.5.

Tolimačiai, nivelyrai, teodolitai ir tacheometrai

2

1.6.

Automobilių žibintų reguliavimo prietaisai

1

TAR pastaba. Iki įsakymo Nr. 4-297 (2016-04-19) įsigaliojimo (2016-04-20) atlikta periodinė patikra galioja automobilių žibintų reguliavimo prietaisams – patikros sertifikate nustatytą laikotarpį arba, jeigu patikros sertifikatas nebuvo išduotas, 2 metus, kurie skaičiuojami nuo patikros žymenyje nurodytos datos.

1.7.

Geležinkelio kelio vėžės pločio matavimo priemonės

2

1.8.

Gylmačiai, naudojami automobilių padangų protektoriaus gyliui matuoti

2

1.9.

Slankmačiai (naudojami prekybos vietose, autoservisuose, automobilių techninių apžiūrų centruose ir kitose teisinio metrologinio reglamentavimo srityse)

2

2.

MASĖS MATAVIMO PRIEMONĖS

2

2.1.

Neautomatinės ir automatinės svarstyklės (išskyrus neautomatines ir automatines automobilių, geležinkelio vagonų ir bunkerių svarstykles)

2

2.2.

Neautomatinės ir automatinės automobilių, geležinkelio vagonų ir bunkerių svarstyklės

1

2.3.

Purkos (grūdų hektolitro masės matuokliai)

2

2.4.

Svarsčiai

2

3.

JĖGOS MATAVIMO PRIEMONĖS

 

3.1.

Dinamometrai ir dinamometriniai raktai

1

4.

SLĖGIO MATAVIMO PRIEMONĖS

 

4.1.

Manometrai (išskyrus pastatų šilumos punktų įvaduose esančius manometrus)

1

4.2.

Manometrai pastatų šilumos punktų įvaduose

2

4.3.

Barometrai

2

4.4.

Traukomačiai

2

4.5.

Automobilių padangų slėgmačiai

1

4.6.

Slėgio, slėgių skirtumo keitikliai, matuokliai ir slėgio savirašiai

2

5.

JUDESIO PARAMETRŲ MATAVIMO PRIEMONĖS

 

5.1.

Taksometrai kartu su signalų generatoriais

1

5.2.

Tachografai

2

5.3.

Oro (dujų) greičio matavimo priemonės (statiniai Pito vamzdeliai, mechaniniai, ultragarsiniai anemometrai, termoanemometrai)

2

5.4.

Stacionarios ir mobiliosios transporto priemonių greičio matavimo priemonės ir sistemos

1

5.5.

Automobilių stabdžių parametrų matavimo stendai

1

6.

SKYSČIŲ IR DUJŲ KIEKIO MATAVIMO PRIEMONĖS

 

6.1.

Skysčių, garų, dujų ir šilumos energijos kiekio diafragminės matavimo priemonės ir sistemos

2

6.2.

Matavimo sistemų, nurodytų Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąrašo (toliau – Sąrašas) 6.1 papunktyje, diafragmos vamzdynuose, kurių skersmuo 300 mm ir daugiau

4

6.3.

Šilumos skaitikliai:

 

6.3.1.

šilumos šaltiniuose (kai matavimo priemonė naudojama parduodamos šilumos apskaitai) ir pastatų įvaduose;

2

6.3.2.

daugiabučių namų butuose ir individualiuose namuose, kai vardinis pralaidumas ne didesnis kaip 1,5 m3/h

4

6.4.

Dujų skaitikliai:

 

6.4.1.

membraniniai, naudojami buitinėms reikmėms, kurių dydis iki G6 imtinai;

12

(+ 6 metai, jeigu atrankinės patikros rezultatai tenkina nustatytus reikalavimus)

6.4.2.

membraniniai, naudojami komercinėms reikmėms, kurių dydis nuo G10 iki G25 imtinai;

8

6.4.3.

rotaciniai;

5

6.4.4.

turbininiai, sūkuriniai, ultragarsiniai;

2

6.4.5.

turbininiai, ultragarsiniai dujų skaitikliai, esant įrengtai matavimo kontrolės sistemai, kai apskaitos linijoje ar linijose nuosekliai įrengtas antras žinomo tikslumo skaitiklis

5

6.5.

Dujų tūrio perskaičiavimo įtaisai:

 

6.5.1.

su slėgio keitikliu;

2

6.5.2.

be slėgio keitiklio

5

6.6.

Vandens skaitikliai:

 

6.6.1.

karšto ir šalto vandens skaitikliai pastatų įvaduose;

2

6.6.2.

karšto ir šalto vandens skaitikliai butuose ir individualiuose namuose, karšto vandens skaitikliai, skirti šildymo (vėdinimo) sistemoms papildyti

6

6.6.3.

karšto ir šalto vandens skaitikliai, kurių sąlyginis skersmuo 150 mm ir daugiau;

4

6.6.4.

kiti karšto ir šalto vandens skaitikliai, nenurodyti Sąrašo 6.6.1–6.6.3 papunkčiuose

2

6.7.

Degalų ir tepalų (alyvos) įpylimo kolonėlės, tepalų skaitikliai

1

6.8.

Skysčių, kitų nei vanduo, matavimo priemonės ir sistemos, išskyrus degalų ir tepalų (alyvos) įpylimo kolonėles, tepalų skaitiklius

2

6.9.

Techniniai saikikliai (ir su termometrais)

2

6.10.

Skysčių automobilinės talpyklos

2

6.11.

Tūrio matavimo priemonės:

 

6.11.1.

tūrio dozavimo matai (gėrimų stiklinės, ąsočiai, matavimo taurelės, skirti nustatytam tūriui skysčio, parduodamo iškart suvartoti, dozuoti (išskyrus farmacijos produktus):

 

6.11.1.1.

stikliniai;

privaloma tik EB pirminė  patikra

6.11.1.2.

iš kitų medžiagų;

2

6.11.2.

laboratoriniai tūrio matavimo indai (kolbos, cilindrai, pipetės, biuretės, menzūros, mėgintuvėliai):

 

6.11.2.1.

stikliniai;

5

6.11.2.2.

iš kitų medžiagų

2

6.12.

Stūmoklinės tūrio matavimo priemonės (pipetės, biuretės, dozatoriai)

1

6.13.

Automatiniai skysčių lygio matuokliai ir matavimo sistemos

5

TAR pastaba. Iki įsakymo Nr. 4-439 įsigaliojimo (2015-07-09) atlikta skysčių lygio matavimo priemonių periodinė patikra galioja matavimo priemonės patikros sertifikate nustatytą laikotarpį arba, jeigu matavimo priemonės patikros sertifikatas nebuvo išduotas, 2 metus, kurie skaičiuojami nuo patikros žymenyje nurodytos datos.

 

6.14.

Skysčių talpyklos (išskyrus esančias laivuose)

10 metų, jeigu talpykla eksploatuojama iki 20 metų; 5 metai, jeigu talpykla eksploatuojama daugiau kaip 20 metų

6.15.

Skysčių talpyklos, esančios laivuose

12

6.16.

Pieno šaldytuvai-talpyklos su metrolazde arba liniuote ir termometru

5

6.17.

Suskystintųjų dujų ir suslėgtų gamtinių dujų įpylimo kolonėlės

1

6.18.

Nuotekų srauto matavimo priemonės

4

6.19.

Siaurinantieji įrenginiai (įtaisai) skysčio srautui matuoti atviruose kanaluose (Venturi, Kafagi-Venturi, Paršalio latakai ir kt.)

4

6.20.

Etilo alkoholio matavimo skaitikliai

0,5

6.21.

Neteko galios nuo 2021-11-01.

6.22.

6.22 papunktis neteko galios nuo 2015-11-01.

7.

FIZIKINIŲ IR CHEMINIŲ MATAVIMŲ PRIEMONĖS

 

7.1.

Tankio matavimo priemonės:

 

7.1.1.

stiklinės;

5

7.1.2.

kitokios

1

7.2.

Drėgmėmačiai, oro temperatūros ir drėgmės matavimo priemonės

2

7.3.

Degalų pliūpsnio temperatūros matavimo priemonės

2

7.4.

Klampos matavimo priemonės:

 

7.4.1.

stiklinės;

5

7.4.2.

kitokios

1

7.5.

Dulkių ir dūmų analizatoriai

1

7.6.

Pieno riebumo ir baltymų kiekio matavimo priemonės:

 

7.6.1.

stiklinės;

5

7.6.2.

kitokios

1

7.7.

Alkotesteriai, dujų chromatografai ir kitos matavimo priemonės alkoholio kiekiui žmogaus organizme ir kraujyje matuoti

0,5

7.8.

Dyzelinių variklių dūmingumo matavimo priemonės

1

7.9.

Vandenyje ištirpusio deguonies matavimo priemonės

0,5

7.10.

Išmetamųjų dujų analizatoriai

0,5

7.11.

Dujų matavimo ir signalizavimo sistemos, sprogių, toksinių ir deguonies dujų analizatoriai ir signalizatoriai, turintys matavimo funkciją

0,5

7.12.

pH matuokliai

1

7.13.

Rotametrai ir oro paėmimo aspiratoriai

1

7.14.

Automobilių stiklų skaidrumo matavimo priemonės

2

7.15.

Grūdų ir jų produktų savybių bei komponentų analizatoriai

1

7.16.

Gamtinių dujų analizatoriai (chromatografai)

1

8.

TEMPERATŪROS MATAVIMO PRIEMONĖS

 

8.1.

Stikliniai termometrai (įskaitant naudojamus techniniuose saikikliuose ir pieno šaldytuvuose-talpyklose), išskyrus medicininius gyvsidabrio maksimalios reikšmės stiklinius termometrus, naudojamus kūno temperatūrai matuoti

5

8.2.

Termometrai, naudojami su:

 

8.2.1.

šilumos skaitikliais šilumos šaltiniuose (kai matavimo priemonė naudojama parduodamos šilumos apskaitai) ir pastatų įvaduose;

2

8.2.2.

šilumos skaitikliais daugiabučių namų butuose ir individualiuose namuose;

4

8.2.3.

skysčių, garų, dujų ir šilumos energijos kiekio diafragminėmis matavimo priemonėmis ir sistemomis;

2

8.3.

Termometrai:

 

8.3.1.

elektriniai, elektroniniai;

2

8.3.2.

bimetaliniai, manometriniai

1

8.4.

Temperatūros savirašiai

2

9.

OPTINIŲ IR OPTINIŲ-FIZIKINIŲ MATAVIMŲ PRIEMONĖS

 

9.1.

Apšviestumo matavimo priemonės

1

9.2.

Liepsnos fotometrai

1

9.3.

Fotoelektriniai kolorimetrai

1

9.4.

Kietojo, skystojo ir dujinio kuro kalorimetrai

1

9.5.

Poliarimetrai, refraktometrai, spektrofotometrai

1

10.

AKUSTINIŲ IR VIBRACIJOS MATAVIMŲ PRIEMONĖS

 

10.1.

Triukšmo matavimo priemonės

2

10.2.

Vibracijos matavimo priemonės

1

11.

ELEKTRINIŲ DYDŽIŲ MATAVIMO PRIEMONĖS

 

11.1.

Elektros energijos skaitikliai:

 

11.1.1.

indukciniai vienfaziai

16

(+ 6 metai, jeigu atrankinės patikros rezultatai atitinka nustatytus reikalavimus)

11.1.2.

indukciniai trifaziai

12

(+ 6 metai, jeigu atrankinės patikros rezultatai atitinka nustatytus reikalavimus)

11.1.3.

elektroniniai

12

(+ 6 metai, jeigu atrankinės patikros rezultatai atitinka nustatytus reikalavimus)

11.2.

Matavimo transformatoriai

8

11.3.

Įžeminimo, izoliacijos varžos matavimo priemonės

1

11.4.

Elektrinio lauko stiprumo matavimo priemonės

2

11.5.

Elektros parametrų matavimo replės

1

12.

LAIKO IR DAŽNIO MATAVIMO PRIEMONĖS

 

12.1.

Superaukštųjų dažnių lauko stiprumo matavimo priemonės

1

12.2.

Sekundmačiai

2

12.3.

Laikrodiniai jungikliai tarifui ir apkrovai valdyti, naudojami su elektros energijos skaitikliais:

 

12.3.1.

indukciniais vienfaziais

16

(+ 6 metai, jeigu elektros skaitiklių atrankinės patikros rezultatai atitinka nustatytus reikalavimus)

12.3.2.

indukciniais trifaziais

12

(+ 6 metai, jeigu elektros skaitiklių atrankinės patikros rezultatai atitinka nustatytus reikalavimus)

12.3.3.

elektroniniais

12

(+ 6 metai, jeigu elektros skaitiklių atrankinės patikros rezultatai atitinka nustatytus reikalavimus)

12.4.

Telefoninių pokalbių kiekio ir trukmės apskaitos sistemos

5

12.5.

Automobilių stovėjimo laiko apmokestinimo sistemos

1

13.

RADIOTECHNINIŲ MATAVIMŲ PRIEMONĖS

 

13.1.

Radijo ryšio trikdžių matavimo priemonės

2

13.2.

Superaukštojo dažnio galingumo ir jo tankio matavimo priemonės

2

13.3.

Elektromagnetinio lauko stiprumo matavimo priemonės

2

14.

JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS MATAVIMO PRIEMONĖS

 

14.1.

Dozimetrai ir dozės galios matuokliai

1

14.2.

Radiometrai ir taršos matuokliai

1

14.3.

Dozimetrai-radiometrai ir kombinuoti matuokliai, turintys dozės (dozės galios) ir taršos matavimo funkcijas

1

15.

MEDICINOS PRIETAISAI SU MATAVIMO FUNKCIJA

 

15.1.

Klausos charakteristikų matavimo prietaisai (garso tono ir kalbos audiometrai)

2

15.2.

Kūno temperatūros matavimo prietaisai, išskyrus gyvsidabrio maksimalios reikšmės ir vienkartinio naudojimo termometrus:

 

15.2.1.

stikliniai;

5

15.2.2.

elektroniniai

1

15.3.

Neinvaziniai kraujospūdžio matavimo prietaisai

2

15.4.

Intraokulinio slėgio matavimo prietaisai (akies tonometrai)

1

15.5.

Apibrėžtos ir atgaminamos apkrovos pedaliniai ergometrai

2

15.6.

Neautomatinės svarstyklės masei nustatyti medicinos praktikoje – ligoniams sverti turint tikslą stebėti, diagnozuoti ir gydyti

2

15.7.

Neautomatinės svarstyklės masei nustatyti gaminant vaistus pagal receptą vaistinėse ir masei nustatyti atliekant tyrimus medicinos ir farmacijos laboratorijose

2

 

__________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-12, 2015-01-09, paskelbta TAR 2015-01-09, i. k. 2015-00400

Nr. 4-439, 2015-07-08, paskelbta TAR 2015-07-08, i. k. 2015-11158

Nr. 4-649, 2015-10-14, paskelbta TAR 2015-10-14, i. k. 2015-15166

Nr. 4-297, 2016-04-19, paskelbta TAR 2016-04-19, i. k. 2016-10095

Nr. 4-553, 2017-09-25, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15056

Nr. 4-271, 2018-05-08, paskelbta TAR 2018-05-08, i. k. 2018-07463

Nr. 4-863, 2020-10-07, paskelbta TAR 2020-10-07, i. k. 2020-20913

Nr. 4-1121, 2021-10-20, paskelbta TAR 2021-10-20, i. k. 2021-21918

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-12, 2015-01-09, paskelbta TAR 2015-01-09, i. k. 2015-00400

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. 4-523 „Dėl Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-439, 2015-07-08, paskelbta TAR 2015-07-08, i. k. 2015-11158

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. 4-523 „Dėl Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-649, 2015-10-14, paskelbta TAR 2015-10-14, i. k. 2015-15166

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. 4-523 „Dėl Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-297, 2016-04-19, paskelbta TAR 2016-04-19, i. k. 2016-10095

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. 4-523 „Dėl Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-553, 2017-09-25, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15056

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. 4-523 „Dėl Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-221, 2018-04-18, paskelbta TAR 2018-04-18, i. k. 2018-06185

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. 4-523 „Dėl Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-271, 2018-05-08, paskelbta TAR 2018-05-08, i. k. 2018-07463

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. 4-523 „Dėl Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Įsakymas

Nr. 4-863, 2020-10-07, paskelbta TAR 2020-10-07, i. k. 2020-20913

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. 4-523 „Dėl Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Įsakymas

Nr. 4-1121, 2021-10-20, paskelbta TAR 2021-10-20, i. k. 2021-21918

Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. 4-523 „Dėl Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių ir jų grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo