Suvestinė redakcija nuo 2020-03-25 iki 2021-12-22

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2018-02-07, i. k. 2018-01925

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. vasario 6 d.  Nr. T-33

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 2, 3 ir 4 dalimis, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“, Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“, Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. ISAK-1106 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Kauno miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavesti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui patvirtinti prašymų priimti mokytis į bendrojo ugdymo mokyklas pateikimo informacinės sistemos nuostatus.

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimą Nr. T-545 „Dėl Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas, skirtas šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kriterijų ir klasių komplektavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

3.2. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 27 d. sprendimą Nr. T-671 „Dėl Asmenų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                        Visvaldas Matijošaitis

 

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 6 d.

sprendimu Nr. T-33

 

PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmenų priėmimo mokytis į Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) bendrojo ugdymo mokyklas – savivaldybės biudžetines įstaigas (toliau – mokykla) pagal priešmokyklinio ugdymo programą, kurios ugdymo trukmė yra 4 val. per dieną, pradinio, pagrindinio, vidurinio ir specialiojo ugdymo programas bendruosius kriterijus, priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektavimo tvarką, dokumentus, kuriuos turi pateikti į mokyklą priimami asmenys, prašymų priimti mokytis (toliau – prašymas) pateikimo ir registravimo tvarką, priėmimo į mokyklą įforminimą.

2.     Savivaldybės taryba (toliau – Taryba), priskirdama mokykloms aptarnavimo teritorijas, nustatydama asmenų priėmimo į mokyklas tvarką, mokinių skaičių kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičių kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių, vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsniu, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Punkto pakeitimai:

Nr. T-25, 2019-02-05, paskelbta TAR 2019-02-06, i. k. 2019-01843

Nr. T-283, 2019-06-18, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09931

 

3.  Apraše vartojamos sąvokos:

3.1Gyvenamoji vieta – pagrindinė vieta, kurioje asmuo faktiškai dažniausiai gyvena ir su kuria jis yra labiausiai susijęs.

3.2Gyvenamosios vietos deklaravimas – gyvenamosios vietos adresą sudarančių ir kitų teisės aktų nustatytų duomenų pateikimas gyvenamosios vietos deklaravimo įstaigai.

3.3Klasė – pastovi mokinių grupė, kuri vienus mokslo metus drauge mokosi pagal to paties lygio pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą.

3.4Mokyklos aptarnavimo teritorija – mokyklai priskirta teritorija, kurią nustato Taryba.

3.5 Mokymo sutartis – mokinio ir švietimo teikėjo susitarimas dėl mokymo ir mokymosi.

3.6. Specialioji klasė – dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių klasė.

3.7. Tėvai – vaiko, mokinio tėvai, globėjai arba rūpintojai.

Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

3.8. Tarptautinio bakalaureato programa – tarptautinė programa, grindžiama visuminio asmenybės ugdymo filosofija, pagal kurią organizuojamas tarpdisciplininis mokymas integruojant užsienio (anglų) kalbą:

3.8.1. Tarptautinio bakalaureato pradinio ugdymo programa (angl. Primary Years Programme) 1–5 klasių mokiniams (mokymas integruojant užsienio (anglų) kalbą).

3.8.2. Tarptautinio bakalaureato pagrindinio ugdymo programa (angl. Middle Years Programme) 6–10 klasių mokiniams (mokymas integruojant užsienio (anglų) kalbą).

3.8.3. Tarptautinio bakalaureato vidurinio ugdymo programa (angl. Diploma Programme) 11–12 klasių mokiniams (mokymas užsienio (anglų) kalba).

Papildyta papunkčiu:

Nr. T-283, 2019-06-18, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09931

 

II SKYRIUS

Asmenų priėmimo Į mokyklas bendrieji kriterijai

 

4.   Asmenų priėmimo mokytis į mokyklas-darželius, pradines mokyklas, progimnazijas, pagrindines mokyklas, mokyklas-daugiafunkcius centrus ir gimnazijas pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis ir vidurinio ugdymo programą kriterijai:

4.1.    Mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą priimami:

4.1.1.   į pradines mokyklas, progimnazijas, pagrindines mokyklas ir gimnazijas – vadovaujantis Aprašu. Priimant mokytis pagal Aprašą pirmumo teise priimami vaikai, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje teritorijoje (išskyrus Aprašo 4.14 ir 4.15 papunkčiuose nurodytas mokyklas);

4.1.2.   į mokyklas-darželius ir mokyklas-daugiafunkcius centrus – vadovaujantis Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu, patvirtintu Tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-331 „Dėl Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4.2. Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Šis ugdymas tėvų prašymu gali būti teikiamas anksčiau, bet ne anksčiau negu jam tais kalendoriniais metais sueina 5 metai.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-25, 2019-02-05, paskelbta TAR 2019-02-06, i. k. 2019-01843

 

4.3. Vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, priimamas pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Vaikas gali būti priimamas pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą vienais metais anksčiau, jei vaiko tėvų (globėjų) sprendimu jis buvo pradėtas ugdyti pagal priešmokyklinio ugdymo programą anksčiau (kai tais kalendoriniais metais sueina 5 metai)

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-25, 2019-02-05, paskelbta TAR 2019-02-06, i. k. 2019-01843

 

4.4. Pradėti mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programą pirmumo teise priimami asmenys, kurių gyvenamoji vieta deklaruota mokyklos aptarnavimo teritorijoje. Jei prašymų pradėti mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programą iš mokyklai priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą. Tarp tais pačiais metais deklaravusių gyvenamąją vietą asmenų prioritetas teikiamas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo nukreipiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-99, 2020-03-24, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05946

 

4.41. Jei priimti visi 4.4 papunktyje nurodyti asmenys, į laisvas vietas gali būti priimti asmenys, kurių deklaruota gyvenamoji vieta Savivaldybėje yra gretima mokyklos aptarnavimo teritorijai. Jei prašymų pradėti mokytis pagal šį papunktį gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą. Tarp tais pačiais metais deklaravusių gyvenamąją vietą asmenų prioritetas teikiamas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims

Papildyta papunkčiu:

Nr. T-99, 2020-03-24, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05946

 

4.42. Jei priimti visi 4.4 ir 4.41 papunkčiuose nurodyti asmenys, į laisvas vietas gali būti priimti asmenys, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Savivaldybėje, iš jų prioritetas teikiamas asmenims, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims. Jei prašymų pradėti mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programą pagal šį papunktį gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą Savivaldybėje.

Papildyta papunkčiu:

Nr. T-99, 2020-03-24, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05946

 

4.5. Jei priimti visi 4.4, 4.41 ir 4.42 papunkčiuose nurodyti asmenys, į laisvas vietas gali būti priimti asmenys, kurių gyvenamoji vieta deklaruota kitose savivaldybėse, prioritetas teikiamas asmenims, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-99, 2020-03-24, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05946

 

4.6.    Pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5 klasė) priimami asmenys, baigę pradinio ugdymo programą ir pateikę pradinio išsilavinimo pažymėjimą ar kitą įgytą pradinį išsilavinimą liudijantį dokumentą.

4.7. Pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį pirmumo teise priimami asmenys, kurių gyvenamoji vieta deklaruota mokyklos aptarnavimo teritorijoje. Jei prašymų pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį iš mokyklai priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą. Tarp tais pačiais metais deklaravusių gyvenamąją vietą asmenų prioritetas teikiamas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo nukreipiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-99, 2020-03-24, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05946

 

4.71. Jei priimti visi 4.7 papunktyje nurodyti asmenys, į laisvas vietas gali būti priimti asmenys, kurių deklaruota gyvenamoji vieta Savivaldybėje yra gretima mokyklos aptarnavimo teritorijai.  Jei prašymų pradėti mokytis pagal šį papunktį gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą. Tarp tais pačiais metais deklaravusių gyvenamąją vietą asmenų prioritetas teikiamas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims.

Papildyta papunkčiu:

Nr. T-99, 2020-03-24, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05946

 

4.72. Jei priimti visi 4.7 ir 4.71 papunkčiuose nurodyti asmenys, į laisvas vietas gali būti priimti asmenys, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Savivaldybėje, iš jų prioritetas teikiamas asmenims, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims. Jei prašymų pradėti mokytis pagal šį papunktį gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą Savivaldybėje.

Papildyta papunkčiu:

Nr. T-99, 2020-03-24, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05946

 

4.8. Jei priimti visi 4.7, 4.71 ir 4.72 papunkčiuose nurodyti asmenys, į laisvas vietas gali būti priimti asmenys, kurių gyvenamoji vieta deklaruota kitose savivaldybėse, iš jų prioritetas teikiamas asmenims, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-99, 2020-03-24, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05946

 

4.9.    Pradėti mokytis pagal pagrindinio programos antrąją dalį priimami asmenys, baigę pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį ir pateikę mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus mokykloje, kurioje asmuo mokėsi prieš tai.

4.10. Pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį pirmumo teise priimami asmenys, kurių gyvenamoji vieta deklaruota mokyklos aptarnavimo teritorijoje. Jei prašymų pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį iš mokyklai priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą. Tarp tais pačiais metais deklaravusių gyvenamąją vietą asmenų prioritetas teikiamas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo nukreipiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-99, 2020-03-24, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05946

 

4.101. Jei priimti visi 4.10 papunktyje nurodyti asmenys, į laisvas vietas gali būti priimti asmenys, kurių deklaruota gyvenamoji vieta Savivaldybėje yra gretima mokyklos aptarnavimo teritorijai. Jei prašymų pradėti mokytis pagal šį papunktį gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą. Tarp tais pačiais metais deklaravusių gyvenamąją vietą asmenų prioritetas teikiamas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims

Papildyta papunkčiu:

Nr. T-99, 2020-03-24, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05946

 

4.102. Jei priimti visi 4.10 ir 4.101 papunkčiuose nurodyti asmenys, į laisvas vietas gali būti priimti asmenys, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Savivaldybėje, iš jų prioritetas teikiamas asmenims, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims. Jei prašymų pradėti mokytis pagal šį papunktį gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą Savivaldybėje.

Papildyta papunkčiu:

Nr. T-99, 2020-03-24, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05946

 

4.11. Jei priimti visi 4.10, 4.101 ir 4.102 papunkčiuose nurodyti asmenys, į laisvas vietas gali būti priimti asmenys, kurių gyvenamoji vieta deklaruota kitose savivaldybėse, iš jų pirmenybė (prioritetas) teikiama asmenims, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-99, 2020-03-24, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05946

 

4.12. Į mokyklą, kurios aptarnavimo teritorija yra visa Savivaldybės teritorija, mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį priimami asmenys, atsižvelgiant į asmenų pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo pradėję mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, mokymąsi pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ir mokymosi pasiekimus (metinius įvertinimus, atliktus projektinius darbus, mokinio sukauptą darbų aplanką ar kitus mokymosi pasiekimų vertinimus) bei atsižvelgiant į gyvenamosios vietos deklaravimo datą Savivaldybėje. Jei norinčiųjų mokytis yra daugiau nei laisvų vietų, pirmumo (prioriteto) tvarka priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-99, 2020-03-24, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05946

 

4.121. Jei priimti visi 4.12 papunktyje nurodyti asmenys, į laisvas vietas gali būti priimti asmenys, kurių gyvenamoji vieta deklaruota kitose savivaldybėse, iš jų prioritetas teikiamas asmenims, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims.

Papildyta papunkčiu:

Nr. T-99, 2020-03-24, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05946

 

4.13.    Mokytis pagal vidurinio ugdymo programą priimami asmenys, turintys pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-99, 2020-03-24, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05946

 

4.131. Mokyklą, kurioje pageidauja mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, asmenys renkasi patys. Į mokyklą pirmumo prioriteto teise priimami asmenys, pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą ir baigę joje pagrindinio ugdymo programą. Jei norinčiųjų yra daugiau nei laisvų mokymosi vietų, pirmiausia priimami asmenys, gyvenamąją vietą deklaravę Savivaldybės teritorijoje, atsižvelgiant į gyvenamosios vietos deklaravimo datą Savivaldybėje, taip pat prioriteto tvarka priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys.

Papildyta papunkčiu:

Nr. T-99, 2020-03-24, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05946

 

4.14. Jei priimti visi 4.131 papunktyje nurodyti asmenys, į laisvas vietas gali būti priimti asmenys, kurių gyvenamoji vieta deklaruota kitose savivaldybėse, iš jų prioritetas teikiamas asmenims, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-99, 2020-03-24, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05946

 

4.15. Į gimnazijas, įgyvendinančias atskirus savitos pedagoginės sistemos elementus (Valdorfo pedagogikos ugdymo, Š. Suzukio talentų ugdymo, katalikiško ugdymo, ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo, humanistinės kultūros ugdymo menine veikla, novatoriško verslumo ugdymo, sausumos kadetų ugdymo, sporto ir sveikatingumo ugdymo ir kita), mokiniai priimami iš visos Savivaldybės teritorijos laisvu savo pačių ir (ar) tėvų apsisprendimu. Priimami į šias mokyklas mokiniai ir jų tėvai supažindinami su pagrindiniais taikomais ugdymo principais, galimais ugdymo pasiekimų ir programų nesutapimais, kitomis mokiniams ir tėvams svarbiomis ugdymo turinio ir proceso ypatybėmis. Jei norinčiųjų yra daugiau nei laisvų mokymosi vietų, pirmiausia priimami asmenys, gyvenamąją vietą deklaravę Savivaldybės teritorijoje, atsižvelgiant į gyvenamosios vietos deklaravimo datą Savivaldybėje, iš jų prioritetas teikiamas asmenims, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-99, 2020-03-24, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05946

 

4.151. Jei priimti visi 4.15 papunktyje nurodyti asmenys, į laisvas vietas gali būti priimti asmenys, kurių gyvenamoji vieta deklaruota kitose savivaldybėse, iš jų prioritetas teikiamas asmenims, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims.

Papildyta papunkčiu:

Nr. T-99, 2020-03-24, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05946

 

4.16. Į mokyklą, kuri įgyvendina specializuotas pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programas, priimami asmenys, gabūs tos mokyklos vykdomai specializuoto ugdymo programai, išlaikę stojamuosius egzaminus. Jeigu kelių asmenų stojamųjų egzaminų rezultatai vienodi, prioritetas teikiamas asmenims, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra Savivaldybėje.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-99, 2020-03-24, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05946

 

4.17. Mokytis pagal tarptautinio bakalaureato programas į mokyklų tarptautinio bakalaureato programų klases priimami mokiniai iš visos Savivaldybės teritorijos, jei yra laisvų vietų – ir iš gretimos savivaldybės, laisvu savo pačių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) apsisprendimu. Priimant mokytis mokiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai) supažindinami su pagrindiniais taikomais ugdymo proceso ypatumais, integruoto dalykų ir užsienio kalbų mokymo specifika, tarptautinio bakalaureato vertybinėmis nuostatomis ir visuminio mokymo filosofija.

Asmenys mokytis pagal tarptautinio bakalaureato programas priimami konkurso būdu, atsižvelgiant į jų brandumą mokyklai, socialines emocines kompetencijas, metinius mokymosi pasiekimų rezultatus ir motyvacijos mokytis tarptautinio bakalaureato programos klasėse įvertinimo rezultatus. Minėtoms kompetencijoms įvertinti organizuojamas motyvacinis pokalbis su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais) ir vykdomas specialiųjų ir bendrųjų gebėjimų patikrinimas:

4.17.1. Priimant mokinius į tarptautinio bakalaureato pradinio ugdymo programą įgyvendinančias mokyklas, vykdomas motyvacinis pokalbis su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

4.17.2. Priimant mokinius į tarptautinio bakalaureato pagrindinio ugdymo programą įgyvendinančias mokyklas, vykdomas specialiųjų ir bendrųjų gebėjimų patikrinimas ir motyvacinis pokalbis su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Be gebėjimų patikrinimo į tarptautinio bakalaureato programos klases priimami mokiniai, baigę tarptautinio bakalaureato pradinio ugdymo programą ir turintys tarptautinio bakalaureato pradinio ugdymo pažymėjimą (angl. IB Primary Years Certificate).

4.17.3. Į tarptautinio bakalaureato vidurinio ugdymo programą įgyvendinančias mokyklas konkurso tvarka priimami mokiniai, įgiję pagrindinį išsilavinimą Lietuvos Respublikos arba užsienio šalių mokyklose. Priimant mokinius vykdomas motyvacinis pokalbis su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Be specialiųjų ir bendrųjų gebėjimų patikrinimo į tarptautinio bakalaureato programos klases priimami mokiniai, baigę tarptautinio bakalaureato pagrindinio ugdymo programą ir turintys tarptautinio bakalaureato pagrindinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimą (angl. IB Middle Years Certificate).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-283, 2019-06-18, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09931

 

4.18.    Į klases, skirtas mokiniams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų, pirmumo teise priimami mokiniai iš Savivaldybės teritorijos. Į laisvas vietas gali būti priimami asmenys, gyvenantys kitose savivaldybėse, jeigu joms skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

4.19.    Asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami į arčiausiai savo gyvenamosios vietos esančias mokyklas, vykdančias bendrojo ugdymo programas ir jas pritaikančias tokiems mokiniams. Priimti mokytis taikomi visi Apraše nustatyti kriterijai.

4.20.    Asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami į bendrųjų mokyklų specialiojo ugdymo skyrius, specialiąsias klases (grupes), specialiąsias mokyklas ir ugdymo centrus pagal Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, 10.2 papunktyje nustatytus kriterijus.

4.20.1. Į mokyklas, kuriose įsteigti ambulatoriniai kabinetai pirmumo teise priimami specialiųjų poreikių turintys mokiniai, kuriems būtina nuolatinė sveikatos priežiūra.

Papildyta papunkčiu:

Nr. T-283, 2019-06-18, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09931

 

4.20.2. Į mokyklas, skirtas mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, kuriose įsteigti ambulatoriniai kabinetai ir teikiamos slaugos paslaugos, pirmumo teise priimami didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, kuriems būtina slauga ir nuolatinė sveikatos priežiūra.

Papildyta papunkčiu:

Nr. T-283, 2019-06-18, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09931

 

4.21.    Asmuo, baigęs adaptuotą pradinio ugdymo programą, specialiąją pradinio ugdymo programą, pradinio ugdymo individualizuotą programą, priimamas mokytis pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą (pagrindinio ugdymo individualizuotos programos pirmąją dalį), pateikęs pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus. Asmuo, baigęs adaptuotą pagrindinio ugdymo programą, specialiąją pagrindinio ugdymo programą arba pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, priimamas mokytis pagal socialinių įgūdžių ugdymo programą, pateikęs pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus.

4.22.    Asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, į bendrųjų mokyklų specialiojo ugdymo skyrius, specialiąsias klases (grupes), specialiąsias mokyklas ir ugdymo centrus pirmumo teise priimami iš Savivaldybės teritorijos. Į laisvas vietas gali būti priimami asmenys, gyvenantys kitose savivaldybėse, jeigu:

4.22.1.   jiems nereikalingas pavėžėjimas;

4.22.2.   su kita savivaldybe yra sudaryta atlyginimo už teikiamas paslaugas (priėmimo į specialiąsias mokyklas) sutartis;

4.22.3.   mokykla įrašyta į mokyklų (klasių), skirtų šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo poreikių, kurioms skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašą.

4.23.    Asmenys, dėl nepalankių aplinkos veiksnių turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami į mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, jaunimo, sanatorijos, ligoninės, nepilnamečių tardymo izoliatoriaus ir pataisos įstaigos skyrius, klases pagal Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, 10.3.1, 10.3.3, 10.3.4, 10.3.5, 10.3.6 ir 10.3.9 papunkčiuose nustatytus kriterijus, tardymo izoliatoriaus ir (ar) pataisos įstaigos suaugusiųjų skyrius, klases – pagal 10.3.10 papunktyje nustatytus kriterijus.

4.24.    Asmuo, baigęs užsienio šalies pradinio, pagrindinio ugdymo programą arba tam tikrą jos dalį, vidurinio ugdymo programos dalį, priimamas mokytis bendra tvarka. Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, grįžę ar atvykę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, nemokantys valstybinės kalbos, į bendrojo ugdymo mokyklas priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1800 „Dėl Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4.25. Jei per mokslo metus į bendrojo ugdymo mokyklą atvyksta mokinys, gyvenantis tai mokyklai priskirtoje teritorijoje, ir joje yra laisvų vietų, jis priimamas į klasę ar grupę. Jei nėra laisvų vietų, mokykla siūlo kreiptis į artimiausią tą pačią programą vykdančią bendrojo ugdymo mokyklą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-25, 2019-02-05, paskelbta TAR 2019-02-06, i. k. 2019-01843

 

III SKYRIUS

PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ ORGANIZAVIMAS, VYKDYMAS IR ĮFORMINIMAS

 

5.   Prašymų priimti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis ir vidurinio ugdymo programą priėmimo pradžios datą ir laiką kiekvienais kalendoriniais metais nustato Taryba tame pačiame posėdyje, kuriame nustatomas klasių skaičius ir mokinių skaičiaus klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius ir vaikų skaičiaus vidurkis grupėse kitiems mokslo metams. Nuo rugpjūčio 1 d. iki mokslo metų pabaigos asmenys priimami tik į laisvas mokyklos vietas.

6. Jei vieno iš tėvų ir vaiko gyvenamoji vieta yra deklaruota Savivaldybės teritorijoje, prašymą galima pateikti per prašymų priimti mokytis į bendrojo ugdymo mokyklas informacinę sistemą (toliau – informacinė sistema) nuo Savivaldybės tarybos nustatytos prašymų priimti mokytis į bendrojo ugdymo mokyklas pateikimo pradžios. Prisijungimo prie informacinės sistemos ir interaktyvaus mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapio adresai skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje www.kaunas.lt. Informacinės sistemos nuostatus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius. Po gegužės 31 d. prašymai per informacinę sistemą nepriimami, prašymus galima pateikti tik pasirinktai mokyklai.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-99, 2020-03-24, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05946

 

61. Teikdami prašymus per informacinę sistemą, tėvai turi galimybę pasirinkti mokyklas ir jas nurodyti prioriteto tvarka. Nepasirinkus ir (ar) nenurodžius prioritetinės mokyklos, informacinė sistema automatiškai parenka mokyklą, kuri yra priskirta pagal deklaruotą gyvenamąją vietą. Pilnametis asmuo teikia prašymą pats

Papildyta punktu:

Nr. T-99, 2020-03-24, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05946

 

61. Teikdami prašymus per informacinę sistemą, tėvai turi galimybę pasirinkti mokyklas ir jas nurodyti prioriteto tvarka. Nepasirinkus ir (ar) nenurodžius prioritetinės mokyklos, informacinė sistema automatiškai parenka mokyklą, kuri yra priskirta pagal deklaruotą gyvenamąją vietą. Pilnametis asmuo teikia prašymą pats

Papildyta punktu:

Nr. T-99, 2020-03-24, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05946

 

62. Tėvai per informacinę sistemą gali pateikti prašymus į ne daugiau kaip dvi pasirinktas mokyklas. Jeigu tarp pasirinktų mokyklų nėra priskirtosios mokyklos pagal vieno iš tėvų ir vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą Savivaldybės teritorijoje, informacinė sistema automatiškai šią mokyklą parenka kaip papildomą mokyklą. Kai nėra galimybių prašymą pateikti per informacinę sistemą, jį galima pateikti tik tiesiogiai pasirinktai konkrečiai mokyklai.

Papildyta punktu:

Nr. T-99, 2020-03-24, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05946

 

7.     Jei nė vieno iš tėvų gyvenamoji vieta nėra deklaruota Savivaldybės teritorijoje arba nėra galimybių prašymą pateikti per informacinę sistemą, prašymą galima pateikti pasirinktai mokyklai.

8.     Jei prašymus priimti mokytis į konkrečią mokyklą per informacinę sistemą atskirai pateikia to paties asmens kiekvienas iš tėvų, priimamas tik vienas (pirmiau pateiktas) prašymas.

9.     Prašyme nurodoma:

9.1.  asmens, pageidaujančio mokytis, vardas ir pavardė, gimimo metai, asmens kodas, faktinė ir deklaruota gyvenamoji vieta;

9.2.  mokyklos (-ų), kurioje (-iose) pageidaujama mokytis, pavadinimas (-ai);

9.3.  asmens priėmimo mokytis data;

9.4.  mokymo klasė (grupė);

9.5.  duomenys apie taikytinus pirmumo kriterijus;

9.6.  tėvų vardai, pavardės, gyvenamoji vieta, mobiliojo telefono numeris ar elektroninio pašto adresas;

9.7.  sutikimas, kad duomenys apie priimamą mokytis asmenį būtų gauti iš kitų institucijų;

9.8.  patvirtinimas, kad pateikti duomenys yra teisingi.

10. Jei reikia, pateikti duomenys patikrinami arba surenkami iš kitų institucijų. Iškilus neaiškumų, pažymas apie gyventojo deklaruotą gyvenamąją vietą ir šeimos sudėtį mokyklos administracija teisės aktų nustatyta tvarka gali gauti (jei yra raštiškas tėvų sutikimas) iš gyventojų registro. Tėvai (arba vienas iš tėvų, jeigu tėvai negyvena kartu) arba pats vaikas, kurie nuolat gyvena mokyklos aptarnavimo teritorijoje, bet dėl įvairių priežasčių gyvenamąją vietą yra deklaravę kitur, arba tėvai (arba vienas iš tėvų, jeigu tėvai negyvena kartu) ir pats vaikas, kurie atvyko laikinai gyventi, mokyklai pateikia gyvenamąją vietą patvirtinančius dokumentus (pvz., patalpų nuomos sutartį, pažymą iš registro apie įsigytą nekilnojamąjį turtą, nekilnojamojo turto pirkimo ar kitus dokumentus).

11. Per informacinę sistemą gautus prašymus mokyklos direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingas asmuo ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo jų gavimo atspausdina ir registruoja prašymų priimti mokytis registre (toliau – registras). Registre nurodoma:

11.1. registracijos numeris ir data;

11.2. informacinės sistemos sugeneruotas prašymo kodas;

11.3. prašymo pateikėjo vardas, pavardė;

11.4. pageidaujančio mokytis asmens vardas ir pavardė;

11.5. prašymo pateikimo data ir laikas.

12.   Jei mokykla gauna prašymą tiesiogiai (ne per informacinę sistemą), asmuo, priimantis prašymus, įkelia šį prašymą į informacinę sistemą, atspausdina ir registruoja registre. Šiuo atveju į popierinės formos registrą segami abu prašymai (pareiškėjo pateiktas ir atspausdintas iš informacinės sistemos).

13.   Nepriklausomai nuo to, kokiu būdu buvo pateiktas prašymas, pareiškėjo reikalavimu jam turi būti pateikta popierinės formos prašymo kopija su mokyklos registracijos numeriu ir data.

14.   Popierinės formos prašymai ir popierinės formos registras saugomas mokykloje vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.

15.   Prašymai mokytis nagrinėjami tik gavus teisę pasinaudoti pirmumu priimti mokytis kriterijus pagrindžiančius ir patvirtinančius dokumentus. Šie dokumentai mokyklai pateikiami ne vėliau kaip likus trims darbo dienoms iki pirmojo mokyklos mokinių priėmimo komisijos (toliau – komisija) posėdžio. Komisijos darbo laikas skelbiamas mokyklos interneto svetainėje.

16. Komisija prašymus priimti mokytis į priešmokyklinio ugdymo grupes ir pirmas klases privalo išnagrinėti iki einamųjų metų birželio 10 d., o į kitas klases – iki atitinkamų klasių ugdymo proceso ugdymo proceso pabaigos pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytą ugdymo proceso trukmę (toliau ugdymo proceso pabaiga).

Punkto pakeitimai:

Nr. T-99, 2020-03-24, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05946

 

17.   Komisijai išnagrinėjus prašymus ir įvertinus priėmimo prioritetus sudaromi priimamų į mokyklą asmenų sąrašai pagal klases.

18. Po ugdymo proceso pabaigos mokykla elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis per tris darbo dienas informuoja prašymus pateikusius asmenis apie asmens, pageidaujančio mokytis, galimybę mokytis pasirinktoje mokykloje.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-283, 2019-06-18, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09931

 

19. Jeigu asmuo pateikė kelis prašymus (į kelias mokyklas) ir gavo informaciją, kad jo prašymas yra patenkintas (ar pagal prioritetą, ar pagal priskyrimą), kiti (-as) jo pateikti (-as) prašymai (-as) informacinėje sistemoje pažymimi kaip negaliojantys.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-99, 2020-03-24, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05946

 

20.   Sudariusi priimamų mokytis mokinių sąrašus, mokykla nustato mokymo sutarčių pasirašymo datą ir informuoja prašymus pateikusius asmenis, kokius dokumentus (teisės aktuose nustatytos formos pažymą apie vaiko sveikatą, mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą, specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas ir kitus teisės aktuose nurodytus dokumentus) ir kada jie turi pateikti mokyklos direktoriui.

21. Mokykla privalo užtikrinti asmens duomenų apsaugą ir nereikalauti papildomų dokumentų ir duomenų, kurie neturi įtakos asmeniui priimti į mokyklą, išskyrus tuos dokumentus, kurie reikalingi asmeniui įregistruoti į mokinių registrą.

22. Asmenų priėmimą organizuoja ir vykdo mokykla.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-99, 2020-03-24, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05946

 

221 . Mokyklos direktorius:

221.1. atsako už grupių ir klasių komplektavimą teisės aktų nustatyta tvarka, teisingos informacijos ir tikslių duomenų pateikimą mokyklos savininkui ir kitiems subjektams;

221.2. kiekvienais kalendoriniais metais savo įsakymu paskiria asmenį, atsakingą už registro tvarkymą, ir asmenį, priimantį prašymus;

221.3. savo įsakymu sudaro komisiją ir patvirtina jos darbo reglamentą. Reglamente nurodoma komisijos posėdžių grafikas, darbo vieta ir laikas, narių atsakomybė, komisijos posėdžių protokolų ir asmenų pateiktų dokumentų saugojimo vieta ir kt.;

221.4. kartu su komisija sprendžia kitus priėmimo metu iškilusius klausimus;

221.5. užtikrina, kad mokyklos interneto svetainėje būtų viešai skelbiama visa informacija apie asmenų priėmimą (priėmimą reglamentuojančius teisės aktus, komisijos sudėtį, jos darbo reglamentą, darbo vietą ir laiką, laisvų vietų mokykloje skaičių, pateikusių prašymus asmenų sąrašus ir kitą aktualią informaciją);

221.6. atsižvelgdamas į komisijos pateiktus siūlymus savo įsakymu tvirtina į mokyklą priimtųjų asmenų sąrašus;

221.7. užtikrina, kad būtų informuoti asmenys, kurių prašymai nebuvo patenkinti, ir nurodytos prašymų netenkinimo priežastys.

Papildyta punktu:

Nr. T-99, 2020-03-24, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05946

 

23. Komisiją sudaro pirmininkas, sekretorius ir 3–5 nariai. Rekomenduojama į komisiją įtraukti švietimo pagalbos specialistus, mokyklos tarybos ir (ar) mokytojų tarybos atstovus. Į komisijos sudėtį neįtraukiami asmenys, kurių dalyvavimas komisijos veikloje gali sukelti viešų ir privačių interesų konfliktą. Nei komisijos pirmininku, nei nariu negali būti mokyklos direktorius, asmuo, atsakingas už registro tvarkymą, ir asmuo, priimantis prašymus.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-99, 2020-03-24, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05946

 

231. Komisijos pirmininku skiriamas vienas iš mokyklos direktoriaus pavaduotojų ugdymui.

Papildyta punktu:

Nr. T-99, 2020-03-24, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05946

 

24. Komisija:

24.1. stebi priėmimo į mokyklą eigą ir informuoja mokyklos direktorių apie pastebėtus pažeidimus;

24.2.  tikrina, ar priimamų mokytis asmenų sąrašai sudaryti vadovaujantis Aprašu ir kitais priėmimą į mokyklas reglamentuojančiais teisės aktais;

24.3. nagrinėja asmenų prašymus mokytis;

24.4. sudaro norinčių mokytis asmenų suvestinę pagal kriterijus;

24.5. prireikus kreipiasi į prašymo teikėjus dėl informacijos apie pirmumo kriterijus pateikimo;

24.6. teikia mokyklos direktoriui siūlymus dėl klasių ir grupių komplektavimo;

24.7.  stebi, ar mokyklos interneto svetainėje ir kitose laikmenose viešai skelbiama visa reikiama informacija apie asmenų priėmimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-99, 2020-03-24, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05946

 

25.  Komisijos sprendimu (jei būtina) daromi komisijos posėdžių vaizdo ir garso įrašai. Komisijos posėdžiuose turi teisę dalyvauti asmenys, pateikę prašymus.

26. Tarybai nustačius prašymų priimti mokytis pateikimo pradžios datą ir laiką, mokykla iki nustatytos prašymų pateikimo pradžios datos ir laiko savo interneto svetainėje ir kitose informacinėse laikmenose paskelbia informaciją apie asmenų priėmimą. Informacijoje būtina nurodyti:

26.1.  mokykloje vykdomas ugdymo programas. Mokyklos, kurios įgyvendina atskirus savitos pedagoginės sistemos elementus, privalo nurodyti pagrindinius taikomus ugdymo principus, galimus ugdymo pasiekimų ir programų nesutapimus, kitas tėvams ir mokiniams svarbias ugdymo turinio ir proceso ypatybės;

26.2.  komplektuojamų priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių pagal bendrojo ugdymo programas skaičių ir planuojamą priimti mokinių skaičių;

26.3.  dokumentus, kuriuos turi pateikti į mokyklą priimami asmenys;

26.4.  dokumentų priėmimo laiką ir vietą;

26.5.  laisvų vietų į priešmokyklinio ugdymo grupes ir klases skaičių (ši informaciją prašymų priėmimo metu atnaujinama ne rečiau kaip kas tris darbo dienas).

27. Asmens priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi.

28. Mokymo sutartys sudaromos tik tada, kai yra pateikti visi reikiami dokumentai ir  visiškai sukomplektuotos priešmokyklinio ugdymo grupės ir klasės.

29. Mokymo sutartis sudaroma dviem egzemplioriais.

30. Mokymo sutartis registruojama mokymo sutarčių registravimo žurnale. Vienas mokymo sutarties egzempliorius įteikiamas sutartį pasirašiusiam asmeniui, kitas egzempliorius lieka mokykloje. Mokymo sutartis, prašymai, pažymos apie mokymosi pasiekimus ir kita su mokinio ugdymu susijusi informacija kaupiama mokykloje. Mokiniui išvykus iš mokyklos, jo dokumentai lieka mokykloje. Pagal mokyklos, kurioje mokinys tęsia mokymąsi, prašymą pateikiamos prašomų su mokinio ugdymu susijusių dokumentų, esančių mokykloje, kopijos.

31. Sudarius mokymo sutartį, asmuo įregistruojamas mokinių registre, nurodoma pirmoji mokinio mokymosi diena. Iš mokinių registre sukauptų duomenų (mokinio vardas ir pavardė; asmens kodas; atvykimo data (pirmoji mokinio mokymosi diena); namų adresas; klasė, į kurią mokinys atvyko; klasė, kurioje mokinys mokosi; klasė, iš kurios mokinys išvyko; įsakymo dėl išvykimo data ir numeris; mokykla, į kurią mokinys išvyko mokytis) automatiniu būdu sudaromas abėcėlinis mokinių žurnalas. Pasibaigus mokslo metams šis žurnalas išspausdinamas. Priimti mokytis į priešmokyklinio ugdymo grupes asmenys dar registruojami Savivaldybės centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes duomenų bazėje.

32. Mokinių paskirstymas į grupes ir klases (srautus) įforminamas mokyklos direktoriaus įsakymu.

IV SKYRIUS

KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKA

 

33. Kiekvienais kalendoriniais metais iki gruodžio 10 d. mokyklos Savivaldybės administracijos švietimo padaliniui pateikia:

33.1.  faktinį priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių ir vaikų skaičiaus jose vidurkį, klasių ir mokinių skaičių jose pagal mokinių registro gruodžio 1 d. duomenis;

33.2.  planuojamą kitų mokslo metų klasių ir mokinių skaičių, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių ir vaikų skaičiaus jose vidurkį (projektą);

33.3.  informaciją apie mokinio krepšelio lėšų panaudojimą įgyvendinant einamųjų mokslo metų ugdymo planus.

34. Klasės, tam tikrais atvejais – jungtinės klasės sudaromos taip, kad užtikrintų bendrųjų ugdymo programų ir bendrųjų ugdymo planų įgyvendinimą ir atitiktų klasių, jungtinių klasių bendrojo ugdymo mokyklose sudarymo mokslo metų pradžioje kriterijus, nurodytus Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“.  Priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, į klases ir grupes paskirstomi tolygiai. Taip pat komplektuojant klases ir grupes atsižvelgiama į tolygų mokinių paskirstymą pagal lytį klasėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-99, 2020-03-24, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05946

 

35. Neteko galios nuo 2019-02-07

Punkto naikinimas:

Nr. T-25, 2019-02-05, paskelbta TAR 2019-02-06, i. k. 2019-01843

 

36. Neteko galios nuo 2019-02-07

Punkto naikinimas:

Nr. T-25, 2019-02-05, paskelbta TAR 2019-02-06, i. k. 2019-01843

 

37. Neteko galios nuo 2019-02-07

Punkto naikinimas:

Nr. T-25, 2019-02-05, paskelbta TAR 2019-02-06, i. k. 2019-01843

 

38. Neteko galios nuo 2019-02-07

Punkto naikinimas:

Nr. T-25, 2019-02-05, paskelbta TAR 2019-02-06, i. k. 2019-01843

 

39. Neteko galios nuo 2019-02-07

Punkto naikinimas:

Nr. T-25, 2019-02-05, paskelbta TAR 2019-02-06, i. k. 2019-01843

 

40. Vadovaudamasis mokinių priėmimą reglamentuojančiais teisės aktais ir mokyklų pateiktais duomenimis, Savivaldybės administracijos švietimo padalinys parengia ir suderina su mokyklomis kitų mokslo metų priešmokyklinio ugdymo grupių, vaikų skaičiaus jose vidurkio, bendrojo ugdymo klasių ir mokinių skaičiaus jose projektą.

Jeigu pagal mokyklos pateiktus duomenis mokinių skaičius arba mokinių skaičiaus vidurkis prieštarauja Aprašo nuostatoms, Savivaldybės administracijos švietimo padalinys teikia mokykloms rekomendacijas dėl atitinkamų klasių komplektų arba mokinių skaičiaus koregavimo.

Jeigu mokykla nesutinka su Savivaldybės administracijos švietimo padalinio rekomendacijomis ir pageidauja komplektuoti daugiau priešmokyklinio ugdymo grupių ar klasių pagal atitinkamas bendrojo ugdymo programas arba nesutinka mažinti ankstesniais metais sudarytų klasių skaičiaus, mokyklos direktorius raštu apie tai informuoja Savivaldybės administracijos švietimo padalinį. Rašte turi būti nurodyta:

40.1.  priežastys, dėl kurių reikia didinti naujai sudaromų klasių skaičių arba negalima keisti ankstesniais metais sudarytų klasių skaičiaus;

40.2.  galimybės užtikrinti higienos normų reikalavimus;

40.3.  papildomos lėšos ir šaltiniai, jei reikės įrengti naujas klases;

40.4.  numatomas mokinių skaičius;

40.5.  papildomos lėšos ir jų šaltiniai, jei nesusirinkus reikiamam mokinių skaičiui truks lėšų.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-25, 2019-02-05, paskelbta TAR 2019-02-06, i. k. 2019-01843

 

41. Neteko galios nuo 2019-02-07

Punkto naikinimas:

Nr. T-25, 2019-02-05, paskelbta TAR 2019-02-06, i. k. 2019-01843

 

42. Klasės komplektuojamos vadovaujantis Tarybos nustatytu priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiumi ir vaikų skaičiaus jose vidurkiu, klasių ir mokinių skaičiumi jose.

43. Jungtinės klasės sudaromos tik jaunimo mokyklose, specialiojo ugdymo mokyklose (ugdymo centruose, skyriuose), sanatorijos, ligoninės, nepilnamečių tardymo izoliatoriaus ir pataisos įstaigos skyriuose. Jungtinės klasės gali būti sudaromos pradinėse mokyklose, progimnazijose, pagrindinėse mokyklose ir gimnazijose, jei šios mokyklos komplektuoja specialiųjų poreikių mokinių su negalia klases (grupes) ir šioms klasėms (grupėms) yra skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

44. Mokykla gali komplektuoti priešmokyklinio ugdymo grupes tik tuo atveju, jei gali užtikrinti higienos normų reikalavimus ugdyti tokio amžiaus vaikus.

45. Jei prašymų mokytis mokykloje skaičius yra didesnis už nustatytą priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių ir vaikų skaičiaus jose vidurkį, klasių ir mokinių skaičių jose, sudaromų priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių skaičius mokykloje gali būti didinamas neperkeliant vaikų ir mokinių mokytis į antrą pamainą ir nepažeidžiant higienos normų. Šiuo atveju mokykla iki birželio 10 d. pateikia Savivaldybės administracijos švietimo padaliniui prašymus pateikusių mokinių sąrašus, kuriuose yra nurodomas asmenų iš mokyklai priskirtos aptarnavimo teritorijos prašymų skaičius. Papildomas klases galima komplektuoti tik Tarybai tokias klases nustačius.

46. Jei mokykla iki birželio 25 d. nesudaro priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus  ir vaikų jose vidurkio, klasių ir mokinių jose, mokyklos direktorius iki liepos 1 d. raštu informuoja Savivaldybės administracijos švietimo padalinį apie susidariusią situaciją, nurodydamas:

46.1.  trūkstamą vaikų ir mokinių skaičių atitinkamos programos klasėse;

46.2.  galimą lėšų trūkumą;

46.3.  kiek ir kokių priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių galima sumažinti;

46.4.  kiek ir kokio dalyko mokytojų (kitų specialistų) reikės atleisti dėl sumažėjusio priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių skaičiaus ir kiek reikės išmokėti išeitinių išmokų ir kitų kompensacijų.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-99, 2020-03-24, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05946

 

47.  Mokyklos direktorius teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais raštu informuoja mokytojus ir kitus darbuotojus apie krūvių ir etatų sumažėjimą.

48.  Savivaldybės administracijos švietimo padalinys teikia Tarybai tikslinti priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus jose vidurkio, klasių ir mokinių skaičiaus jose projektą.

49. Nuo rugpjūčio 1 d. papildomos priešmokyklinio ugdymo grupės ir klasės nesudaromos. Mokiniai priimami tik į laisvas vietas. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, mokyklos direktorius siūlo mokiniams kreiptis į artimiausią tas pačias ugdymo programas vykdančią mokyklą.

50.   Jei po priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus jose vidurkio, klasių ir mokinių skaičiaus jose patikslinimo mokykla nesudaro Tarybos nustatyto grupių ir klasių skaičiaus arba sumažėja tiek mokinių, kad negalima visiškai sukomplektuoti klasių, mokyklos direktorius, suderinęs su komisija ir prašymus pateikusiais asmenimis, nepažeisdamas mokinių priėmimą reglamentuojančių teisės aktų ir Aprašo nuostatų, gali mažinti klasių skaičių (sujungti paraleles klases arba iš viso nekomplektuoti atitinkamos programos atskirų klasių). Šiuo atveju mokykla iš anksto raštu informuoja asmenis, pateikusius prašymus ir (arba) sudariusius mokymo sutartis, ir Savivaldybės administracijos švietimo padalinį. Rekomenduojama mažinti klasių skaičių tik iki rugsėjo 1 dienos.

Mokykloms specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams ir suaugusiųjų mokykloms, suaugusiųjų ir jaunimo mokykloms (jų skyriams, filialams) klasių (grupių) skaičius pagal poreikį tikslinamas keletą kartų per mokslo metus Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-25, 2019-02-05, paskelbta TAR 2019-02-06, i. k. 2019-01843

 

51. Mokykla negali nustatyti kitokių priėmimo į mokyklą kriterijų ir kitokios klasių komplektavimo tvarkos.

V SKYRIUS

PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ PRIEŽIŪRA IR ATSAKOMYBĖ

 

52. Priėmimo į mokyklą priežiūrą vykdo Savivaldybės administracijos švietimo padalinys.

53. Už priėmimo į mokyklą pažeidimus mokyklos direktorius atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

54. Apraše nenumatytus atvejus nagrinėja Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisija. Šią komisiją sudaro ir jos darbo reglamentą tvirtina Taryba.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

55. Asmenys, pažeidę Aprašo reikalavimus, traukiami atsakomybėn Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

__________________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-25, 2019-02-05, paskelbta TAR 2019-02-06, i. k. 2019-01843

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T-33 „Dėl Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-283, 2019-06-18, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09931

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T-33 „Dėl Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-99, 2020-03-24, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05946

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T-33 „Dėl Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo