Suvestinė redakcija nuo 2024-01-06

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2022-10-21, i. k. 2022-21361

 

Nauja redakcija nuo 2023-12-05:

Nr. 172, 2023-03-15, paskelbta TAR 2023-03-20, i. k. 2023-04862

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL REIKALAVIMŲ ASMENIMS, SIEKIANTIEMS ĮGYTI BEI ĮGIJUSIEMS TEISĘ PLĖTOTI IR EKSPLOATUOTI ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS IŠTEKLIUS NAUDOJANČIAS ELEKTRINES JŪRINĖJE TERITORIJOJE, IR JŪRINĖS TERITORIJOS TYRIMŲ BEI KITŲ VEIKSMŲ ATLIKIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. spalio 19 d. Nr.1049

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 straipsnio 11 dalies 2, 3, 17 punktais, 24 dalimi, 29 dalies 5 punktu, 35–39 dalimis ir 221 straipsnio 1 dalimi ir 9 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n  u  t  a r i a:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 30, 2024-01-03, paskelbta TAR 2024-01-05, i. k. 2024-00220

 

Patvirtinti Reikalavimų asmenims, siekiantiems įgyti bei įgijusiems teisę plėtoti ir eksploatuoti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines jūrinėje teritorijoje, ir jūrinės teritorijos tyrimų bei kitų veiksmų atlikimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                            Ingrida Šimonytė       

 

 

 

Energetikos ministras                                                                          Dainius Kreivys

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2022 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1049

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2023 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. 172

redakcija)

 

 

 

REIKALAVIMŲ ASMENIMS, SIEKIANTIEMS ĮGYTI BEI ĮGIJUSIEMS TEISĘ PLĖTOTI IR EKSPLOATUOTI ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS IŠTEKLIUS NAUDOJANČIAS ELEKTRINES JŪRINĖJE TERITORIJOJE, IR JŪRINĖS TERITORIJOS TYRIMŲ BEI KITŲ VEIKSMŲ ATLIKIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I Skyrius

Bendrosios nuostatos

 

1. Reikalavimų asmenims, siekiantiems įgyti bei įgijusiems teisę plėtoti ir eksploatuoti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines jūrinėje teritorijoje, ir jūrinės teritorijos tyrimų bei kitų veiksmų atlikimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato kriterijus ir reikalavimus asmenims, dalyvaujantiems atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtros ir eksploatacijos Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje (toliau – jūrinė teritorija) konkurse (konkursuose), kuris (kurie) organizuojamas (organizuojami) Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 ir 221 straipsniuose nustatyta tvarka (toliau – konkursas). Aprašas taip pat įtvirtina kriterijus ir taisykles, pagal kuriuos nustatomi įpareigojimai konkurso laimėtojams, tvarką ir terminus, kuriais vadovaujantis kompensuojamos jūrinės teritorijos tyrimų ir kitų veiksmų atlikimo išlaidos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 30, 2024-01-03, paskelbta TAR 2024-01-05, i. k. 2024-00220

 

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme ir Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. 30, 2024-01-03, paskelbta TAR 2024-01-05, i. k. 2024-00220

 

II SKYRIUS

ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ IŠMETIMO MAŽINIMO REIKALAVIMAI

 

3. Konkurso, organizuoto pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 straipsnio nuostatas,  laimėtojas per 4 metus, o konkurso, organizuoto pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 221 straipsnio nuostatas,  laimėtojas per 3 metus nuo leidimo naudoti jūrinės teritorijos dalį (dalis) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai (toliau – leidimas plėtrai ir eksploatacijai) išdavimo dienos privalo su viešąja įstaiga Lietuvos energetikos agentūra (toliau – Lietuvos energetikos agentūra) suderinti nepriklausomo akredituoto tikrintojo patvirtintą konkurso laimėtojo planuojamų išskirti iš sunaudoto kuro šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) emisijų planą (toliau – ŠESD emisijų planas), kuris apimtų atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių ir susijusios infrastruktūros statybos projekto (toliau – projektas) vykdymo laikotarpį, t. y. laikotarpį nuo pirmojo statybą leidžiančio dokumento iki leidimo gaminti elektros energiją konkurso laimėtojui išdavimo dienos. ŠESD emisijų plane turi būti numatyti projekto jūrinėje teritorijoje statybos etapai, nurodomos sunaudojamo kuro rūšys ir kiekviename etape numatomos ŠESD emisijos pagal kuro rūšį ir emisijos faktorius. Į ŠESD emisijų planą įtraukiami projekto vykdymo laikotarpiu atliekamo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių ir susijusios infrastruktūros įrenginių transportavimo iš sandėliavimo vietos į statybos (įrengimo) vietą jūrinėje teritorijoje darbai, jų statybos (įrengimo) ar kiti susiję jūrinėje teritorijoje atliekami darbai (tarp jų papildomi tyrimai, darbuotojų transportavimas ir kt.). Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių ir susijusios infrastruktūros transportavimo iš gamybos į sandėliavimo vietas darbai į ŠESD emisijų planą nėra įtraukiami. Derindama ŠESD emisijų planą arba jau suderinto ŠESD emisijų plano vėlesnius pakeitimus, Lietuvos energetikos agentūra turi teisę kreiptis į kitas institucijas ir įstaigas bei gauti iš jų reikalingą informaciją bei rekomendacijas pagal jų kompetenciją. Lietuvos energetikos agentūra konkurso laimėtojo pateiktą ŠESD emisijų plano projektą arba prašymą dėl ŠESD emisijų plano pakeitimo turi įvertinti per 60 darbo dienų ir, esant poreikiui, paprašyti konkurso laimėtojo pateikti papildomą informaciją. Jeigu konkurso laimėtojas per 60 darbo  dienų iš Lietuvos energetikos agentūros negauna informacijos apie ŠESD plano ar siūlomus jo pakeitimų neatitikimus ir nėra prašoma pateikti papildomos informacijos, laikoma, kad konkurso laimėtojo pateiktas ŠESD emisijų planas arba siūlomi jo pakeitimai yra suderinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 30, 2024-01-03, paskelbta TAR 2024-01-05, i. k. 2024-00220

 

4.    ŠESD emisijų planas turi būti parengtas naudojant toliau nurodomus ŠESD emisijų faktorius:

4.1.    sunkusis mazutas (angl. heavy fuel oil) – 3,114 g CO2/g kuro;

4.2.    jūrinis dyzelinas (angl. marine diesel oil) – 3,206 g CO2/g kuro;

4.3.    suskystintos gamtinės dujos (angl. liquefied natural gas) – 2,750 g CO2/g kuro;

4.4.    metanolis (angl. methanol) – 1,375 g CO2/g kuro;

4.5.    mažai sieros turintis kuras 1,0 % (angl. low-sulphur fuel oils 1,0 %) – 3,114 g CO2/g kuro;

4.6.    kitas kuras, jeigu toks bus naudojamas, kurio ŠESD emisijų faktorius suderintas ŠESD emisijų plane.

5.    Konkurso laimėtojas turi kompensuoti ŠESD emisijų plane apskaičiuotų ŠESD emisijų, kurių kaina yra lygi 216 Eur/t CO2, vertę.

6.    Apskaičiuota ŠESD emisijų vertė per 20 darbo dienų nuo pirmojo statybą leidžiančio dokumento išdavimo dienos turi būti pervesta į atskirą valstybės biudžeto sąskaitą, kuri skelbiama Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos interneto svetainėje.

7.    Ne vėliau nei per 6 mėnesius nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dienos konkurso laimėtojas įsipareigoja Lietuvos energetikos agentūrai pateikti nepriklausomo akredituoto tikrintojo patvirtintą faktiškai projekto statybos laikotarpiu patirtų ŠESD emisijų ataskaitą (toliau – ŠESD ataskaita). ŠESD ataskaitoje turi būti pateikta informacija, kuri leistų ŠESD ataskaitą palyginti su ŠESD planu, t. y. informacija apie kiekvieno projekto statybos etapo ŠESD faktines emisijas pagal kuro rūšį. Faktiškai patirtų ŠESD emisijų vertė yra lygi 216 Eur/t CO2.

8.    Lietuvos energetikos agentūra per 20 darbo dienų patikrina konkurso laimėtojo pateiktą ŠESD ataskaitą ir apskaičiuoja ŠESD emisijų vertės, nurodytos ŠESD emisijų plane ir ŠESD ataskaitoje, skirtumą ir raštu informuoja konkurso laimėtoją ir Energetikos ministeriją.

9.    Konkurso laimėtojas privalo papildomai kompensuoti ŠESD emisijų plane ir ŠESD ataskaitoje nustatytų ŠESD emisijų vertės skirtumą, jeigu faktinė ŠESD ataskaitoje apskaičiuotų emisijų vertė 5 procentais ar daugiau viršija ŠESD emisijų plane numatytą emisijų vertę. Tuo atveju, jeigu faktinė ŠESD ataskaitoje apskaičiuotų emisijų vertė yra 5 procentais ar daugiau mažesnė, nei buvo numatyta ŠESD emisijų plane, apskaičiuotas ŠESD emisijų vertės skirtumas yra grąžinamas konkurso laimėtojui.

10.  Aprašo 8 punkte apskaičiuotas ŠESD emisijų vertės skirtumas konkurso laimėtojo yra sumokamas į atskirą valstybės biudžeto sąskaitą, kuri skelbiama Energetikos ministerijos interneto svetainėje, arba grąžinamas konkurso laimėtojui per 20 darbo dienų nuo Aprašo 8 punkte nurodyto Lietuvos energetikos agentūros pranešimo gavimo dienos.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI, susiję su INvesticijomis į aplinkos apsaugą

 

11.   Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, konkurso laimėtojas privalo įgyvendinti sprendime dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai nustatytas sąlygas ir priemones galimam reikšmingam neigiamam elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių jūrinėje teritorijoje veiklos poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo padariniams likviduoti.

12.     Konkurso laimėtojas privalo papildomai, t. y. neįskaitant Aprašo 11 punkte numatytų priemonių, skirti ne mažiau kaip 5 milijonų eurų sumą, kuri Vyriausybės nustatyta tvarka būtų panaudojama aplinkos apsaugos jūrinėje teritorijoje tikslais. Konkurso laimėtojas šiame punkte nurodytą sumą privalo per 20 darbo dienų nuo pirmojo statybą leidžiančio dokumento išdavimo dienos pervesti į atskirą valstybės biudžeto sąskaitą, kuri skelbiama Energetikos ministerijos interneto svetainėje.

 

IV SKYRIUS

reikalavimai, susiję su parama vietos bendruomenėms

           

13.     Konkurso, vykdyto pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 221 straipsnio nuostatas, laimėtojas privalo šiame skyriuje nustatyta tvarka remti vietos bendruomenes, esančias savivaldybėse, kurios ribojasi su jūrine teritorija, kurioje įrengtos atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios elektrinės. Konkurso, vykdyto pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 straipsnio nuostatas, laimėtojas privalo šiame skyriuje nustatyta tvarka remti vietos bendruomenes, esančias savivaldybėse, kurių pakrantės sausumos juosta yra lygiagrečiai su jūrinės teritorijos dalimi, kurioje įrengtos atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios elektrinės. Nustatant savivaldybes, kurių pakrantės sausumos juosta laikytina lygiagrečia su jūrinės teritorijos dalimi, nuo teritorijos, kurioje įrengtos šios elektrinės, šiaurinio ir pietinio kampų nubrėžiamos linijos statmenai kranto linijai.

14.     Konkurso laimėtojas Vyriausybės nustatyta tvarka pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 131 straipsnio 4 dalį Vyriausybės Energetikos ministerijos teikimu paskirtam atsinaujinančių išteklių elektros energijos gamybos įmokos administratoriui (toliau – įmokos administratorius) iki einamųjų metų sausio 31 dienos moka įmoką, lygią 1 eurui už 1 MWh. Įmoka mokama tuo atveju, kai kitos paros prekybos elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje valandinė kaina yra didesnė už 1 eurą už 1 MWh. Įmoka mokama nuo leidimo gaminti elektros energiją konkurso laimėtojui išdavimo dienos iki šio leidimo galiojimo pabaigos. Einamaisiais metais mokėtina įmoka apskaičiuojama atsižvelgiant į konkurso laimėtojo praėjusiais kalendoriniais metais pagamintos ir į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekį.

15.     Surinktas lėšas įmokos administratorius Vyriausybės nustatyta tvarka ir sąlygomis išmoka Aprašo 13 punkte jo nustatytoms savivaldybėms. Tuo atveju, kai atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios elektrinės įrengtos vadovaujantis Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 221 straipsnio nuostatomis, konkretus savivaldybėms išmokamos įmokos dydis yra proporcingas konkrečios savivaldybės Baltijos jūros pakrantės sausumos juostos ilgiui. Tuo atveju, kai atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios elektrinės įrengtos vadovaujantis Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 straipsnio nuostatomis, konkretus savivaldybėms išmokamos įmokos dydis yra proporcingas konkrečios savivaldybės Baltijos jūros pakrantės sausumos juostos ilgiui Aprašo 13 punkte nustatytam pakrantės sausumos juostos intervale. Savivaldybių tarybos savo nustatyta tvarka sprendžia dėl lėšų panaudojimo vietos bendruomenių ir gyventojų socialiniams, ekonominiams ir aplinkos apsaugos poreikiams tenkinti.

 

V SKYRIUS

Reikalavimai, susiję su mažų ir viduTInių įmonių įtraukimu į projekto įgyvendinimą

 

16.     Konkurso laimėtojas turi užtikrinti, kad nuo leidimo plėtrai ir eksploatacijai konkurso laimėtojui išdavimo dienos iki leidimo gaminti elektros energiją konkurso laimėtojui išdavimo dienos mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) su projekto statyba susijusių suteikiamų paslaugų ir atliekamų rangos darbų vertė bus ne mažesnė kaip 3 procentai skaičiuojant nuo projekto statybos laikotarpiu atliktų investicijų išlaidų sumos.

17.     Konkurso laimėtojas turi užtikrinti, kad nuo leidimo gaminti elektros energiją konkurso laimėtojui išdavimo dienos iki šio leidimo galiojimo pabaigos MVĮ su projekto eksploatacija susijusių suteikiamų paslaugų ir atliekamų rangos darbų vertė bus ne mažesnė kaip 10 procentų skaičiuojant nuo visų projekto eksploatacijos ir priežiūros sąnaudų sumos.

18.     Laikoma, kad konkurso laimėtojas atitinka Aprašo 17 punkte nustatytą reikalavimą, kai Aprašo 17 punkte nurodytų sąnaudų paskutinių 5 kalendorinių metų vidurkis (skaičiuojant iki leidimo gaminti elektros energiją galiojimo pabaigos) yra ne mažesnis kaip 10 procentų. Įmonių, su kuriomis konkurso laimėtojas pasirašo sutartis dėl paslaugų ir rangos darbų,  atitiktis mažų ir vidutinių įmonių sąvokai vertinama kaip ją atitinkanti visą sutarties galiojimo laikotarpį, jei sutarties pasirašymo dieną įmonė atitiko mažų ir vidutinių įmonių sąvoką. Terminas pradedamas skaičiuoti nuo pirmų kalendorinių metų, einančių po leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dienos.

19.     Konkurso laimėtojas, teikdamas Aprašo 41 punkte numatytas ataskaitas, kartu privalo pateikti nepriklausomo auditoriaus patvirtintas finansines ataskaitas, kuriose pateikiama detali informacija, susijusi su visomis projekto statybos ir eksploatacijos apimtyje atliktomis investicijomis ir eksploatacijos sąnaudomis, taip pat nurodoma, kurios investicijos ir eksploatacijos sąnaudos buvo faktiškai patirtos pasitelkiant MVĮ.

Punkto pakeitimai:

Nr. 30, 2024-01-03, paskelbta TAR 2024-01-05, i. k. 2024-00220

 

20.     Laikoma, kad konkurso laimėtojas atitinka reikalavimą, susijusį su MVĮ įtraukimu į projekto įgyvendinimą, kuomet MVĮ tiekimo grandinėje yra ne žemesniame kaip n-4 lygmenyje, kur:

n – konkurso laimėtojas;

n-1 – konkurso laimėtojo tiekėjas;

n-2 – konkurso laimėtojo tiekėjo tiekėjas;

n-3 – konkurso laimėtojo tiekėjo tiekėjo tiekėjas;

n-4 – konkurso laimėtojo tiekėjo tiekėjo tiekėjo tiekėjas.

21.     Vertinant, ar konkurso laimėtojas atitinka Aprašo 19 punkte nustatytą reikalavimą, nėra vertinamos tos konkurso laimėtojo pasitelktos MVĮ, kurios yra susijusios įmonės.

 

VI SKYRIUS

Reikalavimai dėl finansinio pajėgumo

 

22.  Konkurso dalyviai privalo atitikti šiuos finansinio pajėgumo reikalavimus:

22.1.  konkurso dalyvio vidutinės metinės pajamos per paskutinius 3 kalendorinius metus (arba finansinius metus, kai finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais) yra ne mažesnės kaip 250 milijonų eurų. Apskaičiuojant konkurso dalyvio, kuris yra Lietuvos Respublikos ir užsienio fizinis ir (ar) juridinis asmuo ir (ar) kitos organizacijos ar jų padalinys, ar jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti asmenų grupė ir  kolektyvinio investavimo subjektas ar informuotiesiems investuotojams skirtas kolektyvinio investavimo subjektas,  ar alternatyvusis kolektyvinio investavimo subjektas, ar užsienio valstybėje įsteigtas ar kitaip organizuotas subjektas, mutatis mutandis atitinkantis Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose atitinkamiems kolektyvinio investavimo subjektams nustatytus reikalavimus, ar subjektas, kuriam taikomas 2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų su visais pakeitimais arba 2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų su visais pakeitimais, arba 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/760 dėl Europos ilgalaikių investicijų fondų, arba 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1131 dėl pinigų rinkos fondų su visais pakeitimais (toliau – kolektyvinio investavimo subjektas), vidutines metines pajamas yra sumuojamos kolektyvinio investavimo subjekto investuotojų į kolektyvinio investavimo subjektą investuotos (pervestos ar perduotos) ir kolektyvinio investavimo subjekto investuotojams negrąžintos sumos, iš kolektyvinio investavimo subjekto investuotojų nepašauktos (neįvykdytos) įsipareigojimo investuoti į kolektyvinio investavimo subjektą sumos, kai kolektyvinio investavimo subjektas veikia pasirašytų įsipareigojimų pagrindu, ir kitos kolektyvinio investavimo subjekto pajamos. Apskaičiuota suma per paskutinius 3 kalendorinius metus (arba finansinius metus, kai finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais) turi būti ne mažesnė kaip 250 milijonų eurų. Nepašaukti (neįvykdyti) įsipareigojimai suprantami kaip suma, kurią kolektyvinio investavimo subjekto investuotojas įsipareigoja investuoti į kolektyvinio investavimo subjektą ir kurios iš kolektyvinio investavimo subjekto investuotojo nebuvo pareikalauta pervesti ar perduoti ir kurios investuotojas nėra pervedęs ar perdavęs kolektyvinio investavimo subjektui, kai kolektyvinio investavimo subjektas veikia pasirašytų įsipareigojimų pagrindu;

22.2. konkurso dalyvio nuosavo kapitalo dydis (fizinio asmens atveju – nuosavo turto dydis) sudaro ne mažiau kaip 20 procentų sumos, reikalingos elektrinių įrengimui ir jų prijungimui prie elektros tinklų. Tuo atveju, kai konkurso dalyvis yra kolektyvinio investavimo subjektas, apskaičiuojant kolektyvinio investavimo subjekto nuosavą kapitalą yra sumuojama kolektyvinio investavimo subjekto grynųjų aktyvų vertė ir iš kolektyvinio investavimo subjekto investuotojų nepašaukti (neįvykdyti) įsipareigojimai investuoti į kolektyvinio investavimo subjektą, kai kolektyvinio investavimo subjektas veikia pasirašytų įsipareigojimų pagrindu. Šiame papunktyje nurodyta suma gaunama:

22.2.1. kai konkursas vykdomas vadovaujantis Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 221 straipsnio nuostatomis, – Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – Taryba), padauginus Tarybos įvertinamų vidutinių santykinių investicijų į elektrinių įrengimą ir jų prijungimą prie elektros tinklų, įskaitant transformatorių pastotės sausumos teritorijoje plėtros sąnaudas, dydį, nustatytą atsižvelgiant į oficialių institucijų ir kitų organizacijų viešai skelbiamus duomenis apie Europos šalių efektyviausių technologijų elektros energijai iš atsinaujinančių energijos išteklių gaminti jūroje faktinius investicinius poreikius elektrinei įsteigti ir prijungti prie sausumos elektros tinklų, iš Tarybos skelbiamoje informacijoje apie planuojamą organizuoti konkursą nurodytos elektrinių mažiausios įrengtosios galios (MW). Ši suma skelbiama Tarybos interneto svetainėje ne vėliau nei paskelbiama informacija apie konkursą;

22.2.2. kai konkursas vykdomas vadovaujantis Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 straipsnio nuostatomis, – padauginus Tarybos pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 straipsnio 15 dalies 3 punktą įvertinamų vidutinių santykinių investicijų į elektrinių įrengimą ir jų prijungimą prie elektros tinklų, įskaitant transformatorių pastotės sausumos teritorijoje plėtros sąnaudas, dydį iš Tarybos skelbiamoje informacijoje apie planuojamą organizuoti konkursą nurodytos elektrinių mažiausios įrengtosios galios (MW). Ši suma skelbiama Tarybos interneto svetainėje ne vėliau nei paskelbiama informacija apie konkursą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 30, 2024-01-03, paskelbta TAR 2024-01-05, i. k. 2024-00220

 

23.       Kai konkurse dalyvauja jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti asmenų grupė, vertinamos bendros šių asmenų vidutinės metinės pajamos per paskutinius 3 kalendorinius metus (arba finansinius metus, kai finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais), bendras nuosavo kapitalo dydis ir (ar) bendras nuosavo turto dydis.

24.  Siekiant įvertinti, ar konkurso dalyvis atitinka Aprašo 22 punkte nustatytus finansinio pajėgumo reikalavimus, konkurso dalyvis Tarybai privalo pateikti nepriklausomo auditoriaus patvirtintas 3 paskutinių finansinių metų finansines ataskaitas (fizinis asmuo – 3 paskutinių kalendorinių metų gyventojų pajamų ir turto deklaracijas). Tais atvejais, kai finansinėse ataskaitose ir (ar) gyventojų pajamų ir turto deklaracijose nėra informacijos apie metines pajamas, nuosavo kapitalo dydį ir (ar) nuosavo turto dydį, privaloma pateikti kitus šią informaciją pagrindžiančius dokumentus arba nuorodas į nacionalines duomenų bazes bet kurioje valstybėje narėje, kuriuose galima susipažinti su prašoma informacija.

25.  Tarybai pateikiami užsienio valstybėse parengti ir (ar) išduoti dokumentai turi atitikti Konkursų organizavimo ir leidimų išdavimo tvarkos aprašo reikalavimus.

26. Konkurso dalyvis gali remtis:

26.1. savo tiesioginių ir (ar) netiesioginių dukterinių bendrovių, kuriose konkurso dalyvis tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai turi kvalifikuotąją akcijų paketo dalį visuotiniame akcininkų susirinkime, konsoliduotais finansiniais pajėgumais ir (arba)

26.2. savo tiesioginių ir (ar) netiesioginių akcininkų, kurie tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai turi kvalifikuotąją akcijų paketo dalį konkurso dalyvio visuotiniame akcininkų susirinkime, konsoliduotais finansiniais pajėgumais ir (arba)

26.3. Aprašo 26.2 papunktyje nurodytų tiesioginių ir (ar) netiesioginių konkurso dalyvio akcininkų tiesioginių ir (ar) netiesioginių dukterinių bendrovių, kuriose šie tiesioginiai ir (ar) netiesioginiai konkurso dalyvio akcininkai tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai turi kvalifikuotąją akcijų paketo dalį šių tiesioginių ir (ar) netiesioginių dukterinių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, konsoliduotais finansiniais pajėgumais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 30, 2024-01-03, paskelbta TAR 2024-01-05, i. k. 2024-00220

 

261. Kai konkurso dalyvis yra kolektyvinio investavimo subjektas, konkurso dalyvis gali remtis kolektyvinio investavimo subjekto valdytojo valdomų kitų kolektyvinio investavimo subjektų konsoliduotais finansiniais pajėgumais, taip pat ir įmonių, kuriose šie kolektyvinio investavimo subjektai tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai turi kvalifikuotąją akcijų paketo dalį visuotiniame akcininkų susirinkime, konsoliduotais finansiniais pajėgumais.

Papildyta punktu:

Nr. 30, 2024-01-03, paskelbta TAR 2024-01-05, i. k. 2024-00220

 

262. Kai konkurso dalyvis yra kolektyvinio investavimo subjekto kontroliuojamas juridinis asmuo, konkurso dalyvis gali remtis konkurso dalyvį kontroliuojančio kolektyvinio investavimo subjekto ir kitų to paties valdytojo valdomų kolektyvinio investavimo subjektų, taip pat ir įmonių, kuriose šie kolektyvinio investavimo subjektai tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai turi kvalifikuotąją akcijų paketo dalį visuotiniame akcininkų susirinkime, konsoliduotais finansiniais pajėgumais.

Papildyta punktu:

Nr. 30, 2024-01-03, paskelbta TAR 2024-01-05, i. k. 2024-00220

 

27. Neteko galios nuo 2024-01-06

Punkto naikinimas:

Nr. 30, 2024-01-03, paskelbta TAR 2024-01-05, i. k. 2024-00220

 

VII Skyrius

Reikalavimai dėl turimos patirties ĮGYVENDINANT ELEKTRINIŲ PLĖTROS JŪRINĖJE TERITORIJOJE PROJEKTUS

 

28.     Konkurso dalyvis Tarybai privalo pateikti informaciją, įrodančią, kad konkurso dalyviui yra išduotas leidimas gaminti elektros energiją (arba jį atitinkantis dokumentas) bent vienoje didesnėje kaip 150 MW įrengtosios galios elektrinėje jūros teritorijoje, arba kad konkurso dalyvis yra įgijęs teisę vystyti bent vieną didesnės kaip 150 MW įrengtosios galios elektrinę jūros teritorijoje.

29.  Siekiant įvertinti, ar konkurso dalyvis atitinka Aprašo 28 punkte nustatytus turimos patirties reikalavimus, konkurso dalyvis Tarybai privalo pateikti:

29.1.  išduoto leidimo gaminti elektros energiją bent vienoje didesnėje kaip 150 MW įrengtosios galios elektrinėje jūros teritorijoje arba jį atitinkančio dokumento kopiją arba atitinkamos valstybės kompetentingos institucijos išduotą pažymą ir (ar) patvirtinimą apie įgytą teisę vystyti bent vieną didesnės kaip 150 MW įrengtosios galios elektrinę jūros teritorijoje; 

29.2.  kitus Tarybos reikalaujamus ir turimą patirtį įrodančius dokumentus ir informaciją. Šie dokumentai ir informacija turi būti pateikiami tik tuo atveju, jeigu, Tarybos vertinimu, nepakanka pagal Aprašo 29.1 papunktį konkurso dalyvio pateiktų dokumentų.

30.  Tarybai pateikiami užsienio valstybėse parengti ir (ar) išduoti dokumentai turi atitikti Konkursų organizavimo ir leidimų išdavimo tvarkos aprašo reikalavimus.

31.   Konkurso dalyvis gali remtis:

31.1.  savo tiesioginių ir (ar) netiesioginių dukterinių bendrovių, kuriose konkurso dalyvis tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai turi kvalifikuotąją akcijų paketo dalį visuotiniame akcininkų susirinkime, patirtimi arba

31.2.  savo tiesioginių ir (ar) netiesioginių akcininkų, kurie tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai turi kvalifikuotąją akcijų paketo dalį konkurso dalyvio visuotiniame akcininkų susirinkime, patirtimi arba

31.3. Aprašo 31.2 papunktyje nurodytų tiesioginių ir (ar) netiesioginių konkurso dalyvio akcininkų tiesioginių ir (ar) netiesioginių dukterinių bendrovių, kuriose šie tiesioginiai ir (ar) netiesioginiai konkurso dalyvio akcininkai tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai turi kvalifikuotąją akcijų paketo dalį šių tiesioginių ir (ar) netiesioginių dukterinių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, patirtimi.

Punkto pakeitimai:

Nr. 30, 2024-01-03, paskelbta TAR 2024-01-05, i. k. 2024-00220

 

311. Kai konkurso dalyvis yra kolektyvinio investavimo subjektas, konkurso dalyvis gali remtis kolektyvinio investavimo subjekto valdytojo valdomų kitų kolektyvinio investavimo subjektų patirtimi, taip pat ir įmonių, kuriose šie kolektyvinio investavimo subjektai tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai turi kvalifikuotąją akcijų paketo dalį visuotiniame akcininkų susirinkime, patirtimi.

Papildyta punktu:

Nr. 30, 2024-01-03, paskelbta TAR 2024-01-05, i. k. 2024-00220

 

312. Kai konkurso dalyvis yra kolektyvinio investavimo subjekto kontroliuojamas juridinis asmuo, konkurso dalyvis gali remtis kontroliuojančio kolektyvinio investavimo subjekto ir kitų to paties valdytojo valdomų kolektyvinio investavimo subjektų, taip pat ir įmonių, kuriose šie kolektyvinio investavimo subjektai tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai turi kvalifikuotąją akcijų paketo dalį visuotiniame akcininkų susirinkime, patirtimi.

Papildyta punktu:

Nr. 30, 2024-01-03, paskelbta TAR 2024-01-05, i. k. 2024-00220

 

32.  Tuo atveju, kai konkurse dalyvauja jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti asmenų grupė, patirties reikalavimus turi atitikti bent vienas iš asmenų. 

33. Neteko galios nuo 2024-01-06

Punkto naikinimas:

Nr. 30, 2024-01-03, paskelbta TAR 2024-01-05, i. k. 2024-00220

 

VIII Skyrius

projekto įgyvendinimo PLANO, ATASKAITŲ IR KITOS INFORMACIJOS PAteikimo Reikalavimai

 

34.  Konkurso dalyvis Tarybai privalo pateikti elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje įgyvendinimo planą, kuriame numatomi jo etapai ir etapų įgyvendinimo grafikas. Plane privalomai turi būti pateikta informacija, kada numatoma atlikti šiuos veiksmus:

34.1. pasirašyti pagrindines sutartis (dėl vėjo elektrinių, vidinio elektros tinklo instaliacijos tarp vėjo elektrinių, jūrinės transformatorinės pastotės įrengimo bei jos sujungimui su sausumos elektros tinklu reikalingos įrangos įsigijimo ir darbų atlikimo) su rangovais ir tiekėjais;

34.2.  gauti statybą leidžiantį dokumentą (dokumentus);

34.3.  informuoti rangovus ir tiekėjus apie sutarčių vykdymo pradžią;

34.4.  pradėti statybos darbus;

34.5.  pradėti įrangos montavimo darbus;

34.6.  pradėti bandomąją eksploataciją;

34.7.  gauti statybos užbaigimo aktą;

34.8.  gauti leidimą gaminti elektros energiją.

35.  Konkurso dalyvis Tarybai taip pat privalo pateikti:

35.1.  informaciją apie elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje projektui įgyvendinti planuojamus finansavimo šaltinius.  Kai konkursas vykdomas vadovaujantis Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 straipsnio nuostatomis, pateikiama informacija apie kitus, nei Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 20 straipsnio 24 dalyje nurodytus, finansavimo šaltinius;

35.2.  Konkursų organizavimo ir leidimų išdavimo tvarkos apraše nustatytos formos įsipareigojimą laiku ir tinkamai laikytis pateiktų elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje projekto įgyvendinimo terminų bei kituose teisės aktuose nustatytų įsipareigojimų;

35.3. Konkursų organizavimo ir leidimų išdavimo tvarkos apraše nustatytos formos įsipareigojimą, kad Aprašo 34.1 papunktyje nurodyti komponentai bus tiekiami ir gaminami įmonių, kurios atitinka europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus, numatytus Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4 straipsnyje (toliau – europinės ir transatlantinės integracijos kriterijai).

36. Vertinant, ar konkurso laimėtojas atitinka reikalavimą, kad Aprašo 34.1 papunktyje nurodyti komponentai būtų tiekiami ir gaminami įmonių, kurios atitinka europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus, yra vertinami tik tie komponentų tiekėjai ir gamintojai, kurie tiekimo grandinėje yra n-1 lygmenyje, kur: n – konkurso laimėtojas; n-1 – konkurso laimėtojo pasirinkti komponentų tiekėjai ar gamintojai.

37.  Konkurso laimėtojas Lietuvos energetikos agentūrai privalo teikti Aprašo 41 punkte numatytas ataskaitas, kuriose turi būti:

37.1.  projekto įgyvendinimo darbų etapų grafikas; jeigu etapo darbai įgyvendinti, – faktinė jų įgyvendinimo data, jeigu darbai neįgyvendinti, – numatoma įgyvendinimo data (ketvirčio tikslumu);

37.2.  darbų pagal skirtingus etapus apžvalga, kurioje nurodomas bendras trumpas laisvos formos aprašymas, tarpiniai pasiekimai, identifikuojamos esamos rizikos, pateikiamas pagrindimas dėl darbų neįgyvendinimo arba dalinio įgyvendinimo, numatomos korekcinės priemonės ir planuojami tolesni darbai;

37.3.  kita, konkurso laimėtojo nuomone, svarbi informacija apie elektrinių plėtros ir susijusios infrastruktūros įrengimo vykdymą;

37.4. Aprašo 34.1 papunktyje nurodytų komponentų tiekimo sutarčių sąrašas, atitinkantis Aprašo 36 punkte nurodytą tiekimo grandinės lygmenį, kuriame būtų nurodyti komponentą tiekiančios ir gaminančios įmonės pavadinimai, šių įmonių registracijos adresai.

 

IX Skyrius

JŪRINĖS TERITORIJOS Tyrimų IR KITŲ VEIKSMŲ ATLIKIMO išlaidų kompensaVIMAS

 

38. Energetikos ministerija savo interneto svetainėje viešai skelbia informaciją apie išlaidas, patirtas Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 straipsnyje 1 numatytiems tyrimams ir kitiems veiksmams atlikti Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatyta tvarka.

39. Energetikos ministerija apskaičiuoja kompensacijos už Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 straipsnyje numatytų tyrimų ir kitų veiksmų atlikimo išlaidų dydį, kurį konkurso laimėtojas (laimėtojai) per 20 darbo dienų nuo leidimo plėtrai ir eksploatacijai išdavimo dienos sumoka į Energetikos ministerijos interneto svetainėje paskelbtą valstybės iždo sąskaitą. Konkurso, organizuojamo Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 straipsnio pagrindu, laimėtojas kompensuoja išlaidas, patirtas atliekant Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktuose nurodytus veiksmus. Konkursų, organizuojamų vadovaujantis Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 ir 221 straipsniais, laimėtojai kompensuoja išlaidų, patirtų atliekant Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose numatytą jūrinės teritorijos specialiojo teritorijų planavimo dokumento parengimą ir jo strateginio pasekmių aplinkai vertinimą, dalį, kuri yra proporcinga konkursui skirtos jūrinės teritorijos ploto dydžiui. Konkursų, organizuojamų vadovaujantis Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 ir 221 straipsniais, laimėtojai taip pat kompensuoja išlaidų, patirtų atliekant Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje numatytą atsinaujinančius išteklius naudojančių elektrinių prijungimo prie perdavimo tinklų sausumos teritorijoje specialiojo teritorijų planavimo dokumento parengimą ir jo strateginio pasekmių aplinkai vertinimą, dalį, proporcingą konkurso laimėtojo jungiamų atsinaujinančius išteklius naudojančių elektrinių parkų skaičiui. Apskaičiuodama kompensacijos už Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 straipsnyje numatytų tyrimų ir kitų veiksmų atlikimo išlaidų dydį, Energetikos ministerija vadovaujasi taisykle, kad konkurso laimėtojas (laimėtojai)  kompensuoja tik tas Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 straipsnyje numatytų tyrimų ir kitų veiksmų atlikimo išlaidas, kurios nebuvo finansuotos Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės ar kitomis ne valstybės biudžeto asignavimų lėšomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 30, 2024-01-03, paskelbta TAR 2024-01-05, i. k. 2024-00220

 

40.     Gautos kompensacijos sumos naudojamos Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 straipsnio 39 dalyje numatytiems tikslams, susijusiems su atsinaujinančių energijos išteklių plėtra, energijos efektyvumo didinimu, taip pat moksliniams tyrimams ir inovacijoms atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 30, 2024-01-03, paskelbta TAR 2024-01-05, i. k. 2024-00220

 

X SKYRIUS

REIKALAVIMŲ vykdymas ir baudų skyrimas

 

41.     Nuo leidimo plėtrai ir eksploatacijai išdavimo dienos iki leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dienos per 60 darbo dienų nuo ketvirčio pabaigos Lietuvos energetikos agentūrai turi būti teikiamos Atsinaujinančių išteklių energetikos 22 straipsnio 29 dalies 5 punkte numatytos praėjusio ketvirčio ataskaitos. Nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dienos iki šio leidimo galiojimo pabaigos turi būti teikiamos praėjusių kalendorinių metų ataskaitos per 120 darbo dienų nuo kalendorinių metų pabaigos, išskyrus ataskaitas dėl mažų ir vidutinių įmonių įtraukimo į projekto įgyvendinimą. Ataskaitos dėl mažų ir vidutinių įmonių įtraukimo į projekto įgyvendinimą Lietuvos energetikos agentūrai turi  būti teikiamos kas 5 kalendorinius metus nuo pirmų kalendorinių metų, einančių po leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dienos, per 60 darbo dienų nuo 5 metų vertinamo laikotarpio pabaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 30, 2024-01-03, paskelbta TAR 2024-01-05, i. k. 2024-00220

 

42. Lietuvos energetikos agentūra tikrina, ar konkurso laimėtojo Aprašo 34.1 papunktyje nurodytų komponentų tiekėjai ir gamintojai, esantys Aprašo 36 punkte nurodytame tiekimo grandinės lygmenyje, atitinka europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus, taip pat tikrina, ar konkurso laimėtojas, gavęs leidimą plėtrai ir eksploatacijai, tinkamai vykdo Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 17 punktuose bei 22 straipsnio 29 dalies 5 punkte nustatytus reikalavimus, ir vadovaudamasi Lietuvos energetikos agentūros parengta ir energetikos ministro patvirtinta tvarka nustačiusi neatitikimų ir apskaičiavusi neįvykdytų reikalavimų vertę, kaip nustatyta Aprašo 43 punkte, praneša Tarybai. Tikrindama, ar konkurso laimėtojas tinkamai vykdo reikalavimus, Lietuvos energetikos agentūra turi teisę kreiptis į kitas institucijas ir įstaigas bei gauti iš jų reikalingą informaciją ir rekomendacijas pagal jų kompetenciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 30, 2024-01-03, paskelbta TAR 2024-01-05, i. k. 2024-00220

 

43. Lietuvos energetikos agentūra užtikrina Konkurso laimėtojų ir (ar) institucijų ar įstaigų pateiktos informacijos, laikomos komercine ar kitokia paslaptimi, konfidencialumą ir gautą konfidencialią informaciją gali naudoti tik tiems tikslams, dėl kurių informacija buvo gauta.

44.     Taryba, įvertinusi iš Lietuvos energetikos agentūros gautą informaciją, priima sprendimą dėl baudos konkurso laimėtojui skyrimo Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 straipsnio 38 dalyje, Energetikos įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose veiklą elektros energetikos sektoriuje, numatyta tvarka. Priimdama sprendimą dėl baudos konkurso laimėtojui skyrimo Taryba:

Punkto pakeitimai:

Nr. 30, 2024-01-03, paskelbta TAR 2024-01-05, i. k. 2024-00220

44.1.  kreipiasi į konkurso laimėtoją dėl reikalingų dokumentų ir informacijos pateikimo;

44.2.  gali kreiptis į kitas valstybės institucijas ir įstaigas dėl išvadų ir informacijos pateikimo.

45.     Konkurso laimėtojui nesilaikant Aprašo II ir III skyriuose nustatytų reikalavimų, išskyrus atvejus, kai reikalavimus įvykdyti vėluojama dėl valstybės, kitų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių, laikoma, kad konkurso laimėtojui taikomų reikalavimų vertė yra lygi:

45.1.  ŠESD emisijų plane apskaičiuotų ŠESD emisijų vertei, jeigu konkurso laimėtojas laiku neįvykdo Aprašo 6 punkte nustatyto reikalavimo;

45.2.  ŠESD emisijų plane ir ŠESD ataskaitoje nustatytų ŠESD emisijų vertės skirtumui, kai faktinė ŠESD ataskaitoje apskaičiuotų emisijų vertė 5 procentais ar daugiau viršija ŠESD emisijų plane numatytą emisijų vertę, jeigu konkurso laimėtojas laiku neįvykdo Aprašo 10 punkto reikalavimo;

45.3.  Aprašo 12 punkte numatytų papildomai, t. y. neįskaitant Aprašo 11 punkte numatytų priemonių, skirtų lėšų vertei, jeigu konkurso laimėtojas neįvykdo Aprašo 12 punkte nustatyto reikalavimo;

45.4.  mokėtinos įmokos dydžiui, apskaičiuotam Vyriausybės nustatyta tvarka, jeigu konkurso laimėtojas neįvykdo Aprašo 14 punkto reikalavimo;

45.5.  Aprašo 16 punkte numatytai su projekto statyba susijusių suteikiamų paslaugų ir atliekamų rangos darbų vertei, jeigu konkurso laimėtojas neįvykdo Aprašo 16 punkto reikalavimo;

45.6.  Aprašo 17 punkte su projekto eksploatacija susijusių suteikiamų paslaugų ir atliekamų rangos darbų vertei, jeigu konkurso laimėtojas neįvykdo Aprašo 17 punkto reikalavimo.

46.     Jeigu konkurso laimėtojas Aprašo II ir III skyriuose nustatytus reikalavimus įvykdo iš dalies, Aprašo 45 punkte nustatytas reikalavimų vertės dydis yra mažinamas konkurso laimėtojo faktiškai įvykdytų reikalavimų vertės dydžiu.

47. Konkurso laimėtojas apie Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 straipsnio 18 dalyje numatyto elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje vystymo mokesčio (toliau – vystymo mokestis) už praėjusius kalendorinius metus sumokėjimą, mokant lygiomis dalimis kasmet iki einamųjų metų gruodžio 31 dienos į Energetikos ministerijos interneto svetainėje skelbiamą sąskaitą, iki einamųjų metų sausio 31 dienos informuoja Tarybą ir pateikia tai pagrindžiančius įrodymus. Konkurso laimėtojas apie Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 221 straipsnio 3 dalies 3 punkte numatyto vystymo mokesčio sumokėjimą į Energetikos ministerijos interneto svetainėje skelbiamą sąskaitą informuoja Tarybą ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sumokėjimo ir pateikia tai pagrindžiančius įrodymus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 30, 2024-01-03, paskelbta TAR 2024-01-05, i. k. 2024-00220

 

__________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 172, 2023-03-15, paskelbta TAR 2023-03-20, i. k. 2023-04862

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1049 „Dėl Reikalavimų asmenims, siekiantiems įgyti bei įgijusiems teisę plėtoti ir eksploatuoti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines jūrinėje teritorijoje, ir jūrinės teritorijos tyrimų bei kitų veiksmų atlikimo išlaidų kompensavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 30, 2024-01-03, paskelbta TAR 2024-01-05, i. k. 2024-00220

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1049 „Dėl Reikalavimų asmenims, siekiantiems įgyti bei įgijusiems teisę plėtoti ir eksploatuoti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines jūrinėje teritorijoje, ir jūrinės teritorijos tyrimų bei kitų veiksmų atlikimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo