Suvestinė redakcija nuo 2020-07-03

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21182

 

herbas

JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO

prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

DIREKTORIUS

 

 

DĖL EMOCINĖS PAGALBOS TELEFONU TEIKIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2020 METAIS KONKURSO NUOSTATŲ IR ŠIO KONKURSO KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

 

2019 m. gruodžio 23 d. Nr. 2V-285 (1.4)

Vilius

 

 

Vadovaudamasis Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2017–2019 metų veiksmų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. A1-181 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“, Projektų administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. A1-155 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“, ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. A1-613 „Dėl pavedimo Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“, pagal kurį Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendina 1.2.3 veiksmą „Konkurso būdu atrinkti ir finansuoti emocinės (psichologinės) pagalbos tarnybas, teikiančias emocinės (psichologinės) pagalbos telefonu paslaugas (Smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos nukentėjusiems asmenims 2014-2020 metų programos įgyvendinimo 2017-2020 metų veiksmų plano 2.1.4. priemonė)“:

1. Tvirtinu:

1.1. Emocinės pagalbos telefonu teikimo projektų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatus (pridedama).

1.2. Emocinės pagalbos telefonu teikimo projektų finansavimo 2020 metais konkurso komisijos (toliau – komisija) sudėtį:

Daiva Zabarauskienė – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tikslinės pagalbos skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė);

Jurgita Jankūnaitė – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pagalbos vaikams linijos vyriausioji specialistė (komisijos pirmininko pavaduotoja);

Eglė Došienė – Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vyriausioji patarėja (jos nesant, Rita Andrejeva – Jaunimo reikalų departamento vyriausioji specialistė);

Karilė Levickaitė – VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ direktorė;

Daiva Junevičienė – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tikslinės pagalbos skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant, Almira Gecevičiūtė – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinių paslaugų skyriaus vyresnioji patarėja).

2. Skiriu Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos emocinės pagalbos linijų administratorę Tatjaną Gurovą (jos nesant Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausiąją specialistę Gintarę Stankevičienę) vykdyti komisijos sekretoriaus funkcijas.

3. Pavedu Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos emocinės pagalbos linijų administratorei Tatjanai Gurovai teisės aktų ir šio įsakymo 1 punktu patvirtintų nuostatų nustatyta tvarka skelbti ir organizuoti Emocinės pagalbos telefonu teikimo projektų finansavimo 2020 metais konkursą.

 

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Jonas Laniauskas

 

PATVIRTINTA

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos

ir darbo ministerijos direktoriaus

2019 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2V-285 (1.4)

 

EMOCINĖS PAGALBOS TELEFONU TEIKIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2020 METAIS KONKURSO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Emocinės pagalbos telefonu teikimo projektų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja reikalavimus emocinės pagalbos telefonu teikimo projektų (toliau – projektai) turiniui, pareiškėjams, vykdytojams ir dalyviams, paraiškų teikimo Emocinės pagalbos telefonu teikimo projektų finansavimo 2020 metais konkursui (toliau – Konkursas), projektų vertinimo, finansavimo, vykdymo tvarką ir kontrolę.

2.  Konkursą organizuoja Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas). Informacija apie Konkursą viešai skelbiama Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ministerija) ir Departamento interneto svetainėse atitinkamai www.socmin.lt ir www.jrd.lt.

3. Konkurso tikslas – finansuoti projektus, kuriuos įgyvendinant vykdomas nuoseklus emocinės pagalbos telefonu teikimas vaikams, jauniems žmonėms, pagyvenusiems asmenims, moterims, smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims, krizę išgyvenantiems asmenims, užtikrinamas nuolatinis savanorių rengimas emocinės pagalbos telefonu teikimui bei vykdomas emocinės pagalbos teikimo veiklų viešinimas.

4. Preliminariai numatyta didžiausia vienam projektui galima skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau – valstybės biudžeto lėšos) suma metams – 540 000 (penki šimtai keturiasdešimt tūkstančių eurų) Eur. Preliminariai numatyta mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma vieniems metams – 240 000 (du šimtai keturiasdešimt tūkstančių) Eur. Visa Konkursui preliminariai numatyta valstybės biudžeto lėšų suma metams – 540 000 (penki šimtai keturiasdešimt tūkstančių eurų) Eur.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2V-131 (1.4), 2020-07-02, paskelbta TAR 2020-07-02, i. k. 2020-14841

 

5. Projekto vykdymo laikotarpis – nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.

6.  Nuostatuose vartojamos sąvokos:

6.1. emocinė pagalba telefonu – šiai veiklai parengtų konsultantų / savanorių teikiama emocinė pagalba telefonu įvairioms tikslinėms grupėms;

6.2. jaunas žmogus – asmuo nuo 14 iki 29 metų (įskaitytinai);

6.3. jaunimas – du ir (ar) daugiau jaunų žmonių;

6.4. konsultantas – asmuo, teikiantis emocinę pagalbą telefonu;

6.5. pagyvenęs asmuo – asmuo nuo 60 metų;

6.6. paraiškaPareiškėjo pagal Nuostatų 1 priede (paraiška) ir Nuostatų 2 priede (sąmata) nustatytas formas užpildytas ir pasirašytas pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, dokumentas, kuris kartu su visais jo priedais ir papildomais dokumentais yra pateikiamas Departamentui elektroniniu paštu projektai@jrd.lt, siekiant gauti finansavimą projektui įgyvendinti;

6.7. pareiškėjas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka registruotas viešasis juridinis asmuo, atitinkantis Nuostatų sąlygas ir teikiantis Konkursui paraišką;

6.8. partneris – viešasis juridinis asmuo, su kuriuo pareiškėjas kartu vykdo projekto veiklas. Partneriais nelaikomi asmenys, prisidedantys prie projekto įgyvendinimo finansiškai, ir (ar) projekto vykdymo metu įsigyjamų paslaugų, prekių ar daiktų teikėjai (pvz., rėmėjai);

6.9. projektas – pareiškėjo ir jo partnerių (jei turi) vykdomų veiklų, skirtų Konkurso tikslui įgyvendinti, visuma;

6.10. projekto vadovas – asmuo, atsakingas už projekto administravimą;

6.11. savanoris – konsultantas, neatlygintinai teikiantis emocinę pagalbą telefonu, šiai veiklai baigęs parengimo kursus ir nuolatos tobulinantis savo kvalifikaciją. Savanoriais taip pat laikomi asmenys, kurie neatlyginamai įgyvendina veiklas, papildančias emocinės pagalbos teikimą telefonu. Savanoris privalo turėti savanoriškos veiklos sutartį, pasirašytą su organizacija, kurioje atliekama ši veikla;

6.12. savanoriška veikla – savanorio neatlyginamai atliekama visuomenei naudinga veikla, kurios sąlygos nustatomos savanorio ir šios veiklos organizatoriaus susitarimu;

6.13. savanorių rengimas – veikla (programos, mokymai, ar kt.), suteikianti savanoriui emocinės pagalbos teikimo telefonu reikiamas žinias ir įgūdžius;

6.14. smurtą artimoje aplinkoje patyręs asmuo – asmuo, prieš kurį panaudotas smurtas artimoje aplinkoje, taip pat vaikas, tapęs smurto artimoje aplinkoje liudininku ar gyvenantis aplinkoje, kurioje buvo smurtauta;

6.15. krizę išgyvenantis asmuo – dėl tam tikrų priežasčių (skyrybos, netektys, artimųjų priklausomybė, sunkiai sergančių artimųjų slauga, paties asmens lėtinė liga, krizė santykiuose, darbo praradimas, įvykiai, sukėlę intensyvių jausmų ir pan.) emocinėje krizėje esantis asmuo;

6.16. vaikas – asmuo, neturintis 18 metų;

6.17. veiklos viešinimas – pareiškėjo vykdoma veikla, skirta plėsti emocinės pagalbos teikimo telefonu žinomumą projekto tikslinėms bei su ja susijusioms grupėms;

6.18. vykdytojas – fizinis asmuo, tiesiogiai ir nuolat vykdantis projektą, atsakingas už projekto ar jo dalių įgyvendinimą. Vykdytoju nelaikomas asmuo, laikinai prisidedantis prie projekto įgyvendinimo savo žiniomis, įgūdžiais ir (ar) veikla (pvz., lektorius, renginio vedėjas, meno kolektyvas, jo nariai). Konsultantai, dirbantys pagal darbo sutartis projekte yra priskiriami projekto vykdytojams;

6.19. kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatyme apibrėžtas sąvokas.

7. Nuostatai parengti vadovaujantis Projektų administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. A1-155 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų administravimo taisyklės), todėl, jei Nuostatuose nėra aptartos tam tikros procedūros, jos atliekamos vadovaujantis Projektų administravimo taisyklėmis.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PROJEKTŲ TURINIUI

 

8. Konkurso būdu finansuotinos visos veiklos:

8.1. emocinės pagalbos telefonu organizavimas ir teikimas šioms visoms tikslinėms grupėms: vaikai, jauni žmonės, pagyvenę asmenys, moterys, smurtą artimoje aplinkoje patyrę asmenys, krizę išgyvenantys asmenys.

8.2. savanorių rengimas teikti emocinę pagalbą telefonu ir jų veiklos, teikiant emocinę pagalbą telefonu, koordinavimas;

8.3. emocinės pagalbos teikimo telefonu ir su tuo susijusių įgyvendinamų veiklų viešinimas;

8.4. teikiamų paslaugų stebėsena.

9. Konkursui teikiami projektai privalo atitikti visas šias sąlygas:

9.1. Pareiškėjas, numatydamas ir įgyvendindamas projektą, pilna apimtimi planuoja vykdyti visas Nuostatų 8 punkte nurodytas veiklas;

9.2. emocinė pagalba telefonu visoms Nuostatų 8.1. punkte nurodytoms tikslinėms grupėms pagal 10.1.1.-10.1.4. papunkčiuose nurodytą tikslinių grupių grupavimą planuojama teikti skirtingais telefono numeriais;

9.3. pareiškėjas turi ne mažesnę nei 5 metų emocinės pagalbos telefonu teikimo patirtį.

10. Finansavimą gavę pareiškėjai iki 2020 m. gruodžio 31 d. turi pasiekti šiuos rodiklius:

10.1. esminius kiekybinius:

10.1.1. užtikrinti, kad emocinę pagalbą telefonu vaikams ne trumpiau nei 10 valandų per parą vienu metu teiktų ne mažiau nei 3 konsultantai ar savanoriai. Išskyrus tuos atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių to padaryti neįmanoma. Objektyviomis priežastimis laikomos aplinkybės, kurios nepriklauso nuo pareiškėjo valios;

10.1.2. užtikrinti, kad emocinę pagalbą telefonu jauniems žmonėms, pagyvenusiems asmenims ir krizę išgyvenantiems žmonėms ne trumpiau nei 24 valandas per parą vienu metu teiktų ne mažiau nei 3 konsultantai ar savanoriai. Išskyrus tuos atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių to padaryti neįmanoma. Objektyviomis priežastimis laikomos aplinkybės, kurios nepriklauso nuo pareiškėjo valios;

10.1.3. užtikrinti, kad emocinę pagalbą telefonu moterims ir smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims ne trumpiau nei 24 valandas per parą vienu metu teiktų ne mažiau nei 1 konsultantas ar savanoris. Išskyrus tuos atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių to padaryti neįmanoma. Objektyviomis priežastimis laikomos aplinkybės, kurios nepriklauso nuo pareiškėjo valios;

10.1.4. užtikrinti, kad emocinę pagalbą telefonu nors viena iš gausiausių Lietuvoje gyvenančių tautinių mažumų kalbų (remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis) teiktų ne trumpiau nei 3 valandas per parą ne mažiau nei 1 konsultantas ar savanoris. Išskyrus tuos atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių to padaryti neįmanoma. Objektyviomis priežastimis laikomos aplinkybės, kurios nepriklauso nuo pareiškėjo valios;

10.1.5. užtikrinti, kad bus apmokyta ne mažiau kaip 50 naujų savanorių emocinės pagalbos teikimui telefonu;

10.1.6. užtikrinti, kad bus vykdomos ne mažiau nei 5 kryptingos veiklos, skirtos emocinės pagalbos telefonu teikimo viešinimui.

10.2. kiekybinius:

10.2.1. užtikrinti, kad vaikams emocinės pagalbos telefonu vidutinis teikimo laikas per savaitę būtų ne mažesnis kaip 308 valandos, išskyrus tuos atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių to padaryti neįmanoma. Objektyviomis priežastimis laikomos aplinkybės, kurios nepriklauso nuo pareiškėjo valios. Teikdamas emocinę pagalbą telefonu vaikams, pareiškėjas turi bendradarbiauti su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagalbos vaikams linija;

10.2.2. užtikrinti, kad jauniems žmonėms, pagyvenusiems asmenims ir krizę išgyvenantiems žmonėms emocinės pagalbos telefonu vidutinis teikimo laikas per savaitę būtų ne mažesnis kaip 735 valandos, išskyrus tuos atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių to padaryti neįmanoma. Objektyviomis priežastimis laikomos aplinkybės, kurios nepriklauso nuo pareiškėjo valios;

10.2.3. užtikrinti, kad moterims ir smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims emocinės pagalbos telefonu vidutinis teikimo laikas per savaitę būtų ne mažesnis kaip 280 valandų, išskyrus tuos atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių to padaryti neįmanoma. Objektyviomis priežastimis laikomos aplinkybės, kurios nepriklauso nuo pareiškėjo valios;

10.2.4. užtikrinti, kad nors viena iš gausiausių Lietuvoje gyvenančių tautinių mažumų kalbų (remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis) emocinės pagalbos telefonu vidutinis teikimo laikas per savaitę būtų ne mažesnis kaip 20 valandų, išskyrus tuos atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių to padaryti neįmanoma. Objektyviomis priežastimis laikomos aplinkybės, kurios nepriklauso nuo pareiškėjo valios.

10.3. kokybinius:

10.3.1. užtikrinti, kad informacija apie emocinės pagalbos telefonu teikimą būtų skelbiama viešai lengvai prieinama forma, o tuo metu, kai emocinė pagalba telefonu neteikiama, skambinantieji būtų informuojami apie emocinės pagalbos telefonu teikimo laiką ir kitas pagalbos galimybes;

10.3.2. didinti emocinės pagalbos telefonu pasiekiamumą tikslinėms grupėms nurodytoms Nuostatų 8.1. papunktyje;

10.3.3. didinti emocinės pagalbos telefonu teikimo žinomumą tiek tikslinėms grupėms, nurodytoms Nuostatų 8.1. papunktyje, tiek visuomenei;

10.3.4. sudaryti sąlygas įvairioms amžiaus grupėms įsitraukti į savanorišką veiklą;

10.3.5. sudaryti sąlygas savanoriams nuolatos tobulinti savo įgūdžius;

10.3.6. analizuoti savo įgyvendinamas veiklas, atsižvelgiant į visuomenėje kylančius poreikius emocinei pagalbai telefonu, bei teikti pasiūlymus apie teikiamų paslaugų kryptingumą Departamentui.

11. Projekto veiklos gali būti vykdomos tik Lietuvos Respublikoje.

12. Finansavimas projektams neskiriamas, jeigu projektas atitinka bent vieną iš šių punktų:

12.1.  tikslingai skirtas atostogoms ir (ar) turizmui;

12.2.    siekia pelno;

12.3.    kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai, moralei, varžo kitų žmonių teises ir laisves;

12.4.    bet kokiomis formomis, metodais ir būdais kursto tautinę, rasinę, religinę ar socialinę neapykantą, prievartą ir diskriminaciją, išreiškia nepagarbą Lietuvos valstybės simboliams;

12.5.    bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia smurto, prievartos, neapykantos, alkoholio, tabako, psichotropinių medžiagų, azartinių lošimų populiarinimą;

12.6.    bet kokiomis kitomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus;

12.7. skiriama politinei reklamai pirkti, politinių partijų, politinės kampanijos dalyvių renginiams organizuoti bei kitai veiklai, skirtai politinėms partijoms, politinės kampanijos dalyviams propaguoti.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR VYKDYTOJAMS

 

13. Konkursui projektus gali teikti pareiškėjai, atitinkantys visas toliau išvardytas sąlygas:

13.1. pareiškėjas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka yra registruotas juridinis asmuo;

13.2. pareiškėjas nėra likviduojamas, sudaręs taikos sutarties su kreditoriais, sustabdęs ar apribojęs veiklos;

13.3. pareiškėjas, paraiškos teikimo dieną, nėra skolingas Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viešus duomenis) daugiau nei 150 Eur;

13.4. pareiškėjas, ne vėliau kaip likus 15 darbo dienų iki paraiškos pateikimo Konkursui dienos neturi skolų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ir (ar) savivaldybių biudžetams, pinigų fondams;

13.5. pareiškėjo projektui prašoma skirti suma nėra mažesnė negu Nuostatų 4 punkte nurodyta mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma ir nėra didesnė už minėtame punkte numatytą didžiausią projektui galimą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą.

14. Konkursui teikiamo projekto ne mažiau kaip 6 vykdytojai, kuriems numatyti atlyginimai iš projektui įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų, turi atitikti visus šiuos keliamus reikalavimus:

14.1. per 2017–2019 metus ir (ar) einamaisiais metais turi būti dalyvavęs (-ę) ne trumpesniuose nei 6 astronominių valandų mokymuose, seminaruose, pažintiniuose vizituose, tikslinėse konsultacijose ar kituose renginiuose, skirtuose emocinę pagalbą teikiantiems asmenims;

14.2. turi būti įgijęs aukštojo mokslo išsilavinimą socialinių mokslų srityje.

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

15. Pareiškėjas, teikdamas paraišką Konkursui, supranta teikiamų duomenų tikslą, planuojamą jų naudojimą ir perduoda juos laisva valia. Pareiškėjui elektroniniu paštu, nurodytu paraiškoje, Departamento siunčiami klausimai, prašymai, susiję su paraiškos teikimu Konkursui, laikomi oficialiais.

16. Teikdamas paraišką Konkursui, pareiškėjas sutinka, kad informacija, pateikta paraiškoje (išskyrus informaciją, kuri negali būti viešinama teisės aktų nustatyta tvarka), gali būti viešinama su Konkursu susijusioje informacinėje medžiagoje, renginiuose.

17. Pareiškėjas Konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Pateikus daugiau negu vieną paraišką, vertinama ta paraiška, kurios pateikimo data yra vėlesnė, tačiau ne vėlesnė, nei nurodyta Nuostatų 23 punkte. Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką, paraiškų taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomų dokumentų teikimas pareiškėjo iniciatyva negalimas.

18. Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytas paraiškos (Nuostatų 1 priedas), sąmatos (Nuostatų 2 priedas) formas ir Nuostatų 22 punkte nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu projektai@jrd.lt. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga. Pareiškėjas paraišką ir visus kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus gali pateikti naudodamas specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu projektai@jrd.lt. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

19. Paraiška ir kartu su ja pateikti dokumentai yra surašyti lietuvių kalba ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas.

20. Konkursui negali būti teikiama paraiška finansuoti projektą, kurios pareiškėjas nėra atsiskaitęs už ankstesniais ir / ar einamaisiais metais iš Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ gautų lėšų panaudojimą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir (ar) Europos Sąjungos lėšų naudojimo sutartyje ir taisyklėse nustatyta tvarka. Taip pat, negali būti įsiteisėjusio teismo sprendimo, kad iš Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir (ar) viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ gautas lėšas pareiškėjas yra panaudojęs ne pagal tikslinę paskirtį, ir (ar) nėra pasibaigęs Projektų administravimo taisyklių 63 punkte numatytas trejų metų terminas.

21. Konkursui negali būti teikiama paraiška finansuoti projektą, kuris jau yra arba buvo finansuotas dalyvaujant kituose Departamento, Ministerijos, Ministerijai pavaldžių įstaigų ar viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ projektų / programų finansavimo konkursuose

22. Kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines šių dokumentų kopijas:

22.1. pareiškėjo steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų, statuto ir pan.);

22.2. bendradarbiavimo sutarties (-čių), jei yra;

22.3. dokumentus, pagrindžiančius Nuostatų 9.3. punkte minimą pareiškėjo patirtį (pavyzdžiui, veiklos ataskaitos (-ų);

22.4. dokumentų, įrodančių teisę naudotis patalpomis, kuriose bus vykdomos veiklos;

22.5. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ne vėliau kaip likus 15 darbo dienų iki paraiškos pateikimo konkursui dienos išduotos pažymos, patvirtinančios, kad pareiškėjas neturi skolų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ir (ar) savivaldybių biudžetams, pinigų fondams;

22.6. dokumentų, pagrindžiančių vykdytojų turimą išsilavinimą ir (arba) įrodančius vykdytojų dalyvavimą 2017–2019 metais ir (ar) einamaisiais metais tiksliniuose mokymuose, seminaruose, pažintiniuose vizituose, tikslinėse konsultacijose ar kituose renginiuose, skirtuose emocinę pagalbą teikiantiems asmenims (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 14 punkto reikalavimus);

22.7. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento (ų), patvirtinančio (-ių) asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

22.8. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos užpildytos pagal Nuostatų 3 priedą;

22.9. teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų), kuris (-ie) turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;

23. Konkurso paraiška kartu su Nuostatų 22 punkte nurodytais privalomais pateikti dokumentais Departamentui turi būti pateikta per 30 kalendorinių dienų nuo Nuostatų paskelbimo Departamento interneto svetainėje ir Teisės aktų registre (www.e-tar.lt) dienos. Konkurso paraiška gali būti teikiama iki paskutinės šiame punkte nurodyto termino dienos 23 val. 59 min. (įskaitytinai). Jeigu Nuostatų paskelbimo Teisės aktų registre (www.e-tar.lt) ir Departamento interneto puslapyje datos nesutampa, paraiškos konkursui gali būti teikiamos per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojamų nuo tos paskelbimo Teisės aktų registre (www.e-tar.lt) ar Departamento interneto puslapyje datos, kuri yra vėlesnė.

24. Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento emocinės pagalbos linijų administratorė Tatjana Gurova (el. paštas tania.gurova@jrd.lt, tel. 8 616 03 883), arba kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo darbo dienos pabaigos.

 

V SKYRIUS

PAREIŠKĖJŲ, PARAIŠKŲ ir proJEKTų VERTINIMAS

 

25. Paraiškos vertinimas susideda iš šių dalių vertinimo:

25.1. formaliųjų kriterijų;

25.2. projekto turinio;

25.3. lėšų planavimo.

26. Paraiškos atitiktį formaliesiems kriterijams vertina Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) specialistas vadovaudamasis Projektų administravimo taisyklių IV skyriuje nustatyta tvarka, užpildydamas Emocinės pagalbos teikimo telefonu projektų finansavimo 2020 metais konkursui pateikto projekto formaliųjų kriterijų įvertinimo formą (Nuostatų 4 priedas).

27. Jeigu kartu su paraiška nepateikti visi Nuostatuose nurodyti privalomi pateikti dokumentai, išskyrus dokumentus, nurodytus Nuostatų 22.9. punkte, SPPD specialistas kreipiasi į pareiškėją su nurodymu pareiškėjui pateikti privalomus dokumentus per 3 darbo dienas nuo nurodymo gavimo dienos. SPPD specialistas prašo pareiškėjo pateikti trūkstamus dokumentus vieną kartą. Jeigu pareiškėjas per 3 darbo dienas nepateikė visų reikalaujamų dokumentų ir (ar) nepateikė paaiškinimų ir patikslinimų, SPPD specialistas apie tai informuoja Departamento direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos (toliau komisija) sekretorių, pateikdamas suvestinę, kurioje nurodo projekto (-ų), kuris (-ie) neatitinka formaliojo (-iųjų) kriterijaus (-ų), atmetimo priežastis, ir susijusius dokumentus. Komisijos sekretorius pateikia SPPD suvestinėje pateiktus siūlymus dėl projekto (-ų), neatitinkančio (-ių) formaliojo (-iųjų) kriterijaus (-ų), atmetimo ir susijusius dokumentus komisijai. Komisija, įvertinusi komisijos sekretoriaus komisijai pateiktą informaciją (duomenis), pritaria arba nepritaria projekto (-ų) atmetimui.

28. Jei pateikta paraiška neatitinka bent vieno iš Nuostatų 13, 18–20, 23, punktuose keliamų reikalavimų, ji toliau nevertinama ir projektui finansavimas neskiriamas.

29. Projektų turinį ir lėšų planavimą vertina ekspertai, kuriuos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atrenka SPPD ir kurie vadovaujasi SPPD direktoriaus patvirtintu ekspertų darbo reglamentu. Vieną projektą vertina ne mažiau kaip du ekspertai. Konkursą administruojanti įstaiga Projektų administravimo taisyklėse nustatytais atvejais gali projektą paskirti papildomai įvertinti trečiajam ekspertui. Vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių 28 punktu, pareiškėjo projekto turinį ir lėšų planavimą gali vertinti Departamento direktoriaus įsakymu vieniems metams sudaryta komisija, kurią sudaro ne mažiau kaip 5 nariai, kuri vadovaujasi Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintu Projektų vertinimo komisijų darbo reglamentu.

30. Ekspertai projekto turinio ir lėšų planavimo vertinimus pateikia SPPD užpildydami Emocinės pagalbos telefonu teikimo projektų finansavimo 2020 metais konkursui pateikto projekto turinio ir lėšų planavimo įvertinimo formą (Nuostatų 5 priedas). Jeigu vertinimus, vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių 28 punktu, atlieka komisija, komisijos nariai projekto turinio ir lėšų planavimo vertinimus atlieka užpildydami Emocinės pagalbos telefonu teikimo projektų finansavimo 2020 metais konkursui pateikto projekto turinio ir lėšų planavimo įvertinimo formą (Nuostatų 5 priedas).

31. Už vertinimo dalį, kurioje vertinamas projekto turinys ir lėšų planavimas, daugiausia gali būti skiriama 75 balai vienam projektui. Privaloma surinkti minimali balų suma už projekto turinį ir lėšų planavimą – 20 balų. Projektai, kurie nesurinko nustatytos minimalios balų sumos, yra nefinansuojami.

32. Pareiškėjai reitinguojami pagal dviejų ekspertų balų vidurkį, skirtą už projekto turinį ir lėšų planavimą. SPPD, gavęs ekspertų vertinimus ir siūlymus dėl projektų finansavimo, apibendrina ekspertų vertinimus ir siūlymus dėl projektų finansavimo, parengdamas pareiškėjų ir projektų vertinimo suvestinę, kurioje nurodoma dviejų projektą vertinusių ekspertų skirtų balų ir siūlomų skirti lėšų vidurkiai.

33. Komisijos posėdžio metu komisija, atsižvelgdama į ekspertų vertinimus, išvadas bei siūlymus dėl projektų finansavimo ir įvertinusi Departamento pareiškėjų vertinimo suvestinėje pateiktus duomenis bei SPPD projektų vertinimo suvestinėje pateiktus duomenis ir kitą su projektais, jų vertinimu susijusią informaciją, pritaria arba nepritaria ekspertų skirtų balų vidurkiui ir jų siūlomų skirti sumų projektams įgyvendinti vidurkiui. Jeigu komisija nepritaria dviejų ekspertų skirtų balų vidurkiui dėl projekto turinio ir (ar) siūlomų skirti lėšų sumų vidurkiui, komisijos sprendimu projektas perduodamas SPPD, kuris projektą skiria vertinti trečiajam ekspertui. Gavusi trečiojo eksperto vertinimą, komisija pritaria arba nepritaria jo vertinimui ir (ar) siūlomai skirti sumai. Jeigu komisija priima sprendimą nepritarti trečiojo eksperto vertinimui, ji sprendžia klausimą dėl pakartotinio projekto vertinimo, kurį atlieka komisijos nariai. Kiek komisijos narių vertins vieną projektą, projektų paskirstymo komisijos nariams bei komisijos narių atliekamo pakartotinio projektų vertinimo tvarka aprašyta komisijos darbo reglamente.

Komisija priima protokolinį sprendimą ir pateikia Departamento direktoriui siūlymus dėl lėšų skyrimo ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo komisijos sprendimo priėmimo.

34. Jei projektui įgyvendinti komisija siūlo skirti dalį lėšų, komisijos sekretorius nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo komisijos priimto sprendimo elektroniniu paštu informuoja pareiškėją apie komisijos siūlomų skirti lėšų dydį, nurodo, kokios priemonės (veiklos) ir (ar) išlaidos yra siūlomos finansuoti, taip pat nurodo, kad pareiškėjas turi patvirtinti, kad sutinka su siūloma skirti suma ir kad siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose ir projekte numatytus tikslus, ir pagal komisijos priimtą protokolinį sprendimą prašo patikslinti sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus.

Kai pareiškėjas sutinka su komisijos siūloma skirti suma, jis per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo elektroniniu paštu dienos komisijai patvirtina, kad sutinka su siūloma skirti suma ir kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose ir projekte numatytus tikslus, ir, atsižvelgdamas į komisijos rašte pateiktus nurodymus, pateikia patikslintą sąmatą (-as) ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planą (-us).

Komisijai iš pareiškėjo gavus patvirtinimą, kad pareiškėjas sutinka su komisijos siūloma skirti suma ir kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose ir projekte numatytus tikslus, bei patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patikslintų sąmatų ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų gavimo dienos šie dokumentai perduodami įvertinti ekspertams Nuostatuose, komisijos darbo reglamente ir administruojančios įstaigos patvirtinto ekspertų darbo reglamente nustatyta tvarka. Ekspertai patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus įvertina ir SPPD ekspertų vertinimo suvestinę parengia bei kartu su ekspertų vertinimo anketomis ją perduoda komisijai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo patikslintų sąmatų ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų gavimo dienos. Gavusi ekspertų vertinimų suvestinę, ekspertų vertinimo anketas bei vadovaudamasi Nuostatuose nustatytais kriterijais, komisija posėdyje svarsto patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus ir priima sprendimą jiems pritarti arba nepritarti.

Pareiškėjui per šiame punkte nurodytą terminą nepatvirtinus, kad sutinka su komisijos siūloma skirti suma ir (ar) kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant projekte ir Nuostatuose numatytus tikslus, ir (ar) nepatikslinus sąmatos ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų, laikoma, kad jis nesutinka su komisijos siūloma skirti suma. Jei pareiškėjas nesutinka su komisijos priimtu sprendimu skirti dalį projektui įgyvendinti prašomų lėšų arba jei komisija nepritaria pareiškėjo patikslintoms sąmatoms ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planams, projektui lėšų neskiriama ir ji įtraukiama į nefinansuotinų projektų sąrašą.

35. Komisija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo patikslintų sąmatų ir veiklų planų gavimo dienos priima sprendimą dėl lėšų skyrimo projektams, kuris yra rekomendacinio pobūdžio, ir ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo posėdžio, kuriame priimtas sprendimas dėl projektų finansavimo pasiūlymų, protokolo pasirašymo ir užregistravimo dienos pateikia Departamento direktoriui pasiūlymą dėl finansavimo skyrimo.

36. Sprendimą dėl lėšų skyrimo projektams, įvertinęs komisijos pasiūlymus ir (ar) ekspertų išvadas, priima Departamento direktorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo komisijos pasiūlymų gavimo dienos. Departamento direktoriaus įsakymas dėl Konkurso rezultatų ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo jo pasirašymo dienos yra paskelbiamas Departamento interneto svetainėje www.jrd.lt.

Komisijos sekretorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Departamento direktoriaus įsakymo dėl Konkurso rezultatų priėmimo dienos raštu informuoja pareiškėjus apie priimtą sprendimą pateikdamas sprendimo dėl lėšų skyrimo išrašą. Pareiškėjai, kurių projektai buvo įrašyti į atmestinų ar nefinansuotinų projektų sąrašą, apie sprendimą informuojami raštu, nurodant atmetimo ar lėšų neskyrimo priežastis ir sprendimo apskundimo tvarką

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ FINANSAVIMAS, VYKDYMAS IR KONTROLĖ

 

37. Departamentas, skelbdamas Konkurso laimėtojus, paskelbia ir laukiančiųjų sąrašą (rezervinių projektų sąrašą). Laukiančiųjų sąraše esantiems pareiškėjams finansavimas skiriamas, jeigu pareiškėjas, gavęs finansavimą, atsisako skirto finansavimo, nepasirašo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties (toliau – Sutartis) per Nuostatų 49 punkte nurodytą terminą, pasirašyta Sutartis nutraukiama arba valstybės biudžeto lėšos grąžinamos, arba esant papildomam finansavimui.

38. Tinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

38.1. projekto administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 5 procentai nuo visos iš Departamento prašomos ir skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos):

38.1.1. projekto vadovo ir asmens, vykdančio buhalterinę apskaitą, darbo užmokestis, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas; (jei paslauga neperkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens);

38.1.2. buhalterinės apskaitos paslaugos (kai paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens).

38.2. projekto įgyvendinimo išlaidos (išlaidos, susijusios su Nuostatų 3 punkte nurodytam Konkurso tikslui įgyvendinti ir Nuostatų 8 punkte nurodytoms veikloms vykdyti):

38.2.1. vykdytojų darbo užmokestis, įskaitant socialinio draudimo įmokas (ne mažiau nei 6 vykdytojai privalo atitikti Nuostatų 14 punkte numatytus reikalavimus);

38.2.2. prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos:

38.2.2.1. ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos (interneto, fiksuoto ir (ar) mobiliojo ryšio (neviršijant 15 Eur 1 programos vykdytojui per mėnesį), pašto);

38.2.2.2. transporto išlaikymas (degalai, tepalai, transporto priemonės nuoma be vairuotojo) ir transporto paslaugos (autobuso ekonominės klasės ar viešojo transporto bilietai, transporto priemonės nuoma su vairuotoju);

38.2.2.3. materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos (organizacinės technikos, patalpų, kuriose organizuojama ar teikiama emocinė pagalba telefonu, patalpų renginiams nuoma);

38.2.2.4. ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos (paslaugos, teikiamos pagal autorines, paslaugų sutartis, lektoriai, mokymų vadovai, skiriant ne daugiau kaip 40 Eur už 1 val.;

38.2.2.5. komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos (šildymo, elektros energijos, vandens, nuotekų šalinimo, kitos patalpų išlaikymo ir priežiūros išlaidos);

38.2.2.6. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, iš jų:

38.2.2.6.1. kitos 38.2.2.1–38.2.2.5. papunkčiuose neišvardytų prekių įsigijimo išlaidos (išlaidos programai įgyvendinti reikalingoms prekėms, priemonėms ir (ar) inventoriui įsigyti (pvz., kanceliarinės, ūkio prekės, maisto produktai);

38.2.2.7. kitos 38.2.2.1–38.2.2.5. papunkčiuose neišvardytų paslaugų įsigijimo išlaidos:

38.2.2.7.1. maitinimo paslaugos (maitinimo paslaugos Lietuvos Respublikos teritorijoje (pietūs kavinėje, valgyklos maitinimo paslaugos), skiriant ne daugiau kaip 8 Eur 1 asmeniui per dieną);

38.2.2.7.2. apgyvendinimo paslaugos (apgyvendinimo paslaugos Lietuvos Respublikos teritorijoje, skiriant ne daugiau kaip 20 Eur 1 asmeniui per parą);

38.2.2.7.3 viešinimo paslaugos (lankstinukų gamybos paslaugų, straipsnių spaudoje, televizijos reportažų pirkimas);

38.2.2.7.4. kitos 38.2.2.1–38.2.2.6. ir 38.2.2.7.1–38.2.2.7.3. papunkčiuose neišvardytos paslaugos (kitų tiesiogiai su programa susijusių, pagrįstų ir būtinų programai įgyvendinti paslaugų išlaidos (pvz., mokesčiai už banko paslaugas).

39. Išlaidoms, nurodytoms Nuostatų 38.2 papunktyje, apmokėti gali būti skirta 100 procentų visos projektui įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos.

40. Tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos, patirtos ir apmokėtos nuo 2020 m. sausio 1 d., iki 2020 m. gruodžio 31 d..

41. Netinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

41.1. ilgalaikio materialiojo turto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kurio vertė 500 (penki šimtai) Eur ir didesnė, kaip tai reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“, įsigijimo išlaidos;

41.2. statinių ir (arba) patalpų statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio ir (arba) einamojo remonto, teritorijos priežiūros, aplinkos tvarkymo išlaidos;

41.3. išlaidos pareiškėjo įsiskolinimams padengti;

41.4. kitos tiesiogiai su projekto įgyvendinimu ir Konkurso tikslu nesusijusios išlaidos;

41.5. išlaidos, skirtos politinei reklamai pirkti, politinių partijų, politinės kampanijos dalyvių renginiams organizuoti bei kitai veiklai, skirtai politinėms partijoms, politinės kampanijos dalyviams propaguoti.

42. Pareiškėjas privalo raštu informuoti SPPD apie projekte numatytų veiklų vykdymo nutraukimą ar sustabdymą. Gavęs tokį pranešimą, SPPD sustabdo valstybės biudžeto lėšų pervedimą projektui įgyvendinti. Pareiškėjui pašalinus šiame punkte nurodytas priežastis, atnaujinus veiklos vykdymą ir apie tai pranešus SPPD, atnaujinamas sustabdytas valstybės biudžeto lėšų pervedimas.

43. Pareiškėjas turi viešinti projektą, kad projekto tikslinė (-ės) grupė (-ės) ir visuomenė daugiau sužinotų apie projekto tikslus, uždavinius, eigą ir rezultatus. Viešindamas projektą, pareiškėjas turi nepažeisti viešosios tvarkos ir laikytis teisės aktų nustatytos tvarkos bei nurodyti, kad projektui valstybės biudžeto lėšas skyrė Departamentas bei kokiu tikslu ir kiek valstybės biudžeto lėšų buvo panaudota vykdant projektą.

44. Pareiškėjas (pareiškėjo atstovai) turi dalyvauti visuose Ministerijos ir Departamento organizuojamuose su Konkursu susijusiuose renginiuose.

45. Emocinę pagalbą telefonu teikiantys konsultantai ar savanoriai turi turėti įrengtą darbo vietą (darbo stalas, darbo kėdė ir pan.) šiai veiklai pritaikytose patalpose. Konsultantų ar savanorių darbo vietoje turi būti kompiuteris, kuris atitiktų šiuos reikalavimus: operacinė sistema: Microsoft Windows 10 Professional or Enterprise (32-bit or 64-bit) ar Microsoft Windows 8.1 Pro or Enterprise (32-bit or 64-bit), įdiegta TeamViewer programinė įranga bei įdiegtos naujausios antvirusinės ir ugniasienės programos.

46. Pareiškėjas, kuris yra perkančioji organizacija, įgydamas prekes ir paslaugas, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

47. Pareiškėjas, kuriam yra skirtas finansavimas, Sutartį, kurioje aprašomi pareiškėjo įsipareigojimai, nustatomas finansavimo dydis, finansavimo teikimo terminai, valstybės biudžeto lėšų naudojimo, atskaitomybės ir atsakomybės sąlygos, pasirašo su SPPD.

48. Departamentas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Departamento direktoriaus sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo projektams priėmimo dienos perduoda SPPD finansuojamų pareiškėjų sąrašą, kuriame nurodomas konkrečiam pareiškėjo projektui skirto finansavimo dydis, ir finansavimą gavusių pareiškėjų paraiškų ir patikslintų dokumentų (jeigu tokie buvo teikti) kopijas.

49. Pareiškėjui, kuriam yra skirtas finansavimas, nesudarius Sutarties per 20 darbo dienų nuo Departamento direktoriaus sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo projektams priėmimo dienos, SPPD siūlymu Departamento direktoriaus įsakymo dalis dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo šiam pareiškėjui pripažįstama netekusia galios.

50. Laikotarpiu nuo Departamento direktoriaus sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo projektams priėmimo dienos iki Sutarties pasirašymo, paaiškėjus, kad pareiškėjas nėra atsiskaitęs už 2019 metais iš Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija gautų lėšų panaudojimą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir (ar) Europos Sąjungos lėšų naudojimo sutartyje ir taisyklėse nustatyta tvarka, SPPD raštu apie tai informuoja Departamentą. Departamento komisijos sekretorius nedelsiant informuoja komisiją apie susidariusią situaciją ir organizuoja komisijos posėdį klausimui aptarti arba Departamento direktorius, vadovaudamasis SPPD pateikta informacija, gali pakeisti savo sprendimą dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo pareiškėjui. Tokiu atveju, pareiškėjo patirtos išlaidos iki Sutarties pasirašymo nėra kompensuojamos ar finansuojamos.

51. Sutartis su finansavimą gavusiu pareiškėju sudaroma 2020 metams. Valstybės biudžeto lėšos gali būti naudojamos Nuostatų 5 punkte nurodytu laikotarpiu. Projektui įgyvendinti skirtas ir pervestas, tačiau nepanaudotas valstybės biudžeto lėšas ir už šias banke, kitose kredito ar mokėjimo įstaigose laikomas valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas pareiškėjas privalo grąžinti į Sutarties rekvizituose nurodytą SPPD banko sąskaitą ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. SPPD nustačius, kad skirtas valstybės biudžeto lėšas pareiškėjas panaudojo ne pagal paskirtį, pareiškėjas privalo nepanaudotas ar netikslingai panaudotas projektui įgyvendinti skirtas valstybės biudžeto lėšas ir už šias banke, kitose kredito ar mokėjimo įstaigose laikomas valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas grąžinti SPPD per SPPD nustatytą laikotarpį, bet ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. Negrąžintos valstybės biudžeto lėšos išieškomos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Pareiškėjas praranda teisę teikti projektus ir gauti finansavimą pagal visas Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir (ar) viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ projektus trejus metus nuo teismo sprendimo, kuriuo Ministerijai, biudžetinėms įstaigoms, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir (ar) viešajai įstaigai „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ iš pareiškėjo priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos valstybės biudžeto lėšos, įsiteisėjimo dienos.

52. Pareiškėjas, kurio projektui yra skirtas finansavimas ir su kuriuo sudaryta Sutartis, SPPD privalo pateikti:

52.1. kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 dienos, o pasibaigus metams – iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. atitinkamai ketvirčio / metų veiklų įvykdymo ataskaitą (Nuostatų 6 priedas) ir SPPD nustatytos formos biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo finansines ataskaitas. SPPD prašymu kartu su ketvirto ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ir metų Projekto veiklų įvykdymo ataskaita SPPD teikti kitą Sutarčiai vykdyti reikalingą informaciją;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2V-113 (1.4), 2020-06-08, paskelbta TAR 2020-06-10, i. k. 2020-12700

 

52.2. Neteko galios nuo 2020-06-11

Papunkčio naikinimas:

Nr. 2V-113 (1.4), 2020-06-08, paskelbta TAR 2020-06-10, i. k. 2020-12700

 

52.3. jeigu SPPD arba Departamentas per 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties galiojimo pabaigos pateikia prašymą, pareiškėjas privalo pateikti konsultantų ar savanorių darbo grafikus, parengtų savanorių sąrašų kopijas bei programų trumpus aprašymus, taip pat kitus dokumentus ar informaciją, susijusią su projekto įgyvendinimu.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 2V-61 (1.4), 2020-03-27, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06554

 

53. Departamentas turi teisę prašyti pareiškėjo ir kitos papildomos informacijos, susijusios su įgyvendinamomis projekto veiklomis iki visiško pareiškėjo projekte numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

54. Departamentas ir SPPD tikrina finansuojamų projektų įgyvendinimą, ar laikomasi ir kaip laikomasi Nuostatuose ir Sutartyje pareiškėjui numatytų reikalavimų, ir atlieka skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo bei veiklos vykdymo kontrolę.

55. Departamentui ir (arba) SPPD nustačius ar turint pagrįstų įtarimų, kad pareiškėjas netinkamai vykdo Projektų administravimo taisyklių, Nuostatų, Sutarties ir (arba) galiojančių teisės aktų, turinčių esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, reikalavimus, Departamentas arba SPPD apie tai raštu informuoja pareiškėją ir SPPD sustabdo Sutarties vykdymą. Šiuo atveju SPPD nustato pareiškėjui protingą terminą nustatytiems veiklos trūkumams pašalinti. Pareiškėjas, pašalinęs nustatytus veiklos trūkumus, raštu informuoja Departamentą ir SPPD apie tolesnį pasirengimą tinkamai vykdyti Projektų administravimo taisyklėse, Nuostatuose, Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus ir kartu pateikia tai patvirtinančius įrodymus. SPPD, įvertinęs iš pareiškėjo gautą informaciją, gali atnaujinti Sutarties vykdymą. Jei pareiškėjas per nustatytą terminą veiklos trūkumų nepašalina arba per 2 darbo dienas nuo nustatytų veiklos trūkumų pašalinimo dienos neinformuoja Departamento ir SPPD apie pasirengimą tinkamai vykdyti Projektų administravimo taisyklėse, Nuostatuose, Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus, SPPD privalo vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai pareiškėją įspėjęs prieš 10 darbo dienų.

56. SPPD nutraukia Sutartį su pareiškėju ir skirtas valstybės biudžeto lėšas pareiškėjas privalo grąžinti, kai:

56.1. SPPD nustato, kad nesilaikoma esminių Projektų administravimo taisyklių, Nuostatų reikalavimų ir (ar) Sutarties su SPPD įsipareigojimų, ir (ar) galiojančių teisės aktų, turinčių esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, pažeidimų;

56.2. paaiškėja, kad asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytoje deklaracijoje buvo pateikta klaidinanti ar melaginga informacija, pareiškėjas įgyja likviduojamo juridinio asmens statusą po Sutarties sudarymo arba sudarius Sutartį įsiteisėja teismo sprendimas, kuriuo Ministerijai, biudžetinėms įstaigoms, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir viešajai įstaigai „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos valstybės biudžeto lėšos iš pareiškėjo;

56.3. vadovaujantis Nuostatų 55 punktu sustabdomas Sutarties vykdymas;

56.4. nustatoma, kad skirtos valstybės biudžeto lėšos naudojamos ne pagal paskirtį;

56.5. nustatoma, kad per 2020 metus pareiškėjas nepasiekė Nuostatų 10 punkte nurodytų esminių kiekybinių rodiklių:

56.5.1. jeigu pareiškėjas nepasiekė vieno iš 10 punkte nurodyto esminio kiekybinio rodiklio, pareiškėjas turi grąžinti 16,66 procentų skirtų ir pervestų valstybės biudžeto lėšų;

56.5.2. jeigu pareiškėjas nepasiekė dviejų iš 10 punkte nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, pareiškėjas turi grąžinti 33,33 procentus skirtų ir pervestų valstybės biudžeto lėšų;

56.5.3. jeigu pareiškėjas nepasiekė trijų iš 10 punkte nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, pareiškėjas turi grąžinti 49,99 procentus skirtų ir pervestų valstybės biudžeto lėšų;

56.5.4. jeigu pareiškėjas nepasiekė keturių iš 10 punkte nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, pareiškėjas turi grąžinti 66,66 procentus skirtų ir pervestų valstybės biudžeto lėšų;

56.5.5. jeigu pareiškėjas nepasiekė penkių iš 10 punkte nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, pareiškėjas turi grąžinti 83,33 procentus skirtų ir pervestų valstybės biudžeto lėšų;

56.5.6. jeigu pareiškėjas nepasiekė šešių iš 10 punkte nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, pareiškėjas turi grąžinti 100 procentų skirtų ir pervestų valstybės biudžeto lėšų;

56.6. nustatoma, kad pareiškėjas nėra atsiskaitęs už 2019 metais iš Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ gautų lėšų panaudojimą valstybės biudžeto lėšų ir (ar) Europos Sąjungos lėšų naudojimo sutartyje ir taisyklėse nustatyta tvarka.

57. Pareiškėjai projektui įgyvendinti gautas valstybės biudžeto lėšas privalo laikyti specialiai šioms lėšoms atidarytoje sąskaitoje, įvertindami valstybės biudžeto lėšų laikymo, naudojimo bei saugojimo rizikos veiksnius, ir naudoti tik Sutartyje ir Sutartimi patvirtintoje sąmatoje nurodytai veiklai vykdyti.

 

VII SKYRIUS

PROJEKTO IŠLAIDŲ SĄMATOS IR VEIKLŲ PLANO TIKSLINIMAS

 

58. Norėdamas patikslinti projekto išlaidų sąmatą, pareiškėjas raštu turi pateikti SPPD pagrįstą prašymą tikslinti projekto išlaidų sąmatą kartu pateikdamas išlaidų sąmatos lyginamąjį variantą. SPPD, išnagrinėjęs pareiškėjo prašymą, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos priima sprendimą dėl išlaidų sąmatos tikslinimo ir apie tai raštu informuoja pareiškėją. SPPD ir pareiškėjo suderintą patikslintą išlaidų sąmatą pasirašo įgalioti SPPD ir pareiškėjo atstovai.

581. Jei ne dėl projekto vykdytojo veiksmų atsiradus nenumatytų, Nuostatuose nenustatytų aplinkybių, dėl kurių projekto vykdytojui nepakanka skirtų lėšų numatytoms projekto veikloms įvykdyti, kad būtų pasiekti projekto vertinimo metu suplanuoti rodikliai, ar projekto vykdytojas turi vykdyti papildomas, projekte nenumatytas veiklas, kad būtų pasiekti projekto vertinimo metu suplanuoti rodikliai ar papildomi rezultatai, projekto vykdytojui gali būti skiriamos papildomos lėšos.

Šios lėšos skiriamos esant motyvuotam projekto vykdytojo prašymui.

Šiame punkte nurodytą projekto vykdytojo prašymą Komisija išnagrinėja ne vėliau kaip per 3 darbo dienas ir pateikia pasiūlymą Departamento direktoriui dėl papildomų lėšų skyrimo.

Sprendimą dėl papildomų lėšų pareiškėjams skyrimo Departamento direktorius priima per 3 darbo dienos nuo Komisijos pasiūlymo gavimo dienos.

Papildyta punktu:

Nr. 2V-131 (1.4), 2020-07-02, paskelbta TAR 2020-07-02, i. k. 2020-14841

 

59. Prašymai tikslinti projekto sąmatą SPPD teikiami vieną kartą per ketvirtį, bet ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki kito ketvirčio pradžios. Pareiškėjas gali teikti prašymą tikslinti tik dar nepatirtas išlaidas, išskyrus tinkamų finansuoti išlaidų sumažėjimo atvejus.

60. Jeigu tikslinama projekto išlaidų sąmata keičia pareiškėjo projekto veiklų planą (pvz., nesuorganizuotų mokymų, renginio lėšų perskirstymas kitoms veikloms), pareiškėjas privalo suderinti veiklų plano keitimą su Departamentu Nuostatų 61–62 punktuose nustatyta tvarka. SPPD gavęs prašymą tikslinti projekto išlaidų sąmatą ir nustatęs, kad projekto išlaidų sąmatos pakeitimas pakeis pareiškėjo projekto veiklų planą, turi apie tai informuoti Departamentą, o pareiškėją – apie Nuostatų 61–62 punktuose nustatytą projekto veiklų plano keitimo tvarką.

61. Projekto veiklų planas tikslinamas pateikiant prašymą elektroniniu paštu Departamentui. Norėdamas patikslinti projekto veiklų planą, pareiškėjas turi pateikti Departamentui pagrįstą prašymą tikslinti projekto veiklų planą, kartu pateikdamas projekto veiklų plano lyginamąjį variantą. Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas, išnagrinėjęs pareiškėjo prašymą, per 5 darbo dienas priima sprendimą dėl veiklų plano tikslinimo ir apie sprendimą informuoja pareiškėją. Departamentui pritarus pareiškėjo pasiūlytiems veiklų plano tikslinimams, Departamento ir pareiškėjo suderintą ir patikslintą veiklų plano kopiją elektroniniu paštu Departamentas išsiunčia SPPD.

62. Prašymai tikslinti projekto veiklų planą Departamentui gali būti teikiami iki 2020 m. gruodžio 15 d. Pareiškėjas gali teikti prašymą tik dėl dar neįvykdytų (nepradėtų vykdyti) veiklų tikslinimo.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

63. Departamentas tvarko fizinių ir juridinių asmenų duomenis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

64. Departamentas ir SPPD neatsako, jei dėl pareiškėjo projekte (paraiškoje ir (arba) Sutartyje) nurodytų klaidingų duomenų ryšiams palaikyti (adreso korespondencijai, telefono, fakso numerio, elektroninio pašto adreso ir kt.) pareiškėjo nepasiekia laiškai arba su pareiškėju negalima susisiekti kitu būdu.

65. Departamento direktoriaus sprendimas dėl projekto finansavimo gali būti pakeistas ar pripažintas netekusiu galios atsižvelgiant į SPPD pateiktą metinę atitinkamo projekto įgyvendinimo ataskaitą ir (ar) tinkamą valstybės biudžeto lėšų panaudojimą ir (ar) pasikeitus teisės aktams, kuriais remiantis skiriami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai atitinkamam konkursui, taip pat Departamentui arba teismui patenkinus pareiškėjo skundą ir pakartotinai Projektų administravimo taisyklėse ir (ar) Nuostatuose nustatyta tvarka įvertinus šio pareiškėjo paraišką.

Pasikeitus teisės aktams, kuriais remiantis skiriami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai atitinkamam konkursui, bendra Konkursui skirta valstybės biudžeto lėšų suma bei didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma gali būti pakeista atskiru Departamento direktoriaus įsakymu.

66. Sprendimas dėl projekto finansavimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

_________________________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

6 priedas ataskaitos forma 2020-03-27

Priedo pakeitimai:

Nr. 2V-61 (1.4), 2020-03-27, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06554

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2V-61 (1.4), 2020-03-27, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06554

Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 2V-285 (1.4) „Dėl Emocinės pagalbos telefonu teikimo projektų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2V-113 (1.4), 2020-06-08, paskelbta TAR 2020-06-10, i. k. 2020-12700

Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 2V-285 (1.4) „Dėl Emocinės pagalbos telefonu teikimo projektų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2V-131 (1.4), 2020-07-02, paskelbta TAR 2020-07-02, i. k. 2020-14841

Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 2V-285 (1.4) „Dėl Emocinės pagalbos telefonu teikimo projektų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo