Suvestinė redakcija nuo 2022-01-11

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2017-04-10, i. k. 2017-06089

 

Nauja redakcija nuo 2020-01-10:

Nr. 7, 2020-01-08, paskelbta TAR 2020-01-09, i. k. 2020-00295

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

nutarimas

DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. balandžio 5 d. Nr. 254

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 14 straipsnio 2, 3, 4 ir 9 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                     Saulius Skvernelis

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                           Linas Kukuraitis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2017 m. balandžio 5 d. nutarimu Nr. 254

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2022 m. sausio 5 d. nutarimo Nr. 20

redakcija)

 

 

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ

VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto bei kitų valstybės įsteigtų pinigų fondų lėšų (toliau – biudžetinės įstaigos), darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), ir biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – biudžetinių įstaigų vadovai), kasmetinio veiklos vertinimo tvarką.

2Aprašas netaikomas kultūros ir meno darbuotojams, socialinių paslaugų srities darbuotojams, sveikatos priežiūros specialistams, mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, švietimo įstaigų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjams ir darbuotojams, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui.

 

II SKYRIUS

KASMETINIS DARBUOTOJŲ IR BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ VEIKLOS VERTINIMAS

 

3Darbuotojui metines užduotis, susijusias su darbuotojo funkcijomis, siektinus rezultatus, jų vertinimo rodiklius ir riziką, kuriai esant metinės užduotys gali būti neįvykdytos, nustato tiesioginis darbuotojo vadovas. Biudžetinės įstaigos vadovui metines užduotis, susijusias su biudžetinės įstaigos metinio veiklos plano priemonėmis arba su metinio veiklos plano priemonėmis ir su biudžetinės įstaigos vidaus administravimu bei veiklos efektyvumo didinimu, siektinus rezultatus, jų vertinimo rodiklius ir riziką, kuriai esant metinės užduotys gali būti neįvykdytos, nustato į pareigas priimantis asmuo ar jo įgaliotas asmuo.

4Darbuotojams ir biudžetinių įstaigų vadovams nustatytos metinės užduotys privalo būti aiškios, įvykdomos, turėti nustatytą įvykdymo terminą. Siektinų rezultatų vertinimo rodikliai turi būti aiškūs, leidžiantys įvertinti, ar pasiekti konkretūs rezultatai.

5Riziką, kuriai esant darbuotojų / biudžetinių įstaigų vadovų metinės užduotys gali būti neįvykdytos, tiesioginis darbuotojo vadovas / į pareigas priimantis ar jo įgaliotas asmuo nustato, įvertinęs nuo darbuotojo / biudžetinės įstaigos vadovo nepriklausančias aplinkybes.

6Darbuotojo / biudžetinės įstaigos vadovo veiklos vertinimo procedūrą sudaro:

6.1. darbuotojo / biudžetinės įstaigos vadovo veiklos nagrinėjimas;

6.2. darbuotojo / biudžetinės įstaigos vadovo veiklos įvertinimas;

6.3. veiklos vertinimo išvados surašymas.

7Darbuotojo / biudžetinės įstaigos vadovo veiklos nagrinėjimas – veiklos vertinimo išvados formos, nustatytos Aprašo priede (toliau – veiklos vertinimo išvados forma), I ir II skyrių užpildymas ir pokalbis su darbuotoju / biudžetinės įstaigos vadovu.

8Tiesioginis darbuotojo vadovas / į pareigas priimantis asmuo ar jo įgaliotas asmuo tiesiogiai, raštu ar elektroniniu paštu pateikia darbuotojui / biudžetinės įstaigos vadovui veiklos vertinimo išvados formą. Darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas užpildo veiklos vertinimo išvados formos 1 punktą ir tiesiogiai, raštu ar elektroniniu paštu grąžina tiesioginiam darbuotojo vadovui / į pareigas priimančiam ar jo įgaliotam asmeniui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jos gavimo dienos.

9Darbuotojas ir tiesioginis jo vadovas / biudžetinės įstaigos vadovas ir į pareigas priimantis ar jo įgaliotas asmuo susitaria dėl pokalbio datos. Tiesioginis darbuotojo vadovas /
į pareigas priimantis ar jo įgaliotas asmuo iki pokalbio susipažįsta su darbuotojo / biudžetinės įstaigos vadovo užpildytos veiklos vertinimo išvados formos 1 punktu. Į veiklos vertinimo pokalbį darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas turi teisę kviesti biudžetinės įstaigos darbuotojų atstovą (-us), kuris (-ie) Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatytais atvejais ir tvarka įgyvendina darbuotojų atstovavimą (informavimą, konsultavimą ir dalyvavimą darbdaviui priimant sprendimus) biudžetinėje įstaigoje (toliau – darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) ir kuris (-ie) veiklos vertinimo pokalbyje gali dalyvauti stebėtojo (-ų) teisėmis. Tiesioginis darbuotojo vadovas / į pareigas priimantis ar jo įgaliotas asmuo su darbuotoju / biudžetinės įstaigos vadovu pokalbio metu:

9.1.   aptaria darbuotojo / biudžetinės įstaigos vadovo gebėjimus vykdyti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, jo pasiektus rezultatus, atliekant pavestas metines užduotis, jo veiklą per praėjusius kalendorinius metus ir prireikus patikslina veiklos vertinimo išvados formos 1 punktą, užpildo jos 4–5 punktus;

9.2.   suformuluoja einamųjų metų užduotis, numato siektinus rezultatus, jų vertinimo rodiklius, riziką, kuriai esant darbuotojo / biudžetinės įstaigos vadovo metinės užduotys gali būti neįvykdytos, ir užpildo veiklos vertinimo išvados formos 2–3 punktus;

9.3.   aptaria darbuotojo / biudžetinės įstaigos vadovo galimą kvalifikacijos tobulinimą ir prireikus užpildo veiklos vertinimo išvados formos 6 punktą.

10. Po pokalbio tiesioginis darbuotojo vadovas / į pareigas priimantis ar jo įgaliotas asmuo užpildo darbuotojo / biudžetinės įstaigos vadovo veiklos vertinimo išvados formos
7–8 punktus – pažymi darbuotojo / biudžetinės įstaigos vadovo bendrą veiklos įvertinimą (labai gerai / gerai / patenkinamai / nepatenkinamai) ir, atsižvelgęs į įvertinimą, įrašo siūlymą (arba sprendimą, jeigu veiklos vertinimo išvadą pildo į pareigas priimantis asmuo): nustatyti kintamąją dalį ir skirti premiją; nustatyti kintamąją dalį; nenustatyti kintamosios dalies arba nustatyti mažesnį pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, nurodytą Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo (toliau – Įstatymas) 14 straipsnio 9 dalies 4 punkte ar 10 dalies 4 punkte.

11. Jeigu Įstatymo 14 straipsnio 3 ar 5 dalyje numatytu atveju darbuotojui / biudžetinės įstaigos vadovui nebuvo nustatytos metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai praėjusiems kalendoriniams metams, darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas nevertinamas, o per pokalbį atliekami Aprašo 9.2 papunktyje nurodyti veiksmai.

12. Jei Įstatymo 14 straipsnio 9 dalies 4 punkte arba 10 dalies 4 punkte nustatytu atveju sudaromas rezultatų gerinimo planas, jame nurodomi darbuotojo / biudžetinės įstaigos vadovo veiklos trūkumai, nustatomi siektini veiklos rezultatai, siūlomos priemonės šiems rezultatams pasiekti, nurodomas rezultatų gerinimo plano įvykdymo terminas. Tiesioginis darbuotojo vadovas / į pareigas priimantis ar jo įgaliotas asmuo šį planą pateikia darbuotojui / biudžetinės įstaigos vadovui pasirašytinai susipažinti ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo sprendimo darbuotojui / biudžetinės įstaigos vadovui nustatyti mažesnį pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą priėmimo dienos.

13. Tiesioginis darbuotojo vadovas / į pareigas priimantis ar jo įgaliotas asmuo darbuotojui / biudžetinės įstaigos vadovui pateikia veiklos vertinimo išvadą pasirašytinai susipažinti per 3 darbo dienas nuo veiklos vertinimo išvados gavimo dienos. Darbuotojui / biudžetinės įstaigos vadovui nesutikus su bent vienu veiklos vertinimo išvados punktu, tai pažymima pasirašant veiklos vertinimo išvadą. Darbuotojui / biudžetinės įstaigos vadovui atsisakius pasirašyti veiklos vertinimo išvadą, surašomas aktas, kuriame nurodomos darbuotojo / biudžetinės įstaigos vadovo pareigos, vardas, pavardė, atsisakymo susipažinti su veiklos vertinimo išvada faktas ir data, darbuotojo / biudžetinės įstaigos vadovo pareigos, vardas, pavardė, ir jį pasirašo tiesioginis darbuotojo vadovas / į pareigas priimantis ar jo įgaliotas asmuo.

14. Tiesioginis darbuotojo vadovas / į pareigas priimantis ar jo įgaliotas asmuo per 3 darbo dienas nuo darbuotojo / biudžetinės įstaigos vadovo veiklos vertinimo išvados pasirašymo dienos arba akto surašymo dienos tiesiogiai, raštu ar elektroniniu paštu pateikia šią išvadą ir aktą, jeigu jis buvo surašytas, darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiam asmeniui.

15. Darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo sutinka arba nesutinka su veiklos vertinimo išvada, tai pažymėdamas veiklos vertinimo išvadoje, ją pasirašo ir tiesiogiai, raštu ar elektroniniu paštu grąžina tiesioginiam darbuotojo vadovui / į pareigas priimančiam ar jo įgaliotam asmeniui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jos gavimo dienos.

Darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiam asmeniui nesutikus su veiklos vertinimo išvada, surašyta po pokalbio, kuriame jis nedalyvavo, jei darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas sutinka, darbuotojo / biudžetinės įstaigos vadovo veiklos vertinimo procedūra vykdoma pakartotinai Aprašo nustatyta tvarka, pokalbyje su darbuotoju / biudžetinės įstaigos vadovu dalyvaujant darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiam asmeniui.

Darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiam asmeniui nesutikus su veiklos vertinimo išvada, surašyta po pokalbio, kuriame jis dalyvavo, ši išvada teikiama Aprašo 16 ar 18 punkte nustatyta tvarka.

16. Darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiam asmeniui sutikus su veiklos vertinimo išvada arba darbuotojui nesutikus, kad jo veiklos vertinimo procedūra būtų vykdoma pakartotinai, tiesioginis darbuotojo vadovas per 3 darbo dienas nuo veiklos vertinimo išvados gavimo dienos tiesiogiai, raštu ar elektroniniu paštu pateikia šią išvadą ir aktą, jeigu jis buvo surašytas, į pareigas priimančiam asmeniui, kuris priima Įstatymo 14 straipsnio 11 dalyje nurodytą motyvuotą sprendimą pritarti arba nepritarti tiesioginio darbuotojo vadovo siūlymui. 

17. Jeigu, pakartotinai atlikus vertinimo procedūrą Aprašo nustatyta tvarka, darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo nesutinka su veiklos vertinimo išvada, ši išvada teikiama Aprašo 16 ar 18 punkte nustatyta tvarka.

18. Jeigu į pareigas priimantis asmuo įgaliojo kitą asmenį įvertinti biudžetinės įstaigos vadovo praėjusių kalendorinių metų veiklą, darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiam asmeniui sutikus su biudžetinės įstaigos vadovo veiklos vertinimo išvada arba biudžetinės įstaigos vadovui nesutikus, kad jo vertinimo procedūra būtų vykdoma pakartotinai, įgaliotas asmuo per 3 darbo dienas nuo veiklos vertinimo išvados gavimo dienos tiesiogiai, raštu ar elektroniniu paštu pateikia šią išvadą ir aktą, jei jis buvo surašytas, į pareigas priimančiam asmeniui, kuris priima Įstatymo 14 straipsnio 11 dalyje nurodytą motyvuotą sprendimą pritarti arba nepritarti įgalioto asmens siūlymui.

19. Priimtas sprendimas dėl darbuotojo / biudžetinės įstaigos vadovo kasmetinio veiklos vertinimo gali būti skundžiamas Darbo kodekse nustatyta darbo ginčų nagrinėjimo tvarka.

20. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

21. Dokumentai saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Reglamento (ES) 2016/679 ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

 

––––––––––––––––––––

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 7, 2020-01-08, paskelbta TAR 2020-01-09, i. k. 2020-00295

Nr. 20, 2022-01-05, paskelbta TAR 2022-01-10, i. k. 2022-00274

 

 

 

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų

veiklos vertinimo tvarkos aprašo

priedas

 

(Veiklos vertinimo išvados forma)

 

_________________________________________________________________

(valstybės ar savivaldybės įstaigos pavadinimas)

 

_________________________________________________________________

(darbuotojo / biudžetinės įstaigos vadovo pareigos, vardas ir pavardė)

 

VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA

 

_____________ Nr. ________

(data)                                    

_________________

(sudarymo vieta)

 

I SKYRIUS

PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI

 

1. Pagrindiniai praėjusių kalendorinių metų veiklos rezultatai

(pildo darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas)

 

Metinės užduotys

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis tiesioginis darbuotojo vadovas / į pareigas priimantis ar jo įgaliotas asmuo vertina, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

Pasiekti rezultatai

1.1.

 

 

 

1.2.

 

 

 

1.3.

 

 

 

1.4.

 

 

 

1.5.

 

 

 

1.6.

 

 

 

 

2. Einamųjų metų užduotys

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys)

 

Einamųjų metų užduotys 

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis tiesioginis darbuotojo vadovas / į pareigas priimantis ar jo įgaliotas asmuo vertina, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

2.1.

 

 

2.2.

 

 

2.3.

 

 

2.4.

 

 

2.5.

 

 

2.6.

 

 

 

3Rizika, kuriai esant nustatytos einamųjų metų užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamą įtaką šių užduočių įvykdymui)

(pildoma suderinus su darbuotoju / biudžetinės įstaigos vadovu)

 

3.1.

3.2.

3.3.

 

II SKYRIUS

PASIEKTŲ REZULTATŲ, GEBĖJIMŲ VYKDYTI FUNKCIJAS VERTINIMAS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

 

4. Pasiektų rezultatų vykdant metines užduotis vertinimas

 

Metinių užduočių

įvykdymo aprašymas

Pažymimas atitinkamas langelis

4.1. Darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas įvykdė metines užduotis ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius

Labai gerai – 4

4.2. Darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas iš esmės įvykdė metines užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius

Gerai – 3

4.3. Darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas įvykdė tik kai kurias metines užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius

Patenkinamai – 2

4.4. Darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas neįvykdė metinių užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius

Nepatenkinamai – 1

 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas

Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimo kriterijai

Pažymimas atitinkamas langelis:

4 – labai gerai

3 – gerai

2 – patenkinamai

1 – nepatenkinamai

Pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymas, laikantis nustatytos tvarkos, tinkamu būdu

1    2    3☐   4

Pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymas, atsižvelgiant į strateginius įstaigos tikslus

1    2    3☐   4

Tinkamas turimų žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir siekiant rezultatų

1    2    3☐   4

PAŽYMIMAS LANGELIS, ATITINKANTIS GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS VERTINIMŲ VIDURKĮ

 

1    2    3☐   4

 

6Pasiūlymai, kaip darbuotojui / biudžetinės įstaigos vadovui tobulinti kvalifikaciją 

(esant poreikiui nurodoma, kokie mokymai siūlomi) 

 

6.1.

6.2.

 

III SKYRIUS

BENDRAS VEIKLOS VERTINIMAS, VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI

 

7Bendras veiklos vertinimas

 

Pažymimas langelis, atitinkantis bendrą pasiektų rezultatų, vykdant užduotis, ir gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimų vidurkį

 

Vertinimas

Nepatenkinamai –

Patenkinamai –

Gerai –

Labai gerai –

 

 

8. Vertinimo pagrindimas ir siūlymai (sprendimas, jei veiklos vertinimo išvadą pildo
į pareigas priimantis asmuo): __________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

(tiesioginio darbuotojo vadovo / į pareigas priimančio ar jo įgalioto asmens pareigos)

 

(vardas ir pavardė)

 

(parašas)

 

 

 

Su veiklos vertinimo išvada ir siūlymais susipažinau ir sutinku / nesutinku:

(ko nereikia, išbraukti)

 

 

 

 

(nurodyti veiklos vertinimo išvados punktą (punktus), su kuriuo (kuriais) nesutinka, ir nesutikimo motyvus)

________________________________________                           ___________                      ______________

(darbuotojo / biudžetinės įstaigos vadovo pareigos)                                (parašas)                        (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

Su veiklos vertinimo išvada ir siūlymais susipažinau ir sutinku / nesutinku, pokalbyje dalyvavau / nedalyvavau:                             (ko nereikia, išbraukti)                                                                    (ko nereikia, išbraukti)

 

 

 

(nurodyti veiklos vertinimo išvados punktą (punktus), su kuriuo (kuriais) nesutinka, ir nesutikimo motyvus)

 

________________________________________________         _______________             _________________

(darbuotojų atstovavimą įgyvendinančio asmens pareigos)                   (parašas)                        (vardas ir pavardė)

 

 

 

Sutinku / nesutinku, kad vertinimo procedūra būtų vykdoma pakartotinai:

(ko nereikia, išbraukti)

 

___________________________________________                    ________________          _________________

(darbuotojo / biudžetinės įstaigos vadovo pareigos)                                (parašas)                        (vardas ir pavardė)

 

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 7, 2020-01-08, paskelbta TAR 2020-01-09, i. k. 2020-00295

Nr. 20, 2022-01-05, paskelbta TAR 2022-01-10, i. k. 2022-00274

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 7, 2020-01-08, paskelbta TAR 2020-01-09, i. k. 2020-00295

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 254 „Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 20, 2022-01-05, paskelbta TAR 2022-01-10, i. k. 2022-00274

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 254 „Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo