Suvestinė redakcija nuo 2019-01-17

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-12-08, i. k. 2015-19456

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLierius

 

ĮSAKYMAS

DĖL SAVIVALDYBIŲ KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBŲ ATLIEKAMŲ AUDITŲ IŠORINĖS PERŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. gruodžio 7 d. Nr. V-248

Vilnius

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. VE-15, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-16, i. k. 2019-00614

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymo 9 straipsnio 5 dalimi:

1. Tvirtinu Savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atliekamų auditų išorinės peržiūros tvarkos aprašą (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. VE-15, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-16, i. k. 2019-00614

 

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2006 m. birželio 30 d. įsakymą Nr. V-91 „Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliekamo audito išorinės peržiūros tvarkos tvirtinimo“ su visais jo pakeitimais ir papildymais.

3. Įpareigoju Bendrųjų reikalų departamento Informacijos skyriaus vyriausiąją specialistę Audronę Desiatnikienę šį įsakymą teisės aktų nustatyta tvarka paskelbti Teisės aktų registre.

 

 

 

Valstybės kontrolierius                                                                                    Arūnas Dulkys

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus

2015 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-248

(Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus

2019 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. VE-15 redakcija)

 

 

SAVIVALDYBIŲ KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBŲ ATLIEKAMŲ AUDITŲ IŠORINĖS PERŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atliekamų auditų išorinės peržiūros tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato Valstybės kontrolės pareigūnų atliekamų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos auditų išorinės peržiūros (toliau – peržiūra) apimtį, plano parengimą, atlikimą ir rezultatų pateikimą.

2. Peržiūros tikslas – įvertinti savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos sukurtą audito kokybės kontrolės sistemą ir atlikto audito kokybę, pareikšti dėl to nuomonę.

3. Peržiūrą atlieka ir peržiūros planą parengia Valstybės kontrolės departamento, kurio kompetencijai yra priskirtos savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų auditų išorinės peržiūros funkcijos, pareigūnai. Prireikus, peržiūrai atlikti gali būti pasitelkiami ir kitų Valstybės kontrolės departamentų pareigūnai.

4. Valstybės kontrolės pareigūnai atlikdami peržiūrą vadovaujasi šio aprašo 7 punkte nurodytais teisės aktais, valstybės kontrolieriaus patvirtintomis metodikomis ir šio aprašo nuostatomis. Valstybės kontrolės pareigūnas, prieš pradėdamas peržiūrą, ir išorinėje peržiūroje dalyvaujantys asmenys pasirašo nešališkumo ir nepriklausomumo deklaraciją.

5. Valstybės kontrolės atliekamoje peržiūroje stebėtojų teisėmis turi teisę dalyvauti ir Savivaldybių kontrolierių asociacijos deleguoti atstovai (savivaldybių kontrolieriai, savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų valstybės tarnautojai).

6. Peržiūros metu savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba privalo sudaryti tinkamas sąlygas Valstybės kontrolės pareigūnams atlikti peržiūrą, gauti reikalingus dokumentus ir informaciją bei raštiškus paaiškinimus.

7. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, valstybės kontrolieriaus 2002 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-26 patvirtintais Valstybinio audito reikalavimais, atsižvelgiant į Tarptautinės buhalterių federacijos Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdybos išleistus tarptautinius audito standartus, 1-ąjį tarptautinį kokybės kontrolės standartą, tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus.

 

II. PERŽIŪROS APIMTIS IR PLANO PARENGIMAS

 

8. Peržiūra apima savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos sukurtos audito kokybės kontrolės sistemos ir atlikto finansinio ir (ar) veiklos auditų kokybės įvertinimą ir atliekama dviem lygiais: savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ir konkretaus audito.

9. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos peržiūrai atrenkamos ne rečiau kaip kartą per šešerius metus, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių negalima atlikti peržiūros. Laikotarpis tarp peržiūrų gali būti sutrumpinamas iki trejų metų, jeigu paskutinės peržiūros metu buvo įvertinta, kad savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos sukurta audito kokybės kontrolės sistema turi reikšmingų trūkumų ir (ar) atlikto audito rezultatai buvo įvertinti III lygiu. Tais atvejais, kai dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos ar kitų aplinkybių Valstybės kontrolės pareigūnui buvo apribota galimybė atlikti peržiūrą, peržiūra gali būti atliekama ateinančiais kalendoriniais metais.

10. Peržiūrai atlikti rengiamas peržiūros planas. Jis rengiamas kiekvienais kalendoriniais metais ir derinamas su valstybės kontrolieriaus įsakymu paskirta Valstybinio audito metodikos ir kokybės komisija (toliau – Valstybinio audito metodikos ir kokybės komisija). Peržiūros planas teikiamas tvirtinti valstybės kontrolieriui ne vėliau kaip iki kalendorinių metų lapkričio 10 dienos.

11. Peržiūrai auditai paprastai atrenkami iš finansinių ir (ar) veiklos auditų, kurie buvo baigti per praėjusius 12 mėnesių.

12. Peržiūros plane pateikiama ši informacija: peržiūrai atrinktos savivaldybių kontrolės ir audito tarnybos; atrinkti finansiniai ir (ar) veiklos auditai; peržiūrą atliksiantys Valstybės kontrolės pareigūnai; peržiūros ataskaitų ir peržiūrų apibendrinimo ataskaitos pateikimo terminai ir kita peržiūrai aktuali informacija.

13. Apie valstybės kontrolieriaus patvirtintą peržiūros planą Savivaldybių kontrolierių asociacija informuojama peržiūrą atliekančio Valstybės kontrolės departamento direktoriaus raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio plano patvirtinimo.

14. Savivaldybių kontrolierių asociacija ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo peržiūros plano gavimo dienos informuoja Valstybės kontrolę apie Savivaldybių kontrolierių asociacijos skiriamus atstovus, dalyvausiančius peržiūroje stebėtojų teisėmis.

15. Savivaldybių kontrolierių asociacija negali skirti atstovų, einančių pareigas savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje, kuri yra įtraukta į peržiūros planą.

 

III. PERŽIŪROS ATLIKIMAS

 

16. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba prieš peržiūros atlikimą informuojama peržiūrą atliekančio Valstybės kontrolės departamento direktoriaus raštu. Jame pateikiama: valstybės kontrolieriaus patvirtintas peržiūros planas, atrinkti peržiūrai auditai, peržiūrą atliksiantys Valstybės kontrolės pareigūnai ir peržiūroje stebėtojų teisėmis dalyvausiantys Savivaldybių kontrolierių asociacijos atstovai. Paprašoma pateikti peržiūrai reikalingus dokumentus.

17. Peržiūrą atliekantys Valstybės kontrolės pareigūnai turi teisę iš savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos gauti atliktų auditų ataskaitas ir (ar) išvadas, darbo dokumentus, kitus su peržiūra susijusius dokumentus ir informaciją, reikiamus paaiškinimus raštu ar elektroniniu paštu.

18. Stebėtojo teisėmis peržiūroje dalyvaujantys Savivaldybių kontrolierių asociacijos atstovai turi teisę susipažinti su peržiūrai pateiktais dokumentais, dalyvauti peržiūros metu vyksiančiuose susitikimuose, peržiūros ataskaitos projekto aptarime, išsakyti savo nuomonę svarstomais klausimais.

19. Peržiūrai atlikti, audito kokybės kontrolės sistemai ir atlikto audito kokybei įvertinti yra naudojami klausimynai (šio aprašo 1–5 priedai), kuriuos užpildo peržiūrą atliekantys Valstybės kontrolės pareigūnai. Peržiūroje naudojamiems klausimynams turi pritarti Valstybinio audito metodikos ir kokybės komisija.

20. Atliekant audito kokybės kontrolės sistemos vertinimą savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos lygiu, susipažįstama su audito kokybės užtikrinimo politika ir procedūromis, jų veikimu, siekiant įsitikinti, ar sukurta audito kokybės kontrolės sistema yra veiksminga ir užtikrina, kad visi auditai būtų atliekami pagal auditą reglamentuojančius teisės aktus. Baigus peržiūrą, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos lygiu pateikiamas sukurtos audito kokybės kontrolės sistemos įvertinimas.

21. Galimi audito kokybės kontrolės sistemos įvertinimai:

21.1. „Be trūkumų“ – kai kokybės kontrolės sistemoje nebuvo nustatyta jokių trūkumų, o savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos sukurta kokybės kontrolės sistema yra veiksminga ir užtikrina, kad visi auditai būtų atliekami pagal auditą reglamentuojančius teisės aktus.

21.2. „Su nereikšmingais trūkumais“ – kai kokybės kontrolės sistemoje buvo nustatyta trūkumų, tačiau iš esmės savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos sukurta kokybės kontrolės sistema yra veiksminga ir užtikrina, kad visi auditai būtų atliekami pagal auditą reglamentuojančius teisės aktus.

21.3. „Su reikšmingais trūkumais“ – kai savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kokybės kontrolės sistemoje nustatyta reikšmingų trūkumų arba nėra sukurta kokybės kontrolės sistemos, kuri būtų veiksminga ir užtikrintų, kad visi auditai būtų atliekami pagal auditą reglamentuojančius teisės aktus.

22. Atliekant auditų peržiūrą konkretaus audito lygiu vertinama, ar auditai buvo atlikti pagal auditą reglamentuojančius teisės aktus, ar audito etapų darbai, audito procedūros ir peržiūra buvo išsamūs, atlikti laiku, pagrįsti pakankamais ir tinkamais audito įrodymais ir tinkamai dokumentuoti. Baigus peržiūrą konkretaus audito lygiu, pateikiamas audito kokybės įvertinimas.

23. Galimi audito kokybės įvertinimai:

23.1. I lygis (100–80 balų)nenustatyta ar nustatyta nereikšmingų nukrypimų nuo teisės aktų, reglamentuojančių audito atlikimą;

23.2. II lygis (79–50 balų) – nustatyta reikšmingų nukrypimų nuo teisės aktų, reglamentuojančių audito atlikimą;

23.3. III lygis (49 ir mažiau balų) – nustatyta reikšmingų nukrypimų nuo teisės aktų, reglamentuojančių audito atlikimą, ir reikšmingais atžvilgiais nesurinkti tinkami ir pakankami audito įrodymai.

24. Tais atvejais, kai dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos ar kitų aplinkybių Valstybės kontrolės pareigūnui buvo apribota galimybė atlikti peržiūrą, jis gali atsisakyti pateikti įvertinimą dėl audito kokybės kontrolės sistemos ir (ar) atlikto audito kokybės.

 

IV. PERŽIŪROS REZULTATŲ PATEIKIMAS

 

25. Valstybės kontrolės pareigūnas baigtos peržiūros rezultatus pateikia ataskaitoje (kartu su užpildytu klausimynu). Šioje ataskaitoje pateikiama informacija apie atliktos peržiūros apimtį ir jos metu nustatytus dalykus, aiškiai suformuluojami peržiūros įvertinimai dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos sukurtos audito kokybės kontrolės sistemos ir tam tikro audito kokybės, pateikiamos savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai rekomendacijos dėl nustatytų trūkumų šalinimo ar kitų pastebėjimų. Peržiūros ataskaitoje gali būti pateikta ir kita, Valstybės kontrolės pareigūno nuomone, reikalinga informacija apie peržiūros rezultatus.

26. Peržiūros ataskaitos projektas derinamas su savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba. Savivaldybės kontrolierius per 5 darbo dienas nuo ataskaitos projekto gavimo turi teisę raštu pateikti savo pastabas, papildomus dokumentus ir (ar) pageidavimą organizuoti projekto aptarimą. Šį aptarimą inicijuoti turi teisę ir peržiūrą atliekantis Valstybės kontrolės pareigūnas. Aptarime kviečiami dalyvauti ir kiti peržiūroje dalyvavę asmenys (Savivaldybių kontrolierių asociacijos atstovai, dalyvaujantys stebėtojų teisėmis), esant poreikiui, ir kiti specialių žinių turintys Valstybės kontrolės pareigūnai ar tarnautojai. Gavęs pastabų, papildomų dokumentų ir kitą papildomą informaciją, Valstybės kontrolės pareigūnas įvertina jų pagrįstumą ir prireikus patikslina peržiūros ataskaitos projektą.

27. Peržiūros ataskaitą pasirašo peržiūrą atlikusio Valstybės kontrolės departamento, kuriam yra pavesta atlikti savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų išorinės peržiūros funkcijas, direktorius ir peržiūrą atlikę Valstybės kontrolės pareigūnai. Peržiūros rezultatus (peržiūros ataskaitas ir audito kokybės kontrolės sistemos bei atlikto audito kokybės įvertinimus) tvirtina Valstybinio audito metodikos ir kokybės komisija. Peržiūros ataskaita pateikiama savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai. Apie peržiūros rezultatus informuojama ir savivaldybės taryba, kuriai yra atskaitingas peržiūroje dalyvavęs savivaldybės kontrolierius.

28. Baigus peržiūras, Valstybės kontrolės departamentas, kuriam pavesta atlikti savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų išorinės peržiūros funkcijas, parengia peržiūrų apibendrinimo ataskaitą, kurią pasirašo departamento direktorius. Ataskaitoje susisteminama ir apibendrinama peržiūrų ataskaitose pateikta informacija, nurodomi gerosios audito praktikos pavyzdžiai ir kita peržiūrai naudinga informacija. Peržiūrų apibendrinimo ataskaitos projektas derinamas su Savivaldybių kontrolierių asociacija. Asociacija per 5 darbo dienas nuo ataskaitos projekto gavimo turi teisę raštu pateikti savo pastabas ir (ar) pageidavimą organizuoti ataskaitos projekto aptarimą. Gavęs pastabų ir kitą papildomą informaciją, Valstybės kontrolės departamentas, rengiantis peržiūrų apibendrinimo ataskaitą, įvertina jų pagrįstumą ir, prireikus, patikslina peržiūrų apibendrinimo ataskaitos projektą.

29. Parengta peržiūrų apibendrinimo ataskaita teikiama tvirtinti Valstybinio audito metodikos ir kokybės komisijai ir susipažinti valstybės kontrolieriui.

30. Peržiūrų apibendrinimo ataskaita siunčiama Lietuvos Respublikos Seimo Audito komitetui, Savivaldybių kontrolierių asociacijai ir, esant poreikiui, kitiems suinteresuotiems subjektams. Ataskaita viešai skelbiama Valstybės kontrolės interneto svetainėje adresu www.vkontrole.lt.

 

V. REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA

 

31. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba privalo pateikti raštu Valstybei kontrolei informaciją apie peržiūros ataskaitoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą per 7 kalendorines dienas įgyvendinus rekomendaciją. Informacija apie rekomendacijų įgyvendinimą naudojama stebėti savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos pažangą.

__________

 

Savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atliekamų

auditų išorinės peržiūros tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

________________________________________________________________________________

 

(Dokumento sudarytojas: įstaigos pavadinimas, struktūrinio padalinio pavadinimas)

 

 

 

AUDITO KOKYBĖS UŽTIKRINIMO POLITIKOS IR PROCEDŪRŲ VERTINIMAS SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS LYGIU*

 

 

 

________________

 

(Dokumento sudarymo data)

 

______

 

(Dokumento sudarymo vieta)

 

Eil. Nr.

Vertinamas klausimas

Valstybės kontrolės pareigūno vertinimas (Taip/Ne)

Komentaras:

1.

ATSAKOMYBĖ UŽ AUDITO KOKYBĘ SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOJE

1.1.

Ar savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba turi patvirtinusi savo kokybės kontrolės politiką, kurioje yra procedūros, skirtos sukurti ir palaikyti kokybės kontrolės sistemą, užtikrinančią atliekamo audito kokybę?

 

(1-ojo tarptautinio kokybės kontrolės standarto (toliau – TKKS) 17 ir 18 dalys)

 

1.2.

Ar savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos personalas supažindintas su šia politika?

 

(1-ojo TKKS 17 dalis)

 

1.3.

Jei savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje yra asmuo ar asmenys, paskirti atsakingais už kokybės kontrolės įgyvendinimą, ar kokybės kontrolės politika užtikrina, kad toks asmuo ar asmenys turi pakankamos ir tinkamos patirties ir gebėjimų, kad galėtų prisiimti šią atsakomybę?
(1-ojo TKKS 19 dalis)

 

 

1.4.

Ar savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje įdiegta politika, pagal kurią reikalaujama užtikrinti kokybės kontrolės sistemos dokumentų saugojimo laikotarpį, kuris yra pakankamas, kad būtų galima atlikti stebėsenos procedūras, siekiant įvertinti, kaip savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atitinka savo kokybės kontrolės sistemą?

 

(1-ojo TKKS 58 dalis)

 

2.

ETIKOS REIKALAVIMAI IR NEPRIKLAUSOMUMAS

2.1.

Ar savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje įdiegta politika, skirta užtikrinti, kad jos personalas laikytųsi taikomų etikos reikalavimų?

 

(1-ojo TKKS 20 dalis, Finansinio ir teisėtumo audito vadovo (toliau – FTAV) 3 skyriaus 1 dalis)

 

2.2.

Ar savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje įdiegta politika, kuri leidžia nustatyti ir įvertinti aplinkybes ir santykius, keliančius grėsmę nepriklausomumui, ir imtis atitinkamų veiksmų, kad šios grėsmės būtų pašalintos arba sumažintos iki priimtino lygio?

 

(1-ojo TKKS 21 ir 22 dalys)

 

2.3.

Ar savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje įdiegta politika, pagal kurią reikalaujama prieš kiekvieną audito užduotį iš auditą atliekančių ir audite dalyvaujančių tarnybos darbuotojų surinkti rašytinius patvirtinimus, kad jie atitinka nepriklausomumo reikalavimus?

 

(1-ojo TKKS 24 dalis, FTAV 3 skyriaus 2 dalis)

 

3.

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

3.1.

Ar savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje įdiegta politika, skirta užtikrinti, kad joje dirba pakankamai darbuotojų, turinčių reikiamą kompetenciją, kad atliktų užduotis pagal auditą reglamentuojančius teisės aktus?

 

(1-ojo TKKS 29 dalis)

 

3.2.

Ar savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje įdiegta politika, pagal kurią paskiriami tinkami darbuotojai, turintys reikiamą kompetenciją atlikti užduotis pagal auditą reglamentuojančius teisės aktus?

 

(1-ojo TKKS 31 dalis)

 

3.3.

Ar savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje įdiegta politika, skirta užtikrinti savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų kvalifikacijos kėlimą?

 

(1-ojo TKKS 29 dalis, Vietos savivaldos įstatymo 27 str. 9 d. 2 p., Valstybės tarnybos įstatymo 45–47 str.)

 

4.

UŽDUOČIŲ ATLIKIMAS

4.1.

Ar savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje įdiegta politika, skirta užtikrinti, kad auditas atliekamas pagal auditą reglamentuojančius teisės aktus, apima audito kokybės nuoseklumo skatinimo klausimus?

 

(1-ojo TKKS 32 dalies a punktas)

 

4.2.

Ar savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje įdiegta politika, skirta užtikrinti, kad auditas atliekamas pagal auditą reglamentuojančius teisės aktus, apima audito priežiūros klausimus?

 

(1-ojo TKKS 32 dalies b punktas)

 

4.3.

Ar savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje įdiegta politika apima su vidine peržiūra susijusius klausimus, paremtus tuo, kad mažiau patyrusių grupės narių darbą peržiūrėtų labiau patyrę užduoties grupės nariai?

 

(1-ojo TKKS 32 dalies c punktas ir 33 dalis)

 

4.4.

Ar savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje įdiegta politika, kuria būtų reikalaujama atlikti auditų vidines peržiūras?

 

(1-ojo TKKS 35 dalis)

 

4.5.

Ar savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje įdiegta politika, kuria būtų užtikrinama, kad audito vidinės peržiūros būtų baigtos iki audito pabaigos?

 

(1-ojo TKKS 36 dalis)

 

4.6.

Ar savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje įdiegta politika, kuria būtų užtikrinama, kad audito vidinės peržiūros būtų tinkamai dokumentuotos?

 

(1-ojo TKKS 42 dalis)

 

4.7.

Ar savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje įdiegta politika užtikrina, kad audito peržiūras atliekantys asmenys būtų tinkamos kvalifikacijos ir yra nepriklausomi nuo užduoties?

 

(1-ojo TKKS 39 dalis)

 

4.8.

Ar savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje įdiegta politika, skirta užtikrinti, kad sudėtingais ar ginčytinais klausimais yra tinkamai konsultuojamasi?

 

(1-ojo TKKS 34 dalis)

 

4.9.

Ar savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje įdiegta politika, kuria nustatyti terminai, per kuriuos turi būti sudarytos galutinės audito bylos po to, kai buvo parengtos audito ataskaitos ir / ar audito išvados?

 

(1-ojo TKKS 45 dalis, FTAV 4 skyriaus 12 dalis)

 

4.10.

Ar savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje įdiegta politika, skirta užtikrinti darbo dokumentų konfidencialumą, saugų laikymą nustatytą laikotarpį, vientisumą, pasiekiamumą ir atkūrimą?

 

(1-ojo TKKS 46 ir 47 dalys, FTAV 4 skyriaus 4 dalis)

 

4.11.

Ar savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje įdiegta politika, skirta užtikrinti, kad būtų atliekama stebėsena, kaip įgyvendinamos savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos teiktos rekomendacijos?

 

(FTAV 5 skyriaus 8–9 dalys, VAV 3.5 poskyris)

 

5.

STEBĖSENA

5.1.

Ar savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje įdiegtas stebėsenos procesas, skirtas įsitikinti, kad politika, susijusi su kokybės kontrolės sistema, yra tinkama, pakankama ir veikia efektyviai?

 

(1-ojo TKKS 48 dalis)

 

5.2.

Ar savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje yra vertinami stebėsenos proceso metu pastebėti kokybės kontrolės sistemos trūkumai?

 

(1-ojo TKKS 49 dalis)

 

5.3.

Ar savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje įdiegta politika, skirta užtikrinti, kad esant įtarimų, kad tarnybos atliktas darbas neatitinka audito atlikimą reglamentuojančių teisės aktų arba nesilaikoma kokybės kontrolės sistemos reikalavimų, būtų imamasi tinkamų veiksmų?

 

(1-ojo TKKS 55 dalis)

 

* Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybose, kuriose dirba nedaug darbuotojų, ir tais atvejais, kai išorės audito funkcijas įgyvendina vienas savivaldybės kontrolierius, gali būti neįmanoma visa apimtimi įgyvendinti 1-ojo TKKS reikalavimus, todėl peržiūrą atliekantis asmuo turi įvertinti ir šio standarto nuostatas dėl jų taikymo mažesnėms audito įmonėms. Taip pat turi atsižvelgti ir prireikus pritaikyti peržiūrai aktualias teisės aktų, reglamentuojančių išorės auditų atlikimą, redakcijas.

 

 

 

 

 

Klausimyną užpildė

 

 

 

_________________________         ___________________                        __________________________

 

(Departamentas ir pareigos)                                              (Parašas)                                                              (Vardas ir pavardė)

 

Savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atliekamų

auditų išorinės peržiūros tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

________________________________________________________________________________

 

(Dokumento sudarytojas: įstaigos pavadinimas, struktūrinio padalinio pavadinimas)

 

 

 

 

 

FINANSINIO AUDITO, ATLIKTO

 

___________________________________,

 

(Audituojamo subjekto pavadinimas)

 

__________ AUDITO ATASKAITOS ____________

 

(Data)                                                                       (Numeris)

 

 

 

IŠORINĖS PERŽIŪROS KLAUSIMYNAS

 

________________

 

(Dokumento sudarymo data)

 

______

 

(Dokumento sudarymo vieta)

 

 

 

 

 

 

 

Eil. Nr.

Klausimas

Vertinimas

Koeficientas

Iš viso

Balas[1]

Vertinimas, komentarai[2]

 

 

AUDITO PLANAVIMAS

 

 

Audituojamo subjekto veikla ir jos ypatumai

1.

Ar yra įrodymų, kad buvo surinkta ir (ar) atnaujinta bei įvertinta informacija apie audituojamą subjektą ir jo veiklą:

 

-       audituojamos grupės valdymą ir struktūrą;

 

-       biudžeto programas (atliko jų analizę);

 

-       grupės komponentų veiklos ypatumus;

 

-       audituojamo subjekto ar grupės komponentų įsteigtus (savarankiškai ar su kitais steigėjais) VĮ, VšĮ, UAB, AB ir kt., jei tokių yra;

 

-       turto valdymo, naudojimo ir disponavimo ypatumus grupėje.

 

(315-asis tarptautinis audito standartas (toliau – TAS) (11 dalis),
230-asis ir 600-asis TAS; Finansinio ir teisėtumo audito vadovo (toliau – FTAV) 7 skyriaus 4 ir 5 dalys)

 

 

0,2

 

Taikoma apskaitos sistema

2.

Ar yra įrodymų, kad buvo surinkta ir (ar) atnaujinta bei įvertinta informacija apie audituojamo subjekto buhalterinės apskaitos organizavimą (jei audituojama grupė – ir reikšmingų grupės komponentų):

 

-       apskaitos politiką, jos keitimus, taikomą sąskaitų planą ir naudojamus buhalterinės apskaitos dokumentus;

 

-       teikiamų ataskaitų rinkinius, atlikta jų analizė pagal apskaitos sritis, susipažinta su grupės konsolidavimo schema ir tvarka.

 

(315-ojo TAS 11 dalis, 230-asis TAS, 600-ojo TAS 12 ir 17 dalys; FTAV 7 skyriaus 6 dalis)

 

 

0,2

 

Susijusių šalių, apgaulės ir korupcijos rizikos vertinimas

3.

Ar yra įrodymų, kad buvo surinkta ir (ar) atnaujinta bei įvertinta informacija apie audituojamo subjekto  sandorius tarp susijusių šalių? (315-ojo TAS 28 dalis, 230-asis TAS, 550-ojo TAS 4 ir 11 dalys, FTAV 20 skyriaus 6, 7, 9 dalys)

 

 

0,2

 

 

 

4.

 

 

Ar yra įrodymų, kad buvo surinkta ir (ar) atnaujinta bei įvertinta informacija apie sritis, kuriose gali būti padidinta apgaulės ir korupcijos rizika?

 

 

 

(240-ojo TAS 15 ir 16 dalys, FTAV 19 skyriaus 7, 10 dalys)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

 

Informacinių sistemų vertinimas

5.

Ar yra įrodymų, kad buvo įvertintas audituojamo subjekto (esant poreikiui – ir grupės komponentų) auditui aktualių informacinių sistemų sudėtingumas ir, esant poreikiui, pasitelkta IS auditorių (jei IS turi įtakos finansiniam ir teisėtumo auditui)?

 

(315-ojo TAS 18 dalis, 620-ojo TAS 7 dalis, FTAV 7 skyriaus 20 dalis, 11 skyriaus 3, 4 dalys)

 

 

0,1

 

6.

Ar yra įrodymų, kad buvo įvertinta audituojamo subjekto (esant poreikiui – ir grupės komponentų) informacinių sistemų bendroji vidaus kontrolė ir kontrolės procedūros?

 

(315-ojo TAS 21 dalis, FTAV 7 skyriaus 20 dalis)

 

 

0,2

 

7.

Ar yra įrodymų, kad buvo surinkta ir (ar) atnaujinta bei įvertinta informacija apie audituojamo subjekto (esant poreikiui – ir grupės komponentų) apskaitoje naudojamus ar su apskaita susijusius informacinių sistemų modulius (taikomąsias apskaitos programas) ir jų kontrolės procedūras?

 

(FTAV 8 skyriaus 5 dalis)

 

 

0,3

 

Ankstesnių auditų rezultatų įvertinimas

8.

 

 

Ar yra įrodymų, kad buvo surinkta ir (ar) atnaujinta bei įvertinta informacija apie atliktus ankstesnius audituojamo subjekto auditus: nustatytus iškraipymus, jų pašalinimą, ištaisymą, rekomendacijų įgyvendinimą?

 

 

 

(510-ojo TAS 5, 6 dalys, 315-asis TAS, 230-asis TAS, FTAV 7 skyriaus 8 dalis)

 

 

0,2

 

Susipažinimas su audituojamo subjekto vidaus kontrolės aplinka ir kontrolės procedūromis

 

 

9.

 

 

Ar yra įrodymų, kad buvo surinkta ir (ar) atnaujinta bei įvertinta informacija apie auditui aktualią subjekto vidaus kontrolės aplinką ir įvertinta galimybė gauti kontrolės patikimumą? Jei buvo įvertinta, kad yra galimybė gauti kontrolės patikimumą, ar surinkta / atnaujinta informacija apie auditui svarbias kontrolės procedūras?

 

 

 

(230-asis TAS, 315-ojo TAS 12–14 dalys, FTAV 7 skyriaus 10–18 dalys)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

 

 

Reikšmingo iškraipymo rizikos nustatymas ir įvertinimas

 

 

10.

 

 

Ar pagal audito planavimo dokumentuose pateiktą informaciją nustatyta ir įvertinta reikšmingo iškraipymo rizika ataskaitų duomenims ir neatitikties rizika turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumui?

 

 

 

(315-ojo TAS 5–6, 25–29 dalys, 230-asis TAS, FTAV 7 skyriaus 23–25 dalys)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,6

 

 

 

Reikšmingumas

 

 

11.

 

 

Ar yra įrodymų, kad planuojant auditą pagrįstai pasirinktas kiekybinis bendras audito reikšmingumas bei darbinis reikšmingumas (planavimo tikslumas)? Jei planuojant auditą nustatytas kokybinis reikšmingumas, ar nurodytos aplinkybės, kurioms esant jis pasirinktas?

 

 

 

(320-ojo TAS 6, 10, 11 dalys, 230-asis TAS, 600-ojo TAS 21–23 dalys, FTAV 9 skyriaus 4–19 dalys, 24 skyriaus 12 dalis)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

 

12.

 

 

Ar tinkamai atlikta finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų analizė ir tinkamai nustatytos kiekybiškai reikšmingos sritys, tinkamai atlikta grupės komponentų analizė ir priimti pagrįsti profesiniai sprendimai dėl jų atrankos?

 

 

 

(330-ojo TAS 18 dalis, 600-ojo TAS 21–31 dalys, FTAV 24 skyriaus 14–21 dalys)

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

Susipažinimas su vidaus audito funkcija bei išorės ekspertų / išorės auditorių atliktu darbu ir jų darbo naudojimas

 

 

13.

 

 

Ar yra įrodymų, kad buvo susipažinta su vidaus audito funkcija bei įvertinta galimybė pasinaudoti vidaus auditorių atliktu darbu? Jei apsispręsta pasinaudoti vidaus auditorių darbu, ar įvertinta vidaus audito funkcija pagal 610 TAS nustatytus reikalavimus ir ar buvo atliktas jų darbo tinkamumo / atitikties audito tikslams vertinimas?

 

 

 

(315-ojo TAS 23 dalis, 610-asis TAS, FTAV 10 skyrius)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

 

14.

 

 

Ar yra įrodymų, kad buvo susipažinta su išorės ekspertų / išorės auditorių atliktu darbu ir įvertinta galimybė juo pasinaudoti? Jei apsispręsta pasinaudoti išorės ekspertų / išorės auditorių atliktu darbu, ar atlikti vertinimai pagal 620 TAS reikalavimus ir ar buvo atliktas jų darbo tinkamumo / atitikties audito tikslams vertinimas?

 

 

 

(620-ojo TAS 7–13 dalys), FTAV 11 skyriaus 2, 4, 8–10 dalys)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

 

Dokumentavimas

 

 

15.

 

 

Ar audito planavimo metu dokumentuoti reikšmingi pastebėjimai, ar dėl jų padarytos išvados ir svarbiausi profesiniai sprendimai, dokumentai parengti laiku, juose pateikta informacija pagrįsta pakankamais ir tinkamais įrodymais?

 

 

 

(230-ojo TAS 8 dalis, FTAV 4 skyriaus 1–11 dalys)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4

 

 

 

 

 

Audito strategija ir programos

 

 

16.

Ar audito strategijoje yra tinkamai nurodyta:

 

-       audito apimtis (audituojamos ataskaitos, finansiniai duomenys ir kita reikšminga informacija);

 

-       audito planavimo rezultatai;

 

-       visos audito sritys, kurių audito programos bus sudaromos (nurodyta, kokias sritis, komponentus ir kt. jos apima, atsižvelgiant į audito objektą);

 

-       kita reikšminga informacija (audito grupės darbo organizavimas, informacija apie audito kokybės kontrolę).

 

 

 

(300-ojo TAS 7–9 dalys, 600-ojo TAS 15 dalis, FTAV 12 skyriaus 4–7, 10–12 dalys)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

 

 

 

17.

 

 

Ar pasikeitus aplinkybėms ir (ar) gavus papildomos svarbios informacijos buvo atlikti audito strategijos ir (ar) audito programų pakeitimai, nurodytos jų priežastys, visi pakeitimai patvirtinti audito proceso kontrolę vykdžiusio pareigūno?

 

 

 

(300-ojo TAS 10 dalis, 12 dalies c punktas)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

 

 

 

18.

 

 

Ar yra parengtos visų strategijoje numatytų audito sričių audito programos?

 

 

 

(FTAV 12 skyriaus 10 dalis)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

 

 

 

19.

 

 

Ar audito programose nurodyti pagrindiniai duomenys apie tiriamą visumą, planuojamus gauti tvirtinimus ir planuojamas atlikti audito procedūras?

 

 

 

(300-ojo TAS 9 dalis, FTAV 12 skyriaus 12 dalis)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

 

 

 

20.

 

 

Ar audito programose suplanuotos tinkamos audito procedūros taip, kad būtų galima gauti reikiamą patikimumo lygį ir reikiamus tvirtinimus?

 

 

 

(300-ojo TAS 9 dalis, 330-ojo TAS 6, 7 dalys, 500-ojo TAS 6 dalis)

 

 

 

 

 

 

 

 

1,1

 

 

 

 

 

AUDITO PROCEDŪRŲ ATLIKIMAS

 

 

Kontrolės testų atlikimas ir vertinimas

 

 

21.

 

 

Jei audito programoje (-ose) buvo numatyta atlikti kontrolės testus:

 

 

 

-       ar yra įrodymų, kad buvo atlikti visi audito programoje (programose) numatyti kontrolės testai?

 

-       ar remiantis atliktų kontrolės testų rezultatais tinkamai nustatytas kontrolės patikimumas?

 

-       jei planuoto kontrolės patikimumo negauta, ar buvo atitinkamai pakeistos pagrindinės audito procedūros (padidintos apimtys ir (ar) pasirinktos papildomos pagrindinės audito procedūros)?

 

 

 

Jei nė vienoje audito srityje neplanuota atlikti kontrolės testų, ar toks apsisprendimas yra pagrįstas?

 

 

 

(330-ojo TAS 8–10 dalys, 17 dalis, 500-ojo TAS 6 dalis, FTAV 8 skyriaus 2, 8 dalys)

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

Pagrindinių audito procedūrų atlikimas ir vertinimas

 

 

22.

 

 

Ar yra įrodymų, kad atliktos visos audito programose numatytos pagrindinės audito procedūros ir surinkti pakankami ir tinkami audito įrodymai, pagrindžiantys visus atskaitomybės tvirtinimus ir kad būtų galima padaryti pagrįstas išvadas? 

 

 

 

(330-ojo TAS 18, 25–27 dalys, 500-ojo TAS 6 ir 7 dalys, FTAV 12 skyriaus 14 dalis)

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

23.

 

 

Ar yra įrodymų, kad atliktos visos audito programose numatytos teisėtumo audito pagrindinės audito procedūros ir surinkti pakankami ir tinkami įrodymai, kad būtų galima padaryti pagrįstas išvadas?

 

 

 

(250-ojo TAS 13 dalis, FTAV 18 skyriaus 6 dalis)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,7

 

 

 

 

 

24.

 

 

Ar įrodymams gauti buvo taikomos pagrindinės analitinės audito procedūros? Jei taip – ar buvo nustatyti reikšmingi nuokrypiai, ir ar jie paaiškinti?

 

 

 

(520-ojo TAS 3, 5, 7 dalys, FTAV 16 skyriaus 5, 10 dalys)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

 

25.

 

 

Ar audito pabaigoje buvo atliktos pagrindinės analitinės procedūros, padedančios auditoriui nustatyti, ar finansinė atskaitomybė (kaip visuma) iš esmės atitinka auditoriaus žinias apie audituojamo subjekto veiklą?

 

 

 

(520-ojo TAS 3, 6 dalys, FTAV 16 skyriaus 9 dalis)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4

 

 

 

 

 

Duomenų atranka testavimui

 

 

26.

 

 

Ar racionaliai pasirinkta duomenų atranka testavimui: visų (100 proc.) atrankos elementų pasirinkimas, tam tikrų elementų atranka ir audito atranka?

 

 

 

(500-ojo TAS 10 dalis, FTAV 17 skyriaus 1 dalis)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

27.

Jei buvo pasirinkta atrinkti tam tikrus elementus:

 

-       ar įvertinta tiriamoji visuma ir nurodyti kriterijai, pagal kuriuos buvo atrinkti elementai;

 

-       ar apibendrinant rezultatus, jie nepritaikyti visai tiriamajai visumai?

 

(500-ojo TAS A54 dalis)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

28.

Jei buvo pasirinkta audito atranka, ar yra įrodymų, kad:

 

-       įvertinta tiriamoji visuma, iš kurios bus atrinkta imtis;

 

-       racionaliai nustatytas visumą reprezentuojantis imties dydis (pagal statistinę formulę arba vadovaujantis profesiniu sprendimu);

 

-       imties vienetai atrinkti tokie, kuriems būdingos tiriamos visumos charakteristikos;

 

-       įvertinti atrankos rezultatai ir pagal juos pagrįstai priimti atitinkami profesiniai sprendimai: ekstrapoliuoti atsitiktines klaidas, atlikti papildomas audito procedūras, esant sisteminėms klaidoms, prašyti audituojamo subjekto ištaisyti nustatytus iškraipymus ir atlikti koregavimus, ar kt. ir tos procedūros atliktos tinkamai?

 

(530-ojo TAS 6–8, 15 dalys, FTAV 17 skyriaus 9 dalis)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,6

 

 

 

 

 

Audito rezultatų apibendrinimas

 

 

29.

Ar yra įrodymų, kad apibendrinant audito procedūrų rezultatus:

 

-       nustatyti iškraipymai palyginti su kiekybiniu reikšmingumu ir įvertintas jų poveikis ataskaitų duomenims;

 

-       nustatyti teisės aktų pažeidimai įvertinti kokybiniu požiūriu (įvertintas jų poveikis turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumui);

 

-       imtasi priemonių informuoti audituojamą subjektą apie rastus iškraipymus, kad jis imtųsi atitinkamų veiksmų juos ištaisyti.

 

(450-ojo TAS 5, 8, 9, 12, 13 dalys, FTAV 13 skyriaus 2, 4 dalys)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

AUDITO ATASKAITA IR IŠVADA

 

 

Audito ataskaita

 

 

30.

 

 

Ar ataskaitos turinys pateiktas logiška seka, aiškus ir glaustas (nėra perteklinės informacijos), pagrindinė (-ės) mintis (-ys) pateikta aiškiai ir suprantamai?

 

 

 

(FTAV 14 skyriaus 5 dalis)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

31.

 

 

Ar audito rezultatai pateikti tinkamai?

 

 

 

Ar ataskaitoje nurodyti visi reikšmingi audito metu nustatyti dalykai, kuriems gauta pakankamų ir tinkamų audito įrodymų, pateikti pastebėjimai ir išvados suformuluotos aiškiai ir suprantamai, audituojamas subjektas pateikė rašytinius pareiškimus? Ar vaizdinė informacija (lentelės, schemos, diagramos ir kt.) tiksliai perteikia / papildo ataskaitoje pateiktus teiginius? Ar santraukoje (jei ji rengiama) informacija pateikta pagal nustatytus reikalavimus?

 

 

 

(FTAV 14 skyriaus 6, 10–15, 20–28 dalys)

 

 

 

 

 

 

 

 

1,7

 

 

 

 

 

32.

 

 

Ar audito ataskaitoje pateiktos rekomendacijos yra tinkamai suformuluotos?

 

 

 

Ar rekomendacijos susietos su ataskaitoje pateiktais su pagrindiniais audito pastebėjimais, tikslu ir išvadomis, yra aiškios, suprantamos, konkrečios, nurodančios, ką rekomenduojama keisti, suformuluotos taip, kad įgyvendinimą būtų galima fiksuoti?

 

 

 

(FTAV 14 skyriaus 15–18 dalys)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

33.

 

 

Ar audito ataskaitos forma atitinka nustatytus reikalavimus?

 

 

 

(FTAV 14 skyrius 5–34 dalys)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

 

Audito išvada

 

 

34.

 

 

Ar tinkamai pareikšta auditoriaus nuomonė (nemodifikuota nuomonė arba tinkamas nuomonės modifikavimo tipas) atsižvelgiant į audito rezultatų apibendrinimo išvadas dėl nustatytų iškraipymų kiekybinio ir kokybinio reikšmingumo ir paplitimo (700-ojo TAS 10–15 dalys, 705-ojo TAS 4, 6–10 dalys, FTAV 14 dalies 57–64 dalys)?

 

 

 

 

 

 

 

 

1,1

 

 

 

 

 

35.

Ar audito išvada parengta tinkamai, t. y. ar:

 

-       išvada parengta pagal išvados formai nustatytus reikalavimus;

 

-       visi audito išvados nuomonės modifikavimo ir (ar) dalyko pabrėžimo ir (ar) kitų dalykų pastraipose nurodyti pastebėjimai buvo aprašyti audito ataskaitoje;

 

-       reikšmingi iškraipymai ir teisės aktų pažeidimai tinkamai buvo nurodyti nuomonės modifikavimo pastraipoje (-ose)?

 

 

 

(700–701-asis, 705–706-asis TAS, 710-asis TAS, FTAV 14 skyriaus 42–71 dalys)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,6

 

 

 

 

 

Audito išvados ir ataskaitos pateikimas

 

 

36.

 

 

Ar audito išvada ir ataskaita parengtos ir pateiktos laiku?

 

 

 

(230-ojo TAS 7 dalis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

 

AUDITO VALDYMAS IR KOKYBĖS KONTROLĖ

 

 

Priežiūra ir peržiūra

 

 

37.

Ar buvo atliekama tinkama audito priežiūra (audito darbas buvo nuosekliai stebimas, siekiant užtikrinti, kad jis bus atliekamas pagal patvirtintą audito strategiją, nustatytą grafiką ir / ar kitus planavimo dokumentus)?

 

 

 

(220-ojo TAS 15 dalis, 1-ojo TKKS 32 dalies b punktas)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,6

 

 

 

 

 

38.

Ar yra įrodymų, kad atlikta visų darbo dokumentų peržiūra laiku ir pagal nustatytus reikalavimus?

 

 

 

(1-ojo TKKS 32 dalies c punktas, 33, 35 dalys)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,9

 

 

 

 

 

Bendravimas su subjektu

 

 

39.

 

 

Ar audituojamo subjekto vadovai (jei reikia – grupės komponento vadovai) pradedant auditą buvo informuoti apie planuojamą audito apimtį ir atlikimo laiką, vykdant auditą – apie reikšmingo iškraipymo riziką ir planuojamas audito procedūras, o nustačius vidaus kontrolės trūkumų, iškraipymų ir pažeidimų – atitinkamai informuoti apie juos?

 

 

 

(260-ojo TAS 15 dalis, 265-ojo TAS 9–11 dalys, FTAV 6 skyriaus 4–12 dalys)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

 

40.

 

 

Ar yra įrodymų, kad rengiant ir derinant ataskaitos projektą:

 

 

 

-       projektas buvo išsiųstas audituojamam subjektui susipažinti ir teikti pastabas;

 

-       jei buvo gauta pastabų, ar pateikti argumentai, kodėl į jas atsižvelgta arba neatsižvelgta ir imtasi reikiamų priemonių: tikslinti ataskaitą, netikslinti, surinkti papildomų įrodymų?

 

 

 

(FTAV 14 skyriaus 38–41 dalys)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4

 

 

 

 

 

41.

 

 

Ar audituojamo subjekto vadovui ir audituotiems grupės komponentams prieš rengiant audito ataskaitą buvo paruoštas raštas apie audito metu nustatytus nereikšmingus trūkumus (kurie nenurodomi ataskaitoje) arba informuojantis apie tai, kad trūkumų nenustatyta (tik grupės komponentams)?

 

 

 

(FTAV 6 skyriaus 12 dalis)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

100

 

(jeigu visi 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

Klausimyną užpildė

 

 

 

_________________________         ___________________                        __________________________

 

(Departamentas ir pareigos)                                             (Parašas)                                                              (Vardas ir pavardė)

 

Savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atliekamų

auditų išorinės peržiūros tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

(Dokumento sudarytojas: įstaigos pavadinimas, struktūrinio padalinio pavadinimas)

 

 

 

VEIKLOS AUDITO, ATLIKTO

 

___________________________________,

 

(Audituojamo subjekto pavadinimas)

 

__________ AUDITO ATASKAITOS ____________

 

(Data)                                                                       (Numeris)

 

 

 

IŠORINĖS PERŽIŪROS KLAUSIMYNAS

 

________________

 

(Dokumento sudarymo data)

 

______

 

(Dokumento sudarymo vieta)

 

 

 

Eil. Nr.

Klausimas

Vertinimas

Koeficientas

Iš viso

Balas[3]

Vertinimas, komentarai[4]

 

 

IŠANKSTINIS TYRIMAS

1.

Ar tinkamai parengtas išankstinio tyrimo planas?

 

Ar išankstinio tyrimo planas buvo parengtas pradėjus išankstinį tyrimą? Ar plane paskirstytos užduotys audito grupės nariams, ar nustatyti vykdymo terminai?

 

(3000-ojo Tarptautinių aukščiausiųjų audito institucijų standarto (toliau – TAAIS) 96 p., Veiklos audito vadovo (toliau – VAV) 3.2 poskyris)

 

 

0,4

 

2.

Ar apie audituojamą sritį surinkta informacija yra tinkama ir pakankama?

 

Ar surinkta informacija apie audituojamą sritį, audito subjektą ir objektą (ar informacija apima audituojamoje srityje veikiančias institucijas, teisės aktų analizę, lėšas ir finansavimą)? Ar taikyti duomenų rinkimo ir vertinimo metodai užtikrino tinkamų ir pakankamų duomenų surinkimą?

 

(3000-ojo TAAIS 98 p., VAV 3.2.1 skirsnis)

 

 

0,6

 

3.

Ar išankstinis tyrimas dokumentuotas tinkamai ir laiku?

 

Ar darbo dokumentai yra analitinio pobūdžio, juose pateikta informacija yra pakankama ir tinkama auditoriaus vertinimams pagrįsti? Ar tinkamai dokumentuota subjektų, elementų (pvz., projektų, turto ir pan.) atranka? Ar darbo dokumentai parengti iki audito plano patvirtinimo? 

 

(3000-ojo TAAIS 86, 88 p., VAV 2.11 poskyris ir 3.2.6 skirsnis)

 

 

0,6

 

 

 

4.

 

 

Ar išankstinio tyrimo rezultatų pateikimas atitinka nustatytus reikalavimus?

 

 

 

(3000-ojo TAAIS 86, 96 p., VAV 3.2.6 skirsnis)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

Audito planas

5.

Ar audito plane aiškiai ir motyvuotai pateiktos veiklos problemos (rizikos)?

 

Ar problema apibūdinta keliais sakiniais, pateikiant tam tikrus faktus ar pavyzdžius, vengiant bendro pobūdžio sakinių? Ar nurodytas (-i) veiklos vertinimo aspektas (-ai) (ekonomiškumas, efektyvumas, rezultatyvumas, teisėtumas) atitinka pateiktos problemos (rizikos) turinį?

 

(3000-ojo TAAIS 98 p., VAV 3.2.2 ir 3.2.6 skirsniai)

 

 

0,7

 

6.

Ar audito plane pateikti audito objektas ir tikslas atspindi nustatytų problemų turinį?

 

(3000-ojo TAAIS 29, 35, 36, 37 p., VAV 2.4, 2.5 poskyriai ir 3.2.3. skirsnis)

 

 

0,7

 

7.

Ar audito klausimai suformuluoti tinkamai?

 

Ar audito klausimai aiškiai apibrėžti ir nedviprasmiški? Ar kiekvieno lygmens klausimai apima aukštesnio lygmens klausimų pagrindinius aspektus? Ar audito klausimai nesusiaurina ir neišplečia audito objekto, leidžia pasiekti audito tikslą ir laukiamą audito poveikį?

 

(3000-ojo TAAIS 37 ir 98 p., VAV 3.2.3 skirsnis)

 

 

0,9

 

8.

Ar tinkamai pasirinkti vertinimo kriterijai?

 

Ar pasirinkti vertinimo kriterijai yra tinkami, suprantami, išsamūs, patikimi ir objektyvūs? Ar vertinimo kriterijai leidžia daryti išvadas dėl audituojamo (-ų) subjekto (-ų) veiklos ekonomiškumo, efektyvumo ir (ar) rezultatyvumo?

 

 

 

(3000-ojo TAAIS 45 p., VAV 2.6 poskyris ir 3.2.3 skirsnis)

 

 

0,9

 

 

 

9.

 

 

Ar pasirinkti duomenų rinkimo ir vertinimo metodai sudaro galimybę surinkti pakankamų ir tinkamų audito įrodymų ir atsakyti į audito klausimus?

 

 

 

Įrodymai turi būti surinkti iš kelių patikimų šaltinių arba taikant kelis metodus (ne mažiau dviejų). Kelių audituojamų subjektų/ objektų atrankos atveju nurodyti tinkami atrankos kriterijai ir (ar) metodai.

 

 

 

(3000-ojo TAAIS 98, 101 p., VAV 3.2.3 skirsnis)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,9

 

 

 

 

 

10.

 

 

Ar buvo įvertinta audito atlikimo rizika ir numatyti praktiškai pritaikomi jos valdymo būdai?

 

 

 

(3000-ojo TAAIS 52 p., VAV 3.2.5 skirsnis)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

11.

 

 

Ar audito plano forma atitinka keliamus reikalavimus?

 

 

 

(3000-ojo TAAIS 101 p., VAV 3.2.6 skirsnis)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

PAGRINDINIS TYRIMAS

 

 

12.

 

 

Ar pagrindinis tyrimas atliktas pagal patvirtintą audito planą?

 

 

 

Ar buvo atsakyta į visus audito plane pateiktus klausimus? Ar suplanuoti darbai (užduotys) buvo atlikti pagal audito plane numatytus terminus?

 

 

 

(VAV 3.3 poskyris).

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

 

 

 

 

 

13.

 

 

Ar pagrindinio tyrimo metu surinkti įrodymai yra pakankami ir tinkami?

 

 

 

Ar audito įrodymai suteikia galimybę atsakyti į audito klausimus ir pateikti pagrįstus pastebėjimus (vertinimus), išvadas, tinkamas rekomendacijas? Ar auditoriaus taikyti duomenų rinkimo ir vertinimo metodai užtikrino tinkamų ir pakankamų įrodymų surinkimą? Ar parengta audito įrodymų matrica?

 

 

 

(3000-ojo TAAIS 106 p., VAV 3.3.1 skirsnis)

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

 

 

 

 

 

14.

 

 

Ar pagrindinis tyrimas dokumentuotas tinkamai ir laiku?

 

 

 

Ar darbo dokumentai yra analitinio pobūdžio, juose pateikta informacija yra pakankama ir tinkama pagrįsti auditoriaus pastebėjimus (vertinimus), išvadas ir rekomendacijas? Ar darbo dokumentai parengti prieš audito ataskaitos projekto rengimą?

 

 

 

(3000-ojo TAAIS 86 p., VAV 2.11 skirsnis)

 

 

 

 

 

 

 

 

1,8

 

 

 

 

 

AUDITO ATASKAITA

 

 

15.

 

 

Ar ataskaitos turinys pateiktas logiška seka, aiškus ir glaustas (nėra perteklinės informacijos), pagrindinė (-ės) mintis (-ys) pateikta aiškiai ir suprantamai?

 

 

 

(3000-ojo TAAIS 116 p., VAV 3.4.1 skirsnis)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

16.

 

 

Ar audito rezultatai pateikti tinkamai?

 

 

 

Ar yra aiškus ryšys tarp nustatyto audito objekto, tikslo, audito klausimų, vertinimo kriterijų, gautų įrodymų, audito pastebėjimų ir suformuluotų išvadų? Ar vertinamieji teiginiai pagrįsti tinkamais ir pakankamais įrodymais? Ar vaizdinė informacija (lentelės, schemos, diagramos ir kt.) tiksliai perteikia / papildo ataskaitoje pateiktus teiginius? Ar santraukoje (jei ji rengiama) informacija pateikta pagal nustatytus reikalavimus?

 

 

 

(3000-ojo TAAIS 112, 116, 122, 124, 126 p., VAV 3.3.2 ir 3.4.2 skirsniai)

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4

 

 

 

 

 

17.

 

 

Ar audito ataskaitoje pateiktos rekomendacijos yra tinkamai suformuluotos?

 

 

 

Ar rekomendacijos susietos su ataskaitoje pateiktais su pagrindiniais audito pastebėjimais, tikslu ir išvadomis, yra aiškios, suprantamos, konkrečios, nurodančios, ką rekomenduojama keisti, suformuluotos taip, kad įgyvendinimą būtų galima fiksuoti?

 

 

 

(3000-ojo TAAIS 126 p., VAV 3.4.2 skirsnis)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

18.

 

 

Ar audito ataskaitos forma atitinka keliamus reikalavimus?

 

 

 

(3000-ojo TAAIS 116 p., VAV 3.4.2 skirsnis)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4

 

 

 

 

 

19.

 

 

Ar audito ataskaita parengta laiku?

 

 

 

(3000-ojo TAAIS 116 p., VAV 3.4.1 skirsnis)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

 

 

 

AUDITO VALDYMAS IR KOKYBĖS KONTROLĖ

 

 

Priežiūra ir peržiūra

 

 

20.

Ar buvo atliekama tinkama audito priežiūra (audito darbas buvo nuosekliai stebimas, siekiant užtikrinti, kad jis bus atliekamas pagal nustatytą grafiką, patvirtintą audito planą, ir / ar kitus planavimo dokumentus)?

 

 

 

(1-ojo TKKS 32 dalies b punktas, 3000-ojo TAAIS 66 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,6

 

 

 

 

 

21.

Ar yra įrodymų, kad atlikta visų darbo dokumentų peržiūra laiku ir pagal nustatytus reikalavimus?

 

 

 

(1-ojo TKKS 32 dalies c punktas, 33, 35 dalys, 3000-ojo TAAIS 79 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,9

 

 

 

 

 

Bendravimas su subjektu

 

 

22.

 

 

Ar išankstinio tyrimo metu su audituojamu (-ais) subjektu (-ais) buvo bendrauta tinkamai?

 

 

 

Ar, pradėjus išankstinį tyrimą, apie tai buvo informuotas (-i) audituojamas (-i) subjektas (-ai)? Ar, išankstinio tyrimo metu pasirenkant audito problemas, formuluojant audito klausimus, vertinimo kriterijus ir kt., tai buvo aptariama su audituojamu (-ais) subjektu (-ais)? Ar audituojamam (-iems) subjektui (-ams) buvo pristatyti išankstinio tyrimo rezultatai, ar buvo informuotas (-i) apie pagrindinio tyrimo metu planuojamas atlikti veiksmus, audito apimtį ir kt. (t. y. ar pristatytas audito planas)?

 

 

 

(3000-ojo TAAIS 55 ir 59 p., VAV 2.10, 3.3 poskyriai)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4

 

 

 

 

 

23.

 

 

Ar pagrindinio tyrimo metu su audituojamu subjektu buvo bendrauta tinkamai?

 

 

 

Ar pagrindinio tyrimo metu audito įrodymai buvo aptariami su audituojamu (-ais) subjektu (-ais)?

 

 

 

(3000-ojo TAAIS 55 ir 59 p., VAV 2.10 poskyris ir 3.3.1 skirsnis)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4

 

 

 

 

 

24.

 

 

Ar audito ataskaitos derinimas su audituojamu (-ais) subjektu (-ais) buvo tinkamas?

 

 

 

Ar su audituojamu (-ais) subjektu (-ais) buvo suderintas audito ataskaitos projektas, ar buvo organizuotas audito ataskaitos projekto aptarimas, ar buvo aptartos audituojamo (-ų) subjekto (-ų) pateiktos priemonės rekomendacijoms įgyvendinti? Ar, derinant audito ataskaitos projektą, buvo įvertintos audituojamo (-ų) subjekto (-ų) pastabos ir argumentuotai nurodyta, ar būtina į jas atsižvelgti? Ar ataskaita buvo pakoreguota pagal audituojamo (-ų) subjekto (-ų) pastabas, kurioms buvo pritarta?

 

 

 

(3000-ojo TAAIS 129, 130 p., VAV 3.4.3 skirsnis)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

100

 

(jeigu visi 5)

 

 

 

 

Klausimyną užpildė

 

 

 

_________________________         ___________________                        __________________________

 

(Departamentas ir pareigos)                                              (Parašas)                                                              (Vardas ir pavardė)

 

Savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atliekamų

auditų išorinės peržiūros tvarkos aprašo

4 priedas

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

(Dokumento sudarytojas: įstaigos pavadinimas, struktūrinio padalinio pavadinimas)

 

 

 

 

 

VEIKLOS AUDITO, ATLIKTO

 

___________________________________,

 

(Audituojamo subjekto pavadinimas)

 

__________ AUDITO ATASKAITOS ____________

 

(Data)                                                                       (Numeris)

 

 

 

IŠORINĖS PERŽIŪROS KLAUSIMYNAS

 

(KAI AUDITAS BAIGIAMAS IŠANKSTINIU TYRIMU)

 

________________

 

(Dokumento sudarymo data)

 

______

 

(Dokumento sudarymo vieta)

 

 

 

Eil. Nr.

Klausimas

Vertinimas

Koeficientas

Iš viso

Balas[5]

Vertinimas, komentarai[6]

 

 

IŠANKSTINIS TYRIMAS

1.

Ar tinkamai parengtas išankstinio tyrimo planas?

 

Ar išankstinio tyrimo planas buvo parengtas pradėjus išankstinį tyrimą? Ar plane paskirstytos užduotys audito grupės nariams, ar nustatyti vykdymo terminai?

 

(3000-ojo Tarptautinių aukščiausiųjų audito institucijų standarto (toliau – TAAIS) 96 p., Veiklos audito vadovo (toliau – VAV) 3.2 poskyris)

 

 

2,8

 

2.

Ar apie audituojamą sritį surinkta informacija yra tinkama ir pakankama?

 

Ar surinkta informacija apie audituojamą sritį, audito subjektą ir objektą (ar informacija apima audituojamoje srityje veikiančias institucijas, teisės aktų analizę, lėšas ir finansavimą)? Ar auditoriaus taikyti duomenų rinkimo ir vertinimo metodai užtikrino tinkamų ir pakankamų duomenų surinkimą?

 

(3000-ojo TAAIS 98 p., VAV 3.2.1 skirsnis)

 

 

4,9

 

3.

Ar išankstinis tyrimas dokumentuotas tinkamai ir laiku?

 

Ar darbo dokumentai yra analitinio pobūdžio, juose pateikta informacija yra pakankama ir tinkama auditoriaus vertinimams pagrįsti? Ar tinkamai dokumentuota subjektų, elementų (pvz., projektų, turto ir pan.) atranka? Ar darbo dokumentai parengti iki audito plano patvirtinimo?

 

(3000-ojo TAAIS 86 p., VAV 2.11 poskyris ir 3.2.6 skirsnis)

 

 

3,3

 

 

 

4.

 

 

Ar išankstinio tyrimo rezultatų pateikimas atitinka nustatytus reikalavimus?

 

 

 

(3000-ojo TAAIS 96 p., VAV 3.2.6 skirsnis)

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

 

 

 

 

 

IŠANKSTINIO TYRIMO ATASKAITA

 

 

5.

 

 

Ar išankstinio tyrimo ataskaitos turinio seka logiška?

 

 

 

(VAV 3.2.6 skirsnis)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,9

 

 

 

 

 

6.

 

 

Ar pateikti išankstinio tyrimo apimtis ir metodai atskleidžia, kas ir kaip buvo vertinama išankstinio tyrimo metu?

 

 

 

(VAV 3.2.6 skirsnis)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,7

 

 

 

 

 

7.

 

 

Ar aiškiai ir glaustai pateikta nagrinėta veiklos sritis?

 

 

 

(VAV 3.2.6 skirsnis)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,7

 

 

 

 

 

8.

 

 

Ar nustatytos veiklos problemos pagrįstos surinktais duomenimis?

 

 

 

(VAV 3.2.6 skirsnis

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2

 

 

 

 

 

9,

 

 

Ar aiškiai ir motyvuotai pateiktos priežastys, dėl kurių siūloma baigti auditą išankstiniu tyrimu?

 

 

 

(VAV 3.2.6 skirsnis)

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2

 

 

 

 

 

10.

 

 

Ar išankstinio tyrimo ataskaitos forma atitinka keliamus reikalavimus? (VAV 3.2.6 skirsnis)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

 

AUDITO VALDVYMAS IR KOKYBĖS KONTROLĖ

 

 

Priežiūra ir peržiūra

 

 

11.

Ar buvo atliekama tinkama audito priežiūra (audito darbas buvo nuosekliai stebimas, siekiant užtikrinti, kad jis bus atliekamas pagal nustatytą grafiką ir / ar kitus planavimo dokumentus)?

 

 

 

(1-ojo TKKS 32 dalies b punktas, 3000-ojo TAAIS 66 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,6

 

 

 

 

 

12.

Ar yra įrodymų, kad atlikta visų darbo dokumentų peržiūra laiku ir pagal nustatytus reikalavimus?

 

 

 

(1-ojo TKKS 32 dalies c punktas, 33, 35 dalys, 3000-ojo TAAIS 79 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,9

 

 

 

 

 

Bendravimas su subjektu

 

 

13.

 

 

Ar išankstinio tyrimo metu su audituojamu (-ais) subjektu (-ais) buvo bendrauta tinkamai?

 

 

 

Ar, pradėjus išankstinį tyrimą, apie tai buvo informuotas (-i) audituojamas (-i) subjektas (-ai)? Ar, išankstinio tyrimo metu pasirenkant audito problemas, formuluojant audito klausimus, vertinimo kriterijus ir kt., tai buvo aptariama su audituojamu (-ais) subjektu (-ais)? Ar audituojamam (-iems) subjektui (-ams) buvo pristatyti išankstinio tyrimo rezultatai?

 

 

 

(3000-ojo TAAIS 55 ir 59 p., VAV 2.10 poskyris)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,6

 

 

 

 

 

14.

 

 

Ar išankstinio tyrimo ataskaitos projekto derinimas su audituojamu (-ais) subjektu (-ais) buvo tinkamas?

 

 

 

Ar su audituojamu (-ais) subjektu (-ais) buvo suderintas išankstino tyrimo ataskaitos projektas? Ar, derinant išankstinio tyrimo ataskaitos projektą, įvertintos audituojamo subjekto pastabos ir argumentuotai nurodyta, ar būtina į jas atsižvelgti? Ar išankstinio tyrimo ataskaita buvo pakoreguota pagal audituojamo (-ų) subjekto (-ų) pastabas, kurioms buvo pritarta?

 

 

 

(3000-ojo TAAIS 129 ir 130 p., VAV 3.2.6 skirsnis)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

100

 

(jeigu visi 5)

 

 

Klausimyną užpildė

 

_________________________         ___________________                        __________________________

 

(Departamentas ir pareigos)                                              (Parašas)                                                              (Vardas ir pavardė)

 

Savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atliekamų

auditų išorinės peržiūros tvarkos aprašo

5 priedas

________________________________________________________________________________

 

(Dokumento sudarytojas: įstaigos pavadinimas, struktūrinio padalinio pavadinimas)

 

 

 

 

 

VEIKLOS AUDITO, ATLIKTO

 

___________________________________,

 

(Audituojamo subjekto pavadinimas)

 

__________ AUDITO ATASKAITOS ____________

 

(Data)                                                                       (Numeris)

 

 

 

IŠORINĖS PERŽIŪROS KLAUSIMYNAS

 

(KAI AUDITAS ATLIEKAMAS BE IŠANKSTINIO TYRIMO)

 

________________

 

(Dokumento sudarymo data)

 

______

 

(Dokumento sudarymo vieta)

 

 

 

Eil. Nr.

Klausimas

Vertinimas

Koeficientas

Iš viso

 

Balas[7]

Vertinimas, komentarai[8]

 

 

 

AUDITO PLANAS

1.

Ar audito plane aiškiai ir motyvuotai pateiktos veiklos problemos (rizikos)?

 

Ar problema apibūdinta keliais sakiniais, pateikiant tam tikrus faktus ar pavyzdžius, vengiant bendro pobūdžio sakinių? Ar nurodytas (-i) veiklos vertinimo aspektas (-ai) (ekonomiškumas, efektyvumas, rezultatyvumas, teisėtumas) atitinka pateiktos problemos (rizikos) turinį?

 

(3000-ojo TAAIS 98 p., VAV 3.2.2 ir 3.2.6 skirsniai)

 

 

1,1

 

 

2.

Ar audito plane pateikti audito objektas ir tikslas atspindi nustatytų problemų turinį?

 

(3000-ojo TAAIS 29, 35, 36, 37 p., VAV 2.4 ir 2.5 poskyriai ir 3.2.3 skirsnis)

 

 

1,1

 

 

3.

Ar audito klausimai suformuluoti tinkamai?

 

Ar audito klausimai aiškiai apibrėžti ir nedviprasmiški? Ar kiekvieno lygmens klausimai apima aukštesnio lygmens klausimų pagrindinius aspektus? Ar audito klausimai nesusiaurina ir neišplečia audito objekto, leidžia pasiekti audito tikslą ir laukiamą audito poveikį?

 

(3000-ojo TAAIS 37 ir 98 p., VAV 3.2.3 skirsnis)

 

 

1,2

 

 

4.

 

 

Ar tinkamai pasirinkti vertinimo kriterijai?

 

 

 

Ar pasirinkti vertinimo kriterijai yra tinkami, suprantami, išsamūs, patikimi ir objektyvūs? Ar vertinimo kriterijai leidžia daryti išvadas dėl audituojamo (-ų) subjekto (-ų) veiklos ekonomiškumo, efektyvumo ir (ar) rezultatyvumo?

 

 

 

(3000-ojo TAAIS 45 p., VAV 2.6 poskyris ir 3.2.3 skirsnis)

 

 

1,2

 

 

 

 

5.

 

 

Ar pasirinkti duomenų rinkimo ir vertinimo metodai sudaro galimybę surinkti pakankamų ir tinkamų audito įrodymų ir atsakyti į audito klausimus?

 

 

 

Įrodymai turi būti surinkti iš kelių patikimų šaltinių  arba taikant kelis metodus (ne mažiau dviejų). Kelių audituojamų subjektų/ objektų atrankos atveju nurodyti tinkami atrankos kriterijai ir (ar) metodai.

 

 

 

(3000-ojo TAAIS 98 ir 101 p., VAV 3.2.3 skirsnis)

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

Ar buvo įvertinta audito atlikimo rizika ir numatyti praktiškai pritaikomi jos valdymo būdai?

 

 

 

(3000-ojo TAAIS 52 p., VAV 3.2.5 skirsnis)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,6

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

Ar audito plano forma atitinka keliamus reikalavimus?

 

 

 

(3000-ojo TAAIS 101 p., VAV 3.2.6 skirsnis)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,6

 

 

 

 

 

 

PAGRINDINIS TYRIMAS

 

 

8.

 

 

Ar pagrindinis tyrimas atliktas pagal patvirtintą audito planą?

 

 

 

Ar buvo atsakyta į visus audito plane pateiktus klausimus? Ar suplanuoti darbai (užduotys) buvo atlikti pagal audito plane numatytus terminus?

 

 

 

(VAV 3.3 poskyris)

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

Ar pagrindinio tyrimo metu surinkti įrodymai yra pakankami ir tinkami?

 

 

 

Ar audito įrodymai suteikia galimybę atsakyti į audito klausimus ir pateikti pagrįstus pastebėjimus (vertinimus), išvadas, tinkamas rekomendacijas? Ar auditoriaus taikyti duomenų rinkimo ir vertinimo metodai užtikrino tinkamų ir pakankamų įrodymų surinkimą? Ar parengta audito įrodymų matrica?

 

 

 

(3000-ojo TAAIS 106 p., VAV 3.3.1 skirsnis)

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

Ar pagrindinis tyrimas dokumentuotas tinkamai ir laiku?

 

 

 

Ar darbo dokumentai yra analitinio pobūdžio, juose pateikta informacija yra pakankama ir tinkama pagrįsti auditoriaus pastebėjimus (vertinimus), išvadas ir rekomendacijas? Ar darbo dokumentai parengti prieš  audito ataskaitos projekto rengimą?

 

 

 

(3000-ojo TAAIS 86 p., VAV 2.11 poskyris)

 

 

 

 

 

 

 

 

1,8

 

 

 

 

 

 

AUDITO ATASKAITA

 

 

11.

 

 

Ar ataskaitos turinys pateiktas logiška seka, aiškus ir glaustas (nėra perteklinės informacijos), pagrindinė (-ės) mintis (-ys) pateikta aiškiai ir suprantamai?

 

 

 

(3000-ojo TAAIS 116 p., VAV 3.4.1 skirsnis)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

Ar audito rezultatai pateikti tinkamai?

 

 

 

Ar yra aiškus ryšys tarp nustatyto audito objekto, tikslo, audito klausimų, vertinimo kriterijų, gautų įrodymų, audito pastebėjimų ir suformuluotų išvadų? Ar vertinamieji teiginiai pagrįsti tinkamais ir pakankamais įrodymais? Ar vaizdinė informacija (lentelės, schemos, diagramos ir kt.) tiksliai perteikia / papildo ataskaitoje pateiktus teiginius? Ar santraukoje (jei ji rengiama) informacija pateikta pagal nustatytus reikalavimus?

 

 

 

(3000-ojo TAAIS 112, 116, 122, 124, 126 p., VAV 3.3.2 ir 3.4.2 skirsniai)

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

Ar audito ataskaitoje pateiktos rekomendacijos yra tinkamai suformuluotos?

 

 

 

Ar rekomendacijos susietos su ataskaitoje pateiktais su pagrindiniais audito pastebėjimais, tikslu ir išvadomis, yra aiškios, suprantamos, konkrečios, nurodančios, ką rekomenduojama keisti, suformuluotos taip, kad įgyvendinimą būtų galima fiksuoti?

 

 

 

(3000-ojo TAAIS 126 p., VAV 3.4.2 skirsnis)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

Ar audito ataskaitos forma atitinka keliamus reikalavimus?

 

 

 

(3000-ojo TAAIS 116 p., VAV 3.4.2 skirsnis)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

Ar audito ataskaita parengta laiku?

 

 

 

(3000-ojo TAAIS 116 p., VAV 3.4.1 skirsnis)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

 

 

 

 

AUDITO VALDYMAS IR KOKYBĖS KONTROLĖ

 

 

Priežiūra ir peržiūra

 

 

16.

Ar buvo atliekama tinkama audito priežiūra (audito darbas buvo nuosekliai stebimas, siekiant užtikrinti, kad jis bus atliekamas pagal nustatytą grafiką, patvirtintą audito planą, ir / ar kitus planavimo dokumentus)?

 

 

 

(1-ojo TKKS 32 dalies b punktas, 3000-ojo TAAIS 66 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,6

 

 

 

 

 

 

17.

Ar yra įrodymų, kad atlikta visų darbo dokumentų peržiūra laiku ir pagal nustatytus reikalavimus?

 

 

 

(1-ojo TKKS 32 dalies c punktas, 33, 35 dalys, 3000-ojo TAAIS 79 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,9

 

 

 

 

 

 

Bendravimas su subjektu

 

 

18.

 

 

Ar audituojamas (-i) subjektas (-ai) buvo informuotas (-i) apie pagrindinio tyrimo metu planuojamas atlikti veiksmus, audito apimtį ir kt. (t. y. ar pristatytas audito planas), ar buvo bendrauta tinkamai?

 

 

 

(3000-ojo TAAIS 55 ir 59 p., VAV 2.10, 3.3poskyriai)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

Ar pagrindinio tyrimo metu su audituojamu subjektu buvo bendrauta tinkamai?

 

 

 

Ar pagrindinio tyrimo metu audito įrodymai buvo aptariami su audituojamu (-ais) subjektu (-ais)?

 

 

 

(3000-ojo TAAIS 55 ir 59 p., VAV 2.10 poskyris ir 3.3.1 skirsnis)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

Ar audito ataskaitos derinimas su audituojamu (-ais) subjektu (-ais) buvo tinkamas?

 

 

 

Ar su audituojamu (-ais) subjektu (-ais) buvo suderintas audito ataskaitos projektas, ar buvo organizuotas audito ataskaitos projekto aptarimas, ar buvo aptartos audituojamo (-ų) subjekto (-ų) pateiktos priemonės rekomendacijoms įgyvendinti? Ar, derinant audito ataskaitos projektą, buvo įvertintos audituojamo (-ų) subjekto (-ų) pastabos ir argumentuotai nurodyta, ar būtina į jas atsižvelgti? Ar ataskaita buvo pakoreguota pagal audituojamo (-ų) subjekto (-ų) pastabas, kurioms buvo pritarta?

 

 

 

(3000-ojo TAAIS 129, 130 p., VAV 3.4.3 skirsnis)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

100

 

(jeigu visi 5)

 

 

Klausimyną užpildė

 

_________________________         ___________________                        __________________________

 

(Departamentas ir pareigos)                                              (Parašas)                                                              (Vardas ir pavardė)

 

_______________________________________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, Įsakymas

Nr. V-281, 2017-09-25, paskelbta TAR 2017-09-26, i. k. 2017-15078

Dėl valstybės kontrolieriaus 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. V-248 „Dėl Savivaldybių kontrolierių (savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų) atliekamų auditų išorinės peržiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, Įsakymas

Nr. VE-15, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-16, i. k. 2019-00614

Dėl valstybės kontrolieriaus 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. V-248 „Dėl Savivaldybių kontrolierių (savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų) atliekamų auditų išorinės peržiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 [1] Vertinimo skalė: 5 – taip; 4 – labiau taip, nei ne; 3 – iš dalies; 2 – labiau ne, nei taip; 1 – ne.

[2] Pildoma, kai vertinama 1–4 balais, peržiūrą atliekantis asmuo pateikia savo vertinimo pagrindimą.

[3] Vertinimo skalė: 5 – taip; 4 – labiau taip, nei ne; 3 – iš dalies; 2 – labiau ne, nei taip; 1 – ne.

[4] Pildoma, kai vertinama 1–4 balais, peržiūrą atliekantis asmuo pateikia savo vertinimo pagrindimą.

[5] Vertinimo skalė: 5 – taip; 4 – labiau taip, nei ne; 3 – iš dalies; 2 – labiau ne, nei taip; 1 – ne.

[6] Pildoma, kai vertinama 1–4 balais, peržiūrą atliekantis asmuo pateikia savo vertinimo pagrindimą.

[7] Vertinimo skalė: 5 – taip; 4 – labiau taip, nei ne; 3 – iš dalies; 2 – labiau ne, nei taip; 1 – ne.

[8] Pildoma, kai vertinama 1–4 balais, peržiūrą atliekantis asmuo pateikia savo vertinimo pagrindimą.