Suvestinė redakcija nuo 2018-10-20

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26847

 

Nauja redakcija nuo 2018-10-20:

Nr. A1-583, 2018-10-17, paskelbta TAR 2018-10-19, i. k. 2018-16400

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TRIŠALĖS TARYBOS PRIE UŽIMTUMO RĖMIMO POLITIKĄ ĮGYVENDINANČIOS ĮSTAIGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. lapkričio 15 d. Nr. A1-604

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 18 straipsnio 4 dalimi bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 979 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą“ 1.1.2 papunkčiu:

1. T v i r t i n u Trišalės tarybos prie užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančios įstaigos nuostatus (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Laikinai einanti socialinės apsaugos ir darbo                                      Algimanta Pabedinskienė

ministro pareigas  

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro 2016 m. lapkričio 15 d. įsakymu

Nr. A1-604

(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro

2018 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. A1-583

redakcija)

 

Trišalės tarybos PRIE UŽIMTUMO RĖMIMO POLITIKĄ ĮGYVENDINANČIos ĮSTAIGos NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Trišalės tarybos prie užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančios įstaigos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Trišalės tarybos prie užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančios įstaigos (toliau – Taryba) sudarymo tvarką, funkcijas, teises ir darbo organizavimo tvarką.

2. Taryba sudaroma prie užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančios įstaigos –Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) – ir veikia visuomeniniais pagrindais.

3. Tarybos veiklos tikslas – teikti siūlymus dėl Užimtumo tarnybos prioritetinių veiklos krypčių nustatymo, užimtumo didinimo programų rengimo tikslingumo, užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo, darbo rinkos paslaugų teikimo ir veiklos efektyvumo didinimo.

4. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymu, Nuostatais ir kitais teisės aktais.

 

ii SKYRIUS

Tarybos SUDARYMAS

 

5. Taryba sudaroma lygiateisės trišalės partnerystės pagrindu iš 9 narių. Narius ir jų pakaitinius narius į Tarybą prie Užimtumo tarnybos deleguoja Lietuvos Respublikos trišalėje taryboje atstovaujančios darbuotojų organizacijos, darbdavių organizacijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

6. Į Tarybą prie Užimtumo tarnybos deleguotų atstovų kadencija sutampa su atstovų, deleguotų į Lietuvos Respublikos trišalę tarybą, kadencija. Po dvejų metų pagrindinius narius rotacijos principu gali pakeisti pakaitiniai nariai.

7. Patariamojo balso teise Tarybos veikloje gali dalyvauti nevyriausybinių organizacijų, Lietuvos savivaldybių asociacijos, kitų organizacijų, atstovaujančių darbo ieškančių asmenų grupių interesams, dirbančių socialinės atskirties mažinimo ir socialinės sanglaudos stiprinimo srityje, atstovai.

8. Tarybos sudėtį tvirtina Užimtumo tarnybos direktorius.

 

III SKYRIUS

TARYBos FUNKCIJOS

 

9.  Taryba prie Užimtumo tarnybos vykdo šias funkcijas:

9.1. svarsto ir teikia pasiūlymus Užimtumo tarnybai dėl:

9.1.1. gyventojų užimtumo ir darbo rinkos būklės klausimų bei jiems turinčių įtakos veiksnių, problemų sprendimo;

9.1.2. lėšų, reikalingų užimtumo rėmimo priemonėms ir darbo rinkos paslaugoms finansuoti, Užimtumo tarnybai išlaikyti ir jos veiklai vykdyti, poreikio;

9.1.3. aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo tobulinimo ir efektyvumo didinimo;

9.1.4. vietinių užimtumo iniciatyvų projektų finansavimo;

9.1.5. dvišalės ir trišalės partnerystės galimybių, sprendžiant socialines, ekonomines ir užimtumo problemas, socialinės partnerystės vystymo;

9.1.6. teisės aktų, reglamentuojančių užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimą, tobulinimo;

9.1.7. Užimtumo tarnybos veiklos ataskaitų ir jos veiklos tobulinimo;

9.1.8. darbo paklausos ir pasiūlos suderinamumo;

9.1.9. priemonių grupės darbuotojų atleidimo padariniams švelninti taikymo;

9.2. užimtumo didinimo programų įgyvendinimo tikslingumo;

9.3. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

 

IV SKYRIUS

TARYBos TEISĖS

 

10. Taryba, įgyvendindama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

10.1. kviesti į posėdžius ir išklausyti kitų valstybės institucijų, nevyriausybinių organizacijų atstovus, Užimtumo tarnybos darbuotojus, ekspertus;

10.2. gauti Užimtumo tarnybos veiklos, valstybės lėšų panaudojimo ataskaitas bei kitą Tarybos veiklai reikalingą informaciją iš valstybės institucijų ir įstaigų, darbuotojų atstovų ir darbdavių atstovų bei jų organizacijų.

 

V SKYRIUS

TarybOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

11. Tarybai vadovauja Tarybos pirmininkas, kuris renkamas iš Tarybos narių paprasta posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma vienerių metų laikotarpiui. Kitai kadencijai renkamas Tarybos narys, atstovaujantis kitam socialiniam partneriui. Nesant Tarybos pirmininko, Tarybos darbui vadovauja laikinai Tarybos narių balsų dauguma išrinktas kitas narys.

12. Tarybos darbas organizuojamas pagal Tarybos patvirtintą darbo reglamentą.

13. Tarybos posėdžiai rengiami ne rečiau kaip kartą per pusmetį, o esant poreikiui rengiamas neeilinis posėdis. Posėdžius šaukia Tarybos pirmininkas.

14. Tarybos sekretorius yra Užimtumo tarnybos direktoriaus paskirtas Užimtumo tarnybos darbuotojas.

15. Tarybą techniškai aptarnauja Užimtumo tarnyba. Numatomų svarstyti posėdyje dokumentų projektus ir papildomą medžiagą bei posėdžio darbotvarkę Užimtumo tarnyba pateikia Tarybos nariams ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki posėdžio.

16. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2 kiekvieno atstovaujamo socialinio partnerio Tarybos nariai.

17. Tarybos nariai sprendimus priima bendru sutarimu. Kai bendras sutarimas nepasiekiamas, sprendimas priimamas paprasta posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma.

18. Tarybos sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio.

19. Tarybos darbo organizavimo išlaidos padengiamos iš Užimtumo tarnybai išlaikyti skirtų lėšų.

20. Tarybos posėdžiams patalpas suteikia Užimtumo tarnyba.

_____________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-684, 2016-12-27, paskelbta TAR 2016-12-27, i. k. 2016-29595

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. A1-604 „Dėl Trišalių tarybų (komitetų, komisijų) prie užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių įstaigų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-62, 2018-02-14, paskelbta TAR 2018-02-19, i. k. 2018-02392

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. A1-604 „Dėl Trišalių tarybų (komitetų, komisijų) prie užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių įstaigų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-583, 2018-10-17, paskelbta TAR 2018-10-19, i. k. 2018-16400

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016  m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. A1-604 „Dėl Trišalių tarybų (komitetų, komisijų) prie užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių įstaigų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo