Suvestinė redakcija nuo 2018-01-19

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-03-30, i. k. 2016-06589

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS PAREIGŪNO STATUSO ATKŪRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. kovo 30 d. Nr. 2-140

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi.

Preambulės pakeitimai:

Nr. 2-25, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00781

 

1.    T v i r t i n u Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūno statuso atkūrimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.    P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2006 m. rugpjūčio 26 d. įsakymą Nr. 2-162 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos statutinio valstybės tarnautojo statuso atkūrimo tvarkos patvirtinimo“.

3.    P a v e d u:

3.1. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Administravimo valdybos Bendrajam skyriui paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre.

3.2. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Viešųjų ryšių skyriui paskelbti šį įsakymą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainėje.

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Saulius Urbanavičius


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų

tarnybos direktoriaus

2016 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 2-140

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS PAREIGŪNO STATUSO ATKŪRIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūno statuso atkūrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) pareigūno statuso atkūrimą – grįžimą į eitas arba, jei nėra tokios galimybės, į kitas pareigas STT.

2. Asmenims, kurie kreipiasi į STT dėl pareigūno statuso atkūrimo, taikomas šis Aprašas.

 

II SKYRIUS

PAREIGŪNO STATUSO ATKŪRIMAS

 

3. Pagal šį Aprašą teisę atkurti STT pareigūno statusą turi Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo (toliau – STT įstatymas) 46 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2-25, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00781

 

4. Asmenys, siekiantys atkurti STT pareigūno statusą, turi atitikti STT įstatymo 17 ir 18 straipsniuose nustatytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2-25, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00781

 

5. Asmenys, turintys teisę atkurti STT pareigūno statusą, dėl statuso atkūrimo gali kreiptis per 3 mėnesius nuo STT įstatymo 46 straipsnio 1 dalies 3 punkte ar 46 straipsnio 2 dalyje nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2-25, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00781

 

6. Asmuo, siekiantis atkurti STT pareigūno statusą, dėl pareigūno statuso atkūrimo kreipiasi į STT už personalo formavimą atsakingą padalinį (toliau – už personalo formavimą atsakingas padalinys) ir pateikia raštu prašymą atkurti STT pareigūno statusą (toliau – prašymas).

7. Prie prašymo pridedama:

7.1. asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento kopija;

7.2. išsilavinimą ar kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos;

7.3. anketa (Aprašo priedas);

7.4. STT įstatymo 46 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytas aplinkybes, suteikiančias teisę atkurti pareigūno statusą, patvirtinančių dokumentų kopijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2-25, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00781

 

8. Už personalo formavimą atsakingas padalinys asmeniui, siekiančiam atkurti STT pareigūno statusą, 3 mėnesius nuo STT įstatymo 46 straipsnio 1 dalies 3 punkte ar 46 straipsnio 2 dalyje nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos teikia rašytinius pasiūlymus atkurti STT pareigūno statusą ir eiti tas pareigas, kurias jis ėjo prieš prarasdamas STT pareigūno statusą, arba, jei nėra tokios galimybės, eiti lygiavertes ar žemesnes STT pareigūno pareigas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2-25, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00781

 

9. Asmeniui, siekiančiam atkurti STT pareigūno statusą, kai jis pateikia prašymą ir Aprašo 7 punkte nurodytus dokumentus, anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu pranešama apie galimybę atkurti STT pareigūno statusą ir nurodoma: STT struktūrinis padalinys, kuriame siūloma atkurti pareigūno statusą, pareigybės pavadinimas, tarnybinis rangas, pridedamas siūlomos pareigybės aprašymas. 

10. Asmuo, siekiantis atkurti STT pareigūno statusą, gavęs šio Aprašo 9 punkte nurodytą pranešimą apie galimybę atkurti STT pareigūno statusą, per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo turi apsispręsti dėl STT pareigūno statuso atkūrimo ir pasiūlytų pareigų ir apie tai elektroniniu paštu informuoti už personalo formavimą atsakingą padalinį. Jei asmuo, siekiantis atkurti STT pareigūno statusą, per 5 darbo dienas neinformuoja už personalo formavimą atsakingo padalinio, kad jis sutinka atkurti STT pareigūno statusą ir eiti pasiūlytas pareigas, laikoma, kad jis atsisakė atkurti šį statusą. Tokiam asmeniui už personalo formavimą atsakingas padalinys per Aprašo 8 punkte nustatytą terminą teikia kitus rašytinius pasiūlymus atkurti STT pareigūno statusą ir eiti kitas laisvas pareigas, jei asmuo, siekiantis atkurti STT pareigūno statusą, atitinka šioms pareigoms keliamus reikalavimus.

11. Jei asmuo atsisako atkurti STT pareigūno statusą ir eiti pasiūlytas pareigas, o Aprašo 8 punkte nustatytu laikotarpiu laisvų pareigų, kurių reikalavimus atitiktų asmuo, siekiantis atkurti STT pareigūno statusą, neatsiranda, STT pareigūno statuso atkūrimo procedūra nutraukiama.

12. Jei asmuo raštu informuoja už personalo formavimą atsakingą padalinį, kad sutinka atkurti STT pareigūno statusą, už personalo formavimą atsakingas padalinys asmeniui išduoda siuntimą pasitikrinti sveikatą Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinėje medicinos ekspertizės komisijoje (toliau – CMEK), pateikia pretendento anketą ir klausimyną, skirtą asmenims, kurie pretenduoja gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ir sutikimą (Atrankos į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų pareigas tvarkos, patvirtintos STT direktoriaus 2016-01-12 įsakymu Nr. 2-12, 2 priedas). Asmuo užpildytą pretendento anketą, klausimyną asmenims, kurie pretenduoja gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sutikimą ir kitų dokumentų (turto, pajamų (jei yra deklaravęs turtą ir pajamas) ir privačių interesų deklaracijų) kopijas per 5 darbo dienas privalo pateikti už personalo formavimą atsakingam padaliniui. Jei asmuo nepateikia už personalo formavimą atsakingam padaliniui reikalaujamų dokumentų ar jų kopijų, laikoma, kad jis atsisakė atkurti pareigūno statusą.

13. Pateikti dokumentai, jei CMEK išvada teigiama, per 5 darbo dienas perduodami STT Saugumo skyriui, kad jis atliktų patikrinimą pagal kompetenciją. Pateikti dokumentai gali būti perduodami ir nesulaukus CMEK išvados apie tinkamumą tarnybai.

14. Esant teigiamoms CMEK ir Saugumo skyriaus išvadoms, buvęs STT pareigūnas, siekiantis atkurti STT pareigūno statusą, pakviečiamas pokalbio pagal Atrankos į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų pareigas tvarkos, patvirtintos STT direktoriaus 2016-01-12 įsakymu Nr. 2-12, VI skyriaus nuostatas, siekiant patikrinti buvusio pareigūno gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

15. Asmeniui, atkūrusiam STT pareigūno statusą, vadovaujantis Atrankos į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų pareigas tvarkos, patvirtintos STT direktoriaus 2016-01-12 įsakymu Nr. 2-12, VI skyriaus 40 punktu, gali būti nustatyta aukštesnė nei pirmoji, bet ne aukštesnė nei trečioji pareigybės pakopa.

16. Buvusiam STT pareigūnui po pokalbio nepriimtam į pareigas, STT pareigūno statuso atkūrimo procedūra nutraukiama.

17. Buvusiam STT pareigūnui, kuris po pokalbio priimamas į pasiūlytas pareigas, STT pareigūno statuso atkūrimas įforminamas STT direktoriaus įsakymu, kuriame nurodoma, kad asmuo yra priimtas atkuriant STT pareigūno statusą pagal atitinkamą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo straipsnį, dalį ir punktą, pareigybės pavadinimas, pareigybės pakopa, tarnybinis rangas ir paskyrimo į pareigas data.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2-25, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00781

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Ginčai, kylantys dėl pareigūno statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiems STT pareigūnams, nagrinėjami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

___________________


 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų

tarnybos pareigūno statuso atkūrimo tvarkos aprašo priedas

 

 

(Anketos formos pavyzdys)

 

ANKETA

___________

(data)

 

Vardas ir pavardė

Gimimo data

Adresas

Telefono numeris

Elektroninio pašto adresas

Pareigūno pareigos, eitos iki atleidimo iš STT (pavadinimas, tarnybos pakopa, tarnybinis rangas)

Struktūrinis padalinys, kuriame pageidaujama eiti STT pareigūno pareigas

Laikotarpis, kai asmuo buvo įrašytas į STT pareigūnų rezervą

Gyvenamoji vietovė, kurioje pageidaujama eiti STT pareigūno pareigas

Pageidaujamos eiti STT pareigūno pareigos

Išsilavinimas ar kvalifikacija

Užsienio kalbų mokėjimo lygis pagal Europasą

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Kalba (įrašykite)

 

 

 

 

 

 

Kalba (įrašykite)

 

 

 

 

 

 

Kompiuterinės programos, kuriomis geba dirbti

Privalumai, įgūdžiai, dalykinės savybės, darbo patirtis

 

____________________                    ______________________________

(parašas)                                                (vardas ir pavardė)

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, Įsakymas

Nr. 2-25, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00781

Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 2-140 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūno statuso atkūrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo