Suvestinė redakcija nuo 2020-04-07

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21211

 

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PERKĖLIMO KELTAIS PER KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO AKVATORIJĄ Į KURŠIŲ NERIJĄ IR IŠ KURŠIŲ NERIJOS BILIETO KAINOS KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. gruodžio 23 d. Nr. V-195

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ patvirtintu „Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainai kompensuoti ir gyventojų ir jų lengvųjų automobilių neatlygintino perkėlimo užlietu krašto kelio Šilutė–Rusnė ruožu sąnaudoms kompensuoti“ tvarkos aprašu:

1.       T v i r t i n u  Perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainos kompensavimo tvarkos aprašą (pridedamas).

2.       P r i p a ž į s t u  netekus galios Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. vasario 12 d. įsakymą Nr. V-30 „Dėl Perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainos kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais.

3.       N u s t a t a u ,  kad įsakymas įsigalioja 2020 m. sausio 27 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                            Vitalijus Andrejevas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie

Susisiekimo ministerijos direktoriaus

2019-m. gruodžio 23 .d. įsakymu V-195

(Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie

Susisiekimo ministerijos direktoriaus

2020 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. V-13

redakcija)

 

 

PERKĖLIMO KELTAIS PER KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO AKVATORIJĄ Į KURŠIŲ NERIJĄ IR IŠ KURŠIŲ NERIJOS BILIETO KAINOS KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto (toliau – bilietas) kainos kompensavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas):

1.1.    reglamentuoja keleivių ir transporto priemonių, nurodytų Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo (toliau – KPPPF įstatymas) 9 straipsnio 7 dalyje ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Nutarimas) patvirtintame Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainai kompensuoti ir gyventojų ir jų lengvųjų automobilių neatlygintino perkėlimo užlietu krašto kelio Šilutė–Rusnė ruožu sąnaudoms kompensuoti tvarkos apraše (toliau – Tvarkos aprašas), bilietų kainos kompensavimo tvarką;

1.2.    nustato keleivių ir transporto priemonių, kuriems, vadovaujantis KPPPF įstatymu ir Nutarimu, priklauso bilieto kainos kompensacija, registravimo Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija) valdomoje Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinėje sistemoje (toliau – EIS) tvarką.

2.  Elektroninis sąrašas – tai EIS modulis, kuriame tvarkomi duomenys apie asmenis ir transporto priemones, suteikiantys ir patvirtinantys teisę gauti bilieto kainos kompensaciją.

3.  Elektroninį sąrašą sudaro:

3.1.    duomenys apie keleivius ir transporto priemones, kuriems buvo pritaikytas bilieto kainos kompensavimas, įrašyti užfiksavus perkėlimo faktą;

3.2.    duomenys apie asmenis ir transporto priemones, patvirtinantys teisę gauti bilieto kainos kompensaciją, įrašyti Aprašo 8, 13, 15, 16, 17, 18, 20 ir 26 punktuose nustatyta tvarka.

4.  Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos KPPPF įstatyme, Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatyme, Nutarime.

5.  Aprašas parengtas ir įgyvendinamas vadovaujantis KPPPF įstatymu, Nutarimu, EIS nuostatais, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir kitais susijusiais teisės aktais.

 

II SKYRIUS

KOMPENSAVIMO TVARKOS ORGANIZAVIMAS

 

6.  Bilieto kaina, pagal AB „Smiltynės perkėla“ (toliau – vežėjas) nustatytą ir, suderinus su Valstybine energetikos reguliavimo taryba, patvirtintą bei viešai paskelbtą kainoraštį, gali būti kompensuojama tik už tų keleivių arba transporto priemonių perkėlimą ir tik tomis sąlygomis, kurios atitinka Tvarkos aprašo II skyriaus nuostatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-53, 2020-04-06, paskelbta TAR 2020-04-06, i. k. 2020-07166

 

7.  Keleiviai (Neringos mieste ir Klaipėdos miesto dalyje Smiltynėje gyvenamąją vietą deklaravę asmenys; juridinių asmenų, turinčių registruotą buveinę Neringos mieste ir Klaipėdos miesto dalyje Smiltynėje, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenų bazėje (toliau – SODRA) registruoti darbuotojai; neįgalieji, registruoti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinėje sistemoje (toliau – NDNT); Klaipėdos miesto savivaldybės valstybės tarnautojai ir darbuotojai; Klaipėdos miesto savivaldybės įstaigų ir įmonių darbuotojai, atliekantys darbus Klaipėdos dalyje Smiltynėje; Aprašo 15 ir 17 punktuose nurodytų tarnybų darbuotojai ir valstybės tarnautojai), norėdami gauti keleivio bilieto kainos kompensavimą, prieš keliantis keltu privalo, vadovaudamiesi vežėjo suteiktomis instrukcijomis, elektroninėmis priemonėmis nuskaityti savo asmens tapatybės dokumentą. Nesant tokiai galimybei savo asmens tapatybės dokumentą pateikti vežėjo atsakingam darbuotojui, kuris į Elektroninio sąrašo tikrinimo lauką iš asmens tapatybės dokumento suveda keleivio asmens kodą. EIS automatiniu būdu registruose patikrina duomenis apie keleivį. Esant teisiniam pagrindui, suteikiama bilieto kainos kompensacija ir įrašas fiksuojamas Elektroniniame sąraše.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-53, 2020-04-06, paskelbta TAR 2020-04-06, i. k. 2020-07166

 

8.  Nepilnamečiai moksleiviai, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra Kuršių nerijoje, gali būti keliami kompensuotinai vežėjui pateikę moksleivio pažymėjimą, kai nepilnamečių moksleivių tėvai ar kiti atsakingi asmenys Kelių direkcijai yra pateikę patvirtintos formos prašymą (1 priedas), moksleivio pažymėjimo kopiją ir nepilnamečiai moksleiviai yra įtraukti į Kelių direkcijos valdomą EIS Elektroninį sąrašą. Duomenys apie nepilnametį moksleivį per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo, patikrinami registruose ir atsakingų Kelių direkcijos darbuotojų įtraukiami į Elektroninį sąrašą.

9.  Kasoje nepilnamečiui moksleiviui pateikus moksleivio pažymėjimą, vežėjo atsakingi darbuotojai suveda moksleivio pažymėjimo numerį į Elektroninio sąrašo tikrinimo lauką. EIS automatiniu būdu registruose patikrina pateiktus duomenis apie keleivį. Esant teisiniam pagrindui, suteikiama bilieto kainos kompensacija ir kasoje atspausdinamas keleivio bilietas. Nepilnametis moksleivis bilietą nuskaito elektroninėmis priemonėmis prieš patenkant į keltą ir įrašas apie keleivį fiksuojamas Elektroniniame sąraše.

10.     Keleiviai, pateikę savo asmens tapatybės ar kitą Apraše nurodytą dokumentą, sutinka, kad jų asmens duomenys būtų tikrinami registruose, siekiant patikrinti bilieto kainos kompensavimo pagrindą. Asmeniui, nesutikus pateikti nurodytų asmens dokumentų, kompensacija už bilieto kainą negali būti suteikiama.

11.     Transporto priemonių, įskaitant specialiuosius reisus, valstybiniai registracijos numeriai yra nuskaitomi elektroninėmis priemonėmis arba, pateikus transporto priemonės registracijos liudijimą, vežėjo atsakingų darbuotojų suvedami į Elektroninio sąrašo tikrinimo lauką prieš įvažiuojant į keltą, privažiavus prie įleidimo į keltą punkto. EIS automatiniu būdu registruose patikrina duomenis apie transporto priemonių valdytojus. Esant teisiniam pagrindui, suteikiama bilieto kainos kompensacija ir įrašas fiksuojamas Elektroniniame sąraše.

12Aprašo 13, 15, 16, 17, 18 ir 26 punktuose nurodytų juridinių asmenų atsakingi darbuotojai, norėdami pirmą kartą į Elektroninį sąrašą pateikti darbuotojų ir transporto priemonių bilieto kainos kompensacijai gauti sąrašus, turi kreiptis į Kelių direkciją el. paštu keltas@lakd.lt dėl vartotojo paskyros sukūrimo ir nurodyti:

12.1.  juridinio asmens pavadinimą, kodą ir registruotos buveinės adresą;

12.2.  darbuotojų, atsakingų už keleivių ir transporto priemonių sąrašų pateikimą, vardus, pavardes, el. pašto adresus ir telefono numerius;

12.3.  teisinį pagrindą bilieto kainos kompensavimui gauti.

13Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirti atsakingi darbuotojai į Elektroninį sąrašą kiekvienais metais iki sausio 31 d. pateikia arba, atsiradus būtinybei, metų eigoje atnaujina Klaipėdos miesto savivaldybės tarnybinių transporto priemonių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų bei Klaipėdos miesto savivaldybės įmonių ir įstaigų transporto priemonių ir darbuotojų, atliekančių tarnybines funkcijas ir dirbančių darbus Klaipėdos miesto dalyje Smiltynėje, nustatytos formos sąrašus (2 priedas).

14.  Klaipėdos miesto savivaldybės administracija yra atsakinga už Kelių direkcijai pateiktų Klaipėdos miesto savivaldybės transporto priemonių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, atliekančių tarnybines funkcijas Klaipėdos miesto dalyje Smiltynėje bei Klaipėdos miesto savivaldybės įmonių ir įstaigų transporto priemonių ir darbuotojų, dirbančių darbus Klaipėdos miesto dalyje Smiltynėje, sąrašų ir duomenų teisingumą.

15.  Tarnybos reikalais vykstančių greitosios medicinos pagalbos ir reanimacijos, priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų, policijos, valstybės sienos apsaugos, civilinės saugos, kelių priežiūros, uosto saugos tarnybų, prokuratūros, muitinės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų ir šiame punkte nurodytų institucijų ir tarnybų transporto priemonių duomenys įtraukiami į Elektroninį sąrašą pagal šių institucijų ar įstaigų vadovų paskirtų atsakingų darbuotojų pateiktus ir, atsiradus pagrįstam poreikiui, atnaujintus nustatytos formos sąrašus (2 priedas).

16.  Tarnybos reikalais vykstančių Lietuvos kariuomenėje tarnaujančių karių, valstybės tarnautojų ir pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų ir Lietuvos kariuomenės transporto priemonių duomenys į Elektroninį sąrašą įtraukiami pagal Lietuvos kariuomenės atsakingų asmenų pateiktus ir, atsiradus pagrįstam poreikiui, atnaujintus nustatytos formos sąrašus (2 priedas).

17 Darbo reikalais vykstančių miškų urėdijos, kuriai perduotas valdyti Kuršių nerijoje esantis valstybinės miško žemės sklypas, darbuotojų ir jų transporto priemonių duomenys įtraukiami į Elektroninį sąrašą pagal Valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio vadovo paskirtų atsakingų darbuotojų pateiktus ir, atsiradus pagrįstam poreikiui, atnaujintus nustatytos formos sąrašus (2 priedas).

18.  Specialiųjų tarnybų tarnautojai ar darbuotojai ir Lietuvos kariuomenėje tarnaujantys kariai, tarnautojai ar darbuotojai prieš keldamiesi keltu turi pateikti asmens dokumentą, darbuotojo ar tarnautojo pažymėjimą arba kitą su Kelių direkcija suderintą unikalų kodą, skirtą keleiviui identifikuoti (toliau – kodas). Kodas nuskaitomas elektroninėmis priemonėmis arba, keleiviui pateikus asmens tapatybę patvirtinantį ar asmenį identifikuojantį dokumentą, vežėjo atsakingų darbuotojų suvedamas į Elektroninio sąrašo tikrinimo lauką. EIS automatiniu būdu patikrina pateiktus duomenis apie keleivį. Esant teisiniam pagrindui, suteikiama bilieto kainos kompensacija ir įrašas apie keleivį fiksuojamas Elektroniniame sąraše.

19.  Aprašo 13, 15, 16, 17 ir 18 punktuose nustatytų juridinių asmenų darbuotojų ir transporto priemonių duomenys per 3 darbo dienas nuo duomenų pateikimo (atnaujinimo) EIS peržiūrimi ir patvirtinami atsakingų Kelių direkcijos darbuotojų, suteikiant galimybę pasinaudoti bilieto kainos kompensavimu.

20.  Tolimojo, vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusai įtraukiami į Elektroninį sąrašą, atsižvelgus į įmonės vadovo ar jo paskirto atsakingo darbuotojo prašymą, kuriame nurodoma:

20.1autobuso valstybinis registracijos numeris;

20.2įmonės, kuriai priklauso autobusas, pavadinimas;

20.3įmonės kodas;

20.4maršrutų tvarkaraščiai.

21. Dviračių perkėlimo kompensavimą vežėjas privalo pažymėti keleivio su dviračiu biliete. Dviračių perkėlimo kompensavimas:

21.1. Keleiviai su dviračiu, turintys teisę į kompensuojamą perkėlimą, kasoje turi pateikti asmens dokumentą ir pasiimti bilietą, skirtą kompensuojamam perkėlimui su dviračiu. Šis bilietas nuskaitomas elektroninėmis priemonėmis prieš patenkant į keltą.

21.2. Keleiviai su dviračiu, neturintys teisės į kompensuojamą perkėlimą kaip asmenys, kasoje įsigija keleivio su dviračiu bilietą. Šis bilietas nuskaitomas elektroninėmis priemonėmis prieš patenkant į keltą.

22Vežėjas iki kiekvieno mėnesio 10 dienos pateikia Kelių direkcijai nustatytos formos Dviračių perkėlimo kompensavimo ataskaitą (4 priedas) už praėjusį mėnesį. 

23.  Esant EIS ar kitų registrų sutrikimams, duomenys apie transporto priemones ir asmenis, turinčius teisę į bilieto kainos kompensaciją, gali būti tikrinami Elektroniniame sąraše ne senesniu nei 1 savaitės laikotarpiu po paskutiniojo perkėlimo. Neradus šių duomenų Elektroniniame sąraše arba kai asmuo įgyja teisę į bilieto kainos kompensavimą, tačiau ši informacija dar nėra atnaujinta registruose, arba kai transporto priemonė yra registruota užsienyje ar Žemės ūkio ministerijos valdomame Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre, asmenys, turintys teisę gauti bilieto kainos kompensaciją:

Punkto pakeitimai:

Nr. V-53, 2020-04-06, paskelbta TAR 2020-04-06, i. k. 2020-07166

23.1.  įsigyja bilietą transporto priemonei, kuriame nurodytas įsigijimo laikas, ir kurį vežėjo atstovas patvirtina spaudu ir parašu bei įrašo transporto priemonės valstybinį registracijos numerį;

23.2.  įsigyja bilietą keleiviui, kuriame nurodytas įsigijimo laikas, ir kurį patvirtina vežėjo atstovas spaudu ir parašu;

23.3.  pateikia Kelių direkcijai patvirtintos formos prašymą (1 priedas) dėl bilieto kainos kompensavimo su rekvizitais bei sąskaitos, į kurią turi būti pervestos lėšos, numeriu, patvirtinto keleivio ar transporto priemonės bilieto kopiją ir atitinkamai transporto priemonės registracijos liudijimo, kai transporto priemonė yra registruota užsienyje ar Žemės ūkio ministerijos valdomame Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre, kopiją;

23.4.  Kelių direkcija, gavusi 23.3 papunktyje nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų patikrina gautų duomenų teisingumą ir įpareigoja vežėją, gavus bilieto originalą, asmeniui kompensuoti transporto priemonės ar keleivio bilieto kainą.

23.5. Atsiradus poreikiui įsitikinti pateiktos informacijos teisingumu bei užtikrinti tinkamą lėšų panaudojimą, Kelių direkcijos atsakingi darbuotojai turi teisę paprašyti papildomų dokumentų, įrodančių, kad besikreipiančiam asmeniui gali būti suteikta teisė į bilieto kainos kompensavimą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-53, 2020-04-06, paskelbta TAR 2020-04-06, i. k. 2020-07166

 

III SKYRIUS

SPECIALIŲJŲ REISŲ KOMPENSAVIMAS

 

24. Greitosios medicinos pagalbos, reanimacijos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, policijos, valstybės sienos apsaugos ir civilinės saugos tarnybų darbuotojai, atliekantys specialiųjų, avarinių tarnybų funkcijas bei vykstantys į Kuršių neriją likviduoti avarijų pagal specialius iškvietimus su transporto priemonėmis, kurios yra su specialiais šviesos, garso signalais, specialias tarnybas žyminčiais užrašais, skiriamaisiais ženklais, bus keliami specialiaisiais reisais vežėjo dispečerinei tarnybai gavus pranešimą tel. (8 46) 31 1117 arba 1870.

25.  Transporto priemonės valstybinį registracijos numerį ir perkėlimo specialiuoju reisu faktą, pagal nustatytus įkainius Elektroninio sąrašo sistemoje užfiksuoja vežėjas.

26Autocisternų, gabenančių kurą į Kuršių neriją, bilieto kainos kompensavimo tvarka:

26.1. įmonių, gabenančių kurą į Kuršių neriją autocisternomis, vadovai ar jų paskirti atsakingi asmenys, siekdami gauti bilieto kainos kompensavimą, turi kas kartą prieš gabendami kurą į Kuršių Neriją, kaip galima anksčiau, bet likus ne mažiau nei 30 minučių iki autocisternos perkėlimo, užpildyti nustatytą formą (3 priedas) EIS Elektroniniame sąraše ir pridėti kuro vežimo važtaraštį;

26.2. duomenys važtaraštyje ir EIS turi sutapti;

26.3. važtaraštis turi būti registruotas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos valdomoje Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos elektroninių važtaraščių posistemėje ir (ar) Akcizų informacinėje sistemoje;

26.4. važtaraščiuose ir informacinėse sistemose pateiktos informacijos teisingumas ir sutapimas bus tikrinamas iki kito mėnesio 10 dienos;

26.5. už važtaraščiuose pateiktos informacijos teisingumą ir sutapimą, siekiant gauti bilieto kainos kompensavimą, atsako įmonės, gabenančios kurą, vadovas.

261.  Juridinių asmenų, turinčių registruotą buveinę Kuršių nerijoje ir gabenančių pavojingą krovinį jiems priklausančia ar valdoma transporto priemone, vadovai ar jų paskirti atsakingi asmenys, siekdami gauti bilieto kainos kompensavimą, turi kas kartą prieš gabendami kurą į Kuršių Neriją, kaip galima anksčiau, bet likus ne mažiau nei 30 minučių iki autocisternos perkėlimo, užpildyti nustatytą formą (3 priedas) EIS Elektroniniame sąraše ir pridėti kuro vežimo važtaraštį.

Papildyta punktu:

Nr. V-53, 2020-04-06, paskelbta TAR 2020-04-06, i. k. 2020-07166

 

IV SKYRIUS

PATEIKTŲ DUOMENŲ TVARKYMAS

 

27.     Duomenys, įrašomi į EIS apie keleivius ir transporto priemones, bilieto kainos kompensavimui suteikti:

27.1.  fizinių asmenų – vardas, pavardė, asmens kodas, moksleivio pažymėjimo numeris ir deklaruota gyvenamoji vieta;

27.2.  juridinių asmenų darbuotojų – vardas, pavardė, asmens kodas, registravimo SODRA pradžios data ir registravimo faktas;

27.3.  juridinių asmenų – pavadinimas, kodas, registruotos buveinės adresas, darbuotojų sąrašai, atnaujinami kiekvieną pirmą savaitės darbo dieną;

27.4.  transporto priemonių valstybiniai registracijos numeriai, savininkai ir valdytojai;

27.5.  asmenų, turinčių negalią ir registruotų NDNT, asmens kodai bei jų valdomų transporto priemonių, kurias jie vairuoja arba kuriomis jie važiuoja, valstybiniai registracijos numeriai;

27.6.  autocisternų, gabenančių kurą į Kuršių neriją, važtaraščiai, kuriuose pateikiama informacija apie gabenamą kurą, transporto priemonių valstybiniai registracijos numeriai, vežėjo pavadinimas ir kodas, gabenimo data ir laikas bei pristatymo adresai.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28.  Vežėjas kiekvieną mėnesį, sutartyje nustatytomis sąlygomis, Kelių direkcijai suderinimui pateikia Keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainos kompensavimo ataskaitą su vežėjo atsakingų asmenų parašais.

29.  Kelių direkcija, vežėjas bei fiziniai ir juridiniai asmenys, siekiantys bilieto kainos kompensacijos šio Aprašo nustatyta tvarka ir pagrindais, yra atsakingi už Apraše nustatytų reikalavimų laikymąsi.

30 Nustačius, kad duomenys tyčia ar dėl neatsargumo buvo pateikti klaidingai arba darbuotojo ar moksleivio pažymėjimas naudojamas neteisėtai, duomenys apie asmenis, neteisėtai pasinaudojusius bilieto kainos kompensavimu, gali būti pašalinti iš Elektroninio sąrašo, ir padarę pažeidimą nustatyti asmenys, sumą už perkėlimo keltu kompensavimą privalo grąžinti Kelių direkcijai.

31. Nustačius, kad asmuo, 23 punkte numatytais atvejais, neteisėtai pasinaudojo jam nepriklausančia teise į bilieto kainos kompensavimą, sumą už perkėlimo keltu kompensavimą privalo grąžinti Kelių direkcijai.

Papildyta punktu:

Nr. V-53, 2020-04-06, paskelbta TAR 2020-04-06, i. k. 2020-07166

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-13, 2020-01-29, paskelbta TAR 2020-01-29, i. k. 2020-02000

 

 

Perkėlimo keltais per Klaipėdos

valstybinio jūrų uosto akvatoriją

į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos

bilieto kainos kompensavimo

tvarkos aprašo

1 priedas

 

______________________________________________________________

(Vardas, pavardė ir (arba) įmonės pavadinimas, įmonės kodas)

 

______________________________________________________________

(Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas arba registruotos buveinės adresas)

 

______________________________________________________________

Kontaktinė informacija (el. p. adresas, telefono Nr.)

 

Lietuvos automobilių kelių direkcijai

prie Susisiekimo ministerijos

 

PRAŠYMAS

 

______________________

Data

 

Vadovaudamasis (-damasi) Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi bei Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainai kompensuoti ir gyventojų ir jų lengvųjų automobilių neatlygintino perkėlimo užlietu krašto kelio Šilutė–Rusnė ruožu sąnaudoms kompensuoti tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“, prašau į Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos valdomą Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinę sistemą įtraukti ir (ar) kompensuoti patirtas išlaidas:

_______________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________

(Aprašo 8 punkte numatytu atveju nurodomas nepilnamečio moksleivio vardas pavardė, asmens kodas; moksleivio pažymėjimo numeris;

Aprašo 23 punkte nurodytu atveju nurodomas asmens vardas pavardė, asmens kodas; arba juridinio asmens darbuotojo vardas pavardė, asmens kodas, registravimo SODRA data; arba transporto priemonės valstybinis registracijos numeris, transporto priemonės kategorija).

 

PRIDEDAMA:

1.  Aprašo 8 punkte numatytu atveju, moksleivio pažymėjimo kopija;

 

2.  Aprašo 23 punkte numatytais atvejais patvirtinto bilieto kopija ir transporto priemonės registracijos liudijimo kopiją, kai transporto priemonė yra registruota užsienyje ar Žemės ūkio ministerijos valdomame Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre.

 

Sutinku, kad perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainos kompensavimo tikslu būtų tikrinamas pateiktos informacijos teisingumas ir mano asmens duomenys būtų perduoti AB „Smiltynės perkėla“.

 

 

_________________                             _______________________________

Parašas                                                          Vardas, pavardė         

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-13, 2020-01-29, paskelbta TAR 2020-01-29, i. k. 2020-02000

 

 

Perkėlimo keltais per Klaipėdos

valstybinio jūrų uosto akvatoriją

į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos

bilieto kainos kompensavimo

tvarkos aprašo

2 priedas

 

DUOMENŲ APIE ASMENIS IR TRANSPORTO PRIEMONES, PATVIRTINANČIŲ TEISĘ GAUTI BILIETO KAINOS KOMPENSACIJĄ, SĄRAŠAI:

(Sąrašų formos)

 

1 lentelė.  Klaipėdos miesto savivaldybės valstybės tarnautojų, darbuotojų ir Klaipėdos miesto savivaldybės įmonių darbuotojų, atliekančių tarnybines funkcijas ar dirbančių darbus Klaipėdos miesto dalyje Smiltynėje, tarnybos reikalais vykstančių greitosios medicinos pagalbos ir reanimacijos, priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų, policijos, valstybės sienos apsaugos, civilinės saugos, kelių priežiūros, uosto saugos tarnybų, prokuratūros, muitinės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų, Lietuvos kariuomenėje tarnaujančių karių, valstybės tarnautojų ir pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų bei darbo reikalais vykstančių miškų urėdijos, kuriai perduotas valdyti Kuršių nerijoje esantis valstybinės miško žemės sklypas, darbuotojų sąrašas:

 

Eil. Nr.

Vardas

Pavardė

Darbuotojo asmens kodas

Darbuotojo pažymėjimo numeris

 

2 lentelė. Tarnybos reikalais vykstančių greitosios medicinos pagalbos ir reanimacijos, priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų, policijos, valstybės sienos apsaugos, civilinės saugos, kelių priežiūros, uosto saugos tarnybų, prokuratūros, muitinės, Lietuvos kariuomenės transporto priemonių ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarnybinių transporto priemonių ir Klaipėdos miesto savivaldybės įmonių transporto priemonių, registruotų Klaipėdos miesto savivaldybės įmonių ar įstaigų vardu, arba šių įmonių ar įstaigų valdomų transporto priemonių, kurių registracijos liudijime šios įmonės ar įstaigos nurodytos transporto priemonių valdytojomis; miškų urėdijos, kuriai perduotas valdyti Kuršių nerijoje esantis valstybinės miško žemės sklypas transporto priemonių, sąrašas:

 

Eil.

Nr.

Transporto priemonės pavadinimas

Transporto priemonės valstybinis registracijos numeris

Transporto priemonės tipas arba kategorija

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-13, 2020-01-29, paskelbta TAR 2020-01-29, i. k. 2020-02000

 

 

Perkėlimo keltais per Klaipėdos

valstybinio jūrų uosto akvatoriją

į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos

bilieto kainos kompensavimo

tvarkos aprašo

3 priedas

 

AUTOCISTERNŲ, KURIOMIS VEŽAMAS KURAS Į KURŠIŲ NERIJĄ, DUOMENYS:

 

Važtaraščio, akcizų apskaičiavimo dokumento (DAA) registracijos numeris

 

Transporto priemonės valstybinis registracijos numeris

 

Priekabos valstybinis registracijos numeris

 

Perkėlimo data

 

Perkėlimo laikas

 

Įmonės pavadinimas

 

Įmonės kodas

 

Kuro pristatymo adresas

 

Krovinio pavadinimas

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-13, 2020-01-29, paskelbta TAR 2020-01-29, i. k. 2020-02000

 

 

Perkėlimo keltais per Klaipėdos

valstybinio jūrų uosto akvatoriją

į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos

bilieto kainos kompensavimo

tvarkos aprašo

4 priedas

 

PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ PERKELTŲ DVIRAČIŲ ATASKAITOS FORMA:

 

Eil.

Nr.

Perkėlimo data

Perkėlimo laikas

Perkėlimo vieta

 

Vartų numeris

 

Panaudoto bilieto numeris

 

Kompensuotina suma

 

 

 

 

 

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-13, 2020-01-29, paskelbta TAR 2020-01-29, i. k. 2020-02000

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-13, 2020-01-29, paskelbta TAR 2020-01-29, i. k. 2020-02000

Dėl 2019 m. gruodžio 23 d. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymo Nr. V-195 „Dėl Perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainos kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-53, 2020-04-06, paskelbta TAR 2020-04-06, i. k. 2020-07166

Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-195 „Dėl Perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainos kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitmo