Suvestinė redakcija nuo 2021-03-16

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-07-15, i. k. 2014-10267

 

Nauja redakcija nuo 2021-03-16:

Nr. 4-186, 2021-03-15, paskelbta TAR 2021-03-15, i. k. 2021-05163

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL reglamentuojamų profesijų sąrašo patvirtinimo

 

2014 m. liepos 15 d. Nr. 4-486

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo 59 straipsnio 2 dalies 9 punktu ir įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. 637 „Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo“ 2.2.3 papunkčio nuostatas,

t v i r t i n u  Reglamentuojamų profesijų sąrašą (pridedama).

 

 

 

Laikinai einantis ūkio ministro pareigas                                                                      Evaldas Gustas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2014 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 4-486

(Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro

2021 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 4-186

redakcija)

 

REGLAMENTUOJAMŲ PROFESIJŲ SĄRAŠAS

 

1. Advokatas.

2. Akušeris.

3. Architektas.

4. Auklėtojas.

5. Bendrosios praktikos slaugytojas.

6. Biomedicinos technologas.

7. Burnos higienistas.

8. Dantų technikas.

9. Dietistas.

10. Ergoterapeutas.

11. Gidas.

12. Gydytojo odontologo padėjėjas.

13. Išplėstinės praktikos slaugytojas.

14. Išplėstinės praktikos vaistininkas.

15. Kineziterapeutas.

16. Logopedas.

17. Masažuotojas.

18. Medicinos biologas.

19. Medicinos genetikas.

20. Medicinos gydytojas.

21. Medicinos psichologas.

22. Mokyklos psichologas.

23. Mokytojas.

24. Nemokumo administratorius.

25. Odontologas.

26. Optometrininkas.

27. Paramedikas.

28. Patentinis patikėtinis.

29. Privatus detektyvas.

30. Profesijos mokytojas.

31. Radiologijos technologas.

32. Restauratorius.

33. Skubiosios medicinos pagalbos paramedikas.

34. Socialinis darbuotojas.

35. Socialinis pedagogas.

36. Specialusis pedagogas.

37. Statybos inžinierius.

38. Surdopedagogas.

39. Tiflopedagogas.

40. Turto arba verslo vertintojas.

41. Vaistininkas.

42. Vaistininko padėjėjas (farmakotechnikas).

43. Veterinarijos felčeris.

44. Veterinarijos gydytojas.

 

__________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-456, 2015-07-15, paskelbta TAR 2015-07-15, i. k. 2015-11370

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. 4-486 „Dėl Lietuvos Respublikoje reglamentuojamų profesijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-350, 2016-05-09, paskelbta TAR 2016-05-09, i. k. 2016-11715

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. 4-486 „Dėl Lietuvos Respublikoje reglamentuojamų profesijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-275, 2018-05-11, paskelbta TAR 2018-05-11, i. k. 2018-07655

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. 4-486 „Dėl Reglamentuojamų profesijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Įsakymas

Nr. 4-186, 2021-03-15, paskelbta TAR 2021-03-15, i. k. 2021-05163

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. 4-486 „Dėl Reglamentuojamų profesijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo