Įsakymas netenka galios 2023-07-26:

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Įsakymas

Nr. 4-422, 2023-07-25, paskelbta TAR 2023-07-25, i. k. 2023-15119

Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. 4-486 „Dėl Reglamentuojamų profesijų sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2022-01-21 iki 2023-07-25

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-07-15, i. k. 2014-10267

 

Nauja redakcija nuo 2021-03-16:

Nr. 4-186, 2021-03-15, paskelbta TAR 2021-03-15, i. k. 2021-05163

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL reglamentuojamų profesijų sąrašo patvirtinimo

 

2014 m. liepos 15 d. Nr. 4-486

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo 59 straipsnio 2 dalies 9 punktu ir įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. 637 „Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo“ 2.2.3 papunkčio nuostatas,

t v i r t i n u  Reglamentuojamų profesijų sąrašą (pridedama).

 

 

 

Laikinai einantis ūkio ministro pareigas                                                                     Evaldas Gustas

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir

inovacijų ministro 2014 m. liepos 15 d.

įsakymu Nr. 4-486

(Lietuvos Respublikos ekonomikos ir

inovacijų ministro

2022 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 4-90

redakcija)

 

REGLAMENTUOJAMŲ PROFESIJŲ SĄRAŠAS

 

1. Advokatas.

2. Akušeris.

3. Architektas.

4. Auklėtojas.

5. Bendrosios praktikos slaugytojas.

6. Biomedicinos technologas.

7. Burnos higienistas.

8. Dantų technikas.

9. Dietistas.

10. Ergoterapeutas.

11. Gidas.

12. Gydomojo masažo specialistas.

13. Gydytojo odontologo padėjėjas.

14. Išplėstinės praktikos slaugytojas.

15. Išplėstinės praktikos vaistininkas.

16. Kineziterapeutas.

17. Logopedas.

18. Medicinos biologas.

19. Medicinos genetikas.

20. Medicinos gydytojas.

21. Medicinos psichologas.

22. Mokyklos psichologas.

23. Mokytojas.

24. Nemokumo administratorius.

25. Odontologas.

26. Optometrininkas.

27. Paramedikas.

28. Patentinis patikėtinis.

29. Privatus detektyvas.

30. Profesijos mokytojas.

31. Radiologijos technologas.

32. Restauratorius.

33. Skubiosios medicinos pagalbos paramedikas.

34. Socialinis darbuotojas.

35. Socialinis pedagogas.

36. Specialusis pedagogas.

37. Statybos inžinierius.

38. Surdopedagogas.

39. Tiflopedagogas.

40. Turto arba verslo vertintojas.

41. Vaistininkas.

42. Vaistininko padėjėjas (farmakotechnikas).

43. Veterinarijos felčeris.

44. Veterinarijos gydytojas.

 

__________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-456, 2015-07-15, paskelbta TAR 2015-07-15, i. k. 2015-11370

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. 4-486 „Dėl Lietuvos Respublikoje reglamentuojamų profesijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-350, 2016-05-09, paskelbta TAR 2016-05-09, i. k. 2016-11715

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. 4-486 „Dėl Lietuvos Respublikoje reglamentuojamų profesijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-275, 2018-05-11, paskelbta TAR 2018-05-11, i. k. 2018-07655

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. 4-486 „Dėl Reglamentuojamų profesijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Įsakymas

Nr. 4-186, 2021-03-15, paskelbta TAR 2021-03-15, i. k. 2021-05163

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. 4-486 „Dėl Reglamentuojamų profesijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Įsakymas

Nr. 4-90, 2022-01-20, paskelbta TAR 2022-01-20, i. k. 2022-00844

Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. 4-486 „Dėl Reglamentuojamų profesijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_1ea4a5b3a02c4ebe8729a5bf5c7cf16e_end