Suvestinė redakcija nuo 2020-04-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-05-04, i. k. 2018-07214

 

 

 

LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIVALOMOSIOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS APŽIŪROS PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. gegužės 4 d. Nr. 2BE-155

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 10 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 3-13 „Dėl Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo įgyvendinimo“ 2.31 ir 2.34 papunkčiais ir įgyvendindamas 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/45/ES dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros, kuria panaikinama Direktyva 2009/40/EB, (OL 2014 L 127, p. 51):

1. T v i r t i n u Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros pripažinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šis įsakymas įsigalioja 2018 m. gegužės 20 d.;

2.2. Lietuvos transporto saugos administracijos ir Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos „Transeksta“ interneto svetainėse paskelbtos Europos ekonominės erdvės šalių techninės apžiūros įmonės, kurios gali atlikti Lietuvos Respublikoje registruotų transporto priemonių privalomąją techninę apžiūrą, neatitinkančios šio įsakymo nuostatų, gali vykdyti veiklą iki 2020 m. kovo 31 d.;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2BE-483, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21665

 

2.3. šiuo įsakymu tvirtinamo Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros pripažinimo tvarkos aprašo 17–25 punktai ir 3 priedas galioja iki 2020 m. kovo 31 d.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2BE-483, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21665

 

3. N u r o d a u, kad šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje.

 

 

 

L. e. Administracijos direktoriaus pareigas                                                         Genius Lukošius 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos transporto saugos administracijos

direktoriaus 2018 m. gegužės 4 d.

įsakymu Nr. 2BE-155

 

PRIVALOMOSIOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS APŽIŪROS PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros pripažinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato:

1.1. subjektų, atliekančių Lietuvos Respublikoje registruotų transporto priemonių privalomąją techninę apžiūrą Europos ekonominės erdvės valstybėje (toliau – Subjektai), įgaliojimo sąlygas ir tvarką;

1.2. Lietuvos Respublikoje registruotų transporto priemonių privalomosios techninės apžiūros, atliktos kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje, pripažinimo tvarką;

1.3. Lietuvos Respublikoje registruojamų transporto priemonių privalomosios techninės apžiūros, atliktos kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje, pripažinimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme.

 

II SKYRIUS

SUBJEKTŲ ĮGALIOJIMO SĄLYGOS IR TVARKA

 

3. Subjektai, pageidaujantys atlikti Lietuvos Respublikoje registruotų transporto priemonių privalomąją techninę apžiūrą:

3.1. turi būti savo šalyje įgaliotos institucijos arba valstybinės įstaigos, atsakingos už privalomosios techninės apžiūros valdymą, paskirti atlikti transporto priemonių privalomąją techninę apžiūrą ir turi įsipareigoti užtikrinti, kad privalomosios techninės apžiūros metu atliekamas patikrinimas atitiktų Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų, patvirtintų Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų“, 2 priedo 0–9 punktuose nurodytas tikrinimo pozicijas, išskyrus 0.3 papunktį, 2.2.1 papunkčio d dalį, 4.1.2 papunkčio c dalį, 5.3.5 papunkčio d dalį, 8.2.2.2 papunkčio c ir d dalis ir 8.4.2 papunktį;

3.2. turi sudaryti elektroninių duomenų teikimo sutartį teikti automatizuotu būdu Aprašo 1 priede nurodytą informaciją į Centralizuotąją techninės apžiūros duomenų bazę su Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacija „Transeksta“ apie toje šalyje atliktą Lietuvos Respublikoje registruotų transporto priemonių privalomąją techninę apžiūrą (toliau – elektroninių duomenų teikimo sutartis).

4. Subjektai gali būti įtraukti į Subjektų, kurie gali atlikti Lietuvos Respublikoje registruotų transporto priemonių privalomąją techninę apžiūrą, sąrašą (toliau – Sąrašas) Lietuvos transporto saugos administracijai (toliau – Administracija) pateikę laisvos formos prašymą ir šiuos dokumentus:

4.1. atitiktį Aprašo 3 punkte nurodytiems reikalavimams patvirtinančius dokumentus;

4.2. techninės apžiūros stoties (-ių) adresą (-us), kurioje (-iose) bus atliekama privalomoji techninė apžiūra Lietuvos Respublikoje registruotoms transporto priemonėms, jų telefono numerius ir el. pašto adresus;

4.3. išduodamų privalomosios techninės apžiūros dokumentų pavyzdžius.

5. Esant poreikiui, Administracija gali paprašyti pateikti papildomus dokumentus, informaciją, siekdama įsitikinti, kad Subjektai atitinka Aprašo reikalavimus.

6. Prašymas Administracijoje išnagrinėjamas per 10 darbo dienų nuo tinkamo prašymo ir reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

7. Administracija per 3 darbo dienas nuo prašymo išnagrinėjimo dienos informuoja Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociaciją „Transeksta“ (toliau – Asociacija) ir patį Subjektą apie jo įtraukimą į Sąrašą.

8. Subjektas ne vėliau kaip kitą darbo dieną įtraukiamas į Sąrašą, paskelbiant informaciją apie jį Administracijos ir Asociacijos interneto svetainėse.

9. Jeigu Subjektas nepateikia Aprašo 4 punkte visų nurodytų dokumentų ar pateikia netinkamus dokumentus, jis apie tai informuojamas per 3 darbo dienas nuo prašymo Administracijoje išnagrinėjimo dienos, nurodant trūkumus.

10. Subjektas su prašymu atlikti Lietuvos Respublikoje registruotų transporto priemonių privalomąją techninę apžiūrą gali kreiptis pakartotinai pašalinęs trūkumus.

11. Administracija, gavusi informaciją apie šalies kompetentingos institucijos sprendimą sustabdyti Subjekto teisę vykdyti transporto priemonių privalomąją techninę apžiūrą, sustabdo įgaliojimą atlikti Lietuvos Respublikoje registruotų transporto priemonių privalomąją techninę apžiūrą paskelbdama šią informaciją Sąraše. Įgaliojimas atlikti Lietuvos Respublikoje registruotų transporto priemonių privalomąją techninę apžiūrą atnaujinamas gavus informaciją apie Subjekto šalies kompetentingos institucijos sprendimą šią teisę atnaujinti.

12. Jei Subjektas netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus, Asociacija per 5 darbo dienas nuo netinkamų sutartinių įsipareigojimų vykdymo kreipiasi į Subjektą su prašymu pašalinti trūkumus bei apie tai informuoja Administraciją.

13. Subjektui per 20 darbo dienų nuo prašymo pašalinti trūkumus išsiuntimo dienos jų nepašalinus, Asociacija turi teisę nutraukti elektroninių duomenų teikimo sutartį.

14. Apie elektroninių duomenų teikimo sutarties su Subjektu nutraukimą Asociacija ne vėliau kaip kitą darbo dieną informuoja Administraciją.

15. Subjektas yra išbraukiamas iš Sąrašo, kai:

15.1. su Subjektu nutraukiama elektroninių duomenų teikimo sutartis;

15.2. gauta informacija, kad Subjekto šalies kompetentinga institucija jam panaikino teisę vykdyti transporto priemonių privalomąją techninę apžiūrą.

 

III SKYRIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOJE REGISTRUOTŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ PRIVALOMOSIOS TECHNINĖS APŽIŪROS PRIPAŽINIMAS

 

16. Subjektas, atlikęs Lietuvos Respublikoje registruotos transporto priemonės privalomąją techninę apžiūrą, duomenis, nurodytus Aprašo 1 priede, ne vėliau kaip kitą darbo dieną perduoda į Centralizuotąją techninės apžiūros duomenų bazę (toliau – CTADB).

17. Neteko galios nuo 2020-04-01

Punkto naikinimas:

Nr. 2BE-483, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21665

 

18. Neteko galios nuo 2020-04-01

Punkto naikinimas:

Nr. 2BE-483, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21665

 

19. Neteko galios nuo 2020-04-01

Punkto naikinimas:

Nr. 2BE-483, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21665

 

20. Neteko galios nuo 2020-04-01

Punkto naikinimas:

Nr. 2BE-483, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21665

 

21. Neteko galios nuo 2020-04-01

Punkto naikinimas:

Nr. 2BE-483, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21665

 

22. Neteko galios nuo 2020-04-01

Punkto naikinimas:

Nr. 2BE-483, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21665

 

23. Neteko galios nuo 2020-04-01

Punkto naikinimas:

Nr. 2BE-483, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21665

 

24. Neteko galios nuo 2020-04-01

Punkto naikinimas:

Nr. 2BE-483, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21665

 

25. Neteko galios nuo 2020-04-01

Punkto naikinimas:

Nr. 2BE-483, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21665

 

26. Kai Subjekto atliktos privalomosios techninės apžiūros galiojimo data nenurodyta arba yra ilgesnė, nei nustatyta Tvarkos apraše, laikoma, kad privalomoji techninė apžiūra galioja ne ilgiau, nei nustatyta Tvarkos apraše atitinkamai transporto priemonei, skaičiuojant nuo privalomosios techninės apžiūros atlikimo datos.

27. Privalomosios techninės apžiūros pripažinimas negali būti atliktas, jei transporto priemonei taikomi apribojimai, t. y. reikalinga ekspertizės pažyma ar transporto priemonė yra nurašyta.

 

IV SKYRIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOJE REGISTRUOJAMOS TRANSPORTO PRIEMONĖS PRIVALOMOSIOS TECHNINĖS APŽIŪROS PRIPAŽINIMO TVARKA

 

28. Lietuvos Respublikoje registruojant kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje registruotą transporto priemonę, privalomoji techninė apžiūra, atlikta kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje, pripažįstama pareiškėjui pateikus galiojančią Europos ekonominės erdvės valstybės išduotą techninės apžiūros pažymą, kurioje turi būti nurodyta ši privaloma informacija su suderintais Europos Sąjungos kodais: (1) transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN arba važiuoklės numeris); (2) transporto priemonės valstybinis numeris ir registracijos valstybės ženklas; (3) techninės apžiūros vieta ir data; (4) ridos skaitiklio (jei yra) rodmenys tuo metu, kai buvo atliekama techninė apžiūra; (5) transporto priemonės kategorija (jeigu nustatyta); (6) nustatyti trūkumai ir jų pavojingumo lygis; (7) techninės apžiūros rezultatas; (8) kitos techninės apžiūros data arba šios pažymos galiojimo laikotarpio pabaigos data (jeigu ši informacija nepateikiama kitu būdu); (9) techninę apžiūrą atlikusios organizacijos arba centro pavadinimas ir už apžiūrą atsakingo kontrolieriaus parašas arba tapatybės duomenys; (10) kita informacija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-196, 2018-06-06, paskelbta TAR 2018-06-06, i. k. 2018-09474

 

29. Privalomosios techninės apžiūros pripažinimas atliekamas prieš transporto priemonės įregistravimą Lietuvos Respublikoje.

30. Registruojant Europos ekonominės erdvės valstybės transporto priemonę Lietuvos Respublikoje, privalomosios techninės apžiūros pripažinimą atlieka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 785 „Dėl 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/45/ES dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros, kuria panaikinama direktyva 2009/40/EB, nuostatų įgyvendinimo“ paskirtas nacionalinis ryšių palaikymo punktas – valstybės įmonė „Regitra“ (toliau – VĮ „Regitra“).

31. Įregistravus transporto priemonę Lietuvos Respublikoje, į Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registrą įrašomi Aprašo 2 priede išvardyti duomenys.

32. Duomenys, išvardyti Aprašo 2 priede, elektroninėmis ryšio priemonėmis perduodami į CTADB.

33. Transporto priemonių privalomoji techninė apžiūra nepripažįstama, kai Europos ekonominės erdvės valstybės Transporto priemonių registre, kuris yra tiesiogiai prieinamas VĮ „Regitra“, arba transporto priemonės registracijos dokumentuose yra informacija apie:

33.1. transporto priemonei išduotą sunaikinimo pažymėjimą;

33.2. transporto priemonės pažeidimus, dėl kurių yra panaikintas leidimas dalyvauti viešajame eisme.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

34. Aprašo pagrindu priimti sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros pripažinimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

PRIVALOMI PATEIKTI DUOMENYS Į CENTRALIZUOTĄJĄ TECHNINĖS APŽIŪROS DUOMENŲ BAZĘ APIE LIETUVOS RESPUBLIKOJE

REGISTRUOTŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ

PRIVALOMOSIOS TECHNINĖS APŽIŪROS ATLIKIMĄ

 

1. Subjekto šalis, kurioje atlikta privalomoji techninė apžiūra.

2. Subjekto šalies techninės apžiūros įmonės, kurioje atlikta privalomoji techninė apžiūra, pavadinimas, adresas, kontaktinė informacija.

3. Subjekto šalies techninės apžiūros įmonėje išduoto transporto priemonės privalomosios techninės apžiūros dokumento (-ų) numeris (-iai).

4. Subjekto šalies techninės apžiūros įmonėje atliktos transporto priemonės privalomosios techninės apžiūros data.

5. Subjekto šalies techninės apžiūros įmonėje atliktos transporto priemonės privalomosios techninės apžiūros galiojimo data.

6. Privalomosios techninės apžiūros išvada.

7. Privalomosios techninės apžiūros rezultatai.

8. Privalomosios techninės apžiūros tipas (priminė techninė apžiūra, pakartotinė techninė apžiūra).

9. Transporto priemonės valstybinio numerio ženklas.

10. Transporto priemonės identifikavimo kodas.

11. Transporto priemonės klasė, kodas.

12. Transporto priemonės pagaminimo pirmos registracijos data arba transporto priemonės pagaminimo metai.

13. Transporto priemonės markė.

14. Transporto priemonės modelis.

15. Degalų tipas (galios šaltinis).

16. Transporto priemonės rida.

17. Išduotų privalomosios techninės apžiūros dokumentų skenuota kopija.

 

 

_______________

 

Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros pripažinimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

PRIVALOMI PATEIKTI DUOMENYS Į CENTRALIZUOTĄJĄ TECHNINĖS APŽIŪROS DUOMENŲ BAZĘ APIE LIETUVOS RESPUBLIKOJE REGISTRUOJAMOS TRANSPORTO PRIEMONĖS PRIVALOMOSIOS TECHNINĖS APŽIŪROS PRIPAŽINIMĄ

 

1. Transporto priemonės duomenys (VIN arba važiuoklės numeris, transporto priemonės gamintojo prekės pavadinimas, komercinis pavadinimas, transporto priemonės kategorija (jei nustatyta)).

2. Transporto priemonės registracijos valstybės ženklas.

3. Privalomosios techninės apžiūros data.

4. Kitos privalomosios techninės apžiūros data arba šios pažymos galiojimo laikotarpio pabaigos data (jeigu ši informacija nepateikiama kitu būdu).

5. Privalomosios techninės apžiūros galiojimo Lietuvos Respublikoje data.

6. Transporto priemonės ridos skaitiklio (jei yra) rodmenys tuo metu, kai buvo atliekama privalomoji techninė apžiūra, arba ją registruojant.

7. Techninės apžiūros įmonėje išduoto transporto priemonės privalomosios techninės apžiūros dokumento numeris (jei yra).

8. Privalomosios techninės apžiūros dokumentų skenuota kopija.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 2BE-196, 2018-06-06, paskelbta TAR 2018-06-06, i. k. 2018-09474

 

 

Privalomosios transporto priemonių

techninės apžiūros pripažinimo

tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Prašymo pripažinti privalomąją techninę apžiūrą pavyzdys)

Neteko galios nuo 2020-04-01.

Priedo pakeitimai:

Nr. 2BE-483, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21665

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos transporto saugos administracija, Įsakymas

Nr. 2BE-196, 2018-06-06, paskelbta TAR 2018-06-06, i. k. 2018-09474

Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 4. d. įsakymo Nr. 2BE-155 „Dėl Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos transporto saugos administracija, Įsakymas

Nr. 2BE-483, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21665

Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 2BE-155 „Dėl Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo