Suvestinė redakcija nuo 2021-05-15

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-06-14, i. k. 2016-16588

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SIŪLOMŲ ATRINKTI IR FINANSUOTI PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ PRIEMONES NR. 08.6.1-ESFA-T-910 „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMO ADMINISTRAVIMAS“  IR NR. 08.6.1-ESFA-V-911 „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ DIDŽIŲJŲ MIESTŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ SĄRAŠO SUDARYMO

 

2016 m. birželio 14 d. Nr. 1V-437

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, 7.11.3 papunkčiu, Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1V-992 „Dėl Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 40 punktu ir atsižvelgdamas į Jungtinio vietos plėtros strategijų atrankos komiteto, sudaryto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1V-311 „Dėl Jungtinio vietos plėtros strategijų atrankos komiteto, kuris pagal vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisykles atlieka vietos plėtros strategijų atranką, sudėties patvirtinimo“, 2016 m. gegužės 13 d. posėdžio protokolą:

1.    T v i r t i n u siūlomų atrinkti ir finansuoti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemones Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“ ir Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ didžiųjų miestų vietos plėtros strategijų sąrašą (pridedama).

2.    P a v e d u Regioninės politikos departamentui per 3 darbo dienas didžiųjų miestų vietos veiklos grupėms išsiųsti pranešimus apie priimtą sprendimą.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                              Tomas Žilinskas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus  reikalų ministro 2016 m. birželio 14 d.

įsakymu Nr. 1V-437

 

SIŪLOMŲ ATRINKTI IR FINANSUOTI PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ PRIEMONES NR. 08.6.1-ESFA-T-910 „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMO ADMINISTRAVIMAS“  IR NR. 08.6.1-ESFA-V-911 „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ DIDŽIŲJŲ MIESTŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Vietos plėtros strategijos pavadinimas

Visuotinio miesto vietos veiklos grupės narių susirinkimo arba kolegialaus valdymo organo sprendimas, kuriuo patvirtinta vietos plėtros strategija

Vietos plėtros strategijai įgyvendinti skiriamos Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšos:

Iš viso iki, Eur:

iš jų:

administravimui iki, Eur:

1.

Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės 2016–2022 metų vietos plėtros strategija

Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės 2017 m. rugsėjo 25 d. visuotinio narių susirinkimo protokolas Nr. 11

1 997 589

100 000

2.

Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategija

Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo 2016 m. vasario 10 d. protokolas Nr. 1 (su pakeitimais, patvirtintais 2016 m. lapkričio 18 d. protokolu Nr. 3)

817 328

99 938

3.

Aleksoto vietos plėtros 2015–2020 m. strategija

Kauno miesto Aleksoto vietos veiklos grupės 2016 m. vasario 11 d. susirinkimo protokolas

1 016 250

100 000

4.

Šiaulių miesto vietos plėtros strategija

Šiaulių miesto vietos veiklos grupės 2016 m. vasario 12 d. valdybos posėdžio protokolas Nr. 3

1 092 723,12

100 000

5.

Vilniaus miesto vietos plėtros 2016–2022 metų strategija

Vilniaus miesto tikslinės teritorijos vietos veiklos grupės valdybos posėdžio 2016 m. spalio 4 d. protokolas Nr. 16-02.

1 087 857

100 000

6.

Panevėžio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija

Panevėžio miesto vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo 2016 m. rugsėjo 27 d. protokolas Nr. 5

756 522,04

100 000

__________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-881, 2016-12-05, paskelbta TAR 2016-12-06, i. k. 2016-28266

Nr. 1V-947, 2016-12-28, paskelbta TAR 2016-12-28, i. k. 2016-29737

Nr. 1V-286, 2019-03-25, paskelbta TAR 2019-03-25, i. k. 2019-04552

Nr. 1V-410, 2021-05-14, paskelbta TAR 2021-05-14, i. k. 2021-10825

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-881, 2016-12-05, paskelbta TAR 2016-12-06, i. k. 2016-28266

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 1V-437 „Dėl siūlomų atrinkti ir finansuoti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" priemones Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas" ir Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas" didžiųjų miestų vietos plėtros strategijų sąrašo sudarymo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-947, 2016-12-28, paskelbta TAR 2016-12-28, i. k. 2016-29737

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 1V-437 „Dėl siūlomų atrinkti ir finansuoti pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemones Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“ ir Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ didžiųjų miestų vietos plėtros strategijų sąrašo sudarymo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-286, 2019-03-25, paskelbta TAR 2019-03-25, i. k. 2019-04552

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 1V-437 „Dėl Siūlomų atrinkti ir finansuoti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemones Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“ ir Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ didžiųjų miestų vietos plėtros strategijų sąrašo sudarymo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-410, 2021-05-14, paskelbta TAR 2021-05-14, i. k. 2021-10825

Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 1V-437 „Dėl siūlomų atrinkti ir finansuoti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemones Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“ ir Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ didžiųjų miestų vietos plėtros strategijų sąrašo sudarymo“ pakeitimo