Suvestinė redakcija nuo 2017-08-01

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2016-06-14, i. k. 2016-16353

 

 

vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL ŠILUMOS PANEVĖŽIO MIESTO ATVIROJOJE KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMOJE PASKIRSTYMO METODO NR. 10 PATVIRTINIMO

 

2016 m. birželio 15 d. Nr. O3-179

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Šilumos ir vandens departamento Šilumos paskirstymo skyriaus 2016 m. birželio 2 d. pažymą Nr. O5-149 „Dėl Komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų pripažinimo netekusiais galios ir naujų šilumos paskirstymo metodų patvirtinimo“, Komisija n u t a r i a:

1. Patvirtinti Šilumos Panevėžio miesto atvirojoje karšto vandens tiekimo sistemoje paskirstymo metodą Nr. 10 (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2017 m. rugpjūčio 1 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-237, 2017-06-13, paskelbta TAR 2017-06-13, i. k. 2017-09969

 

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                           Inga Žilienė


 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos

2016 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. O3-179

 

ŠILUMOS PANEVĖŽIO MIESTO ATVIROJOJE KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMOJE PASKIRSTYMO METODAS NR. 10

 

1. Šilumos Panevėžio miesto atvirojoje karšto vandens tiekimo sistemoje paskirstymo metodas Nr. 10 (toliau – Metodas Nr. 10) gali būti taikomas, kai:

1.1. pastate įrengta atviroji karšto vandens tiekimo sistema;

1.2. pastato termofikacinio vandens grąžinimo vamzdyne įrengtas vienas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas, matuojantis šilumos kiekį pastatui šildyti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai) ();

1.3. bute ir (ar) kitoje patalpoje, kuriuose esantys karšto vandens vartojimo prietaisai prijungti prie pastato karšto vandens tiekimo sistemos, suvartotas karšto vandens kiekis nustatomas:

1.3.1. pagal faktinius karšto vandens apskaitos prietaiso rodmenis;

1.3.2. pagal karšto vandens suvartojimo normas, kurių taikymo sąlygos nurodytos Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklėse, patvirtintose Komisijos 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. O3-121 „Dėl Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių patvirtinimo“;

1.4. pastato karšto vandens tiekimo ir cirkuliaciniame vamzdynuose nėra įrengti šilumos ir (ar) karšto vandens skaitikliai.

2. Kiekvienam atsiskaitymo laikotarpiui sudaromas šilumos balansas – visas pastate suvartotas šilumos kiekis () susideda iš šilumos kiekių sumos:

2.1. šildymo sezono metu:

, kWh;                               (1)

čia:

 – pastate suvartotas šilumos kiekis, nustatytas pagal šilumos apskaitos prietaiso pastatui šildyti ir cirkuliacijai rodmenis, kWh;

 – pastate suvartotas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti, kWh;

 – šilumos kiekis pastatui šildyti, kWh;

 – pastate suvartotas šilumos kiekis cirkuliacijai, kWh;

2.2. nešildymo sezono metu:

, kWh.                                         (2)

3. Pastate suvartotas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti () šildymo ir nešildymo sezono metu nustatomas:

, kWh;                                                  (3)

čia:

 – šilumos sąnaudos geriamojo vandens vienam kubiniam metrui pašildyti, kWh/m3, nustatytos vadovaujantis Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodika, patvirtinta Komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. O3-116;

 – butams ir (ar) kitoms patalpoms priskiriamų karšto vandens kiekių suma, kWh.

4. Pastate suvartotas šilumos kiekis karšto vandens cirkuliacijai () nustatomas:

4.1. šildymo sezono metu:

4.1.1. pagal skaičiavimo būdu nustatytą vidutinę cirkuliacinės sistemos galią:

, kWh;                                                          (4)

čia:

 – pastato cirkuliacinės sistemos vidutinė galia, kW, nustatyta pagal Metodo Nr. 10 2 priedą;

 – pastato cirkuliacinės sistemos per atsiskaitymo laikotarpį veikimo trukmė, val.;

4.1.2. vadovaujantis auditoriaus išvada;

4.1.3. kol pastato butų ir (ar) kitų patalpų savininkai įstatymų nustatyta tvarka priims sprendimą dėl šilumos kiekio cirkuliacijai nustatymo būdo, pastate suvartotas šilumos kiekis cirkuliacijai nustatomas pagal Metodo Nr. 10 4.1.1 papunktį;

4.1.4. nesant duomenų, reikalingų skaičiavimams pagal Metodo Nr. 10 4.1.1 ir
4.1.2 papunkčius atlikti,
pastate suvartotas šilumos kiekis cirkuliacijai nustatomas sumuojant pastato butams ir (ar) kitoms patalpoms priskiriamus vidutinius energijos sąnaudų cirkuliacijai normatyvus:

, kWh;                                                        (5)

, kWh;                                                            (6)

čia:

butui ar kitai patalpai pagal vidutinius energijos sąnaudų cirkuliacijai normatyvus priskiriamas šilumos kiekis cirkuliacijai, kWh;

 – vidutinis energijos sąnaudų cirkuliacijai normatyvas, kWh/būstui per mėn., priskiriamas butui ar kitai patalpai, vadovaujantis Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodika, patvirtinta Komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. O3-116;

4.2. nešildymo sezono metu:

, kWh.                                                               (7)

5. Šilumos kiekis pastatui šildyti () nustatomas:

, kWh.                                                     (8)

6. Butui ar kitai patalpai priskiriamas šilumos kiekis () susideda iš šilumos kiekių sumos:

6.1. šildymo sezono metu:

, kWh;                                             (9)

čia:

 – butui ar kitai patalpai, kuriuose esantys karšto vandens vartojimo prietaisai prijungti prie pastato karšto vandens tiekimo sistemos, priskiriamas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti, kWh;

 – butui ar kitai patalpai priskiriamas šilumos kiekis cirkuliacijai, kWh;

 – butui ar kitai patalpai, kuriuose esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, priskiriamas šilumos kiekis šildymui, kWh;

6.2. nešildymo sezono metu:

, kWh.                                                        (10)

7. Butui ar kitai patalpai, kuriuose esantys karšto vandens vartojimo prietaisai prijungti prie pastato karšto vandens tiekimo sistemos, priskiriamas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti
(
) šildymo ir nešildymo sezono metu nustatomas:

, kWh;                                                       (11)

čia:

 – bute ar kitoje patalpoje suvartoto karšto vandens kiekis, m3, nustatomas pagal Metodo
Nr. 10 1.3 papunktį.

8. Butui ar kitai patalpai priskiriamas šilumos kiekis cirkuliacijai () šildymo ir nešildymo sezono metu nustatomas:

8.1. kai karšto vandens cirkuliacinės sistemos vamzdynai (stovai) įrengti butuose ir (ar) kitose patalpose:

8.1.1. kai yra nustatyta bendra pastato cirkuliacinės sistemos galia ir visų pastato butuose ir (ar) kitose patalpose nuo cirkuliacinės sistemos pajungtų vonių šildytuvų projektinės (faktinės) galios – pagal Metodo Nr. 10 3 priedą;

8.1.2. kai nėra nustatyta bendra pastato cirkuliacinės sistemos galia ir visų pastato butuose ir (ar) kitose patalpose nuo cirkuliacinės sistemos pajungtų vonių šildytuvų projektinės (faktinės) galios:

;                                                          (12)

čia:

 – butui ar kitai patalpai tenkančios šilumos kiekio cirkuliacijai dalies priskyrimo koeficientas, nustatomas pagal Metodo Nr. 10 1 priedą;

8.2. kai karšto vandens cirkuliacinė sistema pastate neįrengta arba įrengta pastato bendrojo naudojimo patalpose:

, kWh;                                                          (13)

čia:

 – butui ar kitai patalpai šilumos kiekio bendrosioms reikmėms dalies priskyrimo koeficientas, nustatomas pagal Metodo Nr. 10 1 priedą.

Pastaba. Kai karšto vandens cirkuliacinė sistema pastate neįrengta, pagal Metodo Nr. 10
8.2 papunktį nustatytas šilumos kiekis cirkuliacijai prilyginamas šilumos kiekiui bendrosioms reikmėms.

9. Butui ar kitai patalpai, kuriuose esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, priskiriamas šilumos kiekis šildymui () nustatomas:

9.1. kai gyvenamajame pastate nėra negyvenamosios (prekybos, paslaugų, administracinės ir kt.) paskirties patalpų:

, kWh;                                                                       (14)

čia:

 – butui ar kitai patalpai tenkančios šilumos kiekio šildymui dalies priskyrimo koeficientas, nustatomas pagal Metodo Nr. 10 1 priedą;

9.2. kai gyvenamajame pastate yra negyvenamosios (prekybos, paslaugų, administracinės ir kt.) paskirties patalpų ir pastato bendraturčiams įstatymų nustatyta tvarka priėmus sprendimą atskirai skirstyti šilumos kiekį šildymui gyvenamosios ir negyvenamosios paskirties patalpoms:

9.2.1. gyvenamosios paskirties patalpai priskiriamas šilumos kiekis šildymui () nustatomas:

, kWh;                                        (15)

čia:

 – pastato gyvenamosios paskirties patalpoms šilumos kiekio šildymui dalies priskyrimo koeficientas, nustatomas pagal Metodo Nr. 10 1 priedą;

 – gyvenamosios paskirties patalpai tenkančios šilumos kiekio šildymui dalies priskyrimo koeficientas, nustatomas pagal Metodo Nr. 10 1 priedą;

9.2.2. negyvenamosios paskirties patalpai priskiriamas šilumos kiekis šildymui () nustatomas:

, kWh;                            (16)

čia:

 – negyvenamosios paskirties patalpai tenkančios šilumos kiekio šildymui dalies priskyrimo koeficientas, nustatomas pagal Metodo Nr. 10 1 priedą.

 

___________________


 

Šilumos Panevėžio miesto atvirojoje karšto vandens tiekimo sistemoje paskirstymo metodo Nr. 10

1 priedas

 

ŠILUMOS KIEKIO DALIES PRISKYRIMO KOEFICIENTAI

 

1. Butui ar kitai patalpai tenkančios šilumos kiekio cirkuliacijai dalies priskyrimo koeficientas () nustatomas:

1.1. kai visuose pastato butuose ir (ar) kitose patalpose įrengta vienoda karšto vandens cirkuliacinė sistema arba kai karšto vandens cirkuliacija yra tik pastato rūsyje:

;                                                                    (1)

čia:

n – pastato butų ir (ar) kitų patalpų kiekis, vnt.;

1.2. kai ne visuose pastato butuose ir (ar) kitose patalpose įrengta vienoda karšto vandens cirkuliacinė sistema:

;                                                          (2)

čia:

 – vidutinis energijos sąnaudų cirkuliacijai normatyvas, priskiriamas butui ar kitai patalpai vadovaujantis Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodika, patvirtinta Komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. O3-116, kWh/būstui per mėn.;

 – vidutinių energijos sąnaudų cirkuliacijai normatyvų, priskiriamų butams ir (ar) kitoms patalpoms, suma, kWh.

2. Butui ar kitai patalpai tenkančios šilumos kiekio bendrosioms reikmėms dalies priskyrimo koeficientas (), nustatomas:

2.1. kai pastato butų ir (ar) kitų patalpų aukštis vienodas:

;                                                                       (3)

čia:

 – buto ar kitos patalpos naudingasis plotas, m2;

 – pastato butų ir (ar) kitų patalpų naudingųjų plotų suma, m2;

2.2. kai pastato butų ir (ar) kitų patalpų aukštis nevienodas:

;                                                                                (4)

čia:

 – buto ar kitos patalpos tūris, apskaičiuotas vertinant naudingąjį plotą, m3;

 – pastato butų ir (ar) kitų patalpų tūrių, apskaičiuotų vertinant naudinguosius plotus, suma, m3.

3. Butui ar kitai patalpai tenkančios šilumos kiekio šildymui dalies priskyrimo koeficientas
() nustatomas:

3.1. kai pastato butų ir (ar) kitų patalpų aukštis vienodas:

;                                                                               (5)

čia:

 – buto ar kitos patalpos, kuriuose esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, naudingasis plotas, m2;

 – pastato butų ir (ar) kitų patalpų, kuriuose esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, naudingųjų plotų suma, m2;

3.2. kai pastato butų ir (ar) kitų patalpų aukštis nevienodas:

;                                                                                (6)

čia:

 – buto ar kitos patalpos, kuriuose esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, tūris, apskaičiuotas vertinant naudingąjį plotą, m3;

 – pastato butų ir (ar) kitų patalpų, kuriuose esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, tūrių, apskaičiuotų vertinant naudinguosius plotus, suma, m3;

3.3. jeigu dalyje pastato butų ir (ar) kitų patalpų, palyginti su šildymo sistemos projektu, yra padidinta įrengtų šildymo prietaisų galia:

3.3.1. kai pastato butų ir (ar) kitų patalpų aukštis vienodas:

;                                                                           (7)

čia:

 – butų ar kitų patalpų, kuriuose esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, sąlyginių plotų suma, m2;

 – buto ar kitos patalpos, kuriuose esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, sąlyginis plotas, m2, nustatomas:

, m2;                                                      (8)

čia:

 – buto ar kitos patalpos naudingojo ploto sąlyginis padidėjimas dėl šildymo prietaisų galios padidinimo, m2, nustatomas:

, m2;                                                          (9)

čia:

 – faktinis buto ar kitos patalpos šildymo prietaisų ekvivalentinis plotas arba galia;

 – projektinis buto ar kitos patalpos šildymo prietaisų ekvivalentinis plotas arba galia;

Pastaba. Jei , laikoma, kad ;

3.3.2. kai pastato butų ir (ar) kitų patalpų aukštis nevienodas, skaičiavimai atliekami pagal Metodo Nr. 10 1 priedo 3.3.1 papunktį, vietoj butų ir (ar) kitų patalpų naudingųjų ir sąlyginių plotų atitinkamai naudojant butų ir (ar) kitų patalpų tūrius ir sąlyginius tūrius.

4. Pastato gyvenamosios paskirties patalpoms šilumos kiekio šildymui dalies priskyrimo koeficientas () nustatomas:

;                                                      (10)

čia:

 – pastato gyvenamosios paskirties patalpų projektinė galia šildymui, kW;

 – pastato negyvenamosios paskirties patalpų projektinė galia šildymui, kW.

5. Gyvenamosios paskirties patalpai tenkančios šilumos kiekio šildymui dalies priskyrimo koeficientas () nustatomas:

5.1. kai gyvenamosios paskirties patalpų aukštis vienodas:

;                                                                  (11)

čia:

 – gyvenamosios paskirties patalpos, kurioje esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, naudingasis plotas, m2;

 – pastato gyvenamosios paskirties patalpų, kuriose esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, naudingųjų plotų suma, m2;

5.2. kai gyvenamosios paskirties patalpų aukštis nevienodas:

;                                                                  (12)

čia:

 – gyvenamosios paskirties patalpos, kurioje esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, tūris, apskaičiuotas vertinant naudingąjį plotą, m3;

 – pastato gyvenamosios paskirties patalpų, kuriose esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, tūrių, apskaičiuotų vertinant naudinguosius plotus, suma, m3.

6. Negyvenamosios paskirties patalpai tenkančios šilumos kiekio šildymui dalies priskyrimo koeficientas () nustatomas:

6.1. kai negyvenamosios paskirties patalpų aukštis vienodas:

;                                                              (13)

čia:

 – negyvenamosios paskirties patalpos, kurioje esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, naudingasis plotas, m2;

 – pastato negyvenamosios paskirties patalpų, kuriose esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, naudingųjų plotų suma, m2;

6.2. kai negyvenamosios paskirties patalpų aukštis nevienodas:

;                                                              (14)

čia:

 – negyvenamosios paskirties patalpos, kurioje esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, tūris, apskaičiuotas vertinant naudingąjį plotą, m3;

 – pastato negyvenamosios paskirties patalpų, kuriose esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, tūrių, apskaičiuotų vertinant naudinguosius plotus, suma, m3.

 

___________________


Šilumos Panevėžio miesto atvirojoje karšto vandens tiekimo sistemoje paskirstymo metodo Nr. 10

2 priedas

 

PASTATO CIRKULIACINĖS SISTEMOS GALIOS NUSTATYMAS SKAIČIAVIMO BŪDU

 

Pastato cirkuliacinės sistemos vidutinė galia nustatoma pagal ne mažiau nei trijų nešildymo sezono mėnesių duomenis (pvz., gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo mėnesių):

                                                            (1)

čia:

 – skaičiavimo būdu nustatyta pastato vidutinė cirkuliacinės sistemos galia, kW;

n – skaičiavimams pasirinktų mėnesių skaičius;

 – atitinkamo mėnesio pastato cirkuliacinės sistemos galia, kW, nustatoma:

, kW;                                                             (2)

čia:

 – šilumos kiekis cirkuliacijai, nustatytas nešildymo sezono metu pagal šilumos apskaitos prietaiso pastatui šildyti ir cirkuliacijai rodmenis, kWh;

 – atitinkamo mėnesio pastato cirkuliacinės sistemos per atsiskaitymo laikotarpį veikimo trukmė, val.

 

___________________

 


 

Šilumos Panevėžio miesto atvirojoje karšto vandens tiekimo sistemoje paskirstymo metodo Nr. 10

3 priedas

 

BUTUI AR KITAI PATALPAI PRISKIRIAMO ŠILUMOS KIEKIO CIRKULIACIJAI NUSTATYMAS, KAI PASTATE ĮRENGTA NE VIENO TIPO KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMA

 

Kai pastato butuose ir (ar) kitose patalpose nuo karšto vandens cirkuliacinės sistemos pajungti skirtingos galios šildytuvai (toliau – vonių šildytuvai) ir (ar) skiriasi karšto vandens cirkuliacinės sistemos vamzdynų plotai, butams ar kitoms patalpoms priskiriamas šilumos kiekis cirkuliacijai nustatomas sumuojant šilumos kiekį, išsiskyrusį nuo vonių šildytuvų ir šilumos kiekį, išsiskyrusį likusioje karšto vandens cirkuliacinės sistemos dalyje. Šilumos kiekis, išsiskiriantis nuo butuose ir (ar) kitose patalpose įrengtų vonių šildytuvų, turi būti dalijamas šilumos vartotojams priklausomai nuo bute ar kitoje patalpoje įrengtų vonios šildytuvų galios, o šilumos dalis, išsiskyrusi nuo likusios pastato karšto vandens cirkuliacinės sistemos dalies (karšto vandens tiekimo stovų, magistralių ir kt.), išdalijama šilumos vartotojams proporcingai vartotojo bute ar kitoje patalpoje įrengtų karšto vandens cirkuliacinės sistemos vamzdynų plotui arba cirkuliacijos normatyvui.

1. Pastate suvartoto šilumos kiekio cirkuliacijai dalis, išsiskirianti nuo vonių šildytuvų, nustatoma:        

, kWh;                                                      (1)

čia:

 – pastate suvartoto šilumos kiekio cirkuliacijai dalis, išsiskirianti nuo vonių šildytuvų, kWh;

 – pastate suvartotas šilumos kiekis cirkuliacijai, kWh;

 – pastato vonių šildytuvams tenkančios šilumos kiekio dalies nustatymo koeficientas.

2. Pastato vonių šildytuvams tenkančios šilumos kiekio dalies nustatymo koeficientas skaičiuojamas:

;                                                                (2)

čia:

 – butuose ir (ar) kitose patalpose įrengtų vonių šildytuvų galių, nustatytų pagal projektinę dokumentaciją, suma, kW;

 – pastato cirkuliacinės sistemos galia, kW, nustatoma:

a) skaičiavimo būdu pagal Metodo Nr. 10 2 priedą;

b) vadovaujantis auditoriaus išvada.

3. Butui ar kitai patalpai tenkantis šilumos kiekis nuo vonių šildytuvų nustatomas:

, kWh;                                                   (3)

čia:

 – butui ar kitai patalpai tenkantis šilumos kiekis nuo vonių šildytuvų, kWh;

 – butui ar kitai patalpai nuo vonių šildytuvų tenkančios šilumos kiekio dalies nustatymo koeficientas.

4. Butui ar kitai patalpai nuo vonių šildytuvų tenkančios šilumos kiekio dalies nustatymo koeficientas skaičiuojamas:

;                                                                 (4)

čia:

 – bute ar kitoje patalpoje įrengtų vonių šildytuvų galia, nustatyta pagal projektinę dokumentaciją, kW.

5. Pastate suvartoto šilumos kiekio cirkuliacijai dalis, išsiskirianti nuo karšto vandens cirkuliacinės sistemos vamzdynų (be vonių šildytuvų) nustatoma:

, kWh;                                                           (5)

čia:

 – pastate suvartoto šilumos kiekio cirkuliacijai dalis, išsiskirianti nuo karšto vandens cirkuliacinės sistemos vamzdynų (be vonių šildytuvų), kWh.

6. Butui ar kitai patalpai tenkantis šilumos kiekis nuo karšto vandens cirkuliacinės sistemos vamzdynų (be vonių šildytuvų) nustatomas:

, kWh;                                                        (6)

čia:

 – butui ar kitai patalpai tenkantis šilumos kiekis nuo karšto vandens cirkuliacinės sistemos vamzdynų (be vonių šildytuvų), kWh;

 – butui ar kitai patalpai nuo karšto vandens cirkuliacinės sistemos vamzdynų tenkančios šilumos kiekio dalies nustatymo koeficientas.

7. Butui ar kitai patalpai nuo karšto vandens cirkuliacinės sistemos vamzdynų tenkančios šilumos kiekio dalies nustatymo koeficientas (), skaičiuojamas:

7.1. kai yra nustatyti visų butuose ir (ar) kitose patalpose esančių karšto vandens cirkuliacinės sistemos vamzdžių (be vonių šildytuvų) išoriniai plotai:

;                                                                    (7)

čia:

 – bute ar kitoje patalpoje įrengtų karšto vandens cirkuliacinės sistemos vamzdžių plotas, m2, nustatomas:

, m2;                                                      (8)

čia:

 – bute ar kitoje patalpoje įrengtos karšto vandens cirkuliacinės sistemos atitinkamo skersmens vamzdžio (be vonios šildytuvų) ilgis, m, nustatomas matavimais arba pagal projektą;

 – bute ar kitoje patalpoje įrengtos karšto vandens cirkuliacinės sistemos atitinkamo vamzdžio (be vonios šildytuvų) išorinis skersmuo, m.

 – koeficientas, įvertinantis atitinkamo vamzdžio klojimo būdą bute ar kitoje patalpoje, lygus:

a) kai vamzdis paklotas atvirai neizoliuotas – 0,9; izoliuotas – 0,225;

b) kai vamzdis paklotas sienos ar grindų uždarajame kanale neizoliuotas – 0,5; izoliuotas – 0,125;

c) kai vamzdis įmūrytas (užbetonuotas) sienoje ar grindyse neizoliuotas – 1,8; izoliuotas – 0,45;

 – butuose ir (ar) kitose patalpose įrengtų karšto vandens cirkuliacinės sistemos vamzdžių plotų suma, m2;

7.2. kai nėra nustatyti visų butuose ir (ar) kitose patalpose esančių karšto vandens cirkuliacinės sistemos vamzdžių (be vonių šildytuvų) išoriniai plotai:

;                                                                    (9)

čia:

 – butui ar kitai patalpai tenkantis vidutinis energijos sąnaudų cirkuliacijai normatyvas be vonios patalpų šildytuvų, lygus:

a) kai karšto vandens sistemos tiekimo ir cirkuliacijos stovai įrengti virtuvėje ir buto pagalbinėse patalpose (vonioje ar tualete) – 160 kWh;

b) kai karšto vandens sistemos tiekimo ir cirkuliacijos stovai įrengti buto pagalbinėse patalpose (vonioje ar tualete) – 80 kWh;

c) kai karšto vandens sistemos tiekimo ir cirkuliacijos stovai bute neįrengti – 10 kWh;

 – butams ir (ar) kitoms patalpoms tenkančių vidutinių energijos sąnaudų cirkuliacijai normatyvų be vonios patalpų šildytuvų suma, kWh.

8. Butui ar kitai patalpai priskiriamas visas šilumos kiekis cirkuliacijai nustatomas:

, kWh.                                                    (10)

 

___________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3E-237, 2017-06-13, paskelbta TAR 2017-06-13, i. k. 2017-09969

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. O3-179 „Dėl Šilumos Panevėžio miesto atvirojoje karšto vandens tiekimo sistemoje paskirstymo metodo Nr. 10 patvirtinimo“ pakeitimo