Suvestinė redakcija nuo 2016-08-02

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-01-14, i. k. 2015-00611

 

 

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KONTROLĖS DOKUMENTŲ FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. sausio 8 d. Nr. 2B-01

Vilnius

 

 

Siekdamas užtikrinti tinkamą kontrolės procedūrų atlikimą:

1. T v i r t i n u pridedamas:

1.1. Patikrinimo akto formą;

1.2. Ūkio subjekto, vežančio keleivius ir (ar) krovinius, patikrinimo klausimyno formą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-217, 2015-09-28, paskelbta TAR 2015-09-28, i. k. 2015-14319

 

1.3. Ūkio subjekto, vykdančio transporto priemonių vairuotojų mokymą, patikrinimo klausimyno formą;

1.4. Ūkio subjekto, vykdančio papildomą vairuotojų mokymą, patikrinimo klausimyno formą;

1.5. Ūkio subjekto, atliekančio specialių transporto priemonių bandymą ir (ar) tikrinimą pagal Susitarimą dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP), patikrinimo klausimyno formą;

1.6. Ūkio subjekto, atliekančio motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomąją techninę apžiūrą, patikrinimo klausimyno formą;

1.7. Ūkio subjekto, vežančio keleivius reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais, patikrinimo klausimyno formą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-217, 2015-09-28, paskelbta TAR 2015-09-28, i. k. 2015-14319

 

1.8. Ūkio subjekto, atliekančio skaitmeninių tachografų techninę priežiūrą, remontą ir eksploatacijos nutraukimą, patikrinimo klausimyno formą;

1.9. Ūkio subjekto, mokančio asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, patikrinimo klausimyno formą;

1.10. Ūkio subjekto, atliekančio motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninę ekspertizę, patikrinimo klausimyno formą;

1.11. Pažymos apie dokumentų, vaizdo ir garso įrašų paėmimą vairavimo mokykloje formą;

1.12. Pažymos apie dokumentų, vaizdo ir garso įrašų paėmimą įstaigoje, vykdančioje papildomą vairuotojų mokymą, formą;

1.13. Ūkio subjekto, teikiančio transporto priemonių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas, patikrinimo klausimyno formą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 2BE-194, 2016-08-02, paskelbta TAR 2016-08-02, i. k. 2016-21225

 

1.14. Autobusų stoties patikrinimo klausimyno formą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 2BE-194, 2016-08-02, paskelbta TAR 2016-08-02, i. k. 2016-21225

 

2. Į p a r e i g o j u:

2.1. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) valstybės tarnautojus, atliekančius keleivius ir (ar) krovinius vežančio ūkio subjekto, ūkio subjekto, vykdančio transporto priemonių vairuotojų mokymą, ūkio subjekto, vykdančio papildomą vairuotojų mokymą, ūkio subjekto, atliekančio specialių transporto priemonių bandymą ir (ar) tikrinimą pagal Susitarimą dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP), ūkio subjekto, atliekančio motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomąją techninę apžiūrą, ūkio subjekto, vežančio keleivius reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais, ūkio subjekto, atliekančio tachografų techninę priežiūrą, ūkio subjekto, mokančio asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, ūkio subjekto, teikiančio transporto priemonių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas ir autobusų stoties patikrinimą, naudoti šio įsakymo 1 punkte nurodytas formas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-194, 2016-08-02, paskelbta TAR 2016-08-02, i. k. 2016-21225

 

2.2. Priežiūros koordinavimo ir konsultavimo skyrių pasikeitus kelių transporto veiklą reguliuojantiems teisės aktams šį įsakymą peržiūrėti ir prireikus teikti šio įsakymo pakeitimo projektus Inspekcijos viršininkui.

3. Pripažįstu netekusiu galios Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. kovo 10 d. įsakymą Nr. 2B-53 „Dėl kontrolės dokumentų formų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

4. P a v e d u Inspekcijos viršininko pavaduotojui Romanui Vilčinskui kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

5. Šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Inspekcijos interneto svetainėje.

 

 

 

Inspekcijos viršininkas                                                                                       Vidmantas Žukauskas

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

2015-09-28 Lengvatų įmonės klausimynas

Priedo pakeitimai:

Nr. 2B-217, 2015-09-28, paskelbta TAR 2015-09-28, i. k. 2015-14319

 

2016-08-02 Patikrinimo aktas

Priedo pakeitimai:

Nr. 2BE-194, 2016-08-02, paskelbta TAR 2016-08-02, i. k. 2016-21225

 

2015-09-28Tachografų dirbtuvių klausimynas

Priedo pakeitimai:

Nr. 2B-217, 2015-09-28, paskelbta TAR 2015-09-28, i. k. 2015-14319

 

2016-08-02 reguliaraus susiekimo autobusų

Priedo pakeitimai:

Nr. 2B-217, 2015-09-28, paskelbta TAR 2015-09-28, i. k. 2015-14319

Nr. 2BE-194, 2016-08-02, paskelbta TAR 2016-08-02, i. k. 2016-21225

 

2016-08-02 Autobusų stotys

Papildyta priedu:

Nr. 2BE-194, 2016-08-02, paskelbta TAR 2016-08-02, i. k. 2016-21225

 

2016-08-02 Servisai

Papildyta priedu:

Nr. 2BE-194, 2016-08-02, paskelbta TAR 2016-08-02, i. k. 2016-21225

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-217, 2015-09-28, paskelbta TAR 2015-09-28, i. k. 2015-14319

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2015 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 2B-01 „Dėl kontrolės dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2BE-194, 2016-08-02, paskelbta TAR 2016-08-02, i. k. 2016-21225

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2015 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 2B-01 „Dėl kontrolės dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo