Suvestinė redakcija nuo 2021-04-16

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2018-02-15, i. k. 2018-02357

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KARO PRIEVOLININKŲ REGISTRO REORGANIZAVIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KARO PRIEVOLININKŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. vasario 12 d. Nr. 150

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 18 straipsnio 2 dalimi ir 20 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 35 straipsnio 3 dalimi,  Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 225, 2021-04-14, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07851

 

1Reorganizuoti Lietuvos Respublikos karo prievolininkų registrą, keičiant jo tvarkytojus.

2Patvirtinti Lietuvos Respublikos karo prievolininkų registro nuostatus (pridedama).

3Nustatyti, kad:

3.1. Lietuvos Respublikos karo prievolininkų registro reorganizavimo pabaiga     2018 m. vasario 28 d.

3.2. Reorganizuoto Lietuvos Respublikos karo prievolininkų registro veiklos pradžia – 2018 m. kovo 1 d.

3.3. Reorganizavimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos karo prievolininkų registro valdytojo ir tvarkytojo teisės ir pareigos nesikeičia.

4Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės    29 d. nutarimą Nr. 632 „Dėl Lietuvos Respublikos karo prievolininkų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“.

5Šis nutarimas, išskyrus 1 ir 3 punktus, įsigalioja 2018 m. kovo 1 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                               Raimundas Karoblis

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2018 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 150 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS karo prievolininkų registro nuostatai

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos karo prievolininkų registro nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Lietuvos Respublikos karo prievolininkų registro (toliau – Registras) paskirtį, objektą, valdytoją, tvarkytoją ir asmenis, teikiančius Registrui duomenis, informaciją, dokumentus ir (arba) jų kopijas (toliau – Registro duomenų teikėjai), jų teises ir pareigas, Registro objekto registravimą, Registro duomenų ir informacijos, Registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų (toliau – Registro duomenys) tvarkymą, sąveiką su susijusiais registrais, Registro duomenų saugą,  Registro finansavimą, reorganizavimą ir likvidavimą.

2. Registro paskirtis – registruoti Lietuvos Respublikos karo prievolininkus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti Registro duomenis ir atlikti kitus Registro duomenų tvarkymo veiksmus.

3. Administruojant karo prievolę, asmens duomenys Registre tvarkomi nacionalinio saugumo ir gynybos tikslais, siekiant vykdyti karo prievolininkų šaukimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymu (toliau – Asmens duomenų, tvarkomų teisėsaugos ar nacionalinio saugumo tikslais, įstatymas) ir Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 225, 2021-04-14, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07851

 

4. Registro duomenys kaupiami vienoje Registro duomenų bazėje.

5. Registras yra valstybės registras.

6. Registras tvarkomas vadovaujantis  Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymu, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Asmens duomenų, tvarkomų teisėsaugos ar nacionalinio saugumo tikslais, įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu ir Nuostatais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 225, 2021-04-14, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07851

 

7. Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Nuostatų 6 punkte nurodytuose teisės aktuose.

8. Registre tvarkoma įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

 

II SKYRIUS

REGISTRO VALDYTOJAS IR REGISTRO TVARKYTOJAS, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

9. Registro valdytojas ir Registre tvarkomų asmens duomenų valdytojas yra Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija.

10. Registro tvarkytojas ir Registre tvarkomų asmens duomenų tvarkytojas yra Lietuvos kariuomenė.

Punkto pakeitimai:

Nr. 225, 2021-04-14, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07851

 

11. Registro valdytojas ir Registro tvarkytojas atlieka funkcijas, turi teises ir vykdo pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme. Taip pat Registro valdytojas ir Registro tvarkytojas vykdo Asmens duomenų, tvarkomų teisėsaugos ar nacionalinio saugumo tikslais, įstatyme ir Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 351 straipsnyje atitinkamai duomenų valdytojui ir duomenų tvarkytojui nustatytas funkcijas, turi teises ir vykdo pareigas, nustatytas šiuose įstatymuose. Asmens duomenų, tvarkomų teisėsaugos ar nacionalinio saugumo tikslais, įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nurodytas duomenų tvarkytojo pareigas Registro tvarkytojas vykdo Nuostatų, Registro valdytojo tvirtinamų asmens duomenų tvarkymą ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimą reglamentuojančių taisyklių (toliau – Registro valdytojo tvirtinamos Asmens duomenų tvarkymo taisyklės) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių šių pareigų vykdymą bei duomenų subjektų teisių įgyvendinimą, nustatyta tvarka:

11.1. tvarko asmens duomenis laikydamasis Registro valdytojo rašytinių nurodymų, Asmens duomenų, tvarkomų teisėsaugos ar nacionalinio saugumo tikslais, įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų;

11.2. užtikrina, kad asmens duomenis tvarkantys asmenys būtų raštu įsipareigoję užtikrinti asmens duomenų konfidencialumą;

11.3. atsižvelgdamas į asmens duomenų tvarkymo pobūdį, Registro valdytojo nustatyta tvarka, taikydamas tinkamas technines ir organizacines priemones, padeda Registro valdytojui įvykdyti duomenų valdytojo prievolę atsakyti į prašymus pasinaudoti Asmens duomenų, tvarkomų teisėsaugos ar nacionalinio saugumo tikslais, įstatymo III skyriuje nustatytomis duomenų subjekto teisėmis;

11.4. nebevykdydamas Registro tvarkytojo funkcijų, atsižvelgdamas į Registro valdytojo rašytinius nurodymus, sunaikina arba grąžina Registro valdytojui visus asmens duomenis ir sunaikina turimas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai pagal Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktus yra nustatyta pareiga juos saugoti;

11.5. pateikia Registro valdytojui, kitam Registro valdytojo įgaliotam auditoriui ar asmeniui, atliekančiam asmens duomenų tvarkymo patikrinimus, visą informaciją, susijusią su asmens duomenų tvarkymu Registre, būtiną siekiant įrodyti, kad laikomasi Asmens duomenų, tvarkomų teisėsaugos ar nacionalinio saugumo tikslais, įstatymo 20 straipsnio nuostatų;

11.6. kitą duomenų tvarkytoją pasitelkia tik laikydamasis Asmens duomenų, tvarkomų teisėsaugos ar nacionalinio saugumo tikslais, įstatymo 20 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų sąlygų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 225, 2021-04-14, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07851

 

12. Registro tvarkytojas taip pat atlieka šias funkcijas:

12.1. užtikrina Registro techninės ir programinės įrangos įdiegimą ir funkcionavimą;

12.2. užtikrina sąveiką su susijusiais registrais;

12.3. tvarko Registro archyvą;

12.4. užtikrina duomenų teikimą Registro duomenų gavėjams pagal sudarytas su jais Registro duomenų teikimo sutartis ar prašymus.

 

III SKYRIUS

REGISTRO OBJEKTAS IR JO DUOMENYS

 

13. Registro objektas yra Lietuvos Respublikos karo prievolininkas.

14. Registre tvarkomi šie duomenys:

14.1. bendrieji Registro objekto duomenys:

14.1.1. asmens kodas;

14.1.2. vardas (vardai);

14.1.3. pavardė (pavardės);

14.1.4. gimimo data;

14.1.5. šeiminė padėtis;

14.1.6. pilietybė;

14.1.7. lytis;

14.1.8. mirties data, jei asmuo miręs;

14.1.9. gyvenamoji vieta arba, jeigu Registro objektas išvyko ar nuolat gyvena užsienio valstybėje, – valstybė;

14.1.10. faktinė gyvenamoji vieta;

14.1.11. karo prievolininko kodas (objekto identifikavimo kodas);

14.1.12. įregistravimo į Registrą data;

14.1.13. išregistravimo iš Registro (perkėlimo į Registro archyvą) data;

14.1.14. duomenų įrašymo  ir (ar) keitimo data;

14.2. specialūs Registro objekto duomenys:

14.2.1. duomenys apie Registro objekto tėvus (įtėvius), sutuoktinį ir nepilnamečius vaikus (įvaikius):

14.2.1.1. ryšys su Registro objektu (Registro objekto tėvas (įtėvis), motina (įmotė), nepilnametis vaikas (nepilnametis įvaikis), sutuoktinis);

14.2.1.2. asmens kodas;

14.2.1.3. vardas (vardai);

14.2.1.4. pavardė (pavardės);

14.2.1.5. gimimo data;

14.2.1.6. gyvenamoji vieta arba išvykimo valstybė, jeigu išvyko nuolat gyventi į užsienio valstybę;

14.2.2. duomenys apie Registro objekto įgytą išsilavinimą, kvalifikaciją:

14.2.2.1. švietimo įstaigos pavadinimas;

14.2.2.2. įgytas išsilavinimas;

14.2.2.3. įgyta ir turima kvalifikacija (kvalifikacijos);

14.2.3. duomenys apie Registro objekto sveikatos būklę (Karinės medicinos ekspertizės komisijos priimtas ekspertinis nutarimas):

14.2.3.1. nutarimo numeris;

14.2.3.2. nutarimo data;

14.2.3.3. išvada dėl tinkamumo tikrajai karo tarnybai;

14.2.3.4. sveikatos grupė;

14.2.3.5. galiojimo data;

14.2.4. duomenys apie Registro objektui nustatytą darbingumo lygį (nuo 0 iki 55 procentų):

14.2.4.1. darbingumo lygio nustatymo data;

14.2.4.2. darbingumo lygio galiojimo terminas;

14.2.5. duomenys apie Registro objekto neveiksnumą ar ribotą veiksnumą tam tikroje srityje:

14.2.5.1. teismo sprendimo dėl asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje įsiteisėjimo data;

14.2.5.2. teismo sprendimo dėl asmens pripažinimo veiksniu įsiteisėjimo data;

14.2.6. duomenys apie Registro objekto paskyrimą neveiksnaus ar ribotai veiksnaus tam tikroje srityje asmens globėju ar rūpintoju:

14.2.6.1. teismo sprendimo (nutarties) dėl asmens paskyrimo globėju (rūpintoju) įsiteisėjimo data;

14.2.6.2. teismo sprendimo (nutarties) dėl globėjo (rūpintojo) pakeitimo įsiteisėjimo data;

14.2.7. duomenys apie Registro objekto atostogas (nėštumo ir gimdymo, tėvystės ar atostogas vaikui prižiūrėti):

14.2.7.1. atostogų pradžios data;

14.2.7.2. atostogų pabaigos data;

14.2.8. duomenys apie Registro objekto darbo vietą ar pagrindinį užsiėmimą (valstybinį socialinį draudimą):

14.2.8.1. draudėjo (mokesčių mokėtojo) duomenys:

14.2.8.1.1. pavadinimas;

14.2.8.1.2. kodas;

14.2.8.1.3. adresas;

14.2.8.2. valstybinio socialinio draudimo laikotarpio pradžia;

14.2.8.3. valstybinio socialinio draudimo laikotarpio pabaiga;

14.2.9. duomenys apie Registro objekto studijas aukštojoje mokykloje ir (ar) mokymąsi bendrojo lavinimo ar (ir) profesinio mokymo mokykloje:

14.2.9.1. mokyklos duomenys:

14.2.9.1.1. pavadinimas;

14.2.9.1.2. kodas Juridinių asmenų registre;

14.2.9.1.3. tipas;

14.2.9.2. duomenys apie studijas:

14.2.9.2.1. forma;

14.2.9.2.2. programos pavadinimas;

14.2.9.2.3. pakopa;

14.2.9.2.4. pradžios data;

14.2.9.2.5. pabaigos data;

14.2.9.2.6. studijų nutraukimo ar pertraukimo priežastis;

14.2.9.2.7. studijų nutraukimo ar pertraukimo data;

14.2.10. duomenys apie įtariamojo ar kaltinamojo statusą baudžiamajame procese, padarytą nusikalstamą veiką, paskirtą baudžiamojo poveikio priemonę ar bausmę už padarytą nusikalstamą veiką ir jos vykdymą:

14.2.10.1. ikiteisminio tyrimo pradžios data;

14.2.10.2. data, nuo kurios asmuo laikomas (pripažintas) įtariamuoju;

14.2.10.3. data, nuo kurios asmuo pripažintas kaltinamuoju privataus kaltinimo tvarka;

14.2.10.4. nusikalstamos veikos, dėl kurios pradėtas ikiteisminis tyrimas, padarymo data;

14.2.10.5. nusikalstamos veikos, dėl kurios pradėtas ikiteisminis tyrimas, pavadinimas;

14.2.10.6. nuosprendžio įsiteisėjimo baudžiamojoje byloje asmens atžvilgiu data;

14.2.10.7. paskirta baudžiamojo poveikio priemonė ar bausmė už padarytą nusikalstamą veiką;

14.2.10.8. paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės ar bausmės vykdymo pradžios data;

14.2.10.9. paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės ar bausmės vykdymo pabaigos data;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 225, 2021-04-14, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07851

 

14.2.11. duomenys apie Registro objekto tikrosios karo arba alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos atlikimą:

14.2.11.1. pradžios data;

14.2.11.2. pabaigos data;

14.2.11.3. tarnybos pobūdis (privalomoji pradinė karo tarnyba, profesinė karo tarnyba, kariūnų tarnyba, savanoriška nenuolatinė karo tarnyba, tarnyba aktyviajame kariuomenės personalo rezerve, alternatyvioji krašto apsaugos tarnyba);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 225, 2021-04-14, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07851

 

14.2.14. duomenys apie Registro objektui teiktus karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos nurodymus:

14.2.14.1. nurodymo registracijos data;

14.2.14.2. nurodymo registracijos numeris;

14.2.14.3. nurodymo leidėjo (sudarytojo) pavadinimas (karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos teritorinio padalinio pavadinimas);

14.2.14.4. nurodymo įvykdymo data ir laikas arba terminas;

14.2.14.5. nurodymo tikslas;

14.2.14.6. nurodymo būsena;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 225, 2021-04-14, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07851

 

14.2.15. kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašo duomenys:

14.2.15.1. sąrašo numeris;

14.2.15.2. sąrašo sukūrimo data;

14.2.15.3. sąrašo regiono pavadinimas;

14.2.15.4. sąrašo kontrolinė suma (suminis bitų kiekis, angl. Checksum);

14.2.15.5. Registro objektų skaičius sąraše;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 225, 2021-04-14, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07851

 

14.2.16. Registro objektų eilė kalendorinių metų karo prievolininkų sąraše:

14.2.16.1. eilės numeris kalendorinių metų karo prievolininkų sąraše;

14.2.16.2. atsitiktinis skaičius, suteiktas Registro objektui atsitiktine tvarka, sudarant kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašą;

14.2.16.3. karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos teritorinio padalinio pavadinimas, kuriam priskirtas Registro objektas, atsižvelgiant į jo deklaruotą ar faktinę gyvenamąją vietą, Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 6 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 225, 2021-04-14, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07851

 

14.2.11.4. institucijos ir jos padalinio pavadinimas;

14.2.11.5. pareigybės pavadinimas;

14.2.11.6. priesaikos davimo vieta ir data;

14.2.11.7. karinis laipsnis ir karinio laipsnio suteikimo data;

14.2.11.8. įgytos karinės specialybės ir jų įgijimo data;

14.2.12. duomenys apie Registro objekto atleidimą nuo karo prievolės, privalomosios karo tarnybos atidėjimą ir išbraukimą iš karinės įskaitos:

14.2.12.1. priežastis;

14.2.12.2. pradžios data;

14.2.12.3. pabaigos data;

14.2.13. Registro objekto duomenys ryšiams palaikyti:

14.2.13.1. gyvenamosios vietos adresas;

14.2.13.2. elektroninio pašto adresas (adresai);

14.2.13.3. telefono ryšio numeris (numeriai).

15. Registro objektui klasifikuoti naudojami klasifikatoriai:

15.1. tarptautiniai ir nacionaliniai klasifikatoriai:

15.1.1. Lietuvos Respublikos adresų registro (administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių);

15.1.2. išsilavinimo;

15.1.3. švietimo;

15.1.4. pasaulio šalių ir teritorijų;

15.2. specialūs registro duomenų klasifikatoriai:

15.2.1. karo prievolininkų statusas (neparengtojo kariuomenės personalo rezervo karo prievolininkas, tikrosios karo tarnybos karys, aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karo prievolininkas, parengtojo kariuomenės personalo rezervo karo prievolininkas, atleistas/atidėta karo prievolė, išbrauktas iš karinės įskaitos); 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 225, 2021-04-14, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07851

 

15.2.2. karinių laipsnių;

15.2.3. karinių specialybių;

15.2.4. ekspertinių nutarimų;

15.2.5. atleidimo nuo karo prievolės, privalomosios karo tarnybos atidėjimo, išbraukimo iš karinės įskaitos priežasčių.

 

IV SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ TEIKĖJAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS, REGISTRO OBJEKTO REGISTRAVIMAS

 

16. Registro duomenų teikėjai:

16.1. karo prievolininkai, kurie duomenis, nustatytus Nuostatų 14.1.10, 14.2.12 ir 14.2.13 papunkčiuose, pateikia Registro tvarkytojui Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo ir Registro valdytojo tvirtinamų Asmens duomenų tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka;

16.2. krašto apsaugos sistemos institucijos, kurios duomenis, nustatytus Nuostatų 14.2.3, 14.2.11 ir 14.2.12 papunkčiuose, pateikia tiesiogiai Registro tvarkytojui į Registro duomenų bazę ne vėliau kaip per 1 darbo dieną po to, kai gauna dokumentais pagrįstą informaciją;

16.3. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba, kuri pagal sudarytą duomenų teikimo sutartį teikia duomenis, nurodytus Nuostatų 14.2.4 ir 14.2.12 papunkčiuose, įrašyti ar patikslinti;

16.4. kitos valstybės institucijos ar kiti juridiniai asmenys, kurie pagal sudarytas duomenų teikimo sutartis ar Registro valdytojo rašytiniu prašymu teikia karo prievolininkų, kuriems privalomoji karo tarnyba atidedama vadovaujantis Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3–6 ir 891 punktais, duomenis, reikalingus Nuostatų 14.2.12 papunktyje nustatytiems duomenims papildyti.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 225, 2021-04-14, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07851

 

17. Registro duomenų teikėjai turi teisę:

17.1. susipažinti su Registre tvarkomais jų pateiktais duomenimis;

17.2. reikalauti, kad būtų ištaisyti neteisingi, netikslūs, neišsamūs (toliau – netikslūs)  jų duomenys ar sunaikinti neteisėtai Registre tvarkomi jų duomenys;

17.3. įgyvendinti kitas Nuostatuose jiems suteiktas teises.

18. Registro duomenų teikėjai privalo:

18.1. Nuostatų nustatyta tvarka teikti Registrui duomenis;

18.2. užtikrinti, kad teikiami duomenys būtų tikslūs.

19. Registro tvarkytojas, gavęs Registro duomenų teikėjo rašytinį pranešimą apie Registro objekto duomenų pasikeitimus, per 5 darbo dienas nuo šio pranešimo gavimo Registre įrašo pasikeitusius duomenis.

20. Registro objektas laikomas įregistruotu Registre, kai Registro objektui automatiniu būdu suteikiamas identifikavimo kodas ir duomenys įrašomi į Registro duomenų bazę.

21. Registro objektai į Registrą įrašomi automatiškai, vadovaujantis gautais Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenimis.

22. Įregistruoto Registro objekto duomenys papildomi iš Registro duomenų teikėjų ir iš susijusių registrų gautais atleidimo nuo karo prievolės, privalomosios karo tarnybos atidėjimo, išbraukimo iš karinės įskaitos duomenimis ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymu, nustatomas karo prievolininko statusas.

23. Registro objektas perkeliamas į Registro duomenų bazės archyvą (išregistruojamas iš Registro), kai jis išbraukiamas iš karinės įskaitos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymu. Į Registro duomenų bazę įrašoma išregistravimo data ir priežastis. Registro objekto duomenys perkeliami į Registro duomenų bazės archyvą automatiškai ir saugomi 75 metus. Praėjus šiam terminui, Registro objekto duomenys sunaikinami Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka. Registro objekto duomenys perkeliami iš Registro duomenų bazės archyvo į Registro duomenų bazę išnykus išbraukimo iš karinės įskaitos priežastims.

24. Išregistruoto Registro objekto identifikavimo kodas negali būti suteikiamas kitam Registro objektui.

25. Iš susijusių registrų gavus atnaujintus Registro objekto duomenis, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną patikslinami Registro objekto duomenys. Pakeisti, panaikinti Registro objekto duomenys Registro duomenų bazėje nesaugomi ir sunaikinami neperkeliant jų į archyvą.

 

V SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ TAISYMAS

 

26. Netikslūs Registro duomenys gali būti taisomi:

26.1. Registro tvarkytojo iniciatyva;

26.2. gavus Registro duomenų gavėjų, Registro duomenų teikėjų ar susijusių registrų prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus.

27. Registro duomenų gavėjai, Registro duomenų teikėjai ar susiję registrai apie pastebėtus Registro duomenų netikslumus Registro tvarkytoją informuoja raštu. Gautas prašymas tikslinti duomenis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo gavimo turi būti išnagrinėtas ir priimtas sprendimas prašymą tenkinti, ištaisant ir (arba) papildant Registro duomenis, ar atmesti, nurodant atmetimo priežastis. Apie netikslių Registro duomenų ištaisymą arba atsisakymą ištaisyti Registro duomenis ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo sprendimo priėmimo Registro tvarkytojas raštu praneša prašymą ištaisyti duomenis pateikusiam Registro duomenų gavėjui, Registro duomenų teikėjui ar susijusiam registrui.

28. Registro tvarkytojas, nustatęs duomenų teikėjo Registrui pateiktų duomenų netikslumų, privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo netikslių duomenų nustatymo pranešti apie tai Registro duomenų teikėjui ir pareikalauti ištaisyti netikslius duomenis. Registro duomenų teikėjas, gavęs tokį prašymą, privalo pateikti patikslintus duomenis arba motyvuotą atsisakymą juos patikslinti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo. Registro tvarkytojas, per 5 darbo dienas negavęs iš Registro duomenų teikėjo atsakymo ar patikslintų duomenų ir turėdamas tokias aplinkybes patvirtinančių faktų, gali pats patikslinti netikslius duomenis. Apie tai jis praneša Registro duomenų teikėjui raštu ir nurodo patikslintus duomenis ir patikslinimo pagrindą ir ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo pranešimo patikslintus duomenis įrašo į Registro duomenų bazę.

29. Jeigu nustatoma, kad į Registrą dėl Registro tvarkytojo kaltės įrašyti netikslūs duomenys, Registro tvarkytojas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo netikslių duomenų nustatymo, netikslius duomenis ištaisyti ir neatlygintinai apie tai informuoti Registro duomenų gavėjus ir (ar) susijusių registrų tvarkytojus, kuriems buvo perduoti netikslūs duomenys.

30. Jeigu nustatoma, kad yra susijusio registro sąveikos būdu perduotų duomenų netikslumų, Registro tvarkytojas apie tai informuoja susijusį registrą, pareikalauja ištaisyti netikslumus ir pateikti patikslintus duomenis duomenų teikimo sutartyje nustatytomis sąlygomis.

31. Karo prievolininkų teisės dėl jų asmens duomenų tvarkymo Registre yra įgyvendinamos Registro valdytojo tvirtinamų Asmens duomenų tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

REGISTRO SĄVEIKA SU SUSIJUSIAIS REGISTRAIS

 

32. Registro funkcionavimui užtikrinti naudojami šių Lietuvos Respublikos registrų duomenys:

32.1. Lietuvos Respublikos gyventojų registro – Nuostatų 14.1.1–14.1.9 ir 14.2.1.2– 14.2.1.6 papunkčiuose nurodyti duomenys, kurie naudojami šiuose papunkčiuose nurodytiems duomenims gauti ir įrašyti ir 14.2.1.1, 14.2.12 papunkčiuose nurodytiems duomenims papildyti;

32.2. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro – Nuostatų 14.2.10 papunktyje nurodyti duomenys, kurie naudojami šiame papunktyje nurodytiems duomenims gauti ir įrašyti ir 14.2.12 papunktyje nurodytiems duomenims papildyti;

32.3. Mokinių registro – Nuostatų 14.2.9.1 papunktyje nurodyti duomenys, kurie naudojami šiame papunktyje nurodytiems duomenims gauti ir įrašyti ir 14.2.12 papunktyje nurodytiems duomenims papildyti;

32.4. Studentų registro – Nuostatų 14.2.9.2 papunktyje nurodyti duomenys, kurie naudojami šiame papunktyje nurodytiems duomenims gauti ir įrašyti ir 14.2.12 papunktyje nurodytiems duomenims papildyti;

32.5. Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registro – Nuostatų 14.2.2 papunktyje nurodyti duomenys, kurie naudojami šiame papunktyje nurodytiems duomenims gauti ir įrašyti ir 14.2.12 papunktyje nurodytiems duomenims papildyti;

32.6. Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro – Nuostatų 14.2.5, 14.2.6 papunkčiuose nurodyti duomenys, kurie naudojami šiuose papunkčiuose nurodytiems duomenims gauti ir įrašyti ir 14.2.12 papunktyje nurodytiems duomenims papildyti;

32.7. Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro – Nuostatų 14.2.7, 14.2.8 papunkčiuose nurodyti duomenys, kurie naudojami šiuose papunkčiuose nurodytiems duomenims gauti ir įrašyti ir 14.2.12 papunktyje nurodytiems duomenims papildyti;

32.8. Lietuvos Respublikos adresų registro – Nuostatų 14.1.9, 14.1.10 ir 14.2.1.6 papunkčiuose nurodyti duomenys, kurie naudojami šiuose papunkčiuose nurodytiems duomenims papildyti;

32.9. Vidaus reikalų pareigūnų registro – Nuostatų 14.1.1 papunktyje nurodyti duomenys, kurie naudojami 14.2.12 papunktyje nurodytiems duomenims papildyti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 225, 2021-04-14, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07851

 

33. Nuostatų 32 punkte nurodytų registrų duomenys yra gaunami duomenų teikimo sutartyse nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

 

VII SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

34. Registro duomenys yra nevieši, jie gali būti teikiami Registro duomenų gavėjams: kitiems registrams, informacinėms sistemoms, juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims, turintiems teisę duomenis gauti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Asmens duomenų, tvarkomų teisėsaugos ar nacionalinio saugumo tikslais, įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu ir Registro valdytojo tvirtinamų Asmens duomenų tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 225, 2021-04-14, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07851

 

35. Registro duomenys, išskyrus duomenis, gautus iš susijusių registrų, gali būti teikiami Registro duomenų gavėjams jų rašytiniu prašymu ar pagal sudarytas su jais duomenų teikimo sutartis. Sprendimą dėl duomenų teikimo priima Registro valdytojas. Registro duomenų gavėjai turi teisę gauti Registro duomenis ir jais naudotis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 26 straipsnyje nustatyta tvarka.

36. Registro duomenys teikiami šiais būdais:

36.1. perduodami Registro išrašai ir (arba) Registro duomenų bazės išrašai, apimantys visus duomenų bazėje saugomus Registro duomenis ir (arba) Registro duomenų pasikeitimus;

36.2. teikiamos pagal Registro duomenis parengtos pažymos, patvirtinančios juridinius faktus;

36.3. teikiama pagal Registro duomenis parengta, apibendrinta, susisteminta ar kitaip apdorota informacija.

37. Nuostatų 36 punkte nurodyti išrašai, pažymos, duomenys ir informacija gali būti:

37.1. perduodami automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais;

37.2. pateikiami raštu, žodžiu ir (arba) elektroninių ryšių priemonėmis.

38. Registro duomenų teikimas gali būti apribotas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 27 straipsnio 7 dalyje nustatytais atvejais. Atsisakymas teikti Registro duomenis turi būti pagrįstas minėto įstatymo nuostatomis. Atsisakymas teikti Registro duomenis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo  nustatyta tvarka.

39. Registro duomenų gavėjas, gaunantis Registro duomenis pagal duomenų teikimo sutartį arba prašymą, privalo šiuos duomenis naudoti tik taip, kaip nurodyta duomenų teikimo sutartyje arba prašyme Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 26 straipsnyje nustatyta tvarka.

40. Registro duomenų gavėjai gautus Registro duomenis trečiosioms šalims gali teikti duomenų teikimo sutarčių, pasirašytų su Registro valdytoju, ir Asmens duomenų, tvarkomų teisėsaugos ar nacionalinio saugumo tikslais, įstatymo nustatyta tvarka. Ši nuostata netaikoma, kai fiziniai asmenys naudoja iš Registro gautus duomenis apie save.

Punkto pakeitimai:

Nr. 225, 2021-04-14, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07851

 

41. Registro duomenys Registro duomenų gavėjams teikiami neatlygintinai.

42. Registro valdytojo interneto svetainėje ir Registro tvarkytojo padaliniuose pateikiama informacija apie Registro objektą ir tikslus, Registro valdytoją ir Registro tvarkytojus, Registro tvarkymą, asmenų teises susipažinti su Registre tvarkomais jų duomenimis, netikslių duomenų ištaisymo tvarką, Registro duomenų teikėjus ir gavėjus, kokiu būdu pateikiamas Registrui teikiamų duomenų sąrašas, taip pat apie jų kiekį.

43. Registro duomenys Europos Sąjungos valstybių narių ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybių narių fiziniams, juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami ta pačia tvarka kaip ir Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims.

44. Registro duomenys trečiųjų šalių fiziniams, juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami ta pačia tvarka kaip ir Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, tarptautinėms sutartims ir kitiems teisės aktams.

 

VIII SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ SAUGA

 

45. Už Registro duomenų saugą atsako Registro valdytojas ir Registro tvarkytojas.

46. Registro duomenų saugą nustato:

46.1. saugos dokumentai, parengti vadovaujantis Vyriausybės nustatytais įslaptintos informacijos ryšių ir informacinių sistemų saugumo reikalavimais;

46.2. Registro valdytojo tvirtinamos Asmens duomenų tvarkymo taisyklės.

47. Registro tvarkytojas privalo įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina, kad į Registrą būtų įrašyti tikslūs duomenys.

48. Asmenys, tvarkantys Registro duomenis, privalo saugoti asmens duomenų paslaptį. Įsipareigojimas saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai, galioja ir nutraukus su duomenų tvarkymu susijusią veiklą. Šie asmenys turi pasirašyti pasižadėjimus, kad saugos asmens duomenų paslaptį.

 

IX SKYRIUS

REGISTRO FINANSAVIMAS

 

49. Registras finansuojamas iš Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų.

 

X SKYRIUS

REGISTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

50. Registras reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 20 ir 21 straipsnių ir Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 881 „Dėl Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

51. Likviduojamo ar reorganizuojamo Registro duomenys perduodami kitam registrui, archyvui arba sunaikinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 14 straipsnio ir Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 24 straipsnio 4 dalies 4 punkte nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 225, 2021-04-14, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07851

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 12 d. nutarimo Nr. 150 „Dėl Lietuvos Respublikos karo prievolininkų registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos karo prievolininkų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo