Suvestinė redakcija nuo 2022-12-13

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-04-11, i. k. 2020-07725

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL EUROPOS PAGALBOS LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS FONDO PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 5 PATVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio 10 d. Nr. A1-307

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 55 „Dėl institucijų, atsakingų už Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo administravimą ir projektų įgyvendinimą Lietuvoje, paskyrimo“ ir Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. A1-288 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 43 punktu:

1. T v i r t i n u Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 5 (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                              Linas Kukuraitis


 

 

part_c9b2b4e523184a5caac70085c3d86dc5_end

part_4159400b6a9143889784bd73422d93a9_end

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro

2020 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. A1-307

 

 

EUROPOS PAGALBOS LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS FONDO

PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS Nr. 5

 

Kvietimas teikti paraiškas Nr. EPSF-2020-V-07

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 5 (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjas, rengdamas ir teikdamas paraišką finansuoti iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (toliau – EPLSAF) lėšų bendrai finansuojamą projektą (toliau – paraiška) pagal Pagalbos maistu ir (arba) pagrindinės materialinės pagalbos veiksmų programą dėl paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Lietuvoje, patvirtintą Europos Komisijos 2014 m. spalio 30 d. įgyvendinimo sprendimu Nr. C(2014) 8213 (toliau – veiksmų programa), finansuojamas veiklas, taip pat instituciją, atliekančią paraiškų vertinimą, ir instituciją, atliekančią iš EPLSAF lėšų bendrai finansuojamo projekto (toliau – projektas) įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis:

2.1. 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 223/2014 dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo;

2.2. 2014 m. liepos 17 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 1255/2014, kuriuo, nustatant metinių ir galutinių įgyvendinimo ataskaitų turinį, įskaitant bendrųjų rodiklių sąrašą, papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 223/2014 dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo;

2.3. veiksmų programa;

2.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 55 „Dėl institucijų, atsakingų už Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo administravimą ir projektų įgyvendinimą Lietuvoje, paskyrimo“;

2.5. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. A1-268 „Dėl dokumentų, skirtų Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo tikslinės grupės asmenų, maisto produktų ir (ar) būtinojo asmeninio vartojimo prekių apskaitai užtikrinti, formų patvirtinimo“ (toliau − Įsakymas dėl formų patvirtinimo);

2.6. Atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų, atsakingų už Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo administravimą ir projektų įgyvendinimą Lietuvoje, taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. A1-426 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų, atsakingų už Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo administravimą ir projektų įgyvendinimą Lietuvoje, taisyklių patvirtinimo“;

2.7. Pagalbos maistu ir (arba) pagrindinės materialinės pagalbos veiksmų programos dėl paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Lietuvoje administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. A1-77 „Dėl Pagalbos maistu ir (arba) pagrindinės materialinės pagalbos veiksmų programos dėl paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Lietuvoje administravimo taisyklių patvirtinimo“;

2.8. Organizacijų partnerių, dalyvaujančių įgyvendinant Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšomis finansuojamus projektus, atrankos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A1-163 „Dėl Organizacijų partnerių, dalyvaujančių įgyvendinant Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšomis finansuojamus projektus, atrankos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Partnerių atrankos aprašas);

2.9. Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. A1-288 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – PAFT);

2.10. Organizacijų partnerių, dalyvaujančių įgyvendinant Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšomis finansuojamus projektus, sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. A1-399 „Dėl Organizacijų partnerių, dalyvaujančių įgyvendinant Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšomis finansuojamus projektus, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Partnerių sąrašas).

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose.

4. Pagal Aprašą remiama veikla – maisto produktų (toliau – produktai) ir asmens higienos prekių (toliau – prekės) (toliau bendrai – parama) įsigijimas, jų transportavimas iki centrinio sandėlio ir dalijimo punktų, sandėliavimas, paskirstymas labiausiai skurstantiems Lietuvos gyventojams ir papildomųjų priemonių teikimas.

5. Pagal Aprašą projektui skiriama lėšų suma gali būti iki 38 000 000 (trisdešimt aštuonių milijonų) eurų.

6. Aprašas ir kita informacija, kurią privalo žinoti pareiškėjas, rengdamas ir teikdamas paraišką, skelbiama EPLSAF interneto svetainėje www.priimk.lt (toliau – interneto svetainė).

 

II SKYRIUS

PARAIŠKOS TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

7. EPLSAF projektų atrankos būdas – projektų planavimas.

8. Aprašas turi būti patvirtintas ir paskelbtas Teisės aktų registre prieš tarpinei institucijai išsiunčiant kvietimą teikti paraišką pareiškėjui.

9. Paraiška vertinama PAFT III skyriaus ketvirtajame–šeštajame skirsniuose nustatyta tvarka.

 

Iii SKYRIUS

PARAMA, JOS ĮSIGIJIMO IR DALIJIMO TVARKA

 

10. Pagal Aprašą EPLSAF lėšomis rekomenduojama įsigyti šių produktų 2021–2023 m. dalijimams:

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-209, 2022-03-24, paskelbta TAR 2022-03-24, i. k. 2022-05668

10.1. pirmos rūšies kvietiniai miltai;

10.2. miltų mišiniai kepiniams (pvz., keksui, pyragui, blynams ir pan.);

10.3. makaronai;

10.4. grikių kruopos;

10.5. ryžių kruopos;

10.6. greitai paruošiama avižų košė su uogomis ir (ar) džiovintais vaisiais;

10.7. baltasis cukrus;

10.8. rapsų aliejus;

10.9. kiaulienos konservai;

10.10. vištienos konservai;

10.11. konservuotos sriubos (mažiausiai dviejų rūšių);

10.12. konservuoti žalieji žirneliai;

10.13. keptos pupelės pomidorų padaže;

10.14. avižiniai sausainiai su šokolado gabaliukais;

10.15. saldintas sutirštintas pienas;

10.16. UAT pienas (2–2,5 proc.);

10.17. razinų ir riešutų mišinys (išskyrus žemės riešutus).

11. Produktai EPLSAF tikslinės grupės atstovams, nurodytiems Aprašo IV skyriuje, turi būti dalijami 6 (šešis) kartus per vienus kalendorinius metus (nuo n metų sausio 1 d. iki n metų gruodžio 31 d.).

12. Produktai turi būti dalijami periodiškai, pavyzdžiui, kas 2 (du) mėnesius. Esant objektyvioms aplinkybėms, dalijimų skaičius gali didėti arba mažėti, dalijimai taip pat gali būti dažnesni ar retesni.

13. Per vienus kalendorinius metus vienas po kito einančių produktų dalijimų metu produktai turi būti rotuojami. Preliminarus pavyzdys pateiktas lentelėje:

Preliminarūs dalijamų produktų krepšeliai vieniems metams

Eil. Nr.  

Produktai

Mėnuo

Vasaris

Balandis

Birželis

Rugpjūtis

Spalis

Gruodis

1.

Pirmos rūšies kvietiniai miltai

x

 

x

 

x

 

2.

Miltų mišiniai kepiniams

 

 

 

 

 

x

3.

Makaronai

x

 

x

 

x

 

4.

Grikių kruopos

 

x

 

x

 

x

5.

Ryžių kruopos

x

 

 

 

x

 

6.

Greitai paruošiama avižų košė su uogomis ir (ar) džiovintais vaisiais

x

x

x

x

x

x

7.

Baltasis cukrus

x

 

x

 

x

 

8.

Rapsų aliejus

 

x

 

x

 

x

9.

Kiaulienos konservai

x

x

x

x

x

x

10.

Vištienos konservai

x

x

x

x

x

x

11.

Konservuotos sriubos

x

x

x

x

x

x

12.

Konservuoti žalieji žirneliai

x

 

x

 

x

 

13.

Keptos pupelės pomidorų padaže

 

x

 

x

 

x

14.

Avižiniai sausainiai su šokolado gabaliukais

x

 

x

 

x

 

15.

Saldintas sutirštintas pienas

 

x

 

x

 

x

16.

UAT pienas (2–2,5 proc.)

x

 

x

 

x

17.

Razinų ir riešutų mišinys

 

 

 

 

 

x

 

14. Pagal Aprašą EPLSAF lėšomis rekomenduojama įsigyti šių prekių 2021–2023 m. dalijimams:“

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-209, 2022-03-24, paskelbta TAR 2022-03-24, i. k. 2022-05668

14.1. skalbimo priemonės;

14.2. muilas;

14.3. šampūnas;

14.4. dantų pasta;

14.5. dantų šepetėliai;

14.6. vienkartinės medicininės ir (ar) daugkartinės apsauginės veido kaukės (toliau – kaukės).

Papildyta papunkčiu:

Nr. A1-958, 2020-10-12, paskelbta TAR 2020-10-12, i. k. 2020-21191

 

15. Prekės, nurodytos Aprašo 14.1–14.5 papunkčiuose, tikslinės grupės atstovams turi būti dalijamos mažiausiai 2 (du) kartus per vienus kalendorinius metus (nuo n metų sausio 1 d. iki n metų gruodžio 31 d.), racionaliai išdėstant minėtus dalijimus per kalendorinius metus, pvz., n kalendorinių metų II ir IV ketvirčius. Esant objektyvioms aplinkybėms, dalijimų skaičius gali didėti arba mažėti, dalijimai gali būti dažnesni ar retesni.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-958, 2020-10-12, paskelbta TAR 2020-10-12, i. k. 2020-21191

 

151. Kaukes įsigyti galima Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus karantiną ir (arba) valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Kaukės tikslinės grupės atstovams gali būti dalijamos n kartų (pradedant skaičiuoti nuo 0) per vienus kalendorinius metus (nuo n metų sausio 1 d. iki n metų gruodžio 31 d.).

Papildyta punktu:

Nr. A1-958, 2020-10-12, paskelbta TAR 2020-10-12, i. k. 2020-21191

 

16. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija), siekdama užtikrinti, kad teikiama parama atitiktų kokybės ir saugos reikalavimus, įpareigoja pareiškėją, prieš paskelbiant viešųjų pirkimų dokumentus produktams ir (ar) prekėms įsigyti, paramos kokybinių ir saugos kriterijų atitiktį Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų reikalavimams suderinti su atitinkamomis kompetentingomis institucijomis, nurodytomis Aprašo 50 punkte. Ši nuostata netaikoma, jei produktai ir (ar) prekės įsigyjami iš Centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) arba per ją, taip pat jei produktai ir (ar) prekės perkami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme numatytais būdais, kai dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje Lietuvos Respublikoje stinga produktų ir (ar) prekių, ir (ar) jiems (joms) supakuoti reikalingų medžiagų.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-958, 2020-10-12, paskelbta TAR 2020-10-12, i. k. 2020-21191

Nr. A1-209, 2022-03-24, paskelbta TAR 2022-03-24, i. k. 2022-05668

 

17. Pareiškėjas (projekto vykdytojas) organizuoja viešuosius pirkimus (toliau – pirkimas) produktams ir (ar) prekėms įsigyti, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-958, 2020-10-12, paskelbta TAR 2020-10-12, i. k. 2020-21191

 

18. Pirkimas privalo būti skaidomas į atskiras dalis.

19. Projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad kiekvieno dalijimo metu visi EPLSAF tikslinės grupės atstovai, nurodyti Aprašo IV skyriuje, gautų tokį patį kiekį tokių pačių produktų ir prekių. Ši nuostata netaikoma, jei dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje Lietuvos Respublikoje stinga produktų ir (ar) prekių, ir (ar) jiems (joms) supakuoti reikalingų medžiagų.

Numatomas didžiausias unikalių paramos gavėjų skaičius vieno dalijimo metu 2022 metais – 220 000 (du šimtai dvidešimt tūkstančių) asmenų, 2023 metais – 250 000 (du šimtai penkiasdešimt tūkstančių) asmenų.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-209, 2022-03-24, paskelbta TAR 2022-03-24, i. k. 2022-05668

 

20. Neteko galios nuo 2022-03-25

Punkto naikinimas:

Nr. A1-209, 2022-03-24, paskelbta TAR 2022-03-24, i. k. 2022-05668

 

21. Siekiant išvengti tikslinės grupės atstovų diskriminavimo, produktų ir prekių pakuočių išvaizda privalo būti kiek įmanoma panašesnė į rinkoje esančių analogiškų ar panašių produktų ir prekių pakuočių išvaizdą arba jai identiška (vizualizacija, spalvingumas, pakuotės tvirtumas ir pan.).

22. Neteko galios nuo 2021-03-11

Punkto naikinimas:

Nr. A1-202, 2021-03-09, paskelbta TAR 2021-03-10, i. k. 2021-04915

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-958, 2020-10-12, paskelbta TAR 2020-10-12, i. k. 2020-21191

 

22. Jeigu Aprašo 24.2 papunktyje nurodytos tikslinės grupės atstovų skaičius tam tikro dalijimo metu negali būti tiksliai apskaičiuotas, projekto vykdytojas, siekdamas užtikrinti paramos visoms EPLSAF tikslinėms grupėms teikimo nepertraukiamumą, turi teisę išpirkti visus su tiekėjais sudarytose viešųjų pirkimų sutartyse nurodytus maksimalius produktų ir (ar) prekių kiekius kiekvienam tolesniam dalijimui.

Papildyta punktu:

Nr. A1-209, 2022-03-24, paskelbta TAR 2022-03-24, i. k. 2022-05668

 

23. Jeigu, įgyvendinant projektą, lieka Aprašo 10 ir 14 punktuose nurodytų nepanaudotų produktų ir (ar) prekių (jų likučių), kurie buvo įsigyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme numatytais būdais ir (ar) iš CPO arba per ją, jie turi būti naudojami Įsakyme dėl formų patvirtinimo nustatyta tvarka.

Jei Aprašo 10 ir 14 punktuose nurodyti produktai ir (ar) prekės įsigyjami iš CPO arba per ją, atsižvelgiant į produktų ir (ar) prekių specifiką bei poreikį, gali būti įsigyta daugiau, nei yra paramos gavėjų, kurių skaičius nurodytas organizacijų partnerių sudarytuose paramos gavėjų sąrašuose, ir jų įsigijimo išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-35, 2021-01-15, paskelbta TAR 2021-01-15, i. k. 2021-00647

 

iv skyrius

EPLSAF TIKSLINĖ GRUPĖ ir reikalavimai EPLSAF paramai gauti

 

24. EPLSAF tikslinės grupės:

24.1. asmenys, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio per mėnesį;

24.2. užsieniečiai, pasitraukę iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, nevertinant jų pajamų.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-209, 2022-03-24, paskelbta TAR 2022-03-24, i. k. 2022-05668

 

25. Jei vieno gyvenančio asmens ir (ar) bendrai gyvenančio (-ių) asmens (-ų), priklausančio (-ių) Aprašo 24.1 papunktyje nurodytai tikslinei grupei, pajamos vienam nariui viršija 1,5 VRP dydžio (toliau – išimties atvejai), pvz., pensinio amžiaus asmeniui, neįgaliajam, daugiavaikei šeimai, vienam iš tėvų, auginančiam vaiką (-us), netekus maitintojo, gaisro ir kitais atvejais, savivaldybės turi teisę skirti paramą šiam (šiems) asmeniui (-ims) savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-209, 2022-03-24, paskelbta TAR 2022-03-24, i. k. 2022-05668

 

251. Jeigu savivaldybės administracija turi pagrįstų įrodymų, kad asmuo, norintis gauti ar gaunantis paramą kaip Aprašo 24.2 papunktyje nurodytos tikslinės grupės atstovas, nepriklauso Aprašo 24.2 papunktyje nurodytai tikslinei grupei, parama jam savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu nesuteikiama arba paramos teikimas nutraukiamas.

Papildyta punktu:

Nr. A1-209, 2022-03-24, paskelbta TAR 2022-03-24, i. k. 2022-05668

 

26. Ministerija nenustato bendro visoms savivaldybėms galiojančio galimo maksimalaus VRP dydžio išimties atvejais. Savivaldybės individualiai nusistato ir taiko maksimalų išimties atvejais VRP dydį.

27. Vieno gyvenančio asmens ir bendrai gyvenančio (-ių) asmens (-ų) pajamos per mėnesį apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu (toliau – Įstatymas), išskyrus pajamas, gaunamas iš žemės ūkio veiklos, kurios skaičiuojamos tik pagal šios veiklos apskaitos dokumentus, netaikant pajamų nustatymo tvarkos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus žemės ūkio veiklos pajamų, įvertintų pagal sąlygines išlaidas, normatyvus arba pagal pajamų normą hektarui žemės ūkio naudmenų.

28. Prieglobsčio prašytojų, perkeltų į Lietuvos Respublikos teritoriją pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimą Nr. 628 „Dėl užsieniečių perkėlimo į Lietuvos Respublikos teritoriją“, ir prieglobstį Lietuvos Respublikoje gavusių asmenų pajamos per mėnesį apskaičiuojamos vadovaujantis Įstatymu, Užsieniečių apgyvendinimo Pabėgėlių priėmimo centre sąlygų ir tvarkos, užsieniečių užimtumo organizavimo bei drausminio poveikio priemonių taikymo jiems tvarkos aprašu ir Užsieniečio teisės gauti kompensaciją už naudojimąsi visuomeninio transporto priemonėmis įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 20 „Dėl Užsieniečių apgyvendinimo Pabėgėlių priėmimo centre sąlygų ir tvarkos, užsieniečių užimtumo organizavimo bei drausminio poveikio priemonių taikymo jiems tvarkos aprašo ir Užsieniečio teisės gauti kompensaciją už naudojimąsi visuomeninio transporto priemonėmis įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl Valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

29. Kreipdamasis dėl paramos į savivaldybės administraciją arba kitą savivaldybės biudžetinę įstaigą, asmuo užpildo Prašymą gauti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramą (Aprašo 1 priedas) (toliau – prašymas).

Prašymas gali būti pateiktas tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją arba kitą savivaldybės biudžetinę įstaigą, paštu, telefonu, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, per kurjerį arba per atstovą, kurio teisė atstovauti turi būti įrodyta teisėtą atstovavimą patvirtinančiu dokumentu (pvz., teismo sprendimu (nutartimi) dėl globos (rūpybos), teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintu įgaliojimu) (kreipiantis tiesiogiai į savivaldybės administraciją arba kitą savivaldybės biudžetinę įstaigą, padaroma teisėtą atstovavimą patvirtinančio dokumento kopija, o originalas grąžinamas atstovui) arba jo kopija, jeigu kreipiamasi ne tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją arba kitą savivaldybės biudžetinę įstaigą.

Jeigu prašymą teikia asmens atstovas, jis turi pateikti vieno iš jo atstovaujamo asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų (paso, asmens tapatybės kortelės, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos Sąjungoje (toliau – asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas) kopiją.

Jeigu prašymas teikiamas tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją arba kitą savivaldybės biudžetinę įstaigą, pareiškėjas pateikia vieną galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Prašymą priėmęs darbuotojas, įsitikinęs tiesiogiai savivaldybės administracijai arba kitai savivaldybės biudžetinei įstaigai prašymą teikiančio asmens tapatybe, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą grąžina jį pateikusiam asmeniui, jo kopija nedaroma.

Jeigu prašymas teikiamas paštu, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis arba per kurjerį, prie prašymo turi būti pridedama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus šiame punkte nustatytus atvejus, kai asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama.

Jeigu prašymas siunčiamas elektroniniu paštu, jis turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopijos pridėti nereikia.

Jeigu asmuo prašymą teikia kitomis elektroninių ryšių priemonėmis ir jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga, leidžianti nustatyti asmens tapatybę, jo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama.

Prašymas telefonu gali būti teikiamas, jeigu prašymą priimanti savivaldybės administracija arba kita savivaldybės biudžetinė įstaiga turi pasitvirtinusi asmens tapatybės patvirtinimo telefonu procedūrą. Tokiu atveju prašymai telefonu priimami šios savivaldybės administracijos ar kitos biudžetinės įstaigos nustatyta tvarka, o savivaldybės administracijos arba kitos savivaldybės biudžetinės įstaigos darbuotojas tai, kad duomenis, reikalingus prašymui užpildyti, gavo telefonu, pažymi prašymo formos IV dalyje „Papildoma informacija savivaldybės administracijai ar jos įgaliotai institucijai, priimančiai prašymus Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramai gauti“.

Reikalavimas pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą netaikomas Aprašo 24.2 papunktyje nurodytos tikslinės grupės atstovams, jeigu kreipimosi dėl paramos metu jie neturi asmens tapatybę patvirtinančio dokumento.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-209, 2022-03-24, paskelbta TAR 2022-03-24, i. k. 2022-05668

Nr. A1-841, 2022-12-12, paskelbta TAR 2022-12-12, i. k. 2022-25259

 

291. Neteko galios nuo 2022-12-13

Punkto naikinimas:

Nr. A1-841, 2022-12-12, paskelbta TAR 2022-12-12, i. k. 2022-25259

Papildyta punktu:

Nr. A1-466, 2020-05-29, paskelbta TAR 2020-05-29, i. k. 2020-11662

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-687, 2020-07-27, paskelbta TAR 2020-07-28, i. k. 2020-16530

 

30. Gyventojai, gaunantys socialinę pašalpą pagal Įstatymą, nemokamą maitinimą pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą ir atitinkantys sąlygas gauti piniginę socialinę paramą, taip pat globojami šeimose vaikai ir asmenys nuo 18 metų, kuriems paskirta globos (rūpybos) išmoka pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą, į paramos gavėjų sąrašus įrašomi jiems pateikus savivaldybei užpildytą prašymą (Aprašo 1 priedas) ar savivaldybės parengtą prašymą (sutikimą), ar asmens pateiktą laisvos formos prašymą (sutikimą). Savivaldybė pasirenka, kuria (‑iomis) iš išvardytų formų teikiami prašymai, tačiau turi užtikrinti, kad yra surinkti teisei į paramą nustatyti reikalingi duomenys, nurodyti prašyme.

31. Asmens prašymas galioja iki vienų kalendorinių metų (nuo n metų sausio 1 d. iki n metų gruodžio 31 d.), jeigu nepasikeitė asmens ir (ar) su juo bendrai gyvenančio (-ių) asmens (‑ų) padėtis pagal šiame skyriuje nurodytus teisės aktus. 

Atsakingas savivaldybės administracijos arba kitos savivaldybės biudžetinės įstaigos darbuotojas gali pratęsti asmenų, 2022 m. gavusių EPLSAF paramą, prašymų galiojimą iki 2023 m. gruodžio 31 d., jeigu, įvertinęs asmens ir (ar) su juo bendrai gyvenančio (-ių) asmens (‑ų) pajamas, nustato, kad jos atitinka Aprašo 24.1 papunkčio reikalavimus arba kad paramos skyrimas šiam (šiems) asmeniui (-ims) neprieštarauja Aprašo 25 punkte nurodytai savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatytai tvarkai. Ši nuostata netaikoma Aprašo 24.2 papunktyje nurodytos tikslinės grupės atstovų pateiktiems prašymas, kurių galiojimas pratęsiamas nevertinant jų pajamų.  

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-958, 2020-10-12, paskelbta TAR 2020-10-12, i. k. 2020-21191

Nr. A1-822, 2021-11-17, paskelbta TAR 2021-11-17, i. k. 2021-23761

Nr. A1-841, 2022-12-12, paskelbta TAR 2022-12-12, i. k. 2022-25259

 

32. Asmenys prašymus ateinantiems metams turi teisę pradėti teikti nuo einamųjų metų gruodžio 1 d.

33. Einamaisiais metais prašymai gali būti teikiami bet kuriuo metu.

34. Asmenys, kurie 2 (du) kartus iš eilės neatsiėmė paramos ir savivaldybei raštu ar žodžiu nenurodė objektyvių priežasčių, savivaldybės sprendimu gali būti neįtraukiami į vėliau sudaromus paramos gavėjų sąrašus ir dėl paramos turi kreiptis iš naujo.

35. Pasikeitus asmens pajamoms, apie tai asmuo per 10 (dešimt) darbo dienų raštu ar žodžiu privalo informuoti savivaldybę.

36. Savivaldybė turi iš anksto įspėti būsimą paramos gavėją dėl Aprašo 35 punkte nurodyto reikalavimo vykdymo, kuris taip pat yra numatytas prašymo formoje.

 

V SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJUI IR PROJEKTUI

 

37. Pagal Aprašą galimas pareiškėjas – Europos socialinio fondo agentūros Pirkimų ir projektų vykdymo skyrius.

38. Projektas vykdomas kartu su partneriais, kurie yra atrinkti vadovaujantis Partnerių atrankos aprašu ir įtraukti į Partnerių sąrašą.

39. Partnerių sąrašą sudaro savivaldybės ir nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO).

40. Savivaldybės projekte kaip partnerės gali dalyvauti vienos arba kartu su NVO, nurodytomis Partnerių sąraše.

41. Prieš teikdamas paraišką, pareiškėjas privalo išsiaiškinti, su kuriomis iš Partnerių sąraše nurodytų NVO bendradarbiaus savivaldybės, jeigu jos yra pateikusios sutikimą dalyvauti projekte kartu su NVO.

42. Iki trišalės projekto sutarties (Aprašo 2 priedas) (toliau – sutartis) pasirašymo pareiškėjas su kiekvienu iš partnerių (savivaldybėmis ir NVO) sudaro partnerystės (jungtinės veiklos) sutartis, kuriose nustatomos jų teisės ir pareigos įgyvendinant projektą.

43. Pareiškėjo ir partnerių jungtinės veiklos sutartys gali būti:

43.1. dvišalės (pasirašo pareiškėjas ir savivaldybė, kuri projekte kaip partnerė dalyvauja viena);

43.2. trišalės (pasirašo pareiškėjas, savivaldybė, kuri projekte kaip partnerė dalyvauja kartu su pasirinkta NVO, ir savivaldybės pasirinkta NVO);

43.3. daugiašalės (pasirašo pareiškėjas, savivaldybė, kuri projekte kaip partnerė dalyvauja kartu su pasirinktomis NVO, ir savivaldybės pasirinktos NVO).

44. Projekto įgyvendinimo metu suteikiama teisė:

44.1. savivaldybei, pateikusiai sutikimą projekte kaip partnerei dalyvauti vienai, tapti partnere, kuri toliau projekte dalyvauja kartu su Partnerių sąraše nurodyta (-omis) NVO;

44.2. savivaldybei, pateikusiai sutikimą projekte kaip partnerei dalyvauti kartu su NVO, tapti partnere, kuri toliau projekte kaip partnerė dalyvauja viena arba bendradarbiauja su mažesniu skaičiumi NVO, jeigu buvo pasirinktos kelios NVO;

44.3. savivaldybei, pateikusiai sutikimą projekte kaip partnerei dalyvauti kartu su NVO, pakeisti ją kita (-omis) NVO, nurodyta (-omis) Partnerių sąraše.

45. Projektas turi atitikti PAFT 36–37 punktuose nurodytus projektų bendruosius ir specialiuosius atrankos kriterijus ne tik projekto vertinimo ir atrankos metu, bet ir jį įgyvendinant.

46. Projekto įgyvendinimo vieta – Lietuvos Respublika.

47. Maksimali projekto įgyvendinimo trukmė – nuo sutarties įsigaliojimo dienos iki 2023 m. gruodžio 31 d. imtinai.

48. Projekto vykdytojui nustačius, kad projektas bus įgyvendintas anksčiau nei iki 2023 m. gruodžio 31 d. imtinai, projekto vykdymo laikotarpis esant poreikiui gali būti pratęstas PAFT nustatyta tvarka, tačiau ne ilgiau nei iki 2023 m. gruodžio 31 d. imtinai.

49. Projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pradžios data yra 2021 m. sausio     1 d.

50. Pareiškėjas (projekto vykdytojas) produktų ir prekių technines specifikacijas suderina:

50.1. dėl produktų techninių specifikacijų – su:

50.1.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM);

50.1.2. Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT);

50.2. dėl prekių techninių specifikacijų – su:

50.2.1. SAM;

50.2.2. Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – VVTAT).

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-958, 2020-10-12, paskelbta TAR 2020-10-12, i. k. 2020-21191

 

51. Metodiniai nurodymai vertintojams dėl projekto atitikties bendriesiems ir specialiesiems projektų atrankos kriterijams yra pateikti PAFT 2 priede.

52. Projekto įgyvendinimo metu projekto vykdytojas ir partneriai vieni iš kitų negali pirkti jokių prekių ir (ar) paslaugų.

53. Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kaip ji apibrėžta 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai 3 straipsnyje, neteikiama.

54. Paraiškos vertinimo metu tarpinė institucija, pildydama Patikros lapą dėl valstybės pagalbos ir de minimis pagalbos buvimo ar nebuvimo, turi įsitikinti, kad valstybės pagalba ir (ar) de minimis pagalba neteikiama (3 priedas).

 

VI SKYRIUS

PROJEKTO STEBĖSENos RODIKLIAI

 

55. Projekto įgyvendinimo stebėsena vykdoma pagal pasiektus projekto stebėsenos rodiklius ir jų dalis. Privalomi šie projekto stebėsenos rodikliai ir jų dalys bei jų matavimo vienetai:

Stebėsenos rodiklių ir jų dalių pavadinimai

Matavimo vienetas

55.1. labiausiai skurstantys asmenys, gavę paramą prekėmis (unikalūs asmenys):

(Rodiklio kiekybinė išraiška apskaičiuojama pagal Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (toliau – SPIS) duomenis.)

Asmenų skaičius

55.1.1. 15 metų ir jaunesni asmenys (SPIS duomenys)

Asmenų skaičius

55.1.2. 65 metų ir vyresni asmenys (SPIS duomenys)

Asmenų skaičius

55.1.3. moterys (SPIS duomenys)

Asmenų skaičius

55.1.4. migrantai, užsienio kilmės asmenys, tautinių mažumų atstovai (SPIS duomenys)

Asmenų skaičius

55.1.5. neįgalieji (SPIS duomenys)

Asmenų skaičius

55.1.6. benamiai (SPIS duomenys)

Asmenų skaičius

55.2. paskirstytas bendras prekių kiekis:

(Rodiklio kiekybinė išraiška apskaičiuojama susumuojant visų prekių dalijimų metu tikslinės grupės asmenims išdalyto bendro prekių kiekio ir kitoms socialines paslaugas teikiančioms organizacijoms pagal perdavimo–priėmimo aktus perduoto prekių likučio (jeigu taikoma) per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį vertę su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM.)

Piniginė išraiška (eurais)

Nurodomi du skaičiai po kablelio.

55.2.1. skalbimo priemonės

(Rodiklio kiekybinė išraiška apskaičiuojama susumuojant visų prekių dalijimų metu tikslinės grupės asmenims išdalyto bendro skalbimo priemonių kiekio ir kitoms socialines paslaugas teikiančioms organizacijoms pagal perdavimo–priėmimo aktus perduoto skalbimo priemonių likučio (jeigu taikoma) per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį vertę su PVM.)

Piniginė išraiška (eurais)

Nurodomi du skaičiai po kablelio.

55.2.2. šampūnas

(Rodiklio kiekybinė išraiška apskaičiuojama susumuojant visų prekių dalijimų metu tikslinės grupės asmenims išdalyto bendro šampūno kiekio ir kitoms socialines paslaugas teikiančioms organizacijoms pagal perdavimo–priėmimo aktus perduoto šampūno likučio (jeigu taikoma) per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį vertę su PVM.)

Piniginė išraiška (eurais)

Nurodomi du skaičiai po kablelio.

55.2.3. muilas

(Rodiklio kiekybinė išraiška apskaičiuojama susumuojant visų prekių dalijimų metu tikslinės grupės asmenims išdalyto bendro muilo kiekio ir kitoms socialines paslaugas teikiančioms organizacijoms pagal perdavimo–priėmimo aktus perduoto muilo likučio (jeigu taikoma) per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį vertę su PVM.)

Piniginė išraiška (eurais)

Nurodomi du skaičiai po kablelio.

55.2.4. dantų pasta

(Rodiklio kiekybinė išraiška apskaičiuojama susumuojant visų prekių dalijimų metu tikslinės grupės asmenims išdalyto bendro dantų pastos kiekio ir kitoms socialines paslaugas teikiančioms organizacijoms pagal perdavimo–priėmimo aktus perduoto dantų pastos likučio (jeigu taikoma) per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį vertę su PVM.)

Piniginė išraiška (eurais)

Nurodomi du skaičiai po kablelio.

55.2.5. dantų šepetėliai

(Rodiklio kiekybinė išraiška apskaičiuojama susumuojant visų prekių dalijimų metu tikslinės grupės asmenims išdalyto bendro dantų šepetėlių kiekio ir kitoms socialines paslaugas teikiančioms organizacijoms pagal perdavimo–priėmimo aktus perduoto dantų šepetėlių likučio (jeigu taikoma) per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį vertę su PVM.)

Piniginė išraiška (eurais)

Nurodomi du skaičiai po kablelio.

„55.2.6. kaukės

(Rodiklio kiekybinė išraiška apskaičiuojama susumuojant visų prekių dalijimų metu tikslinės grupės asmenims išdalyto bendro kaukių kiekio ir kitoms socialines paslaugas teikiančioms organizacijoms pagal perdavimo–priėmimo aktus perduoto kaukių likučio (jeigu taikoma) per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį vertę su PVM).

Piniginė išraiška (eurais)

Nurodomi du skaičiai po kablelio

55.3. paskirstytas bendras maisto produktų kiekis:

(Rodiklio kiekybinė išraiška apskaičiuojama susumuojant visų maisto produktų dalijimų metu tikslinės grupės asmenims išdalytą bendrą maisto produktų kiekį (tonomis) ir labdaros valgykloms ir (ar) kitoms socialines paslaugas teikiančioms organizacijoms pagal perdavimo–priėmimo aktus perduotą maisto produktų likutį (tonomis) (jeigu taikoma) per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.)

Tonos

Nurodomi du skaičiai po kablelio.

55.3.1. vaisiai ir daržovės

(Rodiklio kiekybinė išraiška apskaičiuojama susumuojant visų maisto produktų dalijimų metu tikslinės grupės asmenims išdalytą bendrą vaisių ir daržovių kiekį (tonomis) ir labdaros valgykloms ir (ar) kitoms socialines paslaugas teikiančioms organizacijoms pagal perdavimo–priėmimo aktus perduotą vaisių ir daržovių likutį (tonomis) (jeigu taikoma) per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

Prie šių produktų priskiriami konservuoti žalieji žirneliai ir keptos pupelės pomidorų padaže.) 

Tonos

Nurodomi du skaičiai po kablelio.

55.3.2. mėsa ir žuvis

(Rodiklio kiekybinė išraiška apskaičiuojama susumuojant visų maisto produktų dalijimų metu tikslinės grupės asmenims išdalytą bendrą mėsos ir žuvies kiekį (tonomis) ir labdaros valgykloms ir (ar) kitoms socialines paslaugas teikiančioms organizacijoms pagal perdavimo–priėmimo aktus perduotą mėsos ir žuvies likutį (tonomis) (jeigu taikoma) per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

Prie šių produktų priskiriami kiaulienos ir vištienos konservai.)

Tonos

Nurodomi du skaičiai po kablelio.

55.3.3. miltai, ryžiai ir kiti krakmolingi produktai

(Rodiklio kiekybinė išraiška apskaičiuojama susumuojant visų maisto produktų dalijimų metu tikslinės grupės asmenims išdalytą bendrą miltų, ryžių ir kitų krakmolingų produktų kiekį (tonomis) ir labdaros valgykloms ir (ar) kitoms socialines paslaugas teikiančioms organizacijoms pagal perdavimo–priėmimo aktus perduotų miltų, ryžių ir kitų krakmolingų produktų likutį (tonomis) (jeigu taikoma) per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

Prie kitų krakmolingų produktų priskiriami miltai, grikiai, ryžiai, makaronai.)

Tonos

Nurodomi du skaičiai po kablelio.

55.3.4. cukrus

(Rodiklio kiekybinė išraiška apskaičiuojama susumuojant visų maisto produktų dalijimų metu tikslinės grupės asmenims išdalytą bendrą cukraus kiekį (tonomis) ir labdaros valgykloms ir (ar) kitoms socialines paslaugas teikiančioms organizacijoms pagal perdavimo–priėmimo aktus perduotą cukraus likutį (tonomis) (jeigu taikoma) per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.)

Tonos

Nurodomi du skaičiai po kablelio.

55.3.5. pieno produktai

(Rodiklio kiekybinė išraiška apskaičiuojama susumuojant visų maisto produktų dalijimų metu tikslinės grupės asmenims išdalytą bendrą pieno produktų kiekį (tonomis) ir labdaros valgykloms ir (ar) kitoms socialines paslaugas teikiančioms organizacijoms pagal perdavimo–priėmimo aktus perduotą pieno produktų likutį (tonomis) (jeigu taikoma) per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

Prie šių produktų priskiriamas saldintas sutirštintas pienas ir UAT pienas.)

Tonos

Nurodomi du skaičiai po kablelio.

55.3.6. aliejus

(Rodiklio kiekybinė išraiška apskaičiuojama susumuojant visų maisto produktų dalijimų metu tikslinės grupės asmenims išdalytą bendrą aliejaus kiekį (tonomis) ir labdaros valgykloms ir (ar) kitoms socialines paslaugas teikiančioms organizacijoms pagal perdavimo–priėmimo aktus perduotą aliejaus likutį (tonomis) (jeigu taikoma) per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.)

Tonos

Nurodomi du skaičiai po kablelio.

55.3.7. paruošti ir kiti maisto produktai

(Rodiklio kiekybinė išraiška apskaičiuojama susumuojant visų maisto produktų dalijimų metu tikslinės grupės asmenims išdalytą bendrą paruoštų ir kitų maisto produktų kiekį (tonomis) ir labdaros valgykloms ir (ar) kitoms socialines paslaugas teikiančioms organizacijoms pagal perdavimo–priėmimo aktus perduotų paruoštų ir kitų produktų likutį (tonomis) (jeigu taikoma) per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

Prie paruoštų ir kitų produktų priskiriama konservuota sriuba, avižiniai sausainiai su šokolado gabaliukais, miltų mišiniai, greitai paruošiama košė, razinų ir riešutų mišinys.)

Tonos

Nurodomi du skaičiai po kablelio.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-958, 2020-10-12, paskelbta TAR 2020-10-12, i. k. 2020-21191

 

56. Projekto stebėsenos rodiklių kiekybinės išraiškos nurodomos paraiškoje, atlikus paraiškos vertinimą, jos perkeliamos į sutartį. Projekto vykdytojas už stebėsenos rodiklių pasiekimą atsiskaito PAFT nustatyta tvarka. 

 

VII SKYRIUS

TINKAMų FINANSUOTI PROJEKTŲ IŠLAIDų REIKALAVIMAI

 

57. Projekto išlaidos turi atitikti PAFT V skyriuje ir sutartyje nurodytus išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimus.

58. Projekto išlaidų atitiktį išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimams vertina ir nustato tarpinė institucija, vertindama pareiškėjo paraišką, tikrindama projekto vykdytojo teikiamus mokėjimo prašymus ir atlikdama kitus priežiūros bei kontrolės veiksmus. Vertindama projekto išlaidų atitiktį jų tinkamumo finansuoti reikalavimams, tarpinė institucija vadovaujasi PAFT nuostatomis.

59. Pagal Aprašą tinkamos finansuoti išlaidos yra šios:

59.1. produktų ir prekių pirkimo išlaidos;

59.2. projekto vykdytojui įsigyjant produktų ir prekių ir jas tiekiant partneriams – produktų ir prekių pervežimo į partnerių sandėlius ir sandėliavimo išlaidos, nustatomos taikant fiksuotojo dydžio (1 (vieno) proc. nuo Aprašo 59.1 papunktyje nurodytų išlaidų) normą, arba tinkamai pagrįstais atvejais – faktiškai patirtos ir apmokėtos išlaidos;

59.3. partnerių patirtos administravimo, transportavimo ir sandėliavimo išlaidos, nustatomos taikant fiksuotojo dydžio (5 (penkių) proc. nuo Aprašo 59.1 papunktyje nurodytų išlaidų) normą;

59.4. papildomųjų priemonių, kurias įgyvendina ir deklaruoja partneriai, išlaidos nustatomos taikant fiksuotojo dydžio (5 (penkių) proc. nuo Aprašo 59.1 papunktyje nurodytų išlaidų) normą.

60. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti:

60.1. būtinos projektui įgyvendinti, t. y. padėti siekti projekto tikslų ir rezultatų, numatytos sutartyje;

60.2. patirtos ir apmokėtos tinkamu finansuoti laikotarpiu, t. y. nuo projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pradžios, nurodytos Aprašo 49 punkte, iki projekto įgyvendinimo pabaigos, nustatytos sutartyje, jei projekto veiklos nėra baigtos iki pareiškėjui pateikiant paraišką;

60.3. patirtos projekto vykdytojo ir (ar) partnerių;

60.4. faktiškai patirtos:

60.4.1. skirtos sumokėti už įsigytus produktus ir prekes bei suteiktas paslaugas;

60.4.2. skirtos iš anksto sumokėti produktų ir prekių tiekėjui bei paslaugų teikėjui pagal su juo sudarytą sutartį ir vadovaujantis pateiktomis išankstinio apmokėjimo sąskaitomis (arba sutartimi, jei joje nustatyta išankstinio mokėjimo galimybė, didžiausias išankstinio mokėjimo dydis ir išmokėjimo terminai), jeigu projekto vykdytojas pateikia iš produktų ir prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo gautą kredito įstaigos išankstinio mokėjimo grąžinimo garantiją, laidavimo ar laidavimo draudimo dokumentą dėl ne mažesnės sumos nei išankstinio mokėjimo iš EPLSAF lėšų suma, kuriame naudos gavėju nurodytas projekto vykdytojas;

60.4.3. pagal fiksuotąją normą apmokamos išlaidos, jeigu jos apskaičiuotos pagal PAFT;

60.5. tinkamai dokumentuotos, t. y. visos įgyvendinant projektą patirtos, išlaidos turi būti pagrįstos projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentais, kurių atsekamumas turi būti užtikrintas. Patirtos išlaidos turi būti įtrauktos į projekto vykdytojo, partnerių buhalterinę apskaitą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais reikalavimais;

60.6. apmokėtos nepažeidžiant Apraše ir PAFT nurodytų Europos Sąjungos teisės aktų, pirkimo ir kitų reikalavimų.

61. Išlaidų, patirtų taikant fiksuotąją normą pagal Aprašo 59.3–59.4 papunkčius, apmokėjimo ir pagrindimo dokumentus saugo partneriai. Šių išlaidų netikrina EPLSAF paramą administruojančios institucijos, tačiau apie suteiktas papildomąsias priemones (pvz., jų tipą, kiek žmonių buvo įtraukta į veiklas ir pan.) partneriai teikia informaciją projekto vykdytojui. Projekto vykdytojas apibendrintą informaciją apie suteiktas papildomąsias priemones įtraukia į mokėjimo prašymus.

 

viii SKYRIUS

PARAIŠKOS TEIKIMO TVARKA

 

62. Vadovaudamasis Aprašu, pareiškėjas pildo paraišką pagal formą, nustatytą PAFT 3 priede.

63. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus:

63.1. Partnerio deklaraciją (paraiškos formos 1 priedas) (pildo kiekvienas partneris atskirai);

63.2. Klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (paraiškos formos 2 priedas);

63.3. SAM, VMVT ir VVTAT išvadas dėl produktų ir prekių kokybinių bei saugos kriterijų suderinimo (laisva forma).

64. Pareiškėjas užpildytos paraiškos originalą kartu su jos priedais, nurodytais Aprašo 63 punkte, teikia tarpinei institucijai. Teikdamas paraišką, kartu teikia ir skaitmenines paraiškos ir pridedamų dokumentų kopijas vienu iš šių būdų: siunčia paštu, elektroniniu paštu, jei paraiška pasirašoma elektroniniu parašu, kaip nurodyta PAFT 10.2 punkte, pristato pats arba per kurjerį.

65. Jei paraiška teikiama PAFT 10.2 punkte nustatytu būdu, kartu teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.

66. Elektroniniu paštu (be elektroninio parašo) atsiųsta paraiška neregistruojama ir nevertinama. Užregistruota ne lietuvių kalba, ne kompiuteriu užpildyta paraiška nevertinama.

67. Paraiška turi būti pateikta šiuo adresu:

Europos socialinio fondo agentūros

Projektų valdymo skyriui II

Gynėjų g. 16, 01109 Vilnius.

68. Paraiška turi būti pateikta tarpinei institucijai iki jos pateikimo datos, nustatytos tarpinės institucijos kvietime teikti paraišką. Pareiškėjui praleidus paraiškai pateikti nustatytą terminą, sprendimą dėl paraiškos priėmimo, atsižvelgdama į termino praleidimo priežastis, priima tarpinė institucija.

69. Pareiškėjui ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo paraiškos gavimo tarpinėje institucijoje dienos raštu arba elektroniniu paštu išsiunčiamas paraiškos registravimo patvirtinimo pranešimas, kuriame nurodomas ir paraiškos kodas.

 

iX SKYRIUS

PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMO IR KONSULTAVIMO TVARKA

 

70. Klausimai dėl paraiškos pildymo, informavimo apie projektą ir kiti susiję klausimai gali būti pateikiami tarpinės institucijos Projektų valdymo skyriui II, tel.  8 659 80 950. Iš anksto susitarus, pareiškėjui gali būti teikiamos individualios konsultacijos PAFT II skyriaus penktajame skirsnyje nustatyta tvarka.

 

X SKYRIUS

PARAIŠKos VERTINIMAS IR ATRANKA

 

71. Paraiškos vertinimą, įvertinusi projekto tinkamumą finansuoti, atlieka tarpinė institucija.

72. Paraišką vertina vertintojai, kurie yra tarpinės institucijos darbuotojai ir (ar) jos pasitelkti ekspertai (toliau – vertintojai). Paraiškos vertinimo metu:

72.1. vertintojai pildo PAFT 2 priede nustatytą formą, vadovaudamiesi joje pateiktais metodiniais nurodymais;

72.2. jeigu vertinant projekto tinkamumą finansuoti nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma ir didžiausias galimų skirti projektui finansavimo lėšų dydis yra mažesni už paraiškoje nurodytą projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą ir prašomų projektui skirti finansavimo lėšų dydį, tarpinė institucija turi apie tai informuoti pareiškėją ir su juo suderinti, ar jis sutinka įgyvendinti projektą už nustatyto dydžio skiriamų finansavimo lėšų sumą. Jeigu pareiškėjas su tuo nesutinka, paraiška atmetama;

72.3. jeigu vertinant paraišką nustatoma, kad vertinimui atlikti pateikti ne visi reikiami dokumentai ir (ar) informacija, arba jei dėl paraiškoje pateiktos neišsamios ir (ar) netikslios informacijos, trūkstamų dokumentų tarpinė institucija negali tinkamai įvertinti projekto, ji turi paprašyti pareiškėjo per nustatytą terminą pateikti papildomus duomenis ir (ar) dokumentus, papildyti ir (ar) patikslinti paraiškoje pateiktą informaciją. Šis terminas neturi būti trumpesnis kaip 7 (septynios) kalendorinės dienos ir ilgesnis kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Terminas gali būti pratęstas, jei pareiškėjas, norėdamas pateikti prašomus dokumentus ir (ar) informaciją, kreipiasi į kitą (-as) instituciją (-as). Į pareiškėjo prašymą pratęsti terminą tarpinė institucija atsako kuo operatyviau, ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo jo gavimo dienos. Jeigu pareiškėjas per nustatytą terminą nepateikia prašomų dokumentų ir (ar) informacijos arba pateikia ne visus prašomus dokumentus ir (ar) informaciją, tarpinė institucija turi teisę priimti sprendimą atmesti paraišką. Vertintojai gali kreiptis į atitinkamas institucijas su prašymu pateikti papildomą informaciją apie pareiškėją bei paraišką ir vertindami pareiškėjo pateiktus duomenis bei informaciją naudotis kitais išoriniais oficialiais informacijos šaltiniais;

72.4. tarpinė institucija turi užtikrinti, kad valstybės projekto vertinimas ir atranka truktų ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo paraiškos gavimo dienos.

73. Tarpinė institucija taip pat gali atmesti paraišką, jei:

73.1. vertinimo metu nustato, kad pareiškėjas ir (ar) su paraiška susiję asmenys siekė gauti konfidencialią informaciją arba daryti įtaką vertinimo rezultatams ir (ar) vertintojams;

73.2. projektas neatitinka bent vieno projektų bendriesiems ir specialiesiems atrankos kriterijams taikomo reikalavimo, pateikto PAFT 2 priede.

74. Priėmusi sprendimą atmesti paraišką, tarpinė institucija per 5 (penkias) kalendorines dienas raštu pateikia pareiškėjui sprendimą dėl paraiškos atmetimo, kuriame nurodo paraiškos atmetimo priežastis, paraiškos atmetimo teisinį pagrindą bei šio sprendimo apskundimo tvarką, ir apie tai raštu informuoja Ministeriją.

75. Tarpinė institucija organizuoja projekto tinkamumo finansuoti vertinimą kaip derybas su pareiškėju, t. y. tarpinei institucijai pateikus pastabas dėl paraiškos atitikties projektų atrankos kriterijams ir (ar) kitiems Apraše ir (ar) PAFT nustatytiems reikalavimams pareiškėjas gali paraišką patikslinti.

 

XI SKYRIUS

SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO IR SUTARTIES SUDARYMAS

 

76. Sprendimą dėl projekto finansavimo priima Ministerija, vadovaudamasi jai tarpinės institucijos pateiktais projekto vertinimo rezultatais, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo projekto tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitos gavimo Ministerijoje dienos. Sprendimas įforminamas socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu.

77. Su pareiškėju, kurio projektą nuspręsta bendrai finansuoti iš EPLSAF lėšų, pasirašoma Ministerijos, tarpinės institucijos ir pareiškėjo sutartis. Pareiškėjas, su juo sudarius sutartį, tampa projekto vykdytoju.

 

XII SKYRIUS

PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS

 

78. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir PAFT nustatytus reikalavimus.

79. Projekto vykdytojas atstovauja visiems partneriams sutarties vykdymo, projekto įgyvendinimo klausimais ir privalo užtikrinti, kad partneriai būtų tinkamai informuoti apie jų pareigas, susijusias su sutarties vykdymu ir projekto įgyvendinimu, taip pat laikytųsi visų su projekto įgyvendinimu susijusių įsipareigojimų, nustatytų sutartyje ir PAFT.

 

 

 

 

XIII SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAREIŠKĖJĄ IR PROJEKTĄ SKELBIMAS

 

80. Ministerija elektronines patvirtintų Lietuvos Respublikos teisės aktų, kuriais turi būti vadovaujamasi įgyvendinant projektą, ir priimto sprendimo dėl projekto finansavimo versijas bei kitą informaciją, nurodytą PAFT, ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas paskelbia interneto svetainėje.

 

XIV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

81. Pasikeitus Aprašo 2 punkte nurodytiems teisės aktams, taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos.

82. Aprašas keičiamas PAFT nustatyta tvarka.

83. Pareiškėjas (projekto vykdytojas) turi teisę apskųsti tarpinės institucijos ir (ar) Ministerijos sprendimus ir (ar) veiksmus (neveikimą) PAFT X skyriuje nustatyta tvarka.

84. Duomenų valdytojai asmens duomenis privalo tvarkyti vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Reglamente ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

 

__________________

 


 

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5

1 priedas

 

 

(Pavyzdinė prašymo gauti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramą forma)

 

_________________________

(pareiškėjo vardas ir pavardė)

 

____________________

(adresatas)

 

PRAŠYMAS

GAUTI EUROPOS PAGALBOS LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS FONDO PARAMĄ

 

_____________

(data)

 

________________

(sudarymo vieta)

 

Prašau skirti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramą (pažymėti tinkamą variantą):

 tik man;

 man ir su manimi bendrai gyvenančiam (-tiems) asmeniui (-enims).

 

I. DUOMENYS APIE PARAMOS PRAŠANTĮ ASMENĮ (PAREIŠKĖJĄ)

IR (AR) BENDRAI GYVENANTĮ (-ČIUS) ASMENĮ (-ENIS)

 

 

Pareiškėjas                   Sutuoktinis /      Asmuo, gyvenantis              Asmuo, vienas                     Partneris /      (reikiamą pabraukti)            sutuoktinė                  vienas                        auginantis vaiką (-us)              partnerė

Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vardas (-ai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė (-ės) ėėėėėė4sės(ės)ėės)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas*

 

Faktinės gyvenamosios vietos adresas**

 

Papildoma informacija

(Pildoma, jei yra vienas ar keli tinkami variantai:

 migrantas, tautinės mažumos atstovas;

 neįgalusis;

 benamis.)

 

 

 

Bendrai gyvenantis asmuo      Sutuoktinis / sutuoktinė             Partneris /partnerė

(reikiamą pabraukti)  

Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vardas (-ai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė (-ės)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas*

 

Faktinės gyvenamosios vietos adresas**

 

Papildoma informacija

(Pildoma, jei yra vienas ar keli tinkami variantai:

 migrantas, tautinės mažumos atstovas;

 neįgalusis;

 benamis.)

 

 

Bendrai gyvenantis vaikas (įvaikis)[1]

Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vardas (-ai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė (-ės)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas*

 

Faktinės gyvenamosios vietos adresas**

 

Papildoma informacija

(Pildoma, jei yra vienas ar keli tinkami variantai:

 migrantas, tautinės mažumos atstovas;

 neįgalusis;

 benamis.)

 

* Deklaruotos ir faktinės gyvenamosios vietos adresai nurodomi tik tuo atveju, jei jie nesutampa su pareiškėjo deklaruota ir (ar) faktine gyvenamąja vieta.

** Asmens faktinės gyvenamosios vietos adresas nurodomas tik tuo atveju, jei jis nėra deklaravęs gyvenamosios vietos arba jo faktinė gyvenamoji vieta nesutampa su deklaruota gyvenamąja vieta.

 

II. DUOMENYS APIE PAREIŠKĖJO

IR (AR) BENDRAI GYVENANČIO (-ČIŲ) ASMENS (-ENŲ) PAJAMAS

 

Pareiškėjo ir (ar) bendrai gyvenančio (-čių) asmens (-enų) paskutinių 3 mėnesių (nurodykite mėnesius) iki kreipimosi dėl paramos vidutinės pajamos yra (nurodykite sumą) Eur arba kreipimosi mėnesio (nurodykite mėnesį) vidutinės mėnesio pajamos yra (nurodykite sumą) Eur.

 

 

Eil. Nr.

 

Gautų pajamų pavadinimas

 

Pajamos (Eur)

 

Vyras

 

 

 

Vyras

 

Moteris

 

Vaikas (-ai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lentelės nepildykite, jeigu gaunate (pažymėkite tinkamą variantą (-us):

socialinę pašalpą;

socialinę paramą mokiniams.

 

III. ATSAKOMYBĖ IR INFORMUOTUMAS

 

Patvirtinu, kad šiame prašyme pateikta informacija yra teisinga.

 

Esu informuotas (-a), kad:

1. Paramos teikimo tikslais apie mane ir (ar) su manimi bendrai gyvenantį (-čius) asmenį (-enis) bus renkama su paramos gavimu susijusi informacija iš kitų institucijų, taip pat duomenys apie skirtą paramą man, su manimi bendrai gyvenančiam (-tiems) asmeniui (‑enims) ir teikiami kitoms įstaigoms, institucijoms ir (ar) organizacijoms.

2. Turiu pateikti paramą teikiančiai institucijai informaciją, reikalingą paramai skirti.

3. Prireikus savivaldybės administracijos darbuotojams (socialiniams darbuotojams) turiu sudaryti sąlygas tikrinti mano ir (ar) su manimi bendrai gyvenančio (-čių) asmens (-enų) gyvenimo sąlygas, turimą turtą.

4. Jei neateisiu atsiimti paramos 2 (du) kartus iš eilės, savivaldybės administracijos ar jos įgaliotos institucijos sprendimu aš ir (ar) su manimi bendrai gyvenantis (-tys) asmuo (‑enys) gali būti neįtraukti į sudaromus paramos gavėjų sąrašus, tokiu atveju dėl paramos turėsiu kreiptis iš naujo.

5. Pasikeitus mano ir (ar) su manimi bendrai gyvenančio (-čių) asmens (-enų) pajamoms, apie tai per 10 (dešimt) darbo dienų privalau informuoti savivaldybės administraciją ar kitą už paramos teikimą atsakingą biudžetinę įstaigą.

6. Mano prašymas galioja iki vienų kalendorinių metų (nuo n metų sausio 1 d. iki n metų gruodžio 31 d.), jeigu nepasikeitė mano ir (ar) su manimi bendrai gyvenančio (-čių) asmens (-enų) pajamos.

7. Gautą paramą maisto produktais ir higienos prekėmis griežtai draudžiama parduoti ir (ar) keisti į kitus produktus, nes parama skirta asmeniškai man ir (ar) su manimi bendrai gyvenančiam (-tiems) asmeniui (-enims).

8. Mano ir (ar) su manimi bendrai gyvenančio (-čių) asmens (-enų) duomenys (jeigu taikoma) bus kaupiami tik paramos teikimo ir apskaitos tikslais, saugomi ne ilgiau nei projekto įgyvendinimo ir jo dokumentų saugojimo laikotarpiu, nustatytu projekto įgyvendinimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

9. Turiu teisę susipažinti su paramos teikimo ir apskaitos tikslais kaupiamais mano ir (ar) su manimi bendrai gyvenančio (-čių) asmens (-enų) asmens duomenimis, prašyti, kad jie būtų patikslini ir (ar) ištaisyti.

10. Duomenų valdytojai asmens duomenis privalo tvarkyti vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Reglamento ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

11. Turiu teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl mano ir (ar) su manimi bendrai gyvenančio (-čių) asmens (-enų) asmens duomenų tvarkymo.

 

 

 

IV. PAPILDOMA INFORMACIJA SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI AR JOS ĮGALIOTAI INSTITUCIJAI, PRIIMANČIAI PRAŠYMUS EUROPOS PAGALBOS LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS FONDO PARAMAI GAUTI

 

(Pildo savivaldybės administracijos ar jos įgaliotos institucijos darbuotojas, priimantis iš asmens prašymą gauti paramą.)

 

 

__________________                                                                              _______________________

(parašas)                                                                                                 (vardas ir pavardė)

 

part_3eaa0b87a41e4033a5abb64dcc7e63bd_end


 

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5

2 priedas

 

 

(Projekto sutarties pavyzdinė forma)

IŠ EUROPOS PAGALBOS LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS FONDO LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. ____________

„____________________________“

SUTARTIS

 

 

 

Nr.

 

(data)

 

 

 

Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 55 „Dėl institucijų, atsakingų už Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo administravimą ir projektų įgyvendinimą Lietuvoje, paskyrimo“, Pagalbos maistu ir (arba) pagrindinės materialinės pagalbos veiksmų programa dėl paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Lietuvoje, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. spalio 30 d. įgyvendinimo sprendimu Nr. C (2014) 8213 (toliau – veiksmų programa), Atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų, atsakingų už Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo administravimą ir projektų įgyvendinimą Lietuvoje, taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. A1-426 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų, atsakingų už Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo administravimą ir projektų įgyvendinimą Lietuvoje, taisyklių patvirtinimo“, Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. A1-288 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – PAFT),

atsižvelgdamos į tai, kad Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro (nurodyti įsakymo datą) įsakymu Nr. (nurodyti įsakymo numerį)(nurodyti įsakymo pavadinimą)“ šioje projekto sutartyje nurodytam projektui įgyvendinti yra skirtos Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (toliau – EPLSAF) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos (toliau kartu – projektui skirtos finansavimo lėšos),

suprasdamos tai, kad projekto finansavimo taisykles, inter alia, nustato ne tik ši projekto sutartis, bet ir Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 5, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro (nurodyti įsakymo datą) įsakymu Nr. (nurodyti įsakymo numerį)(nurodyti įsakymo pavadinimą)“ (toliau – PFSA), ir jame nurodyti teisės aktai,

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Vadovaujanti institucija), atstovaujama (atstovaujančio asmens pareigos, vardas ir pavardė), veikiančio (-čios) pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro (nurodyti įsakymo datą) įsakymą Nr. (nurodyti įsakymo numerį) (nurodyti įsakymo pavadinimą)“,

Europos socialinio fondo agentūros Projektų valdymo skyrius II (toliau – Tarpinė institucija), atstovaujamas (atstovaujančio asmens pareigos, vardas ir pavardė), veikiančio (-čios) pagal Europos socialinio fondo agentūros direktoriaus (nurodyti įsakymo datą) įsakymą Nr. (nurodyti įsakymo numerį)(nurodyti įsakymo pavadinimą)“,

ir Europos socialinio fondo agentūros Pirkimų ir projektų vykdymo skyrius (toliau – Projekto vykdytojas), atstovaujamas (atstovaujančio asmens pareigos, vardas ir pavardė), veikiančio (-čios) pagal Europos socialinio fondo agentūros direktoriaus (nurodyti įsakymo datą) įsakymą Nr. (nurodyti įsakymo numerį)(nurodyti įsakymo pavadinimą)“,

toliau kartu – Šalys, kiekviena atskirai – Šalis, sudaro šią iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. (nurodyti projekto numerį) (nurodyti projekto pavadinimą)“ sutartį (toliau – Sutartis).

 

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutartyje nustatoma iš EPLSAF lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. (nurodyti projekto numerį)(nurodyti projekto pavadinimą)“ (toliau – projektas), kurio aprašymas ir biudžetas yra pateikti Sutarties priede ir kuriam įgyvendinti yra skirtos finansavimo lėšos, finansavimo ir įgyvendinimo tvarka bei sąlygos.

 

2. Projekto vykdytojo įsipareigojimai

2.1. Projekto vykdytojas įsipareigoja, įgyvendindamas projektą, pasiekti Sutarties priede nurodytą projekto tikslą, uždavinius ir rezultatus.

2.2. Projekto vykdytojas įsipareigoja turėti kredito įstaigoje ar pas kitą mokėjimo paslaugų teikėją atskirą sąskaitą projektui skiriamoms finansavimo lėšoms. Projektui skiriamų finansavimo lėšų sąskaitos Nr. (įrašomas kredito įstaigos sąskaitos Nr.).

2.3. Projekto vykdytojas privalo saugoti su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus ne trumpiau, nei nurodyta PAFT IX skyriuje.

2.4. Projekto vykdytojas įsipareigoja iš savo ir (arba) partnerio (-ių) lėšų apmokėti visas tinkamumo finansuoti reikalavimų neatitinkančias projekto išlaidas.

2.5. Projekto vykdytojas užtikrina, kad būtų gauti fizinių ir juridinių asmenų sutikimai teikti jų duomenis ir (ar) kitą susijusią informaciją (pvz.: asmens duomenis, informaciją apie sutarčių sąlygas) Tarpinei institucijai, Vadovaujančiai institucijai ir kitoms projekto įgyvendinimą prižiūrinčioms ir kontroliuojančioms institucijoms, jeigu toks sutikimas reikalingas. Projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad jo vykdomas asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas.

2.6. Projekto vykdytojas įsipareigoja Tarpinei institucijai pateikti dokumentus lietuvių kalba arba, jeigu dokumentai yra parengti kita kalba, pateikti jų vertimus į lietuvių kalbą.

2.7. Projekto vykdytojas atsakingai ir efektyviai planuoja projekto veiklas ir išlaidas, užtikrindamas sklandų Projekto įgyvendinimą.

2.8. Projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą (sudarydamas paramos gavėjų sąrašus, vykdydamas projekto veiklas ir kt.), laikosi viešumo, lygiateisiškumo, skaidrumo ir nešališkumo principų.

2.9. Projekto vykdytojas nedelsdamas praneša Tarpinei institucijai apie visus kilusius ir teisme ar kitoje ginčų nagrinėjimo institucijoje nagrinėjamus ginčus tarp projekto vykdytojo ir prekių tiekėjų dėl sutarčių, pagal kurias projektui skiriamos finansavimo lėšos, taip pat apie ginčus tarp projekto vykdytojo ir partnerio (-ių) (toliau – ginčai).

2.10. Projekto vykdytojas privalo teikti Tarpinei institucijai, Vadovaujančiai institucijai ir kitoms projekto įgyvendinimą prižiūrinčioms ir kontroliuojančioms institucijoms duomenis ar dokumentus, reikalingus vertinant įgyvendintas veiklas, patirtas išlaidas ir pasiektus rodiklius, ir užtikrinti, kad teikiami dokumentai būtų sistemiškai surūšiuoti, teisingi, aiškūs, atsekami, palyginami bei pakankami išlaidoms pagrįsti.

 

3. Projektui skirtos lėšos

3.1. Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų (toliau – tinkamos finansuoti išlaidos) suma – (įrašyti didžiausią galimą projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais).

3.2. Projekto vykdytojui projektui įgyvendinti skiriama iki (įrašyti skiriamų lėšų sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais) projektui skirtų lėšų Sutarties 3.1 papunktyje nurodytoms projekto tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti.

3.3. Jei Sutarties 3.1 ir 3.2 papunkčiuose nurodytos sumos skaičiais neatitinka sumų žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

3.4. Projektas finansuojamas ir įgyvendinamas, vadovaujantis PAFT, PFSA bei jų vėlesniuose pakeitimuose ir Sutarties sąlygose nustatyta tvarka.

3.5. Tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažįstamos tik tos išlaidos, kurios atitinka PAFT ir PFSA nustatytus reikalavimus.

 

4. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia ir pabaiga

4.1. Visos projekto veiklos turi būti įvykdytos per laikotarpį nuo projekto veiklų įgyvendinimo pradžios (nurodyti projekto veiklų pradžios datą) iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, t. y. 2023 m. gruodžio 31 d. imtinai.

4.2. Visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos ir apmokėtos nuo projekto veiklų įgyvendinimo pradžios iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo (jei, teikiant galutinį mokėjimo prašymą, išlaidas prašoma apmokėti sąskaitų apmokėjimo būdu, jos gali būti apmokėtos ir pasibaigus šiam laikotarpiui).

 

5. Mokėjimai

5.1. Projekto išlaidos apmokamos taikant išlaidų (įskaitant išlaidas, kurioms taikoma fiksuotojo dydžio išlaidų norma, nustatyta pagal PAFT 242.2, 242.3 ir 242.5 papunkčius) kompensavimo ir (arba) sąskaitų apmokėjimo  būdus.

5.2. Projekto vykdytojui išmokamas avansas iki 50 proc. – (įrašyti avanso sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais). Projekto vykdytojui avansas gali būti išmokamas dalimis.

5.3. Projekto vykdytojas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Tarpinei institucijai turi pateikti mokėjimo prašymų teikimo grafiką.

5.4. Projekto vykdytojas mokėjimo prašymus Tarpinei institucijai pateikia ne vėliau, nei nustatyta su Tarpine institucija suderintame mokėjimo prašymų teikimo grafike. Galutinis mokėjimo prašymas pateikiamas iki (nurodyti galutinio mokėjimo pateikimo datą).

 

6. Kitos sąlygos

6.1. Šalys susitaria, kad PAFT ir vėlesnių jų pakeitimų nuostatos laikytinos Sutarties sąlygomis.

6.2. Viešųjų pirkimų plano derinimas ir viešųjų pirkimų priežiūra vykdoma vadovaujantis PAFT VII skyriaus pirmojo skirsnio nuostatomis.

6.3. Projekto vykdytojas, įgyvendindamas projekto veiklas, užtikrina, kad paramą maisto produktais ir asmens higienos prekėmis gautų tik PFSA nurodytos tikslinės grupės atstovai, taip pat užtikrina dokumentų, pagrindžiančių kiekvieno asmens priklausymą tikslinei grupei, saugojimą ir, esant poreikiui, laikydamasis teisės aktais nustatytų reikalavimų, teikia duomenis Tarpinei institucijai, Vadovaujančiai institucijai, kitoms projekto įgyvendinimą prižiūrinčioms ir kontroliuojančioms institucijoms.

6.4. Projekto vykdytojas, atlikdamas projekto veiklų pakeitimus iki Tarpinės institucijos sprendimo dėl pritarimo projekto veiklų pakeitimui ar Šalių susitarimo dėl Sutarties pakeitimo, veikia savo rizika. Išlaidos, susijusios su tokių projekto veiklų įgyvendinimu, gali būti pripažįstamos tinkamomis finansuoti, tik atlikus Sutarties pakeitimą Sutartyje ir PAFT nustatyta tvarka.

6.5. Projekto vykdytojas sutinka, kad informaciją apie pažeidimus, nustatytus įgyvendinant projektą, Tarpinė institucija ir Vadovaujanti institucija ar kita EPLSAF paramos naudojimą kontroliuojanti institucija skelbtų viešai.

 

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja, iki Šalys įvykdo visus įsipareigojimus pagal Sutartį arba iki Sutartis nutraukiama.

7.2. Sutartis sudaryta trimis vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7.3. Sutartis vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančiais teisės aktais.

7.4. Šalių ginčai, kilę dėl Sutarties vykdymo, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.5. Dokumentai Sutartyje nurodytais Šalių elektroninio pašto adresais turi būti teikiami naudojantis saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, įsigytu iš registruotų sertifikavimo paslaugų teikėjų pagal Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymą.

7.6. Šalys privalo viena kitą informuoti apie savo adreso, pavadinimo (kartu ir partnerio (‑ių), projekto sąskaitos numerio, elektroninio pašto adreso ar atsakingų asmenų kontaktinių duomenų, kuriuos viena kitai nurodė Sutartyje, pasikeitimą. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis naujausiais jai žinomais duomenimis, neatitinka Sutarties sąlygų arba kad ji negavo pranešimų, kurie buvo siųsti remiantis šiais duomenimis.

7.7. Nė viena iš Šalių neatsako už visišką ar dalinį įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos, atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

7.8. Vadovaujančios institucijos adresas ir rekvizitai:

Vadovaujanti institucija

Juridinio asmens pavadinimas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Juridinio asmens kodas

188603515

Adresas

A. Vivulskio g. 11, Vilnius

Pašto kodas

LT-03610

Telefono Nr.

(8 5) 266 4201

Fakso Nr.

(8 5) 266 4209

Elektroninio pašto adresas

post@socmin.lt

 

7.9. Tarpinės institucijos adresas ir rekvizitai:

Tarpinė institucija

Juridinio asmens pavadinimas

Europos socialinio fondo agentūra (Projektų valdymo skyrius II)

Juridinio asmens kodas

192050725

Adresas

Gynėjų g. 16, Vilnius

Pašto kodas

LT-01109

Telefono Nr.

(8 5) 264 9340

Elektroninio pašto adresas

info@esf.lt

 

7.10. Projekto vykdytojo adresas ir rekvizitai:

Projekto vykdytojas

Juridinio asmens pavadinimas

Europos socialinio fondo agentūra

(Pirkimų ir projektų vykdymo skyrius)

Juridinio asmens kodas

192050725

Adresas

Gynėjų g. 16, Vilnius

Pašto kodas

LT-01109

Telefono Nr.

(8 5) 264 9340

Elektroninio pašto adresas

info@esf.lt

 

8. Sutarties priedas

8.1. Paraiška finansuoti projektą iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšų, (įrašyti priedo lapų skaičių) lapai.

 

 

Šalių parašai

 

Vadovaujančios institucijos atstovas

 

Tarpinės institucijos atstovas

 

 

 

 

(pareigos)

 

(pareigos)

 

 

 

 

 

(parašas)

 

(parašas)

 

 

 

 

(vardas ir pavardė)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

Projekto vykdytojo atstovas

 

 

(pareigos)

 

 

(parašas)

 

 

(vardas ir pavardė)

 

 

 

part_c4b06669671b4518b8e37219e6645095_end


 

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5

3 priedas

 

 

(Patikros lapo dėl valstybės pagalbos ir de minimis pagalbos buvimo ar nebuvimo forma)

 

PATIKROS LAPAS DĖL VALSTYBĖS PAGALBOS IR DE MINIMIS PAGALBOS BUVIMO AR NEBUVIMO

Paraiškos / projekto numeris

 

Paraiškos / projekto pavadinimas

 

Pagal paraišką / projektą numatytos remti veiklos

 

Pareiškėjo / projekto vykdytojo pavadinimas

 

 

I. Valstybės pagalbos požymių nustatymas pagal paraišką remtinose veiklose[2]

1.

Ar finansavimą numatoma teikti ūkio subjektui (-ams) ūkinei veiklai vykdyti? (pažymėkite tinkamą variantą)

Taip[3]

Ne

Ūkio subjektai – įmonės, jų junginiai (asociacijos, susivienijimai, konsorciumai ir pan.), įstaigos ar organizacijos arba kiti juridiniai ar fiziniai asmenys, kurie vykdo ar gali vykdyti ūkinę veiklą Lietuvos Respublikoje arba kurių veiksmai daro įtaką ar ketinimai, jeigu būtų įgyvendinti, galėtų daryti įtaką ūkinei veiklai Lietuvos Respublikoje. Lietuvos Respublikoje viešojo administravimo subjektai laikomi ūkio subjektais, jeigu jie vykdo ūkinę veiklą.

Ūkinė veikla – gamybinė, komercinė, finansinė ar profesinė veikla, susijusi su prekių pirkimu ar pardavimu, išskyrus atvejus, kai fiziniai asmenys prekes įsigyja asmeniniams ir namų ūkio poreikiams tenkinti.

Vertinimui, ar tam tikra veikla laikytina ūkine veikla, neturi įtakos tai, ar ja siekiama pelno. Pelno nesiekiantys subjektai laikomi ūkio subjektais, jei jie prekiauja prekėmis. Veikla nelaikoma ūkine, jei valstybė veikia vykdydama valdžios įgaliojimus arba jei valstybės sektoriaus subjektai veikia kaip valdžios institucijos. Jeigu valstybės sektoriaus subjektas vykdo ūkinę veiklą, kuri gali būti atskirta nuo valdžios įgaliojimų vykdymo, subjektas, vykdydamas tą veiklą, veikia kaip ūkio subjektas. Jeigu tos ūkinės veiklos negalima atskirti nuo valdžios įgaliojimų vykdymo, visa to subjekto vykdoma veikla laikoma su tų valdžios įgaliojimų vykdymu susijusi veikla, todėl nepatenka į ūkio subjekto sąvokos vartojimo sritį. Tokioms veikloms priskiriamų veiklų pavyzdžiai (šis sąrašas nėra baigtinis):

a) kariuomenė arba policija;

b) oro navigacijos sauga ir kontrolė;

c) jūrų eismo kontrolė ir sauga;

d) kovos su tarša priežiūra;

e) laisvės atėmimo nuosprendžių organizavimas, finansavimas ir vykdymas;

f) viešiesiems tikslams naudoti skirtų duomenų rinkimas, remiantis teisės aktuose atitinkamiems ūkio subjektams nustatytu įpareigojimu atskleisti tokius duomenis.

Ūkine veikla gali būti nelaikoma dalis veiklų socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros, švietimo ir mokslinių tyrimų sektoriuose, kaip apibūdinta Europos Komisijos pranešime dėl valstybės pagalbos sąvokos (angl. Commission Notice on the notion of State aid pursuant to Article 107 (1  TFEU). Ūkine veikla taip pat nelaikoma viešosios infrastruktūros objektų, neskirtų ūkinei veiklai vykdyti, statyba.

Pasirinkimo pagrindimas

(Pagrįskite savo pasirinkimą)

2.

Ar finansavimas iš valstybės išteklių ūkio subjektui (-ams) suteiktų ar suteikia išskirtinę ekonominę naudą, kurios jis (jie) negautų rinkos sąlygomis? (pažymėkite tinkamą variantą)

Taip

Ne

Išskirtinė ekonominė nauda. Vertinama, ar finansavimas ūkio subjektui teikiamas palankesnėmis sąlygomis nei rinkoje, pavyzdžiui, kaip negrąžintina subsidija, lengvatinė paskola (taikant mažesnes nei rinkoje palūkanų normas ar kitomis lengvatinėmis sąlygomis), neapmokestinama arba apmokestinama ne rinkos kaina garantija paskolai. Išskirtinė nauda ūkio subjektui gali būti suteikta įvairiais būdais. Nesvarbu, kokiais būdais teikiama valstybės pagalba, – svarbus jos poveikis. Siekiant nustatyti, ar finansavimas yra valstybės pagalba, vadovaujamasi privataus rinkos investuotojo principu. Jei įmonė negautų šių lėšų tokiomis pačiomis sąlygomis privataus kapitalo rinkose, šių lėšų teikimas galėtų būti laikomas valstybės pagalba. Šiuo atveju būtina nustatyti, ar privatus investuotojas investuotų į šią įmonę tokiomis pačiomis sąlygomis, vertindamas tik potencialią savo investicijų grąžą ir neatsižvelgdamas į regionų ar socialinius veiksnius. Jei privatus investuotojas neinvestuotų į tokią įmonę, suteiktos lėšos galėtų būti laikomos valstybės pagalba.

Jei numatoma, kad finansavimas bus skiriamas ūkio subjekto sąnaudoms, atsiradusioms dėl viešųjų, arba visuotinės ekonominės svarbos, paslaugų ar įsipareigojimų valstybei (savivaldybei), padengti, išskirtinės ekonominės naudos buvimas vertinamas pagal „Altmark“ kriterijus. Ūkio subjektui nesuteikiama išskirtinė ekonominė nauda, jeigu:

- jo veikla atitinka visuotinės ekonominės svarbos paslaugų požymius, jo užduotys ir įpareigojimai aiškiai apibrėžti;

- viešųjų paslaugų išlaidų kompensavimo kriterijai objektyvūs, skaidrūs ir nustatyti iš anksto;

- kompensacija neviršija grynųjų paslaugų teikimo sąnaudų, įskaitant pagrįstą pelną (t. y. kompensuojama nepermokant);

- viešosios paslaugos įsigyjamos ir kompensacija skiriama vykdant viešojo pirkimo konkurso procedūrą arba, jei viešasis pirkimas nerengiamas, įmonės, kuriai patikėta teikti visuotinės ekonominės svarbos paslaugas, išlaidos kompensuojamos pagal įprastos gerai valdomos įmonės patiriamas išlaidas[4].

Pasirinkimo pagrindimas

(Pagrįskite savo pasirinkimą)

3.

Ar finansavimą numatoma skirti / finansavimas skiriamas tam tikroms pasirinktoms prekėms gaminti ar paslaugoms teikti, ar tam tikram pasirinktam ūkio subjektui (-ams), t. y. ar finansavimo priemonė yra selektyvaus pobūdžio? (pažymėkite tinkamą variantą)

Taip

Ne

Pasirinktinis finansavimo priemonės taikymas (selektyvumas). Pasirinktinai taikomos finansavimo priemonės – tai priemonės, skirtos tam tikro regiono plėtrai (tame regione esantiems ūkio subjektams) tam tikroms veiklos rūšims paremti (finansavimo / naudos gavėjai – tam tikro sektoriaus ūkio subjektai) arba tam tikriems tikslams įgyvendinti (finansavimo gavėjai gali būti mažos ar vidutinės įmonės, naujos įmonės, tam tikrus projektus įgyvendinantys ūkio subjektai ir pan.). Šis kriterijus taikomas, kai, vertinant paraiškas finansuoti projektus, tam tikrų ūkio subjektų paraiškos įvertinamos geriau, todėl jiems skiriamas finansavimas (priešingai nei blogiau įvertintiems), o institucijos, spręsdamos klausimą dėl finansavimo skyrimo, naudojasi turima diskrecijos teise.

Pasirinkimo pagrindimas

(Pagrįskite savo pasirinkimą)

4.

Ar finansavimas gali iškreipti konkurenciją ir veikti prekybą tarp Europos Sąjungos valstybių? (pažymėkite tinkamą variantą)

Taip

Ne

Poveikis konkurencijai ir prekybai tarp Europos Sąjungos valstybių. Siekiant įvertinti, ar suteiktas finansavimas daro poveikį konkurencijai ir prekybai tarp Europos Sąjungos valstybių, būtina nustatyti finansavimo gavėjo teikiamų paslaugų ar gaminamų prekių rinką, žinoti, ar tokioje rinkoje Europos Sąjungoje vyksta prekyba tarp valstybių narių. Tai, kad ūkio subjekto konkurencinė padėtis, palyginti su kitų konkuruojančių ūkio subjektų padėtimi, pagerėja jam gavus ekonominės naudos, kurios jis nebūtų gavęs įprastomis verslo sąlygomis, rodo, jog konkurencija gali būti iškreipta. Finansavimas, teikiamas vietinio pobūdžio veiklai paremti (pavyzdžiui, kirpyklai, kurios klientai yra tik miestelio gyventojai), prekybos tarp Europos Sąjungos valstybių paprastai neveikia. Tačiau būtina žinoti, kad ūkio subjekto finansavimas gali veikti prekybą tarp Europos Sąjungos valstybių ir tais atvejais, kai konkretus ūkio subjektas neeksportuoja savo teikiamų paslaugų ar gaminamų prekių. Užtenka ir to, kad minėtomis paslaugomis ar prekėmis prekiaujama tarp Europos Sąjungos valstybių.

Pasirinkimo pagrindimas

(Pagrįskite savo pasirinkimą)

II. Išvados dėl valstybės pagalbos buvimo ar nebuvimo:

(pažymėkite tinkamą variantą)

Pagal paraišką projektui nebus teikiama valstybės pagalba (pažymima, jei į nors vieną I dalies klausimą atsakyta neigiamai; III dalis „Teiktinos valstybės pagalbos rūšies priskyrimas“ nepildoma).

Pagal paraišką remtinos veiklos nebus laikomos valstybės pagalba, tačiau ja gali tapti (pažymima, jei į nors vieną I dalies klausimą atsakyta neigiamai, tačiau pastabose nurodyta, kad tam tikrus aspektus reikia nuolat stebėti dėl rizikos finansavimui tapti valstybės pagalba; pagrindžiant pasirinkimą, nurodomi tolesni veiksmai ir priemonės; III dalis „Teiktinos valstybės pagalbos rūšies priskyrimas“ nepildoma).

Pagal paraišką projektui bus / yra teikiama valstybės pagalba (pažymima, jei į visus I dalies klausimus atsakyta teigiamai).

Pasirinkimo pagrindimas

(Pagrįskite savo pasirinkimą)

III. Teiktinos valstybės pagalbos rūšies priskyrimas:

(jei taikoma, pildoma tik vertinant priemonę, bet ne projektą)

Pagal priemonę valstybės pagalba bus teikiama vadovaujantis Bendruoju bendrosios išimties reglamentu[5].

Pagal priemonę valstybės pagalba bus teikiama vadovaujantis Europos Komisijos sprendimu patvirtinta valstybės pagalbos schema / individualia valstybės pagalba, kurią reikia pradėti derinti su Europos Komisija.

Pagal priemonę valstybės pagalba bus teikiama vadovaujantis Europos Komisijos sprendimu patvirtinta valstybės pagalbos schema / individualia valstybės pagalba, kuri jau suderinta su Europos Komisija.

Pagal priemonę bus teikiama de minimis pagalba, vadovaujantis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai.

Pasirinkimo pagrindimas

(Pagrįskite savo pasirinkimą. Nurodykite pagalbos teikimo pagrindą: Bendrojo bendrosios išimties reglamento straipsnį, Europos Komisijos patvirtintas gaires (sistemą), de minimis reglamentą.)

 

 

 

 

 

 

(tarpinės institucijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)*

 

* Tarpinės institucijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė įrašomi ir pasirašoma, jei pildoma popierinė versija.

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-466, 2020-05-29, paskelbta TAR 2020-05-29, i. k. 2020-11662

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. A1-307 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5 patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-687, 2020-07-27, paskelbta TAR 2020-07-28, i. k. 2020-16530

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. A1-307 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.5. patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-958, 2020-10-12, paskelbta TAR 2020-10-12, i. k. 2020-21191

Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. A1-307 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5 patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-35, 2021-01-15, paskelbta TAR 2021-01-15, i. k. 2021-00647

Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. A1-307 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5 patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-202, 2021-03-09, paskelbta TAR 2021-03-10, i. k. 2021-04915

Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. A1-307 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5 patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-822, 2021-11-17, paskelbta TAR 2021-11-17, i. k. 2021-23761

Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. A1-307 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5 patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-209, 2022-03-24, paskelbta TAR 2022-03-24, i. k. 2022-05668

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. A1-307 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5 patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-841, 2022-12-12, paskelbta TAR 2022-12-12, i. k. 2022-25259

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. A1-307 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5 patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_a1c02aae320c479abedbf7cba43b6d06_end[1] Įtraukite tiek papildomų lentelių, kiek yra vaikų (įvaikių).

[2] Vertinant valstybės pagalbos kriterijus, vadovaujamasi Europos Komisijos pranešimu dėl valstybės pagalbos sąvokos (angl. Commission Notice on the notion of State aid pursuant to Article 107(1) TFEU) ir teismų praktika, jei taikoma.

[3] Jeigu pažymima „Taip“, pildomi I dalies lentelės 2–4 punktai, II dalies ir III dalies (jeigu taikoma) lentelės. Jeigu pažymima „Ne“, pildoma tik II dalies lentelė.

[4] Daugiau žr. http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/public_services_en.html.

[5] 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius.