Suvestinė redakcija nuo 2023-09-01 iki 2026-08-31

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-08-29, i. k. 2014-11394

 

Nauja redakcija nuo 2020-12-01:

Nr. V-1861, 2020-11-30, paskelbta TAR 2020-11-30, i. k. 2020-25512

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL REIKALAVIMŲ MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJAI APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. rugpjūčio 29 d. Nr. V-774

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsniu 2 ir 3 dalimis:

1. T v i r t i n u Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šiuo įsakymu patvirtinto Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 12.4 ir 12.6 papunkčių reikalavimai netaikomi mokytojams, kuriems 2016 m. rugsėjo 1 d. iki teisės gauti visą senatvės pensiją buvo likę ne daugiau kaip 5 metai;

2.2. mokytojai, kuriems iki 2014 m. rugsėjo 1 d. buvo pripažinta pedagogo kvalifikacija, ir toliau laikomi turintys pedagogo kvalifikaciją.

3. R e k o m e n d u o j u ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams, įgyvendinantiems ugdymą lietuvių kalba (valstybine) pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą, išklausyti ne mažiau kaip 40 valandų (1,5 studijų kreditų) lietuvių kalbos mokymo ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje tautinių mažumų mokyklose metodikos kursą.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                                                                                      Dainius Pavalkis

 

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo

mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d.

įsakymu Nr. V-774

 

REIKALAVIMŲ MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJai APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas (toliau – Aprašas) nustato kvalifikacijas, būtinas dirbti mokytoju pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas, atvejus, kada asmenys laikomi turintys pedagogo kvalifikaciją, ir kvalifikacijas, priskiriamas pedagogo kvalifikacijai.

2. Mokytojai, dirbantys pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas, turi būti įgiję Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Apraše nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją.

3. Asmenų, įgijusių išsilavinimą užsienyje, profesinė kvalifikacija pripažįstama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymu ir jį įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

II. PEDAGOGO KVALIFIKACIJA IR ATVEJAI, KADA ASMENYS LAIKOMI ĮGIJĘ PEDAGOGO KVALIFIKACIJĄ

 

5. Pedagogo kvalifikaciją yra įgiję asmenys, turintys aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, arba specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, išsilavinimą ir auklėtojo, dėstytojo, mokytojo (dalyko, dalyko didaktikos, ugdymo srities, profesijos ar tam tikro tipo mokyklos), specialiosios pedagogikos šakos pedagogo (logopedo, specialiojo pedagogo, surdopedagogo, tiflopedagogo) arba defektologo (oligofrenopedagogo, defektologo logopedo), pedagogo, socialinio pedagogo kvalifikaciją.

6. Atvejai, kada Lietuvos Respublikoje išsilavinimą įgiję asmenys laikomi turintys pedagogo kvalifikaciją:

6.1. kai turi aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų, ne mažesnį kaip 8 metų pedagoginio darbo stažą, išklausę ne mažiau kaip 320 valandų (12 studijų kreditų) pedagogikos, psichologijos ir dalyko didaktikos kursų;

6.2. kai turi aukštąjį išsilavinimą, ne mažesnį kaip 3 metų  pedagoginio darbo stažą, išklausę ne mažiau kaip 160 valandų (6 studijų kreditų) pedagogikos, psichologijos ir dalyko didaktikos kursų;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2159, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-01, i. k. 2021-24811

 

6.3. Neteko galios nuo 2021-12-02

Punkto naikinimas:

Nr. V-2159, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-01, i. k. 2021-24811

 

6.4. kai turi aukštąjį išsilavinimą ir nuosekliųjų ar nenuosekliųjų, nuolatinių ar ištęstinių studijų metu yra išklausę 1600 valandų (60 studijų kreditų) pedagogikos, psichologijos ir dalyko didaktikos dalykų, išlaikę šių dalykų įskaitas ar egzaminus.

 

III. REIKALAVIMAI MOKYTOJŲ KOMPETENCIJOMS

 

7. Mokytojai, dirbantys pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas, privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus; būti išklausę lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-2106 „Dėl Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra išklausę ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu.

8. Mokytojai, dirbantys pagal profesinio mokymo programas ir neformaliojo švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas, jei nėra įgiję pedagogo kvalifikacijos, privalo būti išklausę pedagoginių psichologinių žinių kursą švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka iki darbo mokytoju pradžios, išskyrus mokytojus, turinčius aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, išsilavinimą, kurie šiuos kursus privalo išklausyti per metus nuo darbo mokytoju pradžios.

9. Mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas, privalo būti išklausę specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursą mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2481 „Dėl Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra išklausę ne mažesnės apimties (60 valandų arba 2 studijų kreditų) kursų anksčiau arba studijų metu (šis reikalavimas netaikomas mokytojams, baigusiems specialiosios pedagogikos ir (ar) psichologijos studijų programas).

10. Mokytojai privalo būti įgiję kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo,  mokslo ir sporto ministras.

IV. REIKALAVIMAI MOKYTOJŲ DALYKINIAM PASIRENGIMUI

 

11. Atitinkamas ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas ir pagrindinio, vidurinio ugdymo programų dalykų programas gali vykdyti asmenys, įgiję išsilavinimą / specialybę ar baigę studijų krypčių grupės studijų kryptį / studijų programą, nurodytą 1, 2 ir 3 Aprašo prieduose:

11.1. Aprašo 1 priedas taikomas asmenims, turintiems specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar aukštąjį išsilavinimą, išskyrus asmenis, kurie aukštąjį išsilavinimą įgijo, baigę studijų programas pagal studijų kryptis, įrašytas Studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1749 „Dėl Studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo ir Kvalifikacinių laipsnių sąrašo patvirtinimo“;

11.2. Aprašo 2 priedas taikomas asmenims, kurie aukštąjį išsilavinimą įgijo, baigę studijų programas pagal studijų kryptis, įrašytas Studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1749 „Dėl Studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo ir Kvalifikacinių laipsnių sąrašo patvirtinimo“;

11.3. Aprašo 3 priedas taikomas asmenims, kurie aukštąjį išsilavinimą įgijo, baigę studijų programas pagal studijų kryptis, įrašytas Studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-1075 „Dėl Studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo, patvirtinimo.

12. Aprašo 1, 2 ir 3 prieduose nenustatyti atvejai:

12.1. mokyti tikybos pagal bendrojo ugdymo programas gali asmenys, įgiję aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją arba turintys tam reikalingą specialųjį pasirengimą. Tokie asmenys turi turėti atitinkamos tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos vadovybės nustatyta tvarka išduotą leidimą mokyti tikybos;

12.2. mokyti žmogaus saugos pagal bendrojo ugdymo programas gali mokytojai, išklausę civilinės saugos mokymo kursus pagal Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 718 „Dėl Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

12.3. mokyti lietuvių gestų kalbos gali mokytojai, turintys aukštąjį išsilavinimą, baigę ne trumpesnę nei 60 studijų kreditų programą aukštojoje mokykloje, vykdančioje gestų kalbos studijų programą, ir įgiję lietuvių gestų kalbos mokytojo kvalifikaciją;

12.4. mokyti mokinius integruotai dalyko ir užsienio kalbos pagal bendrojo ugdymo programas gali dalyko mokytojai, kurie moka atitinkamą užsienio kalbą ne žemesniu nei B2 kalbos mokėjimo lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;

12.41. organizuoti produktyvųjį mokymąsi gali mokytojai (toliau – produktyviojo mokymosi mokytojai), iki darbo produktyviojo mokymosi mokytoju  pradžios išklausę produktyviojo mokymosi mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos, tvirtinamos švietimo, mokslo ir sporto ministro, pirmąjį modulį „Pasirengimas produktyviojo mokymosi diegimui: galimybės ir ypatumai“ ir per vienus metus nuo darbo produktyviojo mokymosi mokytoju pradžios išklausę antrąjį modulį „Produktyviojo mokymosi organizavimas ir įgyvendinimas“, jeigu anksčiau nėra išklausę kvalifikacijos tobulinimo programos mokytojams, diegiantiems produktyvųjį mokymą;

12.42. mokyti ukrainiečių kalbos pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas gali asmenys, baigę Ukrainiečių kalbos ir (ar) literatūros mokytojų rengimo programą ar Ukrainiečių kalbos ir (ar) literatūros filologijos programą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-462, 2022-03-29, paskelbta TAR 2022-03-29, i. k. 2022-06238

 

12.5. atvejai, kai ugdyti (mokyti) mokinius pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir formalųjį švietimą papildančias ugdymo programas, dalykų sritis, kitus dalykus, neatitinkančius jų išsilavinimo ar baigtos studijų programos, gali:

12.5.1. mokytojas, kuris turi ne mažesnį kaip 15 metų atitinkamo dalyko / ugdymo programos darbo stažą, įgytą iki 2014 m. rugpjūčio 31 d.;

12.5.2. asmuo, kuris turi aukštąjį išsilavinimą, aukštojoje mokykloje baigęs ne trumpesnį kaip 60 studijų kreditų dalyko ar pedagoginės specializacijos modulį ar studijų metu yra baigęs dalyko ar pedagoginės specializacijos dalykų ne mažiau kaip 60 studijų kreditų;

12.5.3. mokytojas, kuris moko mokiniams siūlomą pasirenkamąjį dalyką pagal parengtą (pasirengtą) programą;

12.5.4. mokytojas, kuris moko ikiprofesinio ugdymo dalyką pagal mokykloje parengtą (pasirengtą) programą;

12.5.6. mokykloje nesant reikiamos kvalifikacijos ukrainiečių kalbos mokytojo, ugdyti (mokyti) mokinius ukrainiečių kalbos pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas gali kitų dalykų mokytojai, kuriems yra ar buvo suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje; kitų dalykų mokytojai, mokantys ukrainiečių kalbą ne žemesniu kaip C1 kalbos mokėjimo lygiu;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-462, 2022-03-29, paskelbta TAR 2022-03-29, i. k. 2022-06238

 

12.5.7. ugdyti mokinius, kuriems yra ar buvo suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje, pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, gali visų dalykų mokytojai, kuriems yra ar buvo suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-611, 2022-04-21, paskelbta TAR 2022-04-21, i. k. 2022-08148

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2159, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-01, i. k. 2021-24811

 

12.6. ugdyti specialiųjų klasių / grupių mokinius gali:

12.6.1. turinčius kalbėjimo ir kalbos sutrikimų – ugdymo programos ar dalyko mokytojai, turintys specialiosios pedagogikos (logopedo, defektologo logopedo) kvalifikaciją arba baigę specialiosios pedagogikos studijų programos logopedo, specialiojo pedagogo specializaciją, arba turintys ne mažesnį kaip 5 metų darbo stažą, įgytą iki 2014 m. rugpjūčio 31 d., specialiojoje klasėje / grupėje mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, arba ne vėliau kaip per metus nuo darbo su kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčiais mokiniais pradžios išklausę ne mažiau kaip 40 valandų logopedijos kursą pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą programą;

12.6.2. kurčiuosius ir neprigirdinčiuosius (kochlearinių implantų naudotojus) – ugdymo programos ar dalyko mokytojai, turintys specialiosios pedagogikos šakos pedagogo (surdopedagogo) kvalifikaciją arba turintys ne mažesnį kaip 5 metų darbo stažą, įgytą iki 2014 m. rugpjūčio 31 d., specialiojoje klasėje / grupėje, kurioje ugdomi kurtieji ir neprigirdintieji (kochlearinių implantų naudotojai), arba ne vėliau kaip per metus nuo darbo su kurčiais ir neprigirdinčiais (kochlearinių implantų naudotojais) mokiniais pradžios išklausę ne mažiau kaip 40 valandų surdopedagogikos kursą pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą programą;

12.6.3. akluosius ir silpnaregius – ugdymo programos ar dalyko mokytojai, turintys specialiosios pedagogikos šakos pedagogo (tiflopedagogo) kvalifikaciją arba turintys ne mažesnį kaip 5 metų darbo stažą, įgytą iki 2014 m. rugpjūčio 31 d., specialiojoje klasėje / grupėje, kurioje ugdomi akli ir silpnaregiai mokiniai, arba ne vėliau kaip per metus nuo darbo su aklais ir silpnaregiais mokiniais pradžios išklausę ne mažiau kaip 40 valandų tiflopedagogikos kursą pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą programą;

12.6.4. turinčius intelekto sutrikimą arba intelekto sutrikimą ir įvairiapusius raidos sutrikimus – mokytojai, turintys specialiosios pedagogikos šakos pedagogo (oligofrenopedagogo, specialiojo pedagogo) kvalifikaciją arba turintys ne mažesnį kaip 5 metų darbo stažą, įgytą iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. specialiojoje klasėje / grupėje mokiniams, turintiesiems intelekto sutrikimą, arba ne vėliau kaip per metus nuo darbo su mokiniais, turinčiais intelekto sutrikimą arba intelekto sutrikimą ir įvairiapusių sutrikimų, pradžios išklausę ne mažesnės kaip 40 valandų specialiosios pedagogikos kursą pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą programą;

12.6.5. turinčius kompleksinių negalių, kurių derinio dalis yra intelekto sutrikimas, – mokytojai, turintys specialiosios pedagogikos šakos pedagogo (oligofrenopedagogo, specialiojo pedagogo, tiflopedagogo, surdopedagogo) kvalifikaciją arba turintys ne mažesnį kaip 5 metų darbo stažą, įgytą iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. specialiojoje klasėje / grupėje mokiniams, turintiesiems kompleksinių negalių, kurių derinio dalis yra intelekto sutrikimas, arba ne vėliau kaip per metus nuo darbo su mokiniais, turinčiais kompleksinių negalių, kurių derinio dalis yra intelekto sutrikimas, pradžios išklausę ne mažesnės kaip 40 valandų specialiosios pedagogikos kursą pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą programą;

12.6.6. turinčius sveikatos problemų arba judesio ir padėties sutrikimų arba elgesio ir emocijų sutrikimų – ugdymo programos ar dalyko mokytojai, per metus nuo darbo pradžios išklausę ne mažiau kaip 40 valandų specialiosios pedagogikos (atitinkamai sveikatos problemų arba judesio ir padėties sutrikimų arba elgesio ir emocijų sutrikimų) kursą pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą programą;

12.7.  asmenys, turintys aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, išsilavinimą ir pradėję studijuoti mokomąjį dalyką (ugdymo specializaciją) atitinkančią studijų arba mokomojo dalyko (ugdymo specializacijos) modulio programą, gali ugdyti (mokyti) mokinius pagal jo studijas atitinkančius mokomuosius dalykus (ugdymo specializaciją), bet ne ilgiau kaip 4 metus, pedagogo kvalifikaciją įgyjant  per 2 metus nuo darbo mokytoju pagal ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo programas pradžios;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2159, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-01, i. k. 2021-24811

 

12.8. mokykloje nesant reikiamos kvalifikacijos mokytojo, ugdyti (mokyti) mokinius pagal mokomuosius dalykus (ugdymo specializaciją) gali asmenys, turintys aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, išsilavinimą, jeigu jie studijuodami yra išklausę ne mažiau kaip 30 procentų (18 studijų kreditų) atitinkamo dalyko (-ų) (ugdymo specializacijos) modulio studijų kreditų apimties, ne ilgiau kaip 3 metus, pedagogo kvalifikaciją įgyjant per 2 metus nuo darbo mokytoju pagal ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo programas pradžios;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2159, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-01, i. k. 2021-24811

 

12.9. mokykloje nesant reikiamos kvalifikacijos mokytojo, ugdyti (mokyti) mokinius pagal mokomuosius dalykus (ugdymo specializaciją) gali asmenys, turintys aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, išsilavinimą, jeigu jie yra įgiję ne mažiau kaip 30 procentų (18 studijų kreditų) atitinkamo dalyko (ugdymo specializacijos) modulio studijų kreditų apimties kompetencijas neformaliojo švietimo ir (ar) savišvietos būdu ir jos yra pripažintos teisės aktų nustatyta tvarka, ne ilgiau kaip 3 metus, pedagogo kvalifikaciją įgyjant per 2 metus nuo darbo mokytoju pagal ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo programas pradžios;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2159, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-01, i. k. 2021-24811

 

12.10. mokyti lietuvių kalbos išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliose grupėse gali:

12.10.1. lietuvių kalbos mokytojas, gebantis bendrauti su mokiniais bent viena užsienio kalba, kurią moka mokiniai;

12.10.2. užsienio kalbos mokytojas, gebantis bendrauti su mokiniais bent viena užsienio kalba, kurią moka mokiniai, ir mokantis lietuvių kalbą ne žemesniu kaip C1 kalbos mokėjimo lygiu;

12.10.3. pradinių klasių mokytojas, gebantis bendrauti su mokiniais bent viena užsienio kalba, kurią moka mokiniai, ir šią kalbą mokantis ne žemesniu kaip C1 kalbos mokėjimo lygiu;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-705, 2023-05-16, paskelbta TAR 2023-05-16, i. k. 2023-09209

 

12.11. mokyti gyvenimo įgūdžių pagal bendrojo ugdymo programą gali asmenys, įgiję aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-705, 2023-05-16, paskelbta TAR 2023-05-16, i. k. 2023-09209

 

13. Reikalavimai profesinio mokymo dalyko / srities mokytojo dalykiniam pasirengimui (dalykinei kvalifikacijai) nustatomi profesinio mokymo programoje (programos apraše).

14. Reikalavimai neformaliojo švietimo (išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo) mokytojo dalykiniam pasirengimui (dalykinei kvalifikacijai) nustatomi neformaliojo švietimo programoje (programos apraše).

15. Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos mokytojai privalo:

15.1. turėti aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, išsilavinimą, būti įgiję kvalifikaciją / baigę mokytojų rengimo studijų programą ar studijų programą, kurios kryptis atitinka formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos kryptį, ar baigę profesinio mokymo programą, įgiję vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją, atitinkančią formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos kryptį, ir turėti 3 metų atitinkamos srities darbo stažą, išskyrus mokytojus, dirbančius pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo kūno kultūros ir sporto programas;

15.2. formalųjį švietimą papildančio ugdymo kūno kultūros ir sporto programos mokytoju gali dirbti asmuo:

15.2.1. turintis aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, išsilavinimą, baigęs atitinkamą sporto programą;

15.2.2. turintis aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, išsilavinimą, nebaigęs atitinkamos sporto programos, bet įgijęs Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės išduotą kūno kultūros ir sporto veiklos leidimą;

15.2.3. baigęs profesinio mokymo programą, įgijęs vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją, turintis 3 metų atitinkamos srities darbo stažą, nebaigęs atitinkamos sporto programos, bet įgijęs Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės išduotą kūno kultūros ir sporto veiklos leidimą.

16. Meninio ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro), fizinio ugdymo, lietuvių kalbos (valstybinės), užsienio kalbos, informatikos pagal pradinio ugdymo programas gali mokyti dalyko mokytojas, išklausęs ne mažiau kaip 40 valandų (1,5 studijų kreditų) atitinkamo dalyko ugdymo pradinėse klasėse metodikos kursų.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-705, 2023-05-16, paskelbta TAR 2023-05-16, i. k. 2023-09209

 

161. Ugdymą lietuvių kalba (valstybine) pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą gali vykdyti:

161.1. ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo mokytojas;

161.2. lietuvių kalbos ir (ar) pradinio ugdymo mokytojas, išklausęs ne mažiau kaip 40 valandų (1,5 studijų kreditų) ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo metodikos kursų ir išklausęs ne mažiau kaip 40 valandų (1,5 studijų kreditų) lietuvių kalbos mokymo ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje tautinių mažumų mokyklose metodikos kursą.

17. Meninio ugdymo, fizinio ugdymo pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą gali mokyti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo mokytojas arba dalyko mokytojas, išklausęs ne mažiau kaip 40 valandų (1,5 studijų kreditų) ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo metodikos kursų.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-705, 2023-05-16, paskelbta TAR 2023-05-16, i. k. 2023-09209

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Mokyklų vadovai privalo užtikrinti, kad mokytojai turėtų Apraše nustatytą kvalifikaciją.

19. Aprašo 6 punkte numatytais atvejais pedagogo kvalifikacijos pripažinimas įforminamas mokyklos vadovo įsakymu.

20. Vadovaujantis Aprašu, mokytojams nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai įrašomi į mokytojų pareigybių aprašymus.

______________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1861, 2020-11-30, paskelbta TAR 2020-11-30, i. k. 2020-25512

Nr. V-2159, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-01, i. k. 2021-24811

 

part_c146ab91067f4e6781bbfb0a1b2fe96c_end


Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo

1 priedas

 

 

REIKALAVIMAI MOKYTOJŲ, NURODYTŲ REIKALAVIMŲ MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJAI APRAŠO 11.1 PAPUNKTYJE, DALYKINIAM PASIRENGIMUI

 

1. Mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas:

Eil. Nr.

Ugdymo programa

Reikalavimai*

1.

Ikimokyklinis ugdymas

Baigta Ikimokyklinio ugdymo mokytojų rengimo ir (ar) Vaikystės pedagogikos  programa.

2.

Priešmokyklinis ugdymas

Baigta Ikimokyklinio ir (ar) Pradinio ugdymo mokytojų rengimo, ir (ar) Vaikystės pedagogikos programa ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka išklausyti 40 valandų darbo priešmokyklinėje grupėje kursai arba studijų metu išklausyti atitinkami dalykai.

3.

Pradinis ugdymas

Baigta Pradinio ugdymo mokytojų rengimo ir (ar) Vaikystės pedagogikos programa.

 

2. Mokytojams, dirbantiems pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas:

Eil. Nr.

Bendrojo ugdymo dalykas

Reikalavimai*

1.

Etika

Baigta Filosofijos arba Etikos mokytojų rengimo programa.

Baigta Filosofijos arba Etikos programa.

2.

Lietuvių kalba, lietuvių kalba ir literatūra

Baigta Lietuvių kalbos ir (ar) Literatūros mokytojų rengimo programa.

Baigta Lietuvių kalbos ir (ar) Literatūros arba Lietuvių filologijos programa.

3.

 

Lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros bendroji programa; Baltarusių tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros bendroji programa; Vokiečių gimtosios kalbos ir literatūros bendroji programa; Rusų gimtosios kalbos ir literatūros bendroji programa

Baigta atitinkamos kalbos ir (ar) Literatūros mokytojų rengimo programa.

Baigta atitinkamos kalbos ir (ar) Literatūros arba Filologijos programa.

4.

Užsienio kalba

Baigta atitinkamos kalbos ir (ar) Literatūros mokytojų rengimo programa.

Baigta atitinkamos kalbos ir (ar) Literatūros, Filologijos, Lingvistikos, Vertėjo programa.

5.

Matematika

Baigta Matematikos mokytojų rengimo programa.

Baigta Matematikos, Statistikos programa.

6.

Informatika

Baigta Matematikos ir (ar) Informatikos mokytojų rengimo programa.

Baigta Matematikos, Informatikos, Informatikos inžinerijos, Informacinių technologijų programa.

7.

Gamta ir žmogus

Baigta Biologijos, Chemijos, Fizikos ir (ar) Geografijos mokytojų rengimo programa.

Baigta Biologijos, Chemijos, Fizikos, Geografijos, Kraštotvarkos, Archeologijos programa.

8.

Biologija

Baigta Biologijos mokytojų rengimo programa.

Baigta Biologijos, Biochemijos, Biofizikos, Ekologijos ir Aplinkotyros, Bioinžinerijos programa.

9

Chemija

Baigta Chemijos mokytojų rengimo programa.

Baigta Chemijos, Biochemijos, Chemijos inžinerijos, Aplinkos apsaugos inžinerijos, Ekologijos ir aplinkotyros, Medžiagų mokslų programa.

10.

Fizika

Baigta Fizikos mokytojų rengimo programa.

Baigta Fizikos ir (ar) Biofizikos programa.

11.

Istorija

 

Baigta Istorijos mokytojų rengimo programa.

Baigta Istorijos mokslų programa.

12.

Pilietiškumo pagrindai

Baigta Istorijos mokytojų rengimo programa.

Baigta Istorijos, Sociologijos, Teisės, Politikos mokslų, Filosofijos programa.

13.

Geografija

Baigta Geografijos mokytojų rengimo programa.

Baigta Geografijos, Geologijos, Ekologijos ir aplinkotyros programa.

14.

Ekonomika ir verslumas

Baigta Ekonomikos mokytojų rengimo programa.

Baigta Ekonomikos, Vadybos ir verslo administravimo, Viešojo administravimo programa.

Baigta bet kuri mokytojų rengimo programa ir išklausyti ne trumpesni kaip 40 val. Ekonomikos ir verslumo ugdymo programų ir metodų kursai.

15.

Filosofija

Baigta Etikos ir filosofijos mokytojų rengimo programa.

Baigta Filosofijos programa.

16.

Dailė 5–10 (I–II gimnazijos) klasėms

Baigta Dailės ir (ar) Piešimo mokytojų rengimo programa.

Baigta Dailės, Dizaino, Menotyros ir (ar) Architektūros programa.

17.

Muzika 5–10  (I–II gimnazijos) klasėms

Baigta bet kuri Muzikos mokytojo rengimo programa.

Baigta bet kuri Muzikos programa.

18.

Šokis

Baigta bet kuri Choreografijos mokytojo rengimo programa.

Baigta bet kuri Choreografijos programa.

19.

Technologijos 5–10 (I–II gimnazijos) klasėms

Baigta Taikomųjų darbų, Darbų, Buities kultūros ir technologijų ir (ar) Dailės mokytojų rengimo programa.

Dailės, Dizaino, Audiovizualinio meno programa.

20.

Menai 11–12 (III–IV gimnazijos) klasėms

Dailė

Muzika

Teatras

Šokis

Medijų menas

Menų istorija

Baigta dalyką atitinkanti bet kuri Muzikos, Dailės, Piešimo, Choreografijos, Teatro mokytojų rengimo programa.

Baigta dalyką atitinkanti bet kuri Muzikos, Dailės, Dizaino, Choreografijos, Teatro, Režisūros, Menotyros, Audiovizualinio meno, Architektūros programa.

21.

Inžinerinės technologijos III–IV gimnazijos klasėms

Taikomosios technologijos III–IV gimnazijos klasėms

Baigta Taikomųjų darbų, Darbų, Buities kultūros ir technologijų ir (ar) Dailės mokytojų rengimo programa.

Baigta technologijų pasirenkamą dalyką atitinkanti programa, Audiovizualinio meno, Architektūros, Vadybos ir verslo administravimo, Rekreacijos ir turizmo, Ekonomikos, technologijos mokslų studijų srities programa.

22.

Fizinis ugdymas

Baigta Fizinio auklėjimo ar Kūno kultūros mokytojų rengimo programa.

Baigta Fizinio auklėjimo, Sporto ar Kūno kultūros programa.

 

*Jei kvalifikaciją liudijančiame dokumente nurodyta dviguba programa ar dviguba specialybė, tai vienas iš įgytų išsilavinimų / specialybių ar baigtų studijų programų turi atitikti nurodytą ugdymo programą ar bendrojo ugdymo dalyką.

 

_________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-960, 2014-10-24, paskelbta TAR 2014-10-24, i. k. 2014-14832

Nr. V-1861, 2020-11-30, paskelbta TAR 2020-11-30, i. k. 2020-25512

Nr. V-1048, 2022-06-27, paskelbta TAR 2022-06-27, i. k. 2022-13644

Nr. V-705, 2023-05-16, paskelbta TAR 2023-05-16, i. k. 2023-09209

 

part_b8958e62ffec4cccb7413bc5a9ba8f6f_end

 


Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo

2 priedas

 

REIKALAVIMAI MOKYTOJŲ, NURODYTŲ REIKALAVIMŲ MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJAI APRAŠO 11.2 PAPUNKTYJE,  DALYKINIAM PASIRENGIMUI

 

1.   Mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas:

Ugdymo programa

Kvalifikacija*

Studijų kryptis

Krypties šaka

Kvalifikacinis laipsnis

Ikimokyklinis ugdymas

Pedagogika

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika

Pedagogikos krypties (šakos)

Priešmokyklinis ugdymas

Pedagogika

 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika

Pedagogikos krypties (šakos)

Pradinio ugdymo pedagogika

Pedagogikos krypties (šakos)

Pradinis ugdymas

Pedagogika

Pradinio ugdymo pedagogika

Pedagogikos krypties (šakos)

 

2.   Mokytojams, dirbantiems pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas:

 

Eil. Nr.

Ugdymo grupė

Bendrojo ugdymo dalykas

Kvalifikacija*

1

Dorinis ugdymas

Etika

Studijų sritis / studijų krypčių grupė / studijų kryptis

Krypties šaka

Kvalifikacinis laipsnis

 

Humanitariniai mokslai / Istorija, filosofija, teologija ir kultūros studijos / Filosofija

visos

Pagrindinės krypties (šakos)

 

Socialiniai mokslai / Švietimas ir ugdymas / Pedagogika

Dalyko pedagogika

Pedagogikos (dalyko pedagogikos), filosofijos krypties (šakos)

2

Kalbos

Lietuvių kalba, lietuvių kalba ir literatūra

Humanitariniai mokslai / Filologija / Lietuvių filologija

visos

Pagrindinės krypties (šakos)

 

Socialiniai mokslai / Švietimas ir ugdymas / Pedagogika

Dalyko pedagogika

Pedagogikos (dalyko pedagogikos), lietuvių filologijos krypties (šakos)

3

Lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros bendroji programa; Baltarusių tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros bendroji programa; Vokiečių gimtosios kalbos ir literatūros bendroji programa; Rusų gimtosios kalbos ir literatūros bendroji programa.

Humanitariniai mokslai / Filologija / Atitinkamos kalbos filologija

visos

Pagrindinės krypties (šakos)

 

Socialiniai mokslai / Švietimas ir ugdymas / Pedagogika

Dalyko pedagogika

Pedagogikos (dalyko pedagogikos), mokomąjį dalyką atitinkančios studijų krypties (šakos)

4

Užsienio kalba

 

 

Humanitariniai mokslai / Filologija / Lingvistika, Vertimas, Filologija pagal kalbas

visos

Pagrindinės krypties (šakos)

 

Socialiniai mokslai / Švietimas ir ugdymas / Pedagogika

Dalyko pedagogika

Pedagogikos (dalyko pedagogikos), mokomąjį dalyką atitinkančios studijų krypties (šakos)

5

Matematika ir informatika

Matematika

Fiziniai mokslai / Matematika ir kompiuterių mokslas / Matematika,

Statistika

visos

Pagrindinės krypties (šakos)

 

Socialiniai mokslai / Švietimas ir ugdymas / Pedagogika

Dalyko pedagogika

Pedagogikos (dalyko pedagogikos), matematikos krypties (šakos)

6

Informatika

Fiziniai mokslai / Matematika ir kompiuterių mokslas / Informatika,

Informacijos sistemos, Programų sistemos,

Matematika,

Statistika

 

visos

Pagrindinės krypties (šakos)

Technologijos mokslai / inžinerija/ informatikos inžinerija

 

 

 

 

 

Informacinės technologijos, informacinių sistemų inžinerija, programų sistemų inžinerija

Pagrindinės krypties (šakos)

Technologijos mokslai / inžinerija/ elektronikos ir elektros inžinerija

visos

Pagrindinės krypties (šakos)

7

Gamtamokslinis ugdymas

Biologija

Biomedicinos mokslai / Gyvybės mokslai / Biologija, Botanika,  Genetika, Mikrobiologija, Molekulinė biologija, biofizika ir biochemija, Gyvybės mokslai

visos

Pagrindinės krypties (šakos)

Technologijos mokslai/ Technologijos/ Biotechnologijos

visos

Pagrindinės krypties (šakos)

Socialiniai mokslai / Švietimas ir ugdymas / Pedagogika

Dalyko pedagogika

 

Pedagogikos (dalyko pedagogikos), biologijos krypties (šakos)

8

Chemija

Fiziniai mokslai / Gamtos mokslai / Chemija

visos

Pagrindinės krypties (šakos)

Biomedicinos mokslai / Gyvybės mokslai / Molekulinė biologija, biofizika ir biochemija

Biochemija,

Taikomoji biochemija,

Medicininė ir veterinarinė biochemija,

Molekulinė biologija

 

Pagrindinės krypties (šakos)

 

Technologijos mokslai / Inžinerija / Chemijos ir procesų inžinerija

Chemijos inžinerija

Pagrindinės krypties (šakos)

Technologijos mokslai / Technologijos/ Medžiagų technologijos, Biotechnologijos

Visos

Pagrindinės krypties (šakos)

Socialiniai mokslai / Švietimas ir ugdymas / Pedagogika

Dalyko pedagogika

 

Pedagogikos (dalyko pedagogikos), chemijos krypties (šakos)

9

Fizika

Fiziniai mokslai / Gamtos mokslai / Fizika,

Astronomija

visos

 

Pagrindinės krypties (šakos)

 

Biomedicinos mokslai / Gyvybės mokslai / Molekulinė biologija, biofizika ir biochemija

Biofizika,

Taikomoji biofizika

Pagrindinės krypties (šakos)

Socialiniai mokslai / Švietimas ir ugdymas / Pedagogika

Dalyko pedagogika

 

Pedagogikos (dalyko pedagogikos), fizikos krypties (šakos)

10

Gamta ir žmogus

Biomedicinos mokslai /  Gyvybės mokslai / Biologija, Molekulinė biologija, biofizika ir biochemija, Gyvybės mokslai;

Fiziniai mokslai / Gamtos mokslai / Visos kryptys

visos

Pagrindinės krypties (šakos)

Technologijos mokslai / Technologijos/ Gamtos išteklių technologijos

visos

Pagrindinės krypties (šakos)

Humanitariniai mokslai / Istorija, filosofija, teologija ir kultūros studijos/ Archeologija

visos

 

Socialiniai mokslai / Švietimas ir ugdymas / Pedagogika

Dalyko pedagogika

 

Pedagogikos (dalyko pedagogikos), biologijos, chemijos, fizikos, geografijos krypties (šakos)

11

Visuomeninis ugdymas

Istorija

 

 

Humanitariniai mokslai / Istorija, filosofija, teologija ir kultūros studijos / Istorija,

Istorija pagal teritoriją, Istorija pagal tematiką, Archeologija, Paveldo studijos

Istorija, filosofija, teologija ir kultūros studijos

visos

Pagrindinės krypties (šakos)

Socialiniai mokslai / Švietimas ir ugdymas / Pedagogika

Dalyko pedagogika

 

Pedagogikos (dalyko pedagogikos), istorijos krypties (šakos)

12

Geografija

Socialiniai mokslai / Socialinės studijos / Visuomeninė geografija;

Fiziniai mokslai / Gamtos mokslai / Gamtinė geografija, Geologija, Aplinkotyra

visos

Pagrindinės krypties (šakos)

Socialiniai mokslai / Švietimas ir ugdymas / Pedagogika

Dalyko pedagogika

 

Pedagogikos (dalyko pedagogikos), geografijos krypties (šakos)

13

Pilietinis ugdymas

Humanitariniai mokslai / Istorija, filosofija, teologija ir kultūros studijos / Istorija,

Istorija pagal teritoriją,

Istorija pagal tematiką,

Archeologija,

Paveldo studijos,

Filosofija,

Istorija, filosofija, teologija ir kultūros studijos:

Socialiniai mokslai / Socialinės studijos / Politikos mokslai,

Socialinė politika,

Sociologija,

Antropologija, Visuomeninė geografija;

Socialiniai mokslai / Teisė / Teisė

visos

visi

14

Ekonomika ir verslumas

Socialiniai mokslai / Socialinės studijos / Ekonomika

visos

 

 

 

 

 

Bet kurios studijų srities studijų programa ir išklausyti ne trumpesni kaip 40 valandų ekonomikos ir verslumo ugdymo programų ir metodų kursai

 

 

 

Socialiniai mokslai / Verslas ir vadyba /

Verslas, vadyba, finansai, apskaita, rinkodara, žmonių išteklių vadyba, viešasis administravimas

 

15

Filosofija

Humanitariniai mokslai / Istorija, filosofija, teologija ir kultūros studijos / Filosofija

visos

Pagrindinės krypties (šakos)

Socialiniai mokslai / Švietimas ir ugdymas / Pedagogika

Dalyko pedagogika

Pedagogikos (Filosofijos ir etikos dalyko pedagogika), filosofijos krypties (šakos)

16

Menai

Dailė

 

Menai / Meno studijos / Dailė,

Dizainas,

Fotografija ir medijos

visos

 

Pagrindinės krypties (šakos)

 

Humanitariniai mokslai / Istorija, filosofija, teologija ir kultūros studijos / Menotyra

Dailėtyra,

Architektūros istorija ir teorija

Pagrindinės krypties (šakos)

Socialiniai mokslai / Švietimas ir ugdymas / Pedagogika

Dalyko pedagogika

Pedagogikos (dalyko pedagogikos), dailės krypties (šakos)

17

Muzika,

 

Menai / Meno studijos / Muzika

Muzikos atlikimas,

Muzikos kūryba

Pagrindinės krypties (šakos)

Humanitariniai mokslai / Istorija, filosofija, teologija ir kultūros studijos / Menotyra

Muzikologija,

Choreologija

Pagrindinės krypties (šakos)

Socialiniai mokslai / Švietimas ir ugdymas / Pedagogika

Dalyko pedagogika

Pedagogikos (dalyko pedagogikos), muzikos krypties (šakos)

18

Šokis

 

Menai / Meno studijos / Šokis

visos

Pagrindinės krypties (šakos)

Socialiniai mokslai / Švietimas ir ugdymas / Pedagogika

Dalyko pedagogika

Pedagogikos (dalyko pedagogikos), šokio krypties (šakos)

19

Teatras,

 

Menai / Meno studijos / Teatras ir kinas

visos

Pagrindinės krypties (šakos)

Humanitariniai mokslai / Istorija, filosofija, teologija ir kultūros studijos / Menotyra

Teatrologija,

Kinotyra

Pagrindinės krypties (šakos)

Socialiniai mokslai / Švietimas ir ugdymas / Pedagogika

Dalyko pedagogika

Pedagogikos (dalyko pedagogikos), šokio krypties (šakos)

20

Menų istorija,

Medijų menas

Menai / Meno studijos / Dailė, Dizainas, Muzika, Šokis, Teatras ir kinas

visos

 

Pagrindinės krypties (šakos)

 

Socialiniai mokslai / Švietimas ir ugdymas / Pedagogika

Dalyko pedagogika

Pedagogikos (dalyko pedagogikos), dailės, muzikos, šokio, teatro krypties (šakos)

21

Technologijos

Technologijos (5-10 klasės, I-II gimnazijos klasės)

Socialiniai mokslai / Švietimas ir ugdymas / Pedagogika

Dalyko pedagogika

Pedagogikos krypties (dalyko pedagogikos)

Menai / Meno studijos / Visos kryptys;

Visos

Pagrindinės krypties (šakos)

22

Inžinerinės technologijos III-IV gimnazijos klasės

 

Taikomosios technologijos (III-IV gimnazijos klasės)

 

Socialiniai mokslai / Švietimas ir ugdymas / Pedagogika

 

Dalyko pedagogika

 

Pedagogikos (dalyko pedagogikos), technologijos (šakos), inžinerijos krypties (šakos)

Menai / Meno studijos / Visos kryptys;

Technologijos mokslai / Technologijos / Visos kryptys;

Technologijos mokslai / Inžinerija / Visos kryptys;

Socialiniai mokslai / Verslas ir vadyba / Visos kryptys;

Socialiniai mokslai / Socialinės studijos/Ekonomika

Biomedicinos mokslai / Žemės ūkis ir veterinarija / Visos kryptys

Visos (pagal vidurinio ugdymo  technologijų bendrojoje programoje numatytą kryptį, modulį)

Pagrindinės krypties (šakos)

 

23

Fizinis ugdymas

Fizinis ugdymas

 

Biomedicinos mokslai / Gyvybės mokslai / Sportas

visos

Pagrindinės krypties (šakos)

Socialiniai mokslai / Švietimas ir ugdymas / Pedagogika

Dalyko pedagogika

Pedagogikos (dalyko pedagogika), sporto krypties (šakos)

 

__________________________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-960, 2014-10-24, paskelbta TAR 2014-10-24, i. k. 2014-14832

Nr. V-1861, 2020-11-30, paskelbta TAR 2020-11-30, i. k. 2020-25512

Nr. V-1048, 2022-06-27, paskelbta TAR 2022-06-27, i. k. 2022-13644

Nr. V-705, 2023-05-16, paskelbta TAR 2023-05-16, i. k. 2023-09209

 

part_fef4bfccdb26472cac22509199019dac_end


 

 

Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo

3 priedas

 

 

REIKALAVIMAI MOKYTOJŲ, NURODYTŲ REIKALAVIMŲ MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJAI APRAŠO 11.3 PAPUNKTYJE, DALYKINIAM PASIRENGIMUI

 

1.   Mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas:

Eil. Nr.

Ugdymo programa

Studijų krypčių grupė

Studijų kryptis / Studijų programa

1.

Ikimokyklinis ugdymas

Ugdymo mokslai

Pedagogika. Ikimokyklinio ugdymo ir (ar) vaikystės pedagogikos studijų programa.

2.

Priešmokyklinis ugdymas

Ugdymo mokslai

Pedagogika. Ikimokyklinio ir (ar) pradinio ugdymo, ir (ar) vaikystės pedagogikos studijų programa,  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka išklausyti 40 valandų darbo priešmokyklinėje grupėje kursai arba studijų metu išklausyti atitinkami dalykai.

3.

Pradinis ugdymas

Ugdymo mokslai

Pedagogika. Pradinio ugdymo ir (ar) vaikystės pedagogikos studijų programa.

 

 

2.   Mokytojams, dirbantiems pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas:

Eil. Nr.

Bendrojo ugdymo dalykas

Studijų krypčių grupė

Studijų kryptis / Studijų programa

Pastabos

1.

Etika

Ugdymo mokslai

Pedagogika (Mokomojo dalyko 60 studijų kreditų pedagogika)

 

Humanitariniai mokslai

Filosofija

2.

Lietuvių kalba ir literatūra

Ugdymo mokslai

Pedagogika (Mokomojo dalyko 60 studijų kreditų pedagogika)

 

Humanitariniai mokslai

Lietuvių filologija

 

3.

Lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros bendroji programa; Baltarusių tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros bendroji programa; Vokiečių gimtosios kalbos ir literatūros bendroji programa; Rusų gimtosios kalbos ir literatūros bendroji programa.

Ugdymo mokslai

Pedagogika (Mokomojo dalyko 60 studijų kreditų pedagogika)

 

Humanitariniai mokslai

Filologija pagal kalbą

 

4.

Užsienio kalba

Ugdymo mokslai

Pedagogika (Mokomojo dalyko 60 studijų kreditų pedagogika)

 

Humanitariniai mokslai

Filologija pagal kalbą, Lingvistika, Vertimas

 

5.

Matematika

Ugdymo mokslai

Pedagogika (Mokomojo dalyko 60 studijų kreditų pedagogika)

 

Matematikos mokslai

Visos studijų kryptys

6.

Informatika

Ugdymo mokslai

Pedagogika (Mokomojo dalyko 60 studijų kreditų pedagogika)

 

Matematikos mokslai

Visos studijų kryptys

Informatikos mokslai

Visos studijų kryptys

Inžinerijos mokslai

Elektros inžinerija, Elektronikos inžinerija

7.

Biologija

Ugdymo mokslai

Pedagogika (Mokomojo dalyko 60 studijų kreditų pedagogika)

 

Gyvybės mokslai

Biologija, Mikrobiologija, Molekulinė biologija, Biofizika, Biochemija, Ekologija, Genetika

 

 

Technologijų mokslai

Biotechnologijos

8.

Chemija

Ugdymo mokslai

Pedagogika (Mokomojo dalyko 60 studijų kreditų pedagogika)

 

Fiziniai mokslai

Chemija

Gyvybės mokslai

Biologija, Molekulinė biologija, Biofizika, Biochemija

Inžinerijos mokslai

Chemijos inžinerija

 

 

Technologijų mokslai

Medžiagų technologijos, Biotechnologijos

9.

Fizika

Ugdymo mokslai

Pedagogika (Mokomojo dalyko 60 studijų kreditų pedagogika)

 

Fiziniai mokslai

Fizika

Gyvybės mokslai

Biofizika

10.

Gamta ir žmogus

Ugdymo mokslai

Pedagogika (biologijos, chemijos, fizikos ir geografijos mokomųjų dalykų  60 studijų kreditų pedagogika)

 

Fiziniai mokslai

Visos studijų kryptys

Gyvybės mokslai

(Visos studijų kryptys)

Socialiniai mokslai

Visuomeninė geografija

 

 

Technologijų mokslai

Gamtos išteklių technologijos

 

 

Humanitariniai mokslai

Archeologija

11.

Istorija

Humanitariniai mokslai

Istorija, Archeologija, Paveldo studijos, Kultūros studijos

 

Ugdymo mokslai

Pedagogika (Mokomojo dalyko 60 studijų kreditų pedagogika)

12.

Geografija

Socialiniai mokslai

Visuomeninė geografija

 

Fiziniai mokslai

Gamtinė geografija, Geologija, Aplinkotyra

Ugdymo mokslai

Pedagogika (Mokomojo dalyko 60 studijų kreditų pedagogika)

13.

Pilietinis ugdymas

 

 

Humanitariniai mokslai

Istorija, Archeologija, Paveldo studijos, Kultūros studijos, Filosofija

 

Ugdymo mokslai

Pedagogika (Mokomojo dalyko (istorijos) 60 studijų kreditų pedagogika)

Socialiniai mokslai

Politikos mokslai, Antropologija, Visuomeninė geografija, Sociologija

Teisė

Teisė

14.

Ekonomika ir verslumas

Socialiniai mokslai

Ekonomika

 

Verslo ir viešoji vadyba

Verslas, Vadyba, Finansai, Apskaita, Žmonių išteklių vadyba, Viešasis administravimas

Ugdymo mokslai

Pedagogikos studijų krypties (ekonomikos) programa.

Baigta bet kuri pedagogikos studijų krypties programa ir išklausyti ne trumpesni kaip 40 valandų ekonomikos ir verslumo ugdymo programų ir metodų kursai

15

Filosofija

Humanitariniai mokslai

Filosofija

 

Ugdymo mokslai

Pedagogika (Mokomojo dalyko 60 studijų kreditų pedagogika)

 

16.

Dailė

Menai

Dailė, Dizainas, Medijų menas, Architektūra

 

Humanitariniai mokslai

Menotyra

Ugdymo mokslai

Pedagogika (Mokomojo dalyko 60 studijų kreditų pedagogika)

17.

Muzika

Menai

Muzika

 

Humanitariniai mokslai

Menotyra

Ugdymo mokslai

Pedagogika (Mokomojo dalyko 60 studijų kreditų pedagogika)

18.

Šokis

Menai

Šokis

 

Ugdymo mokslai

Pedagogika (Mokomojo dalyko 60 studijų kreditų pedagogika)

19.

Teatras

Menai

Teatras, Kinas

 

Humanitariniai mokslai

Menotyra

Ugdymo mokslai

Pedagogika (Mokomojo dalyko 60 studijų kreditų pedagogika)

20.

Technologijos (5-10 klasės, I-II gimnazijos klasės)

Ugdymo mokslai

Pedagogika (Mokomojo (technologijos, dailė) dalyko 60 studijų kreditų pedagogika)

 

Menai

Dailė, Dizainas, Medijų menas

21.

Inžinerinės technologijos III-IV gimnazijos klasės

 

Taikomosios technologijos (III-IV gimnazijos klasės)

Ugdymo mokslai

Pedagogika (Mokomojo dalyko (technologijos, dailė, ekonomika) 60 studijų kreditų pedagogika)

 

Socialiniai mokslai

 

Ekonomika

 

 

Pagal vidurinio ugdymo technologijų bendrojoje programoje numatytą kryptį, modulį.

Menai

Visos studijų kryptys

 

Technologijų mokslai

Inžinerijos mokslai

Verslo ir viešoji vadyba

Žemės ūkio mokslai

22.

Fizinis ugdymas

Ugdymo mokslai

Pedagogika (Mokomojo dalyko 60 studijų kreditų pedagogika)

 

Sportas

Visos studijų kryptys

 

__________________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-705, 2023-05-16, paskelbta TAR 2023-05-16, i. k. 2023-09209

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-960, 2014-10-24, paskelbta TAR 2014-10-24, i. k. 2014-14832

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-944, 2015-09-01, paskelbta TAR 2015-09-01, i. k. 2015-13366

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-269, 2017-04-24, paskelbta TAR 2017-04-24, i. k. 2017-06811

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalfikacijai aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-569, 2018-06-13, paskelbta TAR 2018-06-13, i. k. 2018-09827

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-831, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-16, i. k. 2019-11716

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1861, 2020-11-30, paskelbta TAR 2020-11-30, i. k. 2020-25512

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalfikacijai aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-599, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08566

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-2159, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-01, i. k. 2021-24811

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-462, 2022-03-29, paskelbta TAR 2022-03-29, i. k. 2022-06238

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-611, 2022-04-21, paskelbta TAR 2022-04-21, i. k. 2022-08148

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1048, 2022-06-27, paskelbta TAR 2022-06-27, i. k. 2022-13644

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-705, 2023-05-16, paskelbta TAR 2023-05-16, i. k. 2023-09209

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_4d634d5500414b7089128805cdf9caac_end