Suvestinė redakcija nuo 2018-03-13 iki 2018-10-25

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-07-19, i. k. 2017-12422

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.1.3-CPVA-R-705 PRIEMONĖS „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PRIEINAMUMO DIDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. liepos 18 d. Nr. V-585

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, 65 punktu,

 

t v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-705 priemonės „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (pridedama).

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                     Jurgita Petrauskienė

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

 

Viešosios įstaigos Centrinės projektų

 

valdymo agentūros

 

2017 m. balandžio 12 d. raštu Nr. 2017/2-2452

SUDERINTA

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

 

2017 m. gegužės 8 d. raštu Nr. ((24.37)-5K-1708642)-6K-1703203

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA                 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

2017 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-585

 

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS09.1.3-CPVA-R-705 PRIEMONĖS „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PRIEINAMUMO DIDINIMAS“  PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-705 priemonės „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ elementai, kad siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014)6397 (toliau – Veiksmų programa), 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-705 priemonės „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.2. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.3. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos priedas);

2.4. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.5. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą;

2.6. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893 „Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Regionų projektų atrankos tvarkos aprašas);

2.7. Vaikų įtraukties mokytis ir įvairiapusio ugdymo 2017–2022 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V-527 „Dėl Vaikų įtraukties mokytis ir įvairiapusio ugdymo 2017–2022 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – Vaikų įtraukties mokytis ir įvairiapusio ugdymo 2017–2022 metų veiksmų planas);

2.8. Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą 2014 m. gruodžio 31 d. viešosios  įstaigos Centrinės  projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymu Nr. 2014/8-337 (toliau – Investicijų projektų rengimo metodika). Investicijų projektų rengimo metodika nustato metodines rekomendacijas ir reikalavimus nagrinėtinų alternatyvų skaičiui ir turiniui projektams;

2.9. Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodiką, patvirtintą 2014 m. spalio 13 d. 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymo komiteto posėdžio protokolu Nr. 35;

2.10. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 ir paskelbtas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams).

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Universalus dizainas suprantamas taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme.

41. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokykla Apraše suprantama kaip mokykla, kuri vykdo tik ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio ugdymo programas, arba bendrojo ugdymo mokyklos ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio ugdymo skyrius / padalinys, veikiantis atskirame pastate bei turintis atskirą teritoriją saugiam ir kokybiškam ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo procesui užtikrinti. Įgyvendinus projektą tokiame pastate negali būti vykdomos bendrojo ugdymo programos.

Papildyta punktu:

Nr. V-679, 2017-09-11, paskelbta TAR 2017-09-11, i. k. 2017-14491

 

5. Viešosios erdvės Apraše suprantamos kaip erdvės vaikų darželyje, kurios yra skirtos visai bendruomenei (darželį lankantiems vaikams, jų tėvams, darbuotojams) – salė, koridoriai, terasa, tambūras / įėjimas, darželio bibliotekėlė, laboratorija / tyrinėjimų kambarys, amfiteatras ar kt.

6. Vaikų ugdymo grupė Apraše suprantama kaip erdvė, kurioje yra vykdoma ikimokyklinio ir / arba priešmokyklinio ugdymo programa. Ją sudaro pagrindinė erdvė, kurioje vyksta vaikų ugdymas ir kitos patalpos  skirtos įvairiems  konkrečios grupės vaikų poreikiams – rūbinėlė (arba priėmimo-nusirengimo  erdvė),  vaikų poilsiui / miegui skirta erdvė, tualetas, prausykla, grupės virtuvėlė. Gali būti ir kitos, grupės vaikams ir joje dirbančiam personalui skirtos erdvė (erdvė ugdymo priemonių sandėliavimui, rūbų džiovykla ar kt.).

7. Anksčiau atnaujinta erdvė Apraše suprantama kaip ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigos pastato patalpos, kurios buvo atnaujintos pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę VP3-2.2-ŠMM-06-R „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“ arba per paskutinius 5 kalendorinius metus iki projekto paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai panaudojant nuosavas ar kitų šaltinių lėšas atnaujintos patalpos.

8. Vaikų savireguliacija Apraše suprantama kaip vaikų gebėjimai adaptyviai ir lanksčiai kontroliuoti ir valdyti kūno funkcijas, elgesį, dėmesį ir emocijas įvairiuose socialiniuose ir fiziniuose kontekstuose.

9. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Ministerija) ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija).

10. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

11. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama regiono projektų planavimo būdu.

12. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki:

Iš viso lėšų iki:

Iš jų veiklos lėšų rezervas:

Europos regioninės plėtros fondo lėšų, Eur

Valstybės biudžeto lėšų, Eur

Europos regioninės plėtros fondo lėšų, Eur

Valstybės biudžeto lėšų, Eur

18 629 612,00

1 643 789,00

1 705 641,00

216 261,00

Aštuoniolika milijonų šeši šimtai dvidešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai dvylika eurų

Milijonas šeši šimtai keturiasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai

Vienas milijonas septyni šimtai penki tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt vienas euras

Du šimtai šešiolika tūkstančių du šimtai šešiasdešimt vienas euras

Veiklos lėšų rezervas galės būti skirtas projektams finansuoti tik Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus Veiksmų programos priedo pakeitimą, kuriuo veiklos lėšų rezervas bus skirtas Veiksmų programos 9 prioritetui įgyvendinti.

13. ES struktūrinių fondų lėšų regionams limitai:

13.1. pagal Aprašą skiriamų finansavimo lėšų paskirstymas regionams:

 

Regiono pavadinimas

ES struktūrinių fondų lėšų suma, Eur

Alytaus

1138588

Kauno

3187144

Klaipėdos

1781258

Marijampolės

877129

Panevėžio

1124796

Šiaulių

1532659

Tauragės

693247

Telšių

791355

Utenos

560529

Vilniaus

5237266

Iš viso:

16923971

Pastaba: veiklos lėšų rezervas regionams paskirstomas tik Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus Veiksmų programos priedo pakeitimą, kuriuo veiklos lėšų rezervas bus skirtas Veiksmų programos 9 prioritetui įgyvendinti.

13.2. Priemonei skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys, pagal regionus:

Regiono pavadinimas

ES lėšų suma, Eur

2017 m.

2018 m.

Iš viso konkrečiam regionui per 2014–2020 m.

Alytaus

0

1138588

1138588

Kauno

0

3187144

3187144

Klaipėdos

0

1781258

1781258

Marijampolės

0

877129

877129

Panevėžio

0

1124796

1124796

Šiaulių

0

1532659

1532659

Tauragės

0

693247

693247

Telšių

0

791355

791355

Utenos

0

560529

560529

Vilniaus

0

5237266

5237266

Iš viso regionams konkrečiais metais:

0

16923971

16923971“

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-679, 2017-09-11, paskelbta TAR 2017-09-11, i. k. 2017-14491

 

13.3. Priemonei skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, kurios kasmet turi būti pripažįstamos deklaruotinomis, pagal regionus:

 

Regiono pavadinimas

ES lėšų suma, Eur

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Iš viso konkrečiam regionui per 2015–2023 m.

Alytaus

0

595026

394258

149304

1138588

Kauno

0

1665603

1103611

417930

3187144

Klaipėdos

0

930886

616795

233577

1781258

Marijampolės

0

458388

303723

115018

877129

Panevėžio

0

587818

389483

147495

1124796

Šiaulių

0

800969

530713

200977

1532659

Tauragės

0

362292

240050

90905

693247

Telšių

0

413563

274022

103770

791355

Utenos

0

292933

194094

73502

560529

Vilniaus

0

2736997

1813506

686763

5237266

Iš viso regionams konkrečiais metais:

0

8844475

5860255

2219241

16923971

 

14. Priemonės tikslas – didinti bendrojo ir neformalaus ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

15. Pagal Aprašą remiama veikla – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklų infrastruktūros modernizavimas ir aprūpinimas priemonėmis, skatinančiomis vaikų kūrybiškumą ir savireguliaciją.

16. Pagal Apraše nurodytą remiamą veiklą regionų projektų sąrašus visam Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų regiono limitui numatoma sudaryti  2017 m. spalio mėnesį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-679, 2017-09-11, paskelbta TAR 2017-09-11, i. k. 2017-14491

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

17. Pagal Aprašą galimas pareiškėjas yra Lietuvos Respublikos savivaldybių administracijos. Galimas (-i) partneris (-iai) yra viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje. Partnerio įtraukimo į projektą būtinumas turi būti pagrįstas paraiškoje.

18. Pareiškėju (projekto vykdytoju) ir partneriu negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

19. Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

20.  Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2017 m. liepos 11 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-4.1 (26):

20.1. projektas, kurio metu numatoma vykdyti Aprašo 15 punkte numatytą veiklą turi atitikti Vaikų įtraukties mokytis ir įvairiapusio ugdymo 2017–2022 metų veiksmų plano nuostatas. Laikoma, kad projektas atitinka Vaikų įtraukties mokytis ir įvairiapusio ugdymo veiksmų planą, jeigu projekto veikla atitinka šio veiksmų plano 1.1.3 papunktyje nurodytą priemonę;

20.2. projektas turi atitikti regiono plėtros planą, patvirtintą regiono plėtros tarybos sprendimu. Laikoma, kad projektas atitinka regiono plėtros planą, jei projekto pareiškėjas, projekto veiklos atitinka regiono plėtros plano priemonių plane nurodytą informaciją apie projekto pareiškėją, projekto veiklas, o finansavimo dydis neviršija regiono plėtros plano priemonių plane nurodyto projekto finansavimo dydžio pagal kiekvieną iš finansavimo šaltinių;

20.3.  projektu suplanuotos investicijos turi būti nukreipiamos perspektyvių ir skaitlingų grupių atnaujinimui. Laikoma, kad projektas atitinka šį kriterijų, jeigu suplanuotos investicijos nukreipiamos į grupes, kuriose ugdomų vaikų skaičius būtų ne mažiau kaip 80 % maksimalaus leistino vaikų skaičiaus grupėje pagal Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 5 punkto nuostatas. Šis projektų atrankos kriterijus taikomas, kai projektu numatoma atnaujinti esamas ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio ugdymo grupių patalpas.

21. Papildomi reikalavimai, kuriuos projektai turi atitikti projektinių pasiūlymų vertinimo metu:

21.1. prioritetas teikiamas atnaujinimui atrenkamoms toms ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, kurių pastatų tipų modernizavimui pateiktos Ikimokyklinio ugdymo įstaigų edukacinių erdvių modernizavimo rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos) adresu: http://www.projektas-aikstele.lt. Jeigu savivaldybėje nėra to ikimokyklinio ugdymo įstaigos pastato tipo, kuriam yra parengtos Rekomendacijos, arba investicijos į tokį mokyklos tipą yra netikslingos, modernizavimui pagal adaptuotas Rekomendacijas atrenkamas kitas ikimokyklinio ugdymo įstaigos tipas;

21.2. pasirinkus modernizuoti ne visą pastatą, projekto metu turi būti atnaujinama ne mažiau kaip dviejų vaikų ugdymo grupių ir joms priskiriamų erdvių patalpos (priėmimo ir nusirengimo patalpos, miegamojo, tualeto prausyklos ir kt.), kurios modernizuojamos ir pritaikomos kokybiškai vykdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas pagal Rekomendacijas (atitikčiai Rekomendacijoms įvertinti pildomas Aprašo 2 priedas). Dalis  lėšų gali būti skiriama ikimokyklinio ugdymo įstaigų būtinų ir susijusių su atnaujinto pastato tinkamu naudojimu viešųjų erdvių atnaujinimui. Tokių išlaidų būtinumas pagrindžiamas ir jos nurodomos investicijų projekte arba kituose su projekto paraišką pateikiamuose dokumentuose, jeigu investicijų projekto neprivaloma rengti; 

21.3. vienos ikimokyklinio ugdymo įstaigos modernizavimui skiriama minimali tinkamų finansuoti išlaidų suma, įskaitant pareiškėjo dalį, yra 100 000,00 Eur (vienas šimtas tūkstančių eurų 00 ct);

21.4. projektai, kuriuose numatoma tik įrangos ir (ar) baldų įsigijimas negali būti finansuojami;

21.5. ne daugiau kaip 10 proc. projektui skirtų lėšų gali būti panaudotos ugdymo tikslams skirtai kompiuterinei ir (arba) organizacinei technikai įsigyti.

22. Pagal Aprašą nefinansuojami didelės apimties projektai.

23. Teikiamų pagal Aprašą projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 24 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

24. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų taisyklių nustatyta tvarka ir nepažeidžiant Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų.

25. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

26. Projektais, planuojamais pagal Apraše numatomas finansuoti veiklas, turi būti siekiama toliau išvardintų stebėsenos rodiklių:

26.1. produkto rodiklių:

26.1.1. Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas“ (rodiklio kodas P.B.235). Minimali siektina reikšmė nenustatoma;

26.1.2. „Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ugdymo mokyklos“ (rodiklio kodas P.N.717). Minimali siektina reikšmė nurodyta Aprašo 26.3 papunktyje;

26.2. vieno arba abiejų 26.2.1 ir 26.2.2 papunkčiuose nurodytų produkto rodiklių:

26.2.1. „Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos“ (rodiklio kodas P.S.380). Minimali siektina reikšmė nurodyta Aprašo 26.3 papunktyje;

26.2.2. „Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupės“ (rodiklio kodas P.N.743). Minimali siektina reikšmė nurodyta Aprašo 26.3 papunktyje;

26.3. stebėsenos rodiklių siektinos reikšmės nurodytos lentelėje yra privalomos pasiekti konkrečiam regionui:

 

Regionas

Produkto rodiklio „Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos“ (rodiklio kodas P.S.380)

Produkto rodiklio „Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos“ (rodiklio kodas P.N.717)

Produkto rodiklio „Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupės“ (rodiklio kodas P.N.743)

Tarpinė reikšmė iki 2018 m. birželio 1 d.

Siektina minimali rodiklio reikšmė

Tarpinė reikšmė iki 2018 m. birželio 1 d.

Siektina minimali rodiklio reikšmė

Tarpinė reikšmė iki 2018 m. birželio 1 d.

Siektina minimali rodiklio reikšmė

Alytaus

7

140

0

1

0

2

Kauno

20

400

0

4

0

8

Klaipėdos

11

220

0

2

0

4

Marijampolės

5

100

0

1

0

2

Panevėžio

7

140

0

1

0

2

Šiaulių

9

180

0

2

0

4

Tauragės

4

80

0

1

0

2

Telšių

5

100

0

1

0

2

Utenos

0

0

0

1

0

2

Vilniaus

32

640

0

6           

0

12

Iš viso:

100

2000

0

20

0

40

 

27. Aprašo 26.1.2. ir 26.2.2. papunkčiuose nurodytų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimui taikomas Nacionalinis stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas. Aprašo 26.1.1 ir  26.2.1 papunkčiuose nurodytų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimui taikomas Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas. Visų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai skelbiami ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

28. Projekto parengtumui taikomi šie reikalavimai:

28.1. pareiškėjas iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai turi būti įgijęs daiktines pareiškėjo (partnerio) teises į statinį ir (arba) žemės sklypą, kuriame įgyvendinant projektą bus vykdomi statybos darbai, daiktinės teisės turi būti įregistruotos įstatymų nustatyta tvarka ir galioti ne trumpiau kaip penkerius metus po projekto įgyvendinimo pabaigos. Jei statinys ar žemės sklypas yra naudojamas pagal panaudos / nuomos sutartį, pareiškėjas turi turėti panaudos davėjo / nuomotojo raštišką sutikimą vykdyti projekto veiklas;

28.2. jei projekte planuojama ūkinė veikla gali turėti poveikį aplinkai ir ji patenka į Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo taikymo sritį ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, pareiškėjas, iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai turi būti parengęs planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir turėti atsakingos institucijos sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių ar atrankos išvadą;

28.3. jei planuojama veikla susijusi su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka, iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai, turi būti atliktas „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymas, vadovaujantis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įstaigoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis ir turėti atsakingos institucijos Planų ar programų įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvadą.

29. Negali būti numatyti projekto apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

30. Projektas turi prisidėti prie lyčių lygybės principo įgyvendinimo ir (arba) skatinti nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimą, t. y., įgyvendinant Aprašo 15 punkte numatomą finansuoti veiklą, numatomas aktyvus prisidėjimas prie universalaus dizaino principo įgyvendinimo. Atnaujinami / įrengiami statiniai turi atitikti ne mažiau kaip 4 reikalavimus pateikiamus Aprašo 30.1 – 30.9 papunkčiuose (atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti pildomas Aprašo 3 priedas):

30.1. kiekvienoje patalpoje, kurioje yra vykdoma ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programa,  turi būti įrengta bent viena ugdymo(si) vieta, kuria galėtų naudotis vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;

30.2. jei patalpoje yra demonstravimo lenta, turi būti įrengtas jos apšvietimas, kurio valdymas būtų nepriklausomas nuo bendro patalpos apšvietimo valdymo;

30.3. priešgaisrinės ir kitos apsaugos sistemos turi turėti ir garsinį, ir vaizdinį (pvz. pavojaus atveju užsidegančios lempos ar ekranai) perspėjimą apie pavojų;

30.4. baldų ir įrangos išdėstymas patalpoje turi būti planuojamas taip, kad patekimas į ugdymo vietą būtų tiesus ir lengvas (kelyje link darbo vietos nebūtų kliūčių, pvz., spintelių);

30.5. specialiųjų ugdymosi poreikių asmenims skirtos ugdymo vietos turi būti planuojamos ugdymo patalpos pradžioje arba kuo arčiau pedagogo stalo;

30.6. tarpai turi būti pakankami, kad galėtų judėti specialiosiomis judėjimo priemonėmis besinaudojantys asmenys;

30.7. jei pagal priemonę planuojama įrengti erdvę demonstravimui, erdvė patalpoje turi būti planuojama taip, kad visiems vaikams, pedagogams ir kitiems darbuotojams ir demonstruojama medžiaga būtų gerai matoma;

30.8. turi būti sudaryta galimybė reguliuoti / kontroliuoti patalpos apšvietimo lygį (t. y. įrengiami būvio, šviesos davikliai arba jungikliai atskiroms šviestuvų grupėms);

30.9. pastatuose turi būti įrengti išėjimus žymintys ženklai, atitinkantys Statybos techninių reikalavimų reglamento STR 2.01.01 (2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422 „Dėl reglamento str 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ patvirtinimo“, 52.2 papunkčio reikalavimus ir tualetus žymintys ženklai, atitinkantys Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms”, patvirtinto  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 „Dėl str 2.03.01:2001 "Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms" patvirtinimo”, 142, 143 punktų reikalavimus.

31. Neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

32. Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

33. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje (pagal Aprašą Projektų taisyklių 405.2 punkte nustatytas reikalavimas išankstinėms sąskaitoms pateikti rangovo, prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo gautą kredito įstaigos išankstinio mokėjimo grąžinimo garantiją, laidavimo ar laidavimo draudimo dokumentą, netaikomas) ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

34. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 92,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, t. y. iš ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skiriamas finansavimas negali viršyti 92,5 proc. Pareiškėjas ir (arba) partneris privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 7,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

35. Pareiškėjas ir (arba) partneris savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesnei, nei reikalaujama, lėšų suma. 

36. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų.

37. Pagal Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

 

Išlaidų katego-rijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

Netinkama finansuoti.

2.

Nekilnojamasis turtas

Netinkama finansuoti.

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Netinkamos finansuoti išlaidos:

1. naujų pastatų statybos išlaidos;

2. naujų inžinerinių statinių statybos išlaidos, išskyrus išlaidas, kurios būtinos pastatą tinkamai naudoti, ar kai tokių išlaidų būtinumas pagrindžiamas investicijų projekte ir jos nurodytos patvirtintame projektiniame pasiūlyme;

3. viešųjų erdvių, aplinkos (sklypo) tvarkymo ir su tuo susijusios išlaidos, išskyrus išlaidas, kurios yra susijusios su atnaujinto pastato tinkamu naudojimu ir (ar) vaikų kūrybiškumo skatinimu ir kai tokių išlaidų būtinumas pagrindžiamas investicijų projekte arba kituose su projekto paraiška pateikiamuose dokumentuose, jeigu investicijų projekto neprivaloma rengti;

4. modulinių priestatų statybos bei įrengimo išlaidos, išskyrus atvejus, kai vienoje ugdymo įstaigoje projekto metu numatoma sukurti ne mažiau kaip 100 naujų ugdymo vietų;

5. administracijos patalpų remonto darbų išlaidos;

6. techninė dokumentacija, parengta ne pagal Rekomendacijas.

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Netinkamos finansuoti laikomos šios išlaidos:

1. tikslinių transporto priemonių pirkimo, nuomos ir finansinės nuomos (lizingo) išlaidos;

2. administracijos poreikiams tenkinti skirtos įrangos ir baldų įsigijimo išlaidos.

5.

Projekto vykdymas

Tinkamos finansuoti išlaidos:

1. investicinio projekto parengimas. Paraiškos ir projektinio pasiūlymo parengimo (pildymo) išlaidos netinkamos finansuoti;

2. projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos.

6.

Informavimas apie projektą

Tinkamos finansuoti tik privalomos informavimo apie projektą priemonės pagal Projektų taisyklių 37 skirsnio 450 punktą.

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Netiesioginėms projekto išlaidoms apmokėti taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma apskaičiuojama pagal Projektų taisyklių 10 priedą. 

 

Pastaba. Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis Biudžeto pildymo instrukcija, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-679, 2017-09-11, paskelbta TAR 2017-09-11, i. k. 2017-14491

 

38. Pajamoms iš projekto veiklų, gautoms projekto įgyvendinimo metu ir po projekto finansavimo pabaigos, taikomi reikalavimai nustatyti Projektų taisyklių 36 skirsnyje.

39. Pagal Aprašą kryžminis finansavimas netaikomas.

40. Išlaidos, apmokamos taikant Aprašo 37 punkte nurodytas fiksuotąsias normas, turi atitikti Projektų taisyklių 35 skirsnį.   

41. Projektinio pasiūlymo ir paraiškos parengimo išlaidos yra netinkamos finansuoti, išskyrus projektinio pasiūlymo priedo – investicijų projekto, parengimo / pirkimo išlaidas, jeigu šios išlaidos yra patirtos ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d. Šio priedo rengimo / pirkimo išlaidas pareiškėjas gali įtraukti į projekto biudžetą.

42. Tinkamos išlaidos yra projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos. Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidoms taikoma kasmetinių atostogų išmokų fiksuotoji norma, vadovaujantis 2016 m. sausio 19 d. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtinta Kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaita. Šis tyrimas skelbiamas adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

43. Galimi pareiškėjai iki Regiono plėtros tarybos sekretoriato rašte nurodytos datos turi pateikti projektinius pasiūlymus dėl regiono projektų įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) pagal formą, nustatytą Regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 1 priede, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt. Kartu su projektiniu pasiūlymu galimi pareiškėjai turi pateikti:

43.1. kartu su projektiniu pasiūlymu pareiškėjas turi pateikti investicijų projektą, parengtą pagal Investicijų projektų rengimo metodiką, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, jei projektu siekiama investuoti į turtą arba infrastruktūrą, reikalingą viešosioms paslaugoms, kaip jos apibrėžtos Viešojo administravimo įstatyme, teikti, ir projektui įgyvendinti suplanuotų investicijų į nurodytus investavimo objektus išlaidų suma, išskyrus (atėmus) joms tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį ir išlaidas, kurios apmokamos supaprastintai pagal iš anksto nustatytus dydžius (fiksuotuosius įkainius, fiksuotąsias sumas arba fiksuotąsias normas), viršija 300 000,00 Eur (tris šimtus tūkstančių eurų 00 ct). Kartu pateikiamas į elektroninę laikmeną įrašytas investicijų projektas, taip pat jo priedai – sąnaudų ir naudos analizės ir (arba) sąnaudų efektyvumo analizės rezultatų lentelės Excel formatu;

43.2. Investicijų projekte turi būti išnagrinėtos projekto įgyvendinimo alternatyvos pagal vieną iš šių sąlygų:

43.2.1. pagal vykdomų veiklų pobūdį ir projekto investavimo objekto tipą išnagrinėtos visos galimos projekto įgyvendinimo alternatyvos, nurodytos Investicijų projektų rengimo metodikos 4 priede. Vertinant projekto investavimo objekto tipą – esamo pastato bendrojo ploto padidinimas – papildomai turi būti išnagrinėta esamo turto rekonstravimo / pritaikymo alternatyva. Pareiškėjas savo nuožiūra gali nagrinėti ir kitas (papildomas) alternatyvas;

43.2.2. išnagrinėta viena projekto įgyvendinimo alternatyva, nurodyta integruotų teritorijų vystymo programoje, vadovaujantis Investicijų projektų rengimo metodika;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-679, 2017-09-11, paskelbta TAR 2017-09-11, i. k. 2017-14491

 

43.3. ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio ugdymo įstaigos pažymą apie grupes ir jose ugdomų vaikų skaičių einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. (taikoma kai projektu numatoma atnaujinti esamas ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio ugdymo grupių patalpas).

44. Regiono plėtros taryba, Regiono plėtros tarybos sekretoriatui įvertinus projektinius pasiūlymus, priims sprendimą dėl regionų projektų sąrašo sudarymo, kaip tai numatyta Projektų taisyklių 72 punkte ir Regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 7 punkte. Į regiono projektų sąrašą gali būti įtraukti tik Projektų taisyklių 49 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantys projektai.  Pareiškėjai, kurių projektai įtraukti į regiono projektų sąrašą, įgis teisę teikti paraišką finansuoti projektą.

45. Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt  skiltyje „Finansavimas / Planuojami valstybės (regionų) projektai“ prie konkretaus planuojamo projekto „Susijusių dokumentų“.

46. Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 48 punkte nurodytais priedais iki regiono  projektų sąraše nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), o jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – įgyvendinančiajai institucijai raštu (kartu pateikdamas į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir jos priedus) Projektų taisyklių 12 skirsnyje nustatyta tvarka. Pareiškėjas pildo paraiškos formą ir teikia ją per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę ir (arba) raštu (kartu pateikdamas į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir jos priedus) įgyvendinančiajai institucijai Projektų taisyklių 12 skirsnyje nustatyta tvarka. Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

47. Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu bei apie tai informuoja pareiškėjus raštu / per DMS.

48. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus (Aprašo 48.1 – 48.5  papunkčiuose nurodytų paraiškos priedų formos skelbiamos ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant dokumento tipo „paraiškų priedų formos“):

48.1. partnerio (-ių) deklaraciją (-as), jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriais (Partnerio deklaracijos forma integruota į pildomą paraiškos formą);

48.2 Klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, jei pareiškėjas prašo PVM išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą;  

48.3. informaciją apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus. Šis paraiškos priedas pildomas ir teikiamas kartu su paraiška visais atvejais, kai projekte planuojama ūkinė veikla gali turėti poveikį aplinkai ir ji patenka į Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo taikymo sritį, ir (arba) projekto planuojama ūkinė veikla yra susijusi su „Natura 2000“ teritorijomis;

48.4. informaciją apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas (priedas teikiamas, kai projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma viršija 1 mln. eurų);

48.5. užpildytą Aprašo 2 priedą pagal atitinkamą pastato tipą;

48.6. dokumentai, pagrindžiantys projekto biudžeto pagrįstumą (komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas, pasirašytos sutartys, jeigu įvykdyti viešieji pirkimai);

48.7. finansavimo šaltinius (pareiškėjo įnašą ir netinkamų išlaidų padengimą) pagrindžiančius dokumentus, jei pareiškėjas ir (arba) partneris savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis prisideda prie projekto įgyvendinimo;

48.8. dokumentus, nurodytus Aprašo 28.1 punkte, pagrindžiančius pareiškėjo (partnerio) daiktines teises į statinį ir (arba) žemės sklypą, ir (arba) panaudos davėjo / nuomotojo raštišką sutikimą vykdyti projekto veikas, jeigu pareiškėjas planuoja vykdyti statybos  darbus ir šie dokumentai nebuvo pateikti kartu su projektiniu pasiūlymu;

48.9. jei tokie yra įvykdyti, įvykdytų viešųjų pirkimų, viršijančių tarptautinio pirkimo vertę, apibrėžtą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 11 str., kurių prašoma finansuoti projekte suma viršija 175 000,00 eurų (vieną šimtą septyniasdešimt penkis tūkstančius eurų 00 ct.), dokumentus;

48.10. pagrindinio projekto pirkimo, kurio prašoma finansuoti projekte suma sudaro didžiausią projekto biudžeto dalį, dokumentus, jeigu šis pirkimas teikiant projekto paraišką yra įvykdytas;

48.11. užpildytą Aprašo 3 priedą;

48.12. patalpų brėžinius su pažymėtomis anksčiau atnaujintomis erdvėmis ir projekto metu numatomomis atnaujinti erdvėmis.

49. Jeigu su paraiška teikiamas techninis projektas, jis teikiamas kartu su paraiška per DMS elektronine forma (PDF formatu). Jeigu DMS funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, techninis projektas elektroninėje laikmenoje (PDF formatu) teikiamas įgyvendinančiajai institucijai raštu (su lydraščiu, kuriame nurodomas paraiškos kodas, projekto pavadinimas, teikiamo dokumento pavadinimas, data ir numeris).“

50. Visi Aprašo 48 punkte nurodyti priedai turi būti teikiami per DMS. Jei priedai teikiami ne kartu su paraiška, jie turi būti pateikti iki paraiškai teikti nustatyto termino paskutinės dienos. Paraiškos pateikimo data ir laikas nustatomi pagal paskutinio pateikto priedo pateikimo datą ir laiką.

51. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma kvietime teikti paraiškas ir regionų projektų sąraše, kuris skelbiamas ES struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt, ir ji negali būti vėlesnė nei 2018 m. birželio 1 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-679, 2017-09-11, paskelbta TAR 2017-09-11, i. k. 2017-14491

Nr. V-48, 2018-01-19, paskelbta TAR 2018-01-19, i. k. 2018-00906

Nr. V-239, 2018-03-12, paskelbta TAR 2018-03-12, i. k. 2018-03842

 

52. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių 5 skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta kvietimo teikti paraiškas skelbime, paskelbtame pagal Aprašą ES struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt ir (arba) įgyvendinančiosios institucijos siunčiamame pasiūlyme teikti paraiškas pagal regionų projektų sąrašą.

53. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede nustatytus reikalavimus.

54. Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

55. Įgyvendinančioji institucija gali atmesti paraišką, jei vertinimo metu nustatyta, kad pareiškėjas ar su paraiška susiję asmenys siekė gauti konfidencialią informaciją arba neteisėtai daryti įtaką vertinimo rezultatams ar vertintojams.

56. Įgyvendinančioji institucija taip pat gali atmesti paraišką, jei joje, palyginus su projektiniu pasiūlymu dėl regiono projekto įgyvendinimo ar regiono projektų sąrašu, yra atlikti esminiai pakeitimai. Esminiai pakeitimais laikomi Projektų taisyklių 178.1-178.4 papunkčiuose nurodyti pakeitimai.

57. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 60 dienų nuo regiono projekto paraiškos gavimo dienos.

58. Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje, vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS (arba raštu, jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės).

59. Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Apraše ir Projektų taisyklių 14–16 skirsniuose, juose nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS ir (arba jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės) raštu 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

60. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

61. Įgyvendinančiajai institucijai baigus paraiškų vertinimą, sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų taisyklių 17 skirsnyje nustatyta tvarka.

62. Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos per DMS ir (arba jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės) raštu pateikia šį sprendimą pareiškėjams.

63. Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti bus sudaromos dvišalės projektų sutartys tarp pareiškėjų, įgyvendinančiosios institucijos.

64. Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą. 

65. Projekto sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas vienu iš žemiau nurodytų būdų, priklausomai nuo to, kokią šio dokumento formą pasirenka projekto vykdytojas:

65.1. kaip pasirašytas popierinis dokumentas;

65.2. kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

66. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

67. 5 metus po projekto finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas Projektų taisyklių 27 skirsnyje nustatyta tvarka.

68. Projekto sutartyje nustatomas privalomas finansinis projekto lėšų įsisavinimo spartos rodiklis, t. y., nurodoma privaloma įsisavinti procentinė lėšų dalis nuo visų projektui įgyvendinti skirtų projekto finansavimo lėšų per 12 mėnesių  nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

69. Pagal įgyvendinančios institucijos pareikalavimą projekto vykdytojas turi apdrausti projekto įgyvendinimui skirtą ilgalaikį materialųjį turtą, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui skirto finansavimo lėšų. Draudimo sąlygas bei terminus įgyvendinančioji institucija pareiškėjui privalo nurodyti raštu.

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

70. Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių 11 skirsnyje.

71. Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

 

_______________________________________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-679, 2017-09-11, paskelbta TAR 2017-09-11, i. k. 2017-14491

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. V-585 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-705 priemonės „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-48, 2018-01-19, paskelbta TAR 2018-01-19, i. k. 2018-00906

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. V-585 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-705 priemonės „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-239, 2018-03-12, paskelbta TAR 2018-03-12, i. k. 2018-03842

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. V-585 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-705 priemonės „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo