Suvestinė redakcija nuo 2019-01-22

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2015-08-04, i. k. 2015-11956

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ, LIETUVIŲ KILMĖS ASMENŲ IR JŲ ŠEIMOS NARIŲ, GYVENANČIŲ UKRAINOS KRYMO AUTONOMINĖJE RESPUBLIKOJE, SEVASTOPOLIO MIESTE, DONECKO IR LUHANSKO SRITYSE, PERKĖLIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IR VALSTYBĖS PARAMOS JŲ INTEGRACIJAI

 

2015 m. liepos 29 d. Nr. 773
Vilnius

 

 

Atsižvelgdama į sudėtingą saugumo ir humanitarinę padėtį Ukrainos Krymo Autonominėje Respublikoje, Sevastopolio mieste, Donecko ir Luhansko srityse, siekdama suteikti paramą Lietuvos Respublikos piliečiams, lietuvių kilmės asmenims ir jų šeimos nariams, pareiškusiems pageidavimą persikelti iš šių Ukrainos regionų į Lietuvos Respubliką (toliau – perkeltini asmenys), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pritarti perkeltinų asmenų perkėlimui į Lietuvos Respubliką.

2. Pavesti:

2.1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai kartu su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija – organizuoti ir koordinuoti perkeltinų asmenų integraciją ir valstybės paramos jų integracijai, įskaitant laikino būsto perkeltiniems asmenims suteikimą,  teikimą;

2.2. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai:

2.2.1. kartu su Migracijos departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sudaryti perkeltinų asmenų sąrašą;

2.2.2. suteikti perkeltiniems asmenims konsulinę pagalbą, priimti sprendimus dėl vizų ir asmens grįžimo dokumentų išdavimo;

2.2.3. vizos galiojimo laikui apdrausti perkeltinus asmenis sveikatos draudimu;

2.2.4. bendradarbiaujant su Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuru ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, vykdyti informacijos apie šiame nutarime ir kituose teisės aktuose numatytas perkeltinų asmenų integracijos priemones sklaidą;

2.3. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai kartu su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija – organizuoti ir koordinuoti perkeltinų asmenų perkėlimą į Lietuvos Respubliką;

2.4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai – koordinuoti švietimo paslaugų teikimą perkeltiniems asmenims.

3. Nustatyti, kad:

3.1. nuo asmens perkėlimo į Lietuvos Respubliką dienos valstybės parama perkeltinų asmenų integracijai teikiama mutatis mutandis vadovaujantis Valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl Valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas). Perkeltiniems asmenims, kuriems išduoti leidimai laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, netaikomas Aprašo 18 punkte nurodytas bendras integracijos laikotarpis centre, kitose centro suteiktose gyvenamosiose patalpose ir savivaldybės teritorijoje. Bendras šių asmenų integracijos laikotarpis centre, kitose centro suteiktose gyvenamosiose patalpose ir savivaldybės teritorijoje negali būti ilgesnis kaip 60 mėnesių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1243, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28705

Nr. 34, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00896

 

3.2. išlaidos, būtinos perkeltinų asmenų perkėlimui į Lietuvos Respubliką ir valstybės paramai jų integracijai, įskaitant rinkliavų už atvykimo dokumentų ir teisinį statusą Lietuvoje patvirtinančių dokumentų tvarkymą ir išdavimą, apmokamos iš atitinkamų institucijų asignavimų lėšų, prireikus – teisės aktų, reglamentuojančių lėšų skyrimą iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo, nustatyta tvarka iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                             Algimanta Pabedinskienė

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1243, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28705

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. 773 „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių, Lietuvių kilmės asmenų ir jų šeimos narių, gyvenančių Ukrainos Krymo Autonominėje Respublikoje, Sevastopolio mieste, Donecko ir Luhansko srityse, perkėlimo į Lietuvos Respubliką ir valstybės paramos jų integracijai“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 34, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00896

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. 773 „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių, lietuvių kilmės asmenų ir jų šeimos narių, gyvenančių Ukrainos Krymo Autonominėje Respublikoje, Sevastopolio mieste, Donecko ir Luhansko srityse, perkėlimo į Lietuvos Respubliką ir valstybės paramos jų integracijai“ pakeitimo