Suvestinė redakcija nuo 2017-04-08

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2016-11-30, i. k. 2016-27865

 

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL METINIŲ MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SUSIKAUPIMO NORMŲ NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ KATEGORIJOMS PATVIRTINIMO

 

2016 m. lapkričio 24 d. Nr. 1-TS-310

Anykščiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d.  nutarimu Nr. 711 „Dėl vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“, 18, 20  punktais bei 31.4. papunkčiu bei atsižvelgdama į Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje tarnybos 2016-07-01 reikalavimą Nr. 10-148 „Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 302 straipsnio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio nuostatų įgyvendinimo“, Anykščių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti metines mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normas nekilnojamojo turto objektų kategorijoms (pridedama).

2. Pripažinti  netekusiu  galios  Anykščių  rajono savivaldybės tarybos 2004 m. kovo 25 d.

sprendimą Nr. TS-80 „Dėl atliekų susikaupimo normų ir atliekų konteinerių tuštinimo periodiškumo patvirtinimo“ kartu su šio sprendimo pakeitimu.

3. Nustatyti, kad sprendimas įsigalioja nuo 2017 metų sausio 1 d.

 

 

 

Meras                                                                                                                              Kęstutis Tubis


PATVIRTINTA

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2016 m. lapkričio 24 d.  sprendimu Nr. 1-TS-310

 

Metinės mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normos

 

Eil. Nr.

Nekilnojamojo turto objektų kategorijos

Įmokos administravimo parametras

Metinė atliekų susikaupimo norma įmokos kintamajai daliai, m3

1.

Gyvenamosios paskirties objektai

 

 

1.1

Anykščių, Kavarsko, Troškūnų miestuose, Svėdasų mstl., Naujųjų Elmininkų, Smėlynės, Vaidlonių kaimuose

Gyventojas/metus

0,960*

1.2

Kitose Anykščių raj. gyvenamosiose vietovėse

Gyventojas/metus

0,720**

2.

Viešbučių paskirties objektai

Plotas kv. m/metus

0,017

3.

Administracinės paskirties objektai

Plotas kv. m/metus

0,006

4.

Prekybos paskirties objektai

 

 

4.1

Plotas iki 100 kv.m.

Plotas kv. m/metus

0,008

4.2

Plotas daugiau nei 100 kv.m.

Plotas kv. m/metus

0,032

5.

Paslaugų paskirties objektai

Plotas kv. m/metus

0,032

6.

Maitinimo paskirties objektai

Plotas kv. m/metus

0,037

7.

Transporto paskirties objektai

Plotas kv. m/metus

0,004

8.

Garažų paskirties objektai

Plotas kv. m/metus

0,003

9.

Gamybos, pramonės paskirties objektai

Plotas kv. m/metus (iki 2000 kv. m)

0,004

10.

Sandėliavimo paskirties objektai

Plotas kv. m/metus (iki 2000 kv. m)

0,002

11.

Kultūros paskirties objektai

Plotas kv. m/metus

0,009

12.

Mokslo paskirties objektai

Plotas kv. m/metus

0,007

13.

Gydymo paskirties objektai

Plotas kv. m/metus

0,018

14.

Poilsio paskirties objektai

Plotas kv. m/metus

0,031

15.

Sporto paskirties objektai

Plotas kv. m/metus

0,010

16.

Specialiosios paskirties objektai

Plotas kv. m/metus

0,008

17.

Žemės ūkio paskirties objektai

(ūkio, fermų ir kt. pastatai naudojami žemės ūkio veiklai)

Plotas kv. m/metus

(iki 2000 kv.m)

0,002

18.

Kiti objektai naudojami kita paskirtimi (išskyrus sodų ir religinės paskirties pastatus)

Plotas kv. m/metus (iki 2000 kv. m)

0,009

 

Pastaba:

*

Konteinerio tūris

Konteinerio ištuštinimo kartai/metus

120 litrų

8

140 litrų

7

240 litrų

4

 

**

Konteinerio tūris

Konteinerio ištuštinimo kartai/metus

120 litrų

6

140 litrų

5

240 litrų

3

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-TS-131, 2017-03-30, paskelbta TAR 2017-04-07, i. k. 2017-05896

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Anykščių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-TS-131, 2017-03-30, paskelbta TAR 2017-04-07, i. k. 2017-05896

Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. 1-TS-310 „Dėl metinių mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normų nekilnojamojo turto objektų kategorijoms patvirtinimo“pakeitimo