LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2003 M. RUGPJŪČIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 1V-308 „DĖL TARNYBINIŲ PATIKRINIMŲ ATLIKIMO BEI TARNYBINIŲ NUOBAUDŲ SKYRIMO IR PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO“ PAKEITIMO

 

2015 m. lapkričio 9 d. Nr. 1V- 885

Vilnius

 

 

1.Pakeičiu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 27 d. įsakymą Nr. 1V-308 „Dėl Tarnybinių patikrinimų atlikimo bei tarnybinių nuobaudų skyrimo ir panaikinimo tvarkos aprašo“ ir jį išdėstau  nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL TARNYBINIŲ PATIKRINIMŲ ATLIKIMO, TARNYBINIŲ NUOBAUDŲ PAREIGŪNAMS SKYRIMO IR PANAIKINIMO, SPRENDIMŲ DĖL PAREIGŪNŲ, ATLEISTŲ IŠ VIDAUS TARNYBOS, PRIPAŽINIMO PADARIUSIAIS TARNYBINĮ NUSIŽENGIMĄ IR DĖL TANRYBINIŲ NUOBAUDŲ, KURIOS TURĖTŲ BŪTI JIEMS SKIRTOS, PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 33 straipsnio 12 dalimi,

tvirtinu Tarnybinių patikrinimų atlikimo, tarnybinių nuobaudų pareigūnams skyrimo ir panaikinimo, sprendimų dėl pareigūnų, atleistų iš vidaus tarnybos, pripažinimo padariusiais tarnybinį nusižengimą ir dėl tarnybinių nuobaudų, kurios turėtų būti jiems skirtos, priėmimo tvarkos aprašą (pridedama).“

2. N u s t a t a u, kad įsakymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                           Saulius Skvernelis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2003 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 1V-308

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2015 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 1V-885

redakcija)

 

TARNYBINIŲ PATIKRINIMŲ ATLIKIMO, TARNYBINIŲ NUOBAUDŲ PAREIGŪNAMS SKYRIMO IR PANAIKINIMO, SPRENDIMŲ DĖL PAREIGŪNŲ, ATLEISTŲ IŠ VIDAUS TARNYBOS, PRIPAŽINIMO PADARIUSIAIS TARNYBINĮ NUSIŽENGIMĄ IR DĖL TARNYBINIŲ NUOBAUDŲ, KURIOS TURĖTŲ BŪTI JIEMS SKIRTOS, PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tarnybinių patikrinimų atlikimo, tarnybinių nuobaudų pareigūnams skyrimo ir panaikinimo, sprendimų dėl pareigūnų, atleistų iš vidaus tarnybos, pripažinimo padariusiais tarnybinį nusižengimą ir dėl tarnybinių nuobaudų, kurios turėtų būti jiems skirtos, priėmimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja tarnybinių patikrinimų dėl vidaus tarnybos sistemos pareigūnų (toliau – pareigūnai) padarytų tarnybinių nusižengimų bei pareigūno vardą žeminančių veikų (toliau – tarnybiniai nusižengimai) atlikimo bei Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto  (toliau – Statutas) nustatytų tarnybinių nuobaudų skyrimo ir panaikinimo pareigūnams tvarką.

Tvarkos aprašas taip pat taikomas, kai pareigūnas, apie kurio galimą tarnybinį nusižengimą gauta oficiali informacija arba dėl kurio pradėtas tarnybinis patikrinimas, perkeliamas į pareigas kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje arba kai pareigūnas, apie kurio galimą tarnybinį nusižengimą gauta oficiali informacija arba dėl kurio pradėtas tarnybinis patikrinimas, atleidžiamas iš vidaus tarnybos (netenka pareigūno statuso).

Tvarkos aprašas taip pat taikomas ir tarptautinės institucijos ar humanitarinės pagalbos teikimo misijoje, specialiojoje misijose, taip pat Jungtinių Tautų, kitų tarptautinių organizacijų, Europos Sąjungos, užsienio valstybių operacijoje ir misijose (toliau – misijos) dalyvaujantiems pareigūnams dėl jų padarytų misijos personalo disciplinos pažeidimų, jeigu dalyvavimo konkrečioje misijoje tvarką reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta, kad dalyvaujančio misijoje pareigūno tarnybinės atsakomybės klausimo sprendimas perduodamas valstybės, kuriai atstovauja pareigūnas, atitinkamoms institucijoms ar įstaigoms, bei dėl misijos buvimo vietoje šių pareigūnų tarnybinių nusižengimų, padarytų nesilaikant jiems privalomų Lietuvos Respublikos teisės aktų.

2. Pagrindinis Tvarkos aprašo tikslas – sudaryti sąlygas išsamiai ir nešališkai ištirti pareigūno tarnybinio nusižengimo aplinkybes, priežastis ir sąlygas, nustatyti kaltus pareigūnus bei siekti tarnybinės drausmės stiprinimo ir tarnybinių nusižengimų prevencijos.

3. Tarnybinės nuobaudos skyrimo pagrindas yra tarnybinis nusižengimas. Tarnybinio nusižengimo sudėtis: neteisėta veika, tarnybinį nusižengimą padariusio pareigūno kaltė, o jeigu tarnybinis nusižengimas sukėlė neigiamas pasekmes – ir priežastinis ryšys tarp neteisėtos veikos ir neigiamų pasekmių.

4.  Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Akivaizdus tarnybinis nusižengimas – pareigūno veika, turinti visus tarnybinio nusižengimo sudėties požymius, kai pareigūnas padaryto tarnybinio nusižengimo neginčija.

4.2. Tikrinamas pareigūnas – pareigūnas, dėl kurio atliekamas tarnybinis patikrinimas, pareigūnas, perkeltas į pareigas kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje arba atleistas iš vidaus tarnybos (netekęs pareigūno statuso), taip pat misijoje dalyvaujantis pareigūnas, dėl kurio atliekamas tarnybinis patikrinimas.

5. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Statute.

6. Tarnybinės nuobaudos skiriamos laikantis Statuto 33 straipsnio 1 ir 6 dalių nuostatų.

II SKYRIUS

TARNYBINIŲ PATIKRINIMŲ ATLIKIMO TVARKA

 

7. Tarnybinis patikrinimas pradedamas pareigūną į pareigas skiriančiam vidaus reikalų statutinės įstaigos (toliau – vidaus reikalų įstaiga) vadovui ar kitam pareigūnui, turinčiam teisę pavesti atlikti tarnybinius patikrinimus (toliau – vadovas), gavus asmens skundą, tarnybinį pranešimą, prokuroro nutarimą iškelti drausminę bylą, visuomenės informacijos priemonėse paskelbtą ar kitokią informaciją apie galimą pareigūno tarnybinį nusižengimą (toliau – informacija apie galimą tarnybinį nusižengimą) ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną (išskyrus aprašo 8 punkte nustatytą atvejį) pavedus tarnybinius nusižengimus tiriančio padalinio vadovui ar kitam darbuotojui (toliau – tikrintojas) atlikti tarnybinį patikrinimą. Jeigu informaciją apie galimą tarnybinį nusižengimą gauna pareigūno tiesioginis vadovas, neturintis teisės pavesti atlikti tarnybinius patikrinimus, jis privalo ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu perduoti šią informaciją vadovui. Prireikus tarnybiniam patikrinimui atlikti gali būti sudaroma komisija. Vidaus reikalų ministras, gavęs duomenų apie galimą pareigūno tarnybinį nusižengimą, gali pavesti Vidaus reikalų ministerijos administracijos padaliniui, atliekančiam tarnybinius tyrimus ir patikrinimus (toliau – tyrimų padalinys), atlikti tarnybinį patikrinimą dėl galimo pareigūno tarnybinio nusižengimo. Jeigu dėl šio tarnybinio nusižengimo vidaus reikalų įstaigoje, kurioje pareigūnas eina pareigas, jau yra pradėtas tarnybinis patikrinimas, vidaus reikalų ministro pavedimu šis tarnybinis patikrinimas perduodamas atlikti tyrimų padaliniui. Šiuo atveju tarnybinis patikrinimas vidaus reikalų įstaigoje nebeatliekamas.

8. Jei iš gautos informacijos apie galimą tarnybinį nusižengimą nėra aiškūs galimai padaryto tarnybinio nusižengimo požymiai (įvykio vieta, laikas, galimai tarnybinį nusižengimą padariusio pareigūno duomenys ir kt.), vadovas gali pavesti tikrintojui patikslinti gautą informaciją apie galimą tarnybinį nusižengimą. Informacijos tikslinimo terminas negali viršyti 10 dienų. Informacijos tikslinimo metu tikrintojas gali susipažinti su dokumentais, informacinių sistemų, posistemių ir registrų duomenimis, taip pat paprašyti informaciją apie galimą tarnybinį nusižengimą pateikusio asmens patikslinti informaciją apie galimą tarnybinį nusižengimą. Atlikus informacijos apie galimą tarnybinį nusižengimą patikslinimą ir įžvelgus galimai padaryto tarnybinio nusižengimo požymius pradedamas tarnybinis patikrinimas laikantis Tvarkos aprašo reikalavimų.

9. Tarnybinis patikrinimas atliekamas supaprastinta tvarka, jei iš gautos informacijos apie galimą tarnybinį nusižengimą matyti akivaizdus tarnybinis nusižengimas. Tokiu atveju tikrintojas įteikia akivaizdų tarnybinį nusižengimą padariusiam pareigūnui pranešimą dėl tarnybinio nusižengimo Tvarkos aprašo 23 punkte nustatyta tvarka, siūlo pareigūnui pateikti paaiškinimą bei surašo tarnybinio patikrinimo išvadą ir ją pateikia vadovui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pavedimo atlikti tarnybinį patikrinimą gavimo. Jeigu tikrinamas pareigūnas savo paaiškinime ginčija tarnybinio nusižengimo padarymo faktą ar kitas reikšmingas tarnybinio nusižengimo padarymo aplinkybes, tarnybinis patikrinimas atliekamas laikantis bendros tvarkos.

10. Tarnybinis patikrinimas neatliekamas, o pradėtas turi būti nutrauktas:

10.1. nustačius, kad dėl gautos informacijos apie galimą pareigūno tarnybinį nusižengimą jau buvo atliktas tarnybinis patikrinimas ir priimtas atitinkamas sprendimas, o gautoje informacijoje nenurodoma jokių naujų pareigūno atsakomybei reikšmingų aplinkybių, kurios nebuvo tirtos, ir nėra įtikinamų argumentų, jog ankstesnis sprendimas yra neteisingas;

10.2. nustačius, kad ikiteisminio tyrimo institucijos sprendimu, teismo sprendimu ar nuosprendžiu įvertinta pareigūno veika, dėl kurios yra gauta informacija apie galimą tarnybinį nusižengimą, ir joje teisės aktų pažeidimų nekonstatuota;

10.3. nustačius, kad skundžiami ikiteisminio tyrimo pareigūno ar pareigūno, atliekančio administracinio teisės pažeidimo tyrimą, proceso veiksmai ir nutarimai, priimti atliekant ikiteisminį tyrimą ar administracinio teisės pažeidimo tyrimą;

10.4. nustačius, kad pareigūnas yra miręs;

10.5. informacijos apie galimą tarnybinį nusižengimą patikslinimo metu neįžvelgus galimai padaryto tarnybinio nusižengimo požymių.

11. Tarnybinis patikrinimas taip pat gali būti neatliekamas, o pradėtas – gali būti nutrauktas, jei nustatoma, kad skundžiami pareigūnų veiksmai atlikti daugiau nei prieš 1 metus, o Tvarkos aprašo 12, 13, 15 ir 16 punktuose numatytais atvejais arba kai tarnybinis nusižengimas nustatomas atliekant auditą, piniginių ar kitokių vertybių inventorizaciją arba kompetentingos institucijos atliekamą tarnybinį ar kitą patikrinimą – prieš 3 metus.

12. Gavus Tvarkos aprašo 7 punkte nurodytą informaciją apie galimą tarnybinį nusižengimą ir nustačius, kad dėl pareigūno veikos yra pradėtas ikiteisminis tyrimas, teisminio nagrinėjimo procesas arba bylos dėl administracinio teisės pažeidimo teisena, tarnybinio nusižengimo tyrimas  pradedamas ir sustabdomas (išskyrus atvejus, kai pareigūno veikoje yra savarankiško tarnybinio nusižengimo požymių, leidžiančių atriboti jį nuo nusikalstamos veikos ar administracinio teisės pažeidimo ir užbaigti tarnybinių nuobaudų skyrimo procedūrą. Tokiu atveju tarnybinių nuobaudų skyrimo procedūra šioje dalyje tęsiama bei baigiama laikantis  Tvarkos aprašo reikalavimų).

13. Tarnybinio patikrinimo metu nustačius, kad tarnybinis nusižengimas turi nusikalstamos veikos ar administracinio teisės pažeidimo požymių, tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūra sustabdoma (išskyrus atvejus, kai tikrintojas nustato pareigūno veikoje savarankiško tarnybinio nusižengimo požymių, leidžiančių atriboti jį nuo nusikalstamos veikos ar administracinio teisės pažeidimo ir užbaigti tarnybinių nuobaudų skyrimo procedūrą. Tokiu atveju tarnybinių nuobaudų skyrimo procedūra šioje dalyje tęsiama bei baigiama laikantis  Tvarkos aprašo reikalavimų) ir tarnybinio patikrinimo medžiaga perduodama kompetentingai institucijai.

14. Kai savarankiško tarnybinio nusižengimo požymiai, leidžiantys atriboti jį nuo nusikalstamos veikos ar administracinio teisės pažeidimo, paaiškėja kompetentingų institucijų tyrimo metu ir tampa žinomi tikrintojui, tarnybinių nuobaudų skyrimo procedūra, sustabdyta Tvarkos aprašo 12 ir 13 punktuose nustatyta tvarka, šioje dalyje atnaujinama ir tęsiama bei baigiama laikantis  Tvarkos aprašo reikalavimų.

15. Jei tarnybinio patikrinimo  metu pareigūnas perkeliamas į pareigas kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje arba atleidžiamas iš vidaus tarnybos (netenka pareigūno statuso), tarnybinis patikrinimas tęsiamas ir baigiamas laikantis Tvarkos aprašo reikalavimų.

16. Jei gaunama oficiali informacija apie galimą tarnybinį nusižengimą pareigūno, perkeliamo į pareigas kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje arba atleidžiamo iš vidaus tarnybos (netenka pareigūno statuso), tarnybinis patikrinimas pradedamas ir atliekamas laikantis  Tvarkos aprašo reikalavimų.

17. Tarnybinio patikrinimo metu nustačius kitus pareigūnų pažeidimus, nenurodytus gautoje informacijoje apie galimą tarnybinį nusižengimą, tyrimas dėl jų tęsiamas laikantis Tvarkos aprašo reikalavimų.

18. Tikrinamas pareigūnas vadovo, turinčio teisę skirti į pareigas, įsakymu dėl svarbių priežasčių (veikoje įžvelgiama nusikalstamos veikos ar pareigūno vardo pažeminimo požymių, tikrinamas pareigūnas aktyviais veiksmais trukdo atlikti patikrinimą, įtariant padarius tarnybinį  nusižengimą, už kurį gali būti paskirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš vidaus tarnybos ar panašiais atvejais) tarnybinio patikrinimo atlikimo metu gali būti nušalintas nuo pareigų, tačiau ne ilgiau kaip 3 mėnesiams. Tokį įsakymą vadovas gali priimti gavęs motyvuotą tikrintojo teikimą. Draudžiama tikrinamą pareigūną nušalinti nuo pareigų neinformavus jo apie pradėtą tarnybinį patikrinimą Tvarkos aprašo 23 punkte nustatyta tvarka. Su įsakymu dėl nušalinimo nuo pareigų tikrinamas pareigūnas nedelsiant supažindinamas pasirašytinai. Pareigūnui atsisakius pasirašyti, tai pažymima įsakymo prieraše, kurį pasirašo vidaus reikalų įstaigos personalo tvarkymo funkcijas atliekantis valstybės tarnautojas (pareigūnas) ir 2 valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Pasibaigus nušalinimo nuo pareigų laikotarpiui vadovas, turintis teisę skirti į pareigas, įsakymu turi spręsti nušalinto pareigūno grąžinimo į iki nušalinimo eitas pareigas klausimą. Su šiuo įsakymu pasirašytinai supažindinamas tikrinamas pareigūnas. Nušalintas nuo pareigų pareigūnas nuo nušalinimo nuo pareigų momento privalo grąžinti pareigūno pažymėjimą, specialų ženklą, tarnybinį šaunamąjį ginklą, specialiąsias priemones ir sprogmenis, asmeninį antspaudą, visus jam patikėtus tarnybinius dokumentus, seifų, saugyklų ir tarnybinių patalpų raktus, inventorių, kitas darbo priemones vadovui, turinčiam teisę skirti į pareigas, arba jo įgaliotam pareigūnui. Į nušalinimo nuo pareigų laikotarpį neįskaitomas pareigūno ligos ar atostogų laikas.

19. Jeigu yra pagrindas manyti, kad pareigūnas tarnybos metu yra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, jo tiesioginis vadovas nedelsdamas pareigūną nušalina nuo pareigų likusiam tos dienos (pamainos) tarnybos laikui. Nušalinimo nuo pareigų faktas įforminamas aktu, kurį surašo pareigūną nušalinęs nuo pareigų tiesioginis vadovas ir 2 valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Nušalinęs nuo pareigų tiesioginis vadovas nedelsdamas privalo pareigūną, įtariamą neblaivumu ar apsvaigimu, Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452 „Dėl Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka pasiųsti arba pristatyti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą patikrinti, ar toks pareigūnas yra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų.

20. Tikrintojui draudžiama atlikti tarnybinį patikrinimą, jei tai gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą. Tikrintojas apie galimą interesų konfliktą privalo nedelsdamas raštu informuoti savo tiesioginį vadovą arba pavedusį atlikti tarnybinį patikrinimą pareigūną ir nusišalinti nuo tolesnio tarnybinio patikrinimo. Toks pareigūnas (vadovas) gali nepriimti nusišalinimo ir įpareigoti tikrintoją toliau tęsti tarnybinį patikrinimą.

21. Tikrintojas turi teisę:

21.1. išvykti į tarnybinio nusižengimo padarymo vietą;

21.2. apklausti su tikrinama veika susijusius pareigūnus ir kitus asmenis;

21.3. susipažinti su reikiamais dokumentais ir gauti jų kopijas;

21.4. konsultuotis su reikiamais specialistais;

21.5. gauti kitą reikiamą informaciją;

21.6. teikti motyvuotą teikimą dėl tikrinamo pareigūno nušalinimo nuo pareigų;

21.7. teikti motyvuotą teikimą dėl prašymo gauti informaciją apie asmenį Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nustatyta tvarka;

21.8. teikti motyvuotą teikimą dėl siūlymo tikrinamam pareigūnui atlikti tyrimą poligrafu Lietuvos Respublikos poligrafo naudojimo įstatymo nustatyta tvarka.

22. Tikrinamas pareigūnas turi teisę:

22.1. teikti paaiškinimus, prašymus ir įrodymus;

22.2. baigus tarnybinį patikrinimą, susipažinti su tarnybinio tikrinimo išvada bei tarnybinio patikrinimo metu surinkta medžiaga ir gauti jos kopiją; su tarnybinio patikrinimo medžiagoje esančia įslaptinta informacija supažindinami tik tikrinami pareigūnai, turintys nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį asmens teisę dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija; įslaptintų dokumentų kopijos neteikiamos;

22.3. tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūros metu turėti advokatą ar kitą įgaliotą atstovą;

22.4. apskųsti tikrintojo veiksmus.

23. Tikrintojas per 20 dienų nuo tarnybinio patikrinimo pradžios, išskyrus Tvarkos aprašo 9 ir 18 punktuose numatytus atvejus, surašo Tvarkos aprašo priede nurodytą pranešimą dėl tarnybinio nusižengimo (toliau – pranešimas), kuriuo pasirašytinai informuoja tikrinamą pareigūną apie pradėtą tarnybinį patikrinimą, jo teises bei  pateikia jam turimus duomenis apie tarnybinį nusižengimą. Jeigu tikrinamas pareigūnas atsisako  pasirašyti, kad susipažino su pranešimu, tai pažymima pranešimo prieraše, kurį pasirašo tikrintojas arba tikrinamo pareigūno tiesioginis vadovas ir 2 valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Toks pareigūno atsisakymas pasirašyti neturi įtakos pačios tarnybinės nuobaudos skyrimui. Jeigu su pranešimu supažindina ne tikrintojas, pranešimas ne vėliau kaip kitą darbo dieną pateikiamas tikrintojui.

Kai tarnybinio patikrinimo metu nustatoma naujų, Tvarkos aprašo 23 punkto nustatyta tvarka surašytame pirmajame pranešime nenurodytų, pareigūno galimai padarytų tarnybinių nusižengimų požymius,  tikrintojas nedelsdamas surašo papildomą pranešimą ir su juo pasirašytinai supažindiną tikrinamą pareigūną.

Asmeniui, atleistam iš vidaus tarnybos (netekusiam pareigūno statuso), pranešimas ir turima informacija apie tarnybinį nusižengimą išsiunčiami registruotu laišku pagal jo paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą.

24. Pareigūnas jo gautame pranešime nurodytu laiku gali pateikti tikrintojui arba įstaigos, kurioje dirba, vadovui rašytinį paaiškinimą. Jei tikrinamas pareigūnas paaiškinimą pateikė įstaigos vadovui, paaiškinimas nedelsiant persiunčiamas tikrintojui.

25. Tikrintojas tarnybinį nusižengimą gali tirti ne ilgiau kaip 30 dienų nuo pavedimo atlikti tarnybinį patikrinimą gavimo dienos, neįskaitant laiko, per kurį tikrinamas pareigūnas nebuvo darbe dėl ligos, buvo komandiruotėje arba atostogavo. Esant svarbioms aplinkybėms, vadovas gali pratęsti tarnybinio patikrinimo terminą dar iki 30 dienų.

26. Tarnybinis patikrinimas baigiamas, surašant tarnybinio patikrinimo išvadą (toliau – išvada), kurioje išdėstomos nustatytos aplinkybės bei jas pagrindžiantys įrodymai ir pateikiamas teisinis tikrinamo pareigūno veikos įvertinimas (Tvarkos aprašo 10.1  papunktyje numatytu atveju – ir ankstesnės išvados įvertinimas bei ją atlikusių pareigūnų veiksmai). Konstatavus, kad padarytas tarnybinis nusižengimas, išvadoje turi būti nurodyta, koks tarnybinis nusižengimas padarytas (nurodomas atitinkamas teisės akto straipsnis, jo dalis, punktas ar papunktis ), jo padarymo laikas, aplinkybės bei jas pagrindžiantys įrodymai, ar jis padarytas tyčia, dėl neatsargumo ar aplaidumo, padarytos žalos pobūdis ir dydis, tarnybinio nusižengimo pasekmės, tarnybinę atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės, duomenys apie ankstesnę pareigūno tarnybą (tarnybinė charakteristika, paskatinimai ir apdovanojimai bei galiojančios nuobaudos) ir pasiūlymas dėl patraukimo (nepatraukimo) tarnybinėn atsakomybėn, taip pat prireikus pasiūlymai pašalinti tarnybinio nusižengimo priežastis.

Pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą gauta informacija gali būti panaudota skiriant pareigūnui tarnybinę nuobaudą tik tuo atveju, kai ši informacija išslaptinama teisės aktų nustatyta tvarka.

Pagal Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymą gauta informacija apie korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių turinčią veiką gali būti panaudojama atliekant tarnybinį patikrinimą, kai ji su prokuroro sutikimu kriminalinės žvalgybos pagrindinės institucijos vadovo sprendimu išslaptinama.

27. Vadovas, turintis teisę skirti į pareigas, arba kitas pareigūnas, pavedęs atlikti tarnybinį patikrinimą, gavęs tarnybinio patikrinimo medžiagą bei išvadą, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jos gavimo turi ją įvertinti ir priimti vieną iš šių sprendimų:

27.1. patvirtinti išvadą ir išspręsti klausimą dėl pareigūno patraukimo (nepatraukimo) tarnybinėn atsakomybėn bei įgyvendinti kitas būtinas prevencines priemones. Jeigu išvadą tvirtinantis pareigūnas nėra įgaliotas skirti tarnybinę nuobaudą, išvada ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po išvados patvirtinimo turi būti išsiųsta pareigūnui, kuris turi tokią teisę, o patvirtinus išvadą dėl pareigūno, kuris, perkeltas į pareigas kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, padarė tarnybinį nusižengimą ir siūloma jam skirti tarnybinę nuobaudą, išvados kopija per 3 darbo dienas nuo šios išvados patvirtinimo perduodama valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos, į kurią perkeltas pareigūnas, vadovui, valstybės tarnybos tvarkymo funkcijas atliekančiai įstaigai ir perkeltam pareigūnui;

27.2. grąžinti tarnybinio patikrinimo medžiagą bei išvadą papildomam tarnybiniam patikrinimui, jeigu nepasibaigę Tvarkos aprašo 25 punkte nustatyti tarnybinio patikrinimo atlikimo terminai.

28. Jeigu tarnybinio patikrinimo metu tikrinamas pareigūnas buvo nušalintas nuo pareigų, tvirtinant išvadą kartu išsprendžiami jo nušalinimo nuo pareigų atšaukimo ir grąžinimo į pareigas bei apmokėjimo už nušalinimo laikotarpį klausimai, jeigu po nušalinimo nėra pagrindo atleisti jį iš pareigų. Nušalinimo nuo pareigų atšaukimas įforminamas vadovo, turinčio teisę skirti į pareigas, įsakymu, su kuriuo pareigūnas supažindinamas pasirašytinai.

29. Žemesnių pagal pavaldumą tikrintojų išvadų teisėtumą ir pagrįstumą vertina aukštesnės pagal pavaldumą įstaigos tikrintojai, pavedus aukštesnės pagal pavaldumą įstaigos pareigūnui, turinčiam teisę pavesti atlikti tarnybinius patikrinimus.

30. Vidaus reikalų įstaigose atliktų tarnybinių patikrinimų išvadų teisėtumą ir pagrįstumą vidaus reikalų ministro pavedimu vertina tyrimų padalinys.

 

III SKYRIUS

TARNYBINIŲ NUOBAUDŲ SKYRIMAS

 

31. Vadovas, turintis teisę skirti į pareigas, atsižvelgdamas į išvadoje konstatuotus pareigūno ar asmens, atleisto iš vidaus tarnybos (netekusio pareigūno statuso), padarytus teisės aktų pažeidimus bei vadovaudamasis Statuto 33 straipsnio 1 ir 6 dalių nuostatomis, priima įsakymą dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo.

32. Skiriant tarnybinę nuobaudą (išskyrus atleidimą iš vidaus tarnybos) pareigūnui, esančiam vidaus reikalų statutinės įstaigos profesinės sąjungos (profesinės sąjungos renkamojo organo) nariu, reikalingas išankstinis tos profesinės sąjungos renkamojo organo sutikimas. Vadovas, priėmęs sprendimą dėl tarnybinės atsakomybės taikymo, ne vėliau kaip kitą darbo dieną kreipiasi į profesinės sąjungos renkamąjį organą sutikimo. Profesinės sąjungos renkamasis organas per 14 dienų privalo nuspręsti, ar patenkinamas toks prašymas, ir atsakyti raštu. Jeigu per šį laikotarpį profesinės sąjungos renkamasis organas nepateikia atsakymo, vadovas turi teisę skirti tarnybinę nuobaudą. Profesinės sąjungos nesutikimas gali būti skundžiamas administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo  nustatyta tvarka.

33. Pareigūnams skiriamos tarnybinės nuobaudos, nurodytos Statuto 33 straipsnio 2 dalyje. Tarnybines nuobaudas pareigūnams skiria vadovai, turintys teisę skirti į pareigas, išskyrus tarnybinę nuobaudą – laipsnio pažeminimą viena pakopa, kurią skiria Statuto 17 straipsnio 15 dalyje nurodyti asmenys.

34. Su išvada ir įsakymu dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo pareigūnas supažindinamas pasirašytinai per 5 darbo dienas, neįskaitant laiko, per kurį pareigūnas nebuvo tarnyboje dėl ligos, komandiruotės arba atostogavo, ir jam įteikiamos šių dokumentų kopijos. Pareigūnui atsisakius pasirašyti, tai pažymima įsakymo prieraše, kurį pasirašo vidaus reikalų įstaigos personalo tvarkymo funkcijas atliekantis valstybės tarnautojas (pareigūnas)  ir 2 valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

Išvados ir įsakymo dėl pareigūno, atleisto iš vidaus tarnybos (netekusio pareigūno statuso), pripažinimo padariusiu tarnybinį nusižengimą ir tarnybinės nuobaudos, kuri turėtų būti jam skirta, kopijos per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo perduodamos valstybės tarnybos tvarkymo funkcijas atliekančiai įstaigai ir išsiunčiamos asmeniui, atleistam iš vidaus tarnybos (netekusiam pareigūno statuso), registruotu laišku pagal jo paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą.

Jei tarnybinio patikrinimo metu nenustatoma tarnybinio nusižengimo ar tarnybinė nuobauda neskiriama dėl to, kad pasibaigę pareigūno patraukimo tarnybinėn atsakomybėn terminai, atleistam iš vidaus tarnybos (netekusiam pareigūno statuso) asmeniui apie tarnybinio patikrinimo rezultatus pranešama informacinio pobūdžio raštu registruotu laišku pagal jo paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą.

35. Tarnybinė nuobauda turi būti paskirta ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tarnybinio nusižengimo paaiškėjimo dienos. Tarnybinio nusižengimo paaiškėjimo diena laikoma vadovo, turinčio teisę skirti į pareigas, išvados patvirtinimo diena, o išvadą patvirtinus neįgaliotam skirti tarnybinę nuobaudą pareigūnui – tokios išvados pateikimo vadovui, įgaliotam skirti tarnybinę nuobaudą, diena.

Kai tyrimą atliko kompetentinga institucija, tarnybinė nuobauda turi būti paskirta ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo kompetentingos institucijos atlikto tyrimo pabaigos dienos.

Sprendimą dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos, į kurią pareigūnas perkeltas, vadovas turi priimti ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo motyvuotos išvados surašymo dienos.

Sprendimą dėl atleisto iš vidaus tarnybos (netekusio pareigūno statuso) asmens pripažinimo padarius tarnybinį nusižengimą ir tarnybinės nuobaudos, kuri turėtų būti jam skirta, priima pareigūną į pareigas skyręs vadovas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo motyvuotos išvados surašymo dienos.

Į šiuos terminus neįskaitomas laikas, per kurį pareigūnas nebuvo tarnyboje dėl ligos, komandiruotės, atostogavo arba buvo nušalintas nuo pareigų Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka bei laikas, per kurį įstatymų nustatyta tvarka išnagrinėjamas skundas dėl profesinės sąjungos renkamo organo nesutikimo dėl nuobaudos skyrimo pareigūnui, esančiam vidaus reikalų įstaigos profesinės sąjungos (profesinės sąjungos renkamo organo) nariu.

36. Negalima skirti tarnybinės nuobaudos, jei nuo tarnybinio nusižengimo padarymo dienos praėjo vieni metai, išskyrus atvejus, kai tarnybinio nusižengimo tyrimas sustabdomas  Tvarkos aprašo 12 ir 13 punktuose numatytais atvejais arba kai Tvarkos aprašo 15 ir 16 punktuose numatytais atvejais atliekamas tarnybinis patikrinimas, arba kai tarnybinis nusižengimas nustatomas atliekant auditą, piniginių ar kitokių vertybių inventorizaciją arba kompetentingos institucijos atliekamą tarnybinį ar kitą patikrinimą. Šiais atvejais tarnybinė nuobauda turi būti paskirta ne vėliau kaip per 3 metus nuo tarnybinio nusižengimo padarymo dienos.

37. Tvarkos aprašo 12 ir 13 punktuose numatytais atvejais sustabdžius tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūrą, ši procedūra atnaujinama ir tęsiama, jeigu atsisakoma pradėti ikiteisminį tyrimą, bylos dėl administracinio teisės pažeidimo teiseną arba asmuo patraukiamas (nepatraukiamas) baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn ir procesas yra pasibaigęs. Tokiu atveju tarnybinė nuobauda turi būti paskirta ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šių sąlygų atsiradimo, jei nuo tarnybinio nusižengimo padarymo dienos nepraėjo daugiau kaip 3 metai. Jei šis terminas praėjo, tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūra nutraukiama.

38. Pareigūnai už tarnybinius nusižengimus tarnybinėn atsakomybėn traukiami neatsižvelgiant į baudžiamosios ar administracinės atsakomybės taikymą.

39. Tarnybinių nuobaudų skyrimo procedūrą tikrintojo teikimu sustabdo bei atnaujina vadovas, turintis teisę skirti į pareigas, arba pareigūnas, turintis teisę pavesti atlikti tarnybinius patikrinimus.

40. Duomenys apie pareigūnui paskirtas tarnybines nuobaudas įrašomi į pareigūno tarnybos bylą, kaupiami ir pateikiami Vidaus reikalų pareigūnų registrui.

 

IV SKYRIUS

TARNYBINĖS ATSAKOMYBĖS TAIKYMAS PAREIGŪNAMS, DALYVAUJANTIEMS TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ MISIJOSE

 

41. Vadovas, turintis teisę skirti tarnybinę nuobaudą, gavęs  misijoje dalyvaujančio pareigūno padaryto misijos personalo disciplinos pažeidimo tyrimo medžiagą dėl tarnybinės atsakomybės taikymo ar informaciją dėl pareigūno misijos buvimo vietoje padaryto galimo tarnybinio nusižengimo, nesilaikant privalomų Lietuvos Respublikos teisės aktų, ne vėliau kaip kitą darbo dieną paveda tarnybinius nusižengimus tiriančio padalinio vadovui ar kitam pareigūnui atlikti tarnybinį patikrinimą. Tarnybinis patikrinimas atliekamas laikantis  Tvarkos aprašo reikalavimų su šiame skyriuje nurodytomis išimtimis.

42. Tarnybinis patikrinimas turi būti atliktas per 30 dienų, išskyrus Tvarkos aprašo 45 punkte numatytą atvejį. Tarnybinio patikrinimo terminas, esant svarbioms priežastims, gali būti pratęsiamas pavedimą atlikti tarnybinį patikrinimą davusio pareigūno, nustatant konkretų terminą, tačiau bendras pratęsimo terminas turi būti ne ilgesnis nei 4 mėnesiai.

43. Atlikdamas tarnybinį patikrinimą dėl pareigūno patraukimo tarnybinėn atsakomybėn už misijos personalo disciplinos pažeidimo padarymą, tikrintojas susipažįsta su tarptautinėje misijoje dalyvaujančio pareigūno padaryto misijos personalo disciplinos pažeidimo tyrimo medžiaga. Nustatęs, jog joje pakanka duomenų konstatuoti pareigūno padarytą misijos personalo disciplinos pažeidimą, tikrintojas per 15 dienų surašo išvadą, laikydamasis Tvarkos aprašo 26 punkte nustatytų reikalavimų, ir ją pateikia vadovui, turinčiam teisę skirti tarnybinę nuobaudą.

44. Nustačius, jog gautoje misijoje dalyvaujančio pareigūno padaryto misijos personalo disciplinos pažeidimo tyrimo medžiagoje dėl neišsamaus bei nevisapusiškai atlikto tyrimo (pavyzdžiui, nėra pareigūno pasiaiškinimo, medžiagoje esantys parodymai prieštaringi, iš medžiagos neaišku, koks tarptautinis ar nacionalinis teisės aktas, reglamentuojantis konkrečios misijos atlikimo tvarką, pažeistas ir pan.) nepakanka duomenų pareigūno padarytam tarnybiniam nusižengimui konstatuoti, tikrintojas, naudodamasis Tvarkos aprašo 21 punkte jam suteiktomis teisėmis (išskyrus 21.6  papunktyje nustatytą teisę), imasi priemonių gauti trūkstamus duomenis. Šiuo atveju, atliekant tarnybinį patikrinimą, Tvarkos aprašo 20 punkte nustatytas pranešimas nerašomas.

45. Jei per tarnybinio patikrinimo atlikimo terminą nepavyksta gauti trūkstamų duomenų (negaunamas atsakymas į paklausimus iš pareigūno misijos vietos administracijos ir pan.), tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūra sustabdoma. Jei trūkstami duomenys gaunami po tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūros sustabdymo, tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūra atnaujinama, jei nėra pasibaigę pareigūno patraukimo tarnybinėn atsakomybėn terminai. Atnaujinus tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūrą, tarnybinis patikrinimas turi būti atliktas per 30 dienų.

46. Jei tarnybinės nuobaudos skyrimo metu pareigūnas tarnauja misijoje, jam ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo įsakymo priėmimo dėl tarnybinės nuobaudos paskyrimo išsiunčiama įsakymo kopija bei išaiškinama įsakymo dėl tarnybinės nuobaudos apskundimo tvarka.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

47. Įsakymą dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo pareigūnas, kuriam paskirta tarnybinė nuobauda, jo advokatas ar kitas įgaliotas atstovas turi teisę apskųsti tarnybinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

48. Pareigūnas laikomas nebaustu tarnybine nuobauda po tarnybinės nuobaudos paskyrimo dienos praėjus vieniems metams arba ją panaikinus Statuto 35 straipsnio 2 dalyje  nustatyta tvarka.

______________

 

Tarnybinių patikrinimų atlikimo, tarnybinių nuobaudų pareigūnams skyrimo ir panaikinimo, sprendimų dėl pareigūnų, atleistų iš vidaus tarnybos, pripažinimo padariusiais tarnybinį nusižengimą ir dėl tarnybinių nuobaudų, kurios turėtų būti jiems skirtos, priėmimo tvarkos aprašo priedas

 

(Pranešimo dėl tarnybinio nusižengimo formos pavyzdys)

 

___________________________________________________

(vidaus reikalų įstaigos pavadinimas)

 

________________________________________________________________________________

(adresatas – vidaus reikalų įstaigos ir jos padalinio pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

 

PRANEŠIMAS DĖL TARNYBINIO NUSIŽENGIMO

 

______________

(data)

_________________

(parengimo vieta)

 

Pranešame, kad ______________________________ yra atliekamas tarnybinis patikrinimas.

                         (nurodyti tarnybinio patikrinimo atlikimo teisinį pagrindą)

 

Yra duomenų, kad galbūt padarėte tarnybinį nusižengimą:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(nurodyti galimo tarnybinio nusižengimo aplinkybes)

 

Prašome pateikti paaiškinimą dėl galimo padaryto tarnybinio nusižengimo iki ____________

                                                                                                                                        (data)

ir informuoti, ar esate profesinės sąjungos narys.

Tarnybinį patikrinimą atliekančio padalinio vadovas (tikrintojas)_____________________________

                                                                                                       (parašas, vardas, pavardė)

 

Pranešame, kad tikrinamas pareigūnas turi teisę teikti paaiškinimus, prašymus ir įrodymus; baigus tarnybinį patikrinimą, susipažinti su tarnybinio patikrinimo išvada bei tarnybinio patikrinimo metu surinkta medžiaga, išsaugant valstybės ar tarnybos  paslaptį sudarančią informaciją; tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūros metu turėti advokatą ar kitą įgaliotą atstovą; apskųsti tikrintojo veiksmus.

Susipažinau: (*)

____________________________

    (pareigūno vardas, pavardė)

____________________________

                  (parašas)

____________________________

                    (data)

 

* Pareigūnui atsisakius pasirašyti, tai pažymima pranešime, kurį pasirašo įstaigos, kurioje  tarnauja tikrinamas pareigūnas, vadovas arba tikrintojas ir 2 valstybės tarnautojai arba darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

______________