Suvestinė redakcija nuo 2018-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-12-04, i. k. 2017-19328

 

LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL BIOLOGINIO TURTO IR ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS NORMATYVINIŲ KAINŲ 2018 METAIS SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017  m. lapkričio 30 d. Nr. 3D-768

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Nuostolių dėl fitosanitarijos priemonių naudojimo dalinio kompensavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 1706 „Dėl Nuostolių dėl fitosanitarijos priemonių naudojimo dalinio kompensavimo taisyklių patvirtinimo“, 5 punktu ir atsižvelgdamas į 17-ojo verslo apskaitos standarto „Biologinis turtas“, patvirtinto Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2013 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. VAS-25 „Dėl 17-ojo verslo apskaitos standarto „Biologinis turtas“ tvirtinimo“ (toliau – 17-asis verslo apskaitos standartas „Biologinis turtas“), 21 punktą, Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo dvejybine apskaitos sistema rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 3D-491 „Dėl Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo dvejybine apskaitos sistema rekomendacijų patvirtinimo“, 6.11 papunktį ir Ūkininko ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo supaprastintąja apskaitos sistema rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. 3D-266 „Dėl Ūkininko ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo supaprastintąja apskaitos sistema rekomendacijų patvirtinimo“, 22 punktą, taip pat Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 486/359 „Dėl Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“:

1. N u s t a t a u, kad biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvinės kainos yra apskaičiuojamos pagal šiuos principus:

1.1. vidutinės rinkos kainos principas taikomas apskaičiuojant biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos, išskyrus 1.2 papunktyje nurodytas biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos rūšis, normatyvines kainas;

1.2. gamybos išlaidų principas taikomas apskaičiuojant biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos, nurodytos šiuo įsakymu tvirtinamo Biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvinių kainų 2018 metais sąrašo 32−39, 369−381, 383 eilutėse, normatyvines kainas.

2. T v i r t i n u Biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvinių kainų 2018 metais sąrašą (pridedama).

3. R e k o m e n d u o j u biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvines kainas 2018 metais taikyti rengiant projektus paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, apskaičiuojant patirtus nuostolius dėl fitosanitarijos priemonių naudojimo dalinio kompensavimo, taip pat ūkininkų ūkiuose, tvarkančiuose veiklos apskaitą, biologinio turto ir išaugintos žemės ūkio produkcijos pirminio pripažinimo metu, jos suvartojimui, likučiams ir nebaigtai gamybai įkainoti bei juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla, kai 17-ajame verslo apskaitos standarte „Biologinis turtas“ aptartais būdais neįmanoma patikimai nustatyti biologinio turto ar žemės ūkio produkcijos tikrosios vertės.

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                          Bronius Markauskas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2017 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr.3D-768

 

BIOLOGINIO TURTO IR ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS NORMATYVINIŲ KAINŲ 2018 METAIS SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Produkcijos pavadinimas

Matavimo vnt.

Normatyvinė kaina, Eur

1

2

3

4

 

1. Augalai, augalininkystės produkcija ir perdirbta produkcija

 

 

 

1.1. Javai ir techniniai augalai

 

 

1

Kviečiai (maistiniai)

t

160,00

2

Kviečiai (pašariniai)

t

130,00

3

Rugiai (maistiniai)

t

130,00

4

Rugiai (pašariniai)

t

100,00

5

Kvietrugiai

t

120,00

6

Miežiai (salykliniai)

t

175,00

7

Miežiai (maistiniai)

t

130,00

8

Miežiai (pašariniai)

t

110,00

9

Avižos

t

115,00

10

Varpinių ir ankštinių mišiniai

t

125,00

11

Vikiai (pašariniai)

t

130,00

12

Sėjamieji vikiai sėklai

t

225,00

13

Žirniai (pašariniai)

t

220,00

14

Sėjamieji žirniai sėklai

t

300,00

15

Pupos (pašarinės)

t

180,00

16

Pupos sėklai

t

270,00

17

Kukurūzai (grūdai)

t

150,00

18

Lubinai

t

140,00

19

Grikiai

t

350,00

20

Rapsai

t

365,00

21

Sojos

t

320,00

22

 Sėmeninių (aliejinių) linų sėklos

t

800,00–1100,00

23

Žaliavinės pluoštinės kanapės:

 

 

 

1. Pluoštinių kanapių stiebai:

 

 

 

a) klojėti

t

60,00–90,00

 

b) neklojėti

t

50,00–80,00

 

2. Klojėtų stiebų pluoštas:

 

 

 

a) trumpasis

t

500,00–700,00

 

b) ilgasis

t

900,00–1500,00

 

3. Spaliai

t

80,00–120,00

 

a) spaliai, iš kurių išvalyti pluošto likučiai

t

240,00

24

Pluoštinių kanapių sėkla

t

3600,00–10000,00

25

Sėjai neskirtų pluoštinių kanapių sėklos

t

900,00–1900,00

26

Pluoštinių kanapių sėklų aliejus

l

10,00–30,00

27

Pluoštinių kanapių sėklų išspaudos

kg

0,70–2,00

28

Cukriniai runkeliai

 t

24,00–26,00

29

Juodosios garstyčios

t

380,00–520,00

30

Juodosios garstyčios (ekologiškos)

t

600,00–950,00

31

Daugiamečių žolių sėkla:

 

 

 

a) tikrieji eraičinai sėklai

kg

1,60–2,50

 

b) raudonieji eraičinai sėklai

kg

1,50–2,20

 

c) nendriniai eraičinai sėklai

kg

1,50–2,00

 

d) aviniai eraičinai sėklai

kg

2,00–2,50

 

e) tarpgentiniai hibridai sėklai

kg

1,40–2,20

 

f) gausiažiedės svidrės sėklai

kg

0,80–1,30

 

g) daugiametės svidrės sėklai

kg

1,00–1,60

 

h) pašariniai motiejukai sėklai

kg

1,50–2,50

 

i) pievinės miglės sėklai (vejai)

kg

2,40–3,10

 

j) pelkinės miglės sėklai

kg

2,40–3,50

 

k) raudonieji dobilai sėklai

kg

2,50–4,00

 

l) rausvieji dobilai sėklai

kg

3,00–4,50

 

m) baltieji dobilai sėklai

kg

2,90–4,50

 

n) mėlynžiedės liucernos sėklai

kg

3,90–5,50

 

o) apyninės liucernos sėklai

kg

2,30–3,20

 

p) sėjamieji esparcetai sėklai

kg

2,00–3,00

 

r) paprastosios šunažolės sėklai

kg

1,60–3,00

 

q) baltosios smilgos sėklai

kg

4,00–10,00

 

1.2. Pašarai

 

 

32

Silosas

t

25,00–35,00

33

Šiaudai (8 proc. nuo vidutinės grūdų kainos)

t

10,00–14,00

34

Šiaudai (ritiniuose)

t

20,00–30,00

35

Šienainis

t

30,00–36,00

36

Šienas

t

45,00–70,00

37

Žalioji masė

t

15,00–21,00

38

Pašariniai runkeliai

t

30,00–45,00

39

Cukrinių runkelių lapai

t

5,00–6,00

40

Miltai

t

150,00–210,00

41

Kombinuotieji pašarai (pirkti)

t

210,00–500,00

42

Pašarų papildai

t

670,00–870,00

 

1.3. Daržovės

 

 

43

Bulvės (išskyrus skirtas perdirbti į krakmolą ir pašarui)

kg

0,18

44

 Bulvės sėklai:

 

 

 

a) superelitinė kategorija:

 

 

 

    bulvių minigumbai (m1)

vnt.

0,30

 

    bulvių gumbai (m2) (klasė PBTC ir klasė PB)

kg

1,10

 

b) elitinė kategorija:

 

 

 

   S klasė

kg

1,00

 

   SE klasė

kg

0,95

 

   E klasė

kg

0,85

 

c) sertifikuota  kategorija:

 

 

 

   A klasė

kg

0,50

 

   B klasė

kg

0,40

 

d) nesertifikuota bulvių sėkla

kg

0,25

45

Bulvės pašarui, krakmolui

kg

0,10

46

Topinambai

kg

0,60–0,70

47

Burokėliai

kg

0,18

48

Morkos

kg

0,23

49

Kopūstai (baltagūžiai)

kg

0,20

50

Kopūstai (briuseliniai)

kg

0,85

51

Kopūstai (pekininiai)

kg

0,45

52

Kopūstai (raudonieji)

kg

0,27

53

Kopūstai (savojiniai)

kg

0,45

54

Kopūstai (žiediniai)

kg

0,60

55

Kopūstai (rauginti)

kg

0,55

56

Brokoliai

kg

0,90

57

Svogūnai

kg

0,18

58

Svogūnai (raudonieji)

kg

0,45

59

Svogūnų laiškai

kg

4,00

60

Porai

kg

0,85

61

Česnakai

kg

2,50

62

Agurkai

kg

0,90

63

Agurkai  (rauginti)

kg

1,00

64

Pomidorai

kg

0,80

65

Salotos (gūžinės)

kg

1,50

66

Ridikėliai

kg

1,20

67

Ridikai (juodieji)

kg

0,40

68

Kaliaropės

kg

0,50

69

Baklažanai

kg

0,80

70

Saldžiosios paprikos

kg

0,85

71

Cukinijos

kg

0,50

72

Žirniai 

kg

0,55

73

Saldieji žirniai su ankštimis

kg

1,50

74

Pupelės

kg

0,70

75

Pupos (maistinės)

kg

0,70

76

Šparaginės pupelės

kg

1,00

77

Krienai

kg

0,90

78

Pastarnokai

kg

0,65

79

Salierai (šakniniai)

kg

0,45

80

Petražolės

kg

1,80

81

Smidrai

kg

5,00–8,00

82

Krapai

kg

4,50

83

Kmynai

kg

1,50–2,50

84

Kmynai (ekologiški)

kg

2,50–3,00

 

1.4. Grybai

 

 

85

Pievagrybiai

kg

1,20–1,45

86

Rudieji pievagrybiai

kg

1,40–1,60

87

Kreivabudės

kg

2,30

 

1.5. Vaistažolės

 

 

88

Vaistinės ramunės (žiedai)

kg

5,00

89

Jonažolės

kg

3,00

90

Čiobreliai

kg

5,00

91

Pipirmėtės

kg

3,00

92

Melisos

kg

3,00

93

Medetkos

kg

5,00

94

Rausvažiedės ežiuolės (žolė)

kg

3,00

95

Rausvažiedės  ežiuolės (šaknys)

kg

5,00

96

Paprastosios sukatžolės

kg

3,00

97

Raudonėliai

kg

3,00

98

Valerijonai (šaknys)

kg

5,00

 

1.6. Gėlės ir dekoratyviniai augalai

 

 

99

Rožės (skintos)

vnt.

0,10–0,70

100

Gvazdikai

vnt.

0,10–0,70

101

Orchidėjos (vazoninės)

vnt.

3,50–26,00

102

Tulpės (svogūnai)

vnt.

0,10–0,30

103

Chrizantemos (skintos)

vnt.

0,45–0,60

104

Chrizantemos (vazoninės)

vnt.

1,00–4,00

105

Kardeliai (skinti)

vnt.

0,20–0,50

106

Kardeliai (gumbasvogūniai)

vnt.

0,10–0,30

107

Jurginai (skinti)

vnt.

0,10–0,50

108

Jurginai (gumbai)

vnt.

1,50–3,00

109

Tujos:

 

 

 

 a) vazonuose:

 

 

 

12–50 cm

vnt.

1,65–6,00

 

50–100 cm

vnt.

4,25–14,00

 

100–120 cm

vnt.

9,00–22,00

 

b) augintos grunte:

 

 

 

10–50 cm

vnt.

1,30–5,80

 

50–100 cm

vnt.

3,30–12,00

 

100–150 cm

vnt.

8,30–17,00

110

Eglaitės (paprastosios)

 

 

 

 a) vazonuose:

 

 

 

15–20 cm

vnt.

0,90–1,80

 

20–60 cm

vnt.

1,70–3,50

 

60–100 cm

vnt.

3,00–6,00

 

100–200 cm

vnt.

5,80–9,00

 

b) augintos grunte:

 

 

 

15–70 cm

vnt.

0,70–2,00

 

70–100 cm

vnt.

1,75–3,50

 

100–130 cm

vnt.

2,90–6,00

111

Eglės (dygiosios, augintos grunte):

 

 

 

30–60 cm

vnt.

2,90–7,00

 

60–90 cm

vnt.

5,80–12,00

 

90–140 cm

vnt.

8,70–21,00

 

140–170 cm

vnt.

16,00–32,00

112

Eglės (baltosios)

 

 

 

 a) vazonuose:

 

 

 

 iki 50 cm

vnt.

2,40–7,50

 

 50–100 cm

vnt.

5,00–10,00

 

 daugiau 100 cm

vnt.

7,00–15,00

 

b) augintos grunte

vnt.

2,00–8,50

113

Kadagiai:

 

 

 

a) vazonuose

vnt.

2,00–11,00

 

b) auginti grunte

vnt.

1,30–9,00

114

Puskiparisiai žirniavaisiai:

 

 

 

a) vazonuose

 

 

 

15–50 cm

vnt.

3,00–6,50

 

50–100 cm

vnt.

5,80–12,00

 

b) auginti grunte

vnt.

2,40–8,50

115

Pušys (paprastosios):

 

 

 

a) vazonuose

vnt.

2,00–13,00

 

b) augintos grunte

vnt.

0,90–10,00

116

Pocūgės

vnt.

2,00–10,00

117

Pušys (kalninės)

vnt.

1,65–17,40

118

Kukmedžiai

vnt.

1,90–12,00

119

Gudobelės gyvatvorėms:

 

 

 

a) vazonuose

vnt.

1,45–2,00

 

b) augintos grunte

vnt.

0,50–1,25

120

Kauleniai gyvatvorėms:

 

 

 

a) vazonuose

vnt.

1,10–2,50

 

b) auginti grunte

vnt.

0,60–1,60

121

Ligustrai gyvatvorėms

vnt.

0,90–1,75

122

Slyvaitės gyvatvorėms

vnt.

0,60–1,75

123

Šermukšniai

vnt.

1,65–16,50

124

Medlievos

vnt.

1,65–4,00

125

Buksmedžiai

vnt.

0,90–7,50

126

Lanksvos

vnt.

0,90–5,50

127

Ožekšniai

vnt.

1,25–6,60

128

Pūsleniai

vnt.

0,90–5,00

129

Raugerškiai

vnt.

1,25–6,00

130

Rododendrai

vnt.

3,00–15,00

131

Sausmedžiai

vnt.

2,10–5,30

132

Sidabrakrūmiai

vnt.

2,00–5,00

133

Veigėlės

vnt.

2,50–6,00

134

Gluosniai

vnt.

0,90–9,00

135

Jazminai

vnt.

1,50–5,00

136

Forzitijos

vnt.

1,50–4,00

137

Hortenzijos

vnt.

2,50–7,00

138

Putinai

vnt.

3,00–8,00

139

Dyglainės

vnt.

2,00–10,50

140

Lokvos

vnt.

2,00–20,00

141

Fotinijos

vnt.

2,50–15,00

 

1.7. Vaisiai ir uogos

 

 

142

Obuoliai (desertiniai)

kg

0,50–0,70

143

Obuoliai (žaliaviniai)

kg

0,20

144

Kriaušės

kg

0,60–0,80

145

Vyšnios

kg

2,00

146

Trešnės

kg

1,80–2,00

147

Slyvos

kg

0,90–1,10

148

Juodieji serbentai

kg

0,20–0,40

149

Raudonieji ir baltieji serbentai

kg

0,50–0,60

150

Avietės

kg

1,40–2,20

151

Agrastai

kg

0,90–1,00

152

Aronijos (juodavaisės)

kg

0,20–0,35

153

Gervuogės

kg

1,80–2,10

154

Braškės

kg

2,50–3,50

155

Svarainiai

kg

0,65–0,90

156

Šaltalankių uogos

kg

0,80–1,00

157

Šilauogės

kg

3,50–5,00

158

Šilauogės užšaldytos

kg

3,80–5,50

159

Putinų uogos

kg

2,00–4,00

 

1.8. Sodinukai

 

 

160

Obelaitės

vnt.

5,00

161

Kriaušaitės

vnt.

5,50

162

Cidonijos

vnt.

2,60

163

Slyvaitės

vnt.

5,00

164

Vyšnaitės

vnt.

5,00

165

Trešnės

vnt.

5,00

166

Juodieji serbentai

vnt.

0,90

167

Raudonieji ir baltieji serbentai

vnt.

0,90

168

Svarainiai

vnt.

0,90

169

Abrikosai

vnt.

5,50

170

Persikai, nektarinai

vnt.

5,50

171

Agrastai

vnt.

1,45

172

Avietės

vnt.

0,90

173

Šilauogės

vnt.

1,50–7,00

174

Braškių daigai

vnt.

0,30

175

Stambiauogės spanguolės

vnt

1,00–2,50

176

Gluosniniai žilvičiai biokurui (18–20 cm)

vnt.

0,03–0,04

177

Pomidorų sodinamoji medžiaga:

 

 

 

a) daigai (5–6 lapų) žieminiams šiltnamiams

vnt.

1,50

 

b) daigai (5–6 lapų) pavasariniams šiltnamiams

vnt.

0,75

 

c) pomidorų augalų iki derėjimo žieminiame šiltnamyje kompensuojamoji vertė

vnt.

7,00

 

d) pomidorų augalų iki derėjimo pavasariniame šiltnamyje arba priedangoje kompensuojamoji vertė

vnt.

2,00

 

e) pomidorų augalų derėjimo metu šildomame šiltnamyje kompensuojamoji vertė

vnt.

15,00–3,00*

 

f) pomidorų augalų derėjimo metu pavasariniame šiltnamyje arba priedangoje kompensuojamoji vertė

vnt.

4,80–1,20**

 

1.9. Vaismedžiai*** / ****

 

 

178

Obelys

 

 

 

a) Žemaūgės ir pusiau žemaūgės 

 

 

 

Augimo metai:

 

 

 

 pirmieji

vnt.

10,00

 

 antrieji

vnt.

14,00

 

 tretieji

vnt.

18,00

 

 ketvirtieji

vnt.

24,00

 

 penktieji

vnt.

25,00

 

 šeštieji

vnt.

25,00

 

 septintieji

vnt.

24,00

 

 aštuntieji

vnt.

23,00

 

 devintieji

vnt.

22,00

 

 dešimtieji

vnt.

21,00

 

 vienuoliktieji

vnt.

21,00

 

 dvyliktieji

vnt.

20,00

 

 tryliktieji

vnt.

19,00

 

 keturioliktieji

vnt.

18,00

 

 penkioliktieji

vnt.

18,00

 

 šešioliktieji

vnt.

17,00

 

 septynioliktieji

vnt.

16,00

 

 aštuonioliktieji

vnt.

15,00

 

 devynioliktieji

vnt.

14,00

 

 dvidešimtieji ir kt.

vnt.

14,00

 

b) Vidutinio augumo

 

 

 

Augimo metai:

 

 

 

 pirmieji

vnt.

9,00

 

 antrieji

vnt.

17,00

 

 tretieji

vnt.

24,00

 

 ketvirtieji

vnt.

32,00

 

 penktieji

vnt.

33,00

 

 šeštieji

vnt.

36,00

 

 septintieji

vnt.

35,00

 

 aštuntieji

vnt.

35,00

 

 devintieji

vnt.

34,00

 

 dešimtieji

vnt.

33,00

 

 vienuoliktieji

vnt.

32,00

 

 dvyliktieji

vnt.

31,00

 

 tryliktieji

vnt.

31,00

 

 keturioliktieji

vnt.

30,00

 

 penkioliktieji

vnt.

29,00

 

 šešioliktieji

vnt.

28,00

 

 septynioliktieji

vnt.

27,00

 

 aštuonioliktieji

vnt.

26,00

 

 devynioliktieji

vnt.

26,00

 

 dvidešimtieji

vnt.

25,00

 

 dvidešimt pirmieji

vnt.

24,00

 

dvidešimt antrieji

vnt.

23,00

 

dvidešimt tretieji

vnt.

22,00

 

dvidešimt ketvirtieji ir kt.

vnt.

21,00

 

c) Aukštaūgės

 

 

 

Augimo metai:

 

 

 

 pirmieji

vnt.

15,00

 

 antrieji

vnt.

23,00

 

 tretieji

vnt.

31,00

 

 ketvirtieji

vnt.

38,00

 

 penktieji

vnt.

41,00

 

 šeštieji

vnt.

44,00

 

 septintieji

vnt.

47,00

 

 aštuntieji

vnt.

50,00

 

 devintieji

vnt.

55,00

 

 dešimtieji

vnt.

53,00

 

 vienuoliktieji

vnt.

52,00

 

 dvyliktieji

vnt.

50,00

 

 tryliktieji

vnt.

49,00

 

 keturioliktieji

vnt.

47,00

 

 penkioliktieji

vnt.

45,00

 

 šešioliktieji

vnt.

44,00

 

 septynioliktieji

vnt.

42,00

 

 aštuonioliktieji

vnt.

41,00

 

 devynioliktieji

vnt.

39,00

 

 dvidešimtieji

vnt.

37,00

 

 dvidešimt pirmieji

vnt.

36,00

 

 dvidešimt antrieji

vnt.

34,00

 

 dvidešimt tretieji

vnt.

33,00

 

 dvidešimt ketvirtieji

vnt.

31,00

 

 dvidešimt penktieji

vnt.

29,00

 

 dvidešimt šeštieji

vnt.

28,00

 

 dvidešimt septintieji

vnt.

26,00

 

 dvidešimt aštuntieji

vnt.

25,00

 

 dvidešimt devintieji

vnt.

23,00

 

 trisdešimtieji

vnt.

21,00

 

 trisdešimt pirmieji ir kt.

vnt.

21,00

179

Kriaušės

 

 

 

a) Žemaūgės ir pusiau žemaūgės

 

 

 

Augimo metai:

 

 

 

 pirmieji

vnt.

10,00

 

 antrieji

vnt.

19,00

 

 tretieji

vnt.

28,00

 

 ketvirtieji

vnt.

36,00

 

 penktieji

vnt.

38,00

 

 šeštieji

vnt.

37,00

 

 septintieji

vnt.

36,00

 

 aštuntieji

vnt.

36,00

 

 devintieji

vnt.

35,00

 

 dešimtieji

vnt.

34,00

 

 vienuoliktieji

vnt.

33,00

 

 dvyliktieji

vnt.

33,00

 

 tryliktieji

vnt.

32,00

 

 keturioliktieji

vnt.

31,00

 

 penkioliktieji

vnt.

30,00

 

 šešioliktieji

vnt.

30,00

 

 septynioliktieji

vnt.

29,00

 

 aštuonioliktieji

vnt.

28,00

 

 devynioliktieji

vnt.

27,00

 

 dvidešimtieji ir kt.

vnt.

26,00

 

b) Aukštaūgės

 

 

 

Augimo metai:

 

 

 

 pirmieji

vnt.

16,00

 

 antrieji

vnt.

38,00

 

 tretieji

vnt.

60,00

 

 ketvirtieji

vnt.

82,00

 

 penktieji

vnt.

85,00

 

 šeštieji

vnt.

88,00

 

 septintieji

vnt.

90,00

 

 aštuntieji

vnt.

93,00

 

 devintieji

vnt.

99,00

 

 dešimtieji

vnt.

97,00

 

 vienuoliktieji

vnt.

95,00

 

 dvyliktieji

vnt.

93,00

 

 tryliktieji

vnt.

92,00

 

 keturioliktieji

vnt.

90,00

 

 penkioliktieji

vnt.

88,00

 

 šešioliktieji

vnt.

86,00

 

 septynioliktieji

vnt.

85,00

 

 aštuonioliktieji

vnt.

83,00

 

 devynioliktieji

vnt.

81,00

 

 dvidešimtieji

vnt.

79,00

 

 dvidešimt pirmieji

vnt.

78,00

 

 dvidešimt antrieji

vnt.

76,00

 

 dvidešimt tretieji

vnt.

74,00

 

 dvidešimt ketvirtieji

vnt.

72,00

 

 dvidešimt penktieji

vnt.

71,00

 

 dvidešimt šeštieji

vnt.

69,00

 

 dvidešimt septintieji

vnt.

67,00

 

 dvidešimt aštuntieji

vnt.

65,00

 

 dvidešimt devintieji ir kt.

vnt.

64,00

180

Vyšnios

 

 

 

Augimo metai:

 

 

 

 pirmieji

vnt.

8,00

 

 antrieji

vnt.

17,00

 

 tretieji

vnt.

25,00

 

 ketvirtieji

vnt.

34,00

 

 penktieji

vnt.

35,00

 

 šeštieji

vnt.

34,00

 

 septintieji

vnt.

34,00

 

 aštuntieji

vnt.

33,00

 

 devintieji

vnt.

32,00

 

 dešimtieji

vnt.

31,00

 

 vienuoliktieji

vnt.

31,00

 

 dvyliktieji

vnt.

30,00

 

 tryliktieji

vnt.

29,00

 

 keturioliktieji

vnt.

29,00

 

 penkioliktieji

vnt.

28,00

 

 šešioliktieji

vnt.

27,00

 

 septynioliktieji

vnt.

26,00

 

 aštuonioliktieji

vnt.

26,00

 

 devynioliktieji

vnt.

25,00

 

 dvidešimtieji ir kt.

vnt.

24,00

181

Trešnės

 

 

 

Augimo metai:

 

 

 

 pirmieji

vnt.

18,00

 

 antrieji

vnt.

45,00

 

 tretieji

vnt.

72,00

 

 ketvirtieji

vnt.

99,00

 

 penktieji

vnt.

100,00

 

 šeštieji

vnt.

103,00

 

 septintieji

vnt.

102,00

 

 aštuntieji

vnt.

100,00

 

 devintieji

vnt.

98,00

 

 dešimtieji

vnt.

97,00

 

 vienuoliktieji

vnt.

95,00

 

 dvyliktieji

vnt.

93,00

 

 tryliktieji

vnt.

92,00

 

 keturioliktieji

vnt.

90,00

 

 penkioliktieji

vnt.

88,00

 

 šešioliktieji

vnt.

87,00

 

 septynioliktieji

vnt.

85,00

 

 aštuonioliktieji

vnt.

83,00

 

 devynioliktieji

vnt.

81,00

 

 dvidešimtieji

vnt.

80,00

 

 dvidešimt pirmieji ir kt.

vnt.

78,00

182

Slyvos, abrikosai, persikai

 

 

 

Augimo metai:

 

 

 

 pirmieji

vnt.

9,00

 

 antrieji

vnt.

17,00

 

 tretieji

vnt.

25,00

 

 ketvirtieji

vnt.

33,00

 

 penktieji

vnt.

35,00

 

 šeštieji

vnt.

35,00

 

 septintieji

vnt.

34,00

 

 aštuntieji

vnt.

33,00

 

 devintieji

vnt.

32,00

 

 dešimtieji

vnt.

31,00

 

 vienuoliktieji

vnt.

31,00

 

 dvyliktieji

vnt.

30,00

 

 tryliktieji

vnt.

29,00

 

 keturioliktieji

vnt.

28,00

 

 penkioliktieji

vnt.

27,00

 

 šešioliktieji

vnt.

27,00

 

 septynioliktieji

vnt.

26,00

 

 aštuonioliktieji

vnt.

25,00

 

 devynioliktieji

vnt.

24,00

 

 dvidešimtieji ir kt.

vnt.

23,00

183

Cidonijos

 

 

 

 Augimo metai:

 

 

 

 pirmieji

vnt.

7,00

 

 antrieji

vnt.

10,00

 

 tretieji

vnt.

13,00

 

 ketvirtieji

vnt.

18,00

 

 penktieji

vnt.

23,00

 

 šeštieji

vnt.

23,00

 

 septintieji

vnt.

22,00

 

 aštuntieji

vnt.

21,00

 

 devintieji

vnt.

21,00

 

 dešimtieji

vnt.

19,00

 

 vienuoliktieji

vnt.

19,00

 

 dvyliktieji

vnt.

19,00

 

 tryliktieji

vnt.

18,00

 

 keturioliktieji

vnt.

17,00

 

 penkioliktieji

vnt.

17,00

 

 šešioliktieji

vnt.

16,00

 

 septynioliktieji

vnt.

16,00

 

 aštuonioliktieji

vnt.

16,00

 

 devynioliktieji

vnt.

15,00

 

 dvidešimtieji

vnt.

14,00

 

 dvidešimt pirmieji ir kt.

vnt.

7,00

 

1.10. Vaiskrūmiai****

 

 

184

Juodieji serbentai

 

 

 

Augimo metai:

 

 

 

 pirmieji

vnt.

1,20

 

 antrieji

vnt.

1,60

 

 tretieji

vnt.

2,10

 

 ketvirtieji

vnt.

2,40

 

 penktieji

vnt.

2,20

 

 šeštieji

vnt.

2,00

 

 septintieji

vnt.

1,70

 

 aštuntieji

vnt.

1,50

 

 devintieji

vnt.

1,30

 

 dešimtieji

vnt.

1,10

 

 vienuoliktieji ir kt.

vnt.

0,90

185

Raudonieji serbentai

 

 

 

Augimo metai:

 

 

 

 pirmieji

vnt.

1,00

 

 antrieji

vnt.

1,80

 

 tretieji

vnt.

2,60

 

 ketvirtieji

vnt.

2,90

 

 penktieji

vnt.

2,80

 

 šeštieji

vnt.

2,60

 

 septintieji

vnt.

2,40

 

 aštuntieji

vnt.

2,30

 

 devintieji

vnt.

2,10

 

 dešimtieji

vnt.

1,90

 

 vienuoliktieji

vnt.

1,70

 

 dvyliktieji ir kt.

vnt.

1,60

186

Agrastai

 

 

 

Augimo metai:

 

 

 

 pirmieji

vnt.

1,40

 

 antrieji

vnt.

2,60

 

 tretieji

vnt.

3,80

 

 ketvirtieji

vnt.

4,20

 

 penktieji

vnt.

4,00

 

 šeštieji

vnt.

3,80

 

 septintieji

vnt.

3,60

 

 aštuntieji

vnt.

3,40

 

 devintieji

vnt.

3,30

 

 dešimtieji

vnt.

3,10

 

 vienuoliktieji

vnt.

2,90

 

 dvyliktieji

vnt.

2,70

 

 tryliktieji

vnt.

2,60

 

 keturioliktieji ir kt.

vnt.

2,40

187

Svarainiai

 

 

 

Augimo metai:

 

 

 

 pirmieji

vnt.

0,90

 

 antrieji

vnt.

1,60

 

 tretieji

vnt.

2,30

 

 ketvirtieji

vnt.

2,40

 

 penktieji

vnt.

2,60

 

 šeštieji

vnt.

2,50

 

 septintieji

vnt.

2,30

 

 aštuntieji

vnt.

2,20

 

 devintieji

vnt.

2,10

 

 dešimtieji

vnt.

2,00

 

 vienuoliktieji

vnt.

1,90

 

 dvyliktieji

vnt.

1,80

 

 tryliktieji

vnt.

1,70

 

 keturioliktieji

vnt.

1,60

 

 penkioliktieji ir kt.

vnt.

1,40

188

Šaltalankiai

 

 

 

Augimo metai:

 

 

 

 pirmieji

vnt.

3,40

 

 antrieji

vnt.

4,90

 

 tretieji

vnt.

6,30

 

 ketvirtieji

vnt.

6,70

 

 penktieji

vnt.

6,30

 

 šeštieji

vnt.

6,00

 

 septintieji

vnt.

5,60

 

 aštuntieji

vnt.

5,20

 

 devintieji

vnt.

4,90

 

 dešimtieji

vnt.

4,50

 

 vienuoliktieji

vnt.

4,10

 

 dvyliktieji

vnt.

3,70

 

 tryliktieji

vnt.

3,40

 

 keturioliktieji ir kt.

vnt.

3,00

189

Vynuogės

 

 

 

Augimo metai:

 

 

 

 pirmieji

vnt.

1,90

 

 antrieji

vnt.

3,50

 

 tretieji

vnt.

4,60

 

 ketvirtieji

vnt.

8,10

 

 penktieji

vnt.

12,00

 

 šeštieji

vnt.

15,00

 

 septintieji

vnt.

19,00

 

 aštuntieji

vnt.

22,00

 

 devintieji

vnt.

25,00

 

 dešimtieji ir kt.

vnt.

29,00

 

1.11. Uoginiai augalai****

 

 

190

Avietės

 

 

 

Augimo metai:

 

 

 

 pirmieji

m2

0,60

 

 antrieji

m2

0,90

 

 tretieji

m2

1,30

 

 ketvirtieji

m2

1,10

 

 penktieji

m2

1,00

 

 šeštieji

m2

0,90

 

 septintieji

m2

0,80

 

 aštuntieji

m2

0,70

 

 devintieji ir kt.

m2

0,60

191

Žemuogės ir braškės

 

 

 

Augimo metai:

 

 

 

 pirmieji

m2

1,60

 

 antrieji

m2

2,40

 

 tretieji

m2

1,90

 

 ketvirtieji ir kt.

m2

0,80

 

 

 

 

 

2. Ūkiniai gyvūnai, gyvulininkystės produkcija ir perdirbta produkcija

 

 

 

2.1. Pieninių veislių galvijai 

 

 

192

Veršeliai iki 1 mėn.

vnt.

70,00–200,00

193

Veršeliai 1–6 mėn.

vnt.

175,00–450,00

194

Buliukai 6–12 mėn.

vnt.

250,00–500,00

195

Buliai 1–2 m.

vnt.

500,00–1200,00

196

Buliai, vyresni kaip 2 m.

vnt.

600,00–1300,00

197

Telyčios 6–12 mėn.

vnt.

360,00–600,00

198

Telyčios 1–2 m.

vnt.

400,00–1000,00

199

Telyčios, vyresnės kaip 2 m.

vnt.

590,00–1350,00

200

Melžiamos karvės

vnt.

480,00–1400,00

 

2.2. Mėsiniai galvijai (mišrūnai)

 

 

201

Veršeliai iki 1 mėn.

vnt.

100,00–200,00

202

Veršeliai 1–6 mėn.

vnt.

150,00–350,00

203

Buliukai 6–12 mėn.

vnt.

250,00–600,00

204

Buliai 1–2 m.

vnt.

450,00–1250,00

205

Buliai, vyresni kaip 2 m.

vnt.

550,00–1000,00

206

Telyčios 6–12 mėn.

vnt.

250,00–650,00

207

Telyčios 1–2 m.

vnt.

450,00–1300,00

208

Telyčios, vyresnės kaip 2 m.

vnt.

1000,00–1650,00

209

Karvės žindenės

vnt.

550,00–1700,00

 

2.3. Grynaveisliai mėsiniai galvijai

 

 

210

Veršeliai iki 1 mėn.

vnt.

150,00–350,00

211

Veršeliai 1–6 mėn.

vnt.

300,00–750,00

212

Buliukai 6–12 mėn.

vnt.

700,00–1550,00

213

Buliai 1–2 m.

vnt.

850,00–3000,00

214

Buliai, vyresni kaip 2 m.

vnt.

900,00–3000,00

215

Telyčios 6–12 mėn.

vnt.

500,00–1350,00

216

Telyčios 1–2 m.

vnt.

750,00–2250,00

217

Telyčios, vyresnės kaip 2 m.

vnt.

1500,00–2250,00

218

Karvės žindenės

vnt.

550,00–2000,00

 

2.4. Veislinės kiaulės (grynaveislės)

 

 

219

Paršeliai iki 3 mėn.

vnt.

140,00–180,00

220

Kiaulės 3–8 mėn.

vnt.

240,00–300,00

221

Kiaulės, vyresnės kaip 8 mėn.

vnt.

210,00–250,00

222

Kuiliai

vnt.

1130,00–1800,00

223

Paršavedės

vnt.

430,00–510,00

 

2.5. Veislinės kiaulės (hibridai)

 

 

224

Paršeliai iki 3 mėn.

vnt.

100,00–130,00

225

Kiaulės nuo 3 iki 8 mėn.,

vnt.

170,00–220,00

226

Kiaulės, vyresnės kaip 8 mėn.

vnt.

150,00–190,00

227

Kuiliai

vnt.

800,00–1300,00

228

Paršavedės

vnt.

310,00–370,00

 

2.6. Kitos kiaulės

 

 

229

Paršeliai iki 3 mėn.

vnt.

55,00–70,00

230

Kiaulės 3–8 mėn.

vnt.

100,00–140,00

231

Kiaulės, vyresnės nei 8 mėn.

vnt.

110,00–150,00

232

Kuiliai

vnt.

45,00–100,00

233

Paršavedės

vnt.

190,00–235,00

234

Senos išbrokuotos paršavedės

vnt.

43,00–119,00

235

Išbrokuoti naudoti kuiliai

vnt.

23,00–46,00

 

2.7. Sportiniai žirgai

 

 

236

Prieauglis 2–4 m.

vnt.

1000,00–1700,00

237

Žirgai 4 m. ir vyresni

vnt.

1100,00–7300,00

 

2.8. Veisliniai arkliai

 

 

238

Kumeliukai iki 1 m.

vnt.

200,00–500,00

239

Prieauglis 1–2 m.

vnt.

300,00–700,00

240

Prieauglis 2–3 m.

vnt.

550,00–800,00

241

Eržilai 3–4 m.

vnt.

700,00–1300,00

242

Kumelės 3–4 m.

vnt.

700,00–1100,00

243

Eržilai 4 m. ir vyresni

vnt.

950,00–7300,00

244

Kumelės 4 m. ir vyresnės

vnt.

900,00–2500,00

 

2.9. Kiti arkliai

 

 

245

Kumeliukai iki 1 m.

vnt.

100,00–200,00

246

Prieauglis 1–2 m.

vnt.

200,00–350,00

247

Prieauglis 2–3 m.

vnt.

350,00–450,00

248

Prieauglis 3–4 m.

vnt.

500,00–600,00

249

Arkliai 4 m. ir vyresni

vnt.

600,00–1200,00

 

2.10. Avys

 

 

250

Ėriukai iki 4 mėn.

vnt.

30,00–60,00

251

Avytės iki 4 mėn.

vnt.

30,00–60,00

252

Ėriukai nuo 4 mėn. iki 1 m.

vnt.

50,00–90,00

253

Avytės, vyresnės kaip 4 mėn.

vnt.

50,00–100,00

254

Ėriavedės

vnt.

80,00–180,00

255

Avinai

vnt.

120,00–250,00

 

2.11. Veislinės avys

 

 

256

Ėriukai iki 4 mėn.

vnt.

75,00–150,00

257

Avytės iki 4 mėn.

vnt.

80,00–150,00

258

Ėriukai nuo 4 mėn. iki 1 m.

vnt.

100,00–200,00

259

Avytės, vyresnės 4 mėn.

vnt.

100,00–200,00

260

Ėriavedės

vnt.

150,00–250,00

261

Avinai

vnt.

200,00–800,00

 

2.12. Ožkos

 

 

262

Ožkytės iki 4 mėn.

vnt.

20,00–30,00

263

Ožiukai iki 4 mėn.

vnt.

10,00–15,00

264

Ožiukai 4 mėn. iki 1 m.

vnt.

15,00–20,00

265

Ožkytės, vyresnės kaip 4 mėn.

vnt.

30,00–40,00

266

Ožkavedės

vnt.

40,00–90,00

267

Ožiai

vnt.

15,00–30,00

 

2.13. Veislinės ožkos

 

 

268

Ožkytės iki 4 mėn.

vnt.

180,00–240,00

269

Ožiukai iki 4 mėn.

vnt.

90,00–140,00

270

Ožiukai 4 mėn. iki 1 m.

vnt.

120,00–270,00

271

Ožkytės, vyresnės kaip 4 mėn.

vnt.

220,00–270,00

272

Ožkavedės

vnt.

300,00–400,00

273

Ožiai

vnt.

250,00–600,00

 

2.14. Paukščiai

 

 

274

Viščiukai (vienadieniai mėsiniai tėvų pulko)

vnt.

4,15−4,45

275

Vištaitės (mėsinės  4−5 mėn. tėvų pulko)

vnt.

4,50−7,90

276

Vištos (mėsinės tėvų pulko)

vnt.

7,90−8,60

277

Viščiukai (vienadieniai dėslieji tėvų pulko)

vnt.

4,15

278

Vištaitės (dėsliosios iki 4 mėn. tėvų pulko)

vnt.

4,50−7,50

279

Vištos (dėsliųjų tėvų pulko)

vnt.

7,50

280

Viščiukai (vienadieniai dėslieji prekinių pulkų)

vnt.

0,45−0,55

281

Vištaitės (vienadienės dėsliosios prekinių pulkų)

vnt.

0,90

282

Viščiukai (mėsiniai vienadieniai)

vnt.

0,80

283

Vištaitės iki 4 mėn. (dėsliosios)

vnt.

1,00−7,40

284

Vištos (dedeklės dėsliosios prekinių pulkų)

vnt.

7,30−8,50

285

Viščiukai broileriai (iki 30 d.)

vnt.

1,00−3,60

286

Viščiukai broileriai (per 30 d.)

vnt.

3,60−4,70

287

Dedeklės*****

vnt.

7,30−8,60

288

Broileriai*****

vnt.

2,50−5,00

289

Viščiukai (iki 16 sav.)*****

vnt.

6,00−7,10

290

Stručiai

vnt.

500,00–1750,00

291

Fazanai (medžioklei)

vnt.

20,00–17,00

292

Fazanai (dekoratyviniai)

vnt.

10,00–60,00

293

Putpelės

vnt.

3,50–5,00

294

Ančiukai (vienadieniai)

vnt.

1,50–2,00

295

Antys (dedeklės)

vnt.

10,00–15,00

296

Antys (mėsinės)

vnt.

8,00–12,00

297

Antys *****

 

6,50–10,00

298

Kalakučiukai (vienadieniai)

vnt.

4,35–4,50

299

Kalakutai, auginami iki 70 d. amžiaus

vnt.

7,00–17,50

300

Kalakutai, auginami iki 133 d. amžiaus

vnt.

28,00–58,00

301

Žąsiukai (vienadieniai)

vnt.

4,35−6,40

302

Žąsys (iki 4 kg)

vnt.

10,00–26,00

303

Žąsys (daugiau kaip 4 kg) 

vnt.

17,00–35,00

304

Žąsys *****

 

14,00–25,00

305

Senos brokuojamos iš reprodukcinių pulkų žąsys

vnt.

7,00–15,00

 

2.15. Žvėreliai ir žvėrys

 

 

306

Audinės

vnt.

30,00–35,00

 

307

Lapės (juodsidabrės)

vnt.

60,00−90,00

308

Šinšilos

vnt.

15,00–35,00

309

Triušiai (veisliniai)

vnt.

60,00–90,00

310

Triušiai (mėsiniai)

vnt.

10,00–18,00

311

Triušiai*****

 

35,00–80,00

312

Danieliai (jaunikliai iki 6 mėn.)

vnt.

100,00–150,00

313

Danieliai (patelės)

vnt.

150,00–400,00

314

Danieliai (patinai)

vnt.

200,00–1500,00

315

Taurieji elniai (jaunikliai iki 6 mėn.)

vnt.

150,00–300,00

316

Taurieji elniai (patelės)

vnt.

300,00–1350,00

317

Taurieji elniai (patinai)

vnt.

400,00–5000,00

 

2.16. Bitės

 

 

318

Bičių šeimos iš gamybinio ar mėgėjiško bityno (be avilio)

vnt.

60,00–80,00

319

Bičių šeimos iš veislinio bityno (be avilio)

vnt.

120,00–130,00

320

Bičių motinos:

 

 

 

a) dirbtinai apvaisintos arba natūraliai suporuotos grynarasės, pirmus metus tikrintos, elito klasės

vnt.

110,00–150,00

 

b) dirbtinai apvaisintos arba natūraliai suporuotos grynarasės, pirmus metus tikrintos, pirmos klasės

vnt.

70,00–100,00

 

c) dirbtinai apvaisintos arba natūraliai suporuotos elito klasės tėvų

vnt.

60,00–90,00

 

d) dirbtinai apvaisintos arba natūraliai suporuotos grynarasės, pirmos klasės tėvų

vnt.

35,00–50,00

 

e) laisvai susiporavusios su nežinomų šeimų tranais, elitinių ir pirmos klasės tėvų

vnt.

14,00–16,00

 

f) elitinių tėvų neapvaisintos bičių motinos

vnt.

5,00–6,00

 

g) pirmos klasės tėvų neapvaisintos bičių motinos

vnt.

3,50–4,50

 

h) antros–ketvirtos klasės bei neįvertintų/  nežinomų tėvų laisvai susiporavę

vnt.

3,00–3,50

 

i) antros–ketvirtos klasės ir neįvertintų/ nežinomų tėvų neapvaisintos

vnt.

2,50–3,00

321

Bičių spiečius

kg

20,00–35,00

 

2.17. Kitas biologinis turtas ir produkcija

 

 

322

Vištų kiaušiniai (maistiniai) 

1000 vnt.

70,00–160,00

323

Vištų kiaušiniai (ekologiški)