Suvestinė redakcija nuo 2015-12-24

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-06-19, i. k. 2015-09766

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS IŠ DALIES KOMPENSUOJAMŲ BŪSTO KREDITŲ teikimo 2015 metais LIMITų KREDITO ĮSTAIGoms patvirtinimo

 

2015 m. birželio 18  d. Nr. A1-357

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 6 punktu ir 12 straipsnio 4 dalimi:

t v i r t i n u Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo 2015 metais limitus kredito įstaigoms (pridedama).

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                 Algimanta Pabedinskienė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2015 m. birželio 18 d. įsakymu

Nr. A1-357

 

VALSTYBĖS IŠ DALIES KOMPESUOJAMŲ BŪSTO KREDITŲ teikimo 2015 metais LIMITai KREDITO ĮSTAIGOMS

 

Eilės

Nr.

Kredito įstaigos pavadinimas

 

Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo 2015 metais limitas, eurais

1.

AB SEB bankas

3 100 000

2.

Akademinė kredito unija

  500 000

3.

Kaišiadorių kredito unija

  500 000

4.

Raseinių kredito unija

  500 000

5.

„Swedbank“, AB

4 100 000

6.

Šiaulių kredito unija

  500 000

 

Iš viso:

 

9 200 000

 

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-617, 2015-10-30, paskelbta TAR 2015-10-30, i. k. 2015-17098

Nr. A1-788, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-23, i. k. 2015-20259

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-617, 2015-10-30, paskelbta TAR 2015-10-30, i. k. 2015-17098

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. A1-357 „Dėl Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo 2015 metais limitų kredito įstaigoms patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-788, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-23, i. k. 2015-20259

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. A1-357 „Dėl Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo 2015 metais limitų kredito įstaigoms patvirtinimo“ pakeitimo