Suvestinė redakcija nuo 2020-01-28

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-07-14, i. k. 2015-11335

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIEGLOBSČIO, MIGRACIJOS IR INTEGRACIJOS FONDO 2014–2020 METŲ NACIONALINĖS PROGRAMOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. liepos 14 d. Nr. A1-432

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 516/2014, kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas ir iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2008/381/EB ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos sprendimai Nr. 573/2007/EB ir 575/2007/EB bei Tarybos sprendimas Nr. 2007/435/EB (OL 2014 L 150, p. 168) IV priedu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl institucijų, atsakingų už Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo administravimą Lietuvoje, paskyrimo“ ir Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014−2020 m. nacionalinę programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. A1-641 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 m. nacionalinę programą, taisyklių patvirtinimo“, 3.7 ir 3.18 papunkčiais:

1. T v i r t i n u Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos rodiklių skaičiavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                  Algimanta Pabedinskienė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2015 m. liepos 14 d. įsakymu

Nr. A1-432

 

PRIEGLOBSČIO, MIGRACIJOS IR INTEGRACIJOS FONDO 2014–2020 METŲ NACIONALINĖS PROGRAMOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos (toliau – PMIF programa) rodiklio kodas

PMIF programos rodiklio pavadinimas

 

PMIF programos rodiklio paaiškinimas

 

PMIF programos rodiklio matavimas

Atsakingas vykdytojas

Matavimo vienetas

 

Skaičiavimo būdas

 

Duomenų šaltinis

 

Pasiekimo momentas

Duomenų teikimas

1. KONKRETUS TIKSLAS: Bendroji Europos prieglobsčio sistema

PMIF programos 1 konkretaus tikslo tikslinės grupės asmuo (toliau – TGA) asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – atsakinga institucija) patvirtintame atitinkamo kvietimo projektų finansavimo sąlygų apraše (toliau – PFSA) nurodytus reikalavimus, kurie nustatomi vadovaujantis 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 516/2014, kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas ir iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2008/381/EB ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos sprendimai Nr. 573/2007/EB ir 575/2007/EB bei Tarybos sprendimas Nr. 2007/435/EB (OL 2014 L 150, p. 168) (toliau – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 516/2014), 5 straipsnio 1 dalimi.

PR1.1.

 

Tikslinei grupei priklausančių asmenų, kuriems teikiama parama vykdant Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (toliau – PMIF) lėšomis remiamus projektus priėmimo ir prieglobsčio sistemų srityje, skaičius

Nurodomas bendras TGA, dalyvavusių projektų, įgyvendinamų pagal PMIF programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionalinį tikslą „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“ (toliau – NT 1.1), veiklose, skaičius.

 

Skaičius

 

Sumuojami TGA, dalyvavę projektų, įgyvendinamų pagal NT 1.1, veiklose, t. y. dalyvavę bent vienoje įgyvendinant projektą organizuotoje veikloje. Tas pats TGA, dalyvavęs keliose projekto veiklose, skaičiuojamas vieną kartą.

Pirminiai šaltiniai: dalyvių sąrašai, suvestinės (jeigu taikoma), konsultacijų lapai, perdavimo–priėmimo aktai, sąskaitos faktūros, PVM sąskaitos faktūros ir kiti dalyvavimą veikloje pagrindžiantys dokumentai.

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu pasirašomas ir (arba) patvirtinamas duomenų šaltinio skiltyje nurodytas pirminio šaltinio dokumentas arba surašomas patvirtinantis dokumentas, kad TGA buvo suteikta paslauga (-os) ir ar prekė (-ės).

Už pasiektas reikšmes atsiskaitoma teikiant mokėjimo prašymus.

 

Už projekto sutartyje nustatyto PMIF programos rodiklio reikšmės pasiekimą ir duomenų apie pasiektą PMIF programos rodiklio reikšmę teikimą Europos socialinio fondo agentūrai (toliau – įgaliotoji institucija) yra atsakingas projekto vykdytojas.

PR1.1.1.

Tikslinei grupei priklausančių asmenų, kuriems, vykdant prieglobsčio procedūras, teikiama informacija ir parama, skaičius

Nurodomas TGA, gavusių paramą įgyvendinant projektus pagal NT 1.1, kurių veiklos apima informacijos ir paramos teikimą, skaičius.

Prieglobsčio procedūra – tai prieglobsčio Lietuvos Respublikoje – pabėgėlio statuso, papildomos apsaugos arba laikinosios apsaugos suteikimas ar nesuteikimas užsieniečiui Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatytais pagrindais ir tvarka.

Teikiama informacija – informavimas ir konsultavimas administracinėms ir (arba) teisminėms procedūroms atlikti, informavimas apie galimą prieglobsčio procedūros baigtį ar konsultavimas šiuo klausimu, įskaitant tokius aspektus kaip grąžinimo procedūros.

Parama – švietimas, mokymas, vertimas, medicinos paslaugos, materialinė parama maistu, higienos prekėmis, būtiniausiais drabužiais ir avalyne ir kitos priemonės, kuriomis siekiama pagerinti TGA padėtį vykdant prieglobsčio procedūras.

Skaičius

 

Skaičiuojami TGA, dalyvavę bent vienoje įgyvendinant projektą organizuotoje veikloje, kurių įgyvendinimo metu vykdant prieglobsčio procedūras teikiama informacija ir parama, skaičius. Tas pats TGA, dalyvavęs keliose projekto veiklose, kurių įgyvendinimo metu vykdant prieglobsčio procedūras teikiama informacija arba parama, skaičiuojamas vieną kartą.

Pirminiai šaltiniai: dalyvių sąrašai, suvestinės (jeigu taikoma), konsultacijų lapai, perdavimo–priėmimo aktai, sąskaitos faktūros, PVM sąskaitos faktūros ir kiti dalyvavimą veikloje pagrindžiantys dokumentai.

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu pasirašomas ir (arba) patvirtinamas duomenų šaltinio skiltyje nurodytas pirminio šaltinio dokumentas arba surašomas patvirtinantis dokumentas, kad TGA buvo suteikta paslauga (-os) ir ar prekė (-ės).

Už pasiektas reikšmes atsiskaitoma teikiant mokėjimo prašymus.

 

Už projekto sutartyje nustatyto PMIF programos rodiklio reikšmės pasiekimą ir duomenų apie pasiektą PMIF programos rodiklio reikšmę teikimą įgaliotajai institucijai yra atsakingas projekto vykdytojas.

PR1.1.2.

Tikslinei grupei priklausančių asmenų, kuriems teikiama teisinė pagalba ir teisinio atstovavimo paslaugos, skaičius

Nurodomas TGA, gavusių paramą įgyvendinant projektus pagal NT 1.1, kurių veiklos apima teisinės pagalbos teikimą ir teisinio atstovavimo paslaugas, skaičius.

Teisinė pagalba – tai teisinės informacijos teikimas, teisinės konsultacijos ir teisinio pobūdžio dokumentų, skirtų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms pateikti, rengimas; informavimas ir konsultavimas administracinėms ir (arba) teisminėms procedūroms atlikti, informavimas apie galimą prieglobsčio procedūros baigtį ar konsultavimas šiuo klausimu, įskaitant tokius aspektus kaip grąžinimo procedūros.

Teisinis atstovavimas – atstovavimas TGA valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose ir (ar) teismuose.

Skaičius

 

Skaičiuojami TGA, dalyvavę bent vienoje įgyvendinant projektą organizuotoje veikloje, kuri apima teisinės pagalbos teikimą ir (arba) teisinio atstovavimo paslaugas. Tas pats TGA, dalyvavęs keliose projekto veiklose, kuriomis teikiama teisinė pagalba ir (arba) teisinio atstovavimo paslaugos, skaičiuojamas vieną kartą.

Pirminiai šaltiniai: dalyvių sąrašai, suvestinės (jeigu taikoma), konsultacijų lapai, sprendimas dėl prieglobsčio suteikimo arba nesuteikimo, perdavimo–priėmimo aktai, sąskaitos faktūros, PVM sąskaitos faktūros ir kiti dalyvavimą veikloje pagrindžiantys dokumentai.

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu pasirašomas ir (arba) patvirtinamas duomenų šaltinio skiltyje nurodytas pirminio šaltinio dokumentas arba surašomas patvirtinantis dokumentas, kad TGA buvo suteikta paslauga (-os) ir ar prekė (-ės).

Už pasiektas reikšmes atsiskaitoma teikiant mokėjimo prašymus.

Už projekto sutartyje nustatyto PMIF programos rodiklio reikšmės pasiekimą ir duomenų apie pasiektą PMIF programos rodiklio reikšmę teikimą įgaliotajai institucijai yra atsakingas projekto vykdytojas.

PR1.1.3.

Pažeidžiamų asmenų ir nelydimų nepilnamečių, kuriems teikiama specifinė pagalba, skaičius

Nurodomas bendras pažeidžiamų TGA, dalyvavusių projektų, įgyvendinamų pagal NT 1.1, veiklose, skaičius. 

Nelydimas nepilnametis užsienietis,

nepilnametis užsienietis ir pažeidžiamas asmuo  suprantamas taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 2 straipsnyje.

Skaičius

 

Sumuojami pažeidžiami TGA, dalyvavę projektų, įgyvendinamų pagal NT 1.1, veiklose, t. y. dalyvavę bent vienoje įgyvendinant projektą organizuotoje veikloje. Tas pats TGA, dalyvavęs keliose projekto veiklose, skaičiuojamas vieną kartą.

Pirminiai šaltiniai: dalyvių sąrašai, suvestinės (jeigu taikoma), konsultacijų lapai, perdavimo–priėmimo aktai, sąskaitos faktūros, PVM sąskaitos faktūros ir kiti dalyvavimą veikloje pagrindžiantys dokumentai.

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu pasirašomas ir (arba) patvirtinamas duomenų šaltinio skiltyje nurodytas pirminio šaltinio dokumentas arba surašomas patvirtinantis dokumentas, kad TGA buvo suteikta paslauga (-os) ir ar prekė (-ės).

Už pasiektas reikšmes atsiskaitoma teikiant mokėjimo prašymus.

Už projekto sutartyje nustatyto PMIF programos rodiklio reikšmės pasiekimą ir duomenų apie pasiektą PMIF programos rodiklio reikšmę teikimą įgaliotajai institucijai yra atsakingas projekto vykdytojas.

PR1.2.

Naujos priėmimo ir apgyvendinimo infrastruktūros, sukurtos laikantis Europos Sąjungos acquis nustatytų bendrų reikalavimų, taikomų priėmimo sąlygoms, ir esamos priėmimo ir apgyvendinimo infrastruktūros, patobulintos vykdant PMIF lėšomis remiamus projektus, laikantis tų pačių reikalavimų, pajėgumai (t. y. vietų skaičius)

Nurodomas bendras Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centro padalinyje (toliau – URC) naujai pastatyto statinio prieglobsčio prašytojams apgyvendin-ti ir esamo pastato, skirto prieglobsčio prašytojams apgyvendin-ti, kuriame atliktas paprastasis remontas, apgyvendi-nimo vietų, skirtų TGA, skaičius, Pabėgėlių priėmimo centro (toliau – PPC) esamo pastato, kuriame atliktas paprastasis remontas, apgyvendi-nimo vietų, skirtų TGA, skaičius, pagal Prieglobsčio prašytojų apgyvendi-nimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 8 d. nutarimu Nr. 171 „Dėl Prieglobsčio prašytojų apgyvendi-nimo tvarkos aprašo patvirtini-mo“ (toliau – tvarkos aprašas), 4 punktą sukurtų apgyvendi-nimo vietų, skirtų TGA, skaičius.

Skaičius

Sumuoja-mos TGA skirtos apgyvendi-nimo vietos URC projekto įgyvendini-mo metu naujai pastatytame ir (ar) suremontuo-tame pastatuose, PPC suremontuo-tame pastate esančios apgyvendi-nimo vietos, pagal tvarkos aprašo 4 punktą sukurtos apgyvendi-nimo vietos, skirtos TGA.

 

Pirminiai šaltiniai: dokumentai, patvirtinantys asmenų apgyvendi-nimo vietų pastatuose skaičių, statybos užbaigimo aktai (statybos atveju), darbų perdavimo–priėmimo aktai ar kiti dokumentai, patvirtinantys darbų priėmimą (remonto atveju), Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau ‒ Migracijos departamen-tas) prendimai dėl prieglobsčio prašytojo apgyvendi-nimo (pagal tvarkos aprašo 20 punktą) ir rašytinis susipažinimas su teisėmis ir pareigomis, susijusiomis su materialinė-mis priėmimo sąlygomis (pagal tvarkos aprašo 37.2 papunktį), arba kitas dokumentas, įrodantis, kad buvo sukurta apgyvendi-nimo vieta apgyvendi-nimo patalpose ar laikiname būste. Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Rodiklis laikomas pasiektu, kai pasirašomas statybos užbaigimo aktas (statybos atveju) arba darbų perdavimo–priėmimo aktas ar kitas dokumentas, patvirti-nantis darbų priėmimą (remonto atveju), arba rašytinis susipaži-nimas su teisėmis ir pareigomis, susijusiomis su materiali-nėmis priėmimo sąlygomis (pagal tvarkos aprašo 37.2 pa-punktį), arba kitas dokumentas, įrodantis, kad buvo sukurta apgyvendi-nimo vieta apgyvendi-nimo patalpose ar laikiname būste.

 

Į rodiklio reikšmę įskaičiuojamos naujai pastatyto statinio ar esamo pastato, skirto asmenims apgyvendinti, kuriame atliktas paprastasis remontas, apgyvendi-nimo vietos, pagal tvarkos aprašo 4 punktą sukurtos apgyvendi-nimo vietos, skirtos TGA.

Už pasiektas reikšmes atsiskai-toma teikiant mokėjimo prašymus.

Už projekto sutartyje nustatyto PMIF programos rodiklio reikšmės pasiekimą ir duomenų apie pasiektą PMIF programos rodiklio reikšmę teikimą įgaliotajai institucijai yra atsakingas projekto vykdytojas

PR1.2.1.

Rodiklis PR1.2, išreikštas procentais, palyginti su bendrais priėmimo ir apgyvendinimo pajėgumais

Nurodomas naujai pastatyto statinio ir esamo URC pastato, skirto prieglobsčio prašytojams apgyvendin-ti, paprastojo remonto metu pagerintų apgyvendi-nimo vietų, skirtų TGA, skaičius, PPC esamo pastato, kuriame atliktas paprastasis remontas, apgyvendi-nimo vietų, skirtų TGA, skaičius, pagal tvarkos aprašo 4 punktą sukurtų apgyvendi-nimo vietų, skirtų TGA, skaičius, išreikštas procentais, palyginti su bendrais priėmimo ir apgyvendi-nimo pajėgumais URC, PPC ir apgyvendi-nimo patalpose ar laikiname būste.

Procen-tai

Apskaičiuo-jama procentinė naujai pastatyto statinio ir esamo URC pastato, skirto prieglobsčio prašytojams apgyvendin-ti, paprastojo remonto metu pagerintų apgyvendi-nimo vietų, skirtų TGA, PPC esamo pastato, kuriame atliktas paprastasis remontas, apgyvendi-nimo vietų, skirtų TGA, pagal tvarkos aprašo 4 punktą naujai sukurtų apgyvendi-nimo vietų, skirtų TGA, išraiška lyginant su bendru esamo URC pastato, skirto prieglobsčio prašytojams apgyvendin-ti, ir PPC pastato, skirto asmenims apgyvendin-ti, apgyvendi-nimo vietų, skirtų TGA, ir pagal tvarkos aprašo 4 punktą sukurtų apgyvendi-nimo vietų, skirtų TGA, skaičiumi (imama Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pagal 2019 m. sausio 17 d. sutartį Nr. 1S-28/3 sukurtų apgyvendi-nimo vietų  skaitinė reikšmė).

Pirminiai šaltiniai: dokumentai, patvirtinantys asmenų apgyvendi-nimo vietų pastatuose skaičių, statybos užbaigimo aktai (statybos atveju), darbų perdavimo–priėmimo aktai ar kiti dokumentai, patvirtinantys darbų priėmimą (remonto atveju), Migracijos departamento sprendimai dėl apgyvendi-nimo patalpose ir (ar) laikiname būste (pagal tvarkos aprašo 20 punktą), sutartis dėl priėmimo sąlygų užtikrinimo prieglobsčio prašytojams, apgyvendin-tiems apgyvendi-nimo patalpose ar laikiname būste (pagal tvarkos aprašo 4 punktą).

Antriniai šaltiniai: dokumentai, patvirtinantys bendrą prieglobsčio prašytojų apgyvendi-nimo vietų pastatuose skaičių, įgaliotosios institucijos teikiama PMIF programos rodiklių pasiekimo ataskaita.

Rodiklis laikomas pasiektu, kai apskaičiuo-jama procentinė jo išraiška pagal duomenų šaltinio skiltyje nurodytus antrinių šaltinių dokumentus.

Už pasiektą reikšmę atsakinga institucija atsiskaito Europos Komisijai teikdama metines ir (ar) galutinę PMIF programos įgyvendi-nimo ataskaitas.

PMIF programos rodiklį apskaičiuoja atsakinga institucija

PR1.3.

Asmenų, išklausiusių PMIF lėšomis finansuotus mokymus prieglobsčio srities temomis, skaičius

Nurodomas bendras valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, dirbančių prieglobsčio srityje, išklausiusių PMIF lėšomis finansuotus mokymus prieglobsčio srities temomis, skaičius.

Skaičius

Sumuojami mokymuose prieglobsčio srities temomis dalyvavę prieglobsčio srityje dirbantys valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Tas pats prieglobsčio srityje dirbantis valstybės tarnautojas ir (arba) darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, dalyvavęs keliuose projekto mokymuose prieglobsčio srities temomis, skaičiuojamas vieną kartą.

Pirminiai šaltiniai: dalyvių sąrašai, mokymų baigimo pažymėjimai, dalyvių suvestinės (jeigu taikoma). Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu asmeniui suteikiamas mokymų baigimo pažymėjimas arba pasirašomas ir (arba) patvirtinamas duomenų šaltinio skiltyje nurodytas pirminio šaltinio dokumentas. Reikalavimai dėl mokymų lankomumo nustatomi PFSA.

Už pasiektas reikšmes atsiskaitoma teikiant mokėjimo prašymus.

Už projekto sutartyje nustatyto PMIF programos rodiklio reikšmės pasiekimą ir duomenų apie pasiektą PMIF programos rodiklio reikšmę teikimą įgaliotajai institucijai yra atsakingas projekto vykdytojas.

PR1.3.1.

Rodiklis PR1.3, išreikštas bendro mokymus prieglobsčio srities temomis išklausiusių asmenų skaičiaus procentine dalimi

Nurodomas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, − prieglobsčio srityje dirbančių asmenų, − išklausiusių PMIF lėšomis finansuotus mokymus prieglobsčio srities temomis, dalis nuo visų mokymus prieglobsčio srities temomis išklausiusių asmenų.

Procentai

Apskaičiuojama procentinė prieglobsčio srityje dirbančių valstybės tarnautojų arba darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, išklausiusių PMIF lėšomis finansuotus mokymus prieglobsčio srities temomis, skaičiaus išraiška lyginant su bendru šiomis temomis mokymus išklausiusių asmenų skaičiumi.

Pirminiai šaltiniai: analizės / apklausos / tyrimo duomenys. 

Antriniai šaltiniai: įgaliotosios institucijos teikiama PMIF programos rodiklių pasiekimo ataskaita.

Rodiklis laikomas pasiektu, kai apskaičiuojama procentinė išraiška pagal pirminių ir (ar) antrinių šaltinių dokumentus.

Už pasiektą reikšmę atsakinga institucija atsiskaito Europos Komisijai teikdama metines ir (ar) galutinę PMIF programos įgyvendinimo ataskaitas.

PMIF programos rodiklį apskaičiuoja atsakinga institucija.

PR1.4.

Kilmės valstybės informacijos produktų ir faktų nustatymo misijų, surengtų PMIF lėšomis, skaičius

Nurodomas kilmės valstybės informacijos produktų ir faktų nustatymo misijų, finansuotų PMIF lėšomis pagal PMIF programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 2 nacionalinį tikslą „Valstybių narių gebėjimai plėtoti, stebėti ir vertinti savo prieglobsčio politiką ir procedūras“ (toliau – NT 1.2), skaičius.

Skaičius

Sumuojami projekto įgyvendinimo metu Informacinėje sistemoje apie kilmės šalis paskelbti (išskyrus teisės aktuose nustatytus privalomus atvejus) parengti kilmės valstybės informacijos produktai (pažymos).

Pirminiai šaltiniai: Informacinė sistema apie kilmės šalis. Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto įgyvendinimo metu parengtas kilmės valstybės informacijos produktas (pažyma) paskelbiamas Informacinėje sistemoje apie kilmės šalis (išskyrus teisės aktuose nustatytus privalomus atvejus).

Už pasiektas reikšmes atsiskaitoma teikiant mokėjimo prašymus.

Už projekto sutartyje nustatyto PMIF programos rodiklio reikšmės pasiekimą ir duomenų apie pasiektą PMIF programos rodiklio reikšmę teikimą įgaliotajai institucijai yra atsakingas projekto vykdytojas.

PR1.5.

PMIF lėšomis remiamų projektų, skirtų valstybių narių prieglobsčio politikai plėtoti, stebėti ir vertinti, skaičius

Nurodomas projektų, kurių įgyvendinimo metu buvo atlikti prieglobsčio politikai plėtoti, stebėti ir vertinti skirti tyrimai / studijos, skaičius.

Skaičius

Sumuojami įgyvendinti projektai (vienetais), kurių įgyvendinimo metu buvo atlikti prieglobsčio politikai plėtoti, stebėti ir vertinti skirti tyrimai / studijos. Įgyvendintas projektas = 1 vienetas.

Šaltinis:

projektų sutartys.

Rodiklis laikomas pasiektu, kai pagal projekto sutartį baigiamos įgyvendinti projekto veiklos.

Už pasiektas reikšmes atsiskaito atsakinga institucija teikdama Europos Komisijai metines ir (ar) galutinę PMIF programos įgyvendinimo ataskaitas.

PMIF programos rodiklį apskaičiuoja atsakinga institucija.

2. KONKRETUS TIKSLAS: Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija

Šio konkretaus tikslo TGA – asmuo, atitinkantis atsakingos institucijos patvirtintame atitinkamo kvietimo PFSA nurodytus reikalavimus, kurie nustatomi vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 516/2014 9 straipsniu.

PR2.1.

Tikslinei grupei priklausančių asmenų, kuriems PMIF lėšomis buvo suteikta parama taikant integracijos priemones, vykdomas įgyvendinant nacionalines, vietos ir regionines strategijas

Nurodomas bendras TGA, dalyvavusių projektų, įgyvendinamų pagal PMIF programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinį tikslą „Integracijos priemonės“ (toliau – NT 2.1), veiklose, skaičius.

 

Skaičius

Sumuojami TGA, dalyvavę projektų, įgyvendinamų pagal NT 2.1, veiklose, t. y. dalyvavę bent vienoje įgyvendinant projektą organizuotoje veikloje. Tas pats TGA, dalyvavęs keliose projekto veiklose, skaičiuojamas vieną kartą.

Pirminiai šaltiniai: dalyvių sąrašai, suvestinės (jeigu taikoma), konsultacijų lapai, perdavimo–priėmimo aktai, mokymų baigimo pažymėjimai, sąskaitos faktūros, PVM sąskaitos faktūros ir kiti dalyvavimą veikloje pagrindžiantys dokumentai.

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu pasirašomas ir (arba) patvirtinamas duomenų šaltinio skiltyje nurodytas pirminio šaltinio dokumentas arba surašomas patvirtinantis dokumentas, kad TGA buvo suteikta paslauga (-os) ir (ar) prekė (-ės) arba projekto veiklų įgyvendinimo metu TGA gauna mokymų baigimo pažymėjimą.

Už pasiektas reikšmes atsiskaitoma teikiant mokėjimo prašymus.

Už projekto sutartyje nustatyto PMIF programos rodiklio reikšmės pasiekimą ir duomenų apie pasiektą PMIF programos rodiklio reikšmę teikimą įgaliotajai institucijai yra atsakingas projekto vykdytojas.

PR2.1.1.

Tikslinei grupei priklausančių asmenų, paremtų pasitelkiant į švietimą ir mokymą orientuotas priemones, įskaitant kalbų mokymą ir pasirengimo veiksmus, kuriais palengvinamos galimybės įsidarbinti, skaičius

Nurodomas TGA, gavusių paramą įgyvendinant projektus pagal NT 2.1, kurių veiklos apima į švietimą ir mokymą orientuotas priemones, įskaitant kalbų mokymą ir pasirengimo veiksmus, kuriais palengvinamos galimybės įsidarbinti, skaičius.

Į švietimą ir mokymą orientuotos priemonės – kalbų mokymas, informacinių technologijų ir kiti mokymai.

Kalbų mokymas – lietuvių kalbos mokymai.

Pasirengimo veiksmai, kuriais palengvinamos galimybės įsidarbinti, – profesinis orientavimas ir konsultavimas, asmeninių kompetencijų kėlimo (motyvacijos didinimo, bendravimo įgūdžių gerinimo, prisistatymo darbdaviui gebėjimų formavimo ir pan.) užsiėmimai, mokymai, kursai ir pan.

Skaičius

 

Skaičiuojami TGA, dalyvavę bent vienoje projekto veikloje, kuri apima į švietimą ir mokymą orientuotas priemones, įskaitant kalbų mokymą ir (arba) pasirengimo veiksmus, kuriais palengvinamos galimybės įsidarbinti. Tas pats TGA, dalyvavęs keliose projekto veiklose, kurios apima į švietimą ir mokymą orientuotas priemones, įskaitant kalbų mokymą ir (arba) pasirengimo veiksmus, kuriais palengvinamos galimybės įsidarbinti, skaičiuojamas vieną kartą.

Pirminiai šaltiniai: dalyvių sąrašai, konsultacijų lapai, mokymų / kursų baigimo pažymėjimai, suvestinės (jeigu taikoma) ir kiti dalyvavimą veikloje pagrindžiantys dokumentai.

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu pasirašomas ir (arba) patvirtinamas duomenų šaltinio skiltyje nurodytas pirminio šaltinio dokumentas arba projekto veiklų įgyvendinimo metu TGA gauna mokymų / kursų baigimo pažymėjimą.

Reikalavimai dėl mokymų / kursų lankomumo nustatomi PFSA.

Už pasiektas reikšmes atsiskaitoma teikiant mokėjimo prašymus.

Už projekto sutartyje nustatyto PMIF programos rodiklio reikšmės pasiekimą ir duomenų apie pasiektą PMIF programos rodiklio reikšmę teikimą įgaliotajai institucijai yra atsakingas projekto vykdytojas.

PR2.1.2.

Tikslinei grupei priklausančių asmenų, paremtų teikiant patarimus ir pagalbą būsto srityje, skaičius

Nurodomas TGA, gavusių paramą įgyvendinant projektus pagal NT 2.1, kurių veiklos apima patarimus ir pagalbą būsto srityje, skaičius.

Patarimai ir pagalba būsto srityje – bendrųjų socialinių paslaugų, tokių kaip informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, teikimas TGA būsto srityje.

Skaičius

Skaičiuojami TGA, dalyvavę bent vienoje projekto veikloje, kuri apima patarimus ir pagalbą būsto srityje. Tas pats TGA, dalyvavęs keliose projekto veiklose, kurios apima patarimus ir (arba) pagalbą būsto srityje, skaičiuojamas vieną kartą.

Pirminiai šaltiniai: dalyvių sąrašai ir (arba) konsultacijų lapai, suvestinės (jeigu taikoma) ir kiti dalyvavimą veikloje pagrindžiantys dokumentai. Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu pasirašomas ir (arba) patvirtinamas duomenų šaltinio skiltyje nurodytas pirminio šaltinio dokumentas.

Už pasiektas reikšmes atsiskaitoma teikiant mokėjimo prašymus.

Už projekto sutartyje nustatyto PMIF programos rodiklio reikšmės pasiekimą ir duomenų apie pasiektą PMIF programos rodiklio reikšmę teikimą įgaliotajai institucijai yra atsakingas projekto vykdytojas.

PR2.1.3.

Tikslinei grupei priklausančių asmenų, paremtų suteikus sveikatos priežiūros ir psichologinės pagalbos paslaugas, skaičius

Nurodomas TGA, gavusių paramą įgyvendinant projektus pagal NT 2.1, kurių veiklos apima sveikatos priežiūros ir psichologinės pagalbos paslaugų teikimą, skaičius.

Sveikatos priežiūros paslaugos – asmens ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos. 

Psichologinės pagalbos paslaugos – psichologinė pagalba ir (arba) konsultacijos.

Skaičius

Skaičiuojami TGA, dalyvavę bent vienoje projekto veikloje, kurios metu buvo suteiktos asmens ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos ir (ar) psichologinė pagalba, ir (arba) konsultacijos. Tas pats TGA, dalyvavęs keliose projekto veiklose, kurių metu buvo suteiktos asmens ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos ir (ar) psichologinė pagalba, ir (arba) konsultacijos, skaičiuojamas vieną kartą.

Pirminiai šaltiniai: dalyvių sąrašai, suvestinės (jeigu taikoma), konsultacijų lapai, perdavimo–priėmimo aktai, sąskaitos faktūros, PVM sąskaitos faktūros ir kiti dalyvavimą veikloje pagrindžiantys dokumentai.    Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu pasirašomas ir (arba) patvirtinamas duomenų šaltinio skiltyje nurodytas pirminio šaltinio dokumentas arba surašomas patvirtinantis dokumentas, kad TGA buvo suteikta paslauga (-os) ir ar prekė (-ės).

Už pasiektas reikšmes atsiskaitoma teikiant mokėjimo prašymus.

Už projekto sutartyje nustatyto PMIF programos rodiklio reikšmės pasiekimą ir duomenų apie pasiektą PMIF programos rodiklio reikšmę teikimą įgaliotajai institucijai yra atsakingas projekto vykdytojas.

PR2.1.4.

Tikslinei grupei priklausančių asmenų, paremtų pasitelkus priemones, susijusias su demokratiniu dalyvavimu, skaičius

Nurodomas TGA, gavusių paramą įgyvendinant projektus pagal NT 2.1, kurių veiklos apima demokratinio dalyvavimo skatinimo priemonių įgyvendinimą, skaičius.

Demokratinio dalyvavimo skatinimo priemonės – informavimas ir konsultavimas dalyvavimo organizacijų veikloje, TGA organizacijų steigimo, dalyvavimo vietos rinkimuose ir kt. klausimais.

Skaičius

Skaičiuojami TGA, dalyvavę bent vienoje projekto veikloje, kuri apima demokratinio dalyvavimo skatinimo priemonių įgyvendinimą. Tas pats TGA, dalyvavęs keliose projekto veiklose, kurios apima demokratinio dalyvavimo skatinimo priemonių įgyvendinimą, skaičiuojamas vieną kartą.

Pirminiai šaltiniai: dalyvių sąrašai, suvestinės (jeigu taikoma) ir kiti dalyvavimą veikloje pagrindžiantys dokumentai. Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu pasirašomas ir (arba) patvirtinamas duomenų šaltinio skiltyje nurodytas pirminio šaltinio dokumentas.

Už pasiektas reikšmes atsiskaitoma teikiant mokėjimo prašymus.

Už projekto sutartyje nustatyto PMIF programos rodiklio reikšmės pasiekimą ir duomenų apie pasiektą PMIF programos rodiklio reikšmę teikimą įgaliotajai institucijai yra atsakingas projekto vykdytojas.

PR2.2.

Įgyvendinus PMIF lėšomis remiamas priemones parengtų vietos, regioninių ir nacionalinių politikos programų / priemonių, skirtų trečiųjų šalių piliečių integracijai ir apimančių pilietinę visuomenę ir migrantų bendruomenes bei visus kitus suinteresuotuosius subjektus, skaičius.

Nurodomas pagal NT 2.1 įgyvendinamų projektų metu parengtų integracijos strategijų / programų / veikiančių informacinių platformų ir įvykdytų toleranciją skatinančių viešinimo kampanijų skaičius.

Viešinimo kampanija – intensyvi tam tikro laikotarpio veikla, skirta skatinti tolerancijai (renginiai, straipsniai ir kitos priemonės).

Kai viešinimo kampanijos metu organizuojami atviri renginiai, renginio dalyvių sąrašai nėra sudaromi.

Skaičius

Sumuojamas parengtų integracijos strategijų / programų / veikiančių informacinių platformų ir įvykdytų toleranciją skatinančių viešinimo kampanijų skaičius.

Pirminiai šaltiniai: parengtos integracijos strategijos / programos / veikianti informacinė platforma (interneto svetainė); viešinimo kampanijų atveju − ataskaita apie įvykdytą renginį kartu su veiklą pagrindžiančiais dokumentais (dalyvių sąrašai, renginio programa (darbotvarkė), kvietimas, skelbimas, nuotraukos, straipsniai apie renginį ir kt.)

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto įgyvendinimo metu parengiama integracijos strategija / programa; veikiančios informacinės platformos atveju rodiklis laikomas pasiektu projekto įgyvendinimo pabaigoje (įrašomas teikiant galutinį mokėjimo prašymą), jei projekto sutartyje numatyta informacinė platforma veikė projekto įgyvendinimo metu ir pateikiamas platformos veikimo aktas; viešinimo kampanijos atveju rodiklis laikomas pasiektu, kai įvykdytos visos projekto sutartyje numatytos viešinimo kampanijos priemonės. 

Už pasiektas reikšmes atsiskaitoma teikiant mokėjimo prašymus.

Už projekto sutartyje nustatyto PMIF programos rodiklio reikšmės pasiekimą ir duomenų apie pasiektą PMIF programos rodiklio reikšmę teikimą įgaliotajai institucijai yra atsakingas projekto vykdytojas.

PR2.3.

PMIF lėšomis remiamų bendradarbiavimo su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis projektų, skirtų trečiųjų šalių piliečių integracijai, skaičius

Nurodomas projektų, kurie įgyvendinami pagal PMIF programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 2 nacionalinį tikslą „Praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės“ (toliau – NT 2.2) ir kurie skirti užtikrinti bendradarbiavimą su kitomis valstybėmis narėmis trečiųjų šalių piliečių integracijos srityje, skaičius.

Skaičius

 

Sumuojami įgyvendinti projektai (vienetais), kurie buvo skirti užtikrinti bendradarbiavimą su kitomis valstybėmis narėmis trečiųjų šalių piliečių integracijos srityje. Įgyvendintas projektas = 1 vienetas

Šaltiniai: projektų sutartys.   

 

Rodiklis laikomas pasiektu, kai pagal projekto sutartį baigiamos įgyvendinti projekto veiklos.

Už pasiektas reikšmes atsiskaito atsakinga institucija teikdama Europos Komisijai metines ir galutinę PMIF programos įgyvendinimo ataskaitas.

PMIF programos rodiklį apskaičiuoja atsakinga institucija.

PR2.4.

PMIF lėšomis remiamų projektų, skirtų valstybių narių integravimo srities politikai plėtoti, stebėti ir vertinti, skaičius

Nurodomas pagal NT 2.1 įgyvendinamų projektų, kurie skirti trečiųjų šalių piliečių integracijos srities politikai plėtoti, stebėti ir vertinti bei kuriais yra vykdomi šios srities tyrimai / studijos ir pan., skaičius.

Skaičius

 

Sumuojami įgyvendinti projektai (vienetais), kurių įgyvendinimo metu buvo atlikti trečiųjų šalių piliečių integracijos srities politikai plėtoti, stebėti ir vertinti skirti tyrimai / studijos ir pan. Įgyvendintas projektas = 1 vienetas.

Šaltiniai: projektų sutartys.   

 

Rodiklis laikomas pasiektu, kai pagal projekto sutartį baigiamos įgyvendinti projekto veiklos.

Už pasiektas reikšmes atsiskaito atsakinga institucija teikdama Europos Komisijai metines ir galutinę PMIF programos įgyvendinimo ataskaitas.

PMIF programos rodiklį apskaičiuoja atsakinga institucija.

3. KONKRETUS TIKSLAS: Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas

Šio konkretaus tikslo TGA – asmuo, atitinkantis atsakingos institucijos patvirtintame atitinkamo kvietimo PFSA nurodytus reikalavimus, kurie nustatomi vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 516/2014 11 straipsniu.

PR3.1.

Asmenų, gaunant paramą iš PMIF, apmokytų su grąžinimu susijusiais klausimais, skaičius

Nurodomas bendras valstybės tarnautojų ir (arba) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, ir (arba) asmenų, dirbančių tarptautinėje organizacijoje TGA grąžinimo srityje, išklausiusių PMIF lėšomis finansuotus mokymus su grąžinimu susijusiais klausimais, skaičius.

 

Skaičius

Sumuojami mokymuose su grąžinimu susijusiais klausimais dalyvavę valstybės tarnautojai, darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, ir asmenys, dirbantys tarptautinėje organizacijoje TGA grąžinimo srityje. Tas pats valstybės tarnautojas arba darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, arba asmuo, dirbantis tarptautinėje organizacijoje TGA grąžinimo srityje, dalyvavęs keliuose projekto mokymuose su grąžinimu susijusiais klausimais, skaičiuojamas vieną kartą.

Pirminiai šaltiniai: dalyvių sąrašai, mokymų baigimo pažymėjimai, suvestinės (jeigu taikoma).

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu asmuo gauna mokymų baigimo pažymėjimą arba kai pasirašomas ir (arba) patvirtinamas duomenų šaltinio skiltyje nurodytas pirminio šaltinio dokumentas. Reikalavimai dėl mokymų lankomumo nustatomi PFSA.

Už pasiektas reikšmes atsiskaitoma teikiant mokėjimo prašymus.

Už projekto sutartyje nustatyto PMIF programos rodiklio reikšmės pasiekimą ir duomenų apie pasiektą PMIF programos rodiklio reikšmę teikimą įgaliotajai institucijai yra atsakingas projekto vykdytojas.

PR3.2.

Grįžusių asmenų, gavusių PMIF lėšomis bendrai finansuotą reintegracijos pagalbą prieš grįžimą arba po jo, skaičius

Nurodomas bendras į kilmės šalį ar kitą šalį, kurioje TGA turi teisę būti (toliau – kilmės šalis), savanoriškai grįžusių TGA, kurie pagal PMIF programos 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas“ 2 nacionalinį tikslą „Grąžinimo priemonės“ (toliau – NT 3.2) gavo PMIF lėšomis finansuotą reintegracijos pagalbą prieš grįžimą arba po jo, skaičius.

Reintegracijos pagalba – konsultavimas apie reintegracijos galimybes TGA kilmės šalyse (prieš išvykstant), individualių reintegracijos planų TGA sudarymas ir derinimas, konsultavimas Lietuvos Respublikoje ir kilmės šalyje, reintegracijos pagalba (parama smulkaus verslo steigimui, įdarbinimo pagalba, kvalifikacijos kėlimo kursų, mokymų ir su jais susijusių išlaidų finansavimas, priklausomai nuo individualių poreikių, pagalba susirandant laikiną gyvenamąją vietą ir kt.)

Skaičius

Sumuojami TGA, gavę reintegracijos pagalbą prieš grįžimą į kilmės šalį arba po jo. Tas pats TGA, dalyvavęs keliose projekto veiklose, susijusiose su reintegracijos pagalba, skaičiuojamas vieną kartą.

Pirminiai šaltiniai: suvestinės (jeigu taikoma), grįžimo faktą patvirtinantys dokumentai (lėktuvo, traukinio, autobuso bilieto kopija ar šių bilietų įsigijimą patvirtinantys dokumentai ir kiti dokumentai, įrodantys, kad TGA grįžo į kilmės šalį); reintegracijos priemonių įgyvendinimą įrodantys dokumentai (reintegracijos ir (arba) verslo planas, prekių ir (ar) paslaugų, reikalingų reintegracijai, įsigijimo dokumentai ir kiti dokumentai, įrodantys, kad įgyvendintos reintegracijos priemonės). Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Rodiklis laikomas pasiektu, kai gaunami įrodymai, patvirtinantys, kad TGA grįžo į kilmės šalį ir kad visos numatytos reintegracijos priemonės gautos ir apmokėtos.

Už pasiektas reikšmes atsiskaitoma teikiant mokėjimo prašymus.

Už projekto sutartyje nustatyto PMIF programos rodiklio reikšmės pasiekimą ir duomenų apie pasiektą PMIF programos rodiklio reikšmę teikimą įgaliotajai institucijai yra atsakingas projekto vykdytojas.

PR3.3.

Savanoriškai grįžusių asmenų, kurių grąžinimas buvo bendrai finansuotas PMIF lėšomis, skaičius

Nurodomas bendras TGA, kurie pagal NT 3.2 įgyvendinamo projekto metu savanoriškai grįžo į kilmės šalį, skaičius.

 

Skaičius

 

Sumuojami TGA, savanoriškai grįžę į kilmės šalį.

Pirminiai šaltiniai: suvestinės (jeigu taikoma); grįžimo faktą patvirtinantys dokumentai (lėktuvo, traukinio, autobuso bilieto kopija ir kiti dokumentai, įrodantys, kad TGA grįžo į kilmės šalį). Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Rodiklis laikomas pasiektu, kai gaunamas įrodymas, patvirtinantis, kad TGA grįžo į kilmės šalį.

 

Už pasiektas reikšmes atsiskaitoma teikiant mokėjimo prašymus.

Už projekto sutartyje nustatyto PMIF programos rodiklio reikšmės pasiekimą ir duomenų apie pasiektą PMIF programos rodiklio reikšmę teikimą įgaliotajai institucijai yra atsakingas projekto vykdytojas.

PR3.4.

Išsiųstų asmenų, kurių grąžinimas buvo bendrai finansuotas PMIF lėšomis, skaičius

Nurodomas bendras TGA, kurie pagal NT 3.2 įgyvendinamo projekto metu buvo priverstinai grąžinti į kilmės šalį, skaičius.

 

Skaičius

Sumuojami TGA, priverstinai grąžinti į kilmės šalį.

Pirminiai šaltiniai: suvestinės (jeigu taikoma), grįžimo faktą patvirtinantys dokumentai (lėktuvo, traukinio, autobuso bilieto kopija ir kiti dokumentai, įrodantys, kad TGA grįžo į kilmės šalį). Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Rodiklis laikomas pasiektu, kai gaunamas įrodymas, patvirtinantis, kad TGA buvo priverstinai grąžintas į kilmės šalį.

Už pasiektas reikšmes atsiskaitoma teikiant mokėjimo prašymus.

Už projekto sutartyje nustatyto PMIF programos rodiklio reikšmės pasiekimą ir duomenų apie pasiektą PMIF programos rodiklio reikšmę teikimą įgaliotajai institucijai yra atsakingas projekto vykdytojas.

PR3.5.

Stebimų išsiuntimo operacijų, bendrai finansuojamų PMIF lėšomis, skaičius

Nurodomas priverstinio grąžinimo operacijų, kurios buvo stebimos finansuojant PMIF lėšomis įgyvendinamus projektus pagal PMIF programos 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas“ 1 nacionalinį tikslą „Su grąžinimo procedūromis susijusios priemonės“, skaičius.

Skaičius

Sumuojamos finansuojant PMIF lėšomis įgyvendinamus projektus stebėtos priverstinio grąžinimo operacijos, kurių stebėjimo rezultatai aptarti priverstinio grąžinimo operacijos stebėsenos ataskaitoje.

Pirminiai šaltiniai: priverstinio grąžinimo operacijos stebėsenos ataskaitos.

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Rodiklis laikomas pasiektu, kai parengiama priverstinio grąžinimo operacijos stebėsenos ataskaita.

Už pasiektas reikšmes atsiskaitoma teikiant mokėjimo prašymus.

Už projekto sutartyje nustatyto programos rodiklio reikšmės pasiekimą ir duomenų apie pasiektą programos rodiklio reikšmę teikimą įgaliotajai institucijai yra atsakingas projekto vykdytojas.

4. YPATINGI ATVEJAI: UŽSIENIEČIŲ PERKĖLIMAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ

Ypatingų atvejų TGA – užsieniečiai, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais bei Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais perkelti į Lietuvos Respublikos teritoriją iš ES valstybės narės arba iš trečiosios valstybės teritorijos.

PR4.1.

Asmenų, perkeltų į ES gaunant paramą PMIF lėšomis, skaičius

Nurodomas TGA, perkeltų iš trečiosios valstybės teritorijos į Lietuvos Respublikos teritoriją PMIF lėšomis, skaičius.

Skaičius

Sumuojami TGA, perkelti į Lietuvos Respublikos teritoriją iš trečiosios valstybės teritorijos.

Pirminiai šaltiniai: suvestinės (jeigu taikoma), PFSA nurodytos ataskaitos ar dokumentai, kuriuose nurodyta informacija apie perkeltą (-us) TGA. Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto vykdytojas Užsieniečių registre užregist-ruoja duomenis apie perkeltą

(-us) TGA.

Už pasiektas reikšmes atsiskaitoma teikiant mokėjimo prašymus, jeigu PFSA nenurodyta kitaip.

Už projekto sutartyje nustatyto PMIF programos rodiklio reikšmės pasiekimą ir duomenų apie pasiektą PMIF programos rodiklio reikšmę teikimą įgaliotajai institucijai yra atsakingas projekto vykdytojas, jei PFSA nenurodyta kitaip.

PR4.2.

Tarptautinės apsaugos prašytojų ir asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, teikiant paramą PMIF lėšomis perkeltų iš vienos ES valstybės narės į kitą, skaičius

Nurodomas TGA, perkeltų iš ES valstybės narės į Lietuvos Respublikos teritoriją PMIF lėšomis, skaičius.

Skaičius

Sumuojami TGA, perkelti į Lietuvos Respublikos teritoriją iš ES valstybės narės.

Pirminiai šaltiniai: suvestinės (jeigu taikoma), PFSA nurodytos ataskaitos ar dokumentai, kuriuose nurodyta informacija apie perkeltą (-us) TGA. Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto vykdytojas Užsieniečių registre užregist-ruoja duomenis apie perkeltą

(-us) TGA.

Už pasiektas reikšmes atsiskaitoma teikiant mokėjimo prašymus, jeigu PFSA nenurodyta kitaip.

Už projekto sutartyje nustatyto PMIF programos rodiklio reikšmės pasiekimą ir duomenų apie pasiektą PMIF programos rodiklio reikšmę teikimą įgaliotajai institucijai yra atsakingas projekto vykdytojas, jei PFSA nenurodyta kitaip.

 

______________________

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-761, 2015-12-17, paskelbta TAR 2015-12-17, i. k. 2015-19900

Nr. A1-195, 2016-04-15, paskelbta TAR 2016-04-15, i. k. 2016-09565

Nr. A1-66, 2020-01-27, paskelbta TAR 2020-01-27, i. k. 2020-01210

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-761, 2015-12-17, paskelbta TAR 2015-12-17, i. k. 2015-19900

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. A1-432 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos rodiklių skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-195, 2016-04-15, paskelbta TAR 2016-04-15, i. k. 2016-09565

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. A1-432 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos rodiklių skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-66, 2020-01-27, paskelbta TAR 2020-01-27, i. k. 2020-01210

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. A1-432 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos rodiklių skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo