Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01

 

Sprendimas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 139-7028; TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00033

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL POLITINEI REKLAMAI TAIKYTINŲ ĮKAINIŲ IR SĄLYGŲ PATEIKIMO VYRIAUSIAJAI RINKIMŲ KOMISIJAI IR JŲ KEITIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2013 m. gruodžio 20 d. Nr. Sp-159

Vilnius

 

 

Vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo (Žin., 2004, Nr. 135-4894; 2010, Nr. 63-3091; 2013, Nr. 128-6514) 16 straipsnio 3 dalimi, 19 straipsnio 2 dalies 11 ir 12 punktais, nusprendžia:

1. Patvirtinti Politinei reklamai taikytinų įkainių ir sąlygų pateikimo Vyriausiajai rinkimų komisijai ir jų keitimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Įsigaliojus šiam sprendimui, netenka galios Vyriausiosios rinkimų komisijos 2010 m. rugsėjo 15 d. sprendimas Nr. Sp-66 „Dėl politinei reklamai taikytinų įkainių ir sąlygų pateikimo Vyriausiajai rinkimų komisijai ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 112-5736; 2011, Nr. 128-6107; 2013, Nr. 72-3647).

3. Paskelbti šį sprendimą „Valstybės žiniose“.

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                        Zenonas Vaigauskas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos

2013 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. Sp-159

(2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. Sp-438

redakcija)

 

POLITINEI REKLAMAI TAIKYTINŲ ĮKAINIŲ IR SĄLYGŲ PATEIKIMO VYRIAUSIAJAI RINKIMŲ KOMISIJAI IR JŲ KEITIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Politinei reklamai taikytinų įkainių ir sąlygų pateikimo Vyriausiajai rinkimų komisijai ir jų keitimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatoma, kokia tvarka viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai Vyriausiajai rinkimų komisijai teikia politinei reklamai taikytinus įkainius ir sąlygas bei juos keičia.

2.    Šis aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymu.

3.    Šis aprašas taikomas visiems Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausantiems viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams, kurie numato skleisti politinę reklamą.

4.    Viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai suprantami taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme.

5.    Politinė reklama – valstybės politiko, politinės partijos, politinės partijos nario, politinės kampanijos dalyvio, jų vardu ir (ar) interesais bet kokia forma ir priemonėmis už užmokestį ar neatlygintinai politinės kampanijos laikotarpiu ar tarp politinių kampanijų skleidžiama informacija, kuria siekiama paveikti rinkėjų motyvaciją balsuojant rinkimuose ar referendume arba kurios skleidimu propaguojamas valstybės politikas, politinė partija, politinės partijos narys ar politinės kampanijos dalyvis, taip pat jų idėjos, tikslai ar programa.

6.    Politine reklama nelaikomi:

6.1. ne politinės kampanijos laikotarpiu skleidžiami įprastinio pobūdžio informaciniai pranešimai apie valstybės politikų, politinių partijų, jų valdymo organų veiklą, išskyrus atvejus, kai tokiais pranešimais yra agituojama per būsimą politinę kampaniją balsuoti valstybės politiko, politinės partijos ar jos nario interesais arba už tokius pranešimus yra atsilyginama ar numatoma atsilyginti;

6.2. politinės kampanijos laikotarpiu neatlygintinai skleidžiami įprastinio pobūdžio informaciniai pranešimai apie valstybės politikų, politinių partijų, kandidatų veiklą, informacija, kuria neraginama nedalyvauti referendume, balsuoti už ar prieš referendumui teikiamo sprendimo priėmimą;

6.3. politinės kampanijos laikotarpiu per visuomenės informavimo priemones neatlygintinai, laikantis objektyvumo ir politinės kampanijos dalyvių lygiateisiškumo principų viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų skleidžiama informacija apie rinkimų programas.

 

II SKYRIUS

ĮKAINIŲ IR SĄLYGŲ PATEIKIMAS

 

7.    Politinės kampanijos laikotarpiu iki rinkimų ar referendumo galutinių rezultatų paskelbimo viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai politinę reklamą gali skleisti tik pagal visiems politinės kampanijos dalyviams vienodus įkainius ir sąlygas, pateiktus Vyriausiajai rinkimų komisijai ne vėliau kaip likus 30 dienų iki rinkimų ar referendumo dienos.

8.    Pateikti įkainiai ir sąlygos taikomi:

8.1. politinėms kampanijoms, prasidedančioms ne anksčiau kaip kitą dieną po politinei reklamai taikytinų įkainių ir sąlygų pateikimo;

8.2. vykstančiai politinei kampanijai, jeigu įkainiai ir sąlygos buvo pateikti ne vėliau kaip likus 30 dienų iki rinkimų ar referendumo dienos ir viešosios informacijos rengėjas ar skleidėjas nebuvo pateikęs įkainių ir sąlygų iki politinės kampanijos pradžios. Tokiu atveju viešosios informacijos rengėjas ar skleidėjas gali skleisti politinę reklamą ne anksčiau kaip kitą dieną nuo įkainių ir sąlygų paskelbimo Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje.

9.    Vyriausioji rinkimų komisija nedelsdama, tai yra ne vėliau kaip kitą darbą dieną nuo viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo politinės kampanijos laikotarpiu taikytinų įkainių ir sąlygų pateikimo, savo interneto svetainėje skelbia viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo pateiktus politinės kampanijos laikotarpiu taikytinus įkainius ir sąlygas. Skelbiami įkainiai ir sąlygos:

9.1. aktualūs, tai yra tie, kurie galioja prasidėsiančioms politinėms kampanijoms;

9.2. taikytini konkrečiai politinei kampanijai.

10.  Vyriausioji rinkimų komisija suteikia programinę įrangą viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo politinės kampanijos laikotarpiu taikytiniems įkainiams ir sąlygoms pateikti.

11.  Įkainiai ir sąlygos teikiami naudojantis Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinės sistemos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės posisteme (toliau – Finansavimo posistemė).

12.  Prie Finansavimo posistemės jungiamasi per Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistemą, skirtą tapatybei nustatyti, tai yra per Elektroninius valdžios vartus. Pirmą kartą jungdamasis prie Finansavimo posistemės, viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo atstovas su Vyriausiąja rinkimų komisija pasirašo sutartį dėl informacijos teikimo elektroniniu būdu. Pasibaigus šios sutarties galiojimui, pasirašoma nauja sutartis.

13.  Viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo atstovas, prisijungęs prie Finansavimo posistemės, įveda informaciją apie politinei reklamai taikytinus įkainius ir sąlygas:

13.1.  įkainio pavadinimą;

13.2.  mato vienetą, kuriam taikomas įkainis;

13.3.  kainą nuo (be PVM ir su PVM);

13.4.  kainą iki (be PVM ir su PVM). Ši kaina negali būti 1,5 karto didesnė už kainą nuo (be PVM ir su PVM), nurodytą šio aprašo 13.3 papunktyje;

13.5.  įkainių sąlygas (privaloma nurodyti, jeigu kaina nuo ir kaina iki nesutampa). Įkainių taikymo paaiškinimui gali būti prisegtas priedas;

13.6.  datą, nuo kurios galioja įkainis;

13.7.  gali būti nurodomos politinei reklamai taikytinos nuolaidos (priemokos), nurodant jų dydžius ir taikymo sąlygas.

14.  Įkainių, nuolaidų (priemokų) taikymo sąlygos, nurodytos šio aprašo 13.5 ir 13.7 papunkčiuose, turi būti nustatomos laikantis politinės kampanijos dalyvių lygiateisiškumo principo ir gali būti taikomos pagal objektyvius kriterijus (pvz., priemoka už spalvotą reklamą ar specialią vietą, nuolaida už išankstinį apmokėjimą, didelį tiražą ar priemoka, priklausanti nuo bendros užsakymo sumos, ir pan.).

15.  Įvedus visus įkainius, būtina juos patvirtinti – paspausti mygtuką „Deklaruoti duomenis“. Sėkmingai pateikus įkainius, ekrane pasirodo pranešimas „Deklaruota sėkmingai!“. Tik patvirtinti įkainiai ir sąlygos laikomi pateiktais Vyriausiajai rinkimų komisijai.

15.1.  Jeigu vienas asmuo teikia kelių viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų įkainius, kiekvieno viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo įkainiai tvirtinami atskirai.

16.  Viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo pateiktų įkainių sąrašas, nurodant visus 13 punkte išvardytus duomenis, išskyrus kainas be PVM, skelbiamas Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje.

17.  Pateikti įkainiai ir sąlygos galioja, iki viešosios informacijos rengėjas ar skleidėjas kreipiasi dėl jų pašalinimo arba Vyriausioji rinkimų komisija nustato, kad viešosios informacijos rengėjas ar skleidėjas nevykdo veiklos.

18.  Už pateiktų duomenų teisingumą atsako viešosios informacijos rengėjas ar skleidėjas.

 

III SKYRIUS

ĮKAINIŲ IR SĄLYGŲ PAKEITIMAS IR ŠALINIMAS

 

19.  Viešosios informacijos rengėjas ar skleidėjas Vyriausiajai rinkimų komisijai pateiktus politinei reklamai taikytinus įkainius ir sąlygas gali keisti ar šalinti ne vėliau kaip iki politinės kampanijos laikotarpio pradžios.

19.1.        Politinės kampanijos laikotarpiu vykstančiai politinei kampanijai taikytini įkainiai ir sąlygos gali būti keičiami ir šalinami tik su Vyriausiosios rinkimų komisijos sutikimu šiame papunktyje nustatyta tvarka:

19.1.1. Įkainiai gali būti keičiami tik esant techninėms klaidoms (pvz., pateikti duomenys apie įkainius neatitinka duomenų, nurodytų prisegtoje rinkmenoje, nurodyti neteisingi mato vienetai, yra rašybos klaidų, keičiasi PVM dydis);

19.1.2. Įkainiai gali būti šalinami tik nutraukus viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo veiklą ar nebeteikiant paslaugų (dalies paslaugų);

19.1.3. Vyriausioji rinkimų komisija sprendimą dėl sutikimo keisti įkainius ir sąlygas priima artimiausiame Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdyje (ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos).

20.  Viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo atstovas prašymą dėl įkainių pakeitimo ar pašalinimo pateikia naudodamasis Finansavimo posisteme:

20.1.  Viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo atstovas, norėdamas pakeisti pateiktus įkainius ir sąlygas, Finansavimo posistemėje užpildo keičiamo įkainio duomenis bei nurodo keitimo priežastį, kartu tame pačiame lauke nurodydamas, kad taisomos techninės klaidos ir įkainis turėtų galioti ir prašymo teikimo metu vykstančioms politinėms kampanijoms.

20.2.  Nebeteikiant politinės reklamos skleidimo paslaugų (dalies paslaugų), viešosios informacijos rengėjas ar skleidėjas Finansavimo posistemėje nurodo, kad atitinkami įkainiai ir sąlygos turi būti pašalinti ir šalinimo priežastis, kartu tame pačiame lauke nurodydamas, kad šios paslaugos nebeteikiamos ir prašymo teikimo metu vykstančių politinių kampanijų metu.

21.  Viešosios informacijos rengėjas ar skleidėjas, įvedęs keičiamus ar šalinamus įkainius, patvirtina juos spausdamas mygtuką „Deklaruoti duomenis“. Sėkmingai pateikus keičiamus ar šalinamus įkainius, ekrane pasirodo pranešimas „Deklaruota sėkmingai!“.

21.1.  Jeigu vienas asmuo teikia kelių viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų įkainius, kiekvieno viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo įkainiai tvirtinami atskirai.

22.  Vyriausiosios rinkimų komisijos darbuotojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po prašymo pakeisti ar pašalinti įkainius pateikimo peržiūri pateiktus įkainius. Įkainių pakeitimą ar šalinimą patvirtina, jeigu nenurodytas prašymas dėl įkainių galiojimo vykstančiai politinei kampanijai. Jeigu pateiktas prašymas dėl įkainių galiojimo vykstančiai politinei kampanijai, parengiamas Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimo projektas.

23.  Patvirtinti pakeisti ar pašalinti įkainiai ar sąlygos ne vėliau kaip kitą darbo dieną paskelbiami Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje.

24.  Pakeisti įkainiai ir sąlygos įsigalioja ne ankščiau kaip kitą dieną nuo įkainių ir sąlygų paskelbimo Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje.

24.1.  Politinės kampanijos laikotarpiu pakeisti įkainiai ir sąlygos gali būti taikomi tik politinėms kampanijoms, prasidedančioms ne anksčiau kaip kitą dieną po politinei reklamai taikytinų įkainių ir sąlygų paskelbimo Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje, išskyrus atvejus, kai pagal šio aprašo 19.1 papunktį Vyriausioji rinkimų komisija priima sprendimą.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25.  Vyriausioji rinkimų komisija prižiūri, kaip laikomasi šio aprašo reikalavimų.

26.  Ginčai, kylantys dėl šio aprašo pažeidimų, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, Sprendimas

Nr. Sp-14, 2016-02-04, paskelbta TAR 2016-02-09, i. k. 2016-02542

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2013 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. Sp-159 „Dėl politinei reklamai taikytinų įkainių ir sąlygų pateikimo vyriausiajai rinkimų komisijai ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, Sprendimas

Nr. Sp-160, 2019-03-15, paskelbta TAR 2019-03-18, i. k. 2019-04224

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2013 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. Sp-159 „Dėl Politinei reklamai taikytinų įkainių ir sąlygų pateikimo vyriausiajai rinkimų komisijai ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, Sprendimas

Nr. Sp-438, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20714

Dėl Politinei reklamai taikytinų įkainių ir sąlygų pateikimo Vyriausiajai rinkimų komisijai ir jų keitimo tvarkos aprašo pakeitimo