Suvestinė redakcija nuo 2023-09-06

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2022-05-20, i. k. 2022-10692

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL INICIATYVOS „SKAIDRUMO AKADEMIJA“ VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2022 m. gegužės 20 d. Nr. 2-116

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) įstatymo 5, 6 ir 7 straipsniais ir siekdamas užtikrinti tinkamą iniciatyvos „Skaidrumo akademija“ organizavimą bei jos įgyvendinimą STT:

1. T v i r t i n u iniciatyvos „Skaidrumo akademija“ veiklos reglamentą (pridedama).

2. S k e l b i u šį įsakymą:

2.1. Teisės aktų registre;

2.2. Interneto svetainėje www.skaidrumoakademija.lt.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. gegužės 23 d.

 

 

 

L. e. direktoriaus pareigas                                                                                       Jovitas Raškevičius


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų

tarnybos direktoriaus

2022 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 2-116

(Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų

tarnybos direktoriaus 2023 m. rugsėjo 4 d.

įsakymo Nr. 2-114

redakcija)

 

 

INICIATYVOS „SKAIDRUMO AKADEMIJA“ VEIKLOS REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Iniciatyvos „Skaidrumo akademija“ (toliau – Skaidrumo akademija) veiklos reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Skaidrumo akademijos veiklos tikslus ir jų įgyvendinimą, siektinus rezultatus, dalyvaujančius subjektus, jų teises ir pareigas, tapimo Skaidrumo akademijos nariu tvarką.

2.    Skaidrumo akademijos veikla organizuojama vadovaujantis šiuo Reglamentu, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

3.    Skaidrumo akademijos iniciatorius – Lietuvos Respublikos Prezidentas.

4.    Skaidrumo akademijos organizatorė – Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT).

 

II SKYRIUS

PROJEKTO IDĖJA

 

5.    Skaidrumo akademija – projektas, kurio metu valstybės ir savivaldybių įstaigos, valstybės ir savivaldybių įmonės, valstybės ir savivaldybių valdomos įmonės bei privatūs juridiniai asmenys, Lietuvos bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo mokyklų mokytojai keičiasi gerąja praktika kurdami korupcijai atsparią aplinką bei stiprindami antikorupcinio sąmoningumo ugdymo kompetencijas, o specialiųjų žinių ir kompetencijų turintys asmenys suteikia jiems metodinę pagalbą ir padeda įsidiegti atitinkamas priemones, didinančias skaidrumą, mažinančias korupcijos rizikas ir (ar) padedančias stiprinti antikorupcinį sąmoningumą. Skaidrumo akademijos dalyvių dalyvavimo projekte pradžioje ir pabaigoje pamatuojamas jų atsparumas korupcijai (Reglamento 11.1 ir 11.2 papunkčiuose nurodyti nariai) arba antikorupcinio sąmoningumo ugdymo lygis (Reglamento 11.3 papunktyje nurodyti nariai), įvertinama per atitinkamą laikotarpį padaryta pažanga (Reglamento 11 papunktyje nurodyti nariai).

6.    Projekto įgyvendinimo eigą stebi ir rezultatus įvertina iš įvairių sričių ekspertų sudarytos grupės.

 

III SKYRIUS

TIKSLAI IR LAUKIAMI REZULTATAI

 

7.  Projekto tikslai:

7.1. Įtraukti daugiau subjektų į antikorupcinės aplinkos kūrimą bei parodyti jos naudą.

7.2. Dalyvaujančiose organizacijose įdiegti korupcijai atsparios aplinkos kūrimo ir skaidrumą didinančias priemones, kurios veiktų ne tik organizacijų dalyvavimo projekte laikotarpiu, bet ir jam pasibaigus.

7.3. Projekto metu teikti Skaidrumo akademijos dalyviams nuolatinę metodinę pagalbą dėl korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių įdiegimo ir jų įgyvendinimo, antikorupcinio sąmoningumo ugdymo.

7.4. Sutelkti korupcijos prevencijos specialistus, skatinti jų tarpusavio bendradarbiavimą.

7.5. Sutelkti mokytojus, diegiančius antikorupcinio sąmoningumo ugdymą pamokose ar popamokinėje veikloje, skatinti jų bendradarbiavimą.

8.    Laukiami projekto rezultatai:

8.1. Sustiprintas dalyvaujančių organizacijų atsparumas korupcijai – įdiegti pagrindiniai antikorupcinės aplinkos kūrimo ir skaidrumo elementai.

8.2. Padidintas dalyvaujančių organizacijų darbuotojų antikorupcinis sąmoningumas, patobulinta už korupcijos prevenciją atsakingų asmenų kompetencija.

8.3. Įgytos ar sustiprintos pedagogų kompetencijos mokinių antikorupcinio sąmoningumo ugdymo srityje.

8.4. Sutelkta skaidrumo profesionalų ir bendraminčių bendruomenė, išvystytas jų tarpusavio profesinis tinklas.

 

IV SKYRIUS

DALYVAUJANTYS SUBJEKTAI

 

9.    Projekto įgyvendinimo stebėtojai – nacionaliniai ekspertai, skaidrumą puoselėjančių organizacijų atstovai, kurie stebi projekto įgyvendinimo eigą, pristato rezultatus visuomenei, taip pat ir tarptautinėms organizacijoms.

10.  Projekto mentoriai – specialiųjų žinių turintys asmenys, kurie atlieka projekto dalyvių antikorupcinės būklės bei skaidrumo vertinimą, su jais suderina reikalingas veiklas ir priemones antikorupcinei būklei gerinti, pagal poreikį padeda parengti tam skirtus veiklos planus, teikia metodinę pagalbą dėl korupcijai atsparios aplinkos kūrimo, antikorupcinio sąmoningumo ugdymo planavimo, metodų ir priemonių taikymo.

11.  Projekto nariai yra savo noru įsitraukę subjektai:

11.1. valstybės ir savivaldybių įstaigos, valstybės ir savivaldybių įmonės bei valstybės ir savivaldybių valdomos įmonės;

11.2. privatūs juridiniai asmenys;

11.3. bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo mokyklų pedagogai.

12.  Projekto metu projekto nariai dalyvauja gerosios antikorupcinės praktikos apsikeitimo renginiuose, gauna metodinę pagalbą dėl atitinkamų korupcijai atsparios aplinkos kūrimo ir skaidrumo priemonių įgyvendinimo, antikorupcinio sąmoningumo ugdymo procese diegimo bei tarpusavyje dalinasi gerąja korupcijai atsparios aplinkos kūrimo praktika.

13.  Pagal išreikštą poreikį dėl korupcijai atsparios aplinkos kūrimo ar jos tobulinimo antikorupcinio sąmoningumo ugdymo procese diegimo projekto nariai gali būti:

13.1.  Partneriai – nariai, kurie išreiškė norą dalyvauti bendrose projekto veiklose, konsultacijose, mokymuose, pasidalinti savo gerąja praktika kuriant korupcijai atsparią aplinką.

13.2.  Dalyviai – Reglamento 11.1 ir 11.2 papunkčiuose nurodyti nariai, kurie išreiškė poreikį kurti korupcijai atsparią aplinką, padidinti savo organizacijos skaidrumą ir tuo tikslu stiprinti vieną ar kelias korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemones, taip pat Reglamento 11.3 papunktyje nurodyti nariai, kurie išreiškė poreikį įgyti arba gilinti žinias ir tobulinti gebėjimus mokinių antikorupcinio sąmoningumo ugdymo srityje, gauti mentorių ekspertinę pagalbą.

13.3. Bičiuliai – Reglamento 11.3 papunktyje nurodyti asmenys, kurie išreiškė norą dalyvauti bendrose programos mokytojams veiklose, konsultacijose, mokymuose, pasidalinti savo gerąja praktika ugdant mokinių antikorupcinį sąmoningumą.

 

V SKYRIUS

TAPIMO PROJEKTO NARIU TVARKA

 

14.  Dalyvavimas projekte grindžiamas savanorišku įsitraukimu.

15.  Valstybės ir savivaldybių įstaigos, valstybės ir savivaldybių įmonės, valstybės ir savivaldybių valdomos įmonės bei privatūs juridiniai asmenys, norintys tapti Skaidrumo akademijos nariais, užpildo anketą ir atsako į klausimus, kurie padeda nustatyti jų poreikį ir įsitraukimo į projektą pobūdį. Prašoma užpildyti anketa skelbiama Skaidrumo akademijos interneto svetainėje www.skaidrumoakademija.lt.

16. Bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo mokyklų mokytojai, norintys tapti Skaidrumo akademijos nariais, užpildo anketą mokytojams ir atsako į klausimus, kurie padeda nustatyti jų poreikį ir įsitraukimo į projektą pobūdį. Prašoma užpildyti anketa mokytojams skelbiama Skaidrumo akademijos interneto svetainėje https://skaidrumoakademija.lt/mokytojams/

17.  Valstybės ir savivaldybių įstaigos, valstybės ir savivaldybių įmonės bei valstybės ir savivaldybių valdomos įmonės, norinčios tapti Skaidrumo akademijos dalyvėmis:

17.1.    užpildo anketą, nurodytą Reglamento 15 punkte;

17.2.    susipažįsta su Reglamentu ir pasirašo pasižadėjimą dalyvauti projekte (1 priedas), kuriuo organizacija sutinka su šio Reglamento nuostatomis;

17.3.    patvirtina, kad yra susipažinusi su dalyvavimo projekte etapais (2 priedas).

18.  Privatūs juridiniai asmenys, norintys tapti Skaidrumo akademijos dalyviais:

18.1.    užpildo anketą, nurodytą Reglamento 15 punkte;

18.2.    susipažįsta su Reglamentu ir pasirašo pasižadėjimą dalyvauti projekte (1 priedas), kuriuo sutinka su šio Reglamento nuostatomis;

18.3.    patvirtina, kad yra susipažinę su dalyvavimo projekte etapais (3 priedas).

19. Bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo mokyklų mokytojai, norintys tapti Skaidrumo akademijos dalyviais:

19.1. užpildo anketą mokytojams, nurodytą Reglamento 16 punkte;

19.2. susipažįsta su Reglamentu ir pasirašo pasižadėjimą dalyvauti projekte (1 priedas), kuriuo mokytojas sutinka su šio Reglamento nuostatomis.

20.       Pasižadėjimo pasirašymo momentas laikomas Skaidrumo akademijos dalyvio statuso įgijimo momentu.

21.       Organizacija, užpildžiusi anketą ir išreiškusi valią tapti partnere, pasižadėjimo nepasirašo. Skaidrumo akademijos partnere organizacija laikoma nuo anketos pateikimo momento.

22. Bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo mokyklų mokytojai, užpildę anketą ir išreiškę valią tapti bičiuliais, pasižadėjimo nepasirašo. Skaidrumo akademijos bičiuliais mokytojai laikomi nuo teisingų duomenų anketoje pateikimo momento.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTO EIGA

 

23.  Skaidrumo akademijos organizatoriai, vykdydami veiklą, nuolat teikia metodinę pagalbą projekto dalyviams, užtikrina keitimąsi gerąja praktika kuriant korupcijai atsparią aplinką ir stiprinant antikorupcinio sąmoningumo ugdymą.

24.  Projekto dalyvių dalyvavimo projekte etapai:

24.1. Vadovaujantis parengta (pritaikyta) metodika, įvertinama projekto dalyvių antikorupcinė būklė (Reglamento 11.1 ir 11.2 papunkčiuose nurodyti nariai) arba antikorupcinio sąmoningumo ugdymo lygis (Reglamento 11.3 papunktyje nurodyti nariai).

24.2. Atsižvelgiant į projekto dalyvių antikorupcinę būklę arba antikorupcinio sąmoningumo ugdymo lygį, parenkami mentoriai, kurie padeda parengti veiksmų planą, skirtą dalyvio antikorupcinei būklei arba antikorupcinio sąmoningumo ugdymui gerinti. Šis planas dalyviams padeda efektyviausiomis priemonėmis siekti užsibrėžtų tikslų.

24.3. Projekto mentoriai ir dalyviai pagal tarpusavio susitarimą reguliariai aptaria veiksmų plano įgyvendinimą, numatytų veiklų efektyvumą. Plano įgyvendinimo metu mentoriai Skaidrumo akademijos dalyviams teikia konsultacijas, pavyzdžius, patarimus bei mokymus, taip užtikrindami gerosios praktikos sklaidą.

24.4. Po vienų metų arba kito su projekto dalyviu sutarto laikotarpio dar kartą įvertinama dalyvio antikorupcinė būklė arba antikorupcinio sąmoningumo ugdymo lygis, pasiekta pažanga. Pagal Skaidrumo akademijos metodiką įvertinus dalyvio pažangą, su juo ir jam parinktu mentoriumi aptariami pasiekti rezultatai, pokyčiai bei tolesni veiksmai kuriant korupcijai atsparią aplinką, didinant skaidrumą ir antikorupcinio sąmoningumo ugdymo lygį.

24.5. Įvertinus, kad dalyvis padarė pažangą ir mentoriaus pagalba yra nebereikalinga, dalyvavimas Skaidrumo akademijoje laikomas baigtu ir dalyviui įteikiamas sertifikatas, pažymintis, kad jis sustiprino savo atsparumą korupcijai arba įgijo ar sustiprino gebėjimus antikorupcinio sąmoningumo ugdymo srityje. Dalyvavimą Skaidrumo akademijoje baigusiai organizacijai siūloma tapti projekto partneriu bei pasidalinti savo gerąja praktika kuriant korupcijai atsparią aplinką su kitais projekto dalyviais. Dalyvavimą Skaidrumo akademijoje baigusiam mokytojui siūloma tapti projekto mentoriumi arba bičiuliu ir teikti metodinę pagalbą, pasidalinti savo gerąja praktika antikorupcinio sąmoningumo ugdymo srityje su kitais projekto nariais.

25Detalesnė projekto etapų vykdymo eiga nurodyta Reglamento 2, 3 ir 4 prieduose.

 

VII SKYRIUS

PROJEKTO NARIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 

26.  Projekto dalyvis turi teisę:

26.1. Gauti informaciją, metodinę ir ekspertinę pagalbą korupcijai atsparios aplinkos kūrimo arba antikorupcinio sąmoningumo ugdymo klausimais.

26.2.  Naudoti projekto atributus (logotipą, pavadinimą ir t. t.) viešinant savo pasiekimus ir dalyvavimą projekte.

26.3.  Paprašyti, kad projekto organizatorius ištaisytų netikslią arba neišsamią saugomą informaciją apie dalyvį ir (ar) jam atstovaujantį asmenį.

27.  Organizacija, tapdama projekto nare:

27.1. Laiku ir tinkamai informuoja projekto nariui atstovaujantį asmenį, kad jis bus fiksuojamas Projekto organizatoriaus vaizdinėmis (nuotraukomis, filmuota medžiaga ir pan.), garso (garso įrašai ir pan.) ir kitomis priemonėmis siekiant informuoti apie jo dalyvavimą projekto veiklose, šio dalyvavimo rezultatus ir kitus dalyvavimo projekte aspektus.

27.2. Laiku ir tinkamai informuoja projekto nariui atstovaujantį asmenį, kad Projekto metu užfiksuota medžiaga bus naudojama Skaidrumo akademijos veiklos viešinimo tikslais. Šis naudojimas apima medžiagos publikavimą spaudos leidiniuose, interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose ir kituose informacijos šaltiniuose.

27.3. Laiku ir tinkamai informuoja projekto nariui atstovaujantį asmenį, kad jo vardas ir pavardė bus skelbiami viešai projekto interneto svetainėje ir (ar) kituose su projektu susijusiuose informacijos šaltiniuose.

27.4. Suvokia ir prisiima atsakomybę, susijusią su tuo, kad projekto nario pavadinimas ir logotipas bus skelbiamas viešai interneto svetainėje ir (ar) kituose su projektu susijusiuose informacijos šaltiniuose.

27.5. Užtikrina, jog susiję fiziniai asmenys bus laiku ir tinkamai informuoti, kad nario anketoje, dalyvio pasižadėjime dalyvauti projekte ir kituose pasirašytuose dokumentuose nurodyti asmens duomenys, taip pat kiti nario darbuotojų asmens duomenys bus saugomi ir tvarkomi projekto organizatoriaus, su jais galės susipažinti projekto organizatorius ir (ar) projekto mentoriai, kiek to reikia siekiant įgyvendinti projekto tikslus, vadovaujantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

27.6. Imasi visų reikiamų priemonių, kad projekto organizatorius ir mentoriai siųstų jai informaciją ir pranešimus, susijusius su dalyvavimu projekto veiklose, elektroniniu paštu, telefonu ir kitomis prieinamomis priemonėmis bei ryšio kanalais.

27.7. Atsižvelgdamas į aplinkybes, priešingas projekto idėjai, tikslams bei siektiniems rezultatams (projekto nario nenoras prisidėti prie korupcijai atsparios aplinkos kūrimo, nenoras dalyvauti projekto veiklose ir pan.), projekto organizatorius gali motyvuotai numatyti nario dalyvavimo projekte pabaigos datą.

28.  Projekto dalyvis, pasirašydamas pasižadėjimą dalyvauti projekte, patvirtina, kad:

28.1. Skaidrumo akademijos veikloje dalyvauja savanoriškai, laisva valia, pritardamas projekto tikslams.

28.2. Dalyvavimą projekte grindžia sąžiningumo, etiškumo, atsakingumo ir pagarbos kitiems projekto nariams, mentoriams, projekto įgyvendinimo stebėtojams bei organizatoriui principais.

28.3. Yra pasiryžęs aktyviai dalyvauti su projektu susijusiose veiklose. Dalyvis (organizacija) papildomai įsipareigoja skirti projekto veikloms ir jo pageidaujamai gauti pagalbai proporcingus žmogiškuosius išteklius, užtikrinti pakankamą savo darbuotojų įsitraukimą ir indėlį į korupcijai atsparios aplinkos kūrimą.

28.4. Prisidėdamas prie projekto idėjos plėtojimo, dalyvavimo projekte metu sukaupęs patirtį ir žinias antikorupcinės aplinkos kūrimo arba antikorupcinio sąmoningumo ugdymo klausimais, pagal poreikį šiais klausimais suteiks metodinę ar kitokio pobūdžio pagalbą kitiems projekto nariams.

28.5. Visa projekto organizatoriui bei mentoriams teikiama informacija ir duomenys yra teisingi ir tikslūs.

28.6. Iškilus nenumatytoms aplinkybėms, dėl kurių negalės dalyvauti projekto veiklose, apie tai iš anksto informuos projekto organizatorių ir jam priskirtą mentorių.

29.  Projekto narys turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti dalyvauti projekto veiklose apie tai per 5 darbo dienas raštu informuodamas Skaidrumo akademijos organizatorių.

30.  Šiame Reglamente „projekto nariui atstovaujantis asmuo“ – fizinis asmuo, kuriam dalyvaujanti organizacija suteikė teisę dalyvauti projekto veiklose ir jai atstovauti.

 

VIII SKYRIUS

PROJEKTO MENTORIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 

31.  Projekto mentoriai turi teisę:

31.1. Pagal poreikį teikti projekto dalyviams metodinę pagalbą dėl korupcijai atsparios aplinkos kūrimo, antikorupcinio sąmoningumo ugdymo.

31.2. Ekspertinėmis žiniomis prisidėti prie projekto tikslų įgyvendinimo.

31.3. Skleisti gerosios praktikos pavyzdžius projekto nariams bei visuomenei.

32.  Projekto mentoriai įsipareigoja:

32.1. Saugoti projekto narių bei šiems nariams projekto veiklose atstovaujančiųjų subjektų asmens duomenis.

32.2. Viešai neskelbti ir neplatinti projekto narių konfidencialios informacijos, sužinotos įgyvendinant projekto veiklą.

 

IX SKYRIUS

TEISĖS Į SUKURTUS INTELEKTINĖS VEIKLOS REZULTATUS

 

33.  Projekto organizatorius nuo projekto narių ir (ar) projekto mentorių bendrai ar atskirai projekto veiklos metu sukurto intelektinės veiklos rezultato atsiradimo momento gali jį naudoti (platinti, skelbti elektroniniais ryšiais ir pan.), siekdamas skleisti gerosios praktikos pavyzdžius visuomenei, tiek Skaidrumo akademijos nario ir (ar) mentoriaus dalyvavimo projekte laikotarpiu, tiek šiam pasibaigus.

34.  Intelektinės veiklos rezultatai, bendrai ar atskirai sukurti mentorių ir narių įgyvendinant projekto veiklas, gali būti naudojami projekto organizatoriaus be šį rezultatą sukūrusio asmens sutikimo.

 

x SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

35.  Aktuali informacinė medžiaga skelbiama Skaidrumo akademijos interneto svetainėje www.skaidrumoakademija.lt.

36.  Susisiekti skirtas elektroninio pašto adresas – info@skaidrumoakademija.lt.

37.  Projekto narių anketos, dalyvių pasižadėjimai dalyvauti projekte bei juose nurodyta informacija, įskaitant darbuotojų asmens duomenis, saugoma 5 metus nuo anketos pateikimo Skaidrumo akademijos organizatoriams dienos.

38.  Projekto mentorių pateikti kontaktiniai duomenys, nuotraukos, kita asmeninė informacija saugoma 3 metus nuo ekspertinės pagalbos teikimo pabaigos.

39.  Reglamentas keičiamas STT direktoriaus įsakymu.

________________________

 

part_b02414359a9d4fd0918efa6499f86b3e_end


 

Iniciatyvos „Skaidrumo akademija“

veiklos reglamento

1 priedas

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(projekto dalyvio pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(pasižadėjimą pasirašančiojo asmens vardas ir pavardė, pareigos[1])

 

 

PASIŽADĖJIMAS

DALYVAUTI PROJEKTE „SKAIDRUMO AKADEMIJA“

 

 

20__ m. _____________d.

__________

(vieta)

 

 

 

Tapdamas „Skaidrumo akademijos“ dalyviu, patvirtinu, kad:

1. Šiame pasižadėjime pateikti duomenys yra teisingi ir gali būti naudojami projekto įgyvendinimo tikslais.

2. Susipažinau su projekto „Skaidrumo akademija“ veiklos reglamentu, dalyvavimo projekte etapais, išreiškiu norą įsitraukti į projekto veiklas pagal šiame reglamente nustatytas taisykles ir prisidėti prie antikorupcinės aplinkos kūrimo.

3. Pasirašydamas šį pasižadėjimą įgyju Skaidrumo akademijos dalyvio statusą.

 

 

 

Parašas: ___________________

 

part_595e2e4027504468b07bbbafa2ef1240_end


 

Iniciatyvos „Skaidrumo akademija“

veiklos reglamento

2 priedas

 

Viešojo sektoriaus įstaigų ir įmonių dalyvavimo Skaidrumo akademijoje etapai

1.   Poreikio suformavimas

1.1.          Organizacija užpildo nario anketą, kurioje glaustai nurodomi lūkesčiai.

1.2.          Projekto organizatorius susisiekia su organizacija ir patikslina informaciją.

1.3.          Priimamas sprendimas įtraukti organizaciją į Skaidrumo akademiją, kurioje ji gali dalyvauti kaip:

1.3.1.       partnerė – organizacija, kuri pasirengusi pasidalinti savo gerąja praktika tiek renginių metu, tiek skirdama mentorių;

1.3.2.       dalyvė – organizacija, kuriai būtų skiriamas mentorius, teiksiantis pagalbą atsparumo korupcijai klausimais.

 

Etapo rezultatas – nustatytas Skaidrumo akademijos nario tipas ir lūkesčiai.

2.   Dalyvio vertinimas ir problemų lokalizacija

2.1.          Dalyvio prašoma užpildyti Skaidrumo akademijos atsparumo korupcijai lygio vertinimo klausimyną.

2.2.          Dalyvio konsultavimas klausimyno pildymo klausimais (dalyvis užpildo klausimyną).

2.3.          Gauto užpildyto klausimyno pirminis vertinimas:

2.3.1.       kreipiamasi į dalyvį ir pašoma patikslinti informaciją (jei nustatoma klausimyno pildymo spragų);

2.3.2.       klausimynas apdorojamas ir apskaičiuojamas atsparumo korupcijai vertinimo balas, kuris naudojamas tik Skaidrumo akademijos organizavimo klausimais bei parenkant mentorius.

 

Etapo rezultatas – atliktas pirminis dalyvio atsparumo korupcijai vertinimas, kuris yra pagrindas mentoriaus paskyrimui ir darbui.

3.   Mentorystė

3.1.          Dalyviui priskiriamas mentorius (organizacijos, sukūrusios antikorupcinę aplinką, atstovas, kuris gali būti iš nurodytų 1.3.1 p.).

3.2.          Paskirtas mentorius:

3.2.1.       susipažįsta su dalyvio pirminio vertinimo rezultatais, dalyvio lūkesčiais;

3.2.2.       pagal poreikį patikslina dalyvio gautą vertinimo balą ir atsakymus į klausimyną;

3.2.3.       teikia ekspertinę pagalbą (susitinka su dalyvio atstovais, teikia individualias konsultacijas, patarimus, dalinasi gerosios praktikos pavyzdžiais, rekomenduoja kitus ekspertus ar mentorius ir kt.).

 

Etapo rezultatas – suteikta pagalba dėl korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių diegimo.

4.   Dalyvavimo pabaiga

4.1.          Po vienų metų ar kito su dalyviu sutarto laiko dalyvio prašoma pakartotinai atsakyti į Skaidrumo akademijos atsparumo korupcijai lygio vertinimo klausimyno klausimus:

4.1.1.       įvertinamos sritys, kurias dar reikia sustiprinti, ir toliau tęsiama mentorystė;

4.1.2.       pamatuojama padaryta pažanga ir, jei geri rezultatai, mentorystė baigiama, o pažangą padariusiai įmonei siūloma tapti Skaidrumo akademijos partnere ir prireikus padėti kitoms Skaidrumo akademijos dalyvėms.

4.2. Paskelbiama apie pasiektus rezultatus ir dalyvio pažangą.

 

Etapo rezultatas – pamatuojama ir paskelbiama dalyvio pažanga.

____________________

 

part_4b816ecd93164841b351cf8572153c87_end


 

Iniciatyvos „Skaidrumo akademija“

veiklos reglamento

3 priedas

 

Privataus sektoriaus įmonių dalyvavimo Skaidrumo akademijoje etapai

1. Dalyvių įtraukimas

1.1. Įmonė užpildo nario anketą, kurioje glaustai nurodomi lūkesčiai.

1.2. Projekto organizatorius susisiekia su įmone ir patikslina informaciją.

1.3. Priimamas sprendimas įtraukti įmonę į Skaidrumo akademiją, kurioje ji gali dalyvauti kaip:

1.3.1. partnerė – įmonė, kuri pasirengusi pasidalinti savo gerąja praktika tiek renginių metu, tiek skirdama mentorių;

1.3.2. dalyvė – įmonė, kuriai būtų skiriamas mentorius, teiksiantis pagalbą atsparumo korupcijai klausimais.

2. Dalyvio vertinimas ir problemų lokalizacija

2.1. Įmonės-dalyvės prašoma užpildyti skaidrumo ir atskaitingumo įsivertinimo klausimyną, kuris naudojamas iniciatyvos „Baltoji banga“ veikloje (https://nariams.baltojibanga.lt/page/apie-iranki). Klausimynas susideda iš 3 dalių:

2.1.1. įmonės skaidrumo politika ir antikorupcinės priemonės;

2.1.2. organizacinis įmonės skaidrumas;

2.1.3. finansinis skaidrumas ir atskaitingumas.

2.2. Įmonės konsultavimas klausimyno pildymo klausimais (dalyvis užpildo klausimyną).

2.3. Gauto užpildyto klausimyno pirminis vertinimas:

2.3.1. kreipiamasi į įmonę ir pašoma patikslinti informaciją (jei nustatoma klausimyno pildymo spragų);

2.3.2. klausimynas apdorojamas ir apskaičiuojamas vertinimo balas, kuris naudojamas tik Skaidrumo akademijos organizavimo klausimais bei parenkant mentorių.

3. Mentorystė

3.1. Dalyviui priskiriamas mentorius (organizacijos, sukūrusios antikorupcinę aplinką, atstovas, kuris gali būti iš nurodytų 1.3.1 p.).

3.2. Paskirtas mentorius:

3.2.1. susipažįsta su dalyvio pirminio vertinimo rezultatais, dalyvio lūkesčiais;

3.2.2. pagal poreikį patikslina dalyvio gautą vertinimo balą ir atsakymus į klausimyną;

3.2.3. teikia ekspertinę pagalbą (susitinka su dalyvio atstovais, teikia individualias konsultacijas, patarimus, dalinasi gerosios praktikos pavyzdžiais, rekomenduoja kitus ekspertus ar mentorius ir kt.).

4. Dalyvavimo pabaiga

4.1. Po vienų metų ar kito su dalyviu sutarto laiko dalyvio prašoma pakartotinai atsakyti į skaidrumo vertinimo klausimyno klausimus:

4.1.1. įvertinamos sritys, kurias dar reikia sustiprinti, ir toliau tęsiama mentorystė;

4.1.2. pamatuojama padaryta pažanga ir, jei geri rezultatai, mentorystė baigiama, o pažangą padariusiai įmonei siūloma tapti Skaidrumo akademijos partnere ir prireikus padėti kitoms Skaidrumo akademijos dalyvėms.

4.2. Paskelbiama apie pasiektus rezultatus ir dalyvio pažangą.

_____________________

 

part_bcdce8c16d18417c964230c8e0743cf2_end


 

Iniciatyvos „Skaidrumo akademija“

veiklos reglamento

4 priedas

 

Mokytojų dalyvavimo Skaidrumo akademijoje etapai

1. Mokytojų įtraukimas

1.1. Mokytojas užpildo nario anketą, kurioje glaustai nurodomi jo lūkesčiai.

1.2. Projekto organizatorius susisiekia su mokytoju ir patikslina informaciją.

1.3. Priimamas sprendimas įtraukti mokytoją į Skaidrumo akademijos mokytojams programą (toliau – programa), kurioje jis gali dalyvauti kaip:

1.3.1. bičiulis – pasirengęs pasidalinti savo gerąja praktika renginių ar kitų programos veiklų metu;

1.3.2. dalyvis – kuriam būtų skiriamas mentorius, teiksiantis pagalbą antikorupcinio sąmoningumo ugdymo klausimais.

1.4. Dalyvis supažindinimas su dalyvavimo programoje eiga ir įsipareigojimais.

1.5. Dalyvavimas Skaidrumo akademijos mokytojams renginiuose pagal galimybes ir poreikį patvirtinimas organizatorių pažyma.

2. Dalyvio vertinimas ir problemų lokalizacija

2.1. Dalyvis užpildo anketą, kurioje įsivertina antikorupcinio sąmoningumo ugdymo situaciją mokykloje ir išsikelia dalyvavimo programoje tikslus. 

2.2. Dalyvio konsultavimas klausimyno pildymo klausimais (dalyvis užpildo klausimyną).

2.3. Gautos anketos pirminis vertinimas:

2.3.1. kreipiamasi į dalyvį ir prašoma patikslinti informaciją (jei nustatoma pildymo spragų);

2.3.2. klausimynas apdorojamas, o dalyviui priskiriamas mentorius, su kuriuo jis dar kartą aptaria klausimyną ir galutinai išsigrynina programos metu siektinus tikslus. 

2.4. Įpusėjus programai dalyvis ir mentorius peržiūri pradžioje išsikeltus tikslus, prireikus juos koreguoja bei sprendžia dėl tolesnio dalyvavimo.

2.5. Programos pabaigoje dalyvio rezultatai įvertinami pagal kriterijus:

2.5.1. dalyvavimas programos veiklose;

2.5.2. užsibrėžtų tikslų pasiekimas;

2.5.3. mentoriaus vertinimas.

3. Mentorystė

3.1. Dalyviui priskiriamas mentorius (mokytojas, turintis reikiamų kompetencijų mokinių antikorupcinio sąmoningumo ugdymo srityje).

3.2. Paskirtas mentorius:

3.2.1. susipažįsta su dalyvio lūkesčiais, anketa ir išsikeltais tikslais;

3.2.2. su dalyviu aptaria anketą ir išsikeltus tikslus (jei yra reikalas, kartu juos pakoreguoja);

3.2.3. teikia ekspertinę pagalbą (susitinka su dalyviu, teikia individualias konsultacijas, patarimus, dalinasi gerosios praktikos pavyzdžiais, rekomenduoja kitus ekspertus ar mentorius ir kt.);

3.2.4. įpusėjus programai su dalyviu aptaria pirmąjį dalyvavimo pusmetį, prireikus padeda dalyviui pakoreguoti išsikeltus tikslus ar apsispręsti dėl tolesnio dalyvavimo;

3.2.5. įvertina dalyvį programos pabaigoje. 

4. Dalyvavimo pabaiga

4.1. Mokslo metų pabaigoje dalyvio prašoma užpildyti anketą, skirtą įsivertinti dalyvavimo programoje rezultatus:

4.1.1. pamatuojama padaryta pažanga ir, jei geri rezultatai, mentorystė baigiama, o pažangą padariusiam mokytojui siūloma tapti Skaidrumo akademijos mentoriumi ar bičiuliu ir prireikus padėti kitiems Skaidrumo akademijos dalyviams.

4.2. Paskelbiama apie pasiektus rezultatus ir dalyvių pažangą.

_____________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, Įsakymas

Nr. 2-204, 2022-09-14, paskelbta TAR 2022-09-14, i. k. 2022-18787

Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 2-116 „Dėl Iniciatyvos „Skaidrumo akademija“ veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, Įsakymas

Nr. 2-114, 2023-09-04, paskelbta TAR 2023-09-05, i. k. 2023-17445

Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 2-116 „Dėl Iniciatyvos „Skaidrumo akademija“ veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_99bd3e7500b14869bd85050aa30ea20e_end[1] Už projekto dalyvį pasirašantis asmuo turi būti įstaigos ar įmonės įgaliotas pasirašyti dokumentus.