Suvestinė redakcija nuo 2016-10-12

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03995

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIDAUS SAUGUMO FONDO TECHNINĖS PARAMOS ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. kovo 19 d. Nr. 1V-202

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)  Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos (OL 2014 L 150, p. 112), 20 straipsniu,  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 513/2014, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonė ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2007/125/TVR (OL 2014 L 150, p. 93), 9 straipsnio 2 dalimi ir 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 515/2014, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė ir panaikinamas Sprendimas Nr. 574/2007/EB (OL 2014 L 150, p. 143), 16 straipsnio 2 dalimi ir įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugsėjo 11 d. nutarimo Nr. 826 „Dėl Vidaus saugumo fondo administravimo“ 2 punktą,

t v i r t i n u  Vidaus saugumo fondo techninės paramos administravimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                    Saulius Skvernelis

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2015 m. kovo 19 d.

įsakymu Nr. 1V-202

 

 

Vidaus saugumo fondo techninės paramos administravimo taisyklĖs

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Vidaus saugumo fondo techninės paramos administravimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato 2014–2020 metų Vidaus saugumo fondo nacionalinei programai (toliau –Programa) įgyvendinti skirtos techninės paramos administravimo tvarką.

2.  Vidaus saugumo fondo (toliau – fondas) techninė parama administruojama Taisyklių ir Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 m. Vidaus saugumo fondo nacionalinę programą, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 1V-60 „Dėl  Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 m. Vidaus saugumo fondo nacionalinę programą, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), nustatyta tvarka.

3. Techninės paramos naudojimo priežiūra ir pažeidimų administravimas vykdomi Vidaus saugumo fondo projektų administravimo ir finansavimo taisyklių,  tvirtinamų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro  įsakymu, nustatyta tvarka.

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. Išlaidų deklaracija – atsakingos ar įgaliotosios institucijos parengta deklaracija, kurioje pagrindžiamos techninės paramos išlaidos.

4.2. Išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentai – viešojo pirkimo–pardavimo sutartys (toliau – pirkimo sutartys), sąskaitos, išrašytos pagal sudarytas pirkimo sutartis, dokumentai, kuriais patvirtinamas prekių pristatymas ar paslaugų suteikimas (perdavimo–priėmimo aktai ir pan.), kelionės lapai, degalų nurašymo aktai, darbo laiko apskaitos žiniaraščiai arba kiti dokumentai, nustatantys darbuotojo darbo laiko, skirto fondui administruoti, proporciją,  darbo užmokesčio apskaičiavimą ir išmokėjimą įrodantys dokumentai, komandiruočių išlaidas patvirtinantys dokumentai, kiti dokumentai, kuriais pagrindžiamos turėtos ir apmokėtos išlaidos (banko sąskaitos išrašai, kasos išlaidų orderiai, mokėjimo pavedimai, ataskaitos ir pan.).

4.3. Prašymas gauti fondo finansinės paramos lėšas techninei paramai – techninės paramos lėšų skyrimo sutartyje nustatytos formos įgaliotosios institucijos parengtas prašymas išmokėti fondo finansinės paramos lėšų techninei paramai sumą, nustatytą techninės paramos lėšų skyrimo sutartyje, lėšų išmokėjimo grafike, ketvirčiui, dėl kurio teikiamas šis prašymas.

4.4. Techninė parama – 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos (OL 2014 L 150, p. 112) (toliau – Reglamentas Nr. 514/2014), 20 straipsnyje nurodytos priemonės, finansuojamos iš fondo finansinės paramos lėšų.

4.5. Techninės paramos išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpis – išlaidos, patirtos nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d., ir apmokėtos atsakingos institucijos nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2023 m. birželio 30 d.

4.6. Techninės paramos lėšų skyrimo sutartis – atsakingos institucijos nustatytos formos dvišalė sutartis, pasirašoma tarp atsakingos institucijos ir įgaliotosios institucijos, kurios pagrindu įgaliotajai institucijai skiriamos fondo finansinės paramos lėšos ir kurioje nustatomas jų dydis, mokėjimo ir naudojimo tvarka, atskaitomybės ir kitos sąlygos.

4.7. Tikrintojas – audito įmonė, įrašyta į Lietuvos Respublikos audito įmonių sąrašą, su kuria Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija yra sudariusi sutartį dėl techninės paramos išlaidų tinkamumo finansuoti patikros.

4.8. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente Nr. 514/2014 ir 2014 m. liepos 25 d. Komisijos deleguotame reglamente (ES) Nr. 1042/2014 dėl papildomų reglamento (ES) Nr. 514/2014 nuostatų dėl atsakingų institucijų skyrimo, valdymo ir kontrolės pareigų ir dėl audito institucijų statuso bei įsipareigojimų (OL 2014 L 289, p. 3) (toliau – Reglamentas Nr. 1042/2014), Tvarkos apraše ir kituose Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose.

5. Visa techninė parama yra finansuojama fondo finansinės paramos lėšomis.

6. Techninei paramai skirta suma 2014–2020 m. laikotarpiu negali viršyti sumos, lygios:

6.1. pagal 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES)  Nr. 513/2014, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonė ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2007/125/TVR (OL 2014 L 150, p. 93) (toliau – Reglamentas Nr. 513/2014)  – 5 % Lietuvai skirtos sumos, pridėjus 200 000 eurų;

6.2. pagal 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES)  Nr. 515/2014, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė ir panaikinamas Sprendimas Nr. 574/2007/EB (OL 2014 L 150, p. 143) (toliau – Reglamentas Nr. 515/2014) – 5 % Lietuvai skirtos sumos, pridėjus 500 000 eurų.

 

II SKYRIUS

TECHNINĖS PARAMOS LĖŠŲ SKYRIMAS IR NAUDOJIMAS

 

7.  Techninės paramos lėšos skiriamos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu (toliau – techninės paramos lėšų skyrimo įsakymas) vadovaujantis Programa, atsakingos, įgaliotosios ir audito institucijų pateikta informacija apie techninės paramos poreikio pagrįstumą.

8.  Atsakinga ir audito institucijos techninės paramos lėšas naudoja  įsigaliojus techninės paramos lėšų skyrimo įsakymui.

9. Įgaliotoji institucija techninės paramos lėšas naudoja  įsigaliojus techninės paramos lėšų skyrimo įsakymui ir vadovaudamasi su atsakinga institucija pasirašyta techninės paramos lėšų skyrimo sutartimi (toliau – sutartis).

10. Atsakinga institucija parengia sutarties du egzempliorius ir suderina su įgaliotąja institucija. Suderintus ir atsakingos institucijos vadovo ar jo įgalioto  asmens pasirašytus, užregistruotus bendra dokumentų registravimo tvarka bei antspaudu patvirtintus du sutarties egzempliorius atsakinga institucija išsiunčia įgaliotajai institucijai.

11. Įgaliotosios institucijos vadovas ar jo įgaliotas  asmuo turi pasirašyti sutartį ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties gavimo iš atsakingos institucijos dienos ir užregistruoti ją bendra dokumentų registravimo tvarka.  Įgaliotoji institucija, patvirtinusi antspaudu abu sutarties egzempliorius, vieną egzempliorių turi išsiųsti atsakingai institucijai. Šį terminą atsakinga institucija gali pratęsti, jei įgaliotoji institucija nurodo svarbias priežastis.

12. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo ir antspaudais patvirtina abi sutarties šalys.

13. Sutarties pakeitimai vykdomi sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

14. Įgaliotoji institucija, prieš jos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui pasirašant sutartį, privalo atsidaryti atskirą sąskaitą banke fondo finansinės paramos lėšoms pervesti. Atidaryta sąskaita gali būti naudojama tik su fondo finansinės paramos lėšomis susijusioms finansinėms operacijoms vykdyti.

 

III SKYRIUS

TECHNINĖS PARAMOS IŠLAIDŲ TINKAMUMAS

 

15. Tinkamomis finansuoti išlaidomis gali būti pripažįstamos tik tokios techninės paramos išlaidos, kurios atitinka šias sąlygas:

15.1. yra patirtos atsakingos, įgaliotosios ar audito institucijos, atitinkamai vykdant joms priskirtas fondo finansinės paramos administravimo funkcijas;

15.2. išlaidos, patirtos tinkamu laikotarpiu, t. y. techninės paramos išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpiu;

15.3. išlaidos yra faktiškai patirtos, t. y. sąlygotos faktiškai įvykusios ūkinės operacijos, pagrįstos išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentais;

15.4. išlaidas turi būti įmanoma identifikuoti ir patikrinti, t. y. fondo finansinės paramos lėšomis apmokamos Taisyklių 16 punkte nurodytos fondą administruojančių institucijų techninės paramos išlaidos turi būti traukiamos į apskaitą atitinkamai šių institucijų apskaitos sistemoje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą, nuostatomis, ir traukiamos į apskaitą taip, kad jas būtų įmanoma atskirti nuo kitų išlaidų, nesusijusių su fondo administravimo funkcijomis;

15.5. pridėtinės vertės mokestis pripažįstamas tinkamomis finansuoti išlaidomis, jei laikomasi šių sąlygų:

15.5.1. išlaidų deklaraciją teikiančios institucijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo ir vyriausiasis finansininkas savo parašais patvirtina, kad pridėtinės vertės mokesčio, įtraukto į išlaidų deklaraciją, neturi teisės susigrąžinti;

15.5.2. jis apskaičiuotas nuo tinkamų išlaidų apmokestinamosios vertės;

15.6. išlaidos atitinka kitus fondo finansinės paramos lėšų panaudojimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus išlaidų tinkamumo reikalavimus.

16. Gali būti finansuojamos šios techninės paramos išlaidos:

16.1. darbo užmokesčio valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, kurių darbo laikas skiriamas fondui administruoti, (toliau – darbuotojai) išlaidos pagal faktiškai dirbtą laiką, užfiksuotą darbo laiko, skirto fondui administruoti, apskaitos žiniaraščiuose arba kituose dokumentuose, nustatančiuose  darbuotojo darbo laiko, dirbto su fondu, proporciją (darbo užmokesčio išlaidos gali apimti apskaičiuotą darbo užmokestį, vienkartines pinigines ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas), darbdavio mokamos socialinio draudimo įmokos ir įmokos į Garantinį fondą, pašalpos ir kitos su darbo santykiais susijusios išlaidos, nustatytos Lietuvos Respublikos teisės aktuose (toliau – darbo užmokesčio išlaidos); darbuotojų, kurių ne visos atliekamos funkcijos susijusios su fondo administravimu, darbo  užmokesčio išlaidos iš techninės paramos lėšų finansuojamos vadovaujantis įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens  priimtu teisės aktu, kuriame nustatytas darbuotojų pareigybių funkcijų susiejimas su fondo administravimu;

16.2. išlaidos, susijusios su Programos, veiksmų arba projektų rengimu, atranka, vertinimu, valdymu ir stebėsena;

16.3.  išlaidos, susijusios su veiksmų arba projektų auditu ir patikrinimais vietoje;

16.4.  išlaidos, susijusios su Programos, veiksmų ir projektų rezultatų ir jų poveikio vertinimais;

16.5. išlaidos, susijusios su informacija apie Programą, veiksmus arba projektus, tokios informacijos sklaida ir skaidrumu, įskaitant išlaidas, patiriamas taikant Reglamento Nr. 514/2014 53 straipsnį, ir išlaidas kampanijoms, skirtoms informuoti apie Programos tikslą ir geriau su ja supažindinti, rengiamoms valstybėje;

16.6. išlaidos, skirtos Reglamento Nr. 514/2014, Reglamento Nr. 513/2014 ir Reglamento Nr. 515/2014 vykdymui, stebėsenai ir vertinimui reikalingoms kompiuterizuotoms sistemoms įsigyti, įdiegti ir prižiūrėti;

16.7. išlaidos stebėsenos komiteto ir darbo grupių posėdžiams, susijusiems su veiksmų įgyvendinimu; įskaitant išlaidas ekspertams ir kitiems stebėsenos komiteto ir darbo grupių posėdžių dalyviams ir įskaitant trečiųjų šalių dalyvius, kai jų dalyvavimas būtinas siekiant veiksmingai įgyvendinti Programą, veiksmus arba projektus;

16.8. išlaidos Reglamentui Nr. 514/2014, Reglamentui Nr. 513/2014 ir Reglamentui Nr. 515/2014 įgyvendinti reikalingiems administraciniams gebėjimams stiprinti;

16.9. patalpų nuomos, nusidėvėjimo, eksploatavimo, draudimo, remonto ir kitos išlaidos, (išskyrus patalpose atliekamo kapitalinio remonto ir rekonstravimo išlaidas), kitos susijusios veiklos išlaidos, kai tokios patalpos būtinos veiksmingam fondo administravimo funkcijų atlikimui užtikrinti, ir tik ta išlaidų dalis, kuri pagrįstai susijusi su nurodytų funkcijų atlikimu;

16.10.  turto įsigijimo išlaidos (išskyrus patalpų ir transporto priemonių įsigijimo išlaidas), nuomos, eksploatavimo, draudimo, remonto ir kitos susijusios išlaidos, taip pat biuro prekių, telekomunikacijų, pašto paslaugų, banko mokesčių už sąskaitos atidarymą ir tvarkymą, kitų paslaugų ir priemonių įsigijimo ir nuomos išlaidos, kai šios prekės ir paslaugos būtinos veiksmingam fondo administravimo funkcijų atlikimui užtikrinti, ir tik ta išlaidų dalis, kuri pagrįstai susijusi su nurodytų funkcijų atlikimu;

16.11. transporto priemonių nuomos, nusidėvėjimo, eksploatavimo, draudimo, remonto ir kitos išlaidos, kurios būtinos veiksmingam fondo administravimo funkcijų atlikimui užtikrinti, ir tik ta išlaidų dalis, kuri pagrįstai susijusi su fondo administravimo funkcijų atlikimu;

16.12. kitos išlaidos, atitinkančios šių Taisyklių reikalavimus.

 

IV SKYRIUS

TECHNINĖS PARAMOS IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS IR APSKAITA

 

17. Atsakinga institucija, pasibaigus kalendoriniam ketvirčiui, iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio paskutinės darbo dienos teikia tikrintojui atsakingos ir audito institucijų patirtų per ataskaitinį kalendorinį ketvirtį ir apmokėtų išlaidų deklaracijas ir išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-703, 2016-10-11, paskelbta TAR 2016-10-11, i. k. 2016-24918

 

18. Tikrintojas ne vėliau kaip per 45 darbo dienas nuo Taisyklių 17 punkte nurodytų dokumentų gavimo iš atsakingos institucijos dienos šiuos dokumentus išnagrinėja, įvertina išlaidų tinkamumą ir teikia atsakingai institucijai raštu savo išvadą dėl išlaidų tinkamumo finansuoti, kurioje nurodomos tinkamos ir netinkamos finansuoti išlaidos.

19. Jeigu tikrintojas negali įvertinti patirtų išlaidų dėl atsakingos institucijos pateiktų dokumentų netinkamo parengimo ar išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentų trūkumo, jis raštu ir (arba) elektroniniu paštu informuoja atsakingą instituciją apie patikrinimo metu nustatytus trūkumus ir prašo pastarąją per tikrintojo nustatytą terminą pašalinti trūkumus ir (ar) pateikti papildomą informaciją (šiam laikotarpiui tikrintojui pratęsiamas ir išlaidų deklaracijos bei išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentų nagrinėjimo terminas). Trūkumų šalinimo ir (ar) papildomos informacijos pateikimo terminas  turi būti ne trumpesnis kaip 3 darbo dienos ir ne ilgesnis kaip 10 darbo dienų, jeigu tikrintojas ir atsakinga institucija bendru sutarimu nenusprendžia kitaip.

20. Deklaruotos išlaidos, kurių tikrintojas negali pripažinti tinkamomis finansuoti, nes nagrinėjimo momentu nėra pateikta pakankamai išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentų, iki papildomos informacijos pateikimo gali būti pripažintos nagrinėjimo momentu netinkamomis finansuoti išlaidomis (nagrinėjimo momentu netinkamomis finansuoti pripažįstamos tik tokios išlaidos, kurios gali būti pripažintos tinkamomis finansuoti išlaidomis atsakingai institucijai pateikus tikrintojui pakankamus išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentus). Tokiu atveju išvadoje dėl išlaidų tinkamumo nurodomos tinkamos, netinkamos ir nagrinėjimo momentu netinkamos finansuoti išlaidos. Atsakingai institucijai pateikus papildomą informaciją, tikrintojas iki išlaidų deklaracijų bei išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentų nagrinėjimo termino, pratęsto, kaip nustatyta Taisyklių 19 punkte, pabaigos nustato pripažintų nagrinėjimo momentu netinkamomis finansuoti išlaidų tinkamumą ir teikia atsakingai institucijai raštu išvadą dėl išlaidų tinkamumo.

21. Atsakinga institucija, gavusi iš tikrintojo išvadą dėl išlaidų tinkamumo, kurioje nurodytos atsakingos ar audito institucijos netinkamos finansuoti išlaidos (netinkamos finansuoti išlaidos yra tokios išlaidos, kurios neatitinka Taisyklių 15 punkto reikalavimų), netinkamų išlaidų sumą padengia iš atsakingos institucijos atitinkamiems metams skirtų valstybės biudžeto asignavimų.

22. Įgaliotoji institucija, atsižvelgdama į sutartyje nustatytą fondo finansinės paramos lėšų išmokėjimo grafiką, kiekvieną einamųjų metų ketvirtį teikia atsakingai institucijai sutartyje nustatyta tvarka ir nustatytos formos prašymus gauti fondo finansinės paramos lėšas techninei paramai  kartu su informacija apie fondo finansinės paramos lėšų panaudojimą techninei paramai. Avansas mokamas vadovaujantis  sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

23. Atsakinga institucija ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prašymo gauti fondo finansinės paramos lėšas techninei paramai gavimo dienos sutikrina prašyme gauti fondo finansinės paramos lėšas techninei paramai nurodytus duomenis su sutartyje nustatytomis lėšų mokėjimo įgaliotajai institucijai sąlygomis ir:

23.1. Jeigu prašymas gauti fondo finansinės paramos lėšas techninei paramai yra tinkamai parengtas, Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka pateikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai mokėjimo paraišką dėl sutartyje numatytos fondo finansinės paramos lėšų dalies išmokėjimo įgaliotajai institucijai. Atsakinga institucija, gavusi per Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemą informaciją apie mokėjimo paraiškų apmokėjimą, apskaitoje registruoja išankstinius apmokėjimus.

23.2. Jeigu turi pastabų dėl pateikto prašymo gauti fondo finansinės paramos lėšas techninei paramai, raštu informuoja įgaliotąją instituciją apie sutikrinimo metu nustatytus trūkumus ir prašo per atsakingos institucijos nustatytą terminą šiuos trūkumus pašalinti; kai įgaliotoji institucija trūkumus ištaiso, atsakinga institucija prašymą gauti fondo finansinės paramos lėšas techninei paramai nagrinėja iš naujo Taisyklių 23 punkte nustatyta tvarka.

24. Įgaliotoji institucija, pasibaigus kalendoriniam ketvirčiui, iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio paskutinės darbo dienos teikia atsakingai institucijai įgaliotosios institucijos patirtų per ataskaitinį kalendorinį ketvirtį ir apmokėtų techninės paramos išlaidų deklaraciją ir išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-703, 2016-10-11, paskelbta TAR 2016-10-11, i. k. 2016-24918

 

25. Įgaliotosios institucijos techninės paramos išlaidos pripažįstamos tinkamomis finansuoti Taisyklių 18–20 punktuose nustatyta tvarka. Tikrintojo veiksmus, numatytus Taisyklių 18–20 punktuose, atlieka atsakinga institucija.

26. Įgaliotoji institucija, gavusi iš atsakingos institucijos išvadą dėl išlaidų tinkamumo finansuoti, kurioje nurodytos įgaliotosios institucijos netinkamos finansuoti išlaidos, netinkamų finansuoti išlaidų sumą padengia iš įgaliotosios institucijos lėšų.

27. Įgaliotoji institucija ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo paskutinės išvados dėl išlaidų tinkamumo finansuoti pagal sutartį gavimo dienos privalo atsakingai institucijai grąžinti bendros gautos pagal sutartį avanso sumos ir pripažintų tinkamomis išlaidų sumos skirtumą, palūkanas, gautas už fondo lėšų disponavimą banko sąskaitoje, kitas atsakingos institucijos nurodytas grąžintinas sumas.

28. Atsakinga institucija už fondo finansinės paramos lėšų panaudojimą techninei paramai atsiskaito vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarką. Iš valstybės iždo sąskaitos pagal mokėjimo paraiškas tiesiogiai į mokėjimo paraiškoje nurodytų gavėjų sąskaitas pervestos lėšos yra atsakingos institucijos (asignavimų valdytojo) gauti ir panaudoti valstybės biudžeto asignavimai (kasinės išlaidos). Taip pat gauti ir panaudoti valstybės biudžeto asignavimai (kasinės išlaidos) yra atsakingos institucijos sumokėtas darbo užmokestis darbuotojams ir su tuo susijusios valstybinio socialinio draudimo įmokos, atsakingos institucijos apmokėtos darbuotojų komandiruočių, mokymosi ir kitos tinkamos finansuoti išlaidos, atitinkančios fondo finansinės paramos lėšų panaudojimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus išlaidų tinkamumo reikalavimus. Atsakingos institucijos iš Valstybės iždo departamento per Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemą gauta informacija apie mokėjimo paraiškų apmokėjimą jose nurodytiems gavėjams yra pagrindas tvarkyti fondo finansinės paramos kasinių išlaidų ir finansavimo apskaitą.

29. Atsakinga institucija, vadovaudamasi Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, panaudotų techninės paramos išlaidų apskaitą tvarko taip:

29.1. atsakingos ir audito institucijų techninės paramos išlaidas pripažįsta sąnaudomis ir registruoja apskaitoje pagal išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentus;

29.2. įgaliotosios institucijos patirtų ir tinkamomis pripažintų techninės paramos išlaidų suma mažina išankstinius apmokėjimus ir registruoja finansavimo sumų perdavimą, remdamasi atsakingos institucijos išvada dėl išlaidų tinkamumo finansuoti ir įgaliotosios institucijos parengta išlaidų deklaracija pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Turtas, įsigytas fondo techninės paramos lėšomis, įtraukiamas į jį įsigijusios institucijos apskaitą.

31. Visos prekės, paslaugos ar darbai, kuriems įsigyti naudojamos techninės paramos lėšos, privalo būti perkami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

32. Visi su techninės paramos administravimu susiję dokumentai turi būti rengiami taip, kad būtų užtikrinta tinkama audito seka.

 

__________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-703, 2016-10-11, paskelbta TAR 2016-10-11, i. k. 2016-24918

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1V-202 „Dėl Vidaus saugumo fondo techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo