Suvestinė redakcija nuo 2022-03-11

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-07-01, i. k. 2020-14785

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI)

 

2020 m. liepos 1 d. Nr. D1-405

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams  atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“, 5 punktu, Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“, 20 punktu ir atsižvelgdamas į Paraiškų atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. D1-267 „Dėl Paraiškų atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), 3 ir 4 punktus:

1. S k e l b i u kvietimą teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) (toliau – Kvietimas).

2. T v i r t i n u kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)

sąlygas (pridedama).

3. P a v e d u Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai įvertinti pagal šio įsakymo 1 punkte nurodytą kvietimą pateiktas paraiškas ir iki 2022 m. gegužės 1 d. Tvarkos aprašo nustatyta tvarka sudaryti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1, 2021-01-04, paskelbta TAR 2021-01-04, i. k. 2021-00012

Nr. D1-286, 2021-05-11, paskelbta TAR 2021-05-11, i. k. 2021-10453

Nr. D1-68, 2022-03-10, paskelbta TAR 2022-03-10, i. k. 2022-04662

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                        Kęstutis Mažeika

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2020 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-405

 

 

 

KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) SĄLYGOS

 

 

1.

Paramos gavėjai

Daugiabučių namų, pastatytų pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius normatyvus, butų ir kitų patalpų savininkai

 

2.

Paraiškų teikėjai

1. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas.

2. Asmuo, teikiantis daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (toliau – Projekto) įgyvendinimo administravimo paslaugas.

3. Savivaldybės vykdomoji institucija.

4. Savivaldybės paskirtas savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratorius.

 

3.

Paraiška

1. Viešosios įstaigos Būsto energijos taupymo agentūros (toliau – Agentūra) nustatytos formos paraiška.

2. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, parengtas pagal paraiškos teikimo metu galiojančią Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-677 „Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, suvestinę redakciją.

3. Esamos būklės daugiabučio namo energinio naudingumo sertifikatas.

4. Daugiabučio namo Nekilnojamojo turto registro išrašas.

5. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolas, kurio forma patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. D1-495 „Dėl Pavyzdinės butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo formos ir pavyzdinės pavedimo organizuoti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimą ir (ar) įgyvendinimą, ir (ar) finansavimą sutarties formos patvirtinimo“, kuriuo daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai pritaria daugiabučio namo atnaujinimui (modernizavimui), patvirtina daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą ir paveda projekto įgyvendinimo administratorių kreiptis į finansuotoją dėl lengvatinio kredito sutarties sudarymo (lengvatinio kredito sutartį su finansuotoju butų ir kitų patalpų savininkų vardu arba savo, veikiant daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų naudai, vardu sudaro bendrojo naudojimo objektų valdytojas arba savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius).

6. Pavedimo sutartis, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu projekto įgyvendinimo administravimas pavedamas savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriui arba kitam asmeniui, teikiančiam projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas.

7. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl lėšų skolinimosi atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti finansuoti protokolas, kurio formą nustato lengvatinius kreditus daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektams finansuoti teikianti finansų įstaiga.

8. Savivaldybės išduota pažyma, patvirtinanti, kad daugiabutis namas nepatenka į savivaldybės šilumos ūkio specialiajame plane numatytą centralizuoto šilumos tiekimo teritoriją, jeigu įgyvendinant projektą numatoma atnaujinti (modernizuoti), keisti ar įrengti biokuro katilinę ar katilus šilumos energijai gaminti ir (ar) karštam vandeniui ruošti. Pažyma neteikiama jei daugiabučiam namui šiluma tiekiama iš centralizuotų šilumos tinklų.

 

 

4.

Kvietimo lėšų suma

Investicijos atnaujinimo (modernizavimo) projektams finansuoti

150 mln. eurų

 

Valstybės biudžeto lėšos valstybės paramai teikti, kompensuojant investicijų dalį, tenkančią Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ (toliau – Programa), priede nurodytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms

50 mln. eurų

 

5.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Programos priede nurodytos valstybės remiamos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės

 

6.

Minimalūs reikalavimai projektams

Daugiabučiams namams, kuriems minimalūs privalomi pastatų energinio naudingumo reikalavimai nustatomi: ne mažesnė kaip C pastato energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažinimas ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su šiomis sąnaudomis iki atnaujinimo projekto įgyvendinimo.

 

Daugiabučiams namams, kuriems minimalūs privalomi pastatų energinio naudingumo reikalavimai nenustatomi: skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažinimas ne mažiau kaip 25 procentais, palyginti su šiomis sąnaudomis iki atnaujinimo projekto įgyvendinimo.

 

7.

Specialieji reikalavimai projektams

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas patvirtintas ir sprendimas dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) įgyvendinimo priimtas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka ne mažesniu kaip 55 procentų butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma. Šis reikalavimas netaikomas, jei su paraiška atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą pateikiamas finansuotojo rašytinis pritarimas lengvatinio kredito suteikimui.

 

Kai atnaujinamo (modernizuojamo) daugiabučio namo naudingasis plotas didesnis kaip 1500 m² ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas pradėtas rengti įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 5 d. nutarimui Nr. 96 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ pakeitimo“, projekte turi būti numatyta įrengti saulės šviesos energijos elektrinę bendrosioms pastato reikmėms, išskyrus atvejus, kai elektrinei įrengti nėra techninių galimybių.“;

 

8.

Valstybės parama

Lengvatinis kreditas

Penkerius metus nuo pirmosios kredito dalies išmokėjimo už atliktus statybos rangos darbus dienos apmokant šio kredito bendrų metinių palūkanų dalį, viršijančią 3 procentus, jeigu kredito metinės palūkanos viršija 3 procentus. Kreditas suteikiamas ne ilgesniam kaip 20 metų laikotarpiui.

 

100 procentų kompensuojant faktines išlaidas, neviršijant Vyriausybės nustatytų dydžių

Atnaujinimo (modernizavimo) projektui (įskaitant Investicijų planą, techninio darbo projekto parengimą ir ekspertizę, pastato energinio naudingumo sertifikato, parengto ir išduoto prieš atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimą, pastato energinio naudingumo sertifikato, parengto ir išduoto po atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo, parengimo, techninės (projektavimo) užduoties, topografinio plano parengimo, prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų gavimo, statybą leidžiančio dokumento išdavimo išlaidas) parengti.

 

Statybos techninei priežiūrai vykdyti.

 

Atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimui administruoti.

 

30 procentų kompensacija įgyvendinus projektą

Energinį efektyvumą didinančios priemonės, nurodytos Programos priede.

 

10 procentų papildoma kompensacija įgyvendinus projektą

Daugiabučiame name įrengus atskirą ar modernizavus esamą neautomatizuotą šilumos punktą ir įrengus balansinius ventilius ant stovų.

 

Pertvarkius ar pakeitus šildymo sistemą (įskaitant šildymo sistemos balansavimo darbus), butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius.

 

30 procentų papildoma subsidija įgyvendinus projektą

Saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimas šilumos energijai gaminti, karštam vandeniui ruošti, ir (ar) elektros energijai gaminti atnaujintuose (modernizuotuose) daugiabučiuose namuose, neprijungtuose prie centralizuotos šildymo sistemos, siekiant nulinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo lygio. Papildoma subsidija teikiama vadovaujantis Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimas šilumos energijai gaminti, karštam vandeniui ruošti ir (ar) elektros energijai gaminti atnaujintuose (modernizuotuose) daugiabučiuose namuose, neprijungtuose prie centralizuotos šildymo sistemos, siekiant nulinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo lygio, skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 303 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimas šilumos energijai gaminti, karštam vandeniui ruošti ir (ar) elektros energijai gaminti atnaujintuose (modernizuotuose) daugiabučiuose namuose, neprijungtuose prie centralizuotos šildymo sistemos, siekiant nulinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo lygio, skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka apmokant kiekvieno mėnesio kredito, paimto daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti, ir palūkanų įmokas, tenkančias daugiabučio namo buto savininkui, turinčiam teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją.

 

 

Valstybės parama (išskyrus valstybės paramą, teikiamą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą nepasiturintiems gyventojams) teikiama Pareiškėjui pasirašius valstybės paramos sutartį su Agentūra.

9.

Paraiškų vertinimas ir atranka

1. Paraiškos vertinamos ir atrenkamos Paraiškų atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. D1-267 „Dėl Paraiškų atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

2. Jeigu per kvietime nurodytą terminą pateikta paraiškų, kurių bendra investicijų ir (ar) valstybės paramos lėšų suma viršija kvietimo lėšų sumą, taikomas konkursinis paraiškų atrankos būdas. Šiuo atveju paraiškos atrenkamos pagal šiuos kriterijus:

 

2.1. Prioritetinis kriterijus

Taikomas paraiškoms, jeigu:

1) kartu su Paraiška pateikiamas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka išduotas statybą leidžiantis dokumentas daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti);

2) iki Kvietime nurodyto paraiškų teikimo termino pabaigos Paraiškos teikėjas, suderinęs su viešąją įstaiga „Būsto energijos taupymo agentūra“, nustatyta tvarka paskelbia pirkimą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) techniniam darbo projektui parengti.

 

2.2. Energetinio nepritekliaus (skurdo) kriterijus

Taikomas, jeigu daugiabučiame name 20 ir daugiau procentų butų savininkų turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją ir pateikiama tai patvirtinanti savivaldybės išduota pažyma už praėjusius kalendorinius metus apie daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų, gaunančių būsto šildymo išlaidų kompensaciją, skaičių.

 

2.3. Daugiabučiai namai, esantys kvartaluose, kuriems yra  patvirtintos kvartalų energinio efektyvumo didinimo programos

Kvartalo energinio efektyvumo didinimas (teikiamos paraiškos turi būti įrašytos į savivaldybės parengtą Kvartalų energinio efektyvumo didinimo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. birželio 1 d. nutarimu Nr. 547 „Dėl Kvartalų energinio efektyvumo didinimo programų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvartalų programa).

 

Balo apskaičiavimo tvarka

 

Kvartalo aktyvumas

K1 = DNs / DNKS + 1, kai

 

K1 – kvartalo atnaujinimo (modernizavimo) aktyvumo koeficientas;

DNs – kvartale esančių daugiabučių namų, kuriems parengti ir kvietimo metu pateikti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planai, skaičius (įskaitant kvartale esančius jau atnaujintus (modernizuotus) daugiabučius namus);

DNKS – kvartale esančių daugiabučių namų skaičius

Pastaba: jeigu K1 < 1,25 prioritetinis kvartalo energinio efektyvumo didinimo kriterijus netaikomas, o pateiktos paraiškos atrenkamos eilės tvarka pagal 2.2 ir 2.3 papunkčiuose nustatytus kriterijus.

 

Kvartalo efektyvumas

K2 = ESK / E∑SK + 1, kai

 

K2 – kvartalo efektyvumo koeficientas;

ESK – suminis kvartalo skaičiuojamųjų šilumos energijos sąnaudų sumažinimo dydis pagal pateiktas paraiškas;

E∑SK – suminis visų kvartalų skaičiuojamųjų šilumos energijos sąnaudų sumažinimo dydis pagal pateiktas paraiškas.

 

Kvartalo aplinkosauga

K3 = COSK / CO∑SK + 1, kai

 

K3 – kvartalo aplinkosaugos koeficientas;

COSK – suminis kvartalo šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimų į atmosferą sumažinimo dydis pagal pateiktas paraiškas;

CO∑SK – suminis visų kvartalų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimų į atmosferą sumažinimo dydis pagal pateiktas paraiškas.

 

Kvartalo intensyvumas

K4 = PSK / P∑SK + 1, kai

 

K4 – kvartalo intensyvumo koeficientas;

PSK – suminis kvartalo atnaujinamų (modernizuojamų) daugiabučių namų naudingojo plotas pagal pateiktas paraiškas;

P∑SK – suminis visų kvartalų atnaujinamų (modernizuojamų) daugiabučių namų naudingojo plotas pagal pateiktas paraiškas.

 

Kvartalo energinio efektyvumo didinimo atrankos kriterijų balai sumuojami ir reitinguojami bendro balo mažėjimo tvarka, pirmumą teikiant aukštesnį balą surinkusioms Kvartalų didinimo programoms.

 

2.4. aukštesnės nei C pastato energinio naudingumo klasės kriterijus

Taikomas, jeigu:

1. kvietimo metu nepateikta paraiškų, kurios įrašytos į savivaldybių parengtas Kvartalų programas;

2. atlikus 2.1 papunktyje nurodyto prioritetinio kriterijaus atranką, nepanaudojama visa kvietimo lėšų suma.

 

2.5. papildomi atrankos kriterijai

Taikomi, jeigu atlikus paraiškų atranką pagal 2.1, 2.2 ir 2.3 papunkčiuose nurodytus kriterijus lieka neišnaudotų kvietimo lėšų.

 

Efektyvumo

E = EIP / E∑IP + 1, kai

 

E – skaičiuojamųjų šilumos energijos sąnaudų sumažinimo palyginimo koeficientas;

EIP – daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane nurodytas skaičiuojamasis metinis šilumos energijos sąnaudų sutaupymas (visam namui kWh/metus);

E∑IP – suminis visuose daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planuose (išskyrus investicijų planus, kurie atrinkti taikant 2.1 ir 2.2 papunkčiuose nurodytus kriterijus) nurodytas skaičiuojamasis metinis šilumos energijos sąnaudų sutaupymas (visam namui kWh/metus).

 

Aplinkosauginis

CO = COIP / CO∑IP + 1, kai

 

CO – šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo į atmosferą sumažinimą palyginantis koeficientas;

COIP – daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane nurodytas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo į atmosferą sumažinimas (tūkst. t/metus);

CO∑IP – suminis visuose daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planuose (išskyrus investicijų planus, kurie atrinkti taikant 2.1 ir 2.2 papunkčiuose nurodytus kriterijus) nurodytas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo į atmosferą sumažinimas (tūkst. t/metus).

 

 

Atnaujinamas (modernizuojamas) plotas

P = PIP / P∑IP + 1, kai

 

P – atnaujinamų (modernizuojamų) daugiabučių namų ploto palyginimo koeficientas;

PIP – daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane nurodytas daugiabučio namo naudingasis plotas;

P∑IP – suminis visuose daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planuose (išskyrus investicijų planus, kurie atrinkti taikant 2.1 papunktyje nurodytą prioritetinį kriterijų) nurodytas daugiabučių namų naudingasis plotas

 

Papildomų atrankos kriterijų balai sumuojami ir reitinguojami bendro balo mažėjimo tvarka, pirmumą teikiant aukštesnį balą surinkusioms paraiškoms.

 

Pastaba:

1. Kriterijaus balas apskaičiuojamas apvalinant iki 1/10000 dalies.

2. Jeigu du ar daugiau paraiškų surenka vienodą kriterijaus balą, paraiškos reitinguojamas atsižvelgus į didesnį butų ir kitų patalpų savininkų pritarimą daugiabučio namo atnaujinimui (modernizavimui).

 

10.

Paraiškų reitingavimas ir finansuojamų projektų sąrašo sudarymas

Paraiškos reitinguojamos ir finansuojamų projektų sąrašas sudaromas Paraiškų atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. D1-267 „Dėl Paraiškų atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), nustatyta tvarka, atsižvelgiant į Kvietime nurodytus paraiškų atrankos prioritetinius kriterijus eilės tvarka.

 

11.

Rezervinis projektų sąrašas

Paraiškos, kurios atlikus projektų atranką nepateko į einamųjų metų finansuojamų projektų sąrašą, Tvarkos aprašo nustatyta tvarka įrašomos į rezervinį projektų sąrašą. Šiame sąraše esantys projektai eilės tvarka gali būti perkeliami į finansuojamų projektų sąrašą, jeigu finansuojamų projektų sąraše esantis projektas teisės aktų nustatytais terminais nepradėtas įgyvendinti.

Rezerviniame sąraše esantys projektai, įvertinus einamųjų metų turimus ar planuojamus finansinius išteklius projektams finansuoti ir valstybės paramai teikti, eilės tvarka finansuojami kitais metais. Turint lėšų atnaujinimo (modernizavimo) projektams finansuoti ir (ar) valstybės paramai teikti, gali būti pasirašomos valstybės paramos teikimo sutartys dėl projektų esančių rezerviniame sąraše įgyvendinimo, jose nustatant valstybės paramos išmokėjimo terminus.

 

12.

Paraiškų teikimas

Terminas

Nuo Kvietimo paskelbimo iki 2021-12-31

 

Vieta

viešoji įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra, Švitrigailos g. 11B, Vilnius, tel. (8 5) 270 5455, padalinių adresais: Sapiegos g. 12, Kaunas; S. Dariaus ir S. Girėno g. 12, Alytus; Vilniaus g. 263-314, Šiauliai; Vytauto g. 12, Klaipėda; Beržų g. 48A-203, Panevėžys; Vasario 16-osios g. 6-215, Tauragė; Stoties g. 18, Mažeikiai; Vytauto g. 17, Marijampolė; Utenio aikštė 8,  Utena; el. p. info@betalt.lt.

Paraiškos teikiamos tiesiogiai arba naudojantis pašto ir (ar) pasiuntinių teikiamomis paslaugomis.

 

Skaičius

Neribojamas.

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-1, 2021-01-04, paskelbta TAR 2021-01-04, i. k. 2021-00012

Nr. D1-286, 2021-05-11, paskelbta TAR 2021-05-11, i. k. 2021-10453

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-1, 2021-01-04, paskelbta TAR 2021-01-04, i. k. 2021-00012

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1-405 "Dėl kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-286, 2021-05-11, paskelbta TAR 2021-05-11, i. k. 2021-10453

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1-405 ,,Dėl kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-68, 2022-03-10, paskelbta TAR 2022-03-10, i. k. 2022-04662

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1-405 ,,Dėl kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)“ pakeitimo